คนเล่าขาน

คนเล่าขาน นำเสนอสื่อต่างๆ ทางช่องทาง Youtube:คนเล่าขาน ติดต่อได้ที่: 083 4885501

เปิดเหมือนปกติ

13/08/2021

📣ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" จังหวัดเพชรบูรณ์📣
รับจำนวน 17 อัตรา (ปฏิบัติงานในพื้นที่ อำเภอหนองไผ่,อำเภอศรีเทพ,อำเภอหล่มสัก,อำเภอวังโป่ง)
**รับสมัครระหว่างวันที่ 13-17 สิงหาคม 2564 (ทางออนไลน์)
**ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 19 สิงหาคม 2564
**ค่าตอบแทน 9,000บาท/เดือน
**ระยะเวลาจ้างนับตั้งแต่วันจ้าง ถึง 30 พฤศจิกายน 2564
**คุณสมบัติ
- มีสัญชาติไทย
- อายุ 18 ปีบริบูรณ์
- ไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน, คู่สมรสและทายาทของผู้เข้าร่วมโครงการฯ
- เป็นเกษตรกร
- บัณฑิตจบใหม่
- ผู้ว่างงาน
- ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
หลักฐานสมัคร
1.ใบสมัครให้ติดรูปภาพหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำท้ายไม่เกิน 1 ปีขนาด 1 * 1.5 นิ้วจำนวน 1 รูปและลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน
2.หลักฐานการศึกษา(ถ้ามี)
3.บัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
4.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
5.ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่กฎก.พ.ที่กำหนด
6.สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรสใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ในกรณีชื่อ-นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน เป็นต้น จำนวน 1 ฉบับ

** แสกนเอกสาร ใบสมัครและหลักฐานการสมัคร ส่งทาง Email : [email protected] **
สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่ม ได้ที่เบอร์ 056-729765 กด 0

ลิ้งค์เอกสารการสมัคร : https://drive.google.com/drive/folders/1aYJiYXrO3spLhK-sX8jj8F-t0dX6vhM4?usp=sharing

เพลงมาร์ชพัฒนาชุมชน | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ 28/07/2021

เพลงมาร์ชพัฒนาชุมชน | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์

ประกวดการขับร้องเพลงประสานเสียงมาร์ชพัฒนาชุมชน จังหวัดเพชรบูรณ์

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์
#เพชรบูรณ์พอเพียง #คนเล่าขาน #มาร์ชพัฒนาชุมชน #เพลงมาร์ชพัฒนาชุมชน

https://www.youtube.com/watch?v=x0mUg2HmdUo

เพลงมาร์ชพัฒนาชุมชน | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประกวดการขับร้องเพลงประสานเสียงมาร์ชพัฒนาชุมชน จังหวัดเพชรบูรณ์สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ....

"จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี เพชรบูรณ์" | คนเล่าขาน 20/07/2021

"จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี เพชรบูรณ์" | คนเล่าขาน

#พช.เพชรบูรณ์ “ร่วมแรง แบ่งปัน เอามื้อสามัคคี” พัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน”

วันที่ 17 กรกฎาคม 2564
นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้นายเสรี หอมเกษร ปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยเปิดกรวยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกล่าวน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมทั้งร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และร่วมกล่าวคำปฏิญาณตนของจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ จุด kick off จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ แปลงนายอิสระ คนมาก บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 13 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีจิตอาสาพระราชทาน 904 หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและระดับอำเภอ รวมทั้งประชาชนร่วมกิจกรรมจิตอาสา
จากนั้นได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง แฝกและไม้ผล เช่น เงาะ มังคุด ลำไย จำนวน 8,000 ต้น กล้วย 99 ต้น มะพร้าว 99 ต้น ปล่อยปลานิล 1,000 ตัว ปลูกพืชผักสมุนไพร เช่น กระชาย ฟ้าทะลายโจร เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ด้วยสมุนไพรไทย สร้างภูมิคุ้มกันต้านโควิด -19
นางสาวมนทิรา เข็มทอง พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดเผยว่า สำหรับกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี ที่แปลงโคกหนองนาบ้านนาเจริญในวันนี้ เป็นกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เพื่อแสดงให้เห็นว่าเราทำความดีด้วยหัวใจด้วยการน้อมนำหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นต้นแบบในการดำรงชีวิตของประชาชนคนเพชรบูรณ์ หลังจากนี้จะดำเนินการในทุกแปลงเป้าหมายทั้งหมด 1,382 แปลง โดยการเอามื้อสามัคคีทุกแปลง อย่างน้อยแปลงละ 3 ครั้ง ผลผลิตที่ได้จากแปลงเพื่อเก็บกิน แบ่งปัน เหลือขายเป็นรายได้ ซึ่งจังหวัดได้วางแผนการใช้ประโยชน์จากผลผลิต การแบ่งปันและการสร้างช่องทางการตลาดไว้แล้ว ซึ่งสอดคล้องและเป็นการตอบสนอง การขับเคลื่อนโครงการเพชรบูรณ์พอเพียง โดยการส่งเสริมให้ประชาชนนำผลผลิตที่ได้จากแปลงโคกหนองนาพัฒนาชุมชนมาเป็นแหล่งความมั่นคงทางอาหารให้คนเพชรบูรณ์ได้กินอิ่มจากการทำกินในครอบครัวของครัวเรือนต้นแบบ จากนั้นแบ่งปันและแปรรูปขายเพื่อสร้างรายได้นอกจากนี้ยังรณรงค์ให้มีการปลูกพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจรและนำมาแปรรูปเป็นแคปซูลส่งมอบให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อนำไปส่งมอบให้กับโรงพยาบาลสนามในจังหวัดเพชรบูรณ์สำหรับรักษาผู้ป่วยต่อไป
ในส่วนของพื้นที่แปลงของนายอิสระ คนมาก ในหมู่ที่ 13 บ้านนาเจริญ ตำบลนาป่า อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ดำเนินการภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ ออกแบบเองตามภูมิสังคม เมื่อดำเนินการขุดปรับแปลงเรียบร้อยแล้ว ได้ดำเนินการปลูกไม้ยืนต้นเพื่อให้เกิดป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง การปลูกผักสวนครัว เลี้ยงสัตว์ เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ก่อให้เกิดการเรียนรู้และแบ่งปันกลายเป็นศูนย์เรียนรู้ในชุมชน ประกอบกับบ้านนาเจริญ เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ชนะเลิศรางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ประจำปี 2563 จึงมีผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงานอยู่ตลอด “โคก หนอง นา โมเดล” จุดนี้จะเป็นอีกหนึ่งจุดที่สามารถแสดงให้เห็นถึงการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาชีวิตที่ยั่งยืน
นอกจากจุดดำเนินการที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์แล้ว ยังได้ดำเนินการพร้อมกันทั่วทั้งจังหวัดอีก 10 อำเภอ ๆ ละ 1 แห่ง โดยถ่ายถอดการจัดกิจกรรมผ่านระบบ Zoom Meeting ไปยังจุดดำเนินการอำเภอต่าง ๆ ได้แก่ อำเภอหล่มสัก น้ำหนาว เขาค้อ หล่มเก่า ชนแดน วังโป่ง หนองไผ่ บึงสามพัน วิเชียรบุรี และศรีเทพ ซึ่งทุกแห่งมีการร่วมกันปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง และไม้ผล เช่น เงาะ มะนาว กล้วย แฝก และปลูกพืชผัก สมุนไพร อาทิเช่น ฟ้าทะลายโจร กระชาย ทำการห่มดินตามหลักกสิกรรมธรรมชาติเลี้ยงดินเพื่อให้ดินเลี้ยงพืช การดำนา และการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง/น้ำสมุนไพรดูแลสุขภาพ โดยมีผู้ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” มากกว่า 500 คน

https://www.youtube.com/watch?v=zvyqmvWTzus

"จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี เพชรบูรณ์" | คนเล่าขาน #เพชรบูรณ์พอเพียง#พช.เพชรบูรณ์ “ร่วมแรง แบ่งปัน เอามื้อสามัคคี” พัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม.....

15/07/2021
ติดตามความคืบหน้า โคก หนอง นา พช. จ.เพชรบูรณ์ คุณอุทัย แก้ววุ่น | คนเล่าขาน 09/07/2021

ติดตามความคืบหน้า โคก หนอง นา พช. จ.เพชรบูรณ์ คุณอุทัย แก้ววุ่น | คนเล่าขาน

ติดตามความคืบหน้า โคก หนอง นา พช. จ.เพชรบูรณ์ คุณอุทัย แก้ววุ่น | คนเล่าขาน

https://www.youtube.com/watch?v=bhGjbNpt168&t=80s

ติดตามความคืบหน้า โคก หนอง นา พช. จ.เพชรบูรณ์ คุณอุทัย แก้ววุ่น | คนเล่าขาน #เพชรบูรณ์พอเพียง​#สู่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง​ "#อยู่เย็นเป็นสุข" + #โคกหนองนาพช.#สร้างความมั่นคงทางอาหาร​#ส.....

ผู้นำการเปลี่ยนแปลง ต.ห้วยไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 30/06/2021

ผู้นำการเปลี่ยนแปลง ต.ห้วยไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

คลิป ประกวดผู้นำการเปลี่ยนแปลงบ้านวังร่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
https://youtu.be/CiJHk40tpCs

ผู้นำการเปลี่ยนแปลง ต.ห้วยไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ #เพชรบูรณ์พอเพียง #ปิดหมู่บ้าน3เดือนพวกเราอยู่ได้ #ประกวดผู้นำการเปลี่ยนแปลง

จังหวัดเพชรบูรณ์ ขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชนในพื้นที่ ระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2564 25/06/2021

จังหวัดเพชรบูรณ์ ขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชนในพื้นที่ ระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2564

https://www.youtube.com/watch?v=YxkeUK77HLY

จังหวัดเพชรบูรณ์ ขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชนในพื้นที่ ระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2564 #เพชรบูรณ์พอเพียงจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชนในพื้นที่ ระหว่างวันท...

VTR จังหวัดเพชรบูรณ์ เดินหน้าขับเคลื่อนการสร้างความมั่นคงทางอาหาร 22/06/2021

VTR จังหวัดเพชรบูรณ์ เดินหน้าขับเคลื่อนการสร้างความมั่นคงทางอาหาร

https://youtu.be/Ka_towhvGBg

VTR จังหวัดเพชรบูรณ์ เดินหน้าขับเคลื่อนการสร้างความมั่นคงทางอาหาร

"เพชรบูรณ์ชนะ COVID-19" เดินหน้าเพชรบูรณ์พอเพียง 12/06/2021

"เพชรบูรณ์ชนะ COVID-19" เดินหน้าเพชรบูรณ์พอเพียง

✌🏻✌🏻✌🏻

"เพชรบูรณ์ชนะ COVID-19" เดินหน้าเพชรบูรณ์พอเพียง #เพชรบูรณ์พอเพียง📸ข่าว : ทีมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์#มท. สร้างสุข (Happy Creation) กรมการพัฒนาชุมชนเพชรบูร....

"เพชรบูรณ์ชนะ COVID-19" เดินหน้าเพชรบูรณ์พอเพียง 12/06/2021

"เพชรบูรณ์ชนะ COVID-19" เดินหน้าเพชรบูรณ์พอเพียง

https://www.youtube.com/watch?v=Uy-KZUTuxHg

"เพชรบูรณ์ชนะ COVID-19" เดินหน้าเพชรบูรณ์พอเพียง #เพชรบูรณ์พอเพียง📸ข่าว : ทีมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์#มท. สร้างสุข (Happy Creation) กรมการพัฒนาชุมชนเพชรบูร....

ปฏิบัติการ 90 วันปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ณ บ้านพักรองผู้ว่าราชการจัง 04/06/2021

ปฏิบัติการ 90 วันปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ณ บ้านพักรองผู้ว่าราชการจัง

#เพชรบูรณ์พอเพียง
พช.เพชรบูรณ์ เดินหน้าขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้าง ความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 อย่างต่อเนื่อง

วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 16.00 น. ณ บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

นายนิเวศน์ หาญสมุทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ มีนางสาวมนทิรา เข็มทอง พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์, นายจิรวัตร์ มณีโชติ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์, ผู้อำนวยการกลุ่มงาน สำนักงานพัฒนาชุมนจังหวัดเพชรบูรณ์, พัฒนาการอำเภอ 11 อำเภอ, ทหารพันธุ์ดี กองพลทหารม้าที่ 1 ค่ายพ่อขุนผาเมือง, นายเทพ เพียมะลัง ประธานมูลนิธิรักษ์ป่าสัก และนางธีรพร พรพฤติพันธุ์ ประธานกรรมการบริษัประชารัฐรักสามัคคีเพชรบูรณ์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) เข้าร่วมขับเคลื่อนกิจกรรม ในครั้งนี้

📸ข่าว : ทีมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์
#มท. สร้างสุข (Happy Creation) กรมการพัฒนาชุมชนเพชรบูรณ์

https://youtu.be/2MAawlx60gY

ปฏิบัติการ 90 วันปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ณ บ้านพักรองผู้ว่าราชการจัง #เพชรบูรณ์พอเพียงพช.เพชรบูรณ์ เดินหน้าขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมส.....

CDD PHETCHABUN NEWS | พช.เพชรบูรณ์ เดินหน้าต่อเนื่อง โคก หนอง นา พช. จ.เพชรบูรณ์ พื้นที่ อ.หล่มสัก 21/05/2021

CDD PHETCHABUN NEWS | พช.เพชรบูรณ์ เดินหน้าต่อเนื่อง โคก หนอง นา พช. จ.เพชรบูรณ์ พื้นที่ อ.หล่มสัก

🥰

CDD PHETCHABUN NEWS | พช.เพชรบูรณ์ เดินหน้าต่อเนื่อง โคก หนอง นา พช. จ.เพชรบูรณ์ พื้นที่ อ.หล่มสัก พช.เพชรบูรณ์ เดินหน้าต่อเนื่อง ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักท.....

18/05/2021

โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน

12/05/2021

🌱 ตัวอย่างความคืบหน้า โคก หนอง นา พช. อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ แปลงนายณัฏฐากร แก้วคง (กาฟิว โมเดล) ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ 🏃🏃‍♂️🏃‍♀️
Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=_57qqxD7Ykg
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#คนเล่าขาน

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ประจำปี 2563 บ้านนาเจริญ ต.นาป่า อ.เมือง จ.เพชรบูร 05/05/2021

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ประจำปี 2563 บ้านนาเจริญ ต.นาป่า อ.เมือง จ.เพชรบูร

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ประจำปี 2563 บ้านนาเจริญ ต.นาป่า อ.เมือง จ.เพชรบูร #เพชรบูรณ์พอเพียง#สู่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็นเป็นสุข" + โคกหนองนา พช.#สร้างความมั่นคงทางอาหาร#สู่ชุ...

เพลง พลังชุมชน 28/04/2021

เพลง พลังชุมชน

เพลง พลังชุมชน

เพลง พลังชุมชน โดย : โคก หนอง นา บันเทิงศิลป์คำร้อง/ทำนอง : นิวัติ น้อยผางดนตรี/เรียบเรียงเสียงประสาน : กิตติกร สุทธิสนบันทึก.....

เข้าค่ายอบรมสร้างแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ ๓ (จ.เพชรบูรณ์) 27/03/2021

เข้าค่ายอบรมสร้างแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ ๓ (จ.เพชรบูรณ์)

https://youtu.be/-PcgAxkPC5k

เข้าค่ายอบรมสร้างแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ ๓ (จ.เพชรบูรณ์) เข้าค่ายอบรมสร้างแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ ๓ โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง .....

เข้าค่ายอบรมทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" รุ่นที่ ๑๑ (จ.เพชรบูรณ์) 26/03/2021

เข้าค่ายอบรมทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" รุ่นที่ ๑๑ (จ.เพชรบูรณ์)

เข้าค่ายอบรมทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" รุ่นที่ ๑๑ (จ.เพชรบูรณ์)
https://www.youtube.com/watch?v=haB3DhxDtiw&t=1s

เข้าค่ายอบรมทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" รุ่นที่ ๑๑ (จ.เพชรบูรณ์) เข้าค่ายอบรมทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" รุ่นที่ ๑๑ (จ.เพชรบูรณ์)ระหว่างวันที่ 22 - 26 มีนาคม 2564ณ ค่ายพ.....

13/03/2021

เข้าค่ายอบรมสร้างแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ ๑ (จ.เพชรบูรณ์)

เข้าค่ายอบรมสร้างแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ ๑ (จ.เพชรบูรณ์)
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์

YouTube : https://youtu.be/PiAZLVGsJjM

เข้าค่ายอบรมทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" รุ่นที่ ๙ (จ.เพชรบูรณ์) 13/03/2021

เข้าค่ายอบรมทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" รุ่นที่ ๙ (จ.เพชรบูรณ์)

เข้าค่ายอบรมทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" รุ่นที่ ๙ (จ.เพชรบูรณ์)
https://www.youtube.com/watch?v=FlVPF_bSptI

เข้าค่ายอบรมทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" รุ่นที่ ๙ (จ.เพชรบูรณ์) เข้าค่ายอบรมทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" รุ่นที่ ๙ระหว่างวันที่ 9 - 11 มีนาคม 2564ณ ค่ายพ่อขุนผาเมือง จ...

08/03/2021

คนเล่าขาน EP.10 ครัวเรือนสัมมาชีพตัวอย่างระดับจังหวัด ปี 2563 "สวนลมทุ่ง" จังหวัดเพชรบูรณ์

10k ❤️

28/02/2021

คนเล่าขาน EP.10 ครัวเรือนสัมมาชีพตัวอย่างระดับจังหวัด ปี 2563 "สวนลมทุ่ง" จังหวัดเพชรบูรณ์

คนเล่าขาน EP.10 ครัวเรือนสัมมาชีพตัวอย่างระดับจังหวัด ปี 2563 "สวนลมทุ่ง" ตำบลบ้านไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

YouTube: https://youtu.be/1UgGehbJXYI

เข้าค่ายอบรมทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" รุ่นที่ ๗ 26/02/2021

เข้าค่ายอบรมทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" รุ่นที่ ๗

https://youtu.be/1xY0Pd5zThA

เข้าค่ายอบรมทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" รุ่นที่ ๗ เข้าค่ายอบรมทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" รุ่นที่ ๗ระหว่างวันที่ 22 - 26 กุมภาพันธ์ 2564ณ ค่ายพ่อขุนผาเม...

15/02/2021

คนเล่าขาน EP.08 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทรัพย์เกษตร ดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2563

คนเล่าขาน EP.08 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทรัพย์เกษตร ดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2563 หมู่ที่ 9 ตำบลบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

25/01/2021

ข้าราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2563 ประเภท "พัฒนากรขวัญใจชุมชน" จ.เพชรบูรณ์

ข้าราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2563 ประเภท "พัฒนากรขวัญใจชุมชน" จ.เพชรบูรณ์

11/01/2021

รีวิวร้านกาแฟบ้านสน (Baanson Coffee Hill) อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์

🎊ร้านกาแฟบ้านสน(Bannson Coffee Hill)🎊
ปลีกวิเวกจากงาน แล้วมาผ่อนคลายกับธรรมชาติสีเขียว
ร้านตั้งอยู่ที่ บ้านโคกมน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์

05/01/2021

คนเล่าขาน EP.05 สัมภาษณ์ ศอช.ต.วังใหญ่ ได้รับรางวัล ดีเด่น ระดับจังหวัดเพชรบูรณ์

คนเล่าขาน EP.05 สัมภาษณ์ ศอช.ต.วังใหญ่ ได้รับรางวัล ดีเด่น ระดับจังหวัดเพชรบูรณ์
ช่องYoutube: https://www.youtube.com/watch?v=U3yZp8XRBYg

05/12/2020

คนเล่าขาน EP.04 ตามติดชีวิตผู้นำ อช. ชายดีเด่น ระดับจังหวัด (คุณสามารถ กุประดิษฐ์)

คนเล่าขาน EP.04 ตามติดชีวิตผู้นำ อช. ชายดีเด่น ระดับจังหวัด (คุณสามารถ กุประดิษฐ์)
ช่องYoutube: https://youtu.be/DVphY4W9RHE

Photos from คนเล่าขาน's post 04/12/2020

🎁🎁🎉 เทศกาลของขวัญของฝากปีใหม่ 2564 นี้ ส่งความรัก ส่งความสุขด้วยกระเช้า OTOP สินค้าจากชุมชน🎁🎁🛍

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ เชิญชวนทุกท่านรณรงค์ใช้ผลิตภัณฑ์ OTOP เป็นของขวัญ ของฝากช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ผู้ผลิต ผู้ประกอบการโอทอปให้มีช่องทางการตลาด มีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มขึ้น

🎁🎉สามารถเลือกดูในแคตตาล็อก กระเช้าของขวัญ OTOP

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

เข้าค่ายอบรมสร้างแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ ๑ (จ.เพชรบูรณ์)
คนเล่าขาน EP.10 ครัวเรือนสัมมาชีพตัวอย่างระดับจังหวัด ปี 2563  "สวนลมทุ่ง" จังหวัดเพชรบูรณ์
คนเล่าขาน EP.08 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทรัพย์เกษตร ดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2563
ข้าราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2563 ประเภท "พัฒนากรขวัญใจชุมชน" จ.เพชรบูรณ์
รีวิวร้านกาแฟบ้านสน (Baanson Coffee Hill) อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
คนเล่าขาน EP.05 สัมภาษณ์ ศอช.ต.วังใหญ่ ได้รับรางวัล ดีเด่น ระดับจังหวัดเพชรบูรณ์
คนเล่าขาน EP.04 ตามติดชีวิตผู้นำ อช. ชายดีเด่น ระดับจังหวัด (คุณสามารถ กุประดิษฐ์)
บ้านห้วยหญ้าเครือ อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่


อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
Phetchabun
67000
Phetchabun บริษัท สื่ออื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
สมาคมอาสาสมัครร่วมกตัญญูเพ สมาคมอาสาสมัครร่วมกตัญญูเพ
Phetchabun, 67140

สมาคมอาสาสมัครร่วมกตัญญูเพชรบูรณ์

Effects Art Effects Art
Phetchabun, 67160

วาดรูปแบบสไตล์ Effects Art ติดต่อสปอนเซอร์ Tel 096-724-1159 Mail [email protected]

คนรักเทปวินเทจ คนรักเทปวินเทจ
Phetchabun

เพจของคนสะสมเทป cassette หายากน่าสะสม ราคากลาง ราคาซื้อขาย และ จัดอันดับม้วนเทปยอดนิยม

สวท.เพชรบูรณ์ สวท.เพชรบูรณ์
98 หมู่10 ถนนสระะบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง
Phetchabun, 67000

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบูรณ์ http://www.phetchabunradio.net

สติ๊กเกอร์ ฉลากสินค้า เพชรบู สติ๊กเกอร์ ฉลากสินค้า เพชรบู
โรงพิมพ์ เคพีซี เทศบาลพัฒนา
Phetchabun, 67000

ออกแบบ พิมพ์ สติ๊กเกอร์ฉลากสินค้า PVC และPP กันน้ำ ด้วยระบบเลเซอร์และอีโคเซอเว้น

เยาวลักษณ์ คนไทหล่ม เยาวลักษณ์ คนไทหล่ม
Phetchabun, 67110

การเลี้ยงกุ้งก้ามแดง เครื่องจักรสานหัตกรรมการทอผ้า