ศูนย์เครือข่ายฯ สบเมย

เพจสำหรับการเผยแพร่กิจการและข่าวสาร ของศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสบเมย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2
โดยประธานศูนย์คนปัจจุบันคือ ท่าน ผอ. บำรุงศักดิ์ บูระสิทธิ์ ผู้อำนวยการบ้านเลโคะ
ซึ่งโรงเรียนทั้ง 9 โรงเรียนและ 3 โรงเรียนสาขา ประกอบด้วย
1.โรงเรียนบ้านเลโคะ
2.โรงเรียนบ้านแม่ลามา
3.โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส
4.โรงเรียนบ้านดอยงาม
5.โรงเรียนบ้านทีฮือลือ
6.โรงเรียนบ้านเวฬุวัน
7.โรงเรียนบ้านปู่แก้ว
8.โรงเรียนบ้านทิยาเพอ และสาขาห้วยไชยยงค์
9.โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล และสาขาห้วยทีชะ สาขาขุนแม่คะตวน

เปิดเหมือนปกติ

Photos from ศูนย์เครือข่ายฯ สบเมย's post 13/11/2020

13.11.63
ประชุมคณะครู ผู้บริหาร ศูนย์บริหารการจัดการศึกษาสบเมย ก่อนปิดภาคเรียน ณ โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล

ตารางค่าเฉลี่ยคะแนน NT ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๒ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสบเมย 08/06/2020

ตารางค่าเฉลี่ยคะแนน NT ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๒ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสบเมย

https://docs.google.com/document/d/1_ookCaBGKYr11R-rC1Qt6ozUlHH7MDr6ilA2FXDQFWY/edit?usp=sharing

ตารางค่าเฉลี่ยคะแนน NT ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๒ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสบเมย ๕.๔.๒ การทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT ตารางค่าเฉลี่ยคะแนน NT ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๒ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุ....

ข้อมูลจำนวนนักเรียนศูนย์สบเมย 08/06/2020

ข้อมูลจำนวนนักเรียนศูนย์สบเมย

https://docs.google.com/document/d/1AiqHGF7AhVzmdKN2A4rUDo0x27QL-dNpgQQ5pwCRn1g/edit?usp=sharing

ข้อมูลจำนวนนักเรียนศูนย์สบเมย ๔.ข้อมูลจำนวนนักเรียน ตำแหน่ง รวมก่อนประถม ศึกษา รวมประถม รวมมัธยม รวมทั้งหมด โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล โรงเร...

แผนภูมิแสดงจำนวนข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษา 08/06/2020

แผนภูมิแสดงจำนวนข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษา

https://docs.google.com/document/d/1SVQ4qNGxPS5KnYZJ9J2DFIj6rSeHgEUwp0pCAYYeCd8/edit?usp=sharing

แผนภูมิแสดงจำนวนข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษา แผนภูมิแสดงจำนวนข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษา ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสบเมย ปีการศึกษา ๒๕...

โครงการ ใช้สื่อ ICT และสื่อทำมือปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน 24/08/2019

โครงการ ใช้สื่อ ICT และสื่อทำมือปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสบเมย ระหว่างวันที่ 23 - 24 สิงหาคม พ.ศ 2562

โครงการ ใช้สื่อ ICT และสื่อทำมือปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน 24/08/2019

โครงการ ใช้สื่อ ICT และสื่อทำมือปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสบเมย ระหว่างวันที่ 23 - 24 สิงหาคม พ.ศ 2562

ข้อมูลสาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 05/03/2019

ข้อมูลสาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน

https://docs.google.com/document/d/1ajEdPMmhXkgnFpVyzzd_oOSkpI86oYFcpqvMy7siGzQ/edit?usp=sharing

ข้อมูลสาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสบเมย ข้อมูลสาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน ตำแหน่ง บริหารการศึกษา...

เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ศูนย์ฯสบเมย 13-15 กุมภาพันธ์ 2562 15/02/2019

เข้าค่าลูกเสือ เนตรนารี ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสบเมย ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวบ้านทีฮือลือ ระหว่างวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2562

Photos from ศูนย์เครือข่ายฯ สบเมย's post 13/07/2018

โครงการนิเทศติดตามผลการดำเนินงาน PLC

Photos from ศูนย์เครือข่ายฯ สบเมย's post 10/07/2018

การอบรมโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างความเข็มแข็งระบบประกันคุณภาพภายใน ของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสบเมย โดยใช้กระบวนการ PLC วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านเลโคะ ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Photos from ศูนย์เครือข่ายฯ สบเมย's post 05/08/2017

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสบเมย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข็มแข็งระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา วันที่ 5-6 สิงหาคม 2560

08/06/2015

ทางชมรมปันรัก(ษ์) อ.เมือง จ.สระแก้ว
กำลังสำรวจโรงเรียนในถิ่นธุระกันดานซึ่งอยู่ใน อ.สบเมย
เพื่อให้ความช่วยเหลือ ในช่วงเดือน พฤศจิกายน ประมาณ 7 วัน
ซึ่งปีก่อนมาที่ รร บ้านห้วยน้ำใส
ปีนี้ทางทีมงานได้ประสานงานมาเพจ
โดยทีมงานจะขึ้นมาสำรวจในวันที่ 25 มิย ที่จะถึงนี้
เลยประชาสัมพันธ์ไว้เผื่อ รร ไหนสนใจครับ
Admin : ครูเนม ห้วยน้ำใส

09/02/2015

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสบเมย

ด้วย สพป.มส.2 จะมีการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาระดับเขตพื้นที่ขึ้น ภายในต้นเดือนมีนาคม นั้น
ดังนั้นจึงขอเรียนให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทน (ที่ได้ที่ 1 และที่ 2 ระดับอำเภอ) ได้จัดทำเอกสารหลักฐานนักกีฬา ประกอบด้วย
1. แผงรูปนักกีฬา
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาเอกสารทางราชการที่มีรูปนักกีฬา
3. บัตรประชาชนตัวจริงของนักกีฬา เอาลงไปในวันแข่งขัน
เอกสารข้อ 1 และ ข้อ 2 ส่งภายในวันศุกร์ ที่ 13 ก.พ. ที่ สพป.มส.2
จึงเรียนมาเพื่อทราบและและดำเนินการ

12/12/2014

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสบเมย

ด้วยศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสบเมย มีข้อราชการที่จะต้องหารือ เพื่อเตรียมการดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาระดับอำเภอ กิจกรรมวันครู และกิจกรรมอื่นๆนั้น
ดังนั้นจึงขอเรียนเชิญคณะครูและบุคลากรในศูนย์เครือข่ายฯ ร่วมประชุมในวันอาทิตย์ ที่ 14 ธันวาคม 2557 ณ สพป.มส 2 เวลา 09.00 น.
จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

นายหาญ ศิลาชาล
(รกท.ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปู่แก้ว)
รักษาการประธานศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาสบเมย

10/12/2014

เรียน พี่น้องศูนย์ฯสบเมย
ตอนนี้คณะเขตพื้นที่เดินทางถึงเลโคะแล้ว ท่าน ผอ.เขต เข้าไปค้างแม่ลามา รองจรูญกับทีมงานเขตค้างเลโคะ และจะมีกิจกรรมนันทนาการกับ นร.เลโคะ 6 โมงถึง 2 ทุ่มเศษ จากนั้นก็คงเป็นกิจกรรม Entertain ของทีมงานที่มา ท่านที่ว่างเรียนเชิญที่เลโคะนะครับ

Photos from ศูนย์เครือข่ายฯ สบเมย's post 07/12/2014

(ภาพชุดที่ 3)งานกีฬาศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสบเมย
โดยปีนี้ จัดขึ้นที่โรงเรียนบ้านแม่ทะลุ ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2557
ชมภาพบรรยากาศของการแข่งขันได้ที่นี่

Photos from ศูนย์เครือข่ายฯ สบเมย's post 07/12/2014

(ภาพชุดที่ 2)งานกีฬาศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสบเมย
โดยปีนี้ จัดขึ้นที่โรงเรียนบ้านแม่ทะลุ ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2557
ชมภาพบรรยากาศของการแข่งขันได้ที่นี่

Photos from ศูนย์เครือข่ายฯ สบเมย's post 07/12/2014

งานกีฬาศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสบเมย
โดยปีนี้ จัดขึ้นที่โรงเรียนบ้านแม่ทะลุ ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2557
ชมภาพบรรยากาศของการแข่งขันได้ที่นี่

18/11/2014

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสบเมย

ด้วย ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสบเมย มีข้อราชการที่จะต้องหารือ เพื่อเตรียมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาระดับศูนย์เครือข่าย กิจกรรมเข้าพักแรมลูกเสือเนตรนารี และกิจกรรมอื่น ๆ ของภาคเรียนที่ ๒/ ๒๕๕๗ นั้น
ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสบเมย ร่วมประชุมในวัน ศุกร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนบ้านแม่ทะลุ เวลา ๑๓.๐๐ น. หวังอย่างยิ่งว่าคงได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเป็นอย่างดี

จึงเรียนมาเพื่อทราบและร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

( นายบำรุงศักดิ์ บูระสิทธิ์ )
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเลโคะ
ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสบเมย

07/10/2014

เรียน ท่านผู้บริหารทุกท่าน
เรียนเชิญท่านผู้บริหาร และคณะครูร่วมงานเลี้ยงส่ง ผอ เขตพื้นที่การศึกษาฯ ผอ.ทวนทอง ศรีสวัสดิ์ ชม.เขต 3 ในคืนวันที่ 8 ต.ค. เริ่มงาน 6.00 น. ห้องประชุมทองสวัสดิ์ โดยขอความอนุเคราะห์สมทบการจัดงาน ท่านละ 250 บาท และร่วมเดินทางไปส่ง ชม.3 (อ.ฝาง) เช้าวันที่ 9 ต.ค. 5.30 น. ด้วยรถตู้ที่ สพป.จัดให้ สมทบค่าเดินทาง ท่านละ 500 บาท ขอแจ้งร่วมงานเลี้ยงและเดินทางกลับมาด่วน และชำระเงินได้ที่ประธานศูนย์เครือข่ายฯ นะครับ

28/09/2014

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน
ตาม ที่ได้กำหนดการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระหว่างวันที่ ๑-๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส แต่ยังมีประเด็นการดำเนินการหลายประการที่จำเป็นจะต้องปรึกษาหารือร่วมกัน

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญ คณะกรรมการบริหารศูนย์เครือข่าย , ประธานกรรมการและเลขานุการฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับศูนย์เครือข่าย เข้าร่วมประชุมในวัน อังคาร ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส เวลา ๐๙.๐๐ น. พร้อมกันนี้ ขอให้คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ได้มาจัดเตรียมสถานที่ในการแข่งขัน ตามที่ได้นัดหมายด้วย
บำรุงศักดิ์ บูระสิทธิ์
ประธานศูนย์เครือข่ายฯสบเมย

27/09/2014

คำสั่งงานศิลปหัตถกรรมศูนย์ฯ57

12/09/2014

ขอความอนุเคราะห์ทุกโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสบเมย จัดส่งไฟล์ข้อมูล (Excel) มายังสำนักงานศูนย์เครือข่ายฯ ทาง เฟสบุคส์ศูนย์ฯ สบเมย หรือ ทางระบบ E-Office โดยด่วน เพื่อทางศูนย์เครือข่ายฯ จักได้จัดทำเอกสารบัญชีดังกล่าว เป็นภาพรวมของศูนย์เครือข่ายฯ และรายงาน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๒ ต่อไป (รายละเอียดแจ้งใน E office)

31/08/2014

เรียน ท่านผู้บริหาร พี่น้องเพื่อนครูในศูนย์ฯสบเมย ทุกท่าน
ขอประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่งรายการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับศูนย์ฯ ให้รีบส่งด้วย (ก่อนวันที่ 5 ก.ย. 57) เพื่อที่จะได้จัดตารางการแข่งขัน และต้องเตรียมสถานที่ และอุปกรณ์ต่างๆ ... โรงเรียนที่ส่งมาแล้ว ได้แก่ ทิยาเพอ ดอยงาม แม่ลามา ห้วยน้ำใสและเลโคะ ส่วนที่เหลือให้รีบส่งรายการแข่งขันยืนยันมาด้วยนะครับ...ขอบคุณครับ...ครูเปิ้ล

31/08/2014

เรียน ท่านผู้บริหาร พี่น้องในศูนย์ฯสบเมย ทุกท่าน
ตามที่นัดประชุมก.บริหารศูนย์ และ คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดศิลปหัตถกรรมศูนยฺ์ในวันที่ 1 ก.ย. 57 นั้น
เนื่องจากหลายท่านติดภารกิจ จึงขอเลื่อนการประชุมเป็นวันศุกร์ที่ 5 ก.ย. 57 ณ โรงเรียนบ้านแม่คะตวน เวลา 13.00 น. หนังสือจะส่งในระบบ E Office อีกทีนะครับ
ผอ.หนุ่ย

Photos from ศูนย์เครือข่ายฯ สบเมย's post 18/08/2014

ประชุมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับศูนย์เครือข่าย

Photos from ศูนย์เครือข่ายฯ สบเมย's post 14/08/2014

ฟุตบอลกระชับมิตร โรงเรียนบ้านแม่ลามา โรงเรียนเลโคะ โรงเรียนทีฮือลือ ณ สนามโรงเรียนบ้านแม่ลามา

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 | 03/08/2014

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 |

สพฐ. ได้ประกาศยกเลิกนโยบายการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ฉบับเดิม และได้ประกาศนโยบายใหม่ 29 ข้อ

http://www.sillapa.net/home/%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-64/

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 | ปรับปรุงเกณฑ์ใหม่ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 »

Mobile uploads 01/08/2014

ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวครูสมศักดิ์ด้วยนะค่ะ

18/07/2014

ครูหาญฝากแจ้งเพื่อนครูทั้งหลายที่เป็นสมาชิกสหกรณ์นะค่ะว่าวันนี้ไม่มีประชุมสหกรณ์อาจจะเลื่อนประชุมเป็นในอาทิตย์หน้าเดี๋ยวจะแจ้งอีกทีนะค่ะ

06/07/2014

..........รายนามตามนี้ เท่าที่แจ้งกลับคณะกรรมการที่ไม่สามารถออกนิเทศได้.............ที่เหลือร่วมด้วยหมดนะครับ

คณะกรรมการนิเทศ
การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสบเมย
ระหว่างวันที่ ๘-๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗
................................................

๑. ด้านวิชาการ
๑. ผอ.บำรุงศักดิ์ บูระสิทธิ์
๒. นายอดิศักดิ์ ปู่หล้า
๓. นางสาวอภิรดา ริยอง
๔. นางสาวเจนจิรา มโนวรรณา
๕. นางสาวนงค์ลักษณ์ อุตมะโชค
๖. นางสาวฉัตรสุดา รัตนชมภู
๗. คณะผู้บริหาร อบต.สบเมย
๒. ด้านงบประมาณ
๑. นายหาญ ศิลาชาล
๒. นางเดือนนภา ดวงทิพย์
๓. นางพิมพ์ผกา ดำรงธรรม
๔. นางธัญญารัตน์ โฉมพรรณ
๕. คณะศึกษานิเทศก์ สพป.มส.๒
๓. ด้านบุคคล
๑. ผอ.คำนึง แก้วมูล
๒. นายเจนตะวัน ศรีวิชัย
๓. นายนพรัตน์ ทวีวงศ์อำไพ
๔. คณะผู้บริหาร อบต.สบเมย
๔. ด้านบริหารทั่วไป
๑. ผอ.ศรีนวล เอกจันทร์
๒. นายสมศักดิ์ คล้ายไพรวัลย์
๓. นายปรีชา มะโนสีลา
๔. คณะผู้บริหาร อบต.สบเมย

ที่อยู่


Mae Hong Son
58110

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Mae Hong Son (แสดงผลทั้งหมด)
RTP Cyber Village บ้านห้วยช่างคำ RTP Cyber Village บ้านห้วยช่างคำ
หมู่ 8 ตำบลห้วยโป่ง อ.เมือง จว.
Mae Hong Son, 58000

Covid-19 แม่ฮ่องสอน Covid-19 แม่ฮ่องสอน
Mae Hong Son, 58000

แลกเปลี่ยนข่าวสารที่ถูกต้องเกี่ยว?

กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโค กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโค
ศาลากลางหลังใหม่ ชั้น 2
Mae Hong Son, 58000

หน่วยงานสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จัง?

สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่อ สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่อ
ถนน นาวาคชสาร
Mae Hong Son, 58000

กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม

สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและ สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและ
47/1 - 2 ถนนนาวาคชสาร ตำบลจองคำ
Mae Hong Son, 58000

โทร 053-611899 ต่อ 11: นิติกร 14: อัยการจังหวัด 12

องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย
Mae Hong Son, 58110

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนต?

สมาคมพัฒนาการศึกษาจังหวัดแ สมาคมพัฒนาการศึกษาจังหวัดแ
อาคารชานกะเล ต.จองคำ
Mae Hong Son, 58000

ร่วมพัฒนาการศึกษา

สวท.แม่ฮ่องสอน สวท.แม่ฮ่องสอน
119/2 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง
Mae Hong Son, 58000

สวท.แม่ฮ่องสอน FM 104 MHz สังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์ 053-612508 , 053-612157

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม
ถนนขุนลุมประพาส
Mae Hong Son, 58000

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ห้องสมุดวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ห้องสมุดวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน มหาวิทยา
Mae Hong Son, 58000

ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนบ้าน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนบ้าน
9/1 ม.3 ต.ห้วยโป่ง
Mae Hong Son, 58000

สินค้าชุมชนและแหล่งท่องเที่่ยว

สถานีตำรวจภูธรเมืองแม่ฮ่อง สถานีตำรวจภูธรเมืองแม่ฮ่อง
สถานีตำรวจภูธรเมืองแม่ฮ่อง
Mae Hong Son, 58000

พ.ต.อ.ภาสวินท์ แก้วต่าย ผกก.สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน 094-548-4568