สยามอินโนเวชั่นมีเดีย

สยามอินโนเวชั่นมีเดีย

ความคิดเห็น

ขอสอบถามหน่อยนะคะ การอบรมที่จะจัดขึ้นที่กาญจนบุรี วันที่ 23 กันยายน นี้ยังลงชื่อสมัครได้อยู่ไหมคะ
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการคิดและเตรียมความพร้อมด้านการอ่านการเขียนด้วยสื่อเทคโนโลยี มีครูผู้สอนระดับปฐมวัยจากสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๓๓๐ คน เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดโดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย การวิเคราะห์และลการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.๒๕๔๖ และแนวทางของหลักสูตรใหม่ รวมทั้งวิธีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ปฐมวัยให้ครูนำไปปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมพัฒนาการปฐมวัยทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับวิทยากรให้ความรู้ประกอบด้วย คุณธนเดช ตุลยพินิช และคุณฐานิกร มาตราคำภา จากสยามอินโนเวชั่นมีเดีย เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้

*CAIปฐมวัย *CAIภาษาไทย *แผนซ่อมเสริมภาษาไทย *ใบงาน/แบบฝึก/แบบประเมิน *อบรมพัฒนาครูผู้สอน มุ่งมั่นพัฒนาวิชาการคืองานของเราชาวSIM

เปิดเหมือนปกติ

Photos from สยามอินโนเวชั่นมีเดีย's post 11/03/2022

ตัวอย่าง สื่อมัลติมีเดียเกมการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาล 1 ( อายุ 3-4 ปี ) หน่วยที่ 1 ชื่อหน่วยปฐมนิเทศ เป็นตัวอย่าง เกมที่ 2 เกมจับคู่ภาพเหมือนผลไม้ และ เกมที่ 3 เกมจับคู่ภาพของเล่นของใช้ ตรงตามคู่มือเกมการศึกษาของ สพฐ. และตรงตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ฉบับปัจจุบัน

08/03/2022

การศึกษาของเด็กๆ เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องช่วยกันพัฒนา ช่วยกัน เอาใจใส่ ดูแล อย่างรอบด้านและสร้างสรรค์ เด็กๆ จึงจะเติบโต เป็นคนเก่ง คนดี ...

08/03/2022

การศึกษาของเด็กๆ เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องช่วยกันพัฒนา ช่วยกัน เอาใจใส่ ดูแล อย่างรอบด้านและสร้างสรรค์ เด็กๆ จึงจะเติบโต เป็นคนเก่ง คนดี ...

08/03/2022

การศึกษาของเด็กๆ เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องช่วยกันพัฒนา ช่วยกัน เอาใจใส่ ดูแล อย่างรอบด้านและสร้างสรรค์ เด็กๆ จึงจะเติบโต เป็นคนเก่ง คนดี ...

08/03/2022

การศึกษาของเด็กๆ เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องช่วยกันพัฒนา ช่วยกัน เอาใจใส่ ดูแล อย่างรอบด้านและสร้างสรรค์ เด็กๆ จึงจะเติบโต เป็นคนเก่ง คนดี ...

08/03/2022

การศึกษาของเด็กๆ เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องช่วยกันพัฒนา ช่วยกัน เอาใจใส่ ดูแล อย่างรอบด้านและสร้างสรรค์ เด็กๆ จึงจะเติบโต เป็นคนเก่ง คนดี ...

08/03/2022

การศึกษาของเด็กๆ เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องช่วยกันพัฒนา ช่วยกัน เอาใจใส่ ดูแล อย่างรอบด้านและสร้างสรรค์ เด็กๆ จึงจะเติบโต เป็นคนเก่ง คนดี ...

08/03/2022

การศึกษาของเด็กๆ เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องช่วยกันพัฒนา ช่วยกัน เอาใจใส่ ดูแล อย่างรอบด้านและสร้างสรรค์ เด็กๆ จึงจะเติบโต เป็นคนเก่ง คนดี ...

08/03/2022

การศึกษาของเด็กๆ เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องช่วยกันพัฒนา ช่วยกัน เอาใจใส่ ดูแล อย่างรอบด้านและสร้างสรรค์ เด็กๆ จึงจะเติบโต เป็นคนเก่ง คนดี ...

08/03/2022

การศึกษาของเด็กๆ เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องช่วยกันพัฒนา ช่วยกัน เอาใจใส่ ดูแล อย่างรอบด้านและสร้างสรรค์ เด็กๆ จึงจะเติบโต เป็นคนเก่ง คนดี ...

08/03/2022

การศึกษาของเด็กๆ เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องช่วยกันพัฒนา ช่วยกัน เอาใจใส่ ดูแล อย่างรอบด้านและสร้างสรรค์ เด็กๆ จึงจะเติบโต เป็นคนเก่ง คนดี ...

08/03/2022

การศึกษาของเด็กๆ เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องช่วยกันพัฒนา ช่วยกัน เอาใจใส่ ดูแล อย่างรอบด้านและสร้างสรรค์ เด็กๆ จึงจะเติบโต เป็นคนเก่ง คนดี ...

08/03/2022

การศึกษาของเด็กๆ เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องช่วยกันพัฒนา ช่วยกัน เอาใจใส่ ดูแล อย่างรอบด้านและสร้างสรรค์ เด็กๆ จึงจะเติบโต เป็นคนเก่ง คนดี ...

08/03/2022

การศึกษาของเด็กๆ เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องช่วยกันพัฒนา ช่วยกัน เอาใจใส่ ดูแล อย่างรอบด้านและสร้างสรรค์ เด็กๆ จึงจะเติบโต เป็นคนเก่ง คนดี ...

08/03/2022

การศึกษาของเด็กๆ เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องช่วยกันพัฒนา ช่วยกัน เอาใจใส่ ดูแล อย่างรอบด้านและสร้างสรรค์ เด็กๆ จึงจะเติบโต เป็นคนเก่ง คนดี ...

08/03/2022

การศึกษาของเด็กๆ เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องช่วยกันพัฒนา ช่วยกัน เอาใจใส่ ดูแล อย่างรอบด้านและสร้างสรรค์ เด็กๆ จึงจะเติบโต เป็นคนเก่ง คนดี ...

08/03/2022

การศึกษาของเด็กๆ เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องช่วยกันพัฒนา ช่วยกัน เอาใจใส่ ดูแล อย่างรอบด้านและสร้างสรรค์ เด็กๆ จึงจะเติบโต เป็นคนเก่ง คนดี ...

08/03/2022

การศึกษาของเด็กๆ เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องช่วยกันพัฒนา ช่วยกัน เอาใจใส่ ดูแล อย่างรอบด้านและสร้างสรรค์ เด็กๆ จึงจะเติบโต เป็นคนเก่ง คนดี ...

08/03/2022

การศึกษาของเด็กๆ เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องช่วยกันพัฒนา ช่วยกัน เอาใจใส่ ดูแล อย่างรอบด้านและสร้างสรรค์ เด็กๆ จึงจะเติบโต เป็นคนเก่ง คนดี ...

08/03/2022

การศึกษาของเด็กๆ เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องช่วยกันพัฒนา ช่วยกัน เอาใจใส่ ดูแล อย่างรอบด้านและสร้างสรรค์ เด็กๆ จึงจะเติบโต เป็นคนเก่ง คนดี ...

08/03/2022

การศึกษาของเด็กๆ เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องช่วยกันพัฒนา ช่วยกัน เอาใจใส่ ดูแล อย่างรอบด้านและสร้างสรรค์ เด็กๆ จึงจะเติบโต เป็นคนเก่ง คนดี ...

08/03/2022

การศึกษาของเด็กๆ เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องช่วยกันพัฒนา ช่วยกัน เอาใจใส่ ดูแล อย่างรอบด้านและสร้างสรรค์ เด็กๆ จึงจะเติบโต เป็นคนเก่ง คนดี ...

08/03/2022

การศึกษาของเด็กๆ เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องช่วยกันพัฒนา ช่วยกัน เอาใจใส่ ดูแล อย่างรอบด้านและสร้างสรรค์ เด็กๆ จึงจะเติบโต เป็นคนเก่ง คนดี ...

08/03/2022

การศึกษาของเด็กๆ เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องช่วยกันพัฒนา ช่วยกัน เอาใจใส่ ดูแล อย่างรอบด้านและสร้างสรรค์ เด็กๆ จึงจะเติบโต เป็นคนเก่ง คนดี ...

08/03/2022

การศึกษาของเด็กๆ เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องช่วยกันพัฒนา ช่วยกัน เอาใจใส่ ดูแล อย่างรอบด้านและสร้างสรรค์ เด็กๆ จึงจะเติบโต เป็นคนเก่ง คนดี ...

08/03/2022

การศึกษาของเด็กๆ เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องช่วยกันพัฒนา ช่วยกัน เอาใจใส่ ดูแล อย่างรอบด้านและสร้างสรรค์ เด็กๆ จึงจะเติบโต เป็นคนเก่ง คนดี ...

08/03/2022

การศึกษาของเด็กๆ เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องช่วยกันพัฒนา ช่วยกัน เอาใจใส่ ดูแล อย่างรอบด้านและสร้างสรรค์ เด็กๆ จึงจะเติบโต เป็นคนเก่ง คนดี ...

08/03/2022

การศึกษาของเด็กๆ เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องช่วยกันพัฒนา ช่วยกัน เอาใจใส่ ดูแล อย่างรอบด้านและสร้างสรรค์ เด็กๆ จึงจะเติบโต เป็นคนเก่ง คนดี ...

08/03/2022

การศึกษาของเด็กๆ เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องช่วยกันพัฒนา ช่วยกัน เอาใจใส่ ดูแล อย่างรอบด้านและสร้างสรรค์ เด็กๆ จึงจะเติบโต เป็นคนเก่ง คนดี ...

08/03/2022

การศึกษาของเด็กๆ เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องช่วยกันพัฒนา ช่วยกัน เอาใจใส่ ดูแล อย่างรอบด้านและสร้างสรรค์ เด็กๆ จึงจะเติบโต เป็นคนเก่ง คนดี ...

08/03/2022

การศึกษาของเด็กๆ เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องช่วยกันพัฒนา ช่วยกัน เอาใจใส่ ดูแล อย่างรอบด้านและสร้างสรรค์ เด็กๆ จึงจะเติบโต เป็นคนเก่ง คนดี ...

08/03/2022

การศึกษาของเด็กๆ เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องช่วยกันพัฒนา ช่วยกัน เอาใจใส่ ดูแล อย่างรอบด้านและสร้างสรรค์ เด็กๆ จึงจะเติบโต เป็นคนเก่ง คนดี ...

08/03/2022

การศึกษาของเด็กๆ เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องช่วยกันพัฒนา ช่วยกัน เอาใจใส่ ดูแล อย่างรอบด้านและสร้างสรรค์ เด็กๆ จึงจะเติบโต เป็นคนเก่ง คนดี ...

08/03/2022

การศึกษาของเด็กๆ เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องช่วยกันพัฒนา ช่วยกัน เอาใจใส่ ดูแล อย่างรอบด้านและสร้างสรรค์ เด็กๆ จึงจะเติบโต เป็นคนเก่ง คนดี ...

08/03/2022

การศึกษาของเด็กๆ เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องช่วยกันพัฒนา ช่วยกัน เอาใจใส่ ดูแล อย่างรอบด้านและสร้างสรรค์ เด็กๆ จึงจะเติบโต เป็นคนเก่ง คนดี ...

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

ตัวอย่าง CAI ชุดไตรยางศ์ ตอนที่ 9 ( เป็นบางตอนเท่านั้นและเนื้อหาอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน ภาพและเสียงต้นฉบับคมชัด สมบูรณ์ ที่...
ตัวอย่าง CAI ชุดไตรยางศ์ ตอนที่ 8 ( เป็นบางตอนเท่านั้นและเนื้อหาอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน ภาพและเสียงต้นฉบับคมชัด สมบูรณ์ ที่...
ตัวอย่าง CAI ชุดไตรยางศ์ ตอนที่ 7 ( เป็นบางตอนเท่านั้นและเนื้อหาอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน ภาพและเสียงต้นฉบับคมชัด สมบูรณ์ ที่...
ตัวอย่าง CAI ชุดไตรยางศ์ ตอนที่ 6 ( เป็นบางตอนเท่านั้นและเนื้อหาอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน ภาพและเสียงต้นฉบับคมชัด สมบูรณ์ ที่...
ตัวอย่าง CAI ชุดไตรยางศ์ ตอนที่ 5 ( เป็นบางตอนเท่านั้นและเนื้อหาอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน ภาพและเสียงต้นฉบับคมชัด สมบูรณ์ ที่...
ตัวอย่าง CAI ชุดไตรยางศ์ ตอนที่ 4 ( เป็นบางตอนเท่านั้นและเนื้อหาอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน ภาพและเสียงต้นฉบับคมชัด สมบูรณ์ ที่...
ตัวอย่าง CAI ชุดไตรยางศ์ ตอนที่ 3 ( เป็นบางตอนเท่านั้นและเนื้อหาอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน ภาพและเสียงต้นฉบับคมชัด สมบูรณ์ ที่...
ตัวอย่าง CAI ชุดไตรยางศ์ ตอนที่ 2 ( เป็นบางตอนเท่านั้นและเนื้อหาอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน ภาพและเสียงต้นฉบับคมชัด สมบูรณ์ ที่...
ตัวอย่าง CAI ชุดไตรยางศ์ ตอนที่1 ( เป็นบางตอนเท่านั้น ภาพและเสียงต้นฉบับคมชัด สมบูรณ์ ที่ท่านเห็นในตัวอย่างอาจจะไม่ชัดเจ...
ตัวอย่าง CAI เพียงบางส่วน ชุด รูปสระและการใช้สระ ช่วงที่ 3
ตัวอย่าง CAI เพียงบางส่วน ชุด รูปสระและการใช้สระ ช่วงที่ 2
ตัวอย่าง CAI เพียงบางส่วน ชุด รูปสระและการใช้สระ

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่


ถนน ราชพฤกษ์
Mueang Chaiyaphum District
36000

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 16:00
อังคาร 09:00 - 16:00
พุธ 09:00 - 16:00
พฤหัสบดี 09:00 - 16:00
ศุกร์ 09:00 - 16:00

Mueang Chaiyaphum District บริษัท สื่ออื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
Cpru Radio FM 98 MHz Cpru Radio FM 98 MHz
Mueang Chaiyaphum District, 36000

สถานีวิทยุกระจายเสียงสาธารณะ เพื่อการศึกษา

Plan Art Media ป้ายครบวงจรชัยภูมิ Plan Art Media ป้ายครบวงจรชัยภูมิ
599/1 ถนนนนทนาคร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
Mueang Chaiyaphum District, 36000

ทำป้ายทุกชนิด ครบวงจร สื่อโฆษณาทุกชนิด

Dew & Music Room Dew & Music Room
ถนน ราชพฤกษ์
Mueang Chaiyaphum District, 36000

เปิดสอนดนตรีสากล บริการห้องซ้อมและจำหน่ายเครื่องตรี

จานดาวเทียม  กล้องวงจรปิด  จำ จานดาวเทียม กล้องวงจรปิด จำ
49/14-15ถ.นิเวศรัตน์ ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ
Mueang Chaiyaphum District, 36000

ร้านจักรวาลอีเล็กทรอนิกส์ จำหน่ายปลีกส่ง และรับติดตั้ง แอร์บ้านจานดาวเทียม กล้องวงจรปิด