PitCha Garden

PitCha Garden

ความคิดเห็น

เริ่มนับ1 วันนี้ครับ

ทุเรียนในช่องฟรีสกินไม่หมดซักที เมล่อนลอยน้ำลอยฟ้า แมลงมาเต็ม ฮิๆ

15/05/2021

"ว่าด้วยเรื่องของการตัดแต่งกิ่งจะกระทำได้เมื่อไหร่"

ในช่วงเวลาที่ผ่านมานี้ ได้รับคำถามมาบ่อยครั้งมากเกี่ยวกับเรื่องของการตัดแต่งกิ่งต้นไม้ว่า จะกระทำได้เมื่อไหร่ จะตัดอย่างไร เท่าที่ได้สัมผัสกับทั้งเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลและนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง มักจะมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้มาตลอด ขณะเดียวกันก็ยังพบว่า ความเข้าใจในสิ่งเหล่านี้ไขว้เขวกันค่อนข้างมาก

ในการจัดการทรงพุ่มของต้นไม้ (Tree Canopy Management) ซึ่งในที่นี้ขอเน้นที่ไม้ผลยืนต้นเป็นหลัก ซึ่งจะต้องประกอบไปด้วยทั้งในเรื่องของ "การจัดทรง (Training)" และ "การตัดแต่ง (Pruning)" ควบคู่ไปด้วยกัน โดยที่ทั้งสองเรื่องไม่สามารถแยกออกจากกันได้อย่างเด็ดขาด เพราะจะต้องมีการกระทำควบคู่กันไป จึงมักเรียกรวมกันว่า Training and Pruning เสมอ สำหรับในเรื่องนี้คงไม่สามารถบรรยายให้เสร็จในที่นี้เป็นฉบับเดียวได้ จะได้นำเสนอให้เป็นส่วนๆแล้วค่อยนำมาเชื่อมโยงกันอีกครั้งหนึ่ง สำหรับในครั้งนี้ จะขอจำกัดตามคำถามที่ระบุไว้ว่า ??? จะตัดแต่งเมื่อไหร่ดี ??? ซึ่งจะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการตัด โดยที่จะขอเน้นเฉพาะในต้นไม้ผลที่มีการให้ผลผลิตแล้ว

วัตถุประสงค์ประสงค์ของการตัดแต่ง อาจจำแนกได้เป็น
1. การกำจัดกิ่งกระโดงกับกิ่งภายในเรือนพุ่ม กิ่งกระโดง (sucker) หรือ (waterspout) คือประเภทเดียวกัน รวมทั้งกิ่งภายในเรือนพุ่มที่ไม่ได้รับแสง สามารถกระทำได้ตลอดปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิ่งกระโดงควรจะกำจัดออกให้เร็วที่สุด (ชื่อของกิ่งระบุแล้ว sucker = ไอ้ตัวดูดอาหาร) ภายหลังกำจัดออกไปแล้ว ให้ใช้ NAA 5,000 ppm ทากิ่งแขนงด้านบนรวมทั้งตรงรอยตัด จะสามารถยับยั้งการเกิดกระโดงใหม่ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
2. การตัดแต่งเพื่อควบคุมทรงพุ่ม ต้นไม้ผลที่กำหนดระยะปลูกไว้แล้ว เช่น วางระยะปลูกไว้ที่
4 x 6 เมตร หมายว่าว่า จะอนุญาตให้ขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลางของทรงพุ่มสูงสุดอยู่ที่ 4 เมตร ดังนั้น จึงจำเป็นต้องควบคุมขนาดของทรงพุ่มอยู่ในกรอบที่กำหนดไว้ โดยอาศัยหลักการ "ยืดและหด" ซึ่งหมายถึงแต่ละปีชายพุ่มยืดออกไปเท่าใด ภายหลังการเก็บเกี่ยวก็ให้หดกลับมาเท่าเดิม เมื่อยอดผลิใบชุดใหม่ก็จะไปสุดที่ 4 เมตรเท่าเดิม ในขณะเดียวกัน ก็ต้องจำกัดในด้านความสูงให้คงที่ด้วย เช่น กำหนดให้สูงไม่เกิน 2.5 เมตร ภายหลังการตัดยอด ให้ใช้ NAA ทาตรงหัวตอเพื่อยับยั้งกระโดงที่จะเกิดมาเป็น leader แทนกิ่งเดิมที่ถูกตัดออกไป
3. การตัดปลายกิ่งเพื่อนกระตุ้นการผลิยอดอ่อน การตัดปลายกิ่งนี้ (shoot pruning) เพื่อกระตุ้นให้ผลิยอดอ่อนพร้อมกัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการศัตรูพืชแล้ว (ดูคำถามที่ 84/108) ยังมีบทบาทสำคัญต่อการจัดการด้านการออกดอกของต้นไม้ผลด้วย โดยที่จะต้องกำหนดไว้บนปฏิทินให้ชัดเจนดังที่ได้เคยเสนอไว้แล้วว่า "อายุใบชุดสุดท้ายต้องไม่น้อยกว่า 3 เดือน ยอดถึงจะมีโอกาสสร้างเป็นตาดอกได้" ยกตัวอย่างเช่น การผลิตมะนาวนอกฤดู
- ราคาสูงสุดของผลมะนาวคือเดือน มีค./เมย./พค.
- อายุของผลมะนาว นับจากดอกบานถึงเก็บเกี่ยวได้ ~4-4.5 เดือน + นับจากตาผลิถึงดอกบานใช้เวลา ~ 0.5 เดือน ดังนั้น ต้นมะนาวจะต้องมีดอกบานในช่วงเดือน ตค./พย./ธค.
- จำเป็นที่จะต้องวางแผนการตัดปลายยอดเพื่อกระตุ้นให้มีการผลิใบอ่อนที่พร้อมกันตั้งแต่เดือน กค./สค./เมย. เพื่อให้ยอดชุดนี้เติบโตทันครบ 90 วันในการออกดอกตามเดือนที่ได้กำหนดไว้
โดยหลักการเดียวกันนี้ สามารถนำไปปรับใช้กับในไม้ผลชนิดอื่นๆได้ด้วย ดังที่ได้เคยนำเสนอให้ไว้ในหลายพืช เช่น มังคุด เงาะ และลำไย

*** สิ่งน้ำเตือน ***
อุกรณ์ที่ใช้ในการตัดแต่ง จะต้องคม รวมทั้งเทคนิคของการตัด เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายของต้นอันเกิดจากรอยแผลที่ช้ำ บาดแผลฉีกขาด ซึ่งมีผลทำให้ต้นไม้ตายได้

"108 คำถามกับคำถามร้อยแปด"
คำถามที่ 85 ของชุดที่ I
(I - 85/108)
ที่มา ดร.รวี เสรฐภักดี

Photos from สวนทุเรียน สวนทวีทรัพย์ชุมพร SuanTaweesup Durian Farm's post 12/05/2021

เงื่อนไขการรับประกันเคลม
1. ต้องเป็นทุเรียนที่ส่งออกจากสวนทวีทรัพย์เท่านั้น
2. เมื่อลูกค้าได้รับทุเรียนแล้ว
2.1 ลูกค้าต้องถ่ายวีดีโอตอนเปิดทุเรียนออกจากกล่อง โดยวีดีโอต้องมีความละเอียดคมชัด
2.2 ลูกค้าต้องถ่ายวีดีโอตอนปอกทุเรียน โดยวีดีโอต้องมีความละเอียดคมชัด
3. รับประกันเฉพาะปัญหาทุเรียนอ่อน ทุเรียนไส้ซึม และทุเรียนเน่าเท่านั้น (*เม็ดทุเรียนสีน้ำตาลอ่อนไม่ใช่ข้อบ่งชี้ของทุเรียนอ่อน)
4. ทุเรียนเปลือกหนาไม่สามารถเคลมได้ เพราะเป็นธรรมชาติของทุเรียนใต้
5. วิธีปฏิบัติที่ผิด
เช่น​ ปอกตอนยังดิบ, ปอกก่อนวันกำหนดสุก, ปล่อยให้ทุเรียนสุกงอมเกินกว่ากำหนด และการเก็บรักษาไม่ดี เช่น ตากแดด ไม่รับเคลมทุกกรณี
6. ไม่รับประกันกรณีเกิดเฉพาะปัญหาภายนอก ซึ่งไม่มีผลกับเนื้อภายใน และรสชาติของผลไม้
7. การแอบอ้างนำผลไม้อื่นที่ไม่ใช่ผลไม้ที่ซื้อจากทางสวนจะมีความผิดทางกฎหมาย
8. การหลอกลวงเพื่อให้ได้รับการประกันสินค้าจะมีความผิดทางกฎหมาย
กรณีไม่รับประกันเคลม
1.1 ไม่มีวีดีโอตอนเปิดกล่องทุเรียนที่ชัดเจน งดเคลมทุกกรณี
1.2 ไม่มีวีดีโอตอนปอกทุเรียนที่ชัดเจน งดเคลมทุกกรณี
2. ทุเรียนที่เปลือกหนาไม่สามารถเคลมได้ เพราะเป็นธรรมชาติของทุเรียนใต้
3. ทุเรียนสุกไม่เสมอ
4. ทุเรียนเม็ดสีน้ำตาลอ่อน ไม่ใช่ข้อบ่งชี้ของทุเรียนอ่อน
5. ปอกทุเรียนขณะยังดิบอยู่ คือทุเรียนแก่แต่ยังไม่สุก (ทุเรียนดิบคือทุเรียนที่ตัดแล้วยังไม่มีกลิ่น ยังไม่สามารถปอกรับประทานได้ ต้องบ่มประมาณ5-10วัน เหมือนกล้วย)

26/04/2021

https://www.facebook.com/100002084981643/posts/4006871546058972/
ในฐานะคนขายปุ๋ย คำแนะนำคงจะอิงสิ่งที่มีอยู่ในมือ และเป็นประสบการณ์ส่วนตัว เพื่อให้เข้าใจชัดจะพยายามลงรายละเอียดเท่าที่ทำได้ และยืนยันตลอดว่าหาเทียบเอาที่มีใกล้มือ หรือจัดการผสมใช้เอง ตามที่มีเอกสารให้ไว้
"ผสมปุ๋ยใช้เองประหยัดกว่า"
" DIY Do It by Yourself ทำใช้เองก็ได้ง่ายจัง"
หลักการก็พยายามให้พืชให้ครบเท่าที่ทำได้ ส่วนที่เหลือพืชจะสร้างเอง เราอาจจะกระตุ้นบ้างเป็นบางครั้ง

มิกซ์ --- Mg 3% Zn 3% Fe 1% Mn 1% S 5% ในคีเลทธรรมชาติ
โบรอน --- Ca 6% B 2% ในโมลาสมีซูโครส
ไฮแคลแมก --- 8-0-8 Ca 6% Mg 3% B 1% + Zn Fe Mn Cu Mo Ni
ซี 20 --- สาหร่ายทะเลสกัด 20% DW + อะมิโน + TE.
ปุ๋ยเกล็ด 10-52-17 , 20-20-20 , 16-8-32

สำหรับพืชเราคงแบ่งช่วงการเจริญเติบโตได้ราวๆนี้
--- ระยะต้นกล้า ก่อนย้ายและหลังย้ายปลูก
--- ระยะเจริญเติบโต
--- ระยะก่อนออกดอก และระยะติดผล
--- ระยะขยายผล
--- ระยะเพิ่มคุณภาพก่อนเก็บเกี่ยว และระยะเก็บเกี่ยว
--- ระยะฟื้นฟูต้นเพื่อฤดูกาลใหม่

ระยะต้นกล้า ในการผลิตต้นกล้าในโรงเรือนหรือใต้ตาข่ายพรางแสง จะให้ N K Ca Mg + TE (ไฮแคลแมก Plug Fertilizer) ให้ N ในรูปไนเตรท NO3- เพราะในสภาวะแสงน้อยพืชใช้ไม่หมด สะสมไว้ก็ไม่สร้างปัญหา P ไม่มีเลย เพื่อให้ระบบรากเล็กที่สุด เวลาย้ายปลูกรากจะขาดน้อยไม่กระทบกับการเจริญในช่วงแรก เน้น K Ca Mg จะได้ต้นกล้าที่แข็งแรง รอด 100% และปรับตัวได้ดีในทุกสภาวะ
ก่อนและหลังย้ายปลูก จะให้ 10-52-17 Plant Starter เพื่อกระตุ้นระบบรากเล็กที่มีอยู่ให้โตอย่างรวดเร็ว ต้นจะรัดตั้งตัวได้ไว

ระยะเจริญเติบโต เมื่อต้นกล้ารัดตัวเริ่มผลิใบ แสดงว่ารากเริ่มทำงานแล้ว ก็จัดปุ๋ยให้ทางดินแบบโยกหน้า 21-7-14 (ในชุด ปุ๋ย ธาตุอาหารพืช จะใส่วิธีผสมปุ๋ยใช้เองไว้) แล้วค่อยๆเร่ง โดยเพิ่ม ยูเรีย 46-0-0 เข้าไป 10-20-30-40-50% (เหมือนเปลี่ยนเกียร์ 1-2-3-4-5) ขึ้นกับจังหวะและความต้องการในช่วงนั้น การเร่งด้วยยูเรียจะปรูดปราดสมใจ โตไวใหญ่ไว แต่ต้องยอมรับนะว่าโตแบบอ้วนฉุ อย่าเจอฝนถล่มหรืออื่นๆ เพราะความที่เค้าอ่อนแอก็จะเน่าเสียหาย ก็จะแนะว่าเสริมด้วย แคลเซียมไนเตรท 15-0-0+Ca19% , 11-0-0+Mg10% บ้าง เพื่อให้โครงสร้างแข็งแรง และเขียวเข้ม
ฉีดพ่นทางใบ แนะนำให้ใช้
มิกซ์ + ไฮแคลแมก + 16-8-32
สลับกับ
มิกซ์ + โบรอน + 20-20-20
ในการดึงใบแต่ละครั้ง สามารถใช้ ซี 20 สาหร่ายทะเลช่วยได้นะ
ใช้ให้นิ่งๆ ดึงใบให้ได้ 3 ชุด ให้ต้นสะมอาหารให้เต็มที่

ระยะก่อนออกดอก แลระยะติดผล ถ้าเราไม่เร่งแบบ 180 กม./ชม. ถึงช่วงที่ใช่แค่กักน้ำสร้างความเครียด อาจจะให้
มิกซ์ + ไฮแคลแมก + 10-52-17
สลับกับ
มิกซ์ + โบรอน + 10-52-17
เพื่อช่วยกัก พอใบโศกดินแห้งดี ก็จัดการขึ้นน้ำ เรียกดอกมา
ใช้ ซี 20 สาหร่ายทะเล ช่วยดึงช่วยยืดช่อได้นะ แล้วให้อีกสัก 2-3 ครั้ง หลังกลีบดอกโรย เพื่อขยายลูก ทางใบกลับมาใช้
มิกซ์ + ไฮแคลแมก + 16-8-32
สลับกับ
มิกซ์ + โบรอน + 20-20-20
การเน้น K Ca Mg B + TE จะช่วยให้ผสมติดดี ลดการร่วงการฝ่อ เมื่อเจอสภาวะอากาศเปลี่ยน ต้องให้ตั้งแต่ต้นมือ รอจนปัญหาเกิดก็ช่วยไม่ได้นะครับ
ปุ๋ยทางดินก็ยังยืน 21-7-14 เสริมเอาตามสายตาของเรา

ระยะขยายผล ก็กลับไปใช้แบบเดียวกับระยะเจริญเติบโต จะเอาใหญ่เอาโตแค่ไหนก็ปรับเอานะครับ

ระยะเพิ่มคุณภาพก่อนเก็บเกี่ยว และระยะเก็บเกี่ยว ปรับเปลี่ยนใช้ 15-5-25 ทางดิน
ทางใบก็เช่นเดิม
มิกซ์ + ไฮแคลแมก + 16-8-32
สลับกับ
มิกซ์ + โบรอน + 20-20-20

ระยะฟื้นฟูต้นเพื่อฤดูกาลใหม่ ถ้าใช้ให้นิ่งๆ ไม่หวือหวา ปัญหาไม่มี ความสมบูรณ์แข็งแรงมีพร้อม ก็เข้าวงรอบเดิม

ทุกๆสวนมีพื้นฐาน ปัญหามาไม่เหมือนกัน การปรับแก้หน้างานในช่วงปีแรกๆคงต้องตามกันใกล้ชิด พอทุกอย่างเข้าที่เข้าทาง ทุกอย่างก็จะเดินไปอย่างง่ายๆ ขึ้นกับสภาวะแวดล้อมแต่ละปีที่เปลี่ยนแปลงไป อย่างปีนี้จะเกิด la nina ฝนจะเยอะ การเตรียมต้นคงต้องเข้มข้นขึ้น ประสบการณ์ในพืชผัก ซึ่งอ่อนแอต่อผลกระทบของฝน ชาวสวนเตรียมความพร้อมโดยให้ล่วงหน้าในอัตราเท่าตัว เฉพาะธาตุรอง จุลธาตุ ผลที่ได้ก็น่าประทับใจ โดนเต็มๆทั้งน้ำหนักทั้งราคา

ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับ

25/04/2021

1นอน
2นอน
3อ้วนกว่าเดิม
4ชานมไข่มุกและโดนัท

Photos from PitCha Garden's post 23/04/2021

ชะนีสุกในปลิง ตัดเสร็จแล้ว ต้องถึงปากคนซื้อภายใน3ชม. ลูกแรกของปีนี้ ได้กินอโรม่าของทุเรียนมากๆ เนื้อทุเรียนจะอุ่นๆหน่อย กลิ่นหอมไม่มาก รสชาติหอมหวานเหมือนครีมนม อร่อยมากครับ ลูกนี้จัดว่าเด็ดมากๆครับ

17/04/2021

เมื่อตค.2562 ได้เริ่มลองกินcarnivore diet คือไม่กินพืชและอะไรก็ตามที่มาจากพืช กินอาหารวันละ1มื้อ กินมากแค่ไหนก็ได้จนกว่าจะพอใจ ก็สงสัยว่าคนที่กินมังสวิรัติและกินแค่1มื้อเค้าทำได้อย่างไรกัน จนถึงวันนี้เราก็น่าจะทำได้เหมือนกัน

17/04/2021

fat burner ซองละหลายบาท มีประสิทธิภาพคล้ายๆกาแฟ รู้งี้กินกาแฟดำไม่ใส่น้ำตาลก็ได้จ้า

Photos from PitCha Garden's post 16/04/2021

หลังจากยกเวทเดทลิฟไป100ที พัก1-3ชม. กินอาหารคลีน ผลิตผลที่ได้ในสวน ผักลวกราดโยเกริต์และถั่วต้มปั่น น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น if18/6 ปราศจากเบาหวาน ไขมัน ความดัน หัวใจ ไต

12/04/2021

อาหารที่ทำให้อิ่มนาน 1มื้ออยู่ได้ทั้งวัน if23/1 เพื่อแก้โรคระบบเผาผลาญบกพร่อง ฝึกฝน20-60วัน จนดีแล้วก็นานๆทำทีก็ได้ วันนี้ก็เป็นอีกวันที่กิน1มื้อ พรุ่งนี้ว่าจะไปร้านชาบูบู้ตึ้ง แต่ต้องดูcovidก่อน อาจจะต้องเปลี่ยนแผน

19/05/2020

ต้มมังคุด

18/05/2020

ปอกทุเรียนก้านยาว กันครับ
คลิปดูในเม้นท์ครับ

09/05/2020

ทุเรียนที่ควรปอกออกทีละพูครับ ได้แก่ ชะนีลูกใหญ่,ก้านยาว,หมอนทองที่ต้องการทานแบบกรอบ-กรอบนอกนุ่มใน รูป ชะนี vs ก้านยาว สุกพอดีทั้ง2ลูกครับ

09/05/2020

ก้านยาวลูกนี้ร่วงวันนี้ เจ้าของสวนบอกว่ายังไม่เต็มที่ เคาะฟังเสียงแล้วน่าจะอีก5วัน(พุธ) เคาะฟังใหม่ ลูกเบี้ยวๆคงมีแค่1พู ถ้าเปิดช่องเล็กๆดูเนื้อแล้วยังไม่สุกพูนั้นก็ไม่ค่อยดีละ ต้องกะให้ดีๆหน่อยแล้วปอกมันเลยครับ ลุงคิดเคยบอกว่าลูกเบี้ยวเม็ดเล็ก รอลุ้นต่อวันพุธ

09/05/2020

ปลูกทุเรียนว่ายากแล้ว พอเจอคนยากมันก็ยากขึ้นอีกนิดครับ คนขายก็อยากขายให้หมดเร็วๆ บางทีไม่มีโอกาสได้ศึกษาว่าทุเรียนปีนี้ยากแค่ไหน และไม่รู้ว่าคนซื้อก็ยากกว่าด้วยครับ เจ้าของสวนหลายๆรายจึงมักบอกว่าขายกับล้งหรือคนรับซื้อเหมาดีกว่า ไม่ต้องปวดหัวหลายต่อครับ อาชีพคนกลางจึงต้องมีครับ #กูแดกหมด , ยกเว้นรูปสุดท้ายฟันกูไม่ดีว่ะ

09/05/2020

ปอกทุเรียนนะจ๊ะ ไม่ใช่ผ่าแตงโม ปอกอย่างนี้ตอนที่ทุเรียนยังดิบๆแข็งๆ แล้วบอกว่าทุเรียนอ่อนกินไม่ได้ แล้วจะเคลมจะดีเหรอครับ ใจเย็นๆครับ ซื้อทุเรียนไปเป็นลูก เราต้องฝึกปอก,เคาะฟังเสียงและพัฒนาตัวเองบ้างครับ แต่ละพันธุ์ไม่เหมือนกันครับ ผ่าอย่างนี้แล้วจะได้กินก้าวยาวดีๆเหรอครับ ต้องรอให้ทุเรียนสุกก่อนปอกด้วย ไม่ใช่ผ่านะจ๊ะ #รับไม่ได้

09/05/2020

ทุเรียนหมอนทองอ่อน ขาวซะอย่างกับอาหมวย 555

09/05/2020

ปัญหาจากกลุ่ม ทุเรียนแก่แต่ไม่สุกเหมือนปีที่แล้วครับ แม้นว่าจะใช้ยาเร่งแล้วการตามครับ บันทึกไว้เพื่อเตือนความจำครับ และcopyเม้นบางส่วนที่เป็นแนวทางของปัญหาครับ ยาเร่ง ใช้ตัวนี้อีทีฟ่อนครับ ผสมเอ็มร้อย150 อัตรา1 ต่อ2 ครับ
ต้องพลิกกองทุกวัน กลางวันคลุมให้มิดห้ามโดนลมเลยเพราะอากาศร้อนจัดทำให้เปลือกแห้ง กลางคืนเปิดกระสอบ ทิ้งไว้ทั้งคืน แบบนี้จะไม่มีอาการนี้จ้า

เกิดจากทุเรียรโดนฝนหนักก่อนป้ายน้ำยาเราตัดขั้วทิ้งไว้1-2คืนแล้วค่อยป้ายน้ำยาครับ

ทุเรียนที่ป้ายยาไม่ควรห่มผ้าหรือคลุมผ้าคลุมกระสอบไว้นะคะเพราะไม่ได้สุกด้วยวิธีธรรมชาต การคลุมผ้าหรือคลุมกระสอบคือวิธีการบ่มแบบไม่ได้ป้ายยา ส่วนทุเรียนป้ายยานั้นครวรวางเอาขั้วขึ้นบนให้มีอาการระบายไม่ควรวางกับพื้นโดยตรง การคลุมผ้าทำให้ทุเรียนตายนึ่ง การป้ายยาควรป้ายใต้ปลิงและไม่ควรโดนน้ำและความชื้น ตัดไล่ขั้วทุกวันให้คายน้ำไม่งั้นน้ำจะดันเข้าด้านหากทุเรียนโดนฝนมาก่อนจะทำให้คายน้ำเยอะและคายเข้าด้านในทำให้ไส้ซึม ใครมีข้อสงสัยหรืออยากได้ความรู้ด้านอื่นๆแนะนำได้จ้า

30/03/2020

เกาลัดเบี้ย ควรเก็บตอนที่เมล็ดดำ เปลือกสีแดงยังไม่เหี่ยว แล้วควรคั่วให้หมดภายใน14วัน ยิ่งเร็วยิ่งดี

09/02/2019

การต่อท่อน้ำที่สวมกันได้ พอดี-ฟิต-หลวมนิดเดียว

oknation.nationtv.tv 10/09/2018

วิธีการทำปุ๋ยปลาหมักสูตร วท

ปุ๋ยปลาหมักเป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพที่ได้จากการย่อยสลายวัสดุเหลือใช้จากปลาได้แก่ หัวปลาก้างปลา หางปลา พุงปลา และเลือด ผ่านขบวนการหมักโดยการย่อยสลายโดยการใช้เอนไซม์ ซึ่งเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ หลังจากหมักจนได้ที่แล้ว จะได้สารละลายสีน้ำตาลเข้ม ประกอบด้วยธาตุอาหารหลัก ได้แก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม นอกจากนี้ปุ๋ยปลายังประกอบด้วยธาตุอาหารรองได้แก่ แคลเซียม แมกนีเซียม และกำมะถัน และธาตุอาหารเสริมได้แก่ เหล็ก ทองแดง และแมงกานีส

นอกจากนี้ปุ๋ยปลายังประกอบด้วยโปรตีนและกรดอะมิโน ซึ่งเกิดจากกระบวนการย่อยสลายของโปรตีนในตัวปลา ซึ่งจากข้อมูลทางวิชาการบ่งชี้ชัดว่ากรดอะมิโนสามารถจับตัวกับธาตุอาหารปุ๋ยทำให้ ปุ๋ยสามารถดูดซึมเข้าสู่ต้นพืชได้เร็วขึ้น ซึ่งตรงกับคำบอกเล่าของเกษตรกรที่พบว่าปุ๋ยปลาหมัก ช่วยพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เช่น ดอกไม้มีสีสดขึ้น ผลไม้มีคุณภาพดี และช่วยเร่งการแตกยอดและดอกใหม่ ตลอดจนการเพิ่มผลผลิตของพืช

ประโยชน์ของการใช้ปุ๋ยน้ำ

1. ออกดอกเร็ว เก็บผลผลิตได้เร็ว ได้ผลผลิตปริมาณที่มากขึ้นและมีคุณภาพดี

2. ลงทุนน้อย ลดต้นทุนในการผลิตและสามารถผลิตไว้ใช้เองในครัวเรือน

3. ไม้ผลจะมีรากแข็งแรง ใบสวย ใบใหญ่และยังปรับให้สภาพพื้นที่ดินดี ไม่เสีย ไม่เปรี้ยว

วิธีใช้

1. กรณีใช้ฉีดพ่นทางใบ ใช้ปุ๋ยน้ำ 1ลิตร ต่อน้ำ 100–150 ลิตรปริมาณการพ่น 7–10 วัน / ครั้ง

2. กรณีใช้ราดลงดิน ราดโคน ใช้ปุ๋ยน้ำ 1 ลิตร ต่อน้ำ 50 ลิตรปริมาณการใช้อย่างน้อยปีละ 3–4 ครั้งหรือ 30–40 วัน/ครั้ง

(อ้างอิง:http://oknation.nationtv.tv/blog/kaset/2008/10/16/entry-3

oknation.nationtv.tv รวมบทความการเกษตรอินทรีย์ จากแหล่งต่างๆ

11/07/2018

บ้านในฝันเลย

04/06/2018

เก็บสถิติทุเรียนหมอนทองไม่ป้ายเร่งสุก ลูกนี้เปลือกหนา มีพูเนื้อน้อยเป็นปากเป็ด2พู มีเนื้อ3พูไม่เยอะ น้ำหนักวันตัด-วันปอก ลดลง11% นน.ลดลงไม่เยอะ

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


Mueang Rayong District
21000

การท่องเที่ยวและท่องชมทิวทัศน์ อื่นๆใน Mueang Rayong District (แสดงผลทั้งหมด)
ตี๋ BH rayong ตี๋ BH rayong
Rayong
Mueang Rayong District, 21000

เกาะเสม็ด - Koh Samet เกาะเสม็ด - Koh Samet
เขาแหลมหญ้า
Mueang Rayong District, 21160

ท่องเที่ยวเกาะเสม็ดจังหวัดระยอง

My Friend Boutique Resort - หาดสวนสน My Friend Boutique Resort - หาดสวนสน
ต.บ่้านเพ หาดสวนสน จังหวัดระยอง
Mueang Rayong District

ที่พักใกล้หาดสวนสน จ.ระยอง