หน่วยพัฒนาศักยภาพด้านบริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ เขตพื้นที่น่าน

หน่วยพัฒนาศักยภาพด้านบริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ เขตพื้นที่น่าน

สามารถเข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาข้อมู?

11/08/2021
20/07/2021

20/07/2021

Photos from วิทยุราชมงคลล้านนา ลำปาง's post 20/07/2021

Photos from Faculty of Business Administration and Liberal Arts, RMUTL's post 28/06/2021
28/06/2021

นำสิ่งดี ๆ แบ่งปันกันค่ะ

30/05/2021

วีดีทัศน์แนะนำคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา (6 พื้นที่)

27/05/2021

Live รายการ BEU ติดอาวุธธุรกิจ ประจำวันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 ดำเนินรายการโดย ผศ.กนกวรรณ เวชกามา หัวหน้า หน่วยพัฒนาศักยภาพด้านบริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Photos from หน่วยพัฒนาศักยภาพด้านบริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ เขตพื้นที่น่าน's post 19/05/2021

Coming soon‼️ BEUติดอาวุธธุรกิจ

18/05/2021
project1 15/05/2021

#ความสำเร็จไม่ได้มาจากความบังเอิญ แต่มาจากความเสียสละ ขยันหมั่นเพียร ศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติม และเหนือสิ่งอื่นใด มันมาจากความรักในสิ่งที่กำลังทำหรือเรียนรู้อยู่นั่นเอง #เลือกเรียนที่ มทร.ล้านนา น่าน กับเรากันนะค่ะ https://youtu.be/baQveYehgr4

project1

15/05/2021

📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣

ประกาศผลการประกวด การออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ของหน่วยพัฒนาศักยภาพด้านบริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ (BEU) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

13/05/2021

#การสร้างสื่อมีเดียเพื่อการท่องเที่ยว
ฟรี‼️ไม่มีค่าใช้จ่ายนะค่ะ...
ตามลิงค์นี้เลยคร้า👇👇👇
https://www.facebook.com/1376447289087906/posts/4089379001128041/

#EP1 ยุวชนอาสา บ้านท่าลี่ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 13/05/2021

บูรณาการด้านงานวิจัยและบริการวิชาการชุมชนแบบมีส่วนร่วม
#ยุวชนอาสา มทร.ล้านนา น่าน

#EP1 ยุวชนอาสา บ้านท่าลี่ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 》》โครงการวิจัยและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุวิสาหกิจชุมชนบ้านท่าลี่ (น่าน) ในบริบทการผลิตปลากดคังในกระชังเพ.....

29/04/2021

Coming soon‼️

หน่วยพัฒนาศักยภาพด้านบริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ (BEU) เชิญร่วมแข่งขันประกวดออกแบ 19/04/2021

หน่วยพัฒนาศักยภาพด้านบริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ (BEU) (Business and Entrepreneur Potential Development Unit) (BALA BEU)
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด ออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) หน่วยพัฒนาศักยภาพด้านบริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ (BEU) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 2,500 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก>> https://lpc.rmutl.ac.th/bala/news/16141

หน่วยพัฒนาศักยภาพด้านบริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ (BEU) เชิญร่วมแข่งขันประกวดออกแบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

22/02/2021

#ยุวชนอาสา_มทร.ล้านนา_น่าน

Photos from หน่วยพัฒนาศักยภาพด้านบริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ เขตพื้นที่น่าน's post 25/12/2020

#ภารกิจ4 อำเภอกับตัวแทนคณะกรรมการหน่วยการพัฒนาศักยภาพด้านบริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ในการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเบื้องต้นเพื่อเตรียมความพร้อมและใช้ข้อมูลประกอบการจัดกิจกรรมหลักสูตรระยะสั้นด้านบริหารธุรกิจ ซึ่งเป็นการบูรณาการด้านการวิจัยและบริการวิชาการโดยชุมชนและสถานประกอบการมีส่วนร่วม โดยทางศูนย์ฯ ต้องขอขอบพระคุณชุมชนและสถานประกอบการมา ณ. ที่นี้

>>ภายใต้โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์หัตถกรรมชุมชนในภาคเหนือตอนบนด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์และทุนทางวัฒนธรรมและทรัพยากรท้องถิ่นสู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและการเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่มูลค่าผลิตภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2564>>

มทร.ล้านนาน่าน การพัฒนาเพื่อยกระดับมูลค่าสัตว์น้ำเศรษฐกิจภายใต้บริบทตลาดร่วมสมัยในพื 12/12/2020

มทร.ล้านนาน่าน การพัฒนาเพื่อยกระดับมูลค่าสัตว์น้ำเศรษฐกิจภายใต้บริบทตลาดร่วมสมัยในพื #ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ #ศูนย์พัฒนาศักยภาพด้านบริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ #คณะบริหารธุรกิจและศิลปศ....

09/12/2020

Photos from หน่วยพัฒนาศักยภาพด้านบริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ เขตพื้นที่น่าน's post 07/12/2020

▪ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ และหน่วยงการพัฒนาศักยภาพด้านบริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน
▪"จัดกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพธุรกิจชุมชนของนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21" ในวันที่ 5-6 ธันวาคม 2563 ซึ่งเป็นการบูรณาการทำงาน การเรียนการสอนในรายวิชาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ : IMC การวิจัยและงานบริการวิชาการ ร่วมกับกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมผ้าทอมือในพื้นที่จังหวัดน่าน
▪โดยมีอาจารย์จิตรา ปั้นรูป และอาจารย์วรรณิดา ชินบุตร และทีมงานเป็นผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ให้บัณฑิตในศตวรรษที่21 สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานจริง มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถออกแบบระบบการทำงานด้านบริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมทั้งสามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมที่หลากหลาย และมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ รวมทั้งมีความใฝ่รู้อันจะก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน

19/10/2020

สถานที่ดำเนินงาน #ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ และ #หน่วยการพัฒนาศักยภาพด้านบริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

19/10/2020

#กิจกรรมคิดอย่างสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาและยกระดับผลผลิต ผลิตภัณฑ์และบริการ ที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์โดยนักศึกษามีส่วนร่วมภายใต้การบูรณางานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง โรงเรียน ใน Nan?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

รายการ "BEU ติดอาวุธธุรกิจ" ประจำวัน 11 ธันวาคม 2564 "ความแตกต่างการบริหารการจัดการ"
#ยุวชนอาสา_มทร.ล้านนา_น่าน #BecRmutlNan #BicRmutlNan #BalaRmutpNan #RmutlNan
#BeuRmutlNan #BicRmutlNan #BalaRmutlNan #RmutlNan

ประเภท

เว็บไซต์

ที่อยู่


Nan

Education อื่นๆใน Nan (แสดงผลทั้งหมด)
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย-Nan.cc สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย-Nan.cc
10 หมู่ 5 ถนนยันตรกิจโกศล
Nan, 55000

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการพัฒนาเด็กปฐมวัย วิทยาลัยชุมชนน่าน สถาบันวิทยาลัยชุมชน (อว.)

JARUWAN_psru JARUWAN_psru
Nan, 55000

ให้บริการด้านวิชาการ เป็นแหล่งศึกษ

วิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน วิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน
59 หมู่ 13 ตำบลฝายแก้ว
Nan, 55000

ยินดีต้อนรับเข้าสู่คณะวิศวกรรมศาส?

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร น่าน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร น่าน
Nan, 55000

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษต?

Chalalai Tutor Chalalai Tutor
18 ซอย 1 ถนนสุมนเทวราช
Nan, 55000

สอนพิเศษ

Guru dakwah Guru dakwah
น่าน
Nan

Ceramah

หลาน หลาน หนีห่าว หลาน หลาน หนีห่าว
ตำบลในเมือง
Nan, 55000

เรียนจีน Live Online ที่บ้านได้ง่ายๆ กับ หล?

โรงเรียนนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานพยาบาล HST PCCMS โรงเรียนนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานพยาบาล HST PCCMS
โรงเรียนนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานพยาบาล 469 ตำบล ฝายแก้ว อำเภอภูเพียง
Nan, 55000

หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชานวัต

USONet โรงเรียนบ้านสบมาง อ.บ่อเกลือ จ.น่าน USONet โรงเรียนบ้านสบมาง อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
โรงเรียนบ้านสบมาง หมู่ 4 ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
Nan, 55220

The genius center Nan The genius center Nan
33/91 ถ. เปรมประชาราษฏร์ ต. ในเวียง อ. เมือง จ. น่าน
Nan, 5500

The genius center Thailand สาขาเปรมประชาราษฎร์ สอบถ?

สุภาษิตคำเมือง ล้านนา สุภาษิตคำเมือง ล้านนา
จังหวัดน่าน
Nan

นักเดินทาง พเนจร ในท้องถิ่นล้านนา

รร.นันทบุรีวิทยา วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร รร.นันทบุรีวิทยา วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร
วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร
Nan, 55000

โรงเรียนนันทบุรีวิทยา วัดพระธาตุช้