กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุ

กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุ

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมค
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมค
88/21 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง, Bangkok
กองกฎหมาย กรมควบคุมโรค
กองกฎหมาย กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control, Amphoe Muang Nonthaburi
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ  ก
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ก
88/22 ตำบลตลาดขวัญ, Bangkok
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือ, Bangkok
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธา
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธา
11000
ห้องสมุด กรมวิทยาศาสตร์การแ
ห้องสมุด กรมวิทยาศาสตร์การแ
ห้องสมุด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อาคาร 1 ชั้น 2 เลขที่ 88/7 ถนนติวานนท์ ต.ตลาด
หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งช
หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งช
ชั้น 1,4 (88/37) อาคารคลังพัสดุ สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเม
กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกร
กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกร
88/23 ม.4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง
Ministry of Public Health
Ministry of Public Health
Bangkok
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวง
กองสาธารณสุขฉุกเฉิน  สำนักงา
กองสาธารณสุขฉุกเฉิน สำนักงา
สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข, Bangkok
World Health Organization Thailand
World Health Organization Thailand
WHO Thailand, Office of the Permanent Secretary Building 3, 4th Fl., Ministry of Public Health, Tiwanon Road, Amphoe Muang Nonthaburi
สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์
สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์
soi bumrajnaradule, Tiwanon Road
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณส
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณส
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
ทันตสุขภาพและปัจจัยเสี่ยง
ทันตสุขภาพและปัจจัยเสี่ยง
อ. ทุ่งสง จ. นครศรีธรรมราช

ความคิดเห็น

AZ 2เข็มเข็ม3 moderna เข็ม4คืออะไร ครับ
#ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565

วันนี้ (27 มกราคม 2565) #กองโรคติดต่อทั่วไป เข้าร่วมการประชุม #คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565 อันมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน พร้อมทั้งผู้บริหาร #กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ #กระทรวงกลาโหม #กระทรวงมหาดไทย #กระทรวงแรงงาน #กระทรวงศึกษาธิการ #กระทรวงการต่างประเทศ และ #โรงพยาบาลเอกชน ฯลฯ เข้าร่วมการประชุม โดยที่ประชุมฯ ได้หารือ 2 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ 1) เห็นชอบแนวทางการพิจารณาให้โรค #โควิด19 เป็น #โรคประจำถิ่น (Endemic disease) โดยมีหลักเกณฑ์ และค่าเป้าหมาย ซึ่งหากสถานการณ์เหมาะสม และเข้าหลักเกณฑ์ที่กำหนด #กระทรวงสาธารณสุข จะประกาศแจ้งให้ทราบอีกครั้ง และ 2) เห็นชอบหลักการและแนวทางการดำเนินงานคลินิก #วัคซีน ผู้ใหญ่ เพื่อให้บริการวัคซีนสำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป เพื่อให้บริการวัคซีนโควิด และวัคซีนในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคที่มีความจำเป็น
ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำแนวทางการให้บริการสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการวัคซีนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และมีประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่ต้องได้รับ #วัคซีนเข็มกระตุ้น ตามสูตรที่กำหนด เพื่อให้บริหารจัดการวัคซีนที่มีเป็นไปอย่างถูกต้อง ได้จัดเตรียมวัคซีนสำหรับเป็นวัคซีนกระตุ้น พร้อมทั้งวางแผนตั้งแต่ 31 มกราคม 2565 เป็นต้นไป เริ่มฉีดวัคซีน #ไฟเซอร์ ในเด็กกลุ่ม 7 #โรคเรื้อรัง ที่อยู่ระหว่างรักษาตัวใน #โรงพยาบาล (Hospital - based vaccination) เพื่อป้องกัน #การเจ็บป่วย ใน #เด็ก และ #บุคลากรทางการแพทย์ และจะขยายสู่เด็กกลุ่มอื่นเดือนกุมภาพันธ์ 2565 เน้นการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 และ #เข็มกระตุ้น มากขึ้น ส่วนวัคซีนกระตุ้นเข็ม 4 ฉีดให้กับผู้มีความเสี่ยงสูง เช่น บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ที่มีเหตุจำเป็น พร้อมทั้งรณรงค์ให้ #ประชาชน เข้าถึงการรับวัคซีนเข็มกระตุ้นให้มากที่สุด
ประเทศไทยเริ่มต้นฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับประชาชนตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์เป็นต้นมา หลังจากได้รับวัคซีนครบถ้วนทั้ง 2 เข็ม ทุกคนจะได้รับเอกสารรับรองจากสถานพยาบาลที่ให้บริการ
.
สำหรับคนไทยที่ต้องการเดินทางไปต่างประเทศในช่วงเวลาที่ทางการยังไม่​ประกาศเปิดเที่ยวบินเชิงพาณิชย์ตามปกติ ต้องใช้เอกสารรับรองนี้เป็นหลักฐานยื่นขอสมุดวัคซีนโควิด-19 (COVID-19 Certificate of Vaccination) หรือ #เล่มเหลืองโควิด กับหน่วยงานที่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กำหนด ตามรายละเอียดดังนี้
.
#สถานที่ให้บริการ
(1) คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว สถาบันบำราศนราดูร จ.นนทบุรี
เปิดบริการ: วันจันทร์-วันศุกร์ (เวลา 8.30-11.00 น. และ 13.00-15.00 น.)
ติดต่อสอบถาม: โทร. 0-2951-1170-79 ต่อ 3430 หรือ [email protected]
.
(2) คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรุงเทพฯ
เปิดบริการ: วันจันทร์-วันศุกร์ (เวลา 13.00-15.00 น.) เฉพาะผู้นัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น
ติดต่อนัดหมาย: โทร. 0-2521-1668 หรือ ผ่านทางกล่องข้อความ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค
.
(3) ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ
เปิดให้บริการทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: [email protected]
ให้บริการเฉพาะผู้ที่มีภูมิลำเนาต่างจังหวัดและจังหวัดสมุทรปราการเท่านั้น
ติดต่อสอบถาม: โทร. 0-2134-0139
.
(4) กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค จ.นนทบุรี
เปิดให้บริการ: เฉพาะวันจันทร์และวันพุธ (เวลา 9.00-12.00 น.) เฉพาะผู้นัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น
ติดต่อนัดหมาย: โทร. 0-2590-3232, 0-2590-3234 ถึง 35 หรือ [email protected]
.
#หลักฐานที่ใช้ (ทั้งตัวจริงและสำเนา)
(1) เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มในประเทศไทย
(2) หนังสือเดินทาง (Passport) ต้องมีอายุการใช้เหลือมากกว่า 6 เดือน
(3) บัตรประจำตัวประชาชน
(4) หลักฐานยืนยันการเดินทาง เช่น ตั๋วเครื่องบิน
.
ควรดำเนินการด้วยตนเอง หากให้ผู้อื่นดำเนินการแทน ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติม (ตัวจริงและสำเนา) อีก 2 รายการ คือ
(1) หนังสือมอบอำนาจ ดาวน์โหลดได้ที่ https://bit.ly/3x3PoVj
(2) บัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
.
ค่าธรรมเนียม 50 บาท มีอายุการใช้งาน 1 ปี นับตั้งแต่วันออกสมุดวัคซีนโควิด-19
.
สมุดวัคซีนโควิด-19 ไม่ใช่ #วัคซีนพาสปอร์ต* (Vaccine Passport) เพราะเป็นเพียงเอกสารรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อใช้สำหรับการเดินทางระหว่างประเทศเท่านั้น
.
*วัคซีนพาสปอร์ต จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ ทางการผ่านขั้นตอนการตกลงร่วมกันกับประเทศต่างๆ ว่าจะปฏิบัติต่อนักเดินทางที่ได้รับวัคซีนครบถ้วนในระยะเวลาที่กำหนดเหมือนกัน (เช่น เข้าประเทศได้โดยลดการกักกันตัว) เพราะมั่นใจว่าผู้เดินทางทุกคนมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง ใช้ต่อสู้กับเชื้อโควิด-19 ได้ และมีแนวโน้มแพร่เชื้อน้อยกว่าคนทั่วไป ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายและอิสระตลอดการเดินทางท่องเที่ยว ซึ่งยังไม่เกิดขึ้นจริงในประเทศไทย
.
ทั้งนี้ ก่อนเดินทางควรตราจสอบมาตรการการเดินทางเข้าประเทศปลายทาง เช่น วีซ่าที่ได้รับอนุญาต ชนิดวัคซีนที่ประเทศปลายทางรับรอง เพื่อป้องกันการถูกปฏิเสธการเข้าเมือง เพราะแต่ละประเทศกำหนดมาตรฐานใหม่เพื่อคัดกรองผู้เดินทางอย่างรัดกุม จึงต้องเตรียมเอกสารอื่นๆ ประกอบทั้งรูปแบบเอกสารกระดาษ เช่น เอกสารการตรวจสุขภาพ ใบตรวจเชื้อโควิด-19 และใบรับรองแพทย์ และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น แอปพลิเคชัน นอกเหนือจากสมุดวัคซีนโควิด-19 ที่ออกให้โดยทางการไทย
.
หากถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าด้วยเหตุผลใด จะถูกส่งกลับประเทศทันที เมื่อเดินทางถึงประเทศไทยแล้วจะต้องกักตัวในพื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ (State Quarantine) ตามระยะเวลาที่กำหนด
.
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
.
อ้างอิง
กรมควบคุมโรค. เอกสารรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค. https://bit.ly/3A9efbY

#สมุดวัคซีนโควิด19 #COVID19CertificateofVaccination #CertificateofVaccination #VaccinePassport #วัคซีนโควิด19 #โควิด19 #COVID19 #commonFYI #becommon
ขออนุญาติส่งเบาะเเส
นางกัณฑิมา โกบประยูร
เเละคนนามสกุลโกบประยูรทุกคนเลย
อาศัยอยู่บ้านพักไม่ทราบบ้านเลขที่ซ.ประชาอุทิศ69เเขวงทุ่งครุเขตทุ่งครุก.ท.ม.
เป็นริดสีดวงที่ทวารหนักครับ
เเละเชื้อหนองในที่อวัยเพศครับ
เเอบเสพติดกัญชาภายในบ้านรู้เห็นกันเเค่ในครอบครัว
มีอาการทางด้านโรคประสาททั่วไป
ในการสื่อสารในอินเตอร์เน็ต.
ติดเชื้อหนองในทางเพศกันทุกคนเลยครับ
ช่วยหาคำตอบที..หรือใกล้เวลาที่จังหวัดสมุทรสาครต้องเป็นพื้นที่สีแดงอีกแล้ว
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2714792172145476&id=100008441590495
#COVID-19 Coronavirus
บ่ต้องตกใจเด้อครับ พ่อแม่พี่น้อง บ้านเฮาปลอดภัย อากาสก็ดี มีต้นไม้เยอะ
COVID-19 Coronavirus สบายใจ^_^
(FUME)ฟูมบ้านนอกเฮาบ่มี มีแต่ฟูมฟักปลูกฝังความรูทางปัญญา บ้านผมเรียก ไข้ไอโลหะ.. เกิดจากไอละเหยของโลหะเมื่อโดนความร้อนสูง
#เกล้ากระผมสิอธิบายยกตัวอย่าง พิจจารณาเด้อมหาพิจารณา^_^
เช่น #โรคจากแคดเมียม (Disease caused by cadmium or its toxic compounds)

เป็นโลหะสีเงินปนขาว มันวาวเล็กน้อย เจือด้วยสีฟ้าจาง ๆ อ่อนตัวได้ สามารถรับประจุไฟฟ้าบวก ในธรรมชาติ แคดเมียมจะเกิดร่วมกับสารแร่ตะกั่วและสังกะสี ดังนั้นปริมาณของแคดเมียมจะพบสูง ในเหมืองที่ถลุงสังกะสี เป็นผลพลอยได้จากการผลิตสินแร่ที่มีสังกะสี ตะกั่วและทองแดงให้บริสุทธิ์

ลักษณะงานและอาชีพที่เสี่ยง
การทำงานในอุตสาหกรรมผลิตเหล็กกล้า ยานยนตร์ อุปกรณ์การเดินเรือ ชิ้นส่วนเครื่องบิน อุตสาหกรรมหมึกพิมพ์ สี สิ่งทอ เป็นต้น

อันตรายต่อระบบอวัยวะที่สำคัญของร่างกาย
แคดเมียมเข้าสู่ร่างกายได้ 2 ทางคือ ทางการกินและการหายใจ พิษเฉียบพลันจากการหายใจสูดไอแคดเมียมเข้าไปในร่างกาย อาการที่พบคืออาการคล้ายโรคไข้หวัดใหญ่และอาการของโรคไข้ควันโลหะ ได้แก่ อาการไอ แน่นหน้าอก หายใจไม่สะดวก ไข้ หนาวสั่น ปวดเมื่อยตามร่างกาย หากอาการรุนแรงมากขึ้นอาจพบภาวะปอดอักเสบและปอดบวมน้ำ แคดเมียมเมื่อเข้าสู่ร่างกายจะจับกับเม็ดเลือดและ albumin มีส่วน น้อยที่จะกลายเป็น metallothionin ซึ่งเป็นพิษ ครึ่งหนึ่งจะเก็บไว้ที่ไตและตับ การขับออกช้ามากโดยจะมีค่า กึ่งชีวิต 15- 30 ปี การได้รับแคดเมียมเป็นระยะเวลานาน อาการพิษที่เด่นที่สุด คือ อันตรายต่อไต โดยเฉพาะ ท่อไต ส่วนต้น (proximal tube) ซึ่งจะพบว่าจะเกิดขึ้นเมื่อปริมาณแคดเมียมเพิ่มขึ้นถึง 200 ไมโครกรัม ผลที่ตามมาคือ เซลล์ท่อไต ไม่สามารถดูดซึมกลับโปรตีนที่มีน้ำหนักโมเลกุลต่ำ เช่น β2microglobulin โรคที่เกิดจากพิษแคดเมียมเรียกว่า โรคพิษแคดเมียม หรือ โรคอิไต อิไต แคดเมียมอาจปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมได้จากการหลอมโลหะบางชนิด จากอุตสาหกรรมอื่น เช่นใน ฟูมโลหะ เกลือแคดเมียม ในน้ำทิ้งซึ่งกระจายสู่แหล่งน้ำสาธารณะ และทะเล ทำให้ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม อาการเฉียบพลัน อาการระคายเคืองผิวหนัง และเยื่อบุอ่อน มีอาการคล้ายกับโรคไข้หวัดใหญ่และโรคไข้ไอโลหะ อาจเกิดอาการปวดอักเสบและปวดบวมน้ำ
อาการเรื้อรัง จะทำลายกระดูก ปวดกระดูก ทำลายปอด ตับและไต เป็นโรคโลหิตจาง เป็นสารก่อ ลูกวิรูป และสารก่อมะเร็ง
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ขอเชิญชวน ประชาสัมพันธ์ และบอกต่อ...

ให้กับ..ผู้ขับรถแท็กซี่ เชิญเข้าร่วมโครงการ “รณรงค์ตรวจสุขภาพและประเมินสมรรถนะผู้ขับขี่แท็กซี่ทั้งในและนอกหน่วยบริการ ปี 2563”

**ฟรี!!! (ตามจำนวนที่กำหนด)

***ตรวจสุขภาพ แท็กซี่ ท่องเที่ยวมั่นใจ ปลอดภัย ปลอดโรค

>>> สามารถตรวจสอบวัน เวลา สถานที่ และรายละเอียดได้ที่ด้านล่าง
สถานการณ์ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนาในประเทศไทยล่าสุดนะคะ 😷😷😷

ติดตามข้อมูล กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ค่ะ
#ทอท #ท่าอากาศยานไทย #สนามบิน #ประเทศไทย
#ไวรัสโคโรนา #nCoV #กระทรวงสาธารณสุข #Thailand
สำคัญมากๆ....."คำแนะนำด้านสุขภาพ สำหรับผู้เดินทางเข้ามาในประเทศไทย" 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ

ขอขอบคุณ :
• ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคปอดอักเสบอย่างรุนแรงจากไวรัส กรมควบคุมโรค และกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค
.............................................
#สปคม.-กับ Thai PBS Thairath - ไทยรัฐออนไลน์ Matichon Online - มติชนออนไลน์ เดลินิวส์ออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจ สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กลุ่มประชาสัมพันธ์และข่าว สลก. กรมควบคุมโรค
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ร่วมกับกทม. เตรียมความพร้อมรับมือกับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข “เตรียมเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์กรณีโรคปอดอักเสบรุนแรงจากเชื้อไวรัสจากจีน อย่างใกล้ชิด

....ขณะนี้ยังไม่พบการระบาดในไทย
ขอประชาชนอย่าได้ตื่นตระหนก

วันนี้ (6 มกราคม 2563)

...สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ร่วมกับสำนักอนามัย สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เตรียมดำเนินการเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (Emergency Operation Center : EOC) เฝ้าระวังโรคติดเชื้อทางเดินหายใจรุนแรงที่ยังไม่ทราบสาเหตุ

...สืบเนื่องจากกรณีรายงานข่าวในประเทศจีนว่า พบผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสจำนวน 44 ราย จากเมืองอู่ฮั่น ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตนั้น ไม่มีการยืนยันการแพร่เชื้อระหว่างคน สู่ คน

...จากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นพบว่า ทางการประเทศจีน ได้ดำเนินการสอบสวนโรคและอยู่ระหว่างการตรวจหาสาเหตุ ซึ่งขณะนี้ ยังไม่ทราบสาเหตุก่อโรค แต่จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า ไม่ใช่เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ หรือไข้หวัดนกอะดิโนไวรัส

...นายแพทย์เอนก มุ่งอ้อมกลาง ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค(สปคม.) นำทีมเจ้าหน้าที่สปคม. ประชุมกับ กทม. ร่วมกันหาแนวทางการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน สอบสวน ควบคุมโรค และติดตาม
ผู้สัมผัสในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวมทั้งเตรียมความพร้อมรับมือกับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขในพื้นที่ท่าอากาศยานดอนเมือง และสถานพยาบาลทุกสังกัดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

...สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ขอแนะนำผู้ที่จะเดินทางจากประเทศไทยไปยัง เมืองที่มีการระบาดของโรค wuhan จังหวัด hubei ในประเทศจีน ที่มีรายงานผู้ติดเชื้อปอดอักเสบ เนื่องจากองค์การอนามัยโลกยังไม่มีประกาศห้าม การเดินทางไปยังพื้นที่ดังกล่าว

...ดังนั้นผู้ที่จะเดินทางสามารถเดินทางไปได้ แต่ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำ ดังนี้
1) หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด หรือสถานที่ที่มีมลภาวะที่เป็นพิษ
2) ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว
3) หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสัตว์ทุกชนิด
4) รักษาร่างกายให้อบอุ่น อยู่เสมอ

...นอกจากนี้ สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง โดยเฉพาะเด็กเล็กและผู้สูงอายุ หากมีอาการเริ่มป่วย เช่น มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก ขอให้รีบไปพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันที เนื่องจากมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น ปอดบวมได้

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัย ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422
........................
#สปคม.- กับ กลุ่มประชาสัมพันธ์และข่าว สลก. กรมควบคุมโรค กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ สำนักข่าวไทย สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค Matichon Online - มติชนออนไลน์

ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุ, 88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมค, Nonthaburi.

เปิดเหมือนปกติ

12/05/2022

กองโรคติดต่อทั่วไป เตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงการซื้อ การเก็บเห็ดป่า หรือรับจากเพื่อนบ้านมาปรุงอาหารเพราะอาจเป็นเห็ดพิษ หรือมีเห็ดพิษปนมาด้วย หากรับประทานเข้าไปอาจจะทำให้เกิดอาการตั้งแต่ ท้องเสีย อาเจียน แน่นหน้าอก จนถึงเสียชีวิตได้ ...
ด้วยความห่วงใย...กองโรคติดต่อทั่วไป

Photos from กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค's post 12/05/2022

📣กองโรคติดต่อทั่วไป 👨🏻‍🌾เตือนประชาชนให้ระวังการเก็บเห็ดป่ามาปรุงอาหาร เนื่องจากเห็ดที่กินได้และเห็ดพิษมีลักษณะคล้ายกันมาก และเมื่อกินเห็ดพิษเข้าไปจะมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน และอาจเสียชีวิตได้ หากไม่แน่ใจหรือสงสัยว่าเป็นเห็ดพิษไม่ควรนำมาปรุงอาหาร🍄

12/05/2022

กรมควบคุมโรค โดยกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชนทั่วไป และเยาวชนไทย
ออกมาสร้างคอนเทนต์ผ่านคลิปวิดีโอ Tik Tok เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 2565
( ภายใต้หัวข้อ “Only One Earth : โลกหนึ่งเดียว กับสมดุลชีวิตและสุขภาพที่ยั่งยืน)🌍💕

🌱🍀กติการร่วมสนุก ☘️
1) บันทึกคลิปความยาว 30 วินาที – 3 นาที
2) โพสต์หรือแชร์คลิปวิดีโอจาก Tik Tok ลง Facebook ของตนเองหรือหน่วยงาน พร้อมเปิดเป็นสาธารณะ และลงทะเบียนพร้อมแนบลิ้งค์ผลงานผ่าน QR Code ล่าง
3) พร้อมติดแฮชแท๊ก #โลกหนึ่งเดียว #สมดุลชีวิตและสุขภาพที่ยั่งยืน
4) ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2565
5) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 590 3866

🌳🌿เกณฑ์การตัดสิน
- ด้านเนื้อหาถูกต้องตามธีมงาน (40%)
- ด้านเทคนิค ความคิดสร้างสรรค์ (30%)
- ด้านภาพและเสียง และความน่าสนใจ (30%)

🥇🥈🥉รางวัล
- รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 3,000 บาท (พร้อมใบประกาศ)
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 2,000 บาท (พร้อมใบประกาศ)
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล 1,500 บาท (พร้อมใบประกาศ)
- รางวัลชมเชย เงินรางวัล 1,000 บาท (2 รางวัล)
- ทุกผลงานที่รวมประกวดจะได้รางวัลรักษ์โลก

ประกาศผล: ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ทางเพจเฟซบุ๊กกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค 📢

หมายเหตุ: ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค สามารถเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางช่องทางต่าง ๆ ได้ตามความเหมาะสม

11/05/2022

แนวทางปฏิบัติ ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง

#โควิด19
#แนวทางปฏิบัติผู้สัมผัสเสี่ยงสูง
#กรมควบคุมโรค
#กระทรวงสาธารณสุข

ประกาศกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง 10/05/2022

ประกาศกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง

📢 ประกาศ กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการศึกษาประสิทธิผลของวัคซีนเอชพีวี ชนิดสองสายพันธุ์ แบบฉีด 1 เข็ม และฉีด 2 เข็มในนักเรียนหญิงไทย ดูรายละเอียดที่ https://ddc.moph.go.th/dcd/news.php?news=25191&deptcode=dcd

ประกาศกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง ที่อยู่ : 88/21 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 02-5903162 แฟกซ์

09/05/2022

แจ้งเตือนสถานการณ์ โควิด 19 ประเทศไทย

06/05/2022

📌รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
ขอเชิญชวนประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยงเข้ารับการฉีดวัคซีน
ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม - 31 สิงหาคม 2565 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

#วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
#กรมควบคุมโรค
#กลุ่มเสี่ยง #โรคไข้หวัดใหญ่

26/04/2022

ประกาศ📣เพจกองโรคติดต่อทั่วไป ยินดีที่ได้เป็นพื้นที่แบ่งปันความรู้และกิจกรรมด้านสาธารณสุขที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ขอความกรุณาทุกท่านที่ต้องการแสดงความคิดเห็น ใช้ถ้อยคำที่สุภาพและเหมาะสม ขอบคุณค่ะ😊

Photos from กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค's post 26/04/2022

#ประชาสัมพันธ์ #ประกาศ

วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2565 #หน่วยให้บริการออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโควิด19 เพื่อใช้เดินทางระหว่างประเทศ ณ #อาคารศูนย์การแพทย์บางรัก (#กองโรคติดต่อทั่วไป) ปิดทำการ และจะเปิดทำการอีกครั้งในวันที่ 1 มิถุนายน 2565

https://ddc.moph.go.th/dcd/news.php?news=24875&deptcode=

#โควิด19

25/04/2022

การป้องกันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับโรคพิษสุขบ้า จึงควรหลีกเลี่ยงการถูกกัดให้ได้มากที่สุด หรือเมื่อโดนกัดแล้วควรปฏิบัติ โดย “สุนัขกัด ต้องล้างแผล ใส่ยา กักหมา หาหมอฉีดวัคซีนต่อจนครบชุด”ควรลดความเสี่ยงจากการถูกสุนัขกัด โดยปฏิบัติตามคำแนะนำ 5 ย ได้แก่ “อย่าแหย่ อย่าเหยียบ อย่าแยก อย่าหยิบ อย่ายุ่ง” คือ อย่าแหย่ให้สุนัขหรือสัตว์ต่างๆ โกรธ อย่าเหยียบหาง หัว ตัว ขา หรือทำให้สุนัขหรือสัตว์ต่างๆ ตกใจ อย่าแยกสุนัขหรือสัตว์ต่างๆ ที่กำลังกัดกันด้วยมือเปล่า อย่าหยิบจานข้าวหรือเคลื่อนย้ายอาหาร ขณะที่สุนัขหรือสัตว์ต่างๆ กำลังกิน อย่ายุ่งกับสุนัขหรือสัตว์ต่างๆ ที่ไม่รู้จักหรือไม่มีเจ้าของ💉🐶🐱🐰🐵🐮

Photos from กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค's post 25/04/2022

#ประชาสัมพันธ์
#จดหมายข่าว #การประชุม #คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 3 / 2565

#พระราชบัญญัติโรคติดต่อ2558 #ผู้เดินทาง #ค่าตอบแทน #โรค #การเฝ้าระวัง #การป้องกัน #โรคระบาด

Photos from กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค's post 21/04/2022

วันที่21 เมษายน 2565นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานพิธีรับมอบวัคซีนโควิด 19 ของบริษัท COVAVAX ที่ได้รับบริจาคจากจตุภาคีด้านความมั่นคง หรือ QUAD (Quadrilateral Security Dialogue) ประกอบด้วย ออสเตรเลีย อินเดีย ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา โดยมีนางสุจิตรา ทุไร เอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย นายอัลลัน แมคคินนอน เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย นายนาชิดะ คาซูยะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และนายเจมส์ เวย์แมน รักษาการอัครราชทูตที่ปรึกษา สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เป็นผู้แทนส่งมอบ พร้อมด้วย นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เข้าร่วมด้วย
โดยรับมอบวัคซีนโควิด 19 COVOVAX จาก 4 กลุ่มประเทศ QUAD ผ่านกระทรวงการต่างประเทศ จำนวน 2 แสนโดส เป็นชนิดโปรตีนซับยูนิต อยู่ระหว่างตรวจรับรองรุ่นการผลิตก่อนนำมาใช้ต่อไป เน้นกลุ่มที่ไม่เคยรับวัคซีนมาก่อนหรือแพ้วัคซีนชนิดอื่น ย้ำยังต้องเร่งรณรงค์ฉีดวัคซีนโควิดต่อเนื่อง ทั้งเข็มปกติและเข็มกระตุ้น เดือนพฤษภาคมนี้เตรียมไว้เพิ่มอีกกว่า 7 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Photos from กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค's post 19/04/2022

วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงมีพระกรุณาธิคุณเสด็จมาทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ครั้งที่ 2/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) zoom meeting ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
กระทรวงสาธารณสุข นำโดยนายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้กล่าวถวายรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุม และดูแลรักษาโรคพิษสุนัขบ้าในคน ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค นายแพทย์วิชาญ ปาวัน ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป และคณะทำงานจากกองโรคติดต่อทั่วไป เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) zoom meeting ณ ห้องประชุมการบูร ชั้น 3 อาคาร 1 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ในการประชุมครั้งนี้ มีหน่วยงานเครือข่ายถวายรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ จำนวน 6 หน่วยงาน และมีจำนวนผู้บริหารจากหน่วยงานภายใต้โครงการฯ เข้าร่วมประชุมมากกว่า 40 ท่าน ซึ่งผลการดำเนินโครงการฯ มีความก้าวหน้าอย่างเห็นได้ชัดเจน

17/04/2022

📣กองโรคติดต่อทั่วไป เปิดให้บริการตรวจคัดกรอง COVID-19 ด้วยวิธีการตรวจแบบ ATK (Antigen Test Kit) สำหรับเจ้าหน้าที่ที่เดินทางกลับจากต่างจังหวัด หรือมีความเสี่ยง สามารถเข้ารับการตรวจฟรี ในวันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ บริเวณหน้าอาคาร 10 กรมควบคุมโรค

15/04/2022
11/04/2022

เมื่อวันที่ 7-8 เมษายน 2565 กลุ่มพัฒนาวิชาการโรคติดต่อ กองโรคติดต่อทั่วไป จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ในอนาคตจากประสบการณ์ การดำเนินงานในสถานการณ์โรคโควิด 19 ของสถานประกอบการเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก ณ โรงแรมโอ๊ควู๊ด โฮเทล แอนด์เรสซิเด้นซ์ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี

08/04/2022

ช่วงนี้อากาศร้อน อาจทำให้อาหารบูดเสียได้ง่าย เสี่ยงทำให้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษ ขอให้ระมัดระวังเรื่องการรับประทานอาหาร โดยยึดหลัก “สุก ร้อน สะอาด” รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ด้วยความร้อน หลีกเลี่ยงอาหารสุกๆ ดิบๆ หากอาหารมีกลิ่นผิดปกติไม่ควรรับประทาน

ประกาศกองโรคติดต่อทั่วไป เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 08/04/2022

ประกาศกองโรคติดต่อทั่วไป เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

ประกาศกองโรคติดต่อทั่วไป รับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

ประกาศกองโรคติดต่อทั่วไป เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ที่อยู่ : 88/21 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 02-5903162 แฟกซ์

08/04/2022

การจัดกิจกรรมแบบ New Normal
*สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย*
วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยวและสุขภาพ สืบสานประเพณีสงกรานต์ตามขนบธรรมเนียมที่ดีงาม

#กรมควบคุมโรค
#โควิด19
#สงกรานต์วิถีใหม่สืบสานวัฒนธรรมไทย

07/04/2022

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยเน้นสวมหน้ากาก ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่าง และหลีกเลี่ยงไปสถานที่เสี่ยงต่างๆ
ที่มีคนอยู่รวมกันจำนวนมาก และขอให้กลุ่มเสี่ยง 608 โดยเฉพาะผู้สูงอายุ รีบไปฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นโดยเร็ว จึงขอความร่วมมือประชาชนทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเองขั้นสูงสุด (Universal Prevention : UP) โดยเน้นการสวมหน้ากาก 100% ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่าง และหลีกเลี่ยงไปในสถานที่ที่มีคนอยู่รวมกันจำนวนมาก รวมถึงสถานที่เสี่ยงต่างๆ เพื่อให้ทุกคนปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้

07/04/2022

ฉลองสงกรานต์อย่างปลอดภัย เพื่อปกป้องตัวคุณเองและครอบครัวของคุณจาก โควิด 19

ที่มา: องค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย

#กรมควบคุมโรค
#วัคซีนโควิด19
#โควิด19
#ฉลองสงกรานต์อย่างปลอดภัย

05/04/2022

ใครชอบกินลาบ ก้อย ซอยจุ๊ ระวังจะเป็นพยาธิแบบนี้จ้า

Photos from กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค's post 03/04/2022

กลุ่มโครงการตามพระราชดำริ กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ร่วมกับ คณะอาจารย์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ลงพื้นที่จัดกิจกรรมชี้แจงโครงการและลงพื้นที่สำรวจเก็บตัวอย่างหอยน้ำจืด ปลาน้ำจืด ระหว่างวันที่ 28 มี.ค.- 3 เม.ย. 65 เพื่อตรวจวินิจฉัยหาตัวอ่อนพยาธิใบไม้ในโฮสต์กึ่งกลางธรรมชาติพื้นที่โครงการติดตามเฝ้าระวังโรคหนอนพยาธิโครงการอ่างเก็บน้ำคลองพร้าว อ.เกาะช้าง จ. ตราด ระยะก่อนก่อสร้าง

01/04/2022

🎉🎉🎉เจ้าหน้าที่กองโรคติดต่อทั่วไป ขอแสดงความยินดี กับข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกองโรคติดต่อทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 🎉🎉🎉

31/03/2022
31/03/2022
30/03/2022
29/03/2022
28/03/2022
25/03/2022

#ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ปีที่ 4 ฉบับที่ 29 เดือนมีนาคม 2565

แผน/มาตรการการบริหารจัดการสถานการณ์โรคโควิด 19 สู่โรคประจำถิ่น (Endemic Approach to COVID19)
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2565

#แผน #มาตรการ #การบริหารจัดการ #สถานการณ์ #โรคโควิด19 #โรคประจำถิ่น #พระราชบัญญัติโรคติดต่อพศ2558

25/03/2022

การระบาดของโควิด ก็เปรียบเสมือน น้ำท่วม...หากมีเรือ ก็เหมือนมีวัคซีน
"หากผู้สูงอายุไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ก็เหมือนรอน้ำท่วมอาจเสี่ยงจมน้ำเสียชีวิตได้"

#วัคซีนโควิด19
#กรมควบคุมโรค
#กระทรวงสาธารณสุข

25/03/2022
24/03/2022
Photos from กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค's post 23/03/2022

#ประชาสัมพันธ์

วันที่ 13 - 16 เมษายน 2565 หน่วยให้บริการออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค Covid-19 เพื่อใช้เดินทางระหว่างประเทศ (Vaccine passport) ณ อาคารศูนย์การแพทย์บางรัก (กองโรคติดต่อทั่วไป) ปิดทำการ 🙇

และจะเปิดทำการอีกครั้งในวันที่ 18 เมษายน 2565

#กองโรคติดต่อทั่วไป

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

Ep1 "คำถามที่มีคำตอบ สำหรับมือใหม่ในการเลี้ยงสัตว์ "
"วัคซีนโควิด 19 ใกล้บ้านคุณ"
การขอรับหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนโควิด 19
วิธีหยุดยั้งโควิด-19
ตอบข้อสงสัยผู้ปกครอง

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมค
Nonthaburi
11000

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์ :
เป็นองค์กรชั้นนำด้านการจัดการวิชาการ งานป้องกัน ควบคุมโรคติดต่ิอระดับชาติ และนานาชาติ ภายในปี 2563

พันธกิจ :
1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
2. กำหนดและพัฒนามาตรฐานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และรูปแบบการดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ
3. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ
4. ประสานและสนับสนุนการพัฒนาระบบ กลไก และเครือข่ายการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ
5. ประสานการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรคติดต่อ
6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

ค่านิยม :

I = Integrity : การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม
S = Service Mind : บริการที่ดี
M = Mastery : การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
A = Achievement Motivation : การมุ่งผลสัมฤทธิ์
R = Relationship : การมีน้ำใจ ใจเปิดกว้าง เป็นพี่เ็ป็นน้อง
T = Teamwork : การทำงานเป็นทีม

Nonthaburi บริการภาครัฐอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
Shoot It Sport Hub Shoot It Sport Hub
132 ซอยรัตนาธิเบศร์ 18
Nonthaburi, 11000

The Ultimate Sports & Lifestyle Platform ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของแวดวงกีฬา ในทุกมิติ

Software Park Thailand Software Park Thailand
99/31 Software Park Building, Chengwattana Rd.
Nonthaburi, 11120

เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย

กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบ กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบ
904 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็
Nonthaburi, 11120

กองบังคับการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรม?

2Dconstruction8998 2Dconstruction8998
9/105 หมู่บ้านลภาวัน8
Nonthaburi, 11110

2Dconstruction8998 เราเป็นทีมรับเหมาก่อสร้างครบวงจร ทั้งงานสร้างใหม่ ต่อเติม รีโนเวท ซ่อมแซม

เก็บหน่วยพยาบาล CNEU - 2 เก็บหน่วยพยาบาล CNEU - 2
บางรักน้อย 2, บางรักน้อย, นนทบุรี 11000, ประเทศไทย
Nonthaburi, 11000

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญ
78/24 ม.1 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
Nonthaburi, 11120

องค์กรสาธารณกุศล

9549 มังกรฟ้า - Bluedragon 9549 9549 มังกรฟ้า - Bluedragon 9549
บริษัท "มังกรฟ้า ล็อตเตอรี่" จำกัด ที่อยู่ 24 หมู่ 2, ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปาก
Nonthaburi, 11120

•รหัสตัวแทน : BD00969P •รหัสตัวแทน : BD00404P •รับจองเลขดัง เลขชุดใหญ่ •สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย 100%

PET Project BY DITP PET Project BY DITP
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ - กระทรวงพาณิชย์
Nonthaburi, 11000

การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาตลาดสินค้าสัตว์เลี้ยง DITP

ข้าวมันไก่ฉุกเฉิน ข้าวมันไก่ฉุกเฉิน
บ้านกล้วย-ไทรน้อย
Nonthaburi, 11110

รับทำข้าวกล่อง และ รับจัดเลี้ยงนอกสถานที่ [ สอบถามรายละเอียดและเส้นทางติดต่อ 099-118-5852 ]

สำนักงานเลขานุการกรม กรมสุข สำนักงานเลขานุการกรม กรมสุข
กรมสุขภาพจิต
Nonthaburi, 11000

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานเลขานุการกรมสุขภาพจิต

สำนักงานเกษตรอำเภอบางกรวย จ สำนักงานเกษตรอำเภอบางกรวย จ
บางกรวย-วัดชลอ
Nonthaburi, 11130

สำนักงานเกษตรอำเภอบางกรวย จังหวัดน

บ้านราชาวดีหญิง จังหวัดนนทบ บ้านราชาวดีหญิง จังหวัดนนทบ
78/15 หมู่ 1 ซอยติวานนท์-ปากเกร็ด 1
Nonthaburi, 11120

สถานคุ้มครองและพัฒนาเด็กพิการทางสมองและปัญญาหญิง