สถานีสิ่งแวดล้อม

สถานีสิ่งแวดล้อม

ตำแหน่งใกล้เคียง องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2
Pa Kham 1, Lampang
ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลลำปาง จำ
ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลลำปาง จำ
อาคารโภชนะศาสตร์ชั้น3 โรงพยาบาลลำปาง, Lampang
บ้านนาสัก เขต8 วังป่าบอน
บ้านนาสัก เขต8 วังป่าบอน
บ้านนาสัก, Mae Mo
วัดเชตวัน ลำปาง
วัดเชตวัน ลำปาง
ถ.บุญวาทย์, Amphoe Muang Lampang
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง, Lampang
มูลนิธิ น้อยลูกซัด เสาจินดาร
มูลนิธิ น้อยลูกซัด เสาจินดาร
Tipchang Road, Nakhon Lampang
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์
1 ถนนป่าไม้, Lampang
ลำปางเซรามิกแฟร์ ครั้งที่ 34
ลำปางเซรามิกแฟร์ ครั้งที่ 34
ไทวัสดุสาขาลำปาง, Lampang
คลินิกหมอพรเทพ
คลินิกหมอพรเทพ
180 Boonyawat Rd, Suandok, Muang, Lampang
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตำบล
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตำบล
หมู่ 10 บ้านทุ่งคา ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม, Lampang
ชุมชน คน สบปราบ
ชุมชน คน สบปราบ
261หมู่2 ต สบปราบ อ สบปราบ, Lampang
บ้านแม่ต๋อม - แมต่อคี
บ้านแม่ต๋อม - แมต่อคี
หมู่ 8 ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน จ.ลำปาง, Lampang
บ้านเรา เรสซิเดนซ์ ลำปาง
บ้านเรา เรสซิเดนซ์ ลำปาง
85/1 ถ.ป่าขาม ต.หัวเวียง, Lampang
ฉี่ไส้เดือนบ้านครูไต่
ฉี่ไส้เดือนบ้านครูไต่
327/1 ซอย 14 ถนนสุขสวัสดิ์ 1, Lampang
มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาลำปาง
มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาลำปาง
128/1 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง, Lampang

พื้นที่เรียนรู้และแบ่งปัน สาระด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงของโลก

เปิดเหมือนปกติ

29/04/2022

ใครเคยไปบ้าง สถานทีกำจัดขยะมูลฝอย ยกมื่อโหน่ยยย

❗️จากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทวีความรุนแรง ส่งผลให้เกิดความร่วมมือชองประชาคมโลก เพื่อแก้ไขปัญหาตังกล่าว ได้แก่ ความตกลงปารีส (Paris Agreement) ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framnework Convention on Clirmate Change: UNFCCC) และประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคี เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 โดยตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากการตำเนินการใน 3 สาขา ได้แก่ สาขาพลังงานและขนส่ง สาขากระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์และสาขาการจัดการของเสีย ให้ได้ร้อยละ 20 - 25 จากกรณีปติ ภายในปี พ.ศ. 2573 ตามแผนที่นำทางการลตก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. 2564 - 2573 (Thailand's Nationally Determined Contribution Roadmapon Mitigation 2021-2030 โตยสาซาการจัดการของเสีย ต้กำหนดเป้หมายที่ 2 ล้านตันคาร์บอนไตออกไซต์เทียบเท่า (Mt-CO2eq) แบ่งเป็น 1) การจัดการขยะ กำหนดเป้าหมายที่ 1.3 Mt-CO2eq และ 2) การจัดการน้ำเสีย กำหนดเป้าหมายที่ 0.7 Mt-CO2eq

❗️ กรมควบคุมมลพิษได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ ให้เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำแผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจก ปี 2564 - 2573 สาขาการจัดการของเสียซุมชน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดค่เป้าหมายในการลตก๊าซเรือนกระจกจากการจัตการขยะชุมชนที่ 1.48 M-CO2eq ผ่านมาตรการต่าง ๆ อาทิ การลตปริมาณซยะมูลฝอยก่อนเข้าสถานที่กำจัด และวิธีการกำจัตขยะมูลฝอย ที่ช่วยลตปริมาณการเกิดก็ซเรือนกระจก ซึ่งข้อมูลสำคัญที่ใช้ในการประเมิน คือ 1) ปริมาณขยะมูลฝอย และ 2) องค์ประกอบขยะมูลฝอย ที่ประเทศไทยยังไม่มีข้อมูลการศึกษาองค์ประกอบของขยะมูลฝอย ณ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่เป็นปัจจุบัน ดังนั้น กรมควบคุมมลพิษจึงได้จัดทำประกาศกรมควบคุมมพิษ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดแยกองค์ประกอบมูลฝอย ณ สถานที่กำจัดมูลฝอย ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 เพื่อให้การศึกษา องค์ประกอบของขยะมูลฝอยของประเทศไทยเป็นมาตรฐานเดียวกัน และจัดทำคู่มือฉบับนี้ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำประกาศกรมควบคุมมลพิษฯ ตังกล่าว ไปปฏิบัติไต้อย่างถูกต้อง

ทั้งนี้ การศึกษาองค์ประกอบขยะมูลฝอย ณ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ควรดำเนินการทุกปี ปีละ 2 ครั้ง คือ ในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้ง เพื่อหาค่าเฉลี่ยของปี ซึ่งข้อมูลองค์ประกอบขยะมูลฝอยตังกล่าวสามารถนำไปใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ ของจังหวัด และของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสม รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินการปลดปล่อยก๊าชเรือนกระจกจากการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศไทย

สามารถดาวโหลดได้ คู่มือการคัดแยกองค์ประกอบขยะมูลฝอย ณ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ
เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีิการคัดแยกองค์ประกอบขยะมูลฝอย ณ สถานที่กำจัดขยะูลฝอย

http://reo02.mnre.go.th/attachment/iu/download.php?WP=qUIcnKtjpQIgZKqCGWOghJstqTgcWat2pQqgA3p3GQAgG2rDqYyc4Uux

29/04/2022

ภาวะโลกร้อน คืออะไร?🌎🔥🔥
ภาวะโลกร้อน คือ ปรากฎการณ์ที่โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น ซึ่งปรากฎการณ์นี้ทำให้สภาพอากาศของโลกเปลี่ยนแปลง และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สิ่งมีชีวิตบนโลก และมนุษย์อย่างเราๆ
สาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อน🧐
สาเหตุหลักที่ทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น จนเกิดเป็นภาวะโลกร้อน เป็นผลกระทบมาจากภาวะเรือนกระจก (Greenhouse Effect) ซึ่งภาวะเรือนกระจกนี้ เกิดจากการที่ชั้นบรรยากาศมีก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas) มากเกินไป ก๊าซเรือนกระจก ประกอบขึ้นเป็นชั้นบรรยากาศห่อหุ้มโลกของเราเอาไว้ แต่ต้องบอกก่อนว่าก๊าซเรือนกระจกไม่ใช่ตัวร้าย เพราะหน้าที่หลักของก๊าซเรือนกระจก คือ การรักษาระดับอุณหภูมิของโลกให้คงที่ ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดอากาศร้อนจัด หรือหนาวจัดจนสิ่งมีชีวิตไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ แต่ในทางกลับกัน หากบนชั้นบรรยากาศมีก๊าซเรือนกระจกมากเกินไป ก็จะทำให้อุณหภูมิในโลกสูงขึ้น จนเกิดเป็นภาวะโลกร้อนนั่นเอง
ก๊าซเรือนกระจก เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2), ก๊าซมีเทน (CH4), ก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N2O), ก๊าซซัลเฟอร์เฮกซ่าฟลูโอไรด์ (SF6) ฯลฯ ซึ่งพฤติกรรมการใช้ชีวิตของมนุษย์อย่างเราเองที่เป็นตัวการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเหล่านี้ขึ้นไปสู่ชั้นบรรยากาศ
ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน🥵😱
ภาวะโลกร้อน ไม่เพียงแต่ทำให้อุณหภูมิในโลกสูงขึ้น แต่ยังส่งผลต่อสภาพอากาศ สิ่งมีชีวิตบนโลก ทั้งพืช สัตว์ และมนุษย์เราเองด้วย ผลกระทบที่เห็นได้ชัดจากภาวะโลกร้อน คือ น้ำแข็งขั้วโลกที่กำลังละลายอย่างรวดเร็ว ปะการังในทะเลตายมากขึ้น ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นจนเอ่อล้น และคลื่นความร้อนที่ทำให้คนเสียชีวิตได้ นอกจากนั้น ยังมีผลกระทบทางอ้อมอื่นๆ เช่น บรรดาสัตว์เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์มากขึ้น หรือผลผลิตทางการเกษตรต่ำลง เป็นต้น ซึ่งการจะลดภาวะโลกร้อนลงได้ ก็คือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้มากที่สุดนั่นเอง
📢ด้วยเหตุนี้ประกอบกับอากาศที่ร้อนในหน้าร้อน☀️🥵 แอดจึงอยากนำเสนอ 10 วิธีที่ช่วยลดโลกร้อน🌏🔥และยังเป็นการช่วยลดค่าใช่จ่ายเงินในกระเป๋าสตางค์ในช่วงหน้าร้อนของทุกคนได้ด้วย
#สิ่งแวดล้อม #สถานีสิ่งแวดล้อม #ภาวะโลกร้อน
Admin : เคน
ที่มา : www.greenpeace.org/thailand/explore/protect/climate/impacts/
: www.tgo.or.th

26/04/2022

27 เมษายน วันสมเสร็จโลก สัตว์ใกล้สูญพันธุ์ที่ได้ชื่อว่าเป็น "นักฟื้นฟูป่า"

สมเสร็จ หรือ ผสมเสร็จ (Tapir) เป็นสัตว์ป่าที่เราคงคุ้นเคยในเรื่องราวของพวกเขาเป็นอย่างดี ทั้งจากความหลากหลายในลักษณะร่างกายจนเป็นที่มาของชื่อ กระทั่งสถานะที่พึงให้เราได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของพวกเขา

คงทราบกันดีว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดนี้มีลักษณะรูปร่างคล้ายสัตว์หลายชนิดผสมกัน ทั้งรูปร่างเหมือนแรด มีจมูกเป็นงวงยาวเหมือนช้างสามารถยืดหดม้วนและหมุนได้รอบทิศทาง ใช้ในการปลิดหักกิ่งไม้และใบไม้ใส่ปาก นอกจากนี้ยังใช้งวงพ่นน้ําได้ หูและตาเหมือนหมูหางสั้นเหมือนหมี สีขนบนลําตัวที่ตัดกันระหว่างสีขาวที่ท้องและสีดําที่ส่วนหัวและท้ายลําตัว ทําให้สมเสร็จกลมกลืนไปกับสภาพแวดล้อม ทำให้ศัตรูโดยธรรมชาติอย่างเสือโคร่งสังเกตเห็นได้ยากทั้งยังมีประสาทหูและประสาทจมูกที่ดีเยี่ยมทดแทนข้อด้อยเรื่องสายตา และยังดำน้ำเก่งอีกด้วย

ด้วยพฤติกรรมและการอำพรางตัวทำให้ในอดีตนั้นสมเสร็จถือเป็นสัตว์ป่าปริศนาที่พบเห็นตัวได้อย่างยิ่งทั้งจากพรานหรือกระทั่งฝ่ายอนุรักษ์ก็ตาม นายแพทย์บุญส่ง เลขะกุล ยังเคยให้ความเห็นว่า “สมเสร็จเป็นสัตว์ที่นักล่าสัตว์รู้จักน้อยมาก มีผู้พยายามศึกษาชีวิตของมันตามธรรมชาติในป่าอยู่บ้าง แต่ไม่สำเร็จ หรือไม่ได้รายละเอียดมากนัก เพราะประสาทสัมผัสระวังภัยเก่ง ไม่ยอมให้คนเข้าใกล้”

อย่างไรก็ตามแม้จะมีความสามารถในการหลบหนีที่เก่ง แต่ด้วยสถานะภาพของถิ่นที่อยู่อาศัยลดน้อยลงไปมาก รวมทั้งกิจกรรมรบกวนจากมนุษย์ที่ส่งผลกระทบพวกเขา เช่น การล่าเพื่อไปเป็นสัตว์โชว์ในสวนสัตว์ การตายจากกับดักที่ไว้ใช้ดักสัตว์ชนิดอื่นในป่า (ส่วนการล่าเพื่อใช้สำหรับการบริโภคไม่เป็นที่นิยมมากนัก) และยังมีอัตราการสืบพันธุ์ต่ำ (ออกลูกครั้งละ 1 ตัว) ทำให้สมเสร็จถูกจัดอยู่ในกลุ่มของสัตว์ป่าที่มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ (Vulnerable) ใน IUCN Red List of Threatened Species (2014) และถูกจัดเป็นสัตว์ป่าสงวนของประเทศไทย

สำหรับประเทศไทยนั้นเรายังพบการกระจายตัวของสมเสร็จอยู่ในพื้นที่ต่างๆ หลายแห่ง ทั้งในผืนป่าตะวันตก เช่น เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง (ใช้รูปสมเสร็จเป็นสัญลักษณ์ของเขตรักษาพันธุ์ฯ) ในส่วนทางภาคใต้นั้นเคยมีงานวิจัยระบุการแพร่กระจายประชากร ของสมเสร็จอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองแสงและฮาลา-บาลา

รู้หรือไม่ – สมเสร็จ เป็นนักปลูกป่าตัวยง พวกเขามีความสามารถในการช่วยกระจายพันธุ์ไม้ในป่า เนื่องด้วยอาหารที่สมเสร็จกินนั้นประกอบด้วยพืชและผลไม้ทั้งเล็กและใหญ่ นำพาเมล็ดพืชเหล่านั้นไปเติบโตยังพื้นที่ที่เหมาะสมต่อไป

แอดน้ำ
#สถานีสิ่งแวดล้อม #สิ่งแวดล้อม #วันสิ่งแวดล้อมโลก #สมเสร็จ
ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.seub.or.th/westwood/7-ผู้ยิ่งใหญ่/สมเสร็จ/

mono news on TikTok 23/04/2022

mono news on TikTok

ยกนิ้วให้เลย

mono news on TikTok พ่อลูกสวีเดน ผลิตเครื่องให้อาหารนกแลกกับขยะ l Toptalk l 2 เม.ย.65 #ข่าวtiktok #ข่าวโมโน29 #Mono29News #Mono29

21/04/2022

22 เมษายน : วันคุ้มครองโลก 🌎 (Earth Day)

วันที่ 22 เมษายน ของทุกปีเป็นวันคุ้มครองโลก หรือ Earth day ซึ่งประกาศโดยโครงการสิ่งแวดล้อมสหประชาชาติ (United Nations Environment Program “UNEP”) เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2513

แนวคิดหลักของปีนี้ "Restore Our Earth" ซึ่งหมายถึง การที่เราทุกคนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพลิกฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ ให้ธรรมชาติและโลกของเรา ให้กลับมามีความงดงามดังเดิมอีกครั้ง

#สิ่งแวดล้อม #สถานีสิ่งแวดล้อม #วันคุ้มครองโลก
แอดน้ำ

21/04/2022

‘ภาวะโลกรวน’ เมื่อสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไป โลกยุคใหม่ต้อง ‼️ เปลี่ยนแปลง....🌏

รู้สึกกันไหมครับว่าช่วงหลัง ๆ นี้ ทำไมฝนตกหนักมากขึ้น🌧 อากาศร้อนมาก🔥น้ำท่วมหนักขึ้น น้ำทะเลหนุนสูง ภัยแล้งรุกคืบ ไฟป่าทวีความรุนแรงขึ้น ฝุ่นละออง PM 2.5 ปกคลุมไปทั่วท้องฟ้าเมืองไทย หรือนี่คือสัญญาณที่บอกเราว่า “โลกกำลังรวน” !!

“ก๊าซเรือนกระจก” ไม่ได้มาจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เพื่อคงความสมดุลให้กับสิ่งมีชีวิตบนโลก แต่เมื่อมีการปฏิวัติอุตสาหกรรม กิจกรรมของมนุษย์ เช่น การใช้ไฟฟ้า การใช้รถยนต์ หรือการเลือกซื้อของกิน ฯลฯ ทำให้เกิดการสะสมความร้อนที่ผิวโลกและอุณหภูมิทั่วโลกสูงขึ้น เกิดปรากฏการณ์ “โลกร้อน” Global Warming กระทบต่อธรรมชาติและกระตุ้นให้เกิดความแปรปรวนกับปรากฎการณ์ธรรมชาติบนโลก ซึ่งก็คือ “โลกรวน” นั่นเอง เหตุการณ์ดังกล่าวล้วนเป็นผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งหากปล่อยให้อุณภูมิสูงขึ้นเรื่อย ๆ จะยิ่งสร้างผลกระทบที่รุนแรงขึ้น สร้างความเสียหายทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจอย่างมหาศาล รวมทั้งการมีชีวิตอยู่ของมนุษย์บนโลกในที่สุด

การใช้พลังงานสะอาด อาทิ การใช้พลังงานไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ การเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED เป็นต้น นับเป็นนวัตกรรม การดำเนินการแก้ไขปัญหาโลกรวน ท่ามกลางสถานการณ์ปัจจุบันที่ต้องเผชิญกับปัญหาสิ่งแวดล้อมและพิษเศรษฐกิจรอบด้าน ที่ล้วนส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน ดังนั้นการต้องตระหนักให้ความสำคัญ และร่วมมือขับเคลื่อนสู่เป้าหมายในการลดโลกรวนง่ายๆ เช่น การปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าหลังใช้งาน ลดใช้ถุงพลาสติกและขยะพลาสติก ลดการใช้เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ ไม่ใช่เพียงเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี แต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยบรรเทาผลกระทบของภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากปัญหาโลกร้อนด้วย เราทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อมของโลกให้ยั่งยืนได้ต่อไป

Admin_ภาคิน

Photos from ลุงซาเล้งกับขยะที่หายไป's post 18/04/2022

งานนี้ไม่ได้มีดีแค่ข้าวเหนียวมะม่วง? 😎

12/04/2022

มาแล้วพี่จ๋าาา ...

วันนี้ แอดน้ำฝน จะมาชวนเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ทุกคน "ลด-เลิกใช้หลอดพลาสติก" กัน

🤭 ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่าน คนทั่วโลกต่างกระตือรือร้น ที่จะช่วยกันลดการใช้พลาสติกโดยเฉพาะประเภทที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง อย่างเช่นหลอดพลาสติก
เพื่อลดปริมาณขยะที่ถูกทิ้งลงทะเล เพราะนอกจากพลาสติกเหล่านี้จะทำลายสิ่งแวดล้อมแล้วมันยังทำร้ายสัตว์ทะเล ทำให้ระบบนิเวศของทะเล ตกอยุ่ในสถานการณ์วิกฤติอีกด้วย

❗️ข้อมูลจากการประเมินโดยนักวิทยาศาสตร์ทางทะเล
ระบุว่าหลอดพลาสติกที่กลายเป็นขยะลงสู่ทะเลต่อปี มีจำนวน 8,300 ล้านชิ้นหรือคิดเป็นน้ำหนักที่รวมกันกว่า 2,000 ตัน

แล้วปริมาณที่ว่านี้ ถือว่าเยอะขนาดไหน❗️
เราลองมาดูข้อมูลเหล่านี้ ที่ถูกประมาณการไว้ เป็นจำนวนตันต่อปี
🗯 หลอดพลาสติกที่ถูกทิ้งลงทะเล 2,000 ตัน
🗯 พลาสติกทั้งหมดที่ถูกทิ้งลงทะเล 8,000,000 ตัน
🗯 ในขณะที่ขยะพลาสติกทั้งหมดมี 275,000,000 ตัน
🗯 ขยะจากหลอดพลาสติกที่ถูกทิ้งลงทะเลนั้น คิดเป็น 0.025% ของขยะพลาสติกทั้งหมดที่ถูกทิ้งลงทะเล และเป็น 0.0007% ของขยะพลาสติกทั้งหมด

ตกใจใช่มั้ยล่า แท้จริงแล้วคิดเป็นสัดส่วนที่น้อยมาก เมื่อเทียบกับขยะพลาสติกที่ถูกทิ้งลงทะเลทั้งหมด
(((((โอ เอ็ม จี😱)))))

ท้ายที่สุดแล้ว แม้ว่าปริมาณหลอดพลาสติกที่เราช่วยกันลด
อาจไม่ได้คิดเป็นสัดส่วนที่มากเท่าไร เมื่อเทียบกับขยะพลาสติกบนโลก
แต่อย่างน้อย มันก็เป็นเรื่องใกล้ตัวที่สุดที่เราสามารถช่วยให้โลกของเราดีขึ้นได้บ้าง แม้มันจะเป็นส่วนเล็ก ๆ ก็ตาม..

Ref. https://www.longtunman.com/29305

‘สถานีสิ่งแวดล้อม : Envi Station’

พื้นที่เล็กๆ ที่จำลองโลกกว้างมารวมกัน ไว้เป็นห้องเรียนรู้ พูดคุยแนะนำ แบ่งปันและแลกเปลี่ยน ป่าวประกาศ สื่อสารสาระดีๆ ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงในโลกของเรา

เด็ดดอกไม้ สะเทือนถึงดวงดาว คือ วลีเด็ด

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

หน้าบ้านน่ามอง ทุ่งฝายน่าอยู่
9 วิธีแต่งบ้านคลายร้อน
"ฝุ่นควัน" ของขวัญจากการเผา
รักษ์น้ำวัง EP.2
สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย
ต้นไม้ ป่า ปอดและเรา

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


Muang Lampang
52000