ภูฟ้าการบัญชีและภาษี

ภูฟ้าการบัญชีและภาษี

รับทำบัญชีและภาษีอากร แนะนำ วางแผนประหยัดภาษีตามหลักกรมสรรพากร

เปิดเหมือนปกติ

20/03/2022

เตรียมความพร้อมก่อนยื่นแบบฯ ภ.ง.ด.90/91 ปี 2564 เตรียมตัวดียื่นภาษีไม่มีสะดุด

#ภาษีบุคคลธรรมดา #ภงด90/91 #ยื่นออนไลน์ #กรมสรรพากร

20/03/2022

เงื่อนไขค่าการหักลดหย่อนค่าเบี้ยประกันแต่ละประเภท นำมาลดหย่อนภาษีได้เท่าไร

#เบี้ยประกัน #ลดหย่อน #บุคคลธรรมดา #ปี2564 #กรมสรรพากร

Photos from กรมสรรพากร : The Revenue Department's post 20/03/2022

Photos from กรมสรรพากร : The Revenue Department's post

Photos from กรมสรรพากร : The Revenue Department's post 20/03/2022

Photos from กรมสรรพากร : The Revenue Department's post

20/03/2022

🥰🥰ใกล้ถึงวันสุดท้ายของการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2564 ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โทรหา Tax ambassador ได้ในเวลาราชการ ⏰

#ยื่นภายในกำหนดเวลา #ลดภาระค่าปรับและเงินเพิ่ม #กรมสรรพากร

20/03/2022

ยื่นแบบออนไลน์

20/03/2022

รับยื่น ภ.ง.ด.90,91 ค่ะ

ออฟฟิศเสมือน (Virtual Office) คืออะไร? เหมาะกับใคร? | Kaitak Narita 03/03/2022

ออฟฟิศเสมือน (Virtual Office) คืออะไร? เหมาะกับใคร? | Kaitak Narita

ออฟฟิศเสมือน (Virtual Office) คืออะไร? เหมาะกับใคร? | Kaitak Narita ออฟฟิศเสมือนคืออะไร บริการให้เช่านี้หมาะกับใคร Kaitak Narita ผู้ให้บริการสำนักงานเสมือนและที่อยู่ธุรกิจ พาคุณมา....

02/03/2022

Inbox: พุธที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14:14 น.
คุณ May Maysiya
เรียนสอบถามอาจารย์ ค่ะ บริษัท ฯ ได้รับสินค้าจาก Suppliers เพื่อใช้เป็นสินค้าโชว์ และ ได้รับใบกำกับภาษีซื้อ จาก Suppliers มีราคาสินค้า และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แต่มีเงื่อนไขการจ่ายเงิน FOC อยากทราบว่า ทางบริษัทฯ สามารถนำใบกำกับภาษีซื้อไปเครดิต ภาษีขายได้หรือไม่คะ
ขอบคุณค่ะ

สุเทพ พงษ์พิทักษ์ วิสัชนา:
ภาษีซื้อที่มีสิทธิขอคืนต้องมีคุณลักษณะครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขดังต่อไปนี้
1 เป็นภาษีซื้อที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกอบกิจการที่อยู่ในบังคับที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ดังนี้
(1) เป็นภาษีเนื่องจากการซื้อสินค้าหรือรับบริการในราชอาณาจักรจากผู้ประกอบการจดทะเบียนที่เป็นผู้มีสิทธิออกใบกำกับภาษีโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือ
(2) เป็นภาษีซื้อเนื่องจากการนำเข้าสินค้า ตามหลักฐานใบเสร็จรับเงินของกรมศุลกากร หรือ
(3) เป็นภาษีซื้อเนื่องจากการนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 83/6 และมาตรา 83/7 แห่งประมวลรัษฎากร ตามหลักฐานใบเสร็จรับเงินของกรมสรรพากร
2. ภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้
(1) ต้องมีรายการถูกต้องครบถ้วนตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร
(2) ต้องจัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามวิธีที่กฎหมายกำหนด ดังนี้
(ก) กรณีรายการคำว่า “ใบกำกับภาษี” “ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ออกใบกำกับภาษี” และ “เอกสารออกเป็นชุด” จัดทำขึ้นโดยการตีพิมพ์จากโรงพิมพ์ เช่นนี้ รายการอื่นที่เหลือจะจัดทำให้มีขึ้นโดยวิธีการใดก็ได้
(ข) กรณีรายการตาม (ก) รายการหนึ่งรายการใดจัดทำด้วยระบบคอมพิวเตอร์ รายการอื่นที่เหลือต้องจัดทำขึ้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ทั้งฉบัย เว้นแต่รายการที่ได้ตีพิมพ์มากจากโรงพิมพ์แล้ว
(ค) มีบางรายการที่จัดทำให้มีขึ้นด้วยวิธีการใดก็ได้ เช่น คำว่า “สำนักงานใหญ่ หรือสาขา” ของผู้ออกใบกำกับภาษี “สำนักงานใหญ หรือสาขา และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร” ของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ “เลขทะเบียนรถยนต์” “สาขาที่ออกใบกำกับภาษีคือ” เป็นต้น
(3) ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปนั้น ต้องไม่มีรอยแก้ไข เปลี่ยนแปลง
(4) จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับค่าสินค้าต้องคำนวณจากฐานภาษีที่ถูกต้อง หากเศษสตางค์ต้องกำหนดให้มีทศนิยมได้เพียง 2 หลัก โดยใช้หลัก 5/4 กล่าวคือ หากทศนิยมหลักที่ 3 มีจำนวนถึง 5 ให้ปัดขึ้น หากต่ำกว่า 5 ให้ปัดทิ้ง
3. ต้องพิสูจน์ได้ว่ามีการชำระภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีนั้นไปจริง
4. ต้องไม่เข้าลักษณะเป็นภาษีซื้อต้องห้ามตามมาตรา 82/5 แหงประมวลรัษฎากร
5. ผู้ประกอบการต้องนำมาใช้เป็นเครดิตหักออกจากภาษีขายในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือขอคืนภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ต่อข้อถาม ขอเรียนว่า
กรณีบริษัทฯ ได้รับใบกำกับภาษีสำหรับสินค้าที่ไม่ต้องชำระราคาสินค้า (FOC: Free of Charge) จาก Suppliers เพื่อใช้เป็นสินค้าโชว์ โดยมีรายการครบถ้วนตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎการ หากบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าบริษัทฯ ได้ชำระภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีซื้อดังกล่าวให้แก่ Suppliers ไปจริง บริษัทฯ ก็ย่อมมีสิทธินำภาษีซื่อตามใบกำกับภาษีดังกล่าวไปเครดิตหักออกจากภาษีขายในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มได้

Photos from TaxBugnoms's post 22/02/2022

Photos from TaxBugnoms's post

22/02/2022

สรุปรายการลดหย่อนภาษีปี 2564
ใช้สำหรับยื่นภาษีออนไลน์ประจำปีครับ

ในตอนนี้เรากำลังยื่นภาษีปี 64
โดยยื่นได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 8 เม.ย. 65
(เฉพาะการยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ต)

ดังนั้นรายการลดหย่อนจะมีตามที่เห็นนี้ครับ
ส่วน ช้อปดีมีคืน เป็นรายการลดหย่อนปี 65
แปลว่าต้องใช้ยื่นภาษีปี 65 ช่วงต้นปี 66 ครับผม

ย้ำอีกที
ช้อปดีมีคืน คือ ค่าลดหย่อนปี 65
ช้อปดีมีคืน คือ ค่าลดหย่อนปี 65
ช้อปดีมีคืน คือ ค่าลดหย่อนปี 65

เก็บไว้ยื่นปีหน้านะครับผม
ขอบคุณและสวัสดีครับ

#ภาษี #สรรพากร

Photos from TaxBook ภาษีและบัญชีฉบับ101's post 20/02/2022

Photos from TaxBook ภาษีและบัญชีฉบับ101's post

Photos from ภูฟ้าการบัญชีและภาษี's post 27/11/2021

🌿สบายตา สบายใจ💕

Photos from ภูฟ้าการบัญชีและภาษี's post 08/11/2021

🌿แบ่งปันต้นไม้สวยๆค่ะ😊

Photos from ภูฟ้าการบัญชีและภาษี's post 17/10/2021

🌿ไม้ใบสวยๆเยียวยาจิตใจ💕

16/10/2021

ปลูกต้นไม้ฟอกอากาศกันคร้า🌿

Photos from ภูฟ้าการบัญชีและภาษี's post 19/02/2019

Photos from ภูฟ้าการบัญชีและภาษี's post

ตามหาครีมกันแดดที่ดีที่สุด ท้าพิสูจน์ทางเลือกสำหรับ Summer นี้ 29/04/2018

ตามหาครีมกันแดดที่ดีที่สุด ท้าพิสูจน์ทางเลือกสำหรับ Summer นี้

ตามหาครีมกันแดดที่ดีที่สุด ท้าพิสูจน์ทางเลือกสำหรับ Summer นี้ เพราะใกล้จะซัมเมอร์แล้ว เราต้องหาตัวช่วยดีๆ อย่าง ครีมกันแดดขั้นเทพ มาปกป้องผิวหน้าสวยๆ ของเราให้รอดพ้น....

5 พาวิเลียนไม่ธรรมดา! ที่ต้องเช็คอินงานสถาปนิก’ 61 29/04/2018

5 พาวิเลียนไม่ธรรมดา! ที่ต้องเช็คอินงานสถาปนิก’ 61

5 พาวิเลียนไม่ธรรมดา! ที่ต้องเช็คอินงานสถาปนิก’ 61 งานสถาปนิก’ 61 จัดโดยสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ งานนี้ไม่ใช่เฉพาะสถาปนิกเท่านั้นที่เข้าชมได้ เพร...

Photos from SALE HERE's post 29/04/2018

Photos from SALE HERE's post

ภูฟ้าการบัญชีและภาษี updated their address. 29/04/2018

ภูฟ้าการบัญชีและภาษี updated their address.

ภูฟ้าการบัญชีและภาษี updated their address.

ภูฟ้าการบัญชีและภาษี updated their business hours. 29/04/2018

ภูฟ้าการบัญชีและภาษี updated their business hours.

ภูฟ้าการบัญชีและภาษี updated their business hours.

กีฬาที่คุณชอบจะเสี่ยงทายอั่งเปาให้คุณ... 16/02/2018

กีฬาที่คุณชอบจะเสี่ยงทายอั่งเปาให้คุณ...

กีฬาที่คุณชอบจะเสี่ยงทายอั่งเปาให้คุณ...

Timeline photos 19/03/2017

Sale สุดๆ 3,990.-

Photos from ภูฟ้าการบัญชีและภาษี's post 19/03/2017

ของแท้มือสอง

Timeline photos 25/12/2016

sale สุดๆ 3,990.-

Timeline photos 25/12/2016

Timeline photos

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่


บางพูด ปากเกร็ด
Nonthaburi
11120

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00
เสาร์ 09:00 - 17:00
อาทิตย์ 09:00 - 17:00

Nonthaburi ผู้รับเหมาอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
GREEK LIGHT GREEK LIGHT
71/1 หมู่ 12 หมู่บ้านบัวทองธานี ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง
Nonthaburi, 11110

สั่งซื้อสินค้าได้ที่ ID Line : @345zslf FB: greeklightthailand

S.T.Bakery - ขนมปังแซนด์วิช S.T.Bakery - ขนมปังแซนด์วิช
14/41 หมู่ 6 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
Nonthaburi, 11120

ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายขนมปังแซนด์วิช ภายใต้แบรนด์ TWIST

AndeliThailand AndeliThailand
บริษัท แอนดีลี กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด
Nonthaburi, 11120

เครื่องเชื่อม อุปกรณ์ครบมือ ARC 250E , ARC 250MINI , ARC250T,TIG-250GP, CUT-45DL,MIG-250E

Identity / ออกแบบตกแต่งภายใน งาน Built-i Identity / ออกแบบตกแต่งภายใน งาน Built-i
Nonthaburi, 11130

ออกแบบ-รับเหมาก่อสร้าง งานตกแต่งภายในครบวงจร รับทำแบบตามคอนเซ็ปต์

ช่างกุญแจเรวดี ซอยเรวดี 094-856-7888 ช่างกุญแจเรวดี ซอยเรวดี 094-856-7888
Nonthaburi, 11000

ช่างกุญแจเรวดี ซอยเรวดี 094-856-7888

At Roof Designs - หลังคาโรงจอดรถ สำหรับ At Roof Designs - หลังคาโรงจอดรถ สำหรับ
Nonthaburi, 11130

หลังคาโรงจอดรถ กันสาด สไตล์โมเดิร์นไม่ซ้ำใคร วัสดุนำเข้าจากเกาหลี พร้อมทั้งทีมงานคุณภาพ

Alu-cons กระจก อลูมิเนียม Alu-cons กระจก อลูมิเนียม
18/4 หมู่15 ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ (ซอยตลาดวัดพระเงิน)
Nonthaburi, 11140

กระจก อลูมิเนียม รีโนเวท

A.R.W อลงกรณ์วัฒนา : รับเซ็นแบบก A.R.W อลงกรณ์วัฒนา : รับเซ็นแบบก
144/105 หมู่1 ตำบลปากเกร็ด อำเภอปา
Nonthaburi, 11120

รับเซ็นออกรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้า โดยวุฒิวิศวกร โทร 086-305-0227 หรือ 081-860-9383

Cutie Furniture and Appliance Cutie Furniture and Appliance
ปากเกร็ด
Nonthaburi, 11120

ช่างกุญแจท่าอิฐ 094-857-8777 ช่างกุญแจท่าอิฐ 094-857-8777
Nonthaburi, 11120

ช่างกุญแจท่าอิฐ 094-857-8777 ปากเกร็ด นนทบุรี แจ้งวัฒนะ งามวงศ์วาน แคราย เมืองทองธานี บางบัวทอง

Bynature Engineering System Bynature Engineering System
48 ซ.รัตนาธิเบศร์22 แยก 7 ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี
Nonthaburi, 11000

รับเหมาติดตั้ง ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบดับเพลิง

Checking Home ตรวจสอบ Boq ที่ปรึกษางานก Checking Home ตรวจสอบ Boq ที่ปรึกษางานก
นนทบุรี
Nonthaburi, 11120

บริการรับตรวจสอบ BOQ ราคาก่อสร้าง และที่ปรึกษา ติดต่อ : 064-206-8068 LINE ID : Purkcode