สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1, Lampang Videos

Videos by สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 in Lampang. สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 สังกัด กรมท

Other สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 videos

วันอังคาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 นายโอภาส ถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ได้เข้าร่วมรายการสัมภาษณ์สดผ่านวิทยุของอสมท.จังหวัดลำปางคลื่นความถี่ 99.0MHz รายการ "เพื่อชุมชน" ออกอากาศเวลา 13.30-14.00 น. โดยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับภารกิจการดูแล พื้นที่แหล่งน้ำของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ภายใต้กรอบนโยบายของกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 4 ภารกิจ ดังนี้ 1.การเฝ้าระวังเตือนภัย น้ำท่วม ดินถล่ม (Early Warning) 2.การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการจัดหาแหล่งน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน นอกเขตชลประทาน 3.การแก้ไขปัญหาภัยแแล้งในพื้นที่ขาดแคลนน้ำ 4.การสร้างจิตสำนึกในการใช้น้ำการดูแลสิ่งก่อสร้าง และมีการทำโครงการป่าเปียก ตามแนวพระราชดำริ โดยบูรณาการร่วมกันระหว่าง กรมทรัพยากรน้ำกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เพื่อฟื้นฟูทรัพย

สทภ.1 ออกสื่อสัมภาษณ์สด ผ่านช่องทาง สถานีวิทยุอสมท.จ.ลำปาง รายการ "เพื่อชีวิต"คลื่น 99.0 MHz. วันอังคาร์ที่ 11 ม.ค.65 เวลา 13.30 -14.00น. ผอ.สทภ.1 ออกสื่อสัมภาษณ์สดผ่านช่องทาง สถานีวิทยุอสมท.จ.ลำปาง รายการ \"เพื่อชีวิต\"คลื่น 99.0 MHz.เพื่อประชาสัมพันธ์ ภารกิจและผลงานของ สทภ.1 เพื่อให้พี่น้องประชาชน สามารถเข้าถึงและขอสามารถขอความช่วยเหลือในด้านทรัพยากรแหล่งน้ำ ในเขตรับผิดชอบภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด https://dwr.go.th/news_inside.php?news_id=104004

สทภ.1 ประชุมคณะผู้บริหาร หารือแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นายโอภาส ถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ประชุมคณะผู้บริหาร หารือแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ชั้น 3 เพื่อหารือการดำเนินงานในพื้นที่ และเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน รวมถึงมอบหมายงานตามภารกิจแก่หน่วยงานภายใน เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 https://dwr.go.th/news_inside.php?news_id=103022

สทภ.1 โดยส่วนแผนงานและประเมินผล เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดิน (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 1/2565 ในวันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. นายโอภาส ถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 มอบหมายให้ นางสาววรรณอนงค์ อุชุโกศลการ ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและประเมินผล เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดิน (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม 1 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เหนือบน จังหวัดลำปาง โดยมี นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน เพื่อให้โครงการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกำหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการขับเคลื่อน ตามแผนปฏิบัติการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในที่ประชุม แจ้งกา

สทภ.1 ช่วยเหลือพี่น้องขาดแคลนน้ำ การเกษตร จ.ตาก

สทภ.1 ช่วยเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัย​ จังหวัดเชียงราย

"สานต่อไม่รอ แล้วนะ"

โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำจากฝายน้ำล้นแม่น้ำมะ
โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำจากฝายน้ำล้นแม่น้ำมะ บ้านสันต้นธง หมู่ที่ 2 ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย (ปีงบประมาณ 2563)