Pattaya AI Terminal Recruitment

เกี่ยวกับเทคโนโลยี

14/07/2023

บริษัท Pattaya AI Terminal ประกาศรับสมัครงานในตำแหน่งรับ UI Graphic
รายละเอียดงาน
- บริหารจัดการงาน และประเมินเวลาในการทำงานได้ดี
- นำความต้องการของลูกค้ามาเปลี่ยนแปลงเป็นงานออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (User Interface)
- ประสานงานกับนักพัฒนาโปรแกรม หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือในแต่ละขั้นตอน
คุณสมบัติ
- เพศ หญิง
- มีประสบการณ์ทำงาน 1-2 ปีขึ้นไป
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขามัลติมีเดีย สาขาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก, สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์, สาขานิเทศศาสตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
- ใช้โปรแกรม Adobe XD, Figma, Sketch, Adobe Photoshop, Adobe illustrator หรือโปรแกรมอื่นที่สามารถออกแบบ Layout ได้เป็นอย่างดี
- มีความคิดสร้างสรรค์
- มีความรับผิดชอบ และสามารถทำงานเป็นทีมได้
- มีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบ UI Design
- มีความเข้าใจพื้นฐานในการเขียน Web เช่น CSS, HTML, PHP จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุ
- ปรับเงินประจำปี
- โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
- บัตรอาหารกลางวัน
- OT
- เบี้ยเลี้ยง (เดินทางต่างจังหวัด)
ทำงาน (จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.)
เบอร์โทรติดต่อ 095-817-0072
ส่ง Resume มาได้ที่ https://aiterminal.odoo.com/jobs/detail/ui-graphic-41

14/07/2023

บริษัท Pattaya AI Terminal ประกาศรับสมัครงานในตำแหน่ง System Analyst
รายละเอียดงาน
- สามารถวิเคราะห์ และดำเนินการตรวจสอบการออกแบบระบบฐานข้อมูล
- ให้การสนับสนุนในการพัฒนาแอปพลิเคชัน และเครื่องมือภายในองค์กร
- จัดการปัญหาด้านเทคนิค และปัญหาข้อมูล
- รับผิดชอบในการสร้างคิวรี SQL/ฐานข้อมูลแบบเฉพาะกิจ
- รับผิดชอบในการสร้าง หรือตรวจสอบเอกสารผู้ใช้สำหรับโครงการที่ได้รับมอบหมาย
- จัดการงานตามลำดับความสำคัญของโครงการที่กำหนด และจัดทำรายงานความคืบหน้าของโครงการ
การวางแผนลดความเสี่ยง
- ทำงานร่วมกับหัวหน้าโครงการ และทีมไอทีเพื่อแก้ไขปัญหา และทำให้แน่ใจว่าโซลูชันนั้นใช้งานได้จริงและสอดคล้องกัน
คุณสมบัติ
- เพศชาย หญิง
- อายุ 25 - 35 ปีขึ้นไป
- มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2-3 ปีในด้าน IT ภายในหรือผู้พัฒนาระบบ
- วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ / วิทยาการคอมพิวเตอร์ / วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ทักษะการแก้ไขปัญหาที่ยอดเยี่ยม การตัดสินใจแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และการจัดการได้ดี
- มีความเข้าใจเป็นอย่างดีเกี่ยวกับแพลตฟอร์มการพัฒนาซอฟต์แวร์ยอดนิยมและ DBMS (Oracle, MySQL)
- หากมีประสบการณ์ด้านการบินจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุ
- ปรับเงินประจำปี
- โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
- บัตรอาหารกลางวัน
- OT
- เบี้ยเลี้ยง (เดินทางต่างจังหวัด)
ทำงาน (จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.)
เบอร์โทรติดต่อ 095-817-0072
ส่ง Resume มาได้ที่ https://aiterminal.odoo.com/jobs/detail/system-analyst-36

14/07/2023

บริษัท Pattaya AI Terminal ประกาศรับสมัครงานในตำแหน่ง Product Manager
รายละเอียดงาน
- วางแผนกลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องตามแนวทางของฝ่ายบริหาร และผู้ใช้งาน
- วาง Digital Strategy และสื่อสารวิสัยทัศน์ของ Product
- จัดทำแผนการพัฒนา ออกแบบ ปรับปรุง ผลิตภัณฑ์
- ศึกษาเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งในตลาด จัดทำแผนการตลาด รวมถึงวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง เพื่อพัฒนาสินค้า และบริการของบริษัท
- ศึกษาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ในตลาด รวมถึงถ่ายทอดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ให้พนักงานในองค์กรได้เรียนรู้
- ทำความเข้าใจกับลูกค้า รวมถึงเก็บข้อมูลความพึงพอใจของลูกค้า
- แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อมีการร้องเรียนจากลูกค้า หรือผู้ใช้งาน
- บริหารจัดการทีมสินค้า และผู้ให้บริการได้
- พัฒนาทีมงานให้มีความรู้ และศักยภาพที่สูงขึ้น
คุณสมบัติ
- เพศ : ชาย หญิง
- อายุ : 30-45 ปี
- ประสบการณ์ : 2-10 ปี
- ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด การบิน เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีทักษะการบริหารเป็นอย่างดี
- มีทักษะการวิเคราะห์ และมีความสามารถในการวางแผนเชิงกลยุทธ์
- มีความละเอียดรอบคอบ
- มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
- มีใจรักการพัฒนา เป็นพื้นฐาน
- มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุ
- ปรับเงินประจำปี
- โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
- บัตรอาหารกลางวัน
- เบี้ยเลี้ยง (เดินทางต่างจังหวัด)
ทำงาน (จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.)
เบอร์โทรติดต่อ 095-817-0072
ส่ง Resume มาได้ที่ https://aiterminal.odoo.com/jobs/detail/product-manager-6

07/07/2023

บริษัท Pattaya AI Terminal ประกาศรับสมัครงานในตำแหน่ง Sales Executive
รายละเอียดงาน
- สามารถติดต่อประสานงานกับลูกค้าต่างประเทศได้ทั้งทางอีเมลและโทรศัพท์
รวมถึงติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร
- ให้คำแนะนำ คำปรึกษา และสามารถแก้ปัญหาเบื้องต้นให้กับลูกค้าได้ รวมไปถึงการนำเสนองานให้กับลูกค้า
- คุณสมบัติ
- เพศ หญิง
- อายุ 25 ขึ้นไป
- สามารถใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง
- มีใบขับขี่และรถยนต์ส่วนบุคคล
- มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
ระดับ ฟัง พูด อ่าน เขียน
- มีทักษะการตัดสินใจแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- มีประสบการณ์ด้าน AE/Sales/Coordinator ไม่น้อยกว่า 1ปี
- มีประสบการณ์ด้านขายสินค้าและมีฐานลูกค้าจะพิจารณาพิเศษ
- หากมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจการบินและเทคโนโลยีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุ
- ปรับเงินประจำปี
- โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
- บัตรอาหารกลางวัน
- OT
- เบี้ยเลี้ยง (เดินทางต่างจังหวัด)
ทำงาน (จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.)
เบอร์โทรติดต่อ 095-817-0072
ส่ง Resume มาได้ที่
https://aiterminal.odoo.com/jobs/detail/sales-executive-49

05/07/2023

บริษัท Pattaya AI Terminal รับสมัครพนักงานขับรถ
รายละเอียดงาน
ขับรถส่งผู้บริหารและพนักงาน
คุณสมบัติ
เพศชาย อายุ 30-40 ปี
เงินเดือน 12,000 - 15,000
มีใจรักบริการ/ใจเย็น/สุภาพ
มีใบขับขี่ รู้กฎหมายจราจร
สามารถขับรถทางไกลได้
สามารถขับรถยนต์และรถตู้ได้ทุกรุ่น
ถ้ามีประสบการณ์การขับรถผู้บริหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุ
- ปรับเงินประจำปี
- โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
- บัตรอาหารกลางวัน
- OT
- เบี้ยเลี้ยง (เดินทางต่างจังหวัด)
ทำงาน (จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.) สามารถทำงานล่วงเวลาได้
เบอร์โทรติดต่อ 095-817-0072
ส่ง Resume มาได้ที่ https://aiterminal.odoo.com/jobs/detail/job-title-45

05/07/2023

บริษัท Pattaya AI Terminal ประกาศรับสมัครงานในตำแหน่ง Assistance to Tech Lead (CEO)
รายละเอียดงาน
-วางแผนจัดระบบงาน ดูแลเรื่องการนัดหมายของผู้บริหาร รวบรวมและจัดทำหัวข้อวาระการประชุม บันทึกการประชุม
- ดูแลเรื่องการนำเสนอเอกสารจากแผนกต่างๆ คัดกรอง ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากฝ่ายบริหาร
- ติดตามงาน และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งใน และนอกบริษัทให้เป็นไปตามกำหนด
- ดูแลเรื่องการเดินทางของผู้บริหาร จองตั๋วเดินทาง จองที่พัก จัดเตรียมเอกสารให้ผู้บริหารก่อนการเดินทาง
- เขียนจดหมายภาษาอังกฤษผ่าน e-mail เพื่อสื่อสารกับทั้งภายในและภายนอกบริษัท
คุณสมบัติ
เพศชาย หญิง
อายุ 23-45 ปี
จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
มีทักษะการสื่อสารดีเยี่ยม
มีบุคลิกภาพดี มีความมั่นใจในตัวเอง มีทัศนคติที่ดี
มีความละเอียดรอบคอบ
สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆได้ดี
มีความรู้เรื่องเทคโนโลยีระดับดีมาก
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุ
- ปรับเงินประจำปี
- โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
- บัตรอาหารกลางวัน
- OT
- เบี้ยเลี้ยง (เดินทางต่างจังหวัด)
ทำงาน (จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.)
เบอร์โทรติดต่อ 095-817-0072
ส่ง Resume มาได้ที่ https://aiterminal.odoo.com/jobs/detail/assistance-to-tech-lead-21

Photos from Recruitment Pattaya AI Terminal's post 22/03/2023

ประกาศรับสมัครงาน ในตำแหน่ง
1.Account Executive 1 position
2.Graphic 1 position
3.Product Manager 1 position
4.People Manager 1 position
5.Web Application Programmer 2 position
รายละเอียดต่างๆตามด้านล่าง
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป จนกว่าจะครบจำนวน
ผู้สมัครสามารถส่งใบสมัครตามช่องทาง ดังนี้
- https://aiterminal.odoo.com/@/jobs
หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ 095-8170072
#เริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
#เมืองทองธานี

06/10/2022

My deepest condolences to all the families who lost their love ones.
ทางบริษัท เอไอ เทอร์มินอล จำกัด ขอแสดงความเสียใจอย่างที่สุด ที่สูญเสียคนที่รักจากเหตุการณ์กราดยิง หนองบัวลำภู
#วอนอย่าลงภาพผู้เสียชีวิต #เหตุกราดยิงหนองบัวลำภู

Photos from Recruitment Pattaya AI Terminal's post 21/09/2022

❌ปิดรับสมัคร❌
ประกาศรับสมัครงาน ในตำแหน่ง
1.Account Executive
2.Accounting Officer
รายละเอียดต่างๆตามด้านล่าง
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2565 เป็นต้นไป จนกว่าจะครบจำนวน
ผู้สมัครสามารถส่งใบสมัครตามช่องทาง ดังนี้
- E-mail : [email protected]
- Scan QR Code
หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ 095-8170072
#เริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

18/03/2022

🌐🌐บริษัท AI Terminal 🌐🌐ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง Admin เป็นจำนวนมาก ❌ปิดรับสมัคร❌
🔅หน้าที่รับผิดชอบ🔅
- บริหารจัดการ ตอบคอมเมนท์ ตอบข้อความในอินบ็อกซ์ รวมถึงตั้งค่าการโฆษณาเพจ เพื่อแก้ปัญหาให้กับลูกค้า
- ดูแลระบบ เนื้อหา รูปภาพ วีดีโอ ตารางการโพสต์ ติดตามการเคลื่อนไหวของเพจ เพิ่มเติมหรือปรับแก้เนื้อหา รวมทั้งดูแลการโฆษณาต่างๆ
- เผยแพร่ข้อความในแต่ละวัน จัดลำดับการโพสต์ระยะสั้น ระยะยาว เพื่อดึงดูดกลุ่มลูกค้าให้มากที่สุด
- ประสานงานกับแผนกอื่นๆ เพื่อสื่อสารทำความเข้าใจเนื้อหา และนำงานไปทำตามความต้องการของบริษัท
- เก็บข้อมูล รวบรวมสถิติ วิเคราะห์วางแผนการโฆษณาสินค้า และพัฒนาปรับปรุงการโพสต์ในแต่ละครั้ง
- ทำรายงานสรุป
⚜️คุณสมบัติ⚜️
- เพศชาย-หญิง
- อายุ 20-35 ปี
- **ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ **
- อนุปริญญา หรือ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง พิจารณาจากผลงานเป็นหลัก
- มีทักษะด้านการใช้งานโปรแกรม MS Officer ได้เป็นอย่างดี
- มีความรับผิดชอบทำงานเป็นทีมได้ดี ตรงต่อเวลา รับแรงกดดันในการทำงานได้
- มีมนุษย์สัมพันธ์ รักงานบริการ กระตือรือร้น และมีทักษะในการสื่อสารกับลูกค้า
- ทำงานเป็นกะได้
- มีทักษะการตัดสินใจแก้ไขปัญหา และการประสานงานที่ดีพร้อมต่อการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว
- ชอบแชท สามารถพิมพ์ตอบได้ไว

📍สถานที่ปฏิบัติงาน📍 : Cosmo Office เมืองทองธานี
**สามารถปฏิบัติงานนนอกสถานที่ได้ **
( หากอยู่ละแวกย่านนนทบุรี จะพิจารณาเป็นพิเศษ และสามารถเริ่มงานได้ทันที )
ทดลองงาน 3 เดือน

💌 หากสนใจสมัครส่ง Resume มาที่ https://aiterminal.odoo.com/jobs/detail/admin-26
สอบถามโทร 095-8170072

14/03/2022

บริษัท AI Terminal ประกาศรับสมัครพนักงานในตำแหน่ง Web Application Programmer(ด่วนมาก) ❌ปิดรับสมัคร❌
ทำงานจันทร์-ศุกร์ (09.00-18.00น.) หยุดเสาร์-อาทิตย์
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ (Website) / เว็บแอปพลิเคชั่น (Web Application) ตามความต้องการขององค์กร และลูกค้า
คุณสมบัติ
- ประสบการณ์ 1-3 ปี
- ปริญญาตรี ด้าน Information Technology, Computer Science, Computer Engineering หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้เกี่ยวกับ Flutter **จะพิจารณาเป็นพิเศษ**
- มีทักษะในการพัฒนาด้วย Pyton, PHP, HTML, CSS , Javascript , JQuery, AJAX
- มีพื้นฐานการใช้ Framework เช่น Codeigniter, Vue, Laravel
- มีความรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูล MySQL, NoSql , Firebase
- มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น อดทน ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ และสามารถทำงานเป็นทีมได้
หากสนใจสมัครส่ง Resume มาที่ https://aiterminal.odoo.com/jobs/detail/web-application-programmer-8
สอบถามโทร 095-8170072
ปฎิบัติงาน ณ สำนักงานใหญ่ Cosmo Office Park (เมืองทองธานี)

09/03/2022

เปิดรับสมัครด่วน!!! ❌ปิดรับสมัคร❌
บริษัท AI Terminal ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง HR Development
รูปแบบ : งานประจำ
ปฏิบัติงานที่ Cosmo Office เมืองทองธานี
ทำงาน5วัน/สัปดาห์ (หยุดเสาร์ - อาทิตย์)
หน้าที่ที่รับผิดชอบ
- วางแผน การจัดหา หรือออกแบบหลักสูตร ประสานงานและจัดอบรมบุคลากร
- วางแผนพัฒนาพนักงานให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของพนักงานในองค์กร
- จัดกิจกรรมการฝึกอบรมที่จำเป็นต่างๆภายในบริษัท
คุณสมบัติ
- เพศชาย-หญิง
- อายุ 25-45 ปี
- ประสบการณ์ด้านพัฒนางานบุคคล-ธุรการอย่างน้อย 1 ปี
- มีความรู้ด้านธุรการประสานงานทั่วไป
- มีความรู้พื้นฐานการใช้โปรแกรม Microsoft ระดับดี
- มีความสามารถในการสื่อสาร และสามารถตอบคำถามได้ตรงกับปัญหา
- มีความละเอียด รอบคอบ จัดลำดับความสำคัญของงานได้ดี
หากสนใจสมัครส่ง Resume มาที่ https://aiterminal.odoo.com/jobs/detail/human-resource-development-23
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 095-8170072

08/03/2022

บริษัท AI Terminal รับสมัครตำแหน่ง Marketing Officer ❌ปิดรับสมัคร❌
ทำงานจันทร์-ศุกร์ (09.00-18.00น.) หยุดเสาร์-อาทิตย์
ปฎิบัติงาน ณ สำนักงานใหญ่ Cosmo Office Park (เมืองทองธานี)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
- วางแผนและดำเนินกิจกรรมทางการตลาดและกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ เช่น เน้นที่ผลิตภัณฑ์ชำระเงินล่วงหน้า เซ็กเมนต์และกิจกรรมที่มุ่งสู่การขับเคลื่อนผลลลัพธ์ทางธุรกิจที่คาดหวัง
- สรุปรายงานและวิเคราะห์กิจกรรมของคู่แข่งและส่วนแบ่งการตลาดพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดและสร้างแผนการตลาด
- ดำเนิการสร้างโซเซียลมีเดียและทำแคมเปญออฟไลน์
คุณสมบัติ
- เพศชาย-หญิง LGBTQ
- อายุ 25-35 ปี
- ประสบการณ์อย่างน้อย 1ปี
- ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- มีทักษะการพัฒนาและดำเนินการตามกลยุทธ์การขายและการตลาด
- มีทักษะการวิเคราะห์ที่ Strong ทักษะการายงาน การนำเสนอ และทักษะจัดการแคมเปญทางการตลาดได้ดี
- สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี
- เป็นคนทันสมัยตามเทรนด์ ปรับตัวได้ดี
- สามารถจัดการลำดับความสำคัญได้ดี
- เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหราแล้ว
หากสนใจสมัครส่ง Resume มาที่ https://aiterminal.odoo.com/jobs
หรือ [email protected]
สอบถามโทร 095-8170072

01/03/2022

We are looking for Marketing Officer ***Urgent*** ❌ปิดรับสมัคร❌

Job Description

- Plan and implement marketing activity and strategies in line with business plan such as focused on prepaid products, segments and activities geared towards driving expected business results.
- Summarize Report & Analyze competitor's activities and market share, developing market strategies and create marketing plans

Job Qualification

- Bachelor's degree or higher in Marketing, Business
Administration, Computer Science or any related.
- Develop and execute the sales and marketing strategy
- Create, implement and social media and offline campaigns
- Strong analytical skills, Reporting & presentation Skills, Technical
Skills and marketing campaign management
- Able to manage multiple priorities in a fast-paced environment
- Good command in Thai and English
- Trendy person and Adaptability

Please contact and send your resume to [email protected] or contact 095-8170072 https://aiterminal.odoo.com/jobs

Our office located at
Cosmo Office Park ( Muengthongthani )

28/02/2022

เปิดรับสมัครด่วน!!! ❌ปิดรับสมัคร❌
บริษัท AI Terminal ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง IT Support ประจำสนามบินอู่ตะเภา
รูปแบบ : งานประจำ
สถานที่ : ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ( UTP ) จังหวัดระยอง
เวลาทำงาน : สามารถทำงานเป็นกะได้
คุณสมบัติ
- เพศชาย
- อายุ 22-35 ปี (ยินดีตอนรับนักศึกษาจบใหม่)
- จบการศึกษาปริญญาตรี หรือปวส. ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
(สาขาคอมพิวเตอร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง)
- สามารถแก้ไขปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ในกับผู้ใช้ได้ ทั้ง Hardware/Software/Network/Printer
- มีความรู้พื้นฐานระบบเครือข่าย LAN / WAN / Internet / DHCP / ROUTERS / SERVER / SWITCH
- มีความรู้พื้นฐานทาง Network เพียงพอสำหรับการออกแบบและการใช้โซลูชั่นเครือข่ายใหม่และ/หรือการปรับปรุงประสิทธิภาพของเครือข่ายปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง
- สามารถติดตั้ง กำหนดค่า และสนับสนุนอุปกรณ์เครือข่ายรวมถึงเราเตอร์ สวิตช์ WAN, DNS และ DHCP
- สามารถตรวจสอบข้อผิดพลาดในระบบเครือข่ายและหาต้นเหตุของข้อผิดพลาดได้เพื่อแก้ไขปรับปรุง
- เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
- มีทักษะในการอ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถทำงานเป็นกะได้
- เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
- ที่พักอาศัยใกล้เคียงหรือในจังหวัดเดียวกับสถานที่ปฏิบัติงานจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ**
รายละเอียดของงาน
- ดูแลแก้ไขปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ เช่น Printer boarding, Scanner
- สนุบสนุนการใช้งานโปรแกรม Check-In สำหรับสายการบิน
- ตรวจสอบและแก้ไขระบบเครื่องข่าย Network ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
- จัดทำรายงานปัญหาและการแก้ไขปัญหารายวัน, รายเดือน เพื่อส่งรายงานให้ทางสำนักงานใหญ่
หากสนใจสมัครส่ง Resume มาที่ https://aiterminal.odoo.com/jobs
หรือ [email protected]
สอบถามโทร 095-8170072
ปฎิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ( UTP ) จังหวัดระยอง

07/02/2022

เปิดรับสมัครด่วน!!! ❌ปิดรับสมัคร❌
บริษัท AI Terminal ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง IT Support ประจำสนามบินอู่ตะเภา
รูปแบบ : งานประจำ
สถานที่ : ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ( UTP ) จังหวัดระยอง
เวลาทำงาน : สามารถทำงานเป็นกะได้

คุณสมบัติ
- เพศชาย
- อายุ 22-35 ปี (ยินดีตอนรับนักศึกษาจบใหม่)
- จบการศึกษาปริญญาตรี หรือปวส. ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
(สาขาคอมพิวเตอร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง)
- สามารถแก้ไขปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ในกับผู้ใช้ได้ ทั้ง Hardware/Software/Network/Printer
- มีความรู้พื้นฐานระบบเครือข่าย LAN / WAN / Internet / DHCP / ROUTERS / SERVER / SWITCH
- มีความรู้พื้นฐานทาง Network เพียงพอสำหรับการออกแบบและการใช้โซลูชั่นเครือข่ายใหม่และ/หรือการปรับปรุงประสิทธิภาพของเครือข่ายปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง
- สามารถติดตั้ง กำหนดค่า และสนับสนุนอุปกรณ์เครือข่ายรวมถึงเราเตอร์ สวิตช์ WAN, DNS และ DHCP
- สามารถตรวจสอบข้อผิดพลาดในระบบเครือข่ายและหาต้นเหตุของข้อผิดพลาดได้เพื่อแก้ไขปรับปรุง
- เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
- มีทักษะในการอ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถทำงานเป็นกะได้
- เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
- ที่พักอาศัยใกล้เคียงหรือในจังหวัดเดียวกับสถานที่ปฏิบัติงานจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ**

รายละเอียดของงาน
- ดูแลแก้ไขปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ เช่น Printer boarding, Scanner
- สนุบสนุนการใช้งานโปรแกรม Check-In สำหรับสายการบิน
- ตรวจสอบและแก้ไขระบบเครื่องข่าย Network ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
- จัดทำรายงานปัญหาและการแก้ไขปัญหารายวัน, รายเดือน เพื่อส่งรายงานให้ทางสำนักงานใหญ่

หากสนใจสมัครส่ง Resume มาที่ https://aiterminal.odoo.com/jobs
หรือ [email protected]
สอบถามโทร 095-8170072
ปฎิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ( UTP ) จังหวัดระยอง

17/01/2022

บริษัท AI Terminal รับสมัครพนักงานตำแหน่ง HR Officer ❌ ปิดรับสมัคร ❌

ปฏิบัติงานที่ Cosmo Office เมืองทองธานี
ทำงาน5วัน/สัปดาห์ (หยุดเสาร์ - อาทิตย์)

หน้าที่ที่รับผิดชอบ
- จัดทำเงินเดือนพนักงาน
- จัดทำสัญญาจ้าง ข้อมูลประวัติพนักงาน
- สรรหาพนักงาน,การคัดเลือกบุคลากรเข้ามาปฏิบัติงาน
- งานประกันสังคม/สวัสดิการต่างๆ ของพนักงานภายในองค์กร
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
- เพศชาย หญิง
- อายุ 25-40 ปี
- มีประสบการณ์ด้านฝ่ายทรัพยากรบุคคลไม่น้อยกว่า 1 ปี
- เรียนรู้ได้ไว มีไหวพริบดี
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้คล่องแคล่ว

ส่งResumeมาได้ที่ [email protected]

13/12/2021

บริษัท AI Terminal ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง IT Support ประจำสนามบินอู่ตะเภา

รูปแบบ : งานประจำ
สถานที่ : สนามบินอู่ตะเภา
เวลาทำงาน : ทำงานเป็นกะได้

คุณสมบัติ
- เพศชาย
- อายุ 25-45 ปี
- จบการศึกษาปริญญาตรี หรือปวส. ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
(สาขาคอมพิวเตอร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง)
- มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ทั้ง Hardware/Software
- สามารถประกอบคอมพิวเตอร์ลงระบบ OS ได้
- มีความรู้พื้นฐานทาง Network เพียงพอสำหรับการพัฒนาความสามารถในการออกแบบหรือใช้งานระบบ Network ได้
- Support ให้ความช่วยเหลือแนะนำแก้ไขเกี่ยวกับปัญหาการใช้คอมพิวเตอร์ให้กับพนักงานแผนกอื่นๆได้
- มีความรู้พื้นฐานระบบเครือข่าย LAN / Wireless LAN / Internet จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

คุณสมบัติเพิ่มเติม
- เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

หากสนใจสมัครส่ง Resume มาที่ [email protected]
สอบถามโทร 095-8170072
ปฎิบัติงาน ณ สนามบินอู่ตะเภา(UTP) จังหวัดระยอง

22/11/2021

บริษัท AI Terminal ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง เลขานุการผู้บริหาร ❌ ปิดรับสมัคร ❌

หน้าที่ความรับผิดชอบ
- วางแผนจัดระบบงาน ดูแลเรื่องการนัดหมายของผู้บริหาร รวบรวมและจัดทำหัวข้อวาระการประชุม บันทึกการประชุม
- ดูแลเรื่องการนำเสนอเอกสารจากแผนกต่างๆ คัดกรอง ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากฝ่ายบริหาร
- ติดตามงาน และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งใน และนอกบริษัทให้เป็นไปตามกำหนด
- ดูแลเรื่องการเดินทางของผู้บริหาร จองตั๋วเดินทาง จองที่พัก จัดเตรียมเอกสารให้ผู้บริหารก่อนการเดินทาง
- เขียนจดหมายภาษาอังกฤษผ่านemail เพื่อสื่อสารกับทั้งภายในและภายนอกบริษัท

คุณสมบัติ
- เพศชาย หญิง
- อายุ 28-45 ปี
- จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
- มีทักษะการสื่อสารดีเยี่ยม
- มีบุคลิกภาพดี มีความมั่นใจในตัวเอง มีทัศนคติที่ดี
- มีความละเอียดรอบคอบ
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆได้ดี
- มีความรู้เรื่องเทคโนโลยีระดับดีมาก

หากสนใจสมัครส่ง Resume มาที่ [email protected]
สอบถามโทร 095-8170072
ปฎิบัติงาน ณ สำนักงานใหญ่ Cosmo Office Park (เมืองทองธานี)

10/11/2021

บริษัท AI Terminal ประกาศรับสมัครพนักงานในตำแหน่ง Admin Officer ❌ ปิดรับสมัคร ❌

ลักษณะงาน :
- รับผิดชอบงานธุรการทั่วไป เช่น งานจัดเตรียมเอกสารสำหรับภายในและภายนอกองค์กร
- ตรวจสอบและสั่งซื้ออุปกรณ์ออฟฟิศให้กับพนักงาน
- ทำเอกสารจัดซื้ออุปกรณ์ IT ทำใบเสนอราคาและรายงานต่างๆ
- ตรวจสอบข้อมูลและเอกสารต่างๆ
- ดูแลเว็บไซต์ของบริษัท

ทำงานจันทร์-ศุกร์ (09.00-18.00น.) หยุดเสาร์-อาทิตย์

คุณสมบัติ :
เพศ : หญิง
อายุ : 22 - 45 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการจัดการ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 1-15 ปี
มีความละเอียดรอบคอบ
สามารถทำงานเป็นทีมได้และประสานกับทีมอื่น
สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office และเครื่องใช้สำนักงานได้ดี

*มีความรู้เกี่ยวกับITจะพิจารณาเป็นพิเศษ

หากสนใจสมัครส่ง Resume มาที่ [email protected]
สอบถามโทร 095-8170072
ปฎิบัติงาน ณ สำนักงานใหญ่ Cosmo Office Park (เมืองทองธานี)

23/09/2021

บริษัท AI Terminal ประกาศรับสมัครพนักงานในตำแหน่ง C Programmer

ลักษณะงาน :
พัฒนาโปรแกรมให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ โดยใช้ภาษา C , C # พร้อมทั้งเขียนและพัฒนาระบบสำหรับโปรเจ็คใหม่ แก้ไขข้อผิดพลาด (Bug) ของโปรแกรมได้ และศึกษาหาความรู้และเทคนิคต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาโปรแกรม

ทำงานจันทร์-ศุกร์ (09.00-18.00น.) หยุดเสาร์-อาทิตย์

คุณสมบัติ :
เพศ : ชาย, หญิง
อายุ : 25 - 45 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาComputer Engineering, Computer Science, Information Technology สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 1-15 ปี
สามารถทำงานเป็นทีมได้และประสานกับทีมอื่น

ทักษะที่ต้องการ
- มีความรู้เกี่ยวกับภาษา C , C # , .net
- มีความรู้เกี่ยวกับ visual studio และmicrosoft studio
- มีความรู้เรื่องการใช้ API
- มีประสบการณ์การใช้ Database MySQL , Microsoft SQL

หากสนใจสมัครส่ง Resume มาที่ [email protected]
สอบถามโทร 095-8170072
ปฎิบัติงาน ณ สำนักงานใหญ่ Cosmo Office Park (เมืองทองธานี)

07/09/2021

บริษัท AI Terminal ประกาศรับสมัครพนักงานในตำแหน่ง Graphic Design

หน้าที่ความรับผิดชอบ : ออกแบบartwork สิ่งพิมพ์ต่างๆ (รวมLogo) , เว็บไซต์ , ตัดต่อวีดีโอสั้นๆ , วิดีโอMotion Graphic เพื่อใช้ในองค์กรและงานโฆษณา

ทำงานจันทร์-ศุกร์ (09.00-18.00น.) หยุดเสาร์-อาทิตย์

คุณสมบัติ :
เพศ : ชาย, หญิง
อายุ : 22 - 45 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิชามัลติมีเดีย , สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ , สาขาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก , สาขานิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

สามารถใช้โปรแกรม Adobe Photoshop, Adobe XD, Illustrator, lightroom, Premiere Pro, After Effect หรือ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง (จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ)
ประสบการณ์ : 1-5 ปี
สามารถทำงานเป็นทีมได้และประสานกับทีมอื่น

หากสนใจส่ง Resume มาได้ที่ [email protected] หรือโทรสอบถาม 095-8170072
ปฎิบัติงาน ณ สำนักงานใหญ่ Cosmo Office Park (เมืองทองธานี)

03/08/2021

บริษัท AI Terminal ประกาศรับสมัครพนักงานในตำแหน่ง Digital Marketing Executive

คุณสมบัติ :
เพศ : ชาย
อายุ : 28 - 45 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป (สาขาวิชา Marketing ,Business หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)
ประสบการณ์ : 3-5 ปี
มีทักษะภาษาที่ดี
สามารถทำงานเป็นทีมได้และประสานกับทีมอื่น
มีประสบการณ์การทำงานการตลาดในระดับ mass marketing
สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้ และมีพาหนะส่วนตัวจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน :
1. สามารถทำรายงานการวิเคราะห์ทางการตลาดได้ดี
2. มีความเข้าใจเกี่ยวกับการตลาดในรูปแบบ Digital Maraketing ได้เป็นอย่างดีและสามารถประยุกต์ใช้กลยุทธ์ได้

หากสนใจสมัคร ส่ง Resume มาที่ [email protected]
สอบถามโทร 095-8170072
ปฎิบัติงาน ณ สำนักงานใหญ่ Cosmo Office Park (เมืองทองธานี)

09/07/2021

บริษัท AI Terminal ประกาศรับสมัครพนักงานในตำแหน่ง Mobile Application Programmer (ด่วน)

คุณสมบัติ :
เพศ : ชาย, หญิง
อายุ : 22 - 45 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป (สาขาวิชา Computer Engineering , สาขาวิชา Information Technology , สาขาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)
ประสบการณ์ : 1-15 ปี
สามารถทำงานเป็นทีมได้และประสานกับทีมอื่น

หากมีประสบการณ์ด้าน JavaScript, React.js, React Native และ Redux, Git & Firebase จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน :
Mobile Application Programmer
หน้าที่ความรับผิดชอบ : ออกแบบโครงสร้างของซอฟต์แวร์ พัฒนา และแก้ไขจุดบกพร่องของแอพพลิเคชั่นจัดทำคู่มือการใช้งานของแอพพลิเคชั่น และจัดฝึกอบรมการใช้งาน

หากสนใจสมัครได้ที่ http://www.aiterminal1.com:8069/jobs
หรือ ส่ง Resume มาที่ [email protected]
สอบถามโทร 095-8170072
ปฎิบัติงาน ณ สำนักงานใหญ่ Cosmo Office Park (เมืองทองธานี)

28/06/2021

บริษัท AI Terminal ประกาศรับสมัครพนักงานในตำแหน่ง Web Application Programmer (ด่วน)

ทำงานจันทร์-ศุกร์ (09.00-18.00น.) หยุดเสาร์-อาทิตย์

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ (Website) / เว็บแอปพลิเคชั่น (Web Application) ตามความต้องการขององค์กร และลูกค้า

คุณสมบัติ
- ประสบการณ์ 1-3 ปี
- ปริญญาตรี ด้าน Information Technology, Computer Science, Computer Engineering หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้เกี่ยวกับ Flutter **จะพิจารณาเป็นพิเศษ**
- มีทักษะในการพัฒนาด้วย Pyton, PHP, HTML, CSS , Javascript , JQuery, AJAX
- มีพื้นฐานการใช้ Framework เช่น Codeigniter, Vue, Laravel
- มีความรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูล MySQL, NoSql , Firebase
- มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น อดทน ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ และสามารถทำงานเป็นทีมได้

หากสนใจสมัครส่ง Resume มาที่ [email protected]
สอบถามโทร 095-8170072
ปฎิบัติงาน ณ สำนักงานใหญ่ Cosmo Office Park (เมืองทองธานี)

31/05/2021

บริษัท AI Terminal ประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ตำแหน่ง Digital Marketting , IT Support และ Admin

คุณสมบัติ : เป็นนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 หรือ 4 ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

ทำงานจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-18.00น.
ปฎิบัติงาน ณ สำนักงานใหญ่ Cosmo Office Park (เมืองทองธานี)

หากสนใจส่ง Resume มาได้ที่ [email protected]
หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลติดต่อมายังเบอร์ 095-817-0072

25/05/2021

บริษัท AI Terminal ประกาศรับสมัครพนักงานในตำแหน่ง Web Application Programmer (ด่วน)

คุณสมบัติ :
เพศ : ชาย, หญิง
อายุ : 22 - 45 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป (สาขาวิชา Computer Engineering , สาขาวิชา Information Technology , สาขาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก,สาขานิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)
ประสบการณ์ : ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
สามารถทำงานเป็นทีมได้และประสานกับทีมอื่น

ลักษณะงาน :
Web Application Programmer
หน้าที่ความรับผิดชอบ : วิเคราะห์การทำงานแอพพลิเคชั่น ออกแบบโครงสร้าง พัฒนาระบบ ไปจนถึงทดสอบประสิทธิภาพของเว็บแอพพลิเคชั่น

หากสนใจสมัครได้ที่ http://www.aiterminal1.com:8069/jobs
หรือ ส่ง Resume มาที่ [email protected]
สอบถามโทร 095-8170072

ปฎิบัติงาน ณ สำนักงานใหญ่ Cosmo Office Park (เมืองทองธานี)

25/05/2021

บริษัท AI Terminal ประกาศรับสมัครพนักงานในตำแหน่ง Mobile Application Programmer (ด่วน)

คุณสมบัติ :
เพศ : ชาย, หญิง
อายุ : 22 - 45 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป (สาขาวิชา Computer Engineering , สาขาวิชา Information Technology , สาขาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก,สาขานิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)
ประสบการณ์ : ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
สามารถทำงานเป็นทีมได้และประสานกับทีมอื่น

ลักษณะงาน :
Mobile Application Programmer
หน้าที่ความรับผิดชอบ : ออกแบบโครงสร้างของซอฟต์แวร์ พัฒนา และแก้ไขจุดบกพร่องของแอพพลิเคชั่นจัดทำคู่มือการใช้งานของแอพพลิเคชั่น และจัดฝึกอบรมการใช้งาน

หากสนใจสมัครได้ที่ http://www.aiterminal1.com:8069/jobs
หรือ ส่ง Resume มาที่ [email protected]
สอบถามโทร 095-8170072

ปฎิบัติงาน ณ สำนักงานใหญ่ Cosmo Office Park (เมืองทองธานี)

Mobile Application Programmer ประจำสำนักงาน เมืองทองธานี 23/04/2021

เปิดรับสมัคร MOBILE APPLICATION PROGRAMMER ประจำสำนักงาน
รายละเอียดตาม Link ด้านล่าง

Mobile Application Programmer ประจำสำนักงาน เมืองทองธานี Your description

IT System & Network Engineer ประจำสำนักงาน เมืองทองธานี 23/04/2021

เปิดรับสมัคร IT SYSTEM & NETWORK ENGINEER ประจำสำนักงาน
รายละเอียดตาม Link ด้านล่าง

IT System & Network Engineer ประจำสำนักงาน เมืองทองธานี Your description

เปิดรับสมัคร Graphic Design ประจำสำนักงานใหญ่ เมืองทองธานี 22/04/2021

เปิดรับสมัคร GRAPHIC DESIGN ประจำสำนักงาน
รายละเอียดตาม Link ด้านล่าง

เปิดรับสมัคร Graphic Design ประจำสำนักงานใหญ่ เมืองทองธานี Your description

เปิดรับสมัคร HR Officer (เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล) ประจำสำนักงานใหญ่ เมืองทองธานี 22/04/2021

เปิดรับสมัคร HR OFFICER (เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคค) ประจำสำนักงาน
รายละเอียดตาม Link ด้านล่าง

เปิดรับสมัคร HR Officer (เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล) ประจำสำนักงานใหญ่ เมืองทองธานี Your description

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง บริษัท วิศวกรรม ใน Nonthaburi?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

ประเภท

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่

เลขที่ 89 อาคารคอสโม ออฟฟิศพาร์ค ชั้น 5G/5H ถนนป็อปปูล่า
Nonthaburi
11120

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 18:00
อังคาร 09:00 - 18:00
พุธ 09:00 - 18:00
พฤหัสบดี 09:00 - 18:00
ศุกร์ 09:00 - 18:00

Science & Engineering อื่นๆใน Nonthaburi (แสดงผลทั้งหมด)
SGT by Solomon SGT by Solomon
59/365 PTST Building Chaengwattana 29
Nonthaburi, 11120

SGT Innovation is now the first and number one SolarEdge distributor in Thailand under Solomon Techn

Arin Supply&Tech Co.,LTD. Arin Supply&Tech Co.,LTD.
Nonthaburi, 11140

จำหน่ายสินค้า และอุปกรณ์ในห้องปฎิบ

Symplex Business Symplex Business
Nonthaburi, 11000

บริการงานด้านวิศวกรรม งานตรวจสอบระ

พ่นยา By Novy พ่นยา By Novy
Nonthaburi

รับฉีดพ่น ปุ๋ย ยา ฮอร์โมน ข้าว อ้อย ?

SBsolar SBsolar
ติวานนท์
Nonthaburi, 11120

ให้คำปรึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และติดตั้งโซล่าร์รูฟเพื่อลดค่าไฟ

SciStepth by Precision Resource Co.,Ltd. SciStepth by Precision Resource Co.,Ltd.
8 Soi Reawadee 56 , Taladkwan Sub District , Muang Nonthaburi District
Nonthaburi, 11000

ผลิตและจำหน่ายพร้อมบริการอุปกรณ์เครื่องมือวัดและทดสอบ และเครื่องมือสนับสนุนงานวิจัย

Ld Didactic - Thailand Co., Ltd Ld Didactic - Thailand Co., Ltd
170/13 Moo 7 Kanchanapisek Road
Nonthaburi, 11130

ชุดทดลองทางวิศวกรรม ไฟฟ้า ไฟฟ้าสื่?

NavCom Research Co.,Ltd. NavCom Research Co.,Ltd.
84/280 Moo 3, Sainoi
Nonthaburi, 11150

เรารับทำงานวิจัยทางด้าน Embeded Control ทุกร?

บริษัท ไทย พีเอส เซอร์วิส จำกัด บริษัท ไทย พีเอส เซอร์วิส จำกัด
55/140 ม. 5 ต. พิมลราช อ. บางบัวทอง
Nonthaburi, 11110

ESP ระบบดักฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต บริการงา?

หจก. บีบี เทค แอนด์ เซอร์วิส หจก. บีบี เทค แอนด์ เซอร์วิส
บางศรีเมือง
Nonthaburi, 11000

หจก. บีบี เทค แอนด์ เซอร์วิส 188/26 หมู่ 3 ต

Metal Work Pneumatic Thailand Metal Work Pneumatic Thailand
55/289 Moo 3 345 Road, Lumpo Bangbuatong Nontaburi
Nonthaburi, 11110

เมทัลเวิร์คฯ ผลิต จัดจำหน่ายอุปกรณ์นิวแมติคครบวงจร