SKPBCLUB

SKPBCLUB

ศิษย์เก่าท่าพล-สวนเพชรฯ

10/08/2018

SAMARNMITR'61 ["ณ บ้านที่เราคุ้นเคย"]

15/05/2018

กิจกรรมดีๆ ใครสนใจ รีบสมัครด่วน!!!

เปิดรับสมัคร :: โรงเรียนอนาคต (School of Tomorrow) :: “ความท้าทายของสังคมไทยในโลกที่เปลี่ยนแปลง” ::

โรงเรียนอนาคต (School of Tomorrow) ประสบการณ์เรียนรู้แนวใหม่ เพื่อร่วมปลูกอนาคตสังคมไทย ขอเชิญชวนนักเรียน-นักศึกษา ทุกโรงเรียน ทุกคณะ ทุกมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ถึงระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 (อายุ 17-23 ปี) สมัครเข้าร่วม “โรงเรียนอนาคต” รุ่นแรก ภายใต้หัวข้อ “ความท้าทายของสังคมไทยในโลกที่เปลี่ยนแปลง” ระหว่างวันที่ 8-22 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

เรียนฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

..........

1. “โรงเรียนอนาคต” คืออะไร

“โรงเรียนอนาคต” มีเป้าหมายเพื่อเปิดพื้นที่การเรียนรู้ใหม่ สำหรับพัฒนาศักยภาพของผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ ผ่านกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ ที่จำเป็นสำหรับการรู้เท่าทันและรับมือกับความท้าทายในโลกยุคใหม่

“โรงเรียนอนาคต” จะผสมผสานนักเรียนและนักศึกษาที่มีความคิดและผลงานที่โดดเด่นในวงการต่างๆ เข้าด้วยกันอย่างหลากหลาย ทั้งด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ แพทยศาสตร์ ธุรกิจ การออกแบบสร้างสรรค์ สื่อสารมวลชน ศิลปะการแสดงและวัฒนธรรม คอมพิวเตอร์ ดนตรี ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการเคลื่อนไหวทางสังคม เป็นต้น โดยสร้างบรรยากาศแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้ผู้เข้าร่วมสามารถเรียนรู้ระหว่างกันและส่งพลังเติมเต็มศักยภาพซึ่งกันและกันได้เต็มที่

..........

2. การเรียนรู้ใน “โรงเรียนอนาคต”

ธีมหลักของการเรียนรู้ใน “โรงเรียนอนาคต” ปีแรก คือ ความท้าทายของสังคมไทยในโลกที่เปลี่ยนแปลง (Thai Challenges in the Changing World) โดยมุ่งสำรวจสถานะและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลกในมิติด้านเศรษฐกิจ การเมืองวัฒนธรรม อุดมการณ์ และเทคโนโลยี ผ่านปรากฏการณ์สำคัญของยุคสมัย และเชื่อมโยงให้เห็นถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสำคัญในโลกต่อสังคมไทย

รูปแบบการเรียนรู้ ประกอบด้วย

(1) วงแลกเปลี่ยนถกเถียง (Discussion)

เป็นการเรียนรู้องค์ความรู้ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของโลกในมิติต่างๆ ผ่านการแลกเปลี่ยนถกเถียงกับวิทยากรที่ทำงานความรู้ในเรื่องนั้นๆ อย่างต่อเนื่อง

ตัวอย่างหัวข้อ เช่น

• ระเบียบโลกใหม่ (ในโลกไร้ระเบียบ?) (New World (dis)Order)
• ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแนวใหม่ (New Social Movement)
• ความท้าทายใหม่ในโลกทุนนิยม (New Challenges to Capitalism)
• Cosmopolitanism
• ความยั่งยืนและระบบนิเวศ (Sustainability and Ecosystem)
• ความยุติธรรม (Justice)
• การเปลี่ยนผ่านสู่สังคมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Transformation)
• เพศสภาพ (Gender)

(2) วงปฏิบัติการ (Workshop)

เป็นการเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงภายใต้การดูแลจากมืออาชีพผู้มีประสบการณ์ตรงอย่างโชกโชน

ตัวอย่างหัวข้อ เช่น

• การคิดวิพากษ์ (Critical Thinking)
• ความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ (Creativity and Design)
• การเขียนอย่างสร้างสรรค์ (Creative Writing)
• ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills)
• การถ่ายทำภาพยนตร์สารคดี (Documentary Making)
• ศิลปะการแสดง (Performing Art)
• การรณรงค์สื่อสารทางสังคม (Social Campaigning)
• การทดลองเชิงพฤติกรรม (Behavioral Experiment)
• การพูดในที่สาธารณะ (Public Speaking)

(3) วงเสวนา (Seminar)

เป็นการเรียนรู้เรื่องผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในโลกต่อสังคมไทย การรับมือและการปรับตัวของสังคมไทย ในมิติต่างๆ ผ่านวงเสวนา ซึ่งประกอบด้วยวิทยากรหลากหลายวงการมาร่วมแลกเปลี่ยนถกเถียงกัน

ตัวอย่างหัวข้อ เช่น

• อนาคตการเมืองไทย (The Future of Thai Politics)
• อนาคตเศรษฐกิจไทย (The Future of Thai Economy)
• อนาคตการเมืองภาคประชาชนไทย (The Future of Thai Social Movement)

(4) วงสนทนา (Dinner Talk)

เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของวิทยากรที่น่าสนใจในวงการต่างๆ เช่นสื่อมวลชน นักธุรกิจ เอ็นจีโอ ผู้กำหนดนโยบาย นักวิชาการ ผ่านการพูดคุยสนทนากันแบบกึ่งทางการในช่วงรับประทานอาหารเย็นของทุกวัน

(5) วงเดินทาง (Trip)

เป็นการเรียนรู้ผ่านการศึกษาดูงานในพื้นที่จริง ตัวอย่างหัวข้อ เช่น

• เทคโนโลยี นวัตกรรม และผู้ประกอบการยุคใหม่ (Technology, Innovation and New Entrepreneurship)
• เส้นทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม (Historical and Cultural Journey)

..........

3. วิทยากร

กตัญญู สว่างศรี | เกรียงไกร วชิรธรรมพร | จันจิรา สมบัติพูนศิริ | ณฐพล บุญประกอบ | ธานี ชัยวัฒน์ | นำชัย ชีววิวรรธน์ | บรรยง พงษ์พานิช | ปกป้อง จันวิทย์ | ประจักษ์ ก้องกีรติ | พฤหัส พหลกุลบุตร | วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง | วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ | วีรพร นิติประภา |สมชาย ปรีชาศิลปกุล | สมบัติ บุญงามอนงค์ | สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ | สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ | สรณรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์ | สฤณี อาชวานันทกุล | Kevin Kühnert | Stine Klapper | B-floor | Eyedropper Fill | ฯลฯ |

..........

4. การรับสมัคร

• คุณสมบัติผู้สมัคร

(1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ถึงนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 (อายุประมาณ 17-23 ปี) ทุกโรงเรียน ทุกคณะ ทุกมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

นักศึกษาที่เพิ่งจบชั้นปีที่ 4 ในภาค 2/2560 สามารถสมัครได้

(2) ผู้สมัครต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนได้ทุกวันตลอดหลักสูตร (สองสัปดาห์เต็ม) โดยพักอาศัยร่วมกันในที่พักที่โครงการจัดหาให้ (โรงแรมใกล้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์)

(3) มีความรับผิดชอบในการส่งผลงานเดี่ยวและผลงานกลุ่มตามที่โครงการกำหนด

• กระบวนการรับสมัคร

สำหรับช่องทางการเปิดรับสมัครทั่วประเทศ ให้ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโดย

(1) ส่งผลงานในรูปแบบใดก็ได้ (บทความ | หนังสั้น | สิ่งประดิษฐ์ | งานออกแบบ | ฯลฯ) ที่สะท้อนมุมมองเกี่ยวกับภาพอนาคตที่ควรจะเป็นของประเทศไทย

(2) ข้อเขียน (หรือสื่ออื่น) ที่เล่าเหตุผลที่อยากเข้าร่วมโรงเรียนอนาคต และการวางบทบาทของตัวผู้สมัครในการมีส่วนร่วมสร้างอนาคตที่ตัวเองอยากให้เป็นในสังคมไทย

(3) ประวัติส่วนตัวและผลงานในอดีต

(4) เบอร์โทรศัพท์และอีเมลสำหรับติดต่อกลับ (กรณีได้รับคัดเลือก)

• จำนวนผู้เข้าร่วม

ประมาณ 32-40 คน

• กำหนดการรับสมัครและประกาศผล

รับสมัครวันที่ 15-31 พฤษภาคม 2561 ทางอีเมล [email protected]

ประกาศผลภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 (แจ้งผลทางอีเมล ทั้งผู้ได้รับคัดเลือกและผู้ที่อยู่ในบัญชีเพิ่มเติมกรณีมีผู้สละสิทธิ์)

..........

5. ผลงานจากผู้เข้าร่วม “โรงเรียนอนาคต”

หลังสิ้นสุดการเรียน ผู้เข้าร่วม “โรงเรียนอนาคต” ต้องนำส่งผลงาน 2 ชิ้น

(1) ผลงานกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน โดยจัดทำข้อเสนอการสร้างอนาคตประเทศไทยในหัวข้อเฉพาะที่เลือก และนำเสนอต่อผู้เข้าร่วมโครงการในตอนท้ายโครงการ

(2) ผลงานเดี่ยว โดยสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบใดก็ได้ ในหัวข้อใดก็ได้ ภายใต้ธีมของโครงการ ภายในเวลา 2 เดือนหลังจากสิ้นสุดโครงการ (ภายในเดือนกันยายน 2561) ทั้งนี้ โครงการจะจัดให้มีการแสดงผลงานต่อสาธารณะต่อไป (ภายในสิ้นปี 2561)

..........

6. ช่วงเวลาเปิดเรียน

วันที่ 8-22 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการต้องเข้าร่วมตลอดระยะเวลาดังกล่าว โดยพักอาศัยร่วมกันในที่พักที่โครงการจัดหาให้

..........

7. เครือข่ายผู้สร้างสรรค์ “โรงเรียนแห่งอนาคต”

“โรงเรียนแห่งอนาคต” เป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท, บริษัท ดิวันโอวัน เปอร์เซนต์ จำกัด, ศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ที่ปรึกษา : พิภพ อุดร Stine Klapper

ผู้อำนวยการ “โรงเรียนอนาคต” : ปกป้อง จันวิทย์ ประจักษ์ ก้องกีรติ

หัวหน้าทีมอำนวยการเรียนรู้ : พฤหัส พหลกุลบุตร

วิทยากรกระบวนการ : พฤหัส พหลกุลบุตร ฐิตินบ โกมลนิมิ ธวัช มณีผ่อง ศิริพร ฉายเพ็ชร

ผู้ประสานงาน : ปิยะกัลย์ สินประเสริฐ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [email protected]

..........

14/02/2018

เรียนอะไร จบแล้วไม่ตกงาน !!!

06/12/2017

น้องๆ คนไหนจะสิบเข้ามหาวิทยาลัย คณะ สาขาอะไร ควรตรวจสอบก่อนนะครับ

"หลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ ครูคืนถิ่น 60" เช็คคร่าวๆ ก่อนรอเกณฑ์ประกาศฉบับจริง 23/11/2017

"หลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ ครูคืนถิ่น 60" เช็คคร่าวๆ ก่อนรอเกณฑ์ประกาศฉบับจริง

"หลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ ครูคืนถิ่น 60" เช็คคร่าวๆ ก่อนรอเกณฑ์ประกาศฉบับจริง หลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ ครูคืนถิ่น 60 เชคคร่าวๆก่อนนะครับรอเกณฑ์ประกาศอีกครั้ง เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ที่แฟนเพจครูคืนถิ่น โครงการผลิตครูเ..

11/11/2017
Photos from นักเกรียน สวนกุหลาบ's post 28/10/2017

Photos from นักเกรียน สวนกุหลาบ's post

25/06/2017

ปุกาศๆ : ถึงพี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ OSKPB ทุกท่าน
ใครสนใจเข้าร่วมกิจกรรม #ค่ายสัมพันธ์น้องพี่ครั้งที่ 6
วันที่ 12-13 สิงหาคม 2560 นี้
-----------------------------------------------
ให้ลงชื่อใต้โพสต์นี้ หรือ inbox ข้อความ
พร้อมระบุ ชื่อ-สกุล ชื่อเล่น รุ่นที่จบ
หรือให้ตัวแทนแต่ละรุ่นรวบรวมรายชื่อส่งมาที่ผม
****ก่อน วันที่ 10 ก.ค. 2560 นี้ *****
รีบบอกต่อ รีบเคลียงาน
รีบจัดสรรตารางชีวิตให้พร้อมสำหรับค่ายนี้
นานเท่าไหร่แล้วที่เราไม่ได้ทำกิจกรรมดีๆร่วมกัน
นานเท่าไหร่แล้วที่เราไม่ได้กลับไป รร. เยี่ยมครู น้องๆ
ถึงเวลาแล้วครับ ..... โอกาศแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆ
รีบๆกันหน่อยนะครับ น้องๆรอพี่ๆทุกคนอยู่นะ 😬😀☺️
share หรือ Tag ต่อๆกันไปนะครับ

Timeline photos 21/06/2017

ฟังเพลงกัน✌🏼

#10เพลงผ่อนคลายที่สุดในโลก ียด
.
📍 "ชนใดที่ไม่มีดนตรีกาล ในสันดานเป็นคนชอบกลนัก"
จากบทประพันธ์ของเชกสเปียร์ - The Merchant of Venice (เวนิสวาณิช - พระราชนิพนธ์แปลในรัชกาลที่ 6 🙏🏻)
.
👉 ดั๊กกี้ว่าหลายคนคงเคยได้ยินบทประพันธ์ท่อนนี้และเห็นด้วยอยู่ไม่น้อย เพราะถ้าไม่นับเพลงเศร้าตอนอกหัก 😅 ดนตรีมีแต่ทำให้เราเป็นสุข เพลิดเพลิน แถมยังช่วยให้ผ่อนคลายขึ้นอีกด้วย
.
Dr. David Lewis-Hodgson นักประสาทวิทยา และหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านความเครียดของอังกฤษ ทำการทดสอบเพื่อค้นหาเพลงที่ช่วยคลายเครียดและสร้างความผ่อนคลายได้มากกว่าเพลงอื่น ๆ 🎵 โดยให้ผู้ทดลองแก้ปริศนาที่ทำให้เกิดความเครียดระหว่างฟังเพลงต่าง ๆ ไปด้วย แล้ววัดอัตราการเต้นของหัวใจ ความดันเลือด และอัตราความเร็วในการหายใจ
.
📌 ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าเพลง “Weightless” จากวง Marconi Union (ฟังได้ที่ 🔈 https://goo.gl/5AsZhw) ช่วยลดความตึงเครียดได้ถึง 65% มากกว่าเพลงอื่น ๆ ที่ใช้ในการทดสอบ เช่น เพลงจาก Adele, Enya, Mozart หรือ Coldplay
.
🔊 เพลง Weightless ใช้เสียงที่มีความถี่ ช่วงเวลา และจังหวะต่อเนื่องที่ 60 BPM โดยใช้เสียงเบสทุ้มต่ำประกอบกับเสียงโทนต่ำแบบคุณภาพสูง ทำให้ระบบร่างกายของเราทำงานประสานพอดีกับจังหวะเพลง จึงลดความถี่ในการหายใจและลดกิจกรรมการทำงานของสมองลงได้
.
👉 ผลการศึกษาถึงกับระบุว่าเพลงนี้ทำให้เกิดการผ่อนคลายแบบเห็นได้ชัดยิ่งกว่าการนวด หรือดื่มชากาแฟ จึงไม่แนะนำให้ฟังขณะขับรถ 🐥
.
📌 Dr. David Lewis ยังมีเพลงแนะนำอื่น ๆ อีกนะที่ทดสอบแล้วว่าช่วยลดความเครียดได้ #แชร์เก็บไว้เปิดฟังเวลาเครียดกันเถอะ ียด
.
🔟 Rue du Soleil (Café Del Mar) - We Can Fly
ฟังได้ที่ 🔊 https://goo.gl/qppF6k
.
9️⃣ Mozart - Canzonetta Sull'aria
ฟังได้ที่ 🔊 https://goo.gl/uUZAAH
.
8️⃣ Adele – Someone Like You
ฟังได้ที่ 🔊 https://goo.gl/CkFCDB
.
7️⃣ All Saints - Pure Shores
ฟังได้ที่ 🔊 https://goo.gl/1FzJWJ
.
6️⃣ Barcelona - Please Don't Go
ฟังได้ที่ 🔊 https://goo.gl/ooTroM
.
5️⃣ Coldplay - Strawberry Swing
ฟังได้ที่ 🔊 https://goo.gl/DqQAR5
.
4️⃣ Enya - Watermark
ฟังได้ที่ 🔊 https://goo.gl/Ry3En6
.
3️⃣ DJ Shah - Mellomaniac
ฟังได้ที่ 🔊 https://goo.gl/eHT6cL
.
2️⃣ Pure Chill Out – Airstream – Electra
ฟังได้ที่ 🔊 https://goo.gl/AcC49x
.
1️⃣ Marconi Union – Weightless
ฟังได้ที่ 🔊 https://goo.gl/5AsZhw
.
📌 สุดท้ายคงขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลด้วยว่าฟังเพลงแบบไหนแล้วผ่อนคลาย 🎶 ถ้าให้คุณป้าขาแดนซ์ข้างบึงปิดเพลง ผู้สาวขาเลาะ ไปฟัง Mozart แกคงไม่สุนทรีด้วยแน่ 🐤
.
📍 หรือใครมีเพลงไหนที่ฟังแล้วผ่อนคลาย แนะนำดั๊กกี้ด้วยนะ 🐥
.
.
.
ที่มา
.
The Telegraph
http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/8830066/Band-creates-the-most-relaxing-tune-ever.html
.
Rob Nightingale
Philosophy from the University of York, UK
http://www.makeuseof.com/tag/most-relaxing-songs-all-time-science
.
Mark Pygas
Journalist and writer for Distractify.com
http://www.distractify.com/trending/2016/10/27/scientists-anxiety-stress-reducing-song
.
Melanie Curtin from Inc. Southeast Asia
https://www.inc.com/melanie-curtin/neuroscience-says-listening-to-this-one-song-reduces-anxiety-by-up-to-65-percent.html

Timeline photos 19/05/2017

น้องๆคนไหนสนใจลองสมัครไปดูนะ

Application period is now open!

ASEAN YOUTH FORUM 2017
Our ASEAN, Our Say!: Strengthening Regional Solidarity and Youth Rights, Building a Sustainable Future

9th Annual Southeast Asian Youth Leadership Conference
25-28 July 2017
Quezon City, Metro Manila, Philippines

Why join this year's AYF?
- Meet different people from diverse background and experiences from all over the ASEAN region;
- Learn from experts on sustainable development, human rights, good governance, education, decent work, environment and climate change, migration, and youth participation, among others;
- Take part in knowledge and idea exchange among other delegates;
- Explore Manila’s historical and cultural heritage;
- Be part of the biggest regional youth organization advocating for equality and social justice, with presence in all Southeast Asian countries; and
- Have fun!

CRITERIA:
- Open to all Young Southeast Asians (ASEAN + Timor Leste);
- 15 to 35 years old; and
- Willing to contribute to a youth-driven, rights-based, and people-centered ASEAN.

HOW TO APPLY:
Register at bit.ly/joinayf2017.
Deadline of applications: 09 June 2017 (Friday).
Results of the application will be announced on 11 June 2017 (Sunday).

For questions or concerns, message us on Facebook, email us at [email protected], or call us at +63 2 277 9554.

*AYF 2017 is hosted by the ASEAN Youth Forum Philippines, Inc.

Timeline photos 06/03/2017

ขอบคุณนะ ^^

Timeline photos 31/12/2016

ปีใหม่เข้า มาแล้ว น้องแก้วจ๋า
มาเฮฮา กันเถิด เกิดสนุก
ขอให้ท่าน ไร้โรค และปลดทุกข์
ให้มีสุข ทุกข์ภัย อย่าได้มี

Timeline photos 23/10/2016

23 ตุลาคม | วันปิยมหาราช

พระปิย มหาราช ประสาทสิ่ง
ทั้งหลายยิ่ง แก่ปวงชน คนสยาม
การเลิกทาส ปราศ รบ พบดังความ
ทรงงดงาม น้ำพระทัย หาใดมี

ทรงปกป้อง ผองไทย พ้นภัยผ่าน
ดำรงบ้าน เมืองไว้ ให้สุขศรี
มิต้องขึ้น กับเขา เหล่าไพรี
มาต่อตี เป็นนิคม สมดังใจ

พระปรับปรุง มุ่งสยาม งามก้าวหน้า
ทั่วผืนหล้า สุขสันต์ ทันสมัย
เลิกมอบคลาน เข้าเฝ้า ก่อนเก่าไป
กฏหมายใด ล้าหลัง ครั้งก่อนกาล

ก่อรถไฟ ไปรษณีย์ โทรเลข
ที่เป็นเอก การศึกษา หรือว่าทหาร
ให้เหมือนอย่าง ทางยุโรป พระพบพาน
ทรงประสาน ปรับปรุง ด้วยมุ่งไป

ขอนบน้อม พร้อมเกล้า เฝ้าหมอบกราบ
รำลึกทราบ พระคุณ บุญไฉน
ของประชา หาเลือนลืม ปลื้มฤทัย
ขอพระไซร้ เกษมสันต์ สวรรค์เบื้องบน

Cr. Kaweeclub.com

สวนกุหลาบกับแปรอักษรในหลวงรัชกาลที่๙ 22/10/2016

สวนกุหลาบกับแปรอักษรในหลวงรัชกาลที่๙

..หนึ่งในความภาคภูมิใจของชาวสวนกุหลาบจากรุ่นสู่รุ่นคือการที่ครั้งหนึ่งได้ขึ้นแสตนแปรอักษรในงานจตุรมิตร วันนี้เพจนักเกรียน สวนกุหลาบได้รวบรวมภาพแปรอักษรในหลวงรัชกาลที่๙ ที่เคยแปรอักษรโดยพวกเราตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมาให้ระลึกถึงกัน
...
...
#ฉันแปรอักษรในแผ่นดินรัชกาลที่๙

Timeline photos 04/10/2016

คิดถึงชาวค่าย คิดถึงพี่ น้อง สวนฯเพชร คิดถึง รร. #ใครอยากเข้าค่ายบ้างยกมือขึ้น
#ค่ายสัมพันธ์น้องพี่ครั้งที่6

Photos from SKPBCLUB's post 20/09/2016

ประชาสัมพันธ์จากคุณครูเปรมจิตต์ ครับ

สวัสดีจ้าเด็กๆ ไม่เจอกันนานมากๆคิดถึงนะ

วันนี้มีข่าวสารมาแจ้งให้ทราบกันคือ รร.จะจัดงานเกษียณ อ.วิโรจน์และ อ.บัญญัติ ในวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2559 นี้ เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป ณ หอประชุม รร.สกพ.จัดเป็นโต๊ะจีน โต๊ะละ 8 คน ราคาโต๊ะละ 1,300 บาทพร้อมเครื่องดื่ม(ไม่มีเหล้า) ใครต้องการไปร่วมงานแจ้งได้นะจ๊ะ

มติ ทปอ.เลิกแอดมิสชั่นส์แล้ว! เผยปี 61 ใช้ 3 วิธีคัดเลือก น.ศ. 02/09/2016

มติ ทปอ.เลิกแอดมิสชั่นส์แล้ว! เผยปี 61 ใช้ 3 วิธีคัดเลือก น.ศ.

มติ ทปอ.เลิกแอดมิสชั่นส์แล้ว! เผยปี 61 ใช้ 3 วิธีคัดเลือก น.ศ. ข่าวแวดวงการศึกษาและธุรกิจการศึกษา

หนุ่มสร้างสุดยอดแอปฯที่ 'จ่ายค่าขนม' ให้คุณ เมื่อไม่ใช้โทรศัพท์ในห้องเรียน!? 09/05/2016

หนุ่มสร้างสุดยอดแอปฯที่ 'จ่ายค่าขนม' ให้คุณ เมื่อไม่ใช้โทรศัพท์ในห้องเรียน!?

หนุ่มสร้างสุดยอดแอปฯที่ 'จ่ายค่าขนม' ให้คุณ เมื่อไม่ใช้โทรศัพท์ในห้องเรียน!? ปัญหาการติดสมาร์ทโฟนมากเกินไปเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยครั้งในสังคมปัจจุบัน โดยเฉพาะในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยที่เด็กๆ เอาแต่ก้มหน้าก้มตาเล่นโทรศัพท์โดยไม่สนใจกา

Timeline photos 24/03/2016

Timeline photos

ปฏิทินแอดมิชชัน ปีการศึกษา 2559

Timeline photos 06/03/2016

Timeline photos

ประกาศ📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์
เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับ
ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2559 รายละเอียดตามรูปภาพเลยน้ะคับ
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
# มาเป็นลูกหลานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าด้วยกัน "สุวิชาโน ภวํ โหติ"
# ท่านจะได้พบกับความยิ่งใหญ่ของคำว่า"สวนกุหลาบ" ทั้ง 10 แห่งในเครือสวนกุหลาบ
# เป็นผู้นำ รักเพื่อน นับถือพี่ กตัญญูพ่อแม่ ดูแลน้อง
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
สู่แดนสวน มวลมิตรชิดชมหนักหนา
พวกเรามา เริงร้องพร้อมทำนองต้องใจ
สุขอื่นใดไม่แม้น เหมือนแดนเกรียงไกร
อบอุ่นไป ใน"สวนกุหลาบ"เปรมปรีย์
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

Timeline photos 05/03/2016

Timeline photos

แชร์กันให้ว่อนตั้งแต่บ่ายๆ ส่วนมากจะแชร์มาด่า แลดูเวรี่เจนทั่นแมนมากๆ หันมามองตัวเอง มือทาบอก ถอนหายใจยาว กูห่างไกลมาก ทุกข้อคือไม่ตรงหมด กูเลว กูเรียนไม่จบหกปี กูไม่มีสมอง ไม่มีเวพ่อง เวแม่งอะไรทั้งนั้น สาธุบุนโยเร #คปต ที่แท้จริง

#ใบจบในมือสั่น
#น้ามตาไหล
#เป็นโอเอสเคเหนื่อยแบบนี้นี่เอง

Timeline photos 26/02/2016

You can do it:)

Timeline photos 26/02/2016

สู้ๆ

Timeline photos 13/02/2016

Timeline photos

19/01/2016

ขอให้น้องๆ ทุกคน สู้ๆนะครับ

โตขึ้นอยากเป็นอะไร 06/01/2016

โตขึ้นอยากเป็นอะไร

คำถาม...ที่ต้องตอบด้วยตัวเอง

Timeline photos 30/12/2015

31 ธันวาคมแล้ว
ประเทศไทยและอีก 9 ประเทศสมาชิก ได้เข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการแล้วนะคะ

จากนี้ ประชาคมอาเซียนจะเร่งพัฒนาทั้ง 3 เสาหลัก ประกอบด้วย ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (APSC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC) โดยเน้นประชาชนอาเซียนเป็นศูนย์กลาง

พวกเราในฐานะเยาวชนอาเซียน มาร่วมสร้างสรรค์และพัฒนาประชาคมของพวกเราทุกคนให้เติบโตไปพร้อมกันนะคะ

และในวันนี้ พวกเรา องค์การบริหารสโมสรนิสิตฯ จะได้นำเสนอเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับอาเซียนให้ทุกคนได้เข้าใจมากขึ้น อย่าลืมติดตามนะคะ :)

ข้อมูลจาก องค์การบริหารนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานกรีฑาสวนกุหลาบสัมพันธ์ครั้งที่ 20 29/12/2015

งานกรีฑาสวนกุหลาบสัมพันธ์ครั้งที่ 20

งานกรีฑาสวนกุหลาบสัมพันธ์ครั้งที่ 20

Timeline photos 25/12/2015

Merry Christmas all SKPB :)

Timeline photos 24/12/2015

Timeline photos

"เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต"
ลุงตู่" มอบคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2559"

อ่านต่อที่: http://www.nationtv.tv/main/content/social/378482581/

Timeline photos 23/12/2015

Timeline photos

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558
"ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต"

* ปี 59 ยังไม่มานะจ๊ะ

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

เว็บไซต์

ที่อยู่

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เ
Muang Phetchabun
67250

Muang Phetchabun โรงเรียนอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน) โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน)
Muang Phetchabun, 67000

เป็นโรงเรียนในสังกัดกองการศึกษา เท

IENT IENT
Saraburi-Lomsuk Rd.,
Muang Phetchabun, 67000

Mac Extra School Mac Extra School
5/3 M.5 Nareepattana Rd., Sadeang,
Muang Phetchabun, 67000

For more information please visit out web-site.