เรียนภาษาไทใหญ่

เรียนง่าย เข้าใจเร็ว
http://namdinghsai.blogspot.com/ ภาษาไต เรียนง่ายเข้าใจเร็ว เราควรอนุรักษ์ภาษาไตไว้ให้ลูกหลานของเรา ไม่ว่าเราจะไม่ใช่ชาวไตก็ตามเราควรเรียนรู้เอาไว้เพื่อให้เรามองโลกได้กว้างขึ้น ฉะนั้นขอฝาก การเรียนรู้ภาษาไต ให้ชาวเฟสบุ๊คทุกคนช่วยกันสืบสาน ภาษาไต(หลีกไต) และเพื่อให้ได้เผยแพร่ยิ่งๆขึ้นไป ผมก็เป็นลูกชาวไตคนหนึ่งชึ่งผมคิดว่าโลกออนไลน์มีมากขึ้น อยากให้ผู้คนที่สนใจใน การเรียนรู้ภาษาไต ผมจึงไดจัดกลุ่มขึ้นมาเพื่อช่วยเผยแพร่การเรียนรู้ภาษาไตอีกด้านหนึ่ง ถ้ามีอะไรไม่เข้าใจตรงไหนก็แอดมาได้นะครับ สุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนได้บอกต่อๆกันสำหรับคนอยากเรียนรู้ภาษาไต ในโลกออนไลน์ก็ได้เปิดสอนแล้ว สำหรับคนที่ไม่มีเวลาเรียนข้างนอกทีเขาเปิดเรียนกันอยู่ แต่ในโลกออนไลน์นี้เรียนได้ตามอัธยาศัยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ขอให้ตั้งใจฝึกฝนก็แล้วกัน สวัสดีครับ(ใหม่สูงข้า)
Email.saoajingn[email protected]
Tel.0904747351 - 0892663418
Name.

เปิดเหมือนปกติ

16/11/2021

ၵႂၢမ်းတေႃးလေႃးၼူၵ်ႉၵိုဝ်း
ၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်းဝၼ်းမိူဝ်းၼႃႈ

24/07/2020

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3400822199963051&id=1423920887653202

#จเร รู้จักก่อนเจอ "จเร " ในงาน “การประชุมไทใหญ่ศึกษานานาชาติ ครั้งที่ 2”
.
จเรคือใคร ใครคือจเร???
.
“จเร” “จะเร” หรือ “เจเล” คือคำเดียวกันที่หมายถึงผู้มีความรู้ความสามารถของชาติพันธุ์ไทใหญ่ ซึ่งเรียกแตกต่างกันตามพื้นที่ที่ต่างกัน โดยอาจารย์ประเสริฐ ประดิษฐ์ ที่ปรึกษาศูนย์ไทใหญ่ศึกษา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า “จเร” มาจากคำว่า “จ่าเย สย่า” ในภาษาพม่า แต่ไทใหญ่นำมาใช้โดยตัดคำว่า “สย่า” ออก เหลือเพียงคำว่า “จ่าเย” และเพี้ยนเป็นคำว่า “จเร” ในภายหลัง เป็นคำที่มีความหมายตรงกับคำว่า “หมอหลูลีก” และ “หมอแต้มลีก” ในภาษาไทใหญ่ ซึ่งปรกติแล้วสังคมไทใหญ่ไม่นิยมใช้คำว่าจเรมากนัก
.
ธรรศ ศรีรัตนบัลล์ (2559 : 31) กล่าวถึง “จเร” ว่าเป็น ตำแหน่งหรือสถานภาพอย่างหนึ่งในสังคมไทใหญ่ที่เกิดจากการทำหน้าที่ทางพิธีกรรม มักนำมาใช้เป็นคำนำหน้าชื่อ โดยบุคคลที่จะเป็นเป็นจเรได้นั้น ต้องผ่านการบวชเรียน มีความรู้ทางภาษาศาสตร์ และควรมีเสียงที่ไพเราะ สามารถอ่านธรรมซึ่งเป็นทำนองร้อยกรองได้ เช่นเดียวกับบุษกร บิณฑสันต์ และคณะ (2555 : 31-32) ที่กล่าวว่า จเร คือคนที่มีความรู้ประจำชุมชน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการสอนให้อ่านและเขียน มีหน้าที่อ่านหนังสือธรรมะ (ฮอลิก) ให้คนในชุมชนฟัง (ถ่อมลิก) โดยเรื่องที่อ่านส่วนใหญ่เป็นธรรมะ และเรื่องทั่วไป เช่น สุภาษิต คติสอนใจ และเรื่องราวที่สอนให้คนทำความดี ละเว้นความชั่ว
.
ส่วนปรีดาพร ศรีเมือง (2560, 33) กล่าวว่า "จเร" เป็นครูหมอไตประเภทหนึ่ง เป็นบุคคลที่ประกอบอาชีพในสาขาต่าง ๆ ทั้งทางโลกและทางธรรม มีความชำนาญจนสามารถเขียนตำราออกมาสั่งสอนคนรุ่นหลังให้ยึดถือปฏิบัติได้ จเรคือเสมียนในความหมายภาษาไทย ซึ่งมีหลายกลุ่ม เช่น จเรลุม(เสมียนศาล) จเรแต้มลิ่ก(เสมียนเขียนหนังสือ) จเรเมือง(อาลักษณ์ในหอเจ้าฟ้า) เป็นต้น
.
เช่นเดียวกับอาทิตย์ แผ่บุญ (2563) ที่ให้ความหมายเจเล (จเร) ว่าคือเสมียนในภาษาไทย โดยเจเล เป็นภาษาพม่า “เจ” แปลว่า หนังสือ หรือ การจดบันทึก ส่วน “เล” แปลว่าคน โดยรวมก็หมายถึง บุคคลที่ทำหน้าที่จดบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ในหนึ่งชุมชนจะมีหลายเจเล เช่น เจเลหมู่บ้าน เจเลวัด เป็นต้น
.
คนที่จะเป็นเจเลนั้นต้องได้เรียนหนังสือ และส่วนมากมักจะเป็นผู้ชายที่เคยบวชเรียน โดยตำแหน่งเจเลนี้สามารถเกิดขึ้นได้สองกรณี คือคนในชุมชนยกย่องให้เป็นเพราะเห็นว่ามีความรู้ความสามารถผ่านการบวชเรียน มาก่อน และอีกกรณีคือ มาจากการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นจากคนในครอบครัวเดียวกัน
.
ปัจจุบันผู้ทำหน้าที่จเรมีจำนวนลดลง เพราะความนิยมในการฟังธรรมไทใหญ่ถูกแทนที่ด้วยการฟังเทศจากพระสงฆ์ ซึ่งรับอิทธิพลจากภาคกลาง ประกอบกับผู้ที่สามารถอ่านและเขียนภาษาไทใหญ่โบราณ(ลิกไตเก่า) มีจำนวนลดลงอย่างต่อเนื่อง เพราะการสู่ระบบการศึกษาแบบแผนปัจจุบัน
.
อย่างไรก็ตาม แม้ไม่มีการศึกษาหรือบทความวิชาการที่กล่าวถึงจเรอย่างเฉพาะเจาะจง แต่งานวิจัยหรือบทความหลายฉบับที่ศึกษาเกี่ยวกับชาติพันธุ์ไทใหญ่มีการกล่าวอ้างถึงจเรในแง่ผู้ให้สัมภาษณ์หรือผู้ให้ข้อมูล จึงอาจกล่าวโดยรวมได้ว่า จเร คือ บุคคลที่มีความรู้รอบด้านทั้งทางโลกและทางธรรม มีบทบาทสำคัญในการถ่ายทอดความรู้ความคิด ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และบันทึกประวัติศาสตร์
.
#เจอจเรตัวจริงและรู้จักเส้นทางการเดินทางของพวกเขา ได้ที่งาน "การประชุมไทใหญ่ศึกษานานาชาติครั้งที่ 2"
.
ในโอกาสนี้ ขอเชิญชวนนักศึกษา และนักวิชาการทุกท่าน ร่วมส่งบทคัดย่อเพื่อนำเสนอในงาน“การประชุมไทใหญ่ศึกษานานาชาติ ครั้งที่ 2”
.
*** มีการจัดทำเอกสารรายงานการประชุม E-Proceeding
.
ผู้ที่สนใจสามารถส่งบทคัดย่อมาได้ที่ [email protected] ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 โดยมีค่าลงทะเบียน 500 บาท ติดตามรายละเอียดที่ https://www.facebook.com/cesdcmu.2009/photos/a.1423929994318958/3325639687481303/
.
ขอบคุณภาพจาก FB : สถาบันไทใหญ่ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

19/10/2019

เรียนวันละนิด เข้าใจวันละหน่อย ค่อยเป็นค่อยไป

03/10/2019

ตัวอย่างหนังสือเรียนที่จะออกใหม่
ตอนนี้ทางแอดมินอยู่ในระหว่างเรียบเรียงหนังสือเรียนอยู่ เพื่อให้ท่านสามารถเรียนได้ด้วยตนเองได้ เรียนง่าย เข้าใจเร็ว

อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ ให้กำลังใจแอดมินด้วยนะครับ

04/08/2019

คุณอยากเรียนภาษาไทใหญ่หรือไม่?

15/07/2019

ၶိူဝ်းၶမ်း လၢင်းၶိူဝ်း

ၸႂ်ႉ Dtac ထူဝ်းမူိဝ်းမူိင်းတႆး၊ မၢၼ်ႈ။
Dtac (Telenor) ထူဝ်းမူိင်းမူိင်းတႆး၊ မၢၼ်ႈ။ ၵႃႈၶၼ်ပေႃးꧦ ၼိုင်ႈမိၼိတ်ႉ(ၼႃးထီး) 1.50 ဝၢတ်ႇ၊ ၵႃႈသႃႇမၵ်းမၼ်း ၼိုင်ႈဢႃးထိတ်ႉ 14 ဝၢတ်ႇ၊ ဢမ်ႇၼၼ်တေဢဝ် ၼိုင်ႈလိူၼ် 29 ဝၢတ်ႇ။

28/08/2018

วิธีเขียนพยัญชนะ ภาษาไทใหญ่

03/08/2018

รูปเสียงหลักในภาษาไทใหญ่และสระเสียงซ้อน
เข้าฟังเสียงที่ลิงค์ด้านล่างนี้ได้เลย
https://youtu.be/4I3295zqKgc

25/07/2018

วิธีเขียนภาษาไทใหญ่

25/07/2018

วิธีเขียนภาษาไทใหญ่

gaming.youtube.com/X2XOExi4W8s

23/07/2018

พยัญชนะภาษาไทใหญ่ มี 19 ตัว

https://youtu.be/wDJTSvyRcEA

22/07/2018

เรียนภาษาไทใหญ่

21/02/2016

พจนานุกรม ไทย ไต มาแล้วครับ ใครสนใจ สามารถโหลดเอาใน เฟสโตร์ ไก้แล้วครับ

21/02/2016

Dictionary Thai - Tai ไทย - ไทใหญ่ สามารถโหลดใน Play Store ได้แล้วครับ

09/11/2015

บทเรียนที่ 77,78,79,80

09/09/2015

บทเรียนที่ 75, 76

22/08/2015

บทเรียนที่ 73, 74

01/08/2015

บทเรียนที่ 71, 72

29/07/2015

บทเรียนที่ 69, 70

17/07/2015

บทเรียนที่ 67,68

16/07/2015

Mobile Uploads

11/07/2015

แอดมินจะพยายามเอามาให้ทุกคนได้เรียนรู้ภาษาไทใหญ่วันละนิดนะครับ

11/07/2015

บทเรียนที่ 65,66

04/07/2015

บทเรียนที่ 63,64

01/07/2015

บทเรียนที่ 61,62

27/06/2015

บทเรียนที่ 59,60

13/06/2015

บทเรียนที่ 57,58

07/06/2015

บทเรียนที่ 55,56

04/06/2015

บทเรียนที่ 53,54

31/05/2015

บทเรียนที่ 51,52

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

สืบสานภาษาสู่คนรุ่นหลัง สอนภาษาไทใหญ่ให้กับเณรที่วัด เณรทุกรูปมีความตั้งใจเป็นอย่างดี และจะเป็นผู้สืบทอดภาษารุ่นสู่รุ่นอ...
วรรณยุกต์ภาษาไทใหญ่ 6 เสียง တူၼ်းသဵင် 6 တူၼ်း
วิธีเขียนภาษาไทใหญ่
วิธีเขียนพยัญชนะ ภาษาไทใหญ่(ไต)
วรรณยุกต์ภาษาไต6ตัว
การอ่านภาษาไทใหญ่ แบบ ก เอ๋ย ก ไก่
Video การออกเสียงภาษาไทใหญ่ 19 ตัว
นักเรียนที่บ้านเต็ง เว็งลางเคอ รัฐฉาน
ฝึกอ่าน

ประเภท

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


แม่ฮ่องสอน
Mae Hong Son
58000

ศูนย์ชุมชน อื่นๆใน Mae Hong Son (แสดงผลทั้งหมด)
หมู่บ้านกลอโค๊ะ อ.สบเมย จ.แม่ หมู่บ้านกลอโค๊ะ อ.สบเมย จ.แม่
หมู่ 12 ต.สบเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
Mae Hong Son, 58110

อิอิ

ชุมชนข่อบือคี ชุมชนข่อบือคี
Huaipong
Mae Hong Son, 58000

หมู่บ้านข่อบือคีตั้งอยู่บนดอยแห่งหนึง ในต.ห้วยโป่งอ.เมืองจ.แม่ฮ่องสอน

บ้านห้วยงู บ้านห้วยงู
ตำบล ป่าแป๋ อำเภอ แม่สะเรียง จังหวัด แม่ฮ่องสอน
Mae Hong Son, 58110

บนดอยน่าเเอ่ว

ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนบ้าน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนบ้าน
9/1 ม.3 ต.ห้วยโป่ง
Mae Hong Son, 58000

สินค้าชุมชนและแหล่งท่องเที่่ยว

ศิษย ์เก่าโรงเรียนบ้านป่าลา ศิษย ์เก่าโรงเรียนบ้านป่าลา
Mae Hong Son, 58000

โรงเรียนบ้านป่าลาน ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน