Smoothie & Juice Bars ใน Mae Mo

ค้นหา Smoothie & Juice Bars ใน Mae Moรวมรายชื่อ Coffee Nichee 2.

Coffee Nichee 2 A Coffee Nichee 2
ซุ้ม 8 หลังโรงอาหาร สหกรณ์​ กฟผ. แม่เมาะ
Mae Mo, 52220

เป็นร้าน coffee shop บรรยากาศสบายๆ อยู่ใกล้โรงไฟฟ้าแม่เมาะ