เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขั

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขั

ความคิดเห็น

🙏🙏🙏🙏🙏

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด จังหวัดพิษณุโลก

ที่ตั้งและสภาพทั่วไป
ประกอบด้วยพื้นที่บางส่วนของป่าสงวนแห่งชาติป่าเนินเพิ่ม, ป่าแดงและป่าชาติตระการ, ป่าลำน้ำภาคและป่าลำแควน้อยฝั่งซ้าย อยู่ในท้องที่ 5 ตำบล คือ น้ำกุ่ม นครชุม นาบัว ยางโกลน และบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอเมือง ห่างจากจังหวัดพิษณุโลกประมาณ 120 กม. เนื้อที่ประมาณ 150,990 ไร่ หรือ 241.58 ตร.กม.(คำนวณโดยใช้ GIS) ลักษณะภูมิประเทศประกอบด้วยภูเขาสูงชันสลับซับซ้อน มีแนวสันเขาเป็นอาณาเขตระหว่างจังหวัดเลยและจังหวัดพิษณุโลก วางตัวแนวทิศตะวันตกเฉียงใต้ - ตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นที่มีความสูง 200 - 1,468 เมตร (รทก.) ประกอบด้วยหินแกรนิตเป็นส่วนใหญ่ ปกคลุมด้วยหินตะกอนเป็นหย่อมๆ จากขบวนการทางธรณี มีลักษณะเป็นหินทรายละเอียดชุดโคราช เนื้อหินเป็นเม็ดตะกอนขนาดทรายละเอียด ลักษณะภูมิอากาศ อุณหภูมิสูงสุดในเดือนเมษายน 38.37C ต่ำสุด 11.93C ปริมาณฝน 1,351.9 มม./ปี

ทรัพยากรป่าไม้
มี 7 สังคมพืช คือ ป่าดงดิบเขา ป่าดงดิบแล้ง ป่าดงดิบชื้น ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ทุ่งหญ้า และพื้นที่ชุ่มน้ำ ส่วนสังคมพืชอื่นๆ มีปริมาณไม่มากนัก มีความหลากหลายของพืชที่มีท่อลำเลียงตั้งแต่กลุ่มเฟิร์น, พืชเมล็ดเปลือย, พืชใบเลี้ยงเดี่ยว และพืชใบเลี้ยงคู่ มากถึง 144 วงศ์ 464 สกุล 812 ชนิด เป็นไม้หวงห้ามประเภท ก (ธรรมดา) และ ประเภท ข (พิเศษ) 198 ชนิด ของป่าหวงห้าม 55 ชนิด เป็นพืชหายากของประเทศไทย 34 ชนิด เป็นพืชถิ่นเดียว 15 ชนิด กระจายมาจากเขตอบอุ่นของโลก 8 ชนิด และพืชต่างประเทศอีก 13 ชนิด และมีรายชื่ออยู่ในบัญชีของสหภาพระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ (IUCN) 40 ชนิด

ทรัพยากรสัตว์ป่า
พบสัตว์ป่ามีกระดูกสันหลังทั้งหมด 5 ชั้น 30 อันดับ 71 วงศ์ 159 สกุล 211 ชนิด กระจายอยู่ในถิ่นอาศัยประเภทต่างๆ มากถึง 11 ประเภท คือ ป่าดงดิบเขา, ป่าดงดิบแล้ง, ป่าเบญจพรรณ, ป่าเต็งรัง, ไร่ร้างหรือป่ากำลังทดแทน, พื้นที่ชุ่มน้ำ, แหล่งเกษตรกรรม, สิ่งปลูกสร้าง, ป่าปลูก, สังคมผาหิน และทุ่งหญ้า มีสัตว์ป่าสงวน 1 ชนิด คือ เลียงผา และสัตว์ป่าคุ้มครอง 154 ชนิด มีสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ในระดับประเทศ 2 ชนิด คือ เสือโคร่ง และเต่าปูลู มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ 9 ชนิด ใกล้ถูกคุกคามจำนวน 10 ชนิด และมีสถานภาพในบัญชีของ IUCN มากถึง 185 ชนิด มีปัจจัยคุกคาม 7 ประเภท คือ ปศุสัตว์หรือสัตว์เลี้ยง, ไฟป่า, เก็บหาของป่า, การลักลอบทำไม้, การล่าสัตว์, สิ่งปลูกสร้าง และการบุกรุกแผ้วถางป่า

แหล่งต้นน้ำลำธาร
เป็นป่าต้นน้ำที่สำคัญของลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำแควน้อย ลุ่มน้ำหลัก แม่น้ำน่าน มีลุ่มน้ำย่อยที่สำคัญ 3 ลุ่มน้ำ คือ น้ำตอน น้ำแขม และน้ำแควน้อย ไม่มีการใช้ประโยชน์ของเอกชน และมีโครงการต่างๆ ของรัฐเข้าไปปลูกฟื้นฟูป่ามากถึง 9,150 ไร่ ซึ่งในพื้นที่แห่งนี้ยังมีปัจจัยพิเศษสำหรับสัตว์ป่า เช่น โป่ง น้ำซับ แหล่งน้ำ ทุ่งหญ้า และพื้นที่พิเศษ เช่น น้ำตก หน้าผา ถ้ำ จุดชมวิว กระจายอยู่ในพื้นที่ด้วย

การมีส่วนร่วมของชุมชน
แนวเขตที่จะกำหนดเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด ได้ผ่านการพิจารณาและได้รับความเห็นชอบตามขั้นตอน อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนให้กำหนดเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าจากหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจาก
1. อบต. 5 แห่ง ในท้องที่อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
2. หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก อำเภอด่านซ้าย และอำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย
3. คณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรป่าไม้ ประจำอำเภอนครไทย และจังหวัดพิษณุโลก
4. คณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2553
5. คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกา เมื่อ 27 กันยายน 2559
6. ประกาศ " พระราชกฤษฎีกา กำหนดที่ดินป่าน้ำภาค และป่าลำแควน้อยฝั่งซ้าย ป่าแดงและป่าชาติตระการ และป่าเนินเพิ่ม ในท้องที่ตำบลน้ำกุ่ม ตำบลนครชุม ตำบลนาบัว ตำบลยางโกลน และตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พ.ศ.2560 ตามราชกิจจานุเบกษา ฉบับลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560

วิสัยทัศน์ : “อนุรักษ์สัตว์ป่าและถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัดให้คงอยู่ และดำรงไว้ซึ่งบทบาท และกระบวนการของระบบนิเวศ โดยการมีส่วนร่วม”
พันธกิจ
1.ดูแล และอนุรักษ์สัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด
2.ดูแล และอนุรักษ์ถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด
3.ใช้หลักการมีส่วนร่วมในการจัดการพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด
นโยบาย
1.เน้นการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สัตว์ป่า
2.มุ่งให้ชุมชนรอบป่า พัฒนาอย่างยั่งยืน บนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.พัฒนาองค์กร ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ข้อเสนอแนะ
พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง เป็นลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำแควน้อย ลุ่มน้ำหลักแม่น้ำน่าน ไม่อยู่ในกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคลใด และประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวเขต โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (อบต.) ทั้ง 5 แห่ง, จากคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรป่าไม้ประจำอำเภอนครไทย และประจำจังหวัดพิษณุโลก และ จากคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มป่าภูเมี่ยง – ภูทอง ซึ่งเป็น 1 ใน 19 กลุ่มป่าของประเทศไทย เป็นผืนป่าใหญ่ต่อเนื่องกัน มีพื้นที่รวมทั้งหมดประมาณ 4 ล้านไร่ มีศักยภาพเพียงพอในการจัดการพื้นที่เชิงระบบนิเวศ เป็นการจัดการเชิงวิทยาศาสตร์ เพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพที่มีอยู่ได้ดียิ่งขึ้น
จึงเหมาะสมด้วยประการทั้งปวงที่จะกำหนดพื้นที่แห่งนี้ เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เพื่อรัฐจะได้ดำเนินการควบคุม ดูแล และจัดการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าอย่างถาวรและปลอดภัย เป็นหนทางสำคัญอย่างหนึ่งของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนท้องถิ่นเดิม และเป็นการสนองนโยบายรัฐบาลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถือเป็นประโยชน์โดยตรงต่อราษฎรอำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก อีกทั้งเอื้ออำนวยผลประโยชน์โดยรวมต่อประเทศชาติ ในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ ระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของพลเมือง ให้มั่นคงถาวรสืบไป

เปิดเหมือนปกติ

25/03/2022
Photos from เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด จังหวัดพิษณุโลก's post 06/10/2021

30กย64 : ประมวลภาพชุดสุดท้าย ของกระผม นายอนุชา หาญโสดา นักวิชาการป่าไม้ขำนาญการพิเศษ ในชีวิตการเป็นข้าราชการประจำ ได้ส่งมอบงาน ให้กับ หัวหน้ามงคล คำสุข นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด จังหวัดพิษณุโลก คนใหม่ เป็นที่เรียบร้อย ครบถ้วน บริบูรณ์ และถือเป็นภาพแรก ของการเป็นข้าราชการบำนาญ ด้วยเช่นกัน

ผมทำหน้าที่หัวหน้าเขตฯภูขัด ปี2546-47 และ ปี2554-64 เป็นการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ตามนโยบาย ตามแผนงาน ตามข้อสั่งการ ตามแนวคิด 'การมีส่วนร่วม เพื่อการอนุรักษ์ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน' และ ตามวิสัยทัศน์ : “อนุรักษ์สัตว์ป่าและถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัดให้คงอยู่ และดำรงไว้ซึ่งบทบาท และกระบวนการของระบบนิเวศ โดยการมีส่วนร่วม” ซึ่งเป็นการปฏิบัติงาน ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากยุค Analog ไป Digital สู่ยุค Socail network และท่ามกลางการแพร่ระบาดของ Covid-19 ในช่วงล่าสุด

ขอขอบคุณทีมงาน ขสป.ภูเมี่ยง-ภูทอง ช่วง 2529-54 ที่เป็นหน่วยงานแรกของขีวิตราชการ ตั้งแต่เป็นผู้ช่วยคนสุดท้าย จนถึงเป็นหัวหน้าเขตฯภูเมี่ยง-ภูทอง ช่วง 2547-54

และท้ายสุด ก็ขอขอบคุณ ทีมงาน ขสป.ภูขัด ทุกรุ่น ทุกคน ช่วง 2554-64 ที่ร่วมกันฝ่าฟันอุปสรรค ดูแลป่าอนุรักษ์ผืนนี้ นับตั้งแต่เริ่มสำรวจ เตรียมการประกาศเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เริ่มจากไม่มีอะไรเลย แม้ที่พักหลบแดดหลบฝน ที่ทำงาน ที่นอน จนถึงประกาศ พระราชกฤษฎีกา เมื่อ 31 สิงหาคม 2560 ปัจจุบัน มีสิ่งก่อสร้างถาวร มีหน่วย มีจุดสกัด มีเครือข่าย สร้างการมีส่วนร่วม สร้างงานเชิงรุก และจัดการปัจจัยคุกคาม : ล่าสัตว์ ตัดไม้ ทำลายป่า เก็บหาของป่า ไฟป่า และเลี้ยงปศุสัตว์ ได้ระดับหนึ่ง.. ครับ
#เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัว

Photos from เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด จังหวัดพิษณุโลก's post 21/09/2021

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ลาดตระเวน ตามมาตรฐานระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ(SMART PATROL SYSTEM) 3วัน 2คืน พักแรมคืนกลางป่า 2คืน ช่วง 19- 21 กย 64 บริเวณป่านาทุ่งใหญ่ ท้องที่ ต.นครชุม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ตามแผนงานกำหนด ท่ามกลางฝนตก เหตุการณ์ทั่วไปปกติ ครับ
#เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด
#ลาดตระเวนเชิงคุณภาพ
#smart patro

Photos from เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด จังหวัดพิษณุโลก's post 14/09/2021

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ลาดตระเวน ตามมาตรฐานระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ(SMART PATROL SYSTEM) 4วัน 3คืน พักแรมคืนกลางป่า 3คืน ช่วง 11 - 14 กย 64 บริเวณป่าห้วยมหาดไทย ห้วยผาบ่อง ลำน้ำตอน ท้องที่ ต.นาบัว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ตามแผนงานกำหนด ท่ามกลางฝนตก เหตุการณ์ทั่วไปปกติ ครับ
#เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด
#ลาดตระเวนเชิงคุณภาพ
#smart patro

Photos from เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด จังหวัดพิษณุโลก's post 09/09/2021

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ลาดตระเวน ตามมาตรฐานระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ(SMART PATROL SYSTEM) 4วัน 3คืน พักแรมคืนกลางป่า 3คืน ช่วง 6 - 9 กย 64 บริเวณป่าภูเปือย ท้องที่ ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ตามแผนงานกำหนด ท่ามกลางฝนตก น้ำหลาก เหตุการ์ทั่วไปปกติ ครับ
#เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด
#ลาดตระเวนเชิงคุณภาพ
#smart patro

Photos from เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด จังหวัดพิษณุโลก's post 04/09/2021

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ลาดตระเวน ตามมาตรฐานระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ(SMART PATROL SYSTEM) 4วัน 3คืน พักแรมคืนกลางป่า 3คืน ช่วง 1 - 4 กย 64 บริเวณป่าห้วยนาแซง ป่านาวงฆ้อง ท้องที่ ต.นครชุม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ตามแผนงานกำหนด ท่ามกลางฝนตก น้ำหลาก เหตุการ์ทั่วไปปกติ ครับ
#เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด
#ลาดตระเวนเชิงคุณภาพ
#smart patro

Photos from เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด จังหวัดพิษณุโลก's post 22/08/2021

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ลาดตระเวน ตามมาตรฐานระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ(SMART PATROL SYSTEM) 3วัน 2คืน พักแรมคืนกลางป่า 2คืน ช่วง 20 - 22 สค 64 บริเวณป่าตอนราบ ป่าลำน้ำตอน ท้องที่ ต.นาบัว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ตามแผนงานกำหนด. ครับ
#เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด
#ลาดตระเวนเชิงคุณภาพ
#smart patro

Photos from เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด จังหวัดพิษณุโลก's post 17/08/2021

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ลาดตระเวน ตามมาตรฐานระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ(SMART PATROL SYSTEM) 4วัน 3คืน พักแรมคืนกลางป่า 3คืน ช่วง 14 - 17 สค 64 บริเวณป่าห้วยหินช่อง ท้องที่ ต.นครชุม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ตามแผนงานกำหนด. ครับ
#เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด
#ลาดตระเวนเชิงคุณภาพ
#smart patro

Photos from เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด จังหวัดพิษณุโลก's post 09/08/2021

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ลาดตระเวน ตามมาตรฐานระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ(SMART PATROL SYSTEM) 4วัน 3คืน พักแรมคืนกลางป่า 3คืน ช่วง 6 - 9 สค 64 บริเวณป่าผาสอยดาว ท้องที่ ต.ยางโกลน อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ตามแผนงานกำหนด. ครับ
#เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด
#ลาดตระเวนเชิงคุณภาพ
#smart patro

Photos from เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด จังหวัดพิษณุโลก's post 04/08/2021

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ลาดตระเวน ตามมาตรฐานระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ(SMART PATROL SYSTEM) 4วัน 3คืน พักแรมคืนกลางป่า 3คืน ช่วง 1 - 4 สค 64 บริเวณป่าบ้านโคก ป่าภูเปือย ท้องที่ ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ตามแผนงานกำหนด. ครับ
#เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด
#ลาดตระเวนเชิงคุณภาพ
#smart patro

Photos from เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด จังหวัดพิษณุโลก's post 30/07/2021

10.00 - 12.00 น. 30 กค 64 : เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด จังหวัดพิษณุโลก จัดประชุมวิเคราะห์ วางแผน การลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบ ของเจ้าหน้าที่ในสังกัด ตามโครงการปฏิรูประบบลาดตระเวนพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามมาตรฐานระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART PATROL SYSTEM) ณ สนง.ขสป.ภูขัด ต.นาบัว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก โดยนายอนุชา หาญโสดา หน.ขสป.ภูขัด เป็นประธานการประชุม.. ครับ

Photos from เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด จังหวัดพิษณุโลก's post 28/07/2021

Photos from เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด จังหวัดพิษณุโลก's post

Photos from เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด จังหวัดพิษณุโลก's post 28/07/2021

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ลาดตระเวน ตามมาตรฐานระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ(SMART PATROL SYSTEM) 3วัน 2คืน พักแรมคืนกลางป่า 2คืน ท่ามกลางสายฝน ช่วง 26 - 28 กค 64 บริเวณป่าห้วยน้ำยาว ท้องที่ ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ตามแผนงานกำหนด. ครับ
#เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด
#ลาดตระเวนเชิงคุณภาพ
#smart patro

Photos from เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด จังหวัดพิษณุโลก's post 23/07/2021

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ลาดตระเวน ตามมาตรฐานระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ(SMART PATROL SYSTEM) 4วัน 3คืน พักแรมคืนกลางป่า 3 คืน ท่ามกลางสายฝน ช่วง 20 - 23 กค 64 บริเวณป่าน้ำกุ่ม ต้นน้ำแควน้อย ท้องที่ ต.น้ำ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ตามแผนงานกำหนด. ครับ
#เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด
#ลาดตระเวนเชิงคุณภาพ
#smart patro

Photos from เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด จังหวัดพิษณุโลก's post 18/07/2021

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ลาดตระเวน ตามมาตรฐานระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ(SMART PATROL SYSTEM) 4วัน 3คืน พักแรมคืนกลางป่า 3 คืน ช่วง 15 - 18 กค 64 บริเวณป่าห้วยทองหลาง ป่าห้วยมหาดไทย ป่าลำน้ำตอน ท้องที่ ต.นาบัว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ตามแผนงานกำหนด. ครับ
#เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด
#ลาดตระเวนเชิงคุณภาพ
#smart patro

Photos from เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด จังหวัดพิษณุโลก's post 12/07/2021

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ลาดตระเวน ตามมาตรฐานระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ(SMART PATROL SYSTEM) 4วัน 3คืน พักแรมคืนกลางป่า 3 คืน ช่วง 9 - 12 กค 64 บริเวณป่าสนางึม ป่าหนองหลวง ท้องที่ ต.ยางโกลน ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ตามแผนงานกำหนด. ครับ
#เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด
#ลาดตระเวนเชิงคุณภาพ
#smart patro

Photos from เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด จังหวัดพิษณุโลก's post 06/07/2021

10.00 - 12.00 น. 6 กค 64 : เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด จังหวัดพิษณุโลก จัดประชุมวิเคราะห์ วางแผน การลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบ ของเจ้าหน้าที่ในสังกัด ตามโครงการปฏิรูประบบลาดตระเวนพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามมาตรฐานระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART PATROL SYSTEM) ณ สนง.ขสป.ภูขัด ต.นาบัว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก โดยนายอนุชา หาญโสดา หน.ขสป.ภูขัด เป็นประธานการประชุม.. ครับ

Photos from เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด จังหวัดพิษณุโลก's post 27/06/2021

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ลาดตระเวน ตามมาตรฐานระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ(SMART PATROL SYSTEM) 3วัน 2คืน ช่วง 25 - 27 มิย 64 พักแรมคืนกลางป่า 2 คืน บริเวณป่าห้วยหินช่อง ป่าห้วยนาแซง ท้องที่ ต.นครชุม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ตามแผนงานกำหนด. ครับ
#เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด
#ลาดตระเวนเชิงคุณภาพ
#smart patro

Photos from เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด จังหวัดพิษณุโลก's post 22/06/2021

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด ลาดตระเวน ตามมาตรฐานระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ(SMART PATROL SYSTEM) 4วัน3คืน ช่วง 19 - 22 มิย 64 พักแรมคืนกลางป่า 3 คืน บริเวณป่าภูเปือย ป่าต้นน้ำแขม ป่าโป่งสิงห์ตัน ท้องที่ ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ตามแผนงานกำหนด. ครับ
#เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด
#ลาดตระเวนเชิงคุณภาพ
#smart patro

Photos from เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด จังหวัดพิษณุโลก's post 12/06/2021

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด ลาดตระเวน ตามมาตรฐานระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ(SMART PATROL SYSTEM) 4วัน3คืน ช่วง 9 - 12 มิย 64 พักแรมคืนกลางป่า 3 คืน บริเวณป่าภูยกมือ ป่าดาวแดง ป่าเนินพันสี่ ท้องที่ ต.นาบัว ต.น้ำกุ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ตามแผนงานกำหนด. ครับ
#เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด
#ลาดตระเวนเชิงคุณภาพ
#smart patro

Photos from เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด จังหวัดพิษณุโลก's post 06/06/2021

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด ลาดตระเวน ตามมาตรฐานระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ(SMART PATROL SYSTEM) 4วัน3คืน ช่วง 3-6 มิย 64 พักแรมคืนกลางป่า 3 คืน บริเวณป่าเขาตอนราบ ป่าห้วยนาหนองหมาน ยอดเขาภูขัด ท้องที่ ต.นาบัว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ตามแผนงานกำหนด. ครับ
#เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด
#ลาดตระเวนเชิงคุณภาพ
#smart patro

Photos from เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด จังหวัดพิษณุโลก's post 01/06/2021

10.00 - 12.00 น. 1 มิย 64 : เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด จังหวัดพิษณุโลก จัดประชุมวิเคราะห์ วางแผน การลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบ ของเจ้าหน้าที่ในสังกัด ตามโครงการปฏิรูประบบลาดตระเวนพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามมาตรฐานระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART PATROL SYSTEM) ณ สนง.ขสป.ภูขัด ต.นาบัว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก โดยนายอนุชา หาญโสดา หน.ขสป.ภูขัด เป็นประธานการประชุม.. ครับ

Photos from เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด จังหวัดพิษณุโลก's post 28/05/2021

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด ลาดตระเวน ตามมาตรฐานระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ(SMART PATROL SYSTEM) 3วัน2คืน ช่วง 26-28 พค 64 พักแรมคืนกลางป่า 2 คืน บริเวณป่าห้วยแม่ย่าปุก ป่าห้วยหินช่อง ท้องที่ ต.นาบัว ต.นครชุม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ตามแผนงานกำหนด. ครับ
#เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด
#ลาดตระเวนเชิงคุณภาพ
#smart patro

Photos from เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด จังหวัดพิษณุโลก's post 22/05/2021

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด ลาดตระเวน ตามมาตรฐานระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ(SMART PATROL SYSTEM) 4วัน3คืน ช่วง 19-22 พค 64 พักแรมคืนกลางป่า 3 คืน บริเวณป่าห้วยหินช่อง บริวณป่าภูยกมือ ป่าดาวแดง ป่าลำน้ำแขมตอนบน ท้องที่ ต.นาบัว ต.ยางโกลน อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ตามแผนงานกำหนด. ครับ
#เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด
#ระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ

Photos from เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด จังหวัดพิษณุโลก's post 12/05/2021

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด ลาดตระเวน ตามมาตรฐานระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ(SMART PATROL SYSTEM) 4วัน3คืน ช่วง 8-12 เมย 64 พักแรมคืนกลางป่า 3 คืน บริเวณป่าห้วยหินช่อง ป่านาทุ่งใหญ่ ท้องที่ ต.นครชุม จ.พิษณุโลก ตามแผนงานกำหนด. ครับ
#เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด
#ระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ

Photos from เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด จังหวัดพิษณุโลก's post 04/05/2021

10.00 - 12.00 น. 4 พค 64 : เขตรักษาพันธุ์สัตว์
ป่าภูขัด จังหวัดพิษณุโลก จัดประชุมวิเคราะห์ วางแผน การลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบ ของเจ้าหน้าที่ในสังกัด ตามโครงการปฏิรูประบบลาดตระเวนพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามมาตรฐานระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART PATROL SYSTEM) ณ สนง.ขสป.ภูขัด ต.นาบัว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก โดยนายอนุชา หาญโสดา หน.ขสป.ภูขัด เป็นประธานการประชุม.. ครับ

Photos from เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด จังหวัดพิษณุโลก's post 11/04/2021

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด ลาดตระเวน ตามมาตรฐานระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ(SMART PATROL SYSTEM) 4วัน3คืน ช่วง 8-11 เมย 64 พักแรมคืนกลางป่า 3 คืน บริเวณป่าห้วยปูน ป่าลำน้ำตอน ท้องที่ ต.นาบัว จ.พิษณุโลก ตามแผนงานกำหนด. ครับ
#เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด
#ระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ

Photos from เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด จังหวัดพิษณุโลก's post 06/04/2021

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด ลาดตระเวน ตามมาตรฐานระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ(SMART PATROL SYSTEM) 4วัน3คืน ช่วง 2-5 เมย 64 พักแรมคืนกลางป่า 3 คืน บริเวณป่าสนางึม ป่าห้วยเซิม ป่าห้วยน้ำยาว ท้องที่ ต.ยางโกลน ต.บ่อโพธิ์ จ.พิษณุโลก ตามแผนงานกำหนด. ครับ
#เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด
#ระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ

Photos from เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด จังหวัดพิษณุโลก's post 05/04/2021

หัวหน้าเขตภูขัด ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ครั้งที่ 4/64 วันที่ 5 เมย 64
...
08.30 - 12.00 น. 5 เมย 64 : นายอนุชา หาญโสดา หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด จ.พิษณุโลก ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในท้องที่ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ครั้งที่ 4/64 มีผู้เข้าร่วมประชุม ประมาณ 160 คน 145 หมู่บ้าน 1 1 ตำบล ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการระบาดของไวรัส Covid-19 อย่างเคร่งครัด โดยนายนิสิต สวัสดิเทพ นอ.นครไทย เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานแผน อ.นครไทย จ.พิษณุโลก โดยได้แจ้ง ชี้แจง นัดแนะ ทำความเข้าใจ ประสานงาน และประชาสัมพันธ์ ในวาระการประชุมที่บรรจุ ไว้ คือ
- ความคืบหน้า การแก้ไขปัญหาการนำปศุสัตว์จำพวกโค กระบือ เข้าไปเลี้ยงในป่าอนุรักษ์ ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด
- กำหนดการจัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาการจัดการพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด(PAC).. ครับ

Photos from เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด จังหวัดพิษณุโลก's post 01/04/2021

หน.เขตฯภูขัด ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ ปลัดอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน ในท้องที่ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก และคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (ก.บ.อ.) ประจำเดือนเมษายน 2564 ครั้งที่ 4/64
...
10.00 - 12.00 น. 1 เมย 64 : นายอนุชา หาญโสดา หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด จ.พิษณุโลก ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ ปลัดอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน ในท้องที่ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก และคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (ก.บ.อ.) ประจำเดือนเมษายน 2564 ครั้งที่ 4/64 มีผู้เข้าประชุม ประมาณ 80 คน ดำเนินการ ตามมาตรการป้องกันการระบาดของไวรัส Covid-19 อย่างเคร่งครัด โดยนายนิสิต สวัสดิเทพ นอ.นครไทย เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานแผน อ.นครไทย จ.พิษณุโลก โดยได้แจ้ง ชี้แจง นัดแนะ ทำความเข้าใจ ประสานงาน และประชาสัมพันธ์ ในวาระการประชุมที่บรรจุ ไว้ คือ : ความคืบหน้า การแก้ไขปัญหาการนำปศุสัตว์จำพวกโค กระบือ เข้าไปเลี้ยงในป่าอนุรักษ์ ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด.. ครับ

Photos from เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด จังหวัดพิษณุโลก's post 31/03/2021

10.00 - 12.00 น. 31 มีค 64 : เขตรักษาพันธุ์สัตว์
ป่าภูขัด จังหวัดพิษณุโลก จัดประชุมวิเคราะห์ วางแผน การลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบ ของเจ้าหน้าที่ในสังกัด ตามโครงการปฏิรูประบบลาดตระเวนพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามมาตรฐานระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART PATROL SYSTEM) ณ สนง.ขสป.ภูขัด ต.นาบัว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก โดยนายอนุชา หาญโสดา หน.ขสป.ภูขัด เป็นประธานการประชุม.. ครับ

Photos from เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด จังหวัดพิษณุโลก's post 27/03/2021

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด ลาดตระเวน ตามมาตรฐานระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ(SMART PATROL SYSTEM) 4วัน3คืน ช่วง 24-27 มีค 64 พักแรมคืนกลางป่า 3 คืน บริเวณป่าผาบ่อง ป่าลำน้ำตอน ท้องที่ ต.นาบัว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ตามแผนงานกำหนด. ครับ
#เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด
#ระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ

Photos from เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด จังหวัดพิษณุโลก's post 20/03/2021

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด ลาดตระเวน ตามมาตรฐานระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ(SMART PATROL SYSTEM) 3วัน2คืน ช่วง 18-20 มีค 64 พักแรมคืนกลางป่า 2 คืน บริเวณป่าโป่งสอ ป่านานกกก ท้องที่ ต.น้ำกุ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ตามแผนงานกำหนด. ครับ
#เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด
#ระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ

Photos from เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด จังหวัดพิษณุโลก's post 13/03/2021

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด ลาดตระเวน ตามมาตรฐานระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ(SMART PATROL SYSTEM) 4วัน3คืน ช่วง 10-13 มีค 64 พักแรมคืนกลางป่า 3 คืน บริเวณป่าสนางึม ป่าหนองหลวง ป่าลำน้ำแขม ท้องที่ ต.ยางโกลน ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ตามแผนงานกำหนด. ครับ
#เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด
#ระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ

Photos from เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด จังหวัดพิษณุโลก's post 08/03/2021

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด ลาดตระเวน ตามมาตรฐานระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ(SMART PATROL SYSTEM) 4วัน3คืน ช่วง 5-8 มีค 64 พักแรมคืนกลางป่า 3 คืน บริเวณป่าน้ำกุ่ม โป่งสอ ท้องที่ ต.น้ำกุ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ตามแผนงานกำหนด. ครับ
#เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด
#ระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์

ข่าวสาร, การศึกษาธรรมชาติ

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่

อำเภอนครไทย
Phitsanulok
65120

Phitsanulok ศิลปะและความบันเทิงอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
KJ SHOP ศูนย์รวมสินค้าราคาโรงงาน KJ SHOP ศูนย์รวมสินค้าราคาโรงงาน
9/46 ม.10 ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
Phitsanulok, 65000

รวมสินค้าส่งตรงจากโรงงาน สิ้นค้าทุกชนิดจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย มี อย.รับรอง

ดั๊กดูเศรษฐ์ Dagadusheth ดั๊กดูเศรษฐ์ Dagadusheth
92/3 วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (อาคารร้านค้า ล็อค 4/5 )
Phitsanulok, 65000

ร้านดั๊กดูเศรษฐ์ยินดีต้อนรับ เปิดให้เช่าบูชาพระพิฆเนศปางเด็กเบบี้ ปลีก-ส่ง

ไม้น้ำ Aqua.gardenn ไม้น้ำ Aqua.gardenn
Phitsanulok, 65000

จำหน่ายพันธุ์ไม้น้ำสวยงามนานาชนิดครับ

Pottery Studio Phitlok Pottery Studio Phitlok
Pottery Studio Phitlok 80/84 ถนนพระร่วง ซอย 4 อ.เมือง จ.พิษณุโลก
Phitsanulok, 65000

พื้นที่สำหรับคนรักงานศิลป์

ᴘʜᴏᴛᴏɢʀᴀᴘʜ ʙʏ.ʙᴇɴʏᴀᴘʜᴀ ᴘʜᴏᴛᴏɢʀᴀᴘʜ ʙʏ.ʙᴇɴʏᴀᴘʜᴀ
Phitsanulok, 065170

ภาพถ่าย=ความทรงจำที่ไม่จางหาย�

August tattoo Studio August tattoo Studio
193/6 ม.5 ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
Phitsanulok, 65000

รับสักลาย ออกแบบ แก้ไข ประสบการณ์ 10 ปี จากพัทยา

MD-TattooStudio Phitsanulok MD-TattooStudio Phitsanulok
17/2
Phitsanulok, 65000

สนใจติดต่อ 0634067733

wiraphonchuphu wiraphonchuphu
Phitsanulok, 65180

เพจขายของและเพจเกม

Photography : รับถ่ายภาพ Photography : รับถ่ายภาพ
Phitsanulok, 65000

รับถ่ายภาพหนังสือรุ่น รับถ่ายงานปัจฉิม

Makamoo Tattoo Makamoo Tattoo
68/49 ม.5ต.พลายชุมพล อ.เมือง
Phitsanulok, 65000

รับสักร่างกาย ออกแบบแก้ไขรอยสัก

Dragon ball art drawing th Dragon ball art drawing th
Phitsanulok, 65130

คนชอบวาดรูป