สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหว

สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหว

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่
ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม
ถนนขุนลุมประพาส
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแ
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแ
124/2 ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ
สวท.แม่ฮ่องสอน
สวท.แม่ฮ่องสอน
119/2 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม
สสจ.มส.
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและ
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและ
47/1 - 2 ถนนนาวาคชสาร ตำบลจองคำ
สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่อ
สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่อ
ถนน นาวาคชสาร
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแ
98/1 ถนนขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน, Amphoe Muang Mae Hong Son
สมาคมพัฒนาการศึกษาจังหวัดแ
สมาคมพัฒนาการศึกษาจังหวัดแ
อาคารชานกะเล ต.จองคำ
โรงพยาบาลศรีสังวาลย์
โรงพยาบาลศรีสังวาลย์
101
แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
108, Amphoe Muang Mae Hong Son
สถานีตำรวจภูธรเมืองแม่ฮ่อง
สถานีตำรวจภูธรเมืองแม่ฮ่อง
สถานีตำรวจภูธรเมืองแม่ฮ่องสอน
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน, Amphoe Muang Mae Hong Son
ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน
99 ถนนปางล้อนิคม ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน, Amphoe Muang Mae Hong Son
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัด
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัด
286/3 ถ.แม่ฮ่องสอน-ปาย ต.ปางหมู, Pang Mu

#กระทรวงการพัฒนาสังคมและควา

สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศ
สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศ
ชั้น 16 Zone A อาคารหลังใหม่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, Bangkok
สำนักงานพัฒนาสังคมและความม
สำนักงานพัฒนาสังคมและความม
ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร, Amphoe Muang Kamphaeng Phet
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพช
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพช
255 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี, Bangkok
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีแ
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีแ
เลขที่ 78/3 หมู่ 1 ซอยติวานนท์-ปากเกร็ด 1 ถ.ติวานนท์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด, Bangkok
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบ
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบ
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.), Bangkok
สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเ
สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเ
Amphoe Muang Phayao 56150
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังห
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังห
250 หมู่ที่ 14 ถนนหนองสองห้อง-ท่าบ่อ ต.ค่ายบกหวาน อ.เมือง จ.หนองคาย, Amphoe Muang Nong Khai
พมจ.นครนายก
พมจ.นครนายก
Suwannasorn Road, Nakhon Nayok

#dcy

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังห
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังห
250 หมู่ที่ 14 ถนนหนองสองห้อง-ท่าบ่อ ต.ค่ายบกหวาน อ.เมือง จ.หนองคาย, Amphoe Muang Nong Khai
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิ
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิ
2/40 หมู่2 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี, ปทุมธานี
SocialMsociety (กระทรวงการพัฒนาสังคมแ
SocialMsociety (กระทรวงการพัฒนาสังคมแ
1034 Krung Kasem Road, Mahanak , Pomprapsattruphai, Bangkok
สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเ
สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเ
Amphoe Muang Phayao 56150
สำนักงานพัฒนาสังคมและความม
สำนักงานพัฒนาสังคมและความม
ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร, Samut Sakhon
กองทุนคุ้มครองเด็ก
กองทุนคุ้มครองเด็ก
กรมกิจการเด็กและเยาวชน 618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ, Bangkok
เทศบาลตำบลทุ่งลาน
เทศบาลตำบลทุ่งลาน
99 หมูที่ 9 ต.ทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง, Ban Phru To
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบา
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบา
61 ม.3 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี, Amphoe Bang Lamung

ความคิดเห็น

ข่าวที่ 18/2565
วันที่ 8 เมษายน 2565

การมอบเงินช่วยเหลือแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารจัดการเงินบริจาคและทรัพย์สินเพื่อสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริหารจัดการเงินบริจาคฯ ได้อนุมัติการให้ความช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์
และเจ้าหน้าที่สนับสนุนที่ติดเชื้อโควิด-19 จากการปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ไปแล้ว จำนวน 300 ราย เป็นเงิน 10,245,000 บาท (สิบล้านสองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) จัดหาถุงยังชีพช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง 6,796,000 บาท (หกล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) และส่งมอบเงินสมทบโครงการผลิตวัคซีน 20,100,000 บาท (ยี่สิบล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) รวมทั้งสิ้น 37,141,000 บาท (สามสิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ครั้งนี้ คณะกรรมการฯ มีมติอนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือแก่บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ สนับสนุนฯ เพิ่มเติม จำนวน 140 ราย เป็นเงิน 4,220,000 บาท (สี่ล้านสองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบเงินแก่ผู้แทนรับมอบ
ของหน่วยงานทางการแพทย์ ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.กรมแพทย์ทหารบก จำนวน 52 ราย รวมเป็นเงิน 1,560,000 บาท
2.กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 49 ราย รวมเป็นเงิน 1,470,000 บาท
3.กรมราชทัณฑ์ จำนวน 20 ราย รวมเป็นเงิน 600,000 บาท
4.สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 18 ราย รวมเป็นเงิน 560,000 บาท
5.กรมแพทย์ทหารเรือ จำนวน 1 ราย รวมเป็นเงิน 30,000 บาท
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวแสดงความขอบคุณภาคเอกชนและประชาชนที่ได้ร่วมกันบริจาคเงินสมทบทุนการแก้ไขปัญหาโรคโควิด-19 ตลอดจนการส่งมอบกำลังใจให้กับประชาชนคนไทยทุกคน เพื่อให้ผ่านสถานการณ์วิกฤตนี้ไปให้ได้ ทั้งนี้ หากท่านต้องการร่วมส่งมอบกำลังใจและมีความประสงค์สนับสนุนการช่วยเหลือให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงินได้ที่ ธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067-0-13829-0 ชื่อบัญชี “สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อรับบริจาคสนับสนุนการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)” โดยยอดเงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานปลัดสำนัก-นายกรัฐมนตรี โทร 0 2283 4318 - 24

*******************************
รมว.เฮ้ง เร่งเครื่อง ส่ง ‘โฆษก’นำทีม ‘อธิบดีกรมจัด - กรมพัฒฯ’ ลุยหารือ ศอ.บต.จัดส่งแรงงานฝีมือชายแดนใต้ไปซาอุฯ

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) พร้อมด้วย นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ลงพื้นที่ร่วมประชุมหารือร่วมกับ พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พร้อมด้วยผู้นำแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเตรียมการจัดส่งแรงงานไปทำงานประเทศซาอุดีอาระเบีย ณ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) กล่าวว่า ตามที่ท่านสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ลงนามความตกลงความร่วมมือด้านแรงงานกับนายอะห์หมัด บิน สุไลมาน อัลรอยิฮี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาสังคมซาอุดีอาระเบียจำนวน 2 ฉบับ ทั้งการจัดหาแรงงานทั่วไปและแรงงานในบ้านระหว่างกระทรวงแรงงานแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาสังคมแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียเมื่อวันที่ 28 มีนาคมที่ผ่านมานั้น และทางซาอุฯ มีความต้องการแรงงานที่มีทักษะฝีมือในสาขาช่างฝีมือในอุตสาหกรรมก่อสร้าง พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งผู้ที่มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ ภาษาอาหรับ ซึ่งในวันนี้กระทรวงแรงงานได้รับการประสานจาก ศอ.บต. เพื่อมาประชุมหารือในการเตรียมความพร้อมของแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จะจัดส่งไปทำงานในซาอุดีอาระเบีย

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า คนหางานที่ประสงค์จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศต้องลงทะเบียนกับศูนย์ทะเบียนคนหางาน ไปทำงานต่างประเทศ ซึ่งเป็นศูนย์รวมข้อมูลคนหางานที่ต้องการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ โดยคนหางานต้องแจ้งข้อมูลที่สำคัญ เช่น ประเทศที่ต้องการจะเดินทางไปทำงาน ตำแหน่งงานที่ต้องการทำ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์การทำงาน และความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ เป็นต้น โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือลงทะเบียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ (e-Service) ทางเว็บไซต์ http://toea.doe.go.th หรือโทรสอบถามได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน

นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า การหารือกับ ศอ.บต.และผู้นำแรงงานในวันนี้เพื่อรับทราบข้อมูลแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าผู้ที่ประสงค์จะไปทำงานส่วนใหญ่มีทักษะฝีมือความถนัดด้านใดบ้าง สอดคล้องกับความต้องการของซาอุฯ หรือไม่ หากทักษะฝีมือไม่ตรงกับความต้องการก็จะมีการ Up - Skill/Re - Skill ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ ซึ่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้เตรียมการด้านหลักสูตรฝึกอบรม สถานที่เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์การฝึกอบรม โดยเฉพาะหลักสูตรภาษาอังกฤษ หรือภาษาอาหรับ นวดแผนไทย นวดสปา การประกอบอาหาร ช่างก่อสร้าง ช่างไฟฟ้า และช่างเชื่อม ทั้งนี้ การฝึกอบรมจะเน้นเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน การใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า ตลอดจนการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ก่อนไปทำงานต่างประเทศ เพื่อให้ได้รับค่าจ้าง ค่าตอบแทนที่มีมาตรฐานและเป็นธรรม เน้นบูรณาการข้อมูลความต้องการตำแหน่งงานกับกรมการจัดหางาน เพื่อดำเนินการฝึกได้ตรงกับความต้องการของนายจ้างในต่างประเทศ โดยผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมหรือทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4 หรือ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทุกแห่งทั่วประเทศ

พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) กล่าวว่า จากการสำรวจกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีความสนใจไปทำงานในประเทศซาอุดีอาระเบีย พบว่า มีกลุ่มแรงงานไทยที่เคยอาศัยหรือทำงานในประเทศซาอุดีอาระเบียและได้เดินทางกลับภูมิลำเนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องมาจากสถานการณ์โควิด-19 จำนวน 899 คน กลุ่มนักศึกษาที่จบการศึกษาจากประเทศแถบตะวันออกลาง 70 คน กลุ่มนักศึกษาที่จบการศึกษาสาขาภาษาอาหรับในประเทศไทย 1,375 คน กลุ่มแรงงานไทยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เดินทางกลับจากประเทศมาเลเซียเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 12,605 คน กลุ่มนักศึกษาที่ผ่านการฝึกทักษะอาชีพจากศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดชายแดนภาคใต้ 65 คน และกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีความประสงค์ไปทำงานในประเทศซาอุดีอาระเบีย 37 คน
พล.อ.ประวิตร ประชุม ติดตาม เร่งแก้ปัญหา"ค้ามนุษย์" เห็นชอบ"แผนปฏิบัติการฯ และร่างข้อตกลง ไทย-AUS ตั้งศูนย์ต่อต้านค้ามนุษย์" พอใจผลคืบหน้า ส่งผลดียกระดับประเมิน ย้ำรัฐบาลจริงใจ แก้ปัญหา

เมื่อ 8 เม.ย.65, 10.00น. พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช.โฆษก รอง นรม. เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม. ได้เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการประสานและกำกับการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ปกค.) ครั้งที่2/2565 ณ มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ที่ประชุมได้รับทราบ การดำเนินงานการจัดตั้งศูนย์คัดแยกผู้เสียหาย (ดอนเมือง) เพื่อเป็นสถานที่คัดแยกตามหลักมาตรฐานสากล ซึ่งมีความคืบหน้าตามแผนงาน และเป็นไปตามข้อสั่งการของพล.อ.ประวิตร ที่ต้องการเร่งรัดขับเคลื่อนให้รวดเร็วขึ้น และจะต้องมีการรายงานให้ทราบอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะด้วย

จากนั้น ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา เห็นชอบ ร่างแผนปฏิบัติการว่าด้วยกลไกการส่งต่อระดับชาติ การบริหารจัดการคดีและการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหาย จากการค้ามนุษย์ และการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ พ.ศ.2565 เพื่อให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องนำไปสู่การปฏิบัติให้ถูกต้อง และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดย พล.อ.ประวิตร ได้กำชับให้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ อย่างยั่งยืน ภายใต้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ปคม.) ,พม. และ รง.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและองค์กรระหว่างประเทศ ที่ให้การสนับสนุนและความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาแผนปฏิบัติการให้ได้มาตรฐานระดับสากล และเห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงว่าด้วย "ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลออสเตรเลีย" ในการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศ เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ โดย พล.อ.ประวิตร ได้มอบให้ ยธ.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินการตามขั้นตอนโดยเร็ว ก่อนเสนอคณะกรรมการ ปคม. ต่อไป

พล.อ.ประวิตร ยังได้กำชับ สตช.,พม.,รง.,กต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งรัดดำเนินงาน ตามความรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ให้ได้ผลเป็นรูปธรรม เพื่อยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ สู่มาตรฐานสากล และต้องให้การค้ามนุษย์หมดไปจากประเทศไทยโดยเร็วที่สุด สำหรับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์หรือบังคับใช้แรงงานหรือบริการ จะต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือ และเยียวยาที่เป็นธรรม พร้อมทั้งได้เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทุกหน่วยงาน จะต้องไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือสมประโยชน์กับขบวนการค้ามนุษย์ อย่างเด็ดขาด
จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนารูปแบบเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2565 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน
วันนี้ 8 เมษายน 2565 เวลา 09:30 น นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มอบหมายให้ นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ เป็นประธานการประชุม คณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนารูปแบบเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารราชการในจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ2565 ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาสชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง (PM ๒.๕) และการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี พ.ศ. 2565 พร้อมทั้งสรุปผลการดำเนินการ โดยสำนักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่1 มกราคม – 5 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีจุดความร้อนสะสมทั้งหมด 4,191 จุด ซึ่งทางจังหวัดได้ตั้งเป้าหมายไว้ไม่เกิน 9,556 จุด โดยอำเภอที่มีจุดสะสมความร้อนมากที่สุด ได้แก่ อำเภอแม่สะเรียง จำนวน 1,176 จุด
ทำนอกจากนี้ในที่ประชุมยังมีการพิจารณา โครงการสัมมนา เรื่อง การขับเคลื่อน จังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (High Perfomance Provinces) ในวันที่ ๑๙ มษายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชมเวียงละกอน ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดลำปาง
ยอดโควิด8เมย65
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเฮลิคอปเตอร์ เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่จังหวัดพร้อม บูรณาการกำลังทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาโดยปีนี้สถานการณ์หมอกควันไฟป่าลดลงมากกว่าทุกปี
จากสถานการณ์ปัญหาไฟป่าและหมอกควันไฟในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบยังมีจุดฮอตสปอตกระจายเป็นบริเวณกว้าง โดยเฉพาะในพื้นที่ป่าของ อำเภอแม่สะเรียง และ อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
นายพรเทพ เจริญสืบสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง เปิดเผยว่า นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้สั่งการให้มีการระดมการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเฮลิคอปเตอร์ เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่ ร่วม ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ป่าบริเวณ อุทยานแห่งชาติสาละวิน และอุทยานแห่งชาติแม่เงา อำเภอแม่สะเรียง และพื้นที่ป่าห้วยทราย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ทั้งนี้มีการการประชุมบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟ โดยจัดแบ่งกำลังเจ้าหน้าที่ออกเป็น 2 ส่วน คือ ปฏิบัติการทางอากาศยาน และ การปฏิบัติการทางภาคพื้นที่ดิน ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายที่ยังพบจุดความร้อนกระจายในพื้นที่ภูเขาสูงชัน
ทั้งนี้การปฏิบัติการดังกล่าวว่ามีการบินดับไฟป่ากว่า 18 เที่ยว ในการขึ้นบินทิ้งน้ำดับไฟป่าในพื้นที่เป้าหมาย 9,000 ลิตร โดยใช้แหล่งน้ำในพื้นที่

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วน ราชการกรมประชาสัมพันธ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2518 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2518 กำหนดให้กรมประชาสัมพันธ์มีส่วนราชการส่วนภูมิภาค โดยเริ่มเปิดสำนักงาน ประชาสัมพันธ์จังหวัดครั้งแรก 5 จังหวัด เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2523 ปัจจุบันกรมประชาสัมพันธ์ เปิดสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดครบทุกจังหวัด ทั่วประเทศ จำนวน 75 แห่ง
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เปิดทำการ เมื่อ วันที่ 1 เมษายน 2534 มีสำนักงานตั้งอยู่ชั้นล่างของอาคารศาลากลางจังหวัด แม่ฮ่องสอน มีผู้รับผิดชอบ บริหารงานสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดังนี้
1. นายพิชัย ศิรมณี (พ.ศ. 2534 - 2536)
2. นายธำรงค์ แพพิมพารัตน์ (พ.ศ. 2536 - 2540)
3. นายชูโชค ทองตาล่วง (พ.ศ. 2540 - 2540)
4. นายสุชาติ ณ สุวรรณ (พ.ศ. 2540 - 2542)
5. นายธำรงค์ แพพิมพารัตน์ (พ.ศ. 2543 - 2546)
6. นายจีรศักดิ์ บุญช่วย (พ.ศ. 2546 - 2547)
7. นายชัยรัตน์ พรหมศิลป์ (พ.ศ. 2548 – 2551)
8. นายอุทิศ วงศ์มาก (พ.ศ. 2551 – 2553)
9. นางอ่อนศรี ศรีอัมพร (พ.ศ. 2553 – 2557)
10. นางสาววาสนา ไข่แก้ว (พ.ศ. 2558 - 2563)
11. นายชีวิน ศรัทธา (พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน)

เปิดเหมือนปกติ

Photos from สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน's post 08/04/2022

ข่าวที่ 18/2565
วันที่ 8 เมษายน 2565

การมอบเงินช่วยเหลือแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารจัดการเงินบริจาคและทรัพย์สินเพื่อสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริหารจัดการเงินบริจาคฯ ได้อนุมัติการให้ความช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์
และเจ้าหน้าที่สนับสนุนที่ติดเชื้อโควิด-19 จากการปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ไปแล้ว จำนวน 300 ราย เป็นเงิน 10,245,000 บาท (สิบล้านสองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) จัดหาถุงยังชีพช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง 6,796,000 บาท (หกล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) และส่งมอบเงินสมทบโครงการผลิตวัคซีน 20,100,000 บาท (ยี่สิบล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) รวมทั้งสิ้น 37,141,000 บาท (สามสิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ครั้งนี้ คณะกรรมการฯ มีมติอนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือแก่บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ สนับสนุนฯ เพิ่มเติม จำนวน 140 ราย เป็นเงิน 4,220,000 บาท (สี่ล้านสองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบเงินแก่ผู้แทนรับมอบ
ของหน่วยงานทางการแพทย์ ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.กรมแพทย์ทหารบก จำนวน 52 ราย รวมเป็นเงิน 1,560,000 บาท
2.กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 49 ราย รวมเป็นเงิน 1,470,000 บาท
3.กรมราชทัณฑ์ จำนวน 20 ราย รวมเป็นเงิน 600,000 บาท
4.สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 18 ราย รวมเป็นเงิน 560,000 บาท
5.กรมแพทย์ทหารเรือ จำนวน 1 ราย รวมเป็นเงิน 30,000 บาท
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวแสดงความขอบคุณภาคเอกชนและประชาชนที่ได้ร่วมกันบริจาคเงินสมทบทุนการแก้ไขปัญหาโรคโควิด-19 ตลอดจนการส่งมอบกำลังใจให้กับประชาชนคนไทยทุกคน เพื่อให้ผ่านสถานการณ์วิกฤตนี้ไปให้ได้ ทั้งนี้ หากท่านต้องการร่วมส่งมอบกำลังใจและมีความประสงค์สนับสนุนการช่วยเหลือให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงินได้ที่ ธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067-0-13829-0 ชื่อบัญชี “สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อรับบริจาคสนับสนุนการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)” โดยยอดเงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานปลัดสำนัก-นายกรัฐมนตรี โทร 0 2283 4318 - 24

*******************************

Photos from สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน's post 08/04/2022

รมว.เฮ้ง เร่งเครื่อง ส่ง ‘โฆษก’นำทีม ‘อธิบดีกรมจัด - กรมพัฒฯ’ ลุยหารือ ศอ.บต.จัดส่งแรงงานฝีมือชายแดนใต้ไปซาอุฯ

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) พร้อมด้วย นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ลงพื้นที่ร่วมประชุมหารือร่วมกับ พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พร้อมด้วยผู้นำแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเตรียมการจัดส่งแรงงานไปทำงานประเทศซาอุดีอาระเบีย ณ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) กล่าวว่า ตามที่ท่านสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ลงนามความตกลงความร่วมมือด้านแรงงานกับนายอะห์หมัด บิน สุไลมาน อัลรอยิฮี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาสังคมซาอุดีอาระเบียจำนวน 2 ฉบับ ทั้งการจัดหาแรงงานทั่วไปและแรงงานในบ้านระหว่างกระทรวงแรงงานแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาสังคมแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียเมื่อวันที่ 28 มีนาคมที่ผ่านมานั้น และทางซาอุฯ มีความต้องการแรงงานที่มีทักษะฝีมือในสาขาช่างฝีมือในอุตสาหกรรมก่อสร้าง พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งผู้ที่มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ ภาษาอาหรับ ซึ่งในวันนี้กระทรวงแรงงานได้รับการประสานจาก ศอ.บต. เพื่อมาประชุมหารือในการเตรียมความพร้อมของแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จะจัดส่งไปทำงานในซาอุดีอาระเบีย

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า คนหางานที่ประสงค์จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศต้องลงทะเบียนกับศูนย์ทะเบียนคนหางาน ไปทำงานต่างประเทศ ซึ่งเป็นศูนย์รวมข้อมูลคนหางานที่ต้องการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ โดยคนหางานต้องแจ้งข้อมูลที่สำคัญ เช่น ประเทศที่ต้องการจะเดินทางไปทำงาน ตำแหน่งงานที่ต้องการทำ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์การทำงาน และความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ เป็นต้น โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือลงทะเบียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ (e-Service) ทางเว็บไซต์ http://toea.doe.go.th หรือโทรสอบถามได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน

นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า การหารือกับ ศอ.บต.และผู้นำแรงงานในวันนี้เพื่อรับทราบข้อมูลแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าผู้ที่ประสงค์จะไปทำงานส่วนใหญ่มีทักษะฝีมือความถนัดด้านใดบ้าง สอดคล้องกับความต้องการของซาอุฯ หรือไม่ หากทักษะฝีมือไม่ตรงกับความต้องการก็จะมีการ Up - Skill/Re - Skill ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ ซึ่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้เตรียมการด้านหลักสูตรฝึกอบรม สถานที่เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์การฝึกอบรม โดยเฉพาะหลักสูตรภาษาอังกฤษ หรือภาษาอาหรับ นวดแผนไทย นวดสปา การประกอบอาหาร ช่างก่อสร้าง ช่างไฟฟ้า และช่างเชื่อม ทั้งนี้ การฝึกอบรมจะเน้นเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน การใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า ตลอดจนการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ก่อนไปทำงานต่างประเทศ เพื่อให้ได้รับค่าจ้าง ค่าตอบแทนที่มีมาตรฐานและเป็นธรรม เน้นบูรณาการข้อมูลความต้องการตำแหน่งงานกับกรมการจัดหางาน เพื่อดำเนินการฝึกได้ตรงกับความต้องการของนายจ้างในต่างประเทศ โดยผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมหรือทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4 หรือ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทุกแห่งทั่วประเทศ

พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) กล่าวว่า จากการสำรวจกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีความสนใจไปทำงานในประเทศซาอุดีอาระเบีย พบว่า มีกลุ่มแรงงานไทยที่เคยอาศัยหรือทำงานในประเทศซาอุดีอาระเบียและได้เดินทางกลับภูมิลำเนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องมาจากสถานการณ์โควิด-19 จำนวน 899 คน กลุ่มนักศึกษาที่จบการศึกษาจากประเทศแถบตะวันออกลาง 70 คน กลุ่มนักศึกษาที่จบการศึกษาสาขาภาษาอาหรับในประเทศไทย 1,375 คน กลุ่มแรงงานไทยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เดินทางกลับจากประเทศมาเลเซียเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 12,605 คน กลุ่มนักศึกษาที่ผ่านการฝึกทักษะอาชีพจากศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดชายแดนภาคใต้ 65 คน และกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีความประสงค์ไปทำงานในประเทศซาอุดีอาระเบีย 37 คน

Photos from สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน's post 08/04/2022

พล.อ.ประวิตร ประชุม ติดตาม เร่งแก้ปัญหา"ค้ามนุษย์" เห็นชอบ"แผนปฏิบัติการฯ และร่างข้อตกลง ไทย-AUS ตั้งศูนย์ต่อต้านค้ามนุษย์" พอใจผลคืบหน้า ส่งผลดียกระดับประเมิน ย้ำรัฐบาลจริงใจ แก้ปัญหา

เมื่อ 8 เม.ย.65, 10.00น. พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช.โฆษก รอง นรม. เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม. ได้เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการประสานและกำกับการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ปกค.) ครั้งที่2/2565 ณ มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ที่ประชุมได้รับทราบ การดำเนินงานการจัดตั้งศูนย์คัดแยกผู้เสียหาย (ดอนเมือง) เพื่อเป็นสถานที่คัดแยกตามหลักมาตรฐานสากล ซึ่งมีความคืบหน้าตามแผนงาน และเป็นไปตามข้อสั่งการของพล.อ.ประวิตร ที่ต้องการเร่งรัดขับเคลื่อนให้รวดเร็วขึ้น และจะต้องมีการรายงานให้ทราบอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะด้วย

จากนั้น ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา เห็นชอบ ร่างแผนปฏิบัติการว่าด้วยกลไกการส่งต่อระดับชาติ การบริหารจัดการคดีและการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหาย จากการค้ามนุษย์ และการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ พ.ศ.2565 เพื่อให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องนำไปสู่การปฏิบัติให้ถูกต้อง และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดย พล.อ.ประวิตร ได้กำชับให้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ อย่างยั่งยืน ภายใต้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ปคม.) ,พม. และ รง.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและองค์กรระหว่างประเทศ ที่ให้การสนับสนุนและความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาแผนปฏิบัติการให้ได้มาตรฐานระดับสากล และเห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงว่าด้วย "ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลออสเตรเลีย" ในการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศ เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ โดย พล.อ.ประวิตร ได้มอบให้ ยธ.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินการตามขั้นตอนโดยเร็ว ก่อนเสนอคณะกรรมการ ปคม. ต่อไป

พล.อ.ประวิตร ยังได้กำชับ สตช.,พม.,รง.,กต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งรัดดำเนินงาน ตามความรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ให้ได้ผลเป็นรูปธรรม เพื่อยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ สู่มาตรฐานสากล และต้องให้การค้ามนุษย์หมดไปจากประเทศไทยโดยเร็วที่สุด สำหรับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์หรือบังคับใช้แรงงานหรือบริการ จะต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือ และเยียวยาที่เป็นธรรม พร้อมทั้งได้เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทุกหน่วยงาน จะต้องไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือสมประโยชน์กับขบวนการค้ามนุษย์ อย่างเด็ดขาด

Photos from สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน's post 08/04/2022

จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนารูปแบบเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2565 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน
วันนี้ 8 เมษายน 2565 เวลา 09:30 น นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มอบหมายให้ นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ เป็นประธานการประชุม คณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนารูปแบบเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารราชการในจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ2565 ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาสชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง (PM ๒.๕) และการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี พ.ศ. 2565 พร้อมทั้งสรุปผลการดำเนินการ โดยสำนักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่1 มกราคม – 5 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีจุดความร้อนสะสมทั้งหมด 4,191 จุด ซึ่งทางจังหวัดได้ตั้งเป้าหมายไว้ไม่เกิน 9,556 จุด โดยอำเภอที่มีจุดสะสมความร้อนมากที่สุด ได้แก่ อำเภอแม่สะเรียง จำนวน 1,176 จุด
ทำนอกจากนี้ในที่ประชุมยังมีการพิจารณา โครงการสัมมนา เรื่อง การขับเคลื่อน จังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (High Perfomance Provinces) ในวันที่ ๑๙ มษายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชมเวียงละกอน ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดลำปาง

Photos from สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน's post 08/04/2022

ยอดโควิด8เมย65

Photos from สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน's post 08/04/2022

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเฮลิคอปเตอร์ เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่จังหวัดพร้อม บูรณาการกำลังทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาโดยปีนี้สถานการณ์หมอกควันไฟป่าลดลงมากกว่าทุกปี
จากสถานการณ์ปัญหาไฟป่าและหมอกควันไฟในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบยังมีจุดฮอตสปอตกระจายเป็นบริเวณกว้าง โดยเฉพาะในพื้นที่ป่าของ อำเภอแม่สะเรียง และ อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
นายพรเทพ เจริญสืบสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง เปิดเผยว่า นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้สั่งการให้มีการระดมการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเฮลิคอปเตอร์ เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่ ร่วม ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ป่าบริเวณ อุทยานแห่งชาติสาละวิน และอุทยานแห่งชาติแม่เงา อำเภอแม่สะเรียง และพื้นที่ป่าห้วยทราย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ทั้งนี้มีการการประชุมบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟ โดยจัดแบ่งกำลังเจ้าหน้าที่ออกเป็น 2 ส่วน คือ ปฏิบัติการทางอากาศยาน และ การปฏิบัติการทางภาคพื้นที่ดิน ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายที่ยังพบจุดความร้อนกระจายในพื้นที่ภูเขาสูงชัน
ทั้งนี้การปฏิบัติการดังกล่าวว่ามีการบินดับไฟป่ากว่า 18 เที่ยว ในการขึ้นบินทิ้งน้ำดับไฟป่าในพื้นที่เป้าหมาย 9,000 ลิตร โดยใช้แหล่งน้ำในพื้นที่

Photos from สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน's post 07/04/2022

"อนุชา" ลงพื้นที่ภูเก็ตตรวจสอบข้อเท็จจริง ประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนสมาคมประมงฯ ยืนยันรัฐบาลตั้งใจแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ ให้เกิดความยั่งยืน

วันนี้ (7 เมษายน 2565) เวลา 14.00 น. นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางลงพื้นที่ จังหวัดภูเก็ต เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและประชุมหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของสมาคมการประมงแห่งประเทศ โดยมีนายชาญกฤช เดชวิทักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายมงคลชัย สมอุดร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะทำงานร่วมลงพื้นที่

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะได้เดินทางไปยังท่าเทียบเรือประมงภูเก็ตตําบลรัษฎา เพื่อตรวจติดตามการบริหารจัดการเรือขาวแดงและตรวจสอบระบบติดตามเรือประมง (Vessel Monitoring System: VMS) และการติดตั้งระบบ Automatic Identification System : AIS ในเรือประมง จากนั้นได้ร่วมประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากกรณีที่สมาคมชาวประมงแห่งประเทศไทย ได้ร่วมประชุมหารือกรณีดังกล่าว เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

ภายหลังตรวจเยี่ยมและประชุมรับฟังปัญหาฯ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีมีความ ห่วงใยถึงปัญหาการประมงในพื้นที่ ซึ่งการแก้ไขปัญหากรณีดังกล่าว มีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ความละเอียด รอบคอบในการดําเนินการแก้ไขปัญหา เนื่องจากบางกรณีปัญหาเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องด้านกฎหมาย โดยจะต้อง ประสานสอบถามความเห็นจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาให้การแก้ไขปัญหา เป็นไปอย่างถูกต้อง ตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันปัญหาใหม่ที่อาจเกิดขึ้นตามมาภายหลัง พร้อมกำชับให้หาทางแก้ไขให้ทั้งภาครัฐและชาวประมงได้รับประโยชน์ 2 ฝ่าย บนพื้นฐานความร่วมมือความเข้าใจที่ดีต่อกัน

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เน้นย้ำว่าตลอดเวลาที่ผ่านมารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจต่อความเดือดร้อนของพี่น้องชาวประมง ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ติดตามปัญหาอย่างใกล้ชิด สั่งการกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาที่สะสมและเรื้อรังมานาน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้ประกอบการประมงอย่างเต็มที่ ยืนยันรัฐบาลมีความตั้งใจแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะปัญหาที่ประชาชนได้รับจากการออกกฎ ข้อบังคับ มาตรการต่างๆ ของรัฐบาล ขอให้ประชาชนเข้าใจถึงการออกกฎ ข้อบังคับ มาตรการต่างๆ ด้วย เพราะรัฐบาลต้องการทำทุกอย่างให้เข้าสู่ระบบ และถูกต้องกฎหมาย ให้ได้ตามมาตรฐานสากล แต่รัฐบาลก็ไม่เคยทอดทิ้งประชาชนที่ใช้ชีวิต มีอาชีพมาก่อนจะมีกฎข้อบังคับ ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ในส่วนประเด็นข้อกังวลเรื่องการติดตั้ง AIS จะทำให้ข้อมูลผู้ประกอบการถูกเปิดเผยต่อสาธารณชนนั้น รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ขอให้ผู้ประกอบอย่ากังวลในเรื่องนี้ ซึ่งจะมีการเข้ารหัสเพื่อสามารถให้เข้าถึงข้อมูล ส่วนข้อมูลที่้เปิดเผยนั้นเป็นการเปิดเผยเท่าที่จำเป็นเพื่อใช้ในการติดตามเรือ แต่จะไม่เปิดเผยข้อมูลจริงทั้งหมดของเรือ ส่วนเรื่องอุปกรณ์ปั่นไฟที่ผู้ประกอบการแสดงความเป็นห่วงเรื่องความรับผิดชอบกรณีอุปกรณ์เสียหายนั้น ในส่วนนี้จะเป็นการให้ผู้ประกอบการรับผิดชอบกรณีจงใจทำให้อุปกรณ์เสียหายเท่านั้น ถึงจะให้ผู้ประกอบการรับผิดชอบค่าเสียหาย สำหรับเรื่องวันทำประมงที่ได้เสนออีก 30 วัน ในปีการประมงนั้น ขอให้ทุกคนเข้าใจบริบทของสภาพความสมบูรณ์ของธรรมชาติเพื่อให้เกิดความสมดุลของระบบนิเวศ รวมถึงความปลอดภัยช่วงมรสุม จำเป็นต้องประกาศกำหนดวันเดินเรืออย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตามประเด็นปัญหาต่างๆ ที่ได้มีการนำเสนอจะนําไปประชุมหาแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อให้การแก้ไขปัญหาของสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ขอให้ชาวประมงช่วยกันรักษาอาชีพประมง รวมถึงความสมบูรณ์ทางทะเล สภาพแวดล้อม และธรรมชาติให้คงอยู่อย่างสมบูรณ์ตลอดไป
-----------------------------------

Photos from สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน's post 07/04/2022

ยอดโควิด7เมย65

Photos from สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน's post 07/04/2022

📣ประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ
เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี อ าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ณ อาคารอเนกประสงค์ “บุญชู ตรีทอง” โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ในวันอาทิตย์ ที่ 17 เดือนเมษายน พ.ศ.2565
ณ อาคารอเนกประสงค์ “บุญชู ตรีทอง” โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ

ผู้ที่สนใจร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคัเพื่อการศึกษา ประจำปี 2565 สามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาแม่ฮ่องสอน
ชื่อบัญชี : สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนห้องสอนศึกษา
เลขที่บัญชี : 508-0-26972-3

Photos from สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน's post 07/04/2022

📣ประชาสัมพันธ์
แผ่นพับการขอพระราชทานเกี่ยวกับพิธีการศพ

☎️สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน
โทร 053 614 417

07/04/2022

📢 ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน 🙏

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 📌
📢ขอเชิญชวน เสนอชื่อบุคคล กลุ่มบุคคล และองค์กร เพื่อประกาศเกียรติคุณเป็น "คนดีศรีแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕"🙏

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 👇
https://drive.google.com/.../1XbDganlPxp2h5WlDuEGSi0OQAUf...

------------------------------------
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน (หลังเดิม) โทร. ๐๕๓ ๖๑๔ ๔๑๗

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ถนน
Mae Hong Son
58000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

Mae Hong Son บริการภาครัฐอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลา ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลา
บ้านดง หมู่ 5 ตำบลห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย
Mae Hong Son, 58120

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มคร สำนักงานสวัสดิการและคุ้มคร
ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน
Mae Hong Son, 58000

ให้คำปรึกษาปัญหาแรงงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย
Mae Hong Son, 58110

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนต?

สามหมอกการเกษตร สามหมอกการเกษตร
Mae Hong Son, 58120

ศูนย์จำหน่ายปุ๋ยซุปเปอร์กรีน แคปซูล ฮิวมิก พลัส อีเขียวนาโน จัดส่งฟรีทั่วประเทศ EMS

สมาคมกู้ชีพ-กู้ภัยจังหวัดแม สมาคมกู้ชีพ-กู้ภัยจังหวัดแม
แม่ฮ่องสอน
Mae Hong Son, 58000

ทำดีเพื่อพ่อ ทำดีเพื่อแผ่นดิน

การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านแ การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านแ
หมู่ 1 ต.ปางมะผ้า อ.ปางมะผ้า จ.ม่ฮ่องสอน
Mae Hong Son, 58150

สถานีตำรวจภูธรเมืองแม่ฮ่อง สถานีตำรวจภูธรเมืองแม่ฮ่อง
สถานีตำรวจภูธรเมืองแม่ฮ่องสอน
Mae Hong Son, 58000

พ.ต.อ.ภาสวินท์ แก้วต่าย ผกก.สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน 094-548-4568

Covid-19 แม่ฮ่องสอน Covid-19 แม่ฮ่องสอน
Mae Hong Son, 58000

แลกเปลี่ยนข่าวสารที่ถูกต้องเกี่ยว?

ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนบ้าน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนบ้าน
9/1 ม.3 ต.ห้วยโป่ง
Mae Hong Son, 58000

สินค้าชุมชนและแหล่งท่องเที่่ยว

LLC Chankalay Maehongson LLC Chankalay Maehongson
ถนน ขุนลุมประพาส
Mae Hong Son, 58000

ศิษย ์เก่าโรงเรียนบ้านป่าลา ศิษย ์เก่าโรงเรียนบ้านป่าลา
Mae Hong Son, 58000

โรงเรียนบ้านป่าลาน ตำบลห้วยโป่ง อำ?