เทศบาลเมืองจันทนิมิต

เทศบาลเมืองจันทนิมิต

ตำแหน่งใกล้เคียง วณิชย์

ตรีรัตน์กระจก
ตรีรัตน์กระจก
183 หมู่ 4
จันทบุรี เอส.เค. เซ็นเตอร์ จำก
จันทบุรี เอส.เค. เซ็นเตอร์ จำก
จันทบุรี เอส.เค.เซ็นเตอร์, Chanthaburi
That Song Tattoo Studio
That Song Tattoo Studio
Chanthaburi, Khun Saung
PPP Carcare
PPP Carcare
31/67 หมู่ 7 ถ.ญาณวิโรจน์ ต.จันทนิมิต อ.เมือง
สกรีนแก้วกาแฟ โลโก้แก้วกาแฟ
สกรีนแก้วกาแฟ โลโก้แก้วกาแฟ
30/276
ปักกะสกรีนจันทบุรี
ปักกะสกรีนจันทบุรี
143 ถ.ศรีรองเมือง ต.ตลาด อ.เมือง, Chanthaburi
K&N Security Systems Services - สำนักงานใหญ่ - เคแ
K&N Security Systems Services - สำนักงานใหญ่ - เคแ
6/150 ม.9 ต.ท่าช้าง, Chanthaburi
กรอบรูปจันทนิมิต จันทบุรี
กรอบรูปจันทนิมิต จันทบุรี
ร้านกรอบรูปจันทนิมิต 84/7-8 ต.ตลาด ถ.เทศบาล2ตัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี, Chanthaburi
จัดงานจันทบุรี 3D WORK
จัดงานจันทบุรี 3D WORK
97 Moo7 Thambon Chanthanimit
999 พิโก ไฟเเนนซ์ จันทบุรี
999 พิโก ไฟเเนนซ์ จันทบุรี
45 ถ.มหาราช ต.ตลาด
Chanthaburi Motorbike For Rent จันทบุรีรถเช่า
Chanthaburi Motorbike For Rent จันทบุรีรถเช่า
22000
บริการรถบัสให้เช่า by พรนิภาท
บริการรถบัสให้เช่า by พรนิภาท
90/3 ถนนท่าหลวง ตำบลวัดใหม่
สำนักงานสอบบัญชีตากสิน โทร 039
สำนักงานสอบบัญชีตากสิน โทร 039
27/59 ถ.ท่าหลวง ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี
IpowerLab ซ่อมโน๊ตบุ๊ค ซ่อมแม็คบุ๊
IpowerLab ซ่อมโน๊ตบุ๊ค ซ่อมแม็คบุ๊
21/42 หลังโรบินสัน (ร้านใหม่ครับ), Chanthaburi
จันทบุรีค้าจันทบุรีขาย
จันทบุรีค้าจันทบุรีขาย
Chanthaburi 22000

#ผู้สูงอายุฉีดวัคซีนก่อนสงก

ศูนย์ข้อมูลภูเก็ต
ศูนย์ข้อมูลภูเก็ต
Phuket 83000

ความคิดเห็น

#จันทนิมิตแจ้งข่าว
❌❌❌ยกเลิก ออกหน่วยสาธา่รณสุขเคลื่อนที่❌❌❌
เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019
อยู่ในช่วงแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง
เพื่อเป็นการลดการรวมกลุ่ม และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
จึงขอยกเลิก‼️ โครงการออกหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่
ในวันศุกร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565
ณ ศาลเจ้าพ่อสระบาป หมู่ที่ 6 ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
#เพราะคุณคือคนสำคัญเราจึงใส่ใจ❤️
#จันทนิมิตแจ้งข่าว

วันมาฆบูชา

#เพราะคุณคือคนสำคัญเราจึงใส่ใจ

บริการด้วยรอยยิ้ม ไม่รับสินน้ำใจ ประวัติเทศบาลเมืองจันทนิมิต
เทศบาลเมืองจันทนิมิต เดิมเป็นสุขาภิบาลจันทนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ได้รับการจัดตั้งเป็นสุขาภิบาลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๔๙๘ โดยครอบคลุมพื้นที่ของตำบลจันทนิมิตทั้งหมด ต่อมากระทรวงมหาดไทยได้ประกาศให้สุขาภิบาลจันทนิมิตเป็นสุขาภิบาลที่มีฐานะการคลังเพียงพอที่จะบริหารงานประจำของสุขาภิบาลได้โดยประกาศในราชกิจานุเบกษาเล่มที่ ๑๑๑ ตอนที่ ๕๔ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๓๗ และหลังจากนั้นสุขาภิบาล จันทนิมิตได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาล เป็นเทศบาลตำบลจันทนิมิต เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๒ ตาม พรบ.การเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๒ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ ตามหลักการกระจายอำนาจการปกครองตนเองของท้องถิ่นซึ่งเป็นนโยบายของรัฐ

**********************************************************************
ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลเมืองจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
เป็นเทศบาลเมืองจันทนิมิต
___________________


โดยที่เทศบาลตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี มีราษฎรตั้งแต่หนึ่งหมื่นคนขึ้นไป ทั้งมีรายได้พอควรแก่การที่จะปฏิบัติหน้าที่อันต้องทำตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ มีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลเมือง และกระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า เทศบาลตำบล จันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เข้าเงื่อนไขหลักหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.๒๕๔๖ สมควรให้เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลเมืองตามความประสงค์
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๐ และมาตรา๑๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลจันทนิมิต อำเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เป็นเทศบาลเมืองจันทนิมิต
ให้เทศบาลตำบลที่ได้เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลเมืองตามประกาศนี้ มีแนวเขตตามคำบรรยายเขตและแผนที่แนบท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย และให้พ้นสภาพแห่งการเป็นเทศบาลตำบลนับแต่งวันที่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลเมืองเป็นต้นไป บรรดาทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ และสิทธิเรียกร้องของเทศบาลตำบลให้โอนไปเป็นเทศบาลเมืองที่เปลี่ยนแปลงฐานะในขณะเดียวกันนั้นและบรรดาเทศบัญญัติที่ได้ใช้บังคับอยู่ก่อนแล้วคงให้ใช้บังคับต่อไป ตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.๒๕๔๖


ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๓

บุญจง วงศ์ไตรรัตน์
รัฐมนตรีช่วยว่าการ ฯ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย


ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
เป็นเทศบาลเมืองจันทนิมิต
ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
----------------------------------------------------------------------------------
http://muangchanthanimit.go.th/index.php/2011-09-09-18-42-56/20-2011-09-09-17-48-47

เปิดเหมือนปกติ

8A7 ประกาศประกวดราคา สอบราคาฯ เทศบาลเมืองจันทนิมิต (มาตรา 9 (8)) 17/03/2022

8A7 ประกาศประกวดราคา สอบราคาฯ เทศบาลเมืองจันทนิมิต (มาตรา 9 (8))

ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
#ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองจันทนิมิต
#เพราะคุณคือคนสำคัญเราจึงใส่ใจ

15/03/2022

ผู้ว่า พบประชาชน

08/03/2022

ผู้ว่า พบประชาชน

Photos from รพ.สต.จันทนิมิต's post 08/03/2022

Photos from รพ.สต.จันทนิมิต's post

07/03/2022

#จันทนิมิตแจ้งข่าว

ทำไมผู้สูงอายุต้องฉีดวัคซีนโควิด-19

#ผู้สูงอายุฉีดวัคซีนก่อนสงกรานต์ลูกหลานกลับบ้านสบายใจ
#เพราะคุณคือคนสำคัญเราจึงใส่ใจ❤️

07/03/2022

#จันทนิมิตแจ้งข่าว

SAVE ญาติผู้ใหญ่ในบ้าน

#ผู้สูงอายุฉีดวัคซีนก่อนสงกรานต์ลูกหลานกลับบ้านสบายใจ
#เพราะคุณคือคนสำคัญเราจึงใส่ใจ❤️

Photos from จันทนิมิตแจ้งข่าว-CM Tidings's post 07/03/2022

Photos from จันทนิมิตแจ้งข่าว-CM Tidings's post

Photos from จันทนิมิตเพื่อประชาชน-CM To P's post 07/03/2022

Photos from จันทนิมิตเพื่อประชาชน-CM To P's post

04/03/2022

💥ประกาศเรื่องการตรวจATKและการออกใบรับรองผลของรพ.สต.จันทนิมิต เฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ตำบลจันทนิมิต
ณ วันที่ 7 ธ.ค.64💥

1.)🌈 เปิดตรวจทุกวันอังคาร - วันศุกร์ เวลา 13.00-15.00น. (งดตรวจทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์)
2.)🌈 เตรียมชุดตรวจ ATK มาเอง ⭐️เน้น⭐️ต้องมี อย.ข้างกล่อง และตรวจทางจมูก
3.)🌈 สำเนาบัตรประชาชน
3.1) เขียนชื่อ นามสกุล
3.2) อายุ
3.3) ที่อยู่ปัจจุบัน
3.4) อาชีพ
3.5) เบอร์โทร
3.6)🌞เซ็นต์ยินยอม ค่าใบออกผลรับรองผลการตรวจ ATK100บ. 🌞 (เป็นใบยาวมาตรฐานมีตราสาธารณสุขจังหวัด สามารถใช้ได้ทุกสถานที่) 💥ใช้ได้ 72 ชม.💥

🌈. หมายเหตุ🌈
ถ้าไม่ต้องการใบรับรอง
ข้อ 3.6 ) ให้เลี่ยนเป็นเขียนว่า...ฟังผล

🌟รบกวนอ่านให้ครบทุกบรรทัดนะคะจะได้เข้าใจตรงกัน🌟และสะดวกต่อตัวท่านเอง

#โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจันทนิมิต #ตำบลจันทนิมิต #อสมตำบลจันทนิมิต

เทศบาลเมืองจันทนิมิต จันทนิมิตแจ้งข่าว-CM Tidings

25/02/2022

#จันทนิมิตแจ้งข่าว

ขอเชิญชวนเด็กอายุตั้งแต่ 5-17 ปี เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19​

#เพราะคุณคือคนสำคัญเราจึงใส่ใจ❤️

24/02/2022

#จันทนิมิตแจ้งข่าว

ติดเชื้อโควิด-19 กักตัวที่บ้าน (Home lsolation)

#เพราะคุณคือคนสำคัญเราจึงใส่ใจ❤️

23/02/2022

#จันทนิมิตแจ้งข่าว

ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว

ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00 น. ถึง 18.00 น.

ทำให้พื้นที่ ต.ท่าช้าง, ต.พลับพลา, ต.คลองนารายณ์, ต.จันทนิมิต, ต.ตลาด ,ต.วัดใหม่, ต.บางกะจะ, ต.เกาะขวาง และพื้นที่สูง/ปลายท่อ น้ำจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลในช่วงเวลาดังกล่าว

#เพราะคุณคือคนสำคัญเราจึงใส่ใจ❤️

23/02/2022

#จันทนิมิตแจ้งข่าว

หยุดสูญเสีย หยุดรถ ให้คนข้ามทางม้าลาย
#ความดีที่คุณทำได้

#เพราะคุณคือคนสำคัญเราจึงใส่ใจ❤️

22/02/2022

ผู้ว่า พบประชาชน

Photos from จันทนิมิตแจ้งข่าว-CM Tidings's post 22/02/2022

#จันทนิมิตแจ้งข่าว
❌❌❌ยกเลิก ออกหน่วยสาธา่รณสุขเคลื่อนที่❌❌❌
เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019
อยู่ในช่วงแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง
เพื่อเป็นการลดการรวมกลุ่ม และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
จึงขอยกเลิก‼️ โครงการออกหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่
ในวันศุกร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565
ณ ศาลเจ้าพ่อสระบาป หมู่ที่ 6 ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
#เพราะคุณคือคนสำคัญเราจึงใส่ใจ❤️

16/02/2022

#จันทนิมิตแจ้งข่าว

วันมาฆบูชา

#เพราะคุณคือคนสำคัญเราจึงใส่ใจ

15/02/2022

ผู้ว่า พบประชาชน

11/02/2022

#จันทนิมิตแจ้งข่าว

โครงการสุนัขชุมชนโดยการทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายในเขตเทศบาลเมืองจันทนิมิต ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อเป็นการควบคุมปริมาณ
สุนัขชุมชน และลดอัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า โดยจะจับสุนัขที่ไม่มีเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ หรือไม่ได้สวมปลอกคอสุนัข ในบริเวณดังนี้
1. วันที่ 14 - 15 กุมภาพันธ์ 2565 บริเวณ ซอยโรงเลื่อย หมู่ที่ 7 ตำบลจันทนิมิต
2. วันที่ 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2565 บริเวณ คลองภักดีรำไพ หมู่ที่ 8 ตำบลจันทนิมิต
3.วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 บริเวณ สวนน้ำบันนี่บูม หมู่ที่ 7 ตำบลจันทนิมิต
ขอให้ประชาชนบริเวณพื้นที่
ดังกล่าวรับทราบและดำเนินการสวมเครื่องหมายประจำตัวสุนัข หรือสวมปลอกคอสุนัข และกักขังสุนัขของท่านให้อยู่ใน
บริเวณพื้นที่บ้านตนเอง

#เพราะคุณคือคนสำคัญเราจึงใส่ใจ

08/02/2022

ผู้ว่า พบประชาชน

Photos from การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี's post 01/02/2022

Photos from การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี's post

จันทนิมิตเพื่อประชาชน ประจำเดือน มกราคม 2565 01/02/2022

จันทนิมิตเพื่อประชาชน ประจำเดือน มกราคม 2565

28/01/2022

#จันทนิมิตแจ้งข่าว

เนื่องจาก ณ ปัจจุบัน ได้มีการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID19) เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ การสัมผัส และเพื่อความสะดวกในการชำระค่าจัดเก็บขยะมูลฝอย
เทศบาลเมืองจันทนิมิต จึงประชาสัมพันธ์ให้ท่านสามารถดำเนินการชำระค่ากำจัดขยะมูลฝอยเป็นรายปีได้ ในอัตรา ครัวเรือนละ 20 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 240 บาท
โดยท่านสามารถสแกนบาร์โค้ดในการชำระ และเริ่มชำระได้ ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565
หากเลยกำหนดสามารถติดต่อสอบถามได้ที่กองคลัง เทศบาลเมืองจันทนิมิต หรือ โทร 0-3931-1073 ต่อ 131

#เพราะคุณคือคนสำคัญเราจึงใส่ใจ

28/01/2022

#จันทนิมิตแจ้งข่าว

การชำระภาษีป้ายประจำปีงบประมาณ 2565
ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองจันทนิมิต ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
หรือชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเทศบาลเมืองจันทนิมิต
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ กองคลัง เทศบาลเมืองจันทนิมิต หรือ โทร 0-3931-1073 ต่อ 131​

#เพราะคุณคือคนสำคัญเราจึงใส่ใจ

28/01/2022

#จันทนิมิตแจ้งข่าว

มาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

พบเห็น สุกร ป่วย หรือ ตาย ผิดปกติ ให้แจ้งอาสาปศุสัตร์ ประจำหมู่บ้าน หรือเจ้าหน้าที่ปศุสัตร์ หรือแจ้งผ่านทางศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด โทร.1567

#เพราะคุณคือคนสำคัญเราจึงใส่ใจ

Photos from จันทนิมิตแจ้งข่าว-CM Tidings's post 28/01/2022

Photos from จันทนิมิตแจ้งข่าว-CM Tidings's post

25/01/2022

รายการ ผู้ว่าพบประชาชน

Photos from จันทนิมิตแจ้งข่าว-CM Tidings's post 21/01/2022

Photos from จันทนิมิตแจ้งข่าว-CM Tidings's post

Photos from จันทนิมิตแจ้งข่าว-CM Tidings's post 21/01/2022

Photos from จันทนิมิตแจ้งข่าว-CM Tidings's post

18/01/2022

#จันทนิมิตแจ้งข่าว

มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก โดยเน้นย้ำห้ามนำซากสัตว์ปีกที่ป่วยตายมาปรุงอาหาร หรือจำหน่ายโดยเด็ดขาด
และให้ทำการฝังกลบหรือเผา โดยให้สวมถุงมือขณะจับซากสัตว์ปีกทุกครั้ง พร้อมทั้งล้างมือด้วยน้ำสะอาด
และน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทันที และส่งเสริมให้เกษตรกรปรับระบบป้องกันโรคในไก่พื้นเมือง โดยจัดทำเล้า
หรือโรงเรือนที่สามารถป้องกันลมและฝนได้

#เพราะคุณคือคนสำคัญเราจึงใส่ใจ

18/01/2022

#จันทนิมิตแจ้งข่าว

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการออกหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่ ในวันศุกร์ ที่ 21 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.00 น.
ณ หอประชุมนิรมล อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล หมู่ที่ 5 ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
โดยมีบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นพร้อมจ่ายยา
การตรวจคัดกรองเบาหวานจาก รพ.สต.จันทนิมิต (ควรงดน้ำงดอาหารหลัง เวลา ๒๐.๐๐ น.)
ตรวจวัดความดันโลหิตจากโรงพยาบาลสิริเวชจันทบุรี
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในสุนัข และแมว
พร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสัตว์ป่วย
บริการตัดผม
นวดเพื่อสุขภาพ
และบริการให้คำปรึกษาจากหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลเมืองจันทนิมิต เช่น
การขออนุญาตก่อสร้าง
การติดต่อขอรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพ
งานเกี่ยวกับงานทะเบียนและบัตร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเคลื่อนที่
และรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
อย่าลืมมาใช้บริการกันนะคะ

#เพราะคุณคือคนสำคัญเราจึงใส่ใจ

18/01/2022

#จันทนิมิตแจ้งข่าว

มาฉีดวัคซีนป้องกันโรคดควิด กันเถอะ

#เพราะคุณคือคนสำคัญเราจึงใส่ใจ

18/01/2022

#จันทนิมิตแจ้งข่าว

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565

#เพราะคุณคือคนสำคัญเราจึงใส่ใจ

18/01/2022

#จันทนิมิตแจ้งข่าว

ขอเชิญชวนผู้ที่มีอายุกว่า 60 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19

#เพราะคุณคือคนสำคัญเราจึงใส่ใจ

18/01/2022

#จันทนิมิตแจ้งข่าว

ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการและประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เกี่ยวกับมาตรการกำกับดูแลสุกร เนื้อสุกร

#เพราะคุณคือคนสำคัญเราจึงใส่ใจ

Photos from จันทนิมิตเพื่อประชาชน-CM To P's post 18/01/2022

Photos from จันทนิมิตเพื่อประชาชน-CM To P's post

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


999 ถนน จันทนิมิต 2
Mueang Chanthaburi District
22000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

Mueang Chanthaburi District วณิชย์อื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
Action Team by Kid-Dee Group Action Team by Kid-Dee Group
22000
Mueang Chanthaburi District

รับจัดกิจกรรม อบรม สัมมนา ตามหลักสูตรที่ท่านต้องการ

Hassan J Gems Co, Ltd, Hassan J Gems Co, Ltd,
ซอย กระจ่าง 7
Mueang Chanthaburi District, 22000

FEEL FREE TO CONNECT WITH US, WE DEALS MANY KINDS OF GEMS Contact,JAWEED ALI :- [email protected] KIRDAR ALI(JK) :- [email protected]

STG จิวเวอร์รี่ STG จิวเวอร์รี่
60 ซอยตลาดชัยศิริ ต.วัดใหม่
Mueang Chanthaburi District, 22000

จำหน่าย พลอยแท้ แหวนพลอยแท้

ร้านยุทธอิเล็คทรอนิกส์ - Yuth Music ร้านยุทธอิเล็คทรอนิกส์ - Yuth Music
118 ม.13 คลองตะเฆ่ซอย 2 ต.คลองนารายณ์ อ.เมือง
Mueang Chanthaburi District, 22000

บริการเครื่องเสียงกลางแจ้งในงานทุกประเภท ออกบูธ งานพิธี นักร้อง เวที ไฟแสงสี วงดนตรีฯ

ร้านช่างตั้มอลูมิเนียม จันท ร้านช่างตั้มอลูมิเนียม จันท
3/5- 6 ถนนรักศักดิ์ชมูล ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี (ฝั่งเดียวกับเซเว่นศิริ
Mueang Chanthaburi District, 22000

รับติดตั้งงานอลูมิเนียม งานกระจกทุกชนิดงานตามเสปคมีเอกลักษณ์โดดเด่น สนใจติดต่องาน 0814497876

เสถียรการช่างจันทบุรี รับทำ เสถียรการช่างจันทบุรี รับทำ
98/2 ซอย คลองหลอด ม.10 ถ. ตากสิน ต.ท่าช้าง อ.เมือง จันทบุรี
Mueang Chanthaburi District, 22000

เสถียรการช่าง รับทำติดตั้งงานเหล็ก สแตนเลส กระจก อลูมิเนียม งานโครงหลังคา กันสาดทุกชนิด

อันอันShop อันอันShop
343/3 ม.5 ต.สามพี่น้อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
Mueang Chanthaburi District, 22160

แพลตฟอร์มมีตังค์

ห้องเช่าสุขสบายจันทบุรี ห้องเช่าสุขสบายจันทบุรี
ถ.รักศักดิ์ชมูล 2 (หลังค่ายตากสิน) ต.ท่าช้าง
Mueang Chanthaburi District, +66

ห้องเช่าพร้อมที่จอดรถ จานดาวเทียม free-wifi และมีบริการเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ

Chanthaburi Motorbike For Rent จันทบุรีรถเช่า Chanthaburi Motorbike For Rent จันทบุรีรถเช่า
Mueang Chanthaburi District, 22000

Motorcycle for rent. มอเตอร์ไซค์ให้เช่าในจังหวัดจันทบุรี รถเช่าในจังหวัดจันทบุรี

บริการรถบัสให้เช่า by พรนิภาท บริการรถบัสให้เช่า by พรนิภาท
90/3 ถนนท่าหลวง ตำบลวัดใหม่
Mueang Chanthaburi District, 22000

พรนิภาทัวร์ Official Page บริการรถเช่าเหมา Charter Bus Service LINE ID : @pornipa Tel. 089-822-5454

AMT2U Shop Online กล้องวงจรปิด อุปกรณ์ก AMT2U Shop Online กล้องวงจรปิด อุปกรณ์ก
183/45 Teerat Road Chantanimirt
Mueang Chanthaburi District, 22000

AMT2U เทคโนโลยีใช้ระวังเหตุ ลดเภทภัยด้วยประกัน(วินาศภัย) ปลอดภัยทั้งทรัพย์สิน เรายินดีบริการ