เขียนไปเรื่อย By I.Can.Eat

เขียนไปเรื่อย By I.Can.Eat

ตำแหน่งใกล้เคียง การปฏิบัติตามกฎหมาย

Faith amulet
Faith amulet
ถ.ปทุม-สามโคก, Bangkok
Tawansound&service
Tawansound&service
100 /658ม.1 ต.คูคต อ.ลำลูกกา
Thailand Trademark & Law
Thailand Trademark & Law
72/37, Bangkok
ทนายกฤษดา
ทนายกฤษดา
ทางหลวง ชนบท อย. 5042, Bangkok
บริษัท ไทย ชุนหงส์ อินเตอร์เ
บริษัท ไทย ชุนหงส์ อินเตอร์เ
ตลาดไท, Bangkok
Najwa Service
Najwa Service
28/13 Moo 2, Namai, Bangkok
สำนักกฎหมายทนายความคุปอริย
สำนักกฎหมายทนายความคุปอริย
79/423 หมู่ที่ 4, Bangkok
บริษัทเคแอลไทยเทรดดิ้งจำกั
บริษัทเคแอลไทยเทรดดิ้งจำกั
18/16หมู่13 คลองหนึ่ง คลองหลวง, Bangkok
PA PA TRADE
PA PA TRADE
88/22 Muangthongtani, Bangkok
ทนายความไทย
ทนายความไทย
เมืองทอง, Pak Kret
วีเดนท์ แอท นาวง
วีเดนท์ แอท นาวง
179/91 นาวงประชาพัฒนา, สีกัน, ดอนเมือง, Bangkok
Law&success ลอว์แอนด์ซัสเซส
Law&success ลอว์แอนด์ซัสเซส
101/84 หมู่บ้านโชคประชา ถ.เทิดราชัน แขวงสีกัน เขตดอนเมือง, Bangkok
I-Translator & MC
I-Translator & MC
Pak Kret
ทนายพัฒน์ ปรึกษาฟรี.0878133012
ทนายพัฒน์ ปรึกษาฟรี.0878133012
528/30(หมู่บ้านคาซ่าเพรสโต้ดอนเมือง) ซอยเดชะตุงคะ 1 ถนนเดชะตุงคะ แขวงสีกัน เ, Bangkok
แผ่นน้ำหอม Little trees รูปต้นไม้
แผ่นน้ำหอม Little trees รูปต้นไม้
ถนนสรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง, Bangkok

ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก เขียนไปเรื่อย By I.Can.Eat, ทนายความคดีอาญา, 92/314, Pathum Thani.

[07/28/16]   ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาสาระส่วนต่างๆ เราควรที่จะเข้าใจความหมายและภาพรวมของรัฐธรรมนูญก่อน โดยที่รัฐธรรมนูญในความหมายของกฏหมายนั้น ถือเป็นกฏหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ ซึ่งโดยทั่วไป จะมีเนื้อหาประกอบไปด้วย โครงสร้างของประเทศ รูปแบบการปกครอง การเข้าสู่ตำแหน่งของนักการเมือง ความสัมพันธ์ของหน่วยงานต่างๆ สิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน รวมไปถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้เรื่องที่ผมเห็นว่าเป็นสาระสำคัญที่ควรพิจารณานั้น จะอยู่ที่การแก้ไขรัฐธรรมนูญ และการเข้าสู่ตำแหน่งครับ
การแก้ไขรัฐธรรมนูญ แม้รัฐธรรมนูญจะเป็นกฏหมายสูงสุดของประเทศ แต่ก็เป็นกฏหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรฉบับหนึ่ง ซึ่งกฏหมายลายลักษณ์อักษรทุกฉบับ ควรที่จะต้องสามารถแก้ไขได้ ทั้งนี้เนื่องจากกฏหมายจะต้องมีการปรับปรุงให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบันอยู่เสมอ ซึ่งร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ก็ได้บัญญัติเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญไว้ใน หมวดที่ 15 “การแก้ไข้เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ” ประกอบไปด้วยบทบัญญัติ 2 มาตราได้แก่ มาตรา 255 และ 256 โดยในส่วนของขั้นตอนการแก้ไขนั้น จะระบุไว้อยู่ใน มาตรา 256 แบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้
1.การเสนอญัตติขอแก้ไข สามารถแบ่งผู้มีสิทธิเสนอขอแก้ไขรัฐธรรมนูญได้เป็น 4 ประเภท ประกอบไปด้วย 1.คณะรัฐมนตรี 2.สส. ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของที่มีอยู่ 3.สส.และ สว. รวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของที่มีอยู่ และ 4.ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 50,000 คน
2.การพิจารณาวาระที่ 1 หรือเรียกว่าขั้นรับหลักกการ ต้องมีเสียงเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (ครึ่งหนึ่ง) ของจำนวน สส. และ สว. รวมกัน โดยต้องมี สว. เห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของสว.ทั้งหมด
3. วาระที่ 2 การพิจารณาเรียงลำดับมาตรา ถือเสียงข้างมาก โดยถ้าการแก้ไขนั้นได้เสนอโดยประชาชน ต้องเปิดให้ประชาชนแสดงความเห็นด้วย
4.วาระที่ 3 การพิจารณาให้ออกใช้รัฐธรรมนูญ ต้องมีเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน สส. และ สว. รวมกัน โดยต้องมีสส.จากพรรคที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรี ประธาน/รองประธานสภาผู้แทนราษฎร(หรือพูดง่ายๆ คือพรรคฝ่ายค้าน) ให้ความเห็นชอบไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 และมีวุฒิสภาให้ความเห็นชอบไม่น้อยกว่า 1 ใน 3
ทั้งนี้เว้นแต่การแก้ไขดังกล่าวจะเป็นการแก้ไขในเรื่องของหมวด 1 บททั่วไป, หมวด 2 พระมหากษัตริย์, หมวด 15 การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ, คุณสมบัติของนักการเมือง และ อำนาจหน้าที่ของศาลหรือองค์กรอิสระ
โดยให้อำนาจศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจชี้ขาดยับยั้งการแก้ไขได้หากเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องการเปลี่ยนแหลงการปกครอง หรือเปลี่ยนรูปแบบของรัฐ โดยต้องมีสส. หรือ สว. มากกว่า 1 ใน 10 ของแต่ละสภาหรือสองสภารวมกันเข้าชื่อเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ หรือประชาชนเป็นผุ้ร้องขอผ่านอัยการสูงสุดตามบทบัญญัติม.49
โดยสรุปแล้ว จะเห็นได้ว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ เป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ยากที่สุดเท่าที่เคยมีมาฉบับหนึ่ง เนื่องจากต้องมีการนับคะแนนเสียงพิเศษจากทั้งฝ่ายค้าย และสว. จึงจะสามารถแก้ไขได้ ส่วนการแก้ไขยากนั้นจะส่งผลดี หรือผลเสียอย่างไร กระผมไม่ขอวิจารณ์อะไร ขอให้เป็นวิจารณญาณของทุกท่านที่จะตัดสินใจนะครับ
สำหรับเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ ถ้ามีเวลาผมจะทำเป็นข้อความภาพเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจยิ่งขึ้นครับ พบกันใหม่คราวหน้า น่าจะอธิบายถึงการเข้าสู่ตำแหน่งของสส. ครับ

[01/18/16]   รับวางแผนภาษี เขียนแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี
สำหรับภาษีทุกชนิด ทั้งภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม และภาษีท้องถิ่นต่างๆ
สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและติดต่อได้ทาง INBOX
บริการด้วยใจ เข้าใจลูกความ เสมือนเป็นลูกความ By Great Lawyer for Thailand

[01/18/16]   รับปรึกษาปัญหากฏหมาย อาทิการร่างสัญญา การตรวจสอบสัญญา และปัญหากฏหมายทั่วไป
พร้อมทั้งรับว่าความ ฟ้องหรือต่อสู้คดีทางกฏหมายทั่วราชอาณาจักรไทย ทั้งคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง คดีล้มละลาย คดีจัดการมรดก และคดีอื่นๆ
สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและติดต่อได้ทาง INBOX

บริการด้วยใจ เข้าใจลูกความ เสมือนเป็นลูกความ By Great Lawyer for Thailand

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่


92/314
Pathum Thani
12000
Pathum Thani การปฏิบัติตามกฎหมายอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
Tawansound&service Tawansound&service
100 /658ม.1 ต.คูคต อ.ลำลูกกา
Pathum Thani, 12130

TAWAN AIR AND SOUND 087-0817056,096-1262044

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองส องค์การบริหารส่วนตำบลคลองส
39 หมู่ 8 ต.คลองสาม
Pathum Thani, 12120

SSB สีอบ SSB สีอบ
99/5 หมู.12 ต.บางคูวัด อ.เมือง
Pathum Thani, 12000

รับพ่นสีฝุ่น powder coats

Lawboi Lawboi
117 Pathumthani
Pathum Thani, 12150

Best English-speaking BOI Thailand consulting lawyers and business consultant to help you excellency.

ตรวจสภาพ พรบ ต่อทะเบียน ประก ตรวจสภาพ พรบ ต่อทะเบียน ประก
24 ซอยรังสิต-นครนายก 30 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี
Pathum Thani, 12130

รับตรวจสภาพรถ พรบ ต่อทะเบียน ภาษี ประกัน ทุกประเภท

EAU Smart Law School EAU Smart Law School
Pathum Thani, 12110

พื้นที่สื่อสารสำหรับชาวนิติศาสตร์ EAU