รถเช่าลำปาง

รถเช่าลำปาง เช่ารถลำปางคุณภาพดี บร? รถเช่าลำปาง เราคือผู้ให้บริการรถเช่าลำปาง โดยเรามุ่งมั่นในการสร้างบริการรถเช่าลำปางที่มีคุณภาพ ดำเนินงานโดยคนลำปาง เพื่อคนลำปางและนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวที่ลำปางเมืองน่าอยู่ของเรา โดยสิ่งที่เราให้ความสำคัญมีสองเรื่องคือ คุณภาพรถเช่า และพฤติกรรมการให้บริการที่เป็นเลิศของพนักงานที่ให้บริการรถเช่าลำปาง ซึ่งเป็นจุดแข็งที่เราสามารถสร้างแบรด์นรถเช่าลำปางให้คงอยู่บริการกับลูกค้าอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้

thairentecocar.com 20/03/2019

รถขนรถ บริการขนรถยนต์ | ECOCAR rent-a-car

#รถขนรถยนต์ | ECOCAR rent-a-car
รถขนรถยนต์ เราให้บริการขนส่งรถยนต์ #รถบรรทุกรถยนต์ ทั่วไทย ด้วยจุดเด่นของเรา ดังนี้

ให้บริการขนรถยนต์ตลอด 24 ชั่วโมง ตามเวลาที่ลูกค้าสะดวก
ขนรถยนต์ได้สูงสุด 8 คันต่อเที่ยว
ขนรถยนต์ได้ทุกที่ ทุกจังหวัดทั่วไทย จากเหนือล่องใต้
รถขนรถยนต์ติด GPS สามารถตรวจสอบ ตำแหน่งได้ 24 ชั่วโมง
เราเน้นบริการตรงเวลา ตรงความต้องการของลูกค้า ขอเพียงให้บอกเรา
พนักงานขนรถยนต์ ของเราบริการสุภาพ

thairentecocar.com รถขนรถ ให้บริการขนรถทั่วไทย จากเหนือล่องใต้ ขนได้ 8 คัน/เที่ยว ปลอดภัย ขนส่งตรงเวลา บริการสุภาพ โทรหาเรา 086-99330...

18/02/2016

"รถเช่าลำปาง เช่ารถลำปาง กับ ECOCAR"

รถเช่าลำปาง โดย ECOCAR เราเป็นแบรนด์รถเช่าชั้นนำของไทย ซึ่งวันนี้เราเปิดให้บริการแล้วที่สาขาลำปาง สถานที่ตั้ง อาคารผู้โดยสาร สนามบินลำปาง ท่าอากาศยานลำปาง ตั้งอยู่เลขที่ 175 ถนนสนามบิน 1 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ซึ่งวันนี้เราพร้อมให้บริการรถเช่ากับชาวลำปางและนักเดินทางที่แวะมาเยี่ยมเยือนลำปางของเรา หากท่านต้องการใช้บริการ รถเช่าลำปาง ขอให้นึกถึงเรา ECOCAR รถเช่าสาขาลำปาง ซึ่งเราเปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.00-20.00 น.

17/02/2016

รถเช่http://xn--72c3b3a3cbb0q.com/ เราคือผู้ให้บริการรถเช่าลำปาง โดยเรามุ่งมั่นในการสร้างบริการรถเช่าลำปางที่มีคุณภาพ ดำเนินงานโดยคนลำปาง เพื่อคนลำปางและนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวที่ลำปางเมืองน่าอยู่ของเรา โดยสิ่งที่เราให้ความสำคัญมีสองเรื่องคือ คุณภาพรถเช่า และพฤติกรรมการให้บริการที่เป็นเลิศของพนักงานที่ให้บริการรถเช่าลำปาง ซึ่งเป็นจุดแข็งที่เราสามารถสร้างแบรนด์รถเช่าลำปางให้คงอยู่บริการกับลูกค้าอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ และเราจะดำเนินต่อไป เพื่อเป็นรถเช่าที่ดีที่สุดในลำปาง
การติดต่อที่ที่สำคัญ LINE ID :0872046820
Face book page :https://www.facebook.com/lampangcarrent

30/07/2015

รถเช่าลปาง เอามาฝาก วันอาสาฬหบูชา คืออะไร เผื่อใครลืมแล้ว
วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ นับเป็นวันที่สำคัญในประวัติศาสตร์แห่งพระพุทธศาสนา คือวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเทศนาหรือหลักธรรมที่ทรงตรัสรู้ เป็นครั้งแรกแก่เบญจวัคคีย์ทั้ง ๕ ณ มฤคทายวัน ตำบลอิสิปตนะ เมืองพาราณสี ในชมพูทวีปสมัยโบราณซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ในประเทศอินเดีย ด้วยพระพุทธองค์ทรงเปรียบดังผู้ทรงเป็นธรรมราชา ก็ทรงบันลือธรรมเภรียังล้อแห่งธรรมให้หมุนรุดหน้า เริ่มต้นแผ่ขยายอาณาจักรแห่งธรรม นำความร่มเย็นและความสงบสุขมาให้แก่หมู่ประชา ดังนั้น ธรรมเทศนาที่ทรงแสดงครั้งแรกจึงได้ชื่อว่า ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรแปลว่า พระสูตรแห่งการหมุนวงล้อธรรม หรือพระสูตรแห่งการแผ่ขยายธรรมจักร กล่าวคือดินแดนแห่งธรรม
ใ จ ค ว า ม สำ คั ญ ข อ ง ป ฐ ม เ ท ศ น า
ในการแสดงแสดงปฐมเทศนาครั้งแรกของพระพุทธเจ้าทรงแสดงหลักธรรมสำคัญ ๒ ประการคือ
ก. มัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลาง เป็นข้อปฏิบัติที่เป็นกลาง ๆ ถูกต้องและเหมาะสมที่จะให้บรรลุถึงจุดหมายได้ มิใช่การดำเนินชีวิตที่เอียงสุด ๒ อย่าง หรืออย่างหนึ่งอย่างใด คือ
๑. การหมกหมุ่นในความสุขทางกาย มัวเมาในรูป รส กลิ่น เสียง รวมความเรียกว่า เป็นการหลงเพลิดเพลินหมกหมุ่นในกามสุข หรือ กามสุขัลลิกานุโยค
๒. การสร้างความลำบากแก่ตนดำเนินชีวิตอย่างเลื่อนลอย เช่น บำเพ็ญตบะการทรมานตน คอยพึ่งอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นต้น การดำเนินชีวิตแบบที่ก่อความทุกข์ให้ตนเหนื่อยแรงกาย แรงสมอง แรงความคิด รวมเรียกว่า อัตตกิลมถานุโยค
ดังนั้นเพื่อละเว้นห่างจากการปฏิบัติทางสุดเหล่านี้ ต้องใช้ทางสายกลาง ซึ่งเป็นการดำเนินชีวิตด้วยปัญญา โดยมีหลักปฏิบัติเป็นองค์ประกอบ ๘ ประการ เรียกว่า อริยอัฏฐังคิกมัคค์ หรือ มรรคมีองค์ ๘ ได้แก่
๑. สัมมาทิฏฐิ เห็นชอบ คือ รู้เข้าใจถูกต้อง เห็นตามที่เป็นจริง
๒. สัมมาสังกัปปะ ดำริชอบ คือ คิดสุจริตตั้งใจทำสิ่งที่ดีงาม
๓. สัมมาวาจา เจรจาชอบ คือ กล่าวคำสุจริต
๔. สัมมากัมมันตะ กระทำชอบ คือ ทำการที่สุจริต
๕. สัมมาอาชีวะ อาชีพชอบ คือ ประกอบสัมมาชีพหรืออาชีพที่สุจริต
๖. สัมมาวายามะ พยายามชอบ คือ เพียรละชั่วบำเพ็ญดี
๗. สัมมาสติ ระลึกชอบ คือ ทำการด้วยจิตสำนึกเสมอ ไม่เผลอพลาด
๘. สัมมาสมาธิ ตั้งจิตมั่นชอบ คือ คุมจิตให้แน่วแน่มั่นคงไม่ฟุ้งซ่าน
ข. อริยสัจ ๔ แปลว่า ความจริงอันประเสริฐของอริยะ ซึ่งคือ บุคคลที่ห่างไกลจากกิเลส ได้แก่
๑. ทุกข์ ได้แก่ ปัญหาทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ บุคคลต้องกำหนดรู้ให้เท่าทันตามความเป็นจริงว่ามันคืออะไร ต้องยอมรับรู้กล้าสู้หน้าปัญหา กล้าเผชิญความจริง ต้องเข้าใจในสภาวะโลกว่าทุกสิ่งไม่เที่ยง มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่น ไม่ยึดติด
๒. สมุทัย ได้แก่ เหตุเกิดแห่งทุกข์ หรือสาเหตุของปัญหา ตัวการสำคัญของทุกข์ คือ ตัณหาหรือเส้นเชือกแห่งความอยากซึ่งสัมพันธ์กับปัจจัยอื่น ๆ
๓. นิโรธ ได้แก่ ความดับทุกข์ เริ่มด้วยชีวิตที่อิสระ อยู่อย่างรู้เท่าทันโลกและชีวิต ดำเนินชีวิตด้วยการใช้ปัญญา
๔. มรรค ได้แก่ กระบวนวิธีแห้งการแก้ปัญหา อันได้แก่ มรรคมีองค์ ๘ ประการดังกล่าวข้างต้น
ที่มา http://www.dhammathai.org/
#รถเช่าลำปาง

27/06/2015

#รถเช่าลำปาง #เช่ารถลำปาง
มาเที่ยวลำปาง เช่ารถลำปางกับ ECOCAR
รถเช่าลำปาง เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00-20.00 น.
สถานที่รับรถเช่าลำปาง : สนามบินลำปาง
ติดต่อเช่ารถลำปาง โทร 087-2046820
Line ID :0872046820
E-mail : [email protected]
http://www.xn--72cf9av1bo4gbb8kudwc.com/

03/06/2015

#รถเช่าลำปาง #เช่ารถลำปาง
มาเที่ยวลำปาง เช่ารถลำปางกับ ECOCAR
รถเช่าลำปาง เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00-20.00 น.
สถานที่รับรถเช่าลำปาง : สนามบินลำปาง
ติดต่อเช่ารถลำปาง โทร 087-2046820
Line ID :0872046820
E-mail : [email protected]
http://www.xn--72cf9av1bo4gbb8kudwc.com/

thairentecocar.com 19/05/2015

รถเช่าลำปาง | ECOCAR สาขาลำปาง

#รถเช่าลำปาง #เช่ารถลำปาง
มาเที่ยวลำปาง เช่ารถลำปางกับ ECOCAR
รถเช่าลำปาง เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00-20.00 น.
สถานที่รับรถเช่าลำปาง : สนามบินลำปาง
ติดต่อเช่ารถลำปาง โทร 087-2046820
Line ID :0872046820
E-mail : [email protected]
http://www.xn--72cf9av1bo4gbb8kudwc.com/

thairentecocar.com รถเช่าลำปาง โดย ECOCAR สาขาลำปาง ราคาถูก เช่ารถลำปางเริ่มต้น 1,200 บาท

15/05/2015

รถเช่าลำปาง เช่ารถลำปาง กับ ECOCAR
รถเช่าลำปาง โดย ECOCAR เราเป็นแบรนด์รถเช่าชั้นนำของไทย ซึ่งวันนี้เราเปิดให้บริการแล้วที่สาขาลำปาง สถานที่ตั้ง อาคารผู้โดยสาร สนามบินลำปาง ท่าอากาศยานลำปาง ตั้งอยู่เลขที่ 175 ถนนสนามบิน 1 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ซึ่งวันนี้เราพร้อมให้บริการรถเช่ากับชาวลำปางและนักเดินทางที่แวะมาเยี่ยมเยือนลำปางของเรา หากท่านต้องการใช้บริการ รถเช่าลำปาง ขอให้นึกถึงเรา ECOCAR รถเช่าสาขาลำปาง ซึ่งเราเปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.00-20.00 น.
#รถเช่าลำปาง #เช่ารถลำปาง
มาเที่ยวลำปาง เช่ารถลำปางกับ ECOCAR
รถเช่าลำปาง เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00-20.00 น.
สถานที่รับรถเช่าลำปาง : สนามบินลำปาง
ติดต่อเช่ารถลำปาง โทร 087-2046820
Line ID :0872046820
E-mail : [email protected]
http://www.xn--72cf9av1bo4gbb8kudwc.com/

09/05/2015

รถเช่าลำปาง
By ECOCAR
มาเที่ยวลำปาง เช่ารถลำปางกับเรา
ECOCAR รถเช่าที่คุณวางใจ

07/05/2015

รถเช่าลำปาง
#เช่ารถลำปาง

06/05/2015

รถเช่าลำปาง by ECOCAR
#รถเช่าลำปาง

thairentecocar.com 05/05/2015

รถเช่าลำปาง | ECOCAR สาขาลำปาง

รถเช่าลำปาง
#รถเช่าลำปาง #เช่ารถลำปาง
มาเที่ยวลำปาง เช่ารถลำปางกับ ECOCAR
รถเช่าลำปาง เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00-20.00 น.
สถานที่รับรถเช่าลำปาง : สนามบินลำปาง
ติดต่อเช่ารถลำปาง โทร 087-2046820
Line ID :0872046820
E-mail : [email protected]
http://www.xn--72cf9av1bo4gbb8kudwc.com/

thairentecocar.com รถเช่าลำปาง โดย ECOCAR สาขาลำปาง ราคาถูก เช่ารถลำปางเริ่มต้น 1,200 บาท

xn--72cf9av1bo4gbb8kudwc.com 03/05/2015

รถเช่าลำปาง เราคือรถเช่าที่ดีที่สุดในลำปาง

รถเช่าลำปาง

xn--72cf9av1bo4gbb8kudwc.com รถเช่าลำปาง.com เราคือรถเช่าที่ดีที่สุดในลำปาง ดำเนินงานโดยคนลำปาง บริการดี ราคาเริ่มต้น 900 บาท/วัน

28/04/2015

เรียน fan page รถเช่าลำปางทุกท่าน
ด้วยปัจจุบัน ECOCAR ลำปางปิดปรับปรุงชั่วคราว
จะพร้อมเปิดให้บริการ
1 ตุลาคม 2558
พบกับเราได้ที่ ท่าอากาศยานลำปาง อาคารใหม่
ต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะค่ะ

19/04/2015

รถเช่าลำปาง

19/04/2015

รถเช่าลำปาง's cover photo

31/12/2013

รถเช่าลำปาง's cover photo

10/12/2013

บรรยากาศหนาวๆลูกค้าสนใจท่องเที่ยวสัมผัสบรรยากาศบนดอย อยากจะพักผ่อนนึกถึงเรา รถเช่าลำปาง เช่ารถลำปาง ...

08/12/2013

ทรงพระเจริญ

dealfish.co.th 05/12/2013

บริการรถเช่าสนามบินลำปาง บริการเช่ารถสนามบินลำปาง โดยรถเช่าลำปาง

พบกับ ร้านรถเช่http://xn--72c3b3a3cbb0q.com/ ที่ Dealfish
http://www.dealfish.co.th/product-4363570/

dealfish.co.th ขาย บริการรถเช่าสนามบินลำปาง บริการเช่ารถสนามบินลำปาง โดยรถเช่าลำปาง ใน เมืองลำปาง ลำปาง

05/12/2013

ทรงพระเจริญ
ทรงพระเจริญ
ทรงพระเจริญ

04/12/2013

ไร่บุญรอดเชียงราย ภาพโดยรถเช่าลำปาง

03/12/2013

สนใจเยี่ยมชมบรรยากาศยามเช้าที่กว๊านพะเยากับรถเช่าลำปางมั้ยคะ? ^_______^

01/12/2013

บรรยากาศสุดแสนโรแมนติก #ห้าแยกหอนาฬิกา.......^^

01/12/2013

รถเช่าลำปาง

เลือก Shop รถเช่าลำปาง กับเรา ที่ Dealfish Rtore

รถเช่าลำปาง เช่ารถลำปางคุณภาพดี บริการเยี่ยม

30/11/2013

ข่าวล่าสุดค่ะ!

30/11/2013

วัดคู่บ้านคู่เมืองของชาวลำปางเรา #วัดพระธาตุลำปางหลวง

30/11/2013

น้ำตกแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปางเป็นสถานที่นึง ที่มีผู้คนไม่น้อยเลือกที่จะแวะไปพักผ่อนในช่วงนี้.......

30/11/2013

แผนที่จังหวัดลำปางสำหรับนักท่องเที่ยวที่กำลังสนใจและมีโปรแกรมมาเที่ยวลำปางในฤดูหนาวนี้ค่ะ

30/11/2013

เครื่องปั้นดินเผาหรือ เซรามิกลำปางเป็นชิ้นงานที่โด่งดังของประเทศไทยค่ะ

30/11/2013

หากได้มาเที่ยวลำปางอย่าลืมแวะเที่ยว@สถานที่พักผ่อน Hug U นะคะ^^

30/11/2013

ท้องฟ้าแจ่มใส หัวใจเริงร่า บรรยากาศแบบนี้ที่@ลำปาง photo by toppiiz ja

29/11/2013

การมีรถขับ ไม่ใช่แค่ความสุขสบายเพียงอย่างเดียวยัครอบคลุมถึงภาระอันหนักหน่วงที่ตามมา ดังนั้นอยากสะดวกสบายไม่เสียเวลามานั่งเช็ครถให้เสียเวลา แถมมีประกันภัยชั้น1ให้อุ่นใจพร้อมพนักงานบริการประทับใจอีกด้วย

29/11/2013

หากได้มาลำปางช่วงนี้อย่าลืมไปร่วมงานฤดูหนาวและพบกับสาวงามเหล่านี้นะคะ รับรองสวยงามไม่แพ้นางสาวไทยเลยทีเดียว ^^

29/11/2013

งานฤดูหนาวและกาชาดนครลำปาง ในปีนี้ กำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2556 ถึงวันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม 2557 รวมระยะเวลา 10 วัน 10 คืน โดย แบ่งเป็น 2โซน คือ โซนของภาคเอกชน และโซนของส่วนราชการ

พบกับพิธีเปิด ในภาคบ่าย วันที่ 27 ธันวาคม 2556 มีขบวนรถม้า วงดุริยางค์โรงเรียน บุญวาทย์วิทยาลัย และโรงเรียนลำปางกัลยาณี และมีการแสดงฟ้อนรำของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ณ บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง

สำหรับกิจกรรมในปีนี้ มีการ ออกร้านนิทรรศการของส่วนราชการ สถาบันการศึกษา รัฐวิสาหกิจ ร้านค้า OTOP การประกวดนางสาวลำปาง การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง พิธีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2557

ในปีนี้ การออกร้านของเหล่ากาชาด มีการจัดพิมพ์สลากกาชาด 80,000 ฉบับ จำหน่ายในราคาฉบับละ 50 บาท กำหนด รางวัล 178 รางวัล รางวัลที่ 1 เป็น รถยนต์เก๋ง วีออส จำนวน 1 รางวัล รางวัลที่ 2 รถจักรยานยนต์ 3 รางวัล รางวัลที่ 3 สร้อยคอทองคำมูลค่ารางวัลละ 13,00 บาท 8 รางวัล รางวัลที่ 4 สร้อยคอทองคำมูลค่า 6,000 บาท จำนวน 6 รางวัล และ รางวัลเลขท้าย 3 ตัว หมุน 2 ครั้ง มูลค่ารางวัลละ 1,00 บาท จำนวน 160 รางวัล ทั้งนี้ขอเชิญประชาชนและนักท่องเที่ยว ร่วมงานฤดูหนาวและกาชาดนครลำปาง 2557

ประเภท

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


1 ถนนสนามบิน1 ตำบลในเมือง อ.เม
Nakhon Lampang
52000

เช่ารถยนต์ อื่นๆใน Nakhon Lampang (แสดงผลทั้งหมด)
ชัยสุวรรณรถเทเลอร์ ชัยสุวรรณรถเทเลอร์
Nakhon Lampang, 52100

บริการให้เช่ารถเทเลอร์ รถเครน รถเฮี๊ยบ

Limousine Lampang Limousine Lampang
Nakhon Lampang, 52100

บริการให้เช่ารถAlphardและH1 หรูหราทุกการเดินทาง พร้อมคนขับรถที่สุภาพ ดูแลท่านได้เป็นอย่างดี