สอบราชการ กพ.

สรุปเนื้อหา กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
คว? ติวข้อสอบราชการ
กฏหมายการศึกษา
ภาค ก และขอ และ
มาแล้วรุ่น Edited
ภาษาอังกฤษปราบเซียน
เพิ่มเนื้อหา ข้อสอบ
พิมพ์ล๊อต 2 (ล๊อตแรกปกสีเหลืองหมดแล้วจ้า)
ดูตัวอย่างเนื้อหาได้ที่นี่
ในเล่มมีสรุปเนื้อหา เทคนิคเรียนอังกฤษ เทคนิคสอบ
มี 4 Part Vocabulary Conversation Grammar Reading
ส่วน Error Cloze Test มีหมดจ้า
เล่มละ 250 บาท ต่างจังหวัดค่าส่ง 50 บาท
สั่งได้อินบอกมาเลยนะคะ
เหมาะสำหรับ ผู้ที่จะพัฒนาภาษาอังกฤษ
สอบป.ตรี ป.โททุกสถาบัน เตรียมเทียบ CEFR
สอบ TOEIC TOEFL สอบบรรจุ ภาค ก
วิชาเอกภาษาอังกฤษ สอบม.6 O-NET G*T
ไม่เหมาะสำหรับ นักเรียนระดับชั้นประถมถึงม.3

เปิดเหมือนปกติ

05/03/2022

การแจ้งโดยวิธีการส่งไปรษณีตอบรับ ภายในประเทศถือว่าได้รับแจ้งเมื่อครบกำหนดกี่วัน
1 คะแนน
7 วัน
15 วัน
30 วัน
20 วัน

05/03/2022

✪ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ✪


13. ง. (มาตรา 5)

14. ก. (มาตรา 10)

15. ข. (มาตรา 16)

16. ง. (มาตรา 22,23,24)

17. ค. (มาตรา 26)

18. ข. (มาตรา 42)

05/03/2022

✪ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ✪


7. ง. (มาตรา 7)

8. ค. (มาตรา 9)

9. ก. (มาตรา 20,21)

10. ข. (มาตรา 24)

11. ก. (มาตรา 27)

12. ง. (มาตรา 10 ฉ.2 ปี2562)

05/03/2022

✪ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ✪


1. ข. (มาตรา 6)

2. ก. (มาตรา 7)

3. ค. (มาตรา 13)

4. ง. (มาตรา 32,33,34)

5. ค. (มาตรา 38)

6. ง. (มาตรา 50/2 , 50/4)

05/03/2022

25. หน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ธุรการของคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม คือ

ก. สำนักงาน ก.พ.ร.

ข. สำนักงาน ก.พ.

ค. สำนักงาน ป.ป.ท

ง. สำนักงาน ป.ป.ช

05/03/2022

พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม 2562 ✪
24. ข้อใดคือมาตรฐานทางจริยธรรม

ก. ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ข. ซื่อสัตย์สุจริต มีสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่

ค. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

ง. ถูกทุกข้อ

05/03/2022

23. สิทธิร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ ตามมาตรา 11 ให้ถือว่าเป็นสิทธิฟ้องคดีต่อศาลใด

ก. ศาลปกครอง

ข. ศาลอาญา

ค. ศาลแพ่ง

ง.ศาลรัฐธรรมนูญ

05/03/2022

ส่วนราชการใด ไม่มีฐานเป็นนิติบุคคล
1 คะแนน
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม
ทบวง
ไม่มีข้อถูก

05/03/2022

มาตรฐานทางจริยธรรมมีทั้งหมดกี่ข้อ
1 คะแนน
6 ข้อ
7 ข้อ
5 ข้อ
8 ข้อ

05/03/2022

✪ พ.ร.บ.ความรับผิดและการละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ✪
22. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่

ก. ถ้าการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่มิใช่การกระทำในการปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดในการนั้นเป็นการเฉพาะตัว

ข. ในคดีที่ผู้เสียหายฟ้องหน่วยงานของรัฐ ถ้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าเป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดหรือต้องร่วมรับผิด หน่วยงานของรัฐมีสิทธิขอให้ศาลเรียกเจ้าหน้าที่มาเป็นคู่ความในคดีได้

ค. ในกรณีที่หน่วยงานต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมแก่ผู้เสียหาย สิทธิที่จะเรียกให้ฝ่ายหนึ่งชดใช้แก่ตนให้มีกำหนดอายุความหนึ่งปี

ง. ถูกทุกข้อ

05/03/2022

21. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับมาตรา 157

ก. ลงโทษเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต

ข. ลงโทษเจ้าพนักงาน ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย หรือทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์หรือเอกสารใดอันเป็นหน้าที่ของตนที่จะปกครองหรือรักษาไว้ หรือยินยอมให้ผู้อื่นกระทำเช่นนั้น

ค. ถูกต้องทั้งข้อ ก. และ ข.

ง. ไม่มีข้อใดถูก

05/03/2022

20. การกระทำตามมาตราใด มีโทษถึงประหารชีวิต

ก. มาตรา 148 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบ ข่มขืนใจหรือจูงใจเพื่อให้บุคคลใดมอบให้หรือหามาให้ซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ตนเองหรือผู้อื่น…

ข. มาตรา 150 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน กระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่งโดยเห็นแก่ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งตนได้เรียก รับ หรือยอมจะรับไว้ก่อนที่ตนได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานในตำแหน่งนั้น…

ค. มาตรา 152 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่จัดการหรือดูแลกิจการใด เข้ามีส่วนได้เสียเพื่อประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่น เนื่องด้วยกิจการนั้น…

ง. มาตรา 157 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต...

05/03/2022

19. ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการหรือรักษาทรัพย์ใด เบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตน หรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริต หรือโดยทุจริตยอมให้ผู้อื่นเอาทรัพย์นั้นเสีย มีโทษอย่างไร

ก. โทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี

ข. จำคุกตลอดชีวิต

ค. ปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท

ง. ถูกทุกข้อ

05/03/2022

18. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับคำสั่งทางปกครอง

ก. คำสั่งทางปกครองมีผลใช้ยันต่อบุคคลตั้งแต่ขณะที่ผู้นั้นได้รับแจ้งเป็นต้นไป

ข. คำสั่งทางปกครองมีผลใช้ยันต่อบุคคลตั้งแต่ออกคำสั่งเป็นต้นไป

ค. คำสั่งทางปกครองย่อมมีผลตราบเท่าที่ยังไม่มีการเพิกถอนหรือสิ้นผลลงโดยเงื่อนไขเวลาหรือโดยเหตุอื่น

ง. ถูกทุกข้อ

05/03/2022

16. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับคู่กรณี

ก. เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ

ข. ในการพิจารณาที่คู่กรณีต้องมาปรากฏตัวต่อหน้าเจ้าหน้าที่ คู่กรณีมีสิทธินำทนายความเข้ามาในการพิจารณาทางปกครองได้

ค. คู่กรณีอาจมีหนังสือแต่งตั้งให้บุคคลที่บรรลุนิติภาวะกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่กำหนดแทนตน

ง. ถูกทุกข้อ

05/03/2022

7. การบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน หมายถึง

ก. การปฏิบัติราชการที่มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความผาสุก

ข. การปฏิบัติราชการเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน

ค. การปฏิบัติราชการเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศ

ง. ถูกทุกข้อ

05/03/2022

4. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการจัดระเบียบราชการในกรม

ก. มีอธิบดีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกรม

ข. สำนักงานเลขานุการกรมมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของกรม

ค. กระทรวง ทบวง กรมใด มีเหตุพิเศษ จะตราพระราชกฤษฎีกาแบ่งท้องที่ออกเป็นเขตก็ได้

ง. ถูกทุกข้อ

05/03/2022

3. หน่วยงานใด มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทางการเมือง

ก. สำนักงานรัฐมนตรี

ข. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ค. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ง. ถูกทุกข้อ

05/03/2022

2. หน่วยงานใด มีฐานะเทียบเท่ากระทรวง

ก. สำนักนายกรัฐมนตรี

ข. สำนักงานรัฐมนตรี

ค. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ง. ถูกทุกข้อ

05/03/2022

1. ใครรักษาการตามพระราชบัญญัติฉบับนี้

ก. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ข. นายกรัฐมนตรี

ค. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ง. ถูกทุกข้อ

05/03/2022

ข้อใด คือ ฐานะของสำนักนายกรัฐมนตรี
1 คะแนน
กระกรวง
ทบวง
กรม
หน่วยงานอิสระ

05/03/2022

ข้อใดมิได้เป็นอำนาจการบังคับของนายกรัฐมนตรีให้

ก. มีอำนาจบังคับบัญชาปลัดกระทรวงมหาดไทย
ข. มีอำนาจบังคับบัญชาปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ค. มีอำนาจบังคับบัญชาผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ง. ข้อ ก. และ ค. ถูก

05/03/2022

อนุกรม ก.พ.
โอเปอเรชัน ก.พ.
ตาราง ก.พ.
สดมภ์ ก.พ.
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ก.พ.
เงื่อนไขสัญลักษณ์ ก.พ.
ตรรกศาสตร์ ก.พ.
เงื่อนไขทางภาษา ก.พ.
อุปมา-อุปไมย ก.พ.
ภาษาไทย ก.พ.
การจับใจความสำคัญ ก.พ.
การเรียงลำดับข้อความ ก.พ.
หลักภาษา ก.พ.
ภาษาอังกฤษ ก.พ.
Conversation
Reading
Grammar
Vocabulary
กฎหมาย ก.พ.
พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534
พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 2539
พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 2539
พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม 2562
พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546
ประมวลกฎหมายอาญา 2499
ข้อสอบ ก.พ. กฎหมาย (ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี)
ข้อสอบ ก.พ. วิชา กฎหมาย ฟรี
ความสำคัญของการติว ข้อสอบ ก.พ. กฎหมาย
ข้อสอบ ก.พ. กฎหมาย เป็นวิชาที่พึ่งถูกบรรจุเข้ามาเป็นวิชาใหม่ในปี 2563 จึงทำให้หลายคนไม่มีพื้นฐานกับวิชานี้เลย จึงถือว่าเป็นวิชาที่ยากสำหรับหลายๆ คน เพราะฉะนั้นเราควรให้เวลากับวิชานี้ด้วยการเริ่มติวให้แต่เนิ่นๆ เพื่อทำให้เราสามารถพิชิต ก.พ. ปีนี้ไปได้ การที่เราจะผ่านวิชาความรู้และลักษณะการเป็นราชการที่ดี (กฎหมาย) มีเกณฑ์คะแนนคือ

เราจะต้องทำข้อสอบให้ได้มากกว่า 13 ข้อขึ้นไป จาก 30 ข้อ
ข้อสอบ ก.พ. กฎหมาย ที่จะถึงนี้ออกเรื่องอะไรบ้าง ?
อ้างอิงจากการสอบ ก.พ. ครั้งล่าสุดปี 2563 ข้อสอบ ก.พ. กฎหมายมีทั้งหมด 25 ข้อ ซึ่งประกอบไปด้วย

พ.ร.บ. ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม : 6 ข้อ
พ.ร.ก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม : 6 ข้อ
พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่ม : 6 ข้อ
ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 ในส่วนของความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ : 1 ข้อ
พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 : 3 ข้อ
พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 : 3 ข้อ

Photos from สอบราชการ กพ.'s post 05/03/2022

แนวข้อสอบ อุปมา

05/03/2022

TEST ENGLISH

05/03/2022

คำถาม : ( A + 5 ) จะมีค่าเป็นลบในกรณีใด

เมื่อ A น้อยกว่า – 5
เมื่อ A มากกว่า – 5
เมื่อ A น้อยกว่า 5
เมื่อ A น้อยกว่า 1

05/03/2022

แกรนิต : หิน :: ? : ?
ก. ปลาดุก : น้ำจืด ข. ผงชูรส : เกลือแร่

ค. แคลเซียม : ธาตุ ง. เรือ : น้ำทะเล

Photos from สอบราชการ กพ.'s post 05/03/2022

แนวข้อสอบอนุกรมยากๆ

05/03/2022
05/03/2022

มวย : ยก :: ? : ?
ก. ฟุตบอล : ครึ่งเวลา ข. ปิงปอง : เซ็ต

ค. รักบี้ : ครึ่งเวลา ง. แบดมินตัน : เซ็ต

05/03/2022

คำถาม : ขาวมีอายุ 10 ปี อีก 5 ปีเขาจะมีอายุเป็น 3 เท่าของอายุปัจจุบันของดำ และอีก 5 ปีดำจะมีอายุเท่าใด

10 ปี
15 ปี
17 ปี
20 ปี

05/03/2022

อากาศ : เครื่องบิน :: ? : ?
ก. อุกกาบาต : อวกาศ ข. แผ่นดิน : ไส้เดือน

ค. ปากน้ำ : สันดอน ง. มหาสมุทร : เรือดำน้ำ

05/03/2022

ช่างตัดผม : กรรไกร :: ? : ?
ก. โฆษก : วิทยุ ข. ช่างตัดเสื้อ : ผ้า

ค. จราจร : นกหวีด ง. เภสัชกร : ยา

05/03/2022

เบรก : รถยนต์ :: ? : ?
ก. โช้คอัพ : คาบิวเรเตอร์ ข. สติ : คน

ค. จ๊อกกี้ : ม้าน้ำ ง. นักคิด : นักประดิษฐ์

05/03/2022

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่


Nan
55120

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00
เสาร์ 09:00 - 17:00
อาทิตย์ 09:00 - 17:00

Nan บริการภาครัฐอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
Nan Nakhon Airport Nan Nakhon Airport
ท่าอากาศยานน่านนคร ถ.น่าน - ทุ่งช้าง ต.ผาสิงห์
Nan, 55000

ท่าอากาศยานน่านนคร สังกัดกรมท่าอาก

โรงพยาบาลน่าน จังหวัดน่าน โรงพยาบาลน่าน จังหวัดน่าน
1 ถ.วรวิชัย
Nan, 55000

โรงพยาบาลประจำจังหวัดน่าน

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติแล สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติแล
ศาลากลางจังหวัดน่าน ชั้น 1 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
Nan, 55000

ส่วนราชการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทร

สำนักงานการท่องเที่ยวและกี สำนักงานการท่องเที่ยวและกี
ศาลากลางจังหวัดน่าน และ สนามกีฬากลางจังหวัดน่าน
Nan, 55000

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค
59 หมู่ 13 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
Nan, 55000

Welcome to RMUTL NAN "ราชมงคล สร้างคนสู่งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี"

สวท.น่าน กรมประชาสัมพันธ์ สวท.น่าน กรมประชาสัมพันธ์
2 ถนนหน่อคำ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000
Nan, 55000

เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่าน facebook liv

โรงเรียนบริบาล นครน่าน โรงเรียนบริบาล นครน่าน
23/10 ถนนราษฎร์อำนวย ตำบลในเวียง
Nan, 55000

เรียนจบ ไม่เลือกงาน พร้อมบรรจุงานทันที

สำนักงาน ปปช. ประจำจังหวัดน่ สำนักงาน ปปช. ประจำจังหวัดน่
ศาลากลางจังหวัดน่าน ถนนน่าน-พะเยา ตำบลไชยสถาน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
Nan, 55000

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดน่าน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบ
ตำบลเจดีย์ชัย
Nan, 55120

Bannamkhae Church Bannamkhae Church
คริสตจักรบ้านน้ำแคะ 37หมู่ 4 ตำบล ดงพญา อำเภอ บ่อเกลือ จังหวัด น่าน
Nan, 55220

เพจนี้เป็นเพจที่เกี่ยวกับทางศาสนา

วิทยาลัยชุมชนน่าน วิทยาลัยชุมชนน่าน
10 หมู่ที่ 5 ตำบลดู่ใต้
Nan, 55000

โดยชุมชนเพื่อชุมชน

โรงเรียนน่านนคร โรงเรียนน่านนคร
102 หมู่ 5 ต.นาปัง อ.ภูเพียง
Nan, 55000