ส่วนประสานโครงการพระราชดำร

ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก ส่วนประสานโครงการพระราชดำร, เลขที่ 1 ถนนป่าไม้เขต ตำบล เวียงเหนือ, Lampang.

ส่วนประสานโครงการพระราชดำริ และกิจการพิเศษ ตั้งอยู่ในสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง มีหน้าที่เกี่ยวกับประสานการดำเนินงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในท้องที่ความรับผิดชอบของ สบอ.13 สลป.

Photos from ส่วนประสานโครงการพระราชดำริ และกิจการพิเศษ's post 04/03/2022

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 09.00น.นายสุพจน์ กึกก้อง หัวหน้าโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ บ้านแม่ต๋ำ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ศิลปชีพบ้านแม่ต๋ำและราษฎรบ้านแม่ต๋ำ ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ทำกิจกรรมจิตอาสาทำความดีพัฒนา ตัดหญ้า เก็บขยะ กำจัดเชื้อเพลิง ทำความสะอาด บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ บ้านแม่ต๋ำ ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง

Photos from ส่วนประสานโครงการพระราชดำริ และกิจการพิเศษ's post 07/02/2022

โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ บ้านแม่ต๋ำ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ศิลปชีพบ้านแม่ต๋ำ และราษฎรบ้านแม่ต๋ำ จัดทำกิจกรรมจิตอาสาทำความดีพัฒนาทำความสะอาดบริเวณอนุสาวรีย์ครูบาขาวปี ซึ่งเป็นพระพัฒนารวบรวมราษฎรทำถนนเส้นทางระหว่างเขตติดต่ออำเภอลี้ จังหวัดลำพูนและอำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง

Photos from ส่วนประสานโครงการพระราชดำริ และกิจการพิเศษ's post 04/01/2022

เมื่อวันที่1 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น.โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ บ้านแม่ต๋ำ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาทำความดีพัฒนาทำความสะอาด เก็บขยะ ตัดหญ้าตามเส้นทางระหว่างโครงการฯถึงวัดบ้านแม่ต๋ำ ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จ.ลำปาง และทำความสะอาด และเก็บขยะในบริเวณวัดบ้านแม่ต๋ำ เป็นการประชาสัมพันธ์หน่วยงานและทำความดี เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565

Photos from ส่วนประสานโครงการพระราชดำริ และกิจการพิเศษ's post 05/12/2021

โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ บ้านแม่ต๋ำ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันที่ 5 ธันวาคม 2564 ร่วมกับพนักงานข้าราชการ ประชาชน ท้องที่อำเภอเสริมงาม ณ บริเวณโรงเรียนอนุบาลเสริมงาม ต.ทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม และร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดตัดหญ้าบำรุงรักษาต้นไม้บริเวณรอบสำนักงานโครงการ

เยี่ยมชมและศึกษาแหล่งเรียนรู้ โครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านแม่ต๋ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 07/11/2021

เยี่ยมชมและศึกษาแหล่งเรียนรู้ โครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านแม่ต๋ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ บ้านแม่ต๋ำ จังหวัดลำปาง
.
นายสุพจน์ กึกก้อง หัวหน้าโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ บ้านแม่ต๋ำ นำคณะเจ้าหน้าที่โครงการฯ เยี่ยมชมและศึกษาแหล่งเรียนรู้โครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านแม่ต๋ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ 1 ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จ.ลำปาง โดยในการเยี่ยมชมในครั้งนี้มีนายนิกร ชาวน่าน ผู้จัดการโครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านแม่ต๋ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ พาเยี่ยมชมและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการสาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวก ถนน แหล่งน้ำ และกิจกรรมภายในโครงการฯ เช่น ปลูกพืชผัก พันธุ์ไม้ผลชนิดต่าง ๆ การเลี้ยงปศุสัตว์ เป็ด ไก่ หมู เลี้ยงปลา เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีพื้นที่จัดกิจกรรมอนุรักษ์สภาพป่าต้นน้ำลำธารธรรมชาติทำให้เกิดความชุ่มชื้นแก่พื้นดินและป่าไม้ ล้วนแล้วแต่เป็นแนวทางที่ดีและเหมาะสมแก่การนำความรู้ไปพัฒนาและขยายผลให้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและราษฎรในพื้นที่รับผิดชอบของโครงการฯ
ลิงค์วีดีโอ https://youtu.be/g3lEUl2du3I

เยี่ยมชมและศึกษาแหล่งเรียนรู้ โครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านแม่ต๋ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ บ้านแม่ต๋ำ จังหวัดลำปางนายสุพจน์ กึกก้อง หัวหน้าโครงการพัฒนาป่าไม้ต.....

It's now easier to send ส่วนประสานโครงการพระราชดำริ และกิจการพิเศษ a message. 28/10/2021

It's now easier to send ส่วนประสานโครงการพระราชดำริ และกิจการพิเศษ a message.

It's now easier to send ส่วนประสานโครงการพระราชดำริ และกิจการพิเศษ a message.

It's now easier to send ส่วนประสานโครงการพระราชดำริ และกิจการพิเศษ a message. 28/10/2021

It's now easier to send ส่วนประสานโครงการพระราชดำริ และกิจการพิเศษ a message.

It's now easier to send ส่วนประสานโครงการพระราชดำริ และกิจการพิเศษ a message.

It's now easier to send ส่วนประสานโครงการพระราชดำริ และกิจการพิเศษ a message. 28/10/2021

It's now easier to send ส่วนประสานโครงการพระราชดำริ และกิจการพิเศษ a message.

It's now easier to send ส่วนประสานโครงการพระราชดำริ และกิจการพิเศษ a message.

It's now easier to send ส่วนประสานโครงการพระราชดำริ และกิจการพิเศษ a message. 28/10/2021

It's now easier to send ส่วนประสานโครงการพระราชดำริ และกิจการพิเศษ a message.

It's now easier to send ส่วนประสานโครงการพระราชดำริ และกิจการพิเศษ a message.

It's now easier to send ส่วนประสานโครงการพระราชดำริ และกิจการพิเศษ a message. 28/10/2021

It's now easier to send ส่วนประสานโครงการพระราชดำริ และกิจการพิเศษ a message.

It's now easier to send ส่วนประสานโครงการพระราชดำริ และกิจการพิเศษ a message.

It's now easier to send ส่วนประสานโครงการพระราชดำริ และกิจการพิเศษ a message. 28/10/2021

It's now easier to send ส่วนประสานโครงการพระราชดำริ และกิจการพิเศษ a message.

It's now easier to send ส่วนประสานโครงการพระราชดำริ และกิจการพิเศษ a message.

It's now easier to send ส่วนประสานโครงการพระราชดำริ และกิจการพิเศษ a message. 28/10/2021

It's now easier to send ส่วนประสานโครงการพระราชดำริ และกิจการพิเศษ a message.

It's now easier to send ส่วนประสานโครงการพระราชดำริ และกิจการพิเศษ a message.

It's now easier to send ส่วนประสานโครงการพระราชดำริ และกิจการพิเศษ a message. 28/10/2021

It's now easier to send ส่วนประสานโครงการพระราชดำริ และกิจการพิเศษ a message.

It's now easier to send ส่วนประสานโครงการพระราชดำริ และกิจการพิเศษ a message.

It's now easier to send ส่วนประสานโครงการพระราชดำริ และกิจการพิเศษ a message. 28/10/2021

It's now easier to send ส่วนประสานโครงการพระราชดำริ และกิจการพิเศษ a message.

It's now easier to send ส่วนประสานโครงการพระราชดำริ และกิจการพิเศษ a message.

It's now easier to send ส่วนประสานโครงการพระราชดำริ และกิจการพิเศษ a message. 28/10/2021

It's now easier to send ส่วนประสานโครงการพระราชดำริ และกิจการพิเศษ a message.

It's now easier to send ส่วนประสานโครงการพระราชดำริ และกิจการพิเศษ a message.

Photos from ส่วนประสานโครงการพระราชดำริ และกิจการพิเศษ's post 02/10/2021

โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ บ้านแม่ต๋ำ
ขอประชาสัมพันธ์ การดำเนินการจัดกิจกรรมสร้างความรู้ปลูกจิตสำนึก เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564
.
โดยได้น้อมนำแนวพระราชดำริ “ปลูกป่าในใจคน” ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาเป็นแนวทางในการดำเนินการจัดกิจกรรมการสร้างความรู้ปลูกจิตสำนึก ภายใต้กิจกรรมที่ดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ “ปลูกป่าในใจคน” ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมุ่งกลุ่มเป้าหมายที่เป็นราษฎรในพื้นที่ ด้วยการจัดประชุมฝึกอบรม โดยเจ้าหน้าที่ป่าไม้เข้าไปให้ความรู้ในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า ความสำคัญของป่าไม้ แนวพระราชดำริด้านการสร้างป่าสร้างรายได้
การปลูกพืชแบบเกษตรผสมผสานเพื่อลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยว แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
.
ผลการดำเนินงาน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความสนใจที่จะนำความรู้จากการรับฟังไปต่อยอด ซึ่งสามารถดูได้จาก การถามตอบปัญหาข้อข้องใจในหัวข้อบรรยาย และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับวิทยากร พร้อมขอเอกสารไว้ศึกษาเพื่อนำไปเผยแพร่ นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ให้ประชาชน ในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอนการดำเนินงาน ก่อเกิดการมีจิตสำนึกในการช่วยการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า อย่างยั่งยืน ได้ดังจุดประสงค์ที่โครงการกำหนดต่อไป
.
โดยกิจกรรมดังกล่าวได้ปฎิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)ของทางจังหวัดลำปาง อย่างเคร่งครัดตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและสวมหน้ากากอนามัยทุกคน
ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้มี ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 35 คน
.
ข้อมูลและภาพ
นายอาคม บุญโนนแต้ หัวหน้าโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ บ้านแม่ต๋ำ

Photos from ส่วนประสานโครงการพระราชดำริ และกิจการพิเศษ's post 01/10/2021

📌โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ดอยล้าน
📣ขอประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการมีส่วนร่วมของกลุ่มโครงการส่งเสริมการปลูกและพัฒนาคุณภาพของกาแฟ☕🌿
ภายใต้งานส่งเสริมประชาสัมพันธ์และงานส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต หรืองานขยายผลสู่ชุมชน ของราษฎรบ้านแม่แจ๋ม หมู่ที่ 1 ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
.
โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ที่ถูกต้องและเหมาะสมในการผลิตกาแฟ สนับสนุนให้เกษตรกร นำความรู้ไปปฏิบัติในไร่กาแฟจริง เพื่อเพิ่มผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ เพื่อลดต้นทุนการผลิต และพัฒนาคุณภาพกาแฟให้ได้มาตรฐาน โดยจัดหาเครื่องบดย่อยวัชพืชเพื่อทำปุ๋ยอินทรีย์ และพัฒนาให้เกษตรกร มีความสามารถในการแข่งขันสินค้ากาแฟ ภายใต้เขตการค้าเสรี เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร,✨
.
เป้าหมาย
เกษตรกร จำนวน 50 ราย ในหมู่บ้านแม่แจ๋ม หมู่ที่ 1 ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ที่อยู่อาศัยอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สุก - แม่สอย ที่ทำกินอยู่ในเขตอุทยาแห่งชาติแจ้ซ้อนไม่มีเอกสารสิทธ์ ที่ทำกินและที่อยู่อาศัยถือครองตามมติคณะรัฐมนตรี 30มิถุนายน 2541 ได้ใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่า
.
แนวทางการดำเนินงาน
ดำเนินการจัดฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ โดยวิทยากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟ และทำปุ๋ยอินทรีย์ ให้จัดทำแปลงต้นแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟ
.
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
เมื่อเกษตรกรนำความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอด จากโครงการไปปฏิบัติพบว่า ต้นกาแฟ มีลำต้น กิ่งก้านสมบูรณ์ขึ้น ปัญหาศัตรูพืชระบาดลดลง ใช้ปุ๋ยเคมีน้อยลง ต้นทุนการผลิตกาแฟลดลง ผลผลิตกาแฟสูงขึ้น ให้เกษตรกร มีอาชีพทำไร่กาแฟ เป็นพืชเศรษฐกิจของหมู่บ้านสร้างอาชีพและรายได้ เป็นอย่างดี เกิดความยั่งยืนของระบบการผลิตกาแฟ เพื่อให้การผลิตกาแฟให้มีคุณภาพ และสามารถแข่งขันกับการตลาดได้ และมีรายได้
จากการจำหน่ายกาแฟเพิ่มขึ้น เพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
.
ภาพและข้อมูล : นายสุพจน์ กึกก้อง หัวหน้าโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ดอยล้าน

พาเดินเยี่ยมชมพันธุ์ไม้เด่น ความหลากหลายทางชีวภาพของโครงการฯพระราชดำริ ดอยล้าน 09/09/2021

พาเดินเยี่ยมชมพันธุ์ไม้เด่น ความหลากหลายทางชีวภาพของโครงการฯพระราชดำริ ดอยล้าน

โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ดอยล้าน
พาเดินเยี่ยมชมพันธุ์ไม้เด่น บริเวณพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานโครงการฯ และบริเวณป่าโดยรอบของโครงการ ที่มีสภาพความสมบูรณ์ของป่าที่เป็นป่าดิบเขา( Hill Evergreen Forest)รวมไปถึงความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งพื้นที่ส่วนมากจะมีเมฆหมอกปกคลุมเป็นประจำ ชาวบ้านเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าป่าเมฆ ทำให้มีอากาศหนาวเย็นและความชุ่มชื้นในป่าสูง ตามลำต้นและกิ่งของต้นไม้ยืนต้นจึงปกคลุมไปด้วยพืชอาศัย จำพวกมอส ไลเคน และกล้วยไม้ ทำให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ ที่สวยงาม น่าหลงใหล ซึ่งเป็นกระแสนิยมในช่วงหลังๆที่ผ่านมา ชวนให้นักท่องเที่ยวในเมืองใหญ่อยากเดินทางมาสัมผัสกับบรรยากาศและธรรมชาติ ในรูปแบบนี้มากขึ้น และทางโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ดอยล้าน ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่าน ที่จะมาเยี่ยมชมในเส้นทางศึกษาธรรมชาติแห่งนี้

พาเดินเยี่ยมชมพันธุ์ไม้เด่น ความหลากหลายทางชีวภาพของโครงการฯพระราชดำริ ดอยล้าน โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ดอยล้านพาเดินเยี่ยมชมพันธุ์ไม้เด่น บริเวณพื้นที่รับผิดชอบของสำนักง....

Photos from ส่วนประสานโครงการพระราชดำริ และกิจการพิเศษ's post 08/09/2021

โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ บ้านแม่ต๋ำ
ขอประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานกิจกรรมจิตอาสาอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564 โดยได้ดำเนินกิจกรรมไปเมื่อวันที่13 สิงหาคม 2564
ทางหน่วยงานได้จัดเตรียมกล้าไม้จำนวน 200 ต้น เพื่อปลูกป่า เนื้อที่ 1 ไร่ ณ บริเวณพื้นที่โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ บ้านแม่ต๋ำ หมู่ที่ 1 ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบไปด้วย เจ้าหน้าที่ทหารชุดปฏิบัติการโครงการพัฒนาบ้านแม่ต๋ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ต๋ำ และราษฎรจิตอาสาชุมชนบ้านแม่ต๋ำ รวมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 30 คน และกิจกรรมดังกล่าวได้ปฎิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และแนวทางป้องกันการควบคุมแพร่ระบาดโรคโควิด-19
ของทางจังหวัดลำปาง อย่างเคร่งครัดตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและสวมหน้ากากอนามัยทุกคน ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
กิจกรรมดังกล่าวถือได้ว่าเป็นร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ ที่จะนำความรู้ที่ถ่ายทอดไปใช้ และลงมือการปฏิบัติจริงจัง และยังเป็นการปลูกจิตสำนึกในการหวงแหนและพร้อมที่จะรักษาให้ทรัพยากรในพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ตลอดไป

Photos from ส่วนประสานโครงการพระราชดำริ และกิจการพิเศษ's post 29/07/2021

#ธนาคารอาหารชุมชน #แหล่งอาหารของชุมชน
.
โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ บ้านแม่ต๋ำ ดำเนินการจัดทำแปลงธนาคารอาหารชุมชน FOOD BANK ปลูกผักหวานป่า เนื้อที่ 3 ไร่ เพื่อเป็นแหล่งอาหารของชุมชน บ้านแม่ต๋ำ หมู่ที่ 1 ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง
.
โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ บ้านแม่ต๋ำ ได้ร่วมประชุมประชาคมกับราษฎรบ้านแม่ต๋ำ หมู่ที่ 1 ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง และที่ประชุมมีความต้องการจะปลูกพืชที่กินได้ ซึ่งโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ บ้านแม่ต๋ำ ได้ทราบถึงปัญหาดังกล่าว และพร้อมเข้าให้การสนับสนุน โดยจัดทำแปลงปลูกพืชธนาคารอาหารชุมชนของหมู่บ้าน
.
โดยได้ดำเนินการคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสม จำนวน 3 ไร่ ซึ่งพื้นที่เป้าหมายอยู่ในพื้นที่ของโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ บ้านแม่ต๋ำ และดำเนินการเตรียมพื้นที่ที่คัดเลือก โดยการแผ้วถาง เก็บ ริบ สุม ทำแนวกันไฟ
พร้อมปักหลักหมายแนวปลูก หลังจากเตรียมพื้นที่เสร็จเรียบร้อยหน่วยงานได้นำกล้าผักหวานป่าที่เพาะไว้
มาปูลกในพื้นที่ที่จัดเตรียม จำนวน 500 ต้น พร้อมทั้งคอยดายวัชพืชนับอัตราการรอดตาย
และปลูกซ่อมจนแล้วเสร็จเมื่อ 8 กรกฎาคม 2564
.
ประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินการ ราษฎรเสริมงาม จ.ลำปาง จำนวน 15 ครัวเรือน มีแปลงปลูกผักหวานป่า เป็นธนาคารอาหารชุมชนใกล้บ้าน ลดการพึ่งพาจากป่าธรรมชาติร่วมกับบำรุง ดูและรักษา
และใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

Photos from ส่วนประสานโครงการพระราชดำริ และกิจการพิเศษ's post 29/07/2021

"เสริมอาชีพ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ให้กับราษฎร"
#บ้านแม่แจ๋ม อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
โดยโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ดอยล้าน
.
ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรบ้านแม่แจ๋ม อ.เมืองปาน จ.ลำปาง และรับทราบถึงปัญหาของราษฎรในพื้นที่ จึงได้มีการจัดกิจกรรมการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์ ตามแผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กิจกรรมงานพัฒนาการป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ งานส่งเสริมประชาสัมพันธ์และงานส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต หรืองานขยายผลสู่ชุมชน ของโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ดอยล้าน โดยการแจกพันธุ์หมู ปลา และกบ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนให้แก่ราษฎรในท้องถิ่น โดยใช้แนวทางตามแนวพระราชดำริในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาปรับใช้ในการดำเนินงาน ซึ่งประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงาน ราษฎรบ้านแม่แจ๋ม จำนวน 20 ครัวเรือน รู้สึกยินดีที่ได้รับการสนับสนุนจากการดำเนินงานของภาครัฐ พร้อมที่จะนำแนวทางตามแนวพระราชดำริมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สร้างอาชีพ และเพิ่มรายได้อย่างยั่งยืนต่อไป❤️❤️

Photos from ส่วนประสานโครงการพระราชดำริ และกิจการพิเศษ's post 08/07/2021

"ให้น้ำ ให้ชีวิต"
โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ บ้านแม่ต๋ำ ดำเนินจัดประปาภูเขา เพื่อช่วยเหลือ "ราษฎรบ้านแม่ต๋ำ" ภายใต้กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร โดยได้สำรวจความต้องการของราษฎรบ้านแม่ต๋ำ หมู่ที่ 1 ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จ.ลำปาง จำนวน 6 ครัวเรือน มีความต้องการจัดทำระบบประปาภูเขา เนื่องจากแยกไปตั้งขุมชนใหม่ ประปาหมู่บ้านไปไม่ถึง จึงต้องเสาะหาแหล่งน้ำมาใช้ โดยโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ บ้านแม่ต๋ำ ได้ทราบถึงปัญหาดังกล่าว และเข้าให้การสนับสนุนดังกล่าว
.
โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ บ้านแม่ต๋ำ โดยได้ดำเนินการจัดทำระบบประปาภูเขา จากตาน้ำบนเขาทางด้านทิศใต้ ของชุมชน เพื่อส่งน้ำเข้าสู่แทงค์พักน้ำส่วนกลาง ระยะทาง 500 เมตร และดำเนินการแล้วเสร็จ 2 กรกฎาคม 2564
.
ประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินการ ราษฎรเสริมงาม จ.ลำปาง จำนวน 6 ครัวเรือน ได้รับน้ำจากแทงค์น้ำส่วนกลาง ไปเก็บไว้ในแทงค์น้ำส่วนตัวของแต่ละครอบครัว ให้ได้ใช้น้ำอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ใช้ในการอุปโภคบริโภค การเกษตรปลูกพืชผักสวนครัว และเลี้ยงสัตว์ อย่างยั่งยืน
.
ราษฏรกลุ่มนี้รู้สึกยินดี ดีใจ ที่ได้รับการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ และได้ร่วมกันสร้างประปาภูเขาจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี โครงการต่อไปคือการสำรวจหาแหล่งน้ำบริเวณใกล้เคียงเพิ่มเติม เพื่อเสริมระบบประปาให้มีน้ำไว้ใช้เพิ่มมากขึ้น

Photos from ส่วนประสานโครงการพระราชดำริ และกิจการพิเศษ's post 07/07/2021

🌿โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ดอยล้าน ร่วมกับราษฎรบ้านแม่แจ๋มและราษฎรจิตอาสาพระราชทานดำเนินการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ ร่วมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดินสืบสานสู่ 100 ล้านต้น"✨
.
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2564 โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ดอยล้าน ร่วมกับราษฎรบ้านแม่แจ๋มและราษฎรจิตอาสาพระราชทานดำเนินการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ ร่วมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดินสืบสานสู่ 100 ล้านต้น ณ.วัดแม่แจ๋ม ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง รวมต้นไม้ที่ปลูกจำนวน 400 ต้น 2 ชนิด คือ ต้นนางพญาเสือโคร่ง จำนวน 200 ต้น และต้นเสี้ยวป่า จำนวน 200 ต้น และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งสิ้นจำนวน 30 คน
และนี่คือความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ ที่จะให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ รวมถึงทรัพยากรในพื้นที่ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ตลอดไป
.
โดยปฎิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและสมหน้ากากอนามัยทุกคน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส "โควิด-19" ของทางจังหวัดลำปาง

Photos from ส่วนประสานโครงการพระราชดำริ และกิจการพิเศษ's post 07/06/2021

"โครงการสร้างบ้านเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส (นายตา วงศ์สุภา)"
ราษฎรบ้านเลขที่ 98 หมู่ 1 บ้านแม่ต๋ำ นายตา วงศ์สุภา อายุ 62 ปี โรคประจำตัว พิการหลังค่อม ตาซ้ายบอด นานว่า 10 ปี และมีสมาชิกในครอบครัวอีกหนึ่งคน คือนายบารมี วงศ์สุภา อายุ 30 ปี โรคประจำตัว พิการแขนและขาอ่อนแรงตั้งแต่เกิด
.
โดยได้เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 และแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 และการดำเนินงานใช้งบประมาณจากเหล่ากาชาด จังหวัดลำปาง จำนวน 50,000 บาท ซึ่งดำเนินการโดยกิ่งกาชาดอำเภอเสริมงาม ร่วมกับโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ บ้านแม่ต๋ำ ที่ได้สนับสนุนเจ้าหน้าที่ช่วยเหลืองานก่อสร้างบ้าน จำนวน 5 นาย
และสนับสนุนปูนซีเมนต์ 15 กระสอบ และเงินสด จำนวน 1,300 บาท
ซึ่งโครงการก่อสร้างดังกล่าวได้รับการสำรวจและออกแบบบ้านจากสำนักงานเทศบาลตำบลเสริมซ้าย ก่อสร้างบ้านปูนชั้นเดียว ขนาด 6 x 6 เมตร ประกอบด้วยห้องโถง 1 ห้อง ห้องนอน 1 ห้อง และห้องน้ำ 1 ห้อง พร้อมสุขภัณฑ์ และชักโครก
.
มีหน่วยงานที่ร่วมโครงการดังกล่าว ได้แก่
- กิ่งกาชาดอำเภอเสริมงาม
- เทศบาลตำบลเสริมซ้าย
- โครงการพัฒนาบ้านแม่ต๋ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
- โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ บ้านแม่ต๋ำ
นับเป็นความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ ที่จะช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ราษฎรผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ยกระดับคุณภาพชีวิต ให้ได้มีที่อยู่อาศัย และเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐได้ตอบสนองความจําเป็นพื้นฐานของราษฎร ให้มีสวัสดิการทางสังคม และมีชีวิตที่ดีขึ้น ต่อไป

โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริบ้านทุ่งจี้ หนุนชุมชนปลูกหวายบนพื้นที่กว่า ... 07/06/2021

โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริบ้านทุ่งจี้ หนุนชุมชนปลูกหวายบนพื้นที่กว่า ...

นายจรินทร์ กันตี หัวหน้าโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ บ้านทุ่งจี้ สังกัดส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งชุดกำลังเจ้าหน้าที่ประจำหน่วย รวมทั้งผู้นำชุมชนและชาวบ้านได้ร่วมกันดำเนินการทำแนวกันไฟและทำกิจกรรมตามมาตรการ “การชิงเก็บและการใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุเชื้อเพลิง” ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อปกป้องพื้นที่ป่าไม่ให้ถูกทำลายและยังคงความอุสมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติให้ได้มากที่สุด แต่ยังคงมีพื้นที่บางส่วนที่ถูกไฟป่าเผาไหม้ ธรรมชาติถูกทำลาย จึงจำเป็นที่จะต้องทำการฟื้นฟูและร้างความสมดุลทางธรรมชาติให้กลับมาโดยเร็วที่สุด

โดยภายหลังผ่านห้วงวิกฤตของสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน ในช่วงระยะฟื้นฟูธรรมชาติตามแผนการบริหารของจังหวัดลำปาง ซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปนั้น โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ บ้านทุ่งจี้ ได้ดำเนินการโครงการปลูกหวาย จำนวนกว่า 20,000 ต้น บนพื้นที่กว่า 100 ไร่ ในเขตป่าบ้านทุ่งข่วง ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์ อีกทั้งในอนาคตยังสามารถเป็นแนวกันไฟทางธรรมชาติได้ นอกจากนี้ป่าหวายแห่งนี้ยังจะสามารถเป็นแหล่งอาหาร สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชน และสามารถสร้างความมั่นคงต่อการดำรงชีวิตของประชาชนได้อย่างยั่งยืนต่อไป

นายจรินทร์ กันตี กล่าวเพิ่มเติมว่า หากประชาชนมีความประสงค์ หรือมีความต้องการต้นกล้าหวาย หรือไม้ชนิดอื่นๆ ที่ทางหน่วยได้ทำการเพาะชำไว้ เพื่อนำไปปลูกในพื้นที่หรือหัวไร่ปลายนา เพื่อสร้างความสมบูรณ์ให้กับทางธรรมชาติ สามารถติดต่อแจ้งความประสงค์ขอรับกล้าไม้ได้ที่ โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ บ้านทุ่งจี้ ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านถ้ำ หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง ในวันและเวลาราชการ

โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริบ้านทุ่งจี้ หนุนชุมชนปลูกหวายบนพื้นที่กว่า ... โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริบ้านทุ่งจี้ หนุนชุมชนปลูกหวายบนพื้นที่กว่า 100 ไร่ หวังฟื้นฟูสภาพป่าแล.....

Photos from ส่วนประสานโครงการพระราชดำริ และกิจการพิเศษ's post 06/06/2021

✨สืบเนื่องจากโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ดอยล้าน ได้ดำเนินการสำรวจข้มูลชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรบ้านแม่แจ๋ม และรับทราบถึงปัญหาของราษฎร เมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูแล้ง ราษฎรจะขาดน้ำอุปโภคบริโภค ส่งผลกระทบต่อการดำนินชีวิตแก่ราษฎรบ้านแม่แจ๋ม 40 ครอบครัว✨
.
🌿ในการนี้โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ดอยล้าน จึงได้ดำเนินกิจกรรมปรับปรุงแหล่งน้ำของหมู่บ้าน พร้อมทั้งต่อท่อประปาภูเขาของบ้านแม่แจ๋ม หมู่ที่ 1 ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ภายใต้การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในโครงการพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
.
โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชนดำนินการสำรวจพื้นที่และขุดลอกเส้นทางน้ำ และวางระบบท่อเพื่อทำประปาภูเขา ระยะทาง 200 เมตรปรับปรุงฝายเดิม ขนาดความยาว 450 ซม. ความกว้าง 20 ซม. ความสูง 80 ซม. จำนวน 1 แห่ง 💦
ประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินการ ราษฎรสามารถเก็บกักน้ำจากฝาย เพื่อใช้สำหรับอุปโภคบริโภคได้ตลอดปี มีผู้เข้ารับประโยชน์จากการดำเนินงาน 40 ครัวเรือน
และราษฎรได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของภาครัฐ สามารถตอบสนองต่อความต้องการราษฎรได้อย่างสูงสุด❤️❤️
.
หมายเหตุ : การดำเนินกิจการดังกล่าวแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา

Photos from ข่าว สวท.ลำปาง's post 15/05/2021

Photos from ข่าว สวท.ลำปาง's post

09/05/2021

กิจกรรมปลูกป่าหวาย ปีงบประมาณ 2564 โครงการฯพระราชดำริ ดอยล้าน

โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ดอยล้าน #ดำเนินกิจกรรมปลูกป่าหวายประจำปีงบประมาณ 2564 ดำเนินปลูกป่าหวายในครั้งนี้ 100 ไร่ และบำรุงป่าหวาย ของปีงบประมาณที่ผ่านมา พร้อมทั้งได้ทำการแผ้วถาง พรวนดินใส่ปุ๋ย จำนวน500ไร่ แบ่งเป็น 3 แปลง แปลงที่1 ,250 ไร่ แปลงที่2 ,150 ไร่ รวมทั้งหมด600 ไร่ ณ บ้านแม่แจ๋ม ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง เพื่อรองรับการขาดแคลนหวาย นำไปทำฟอร์นิเจอร์เครื่องจักสาน เป็นการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชนต่อไป

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

กิจกรรมปลูกป่าหวาย ปีงบประมาณ 2564 โครงการฯพระราชดำริ ดอยล้าน

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


เลขที่ 1 ถนนป่าไม้เขต ตำบล เวียงเหนือ
Lampang
52000

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 16:30
อังคาร 09:00 - 16:30
พุธ 09:00 - 16:30
พฤหัสบดี 09:00 - 16:30
ศุกร์ 09:00 - 16:30

Lampang บุคคลสาธารณะอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
ภูดอยฟาร์ม เห็ดหอมสด ภูดอยฟาร์ม เห็ดหอมสด
ลำปาง-เด่นชัย
Lampang, 52150

สินค้าโอทอปหมู่บ้านปางมะโอ กาแฟและ

Cycle Home Cycle Home
แม่ทะ
Lampang, 52150

ซื้อ- ขายมอเตอร์ไซค์ Harley Davison ( อะไหล่,ซ่อมดูแล )

Alissa Janine Wollmann Alissa Janine Wollmann
Lampang

Instagram : alissajanine

ชมรมรถโบราณแม่แก่ง ชมรมรถโบราณแม่แก่ง
Thoen
Lampang, 52160

บ้านแม่แก่ง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

OVERCLOZix Thailand OVERCLOZix Thailand
Lampang

𝗢𝗩𝗘𝗥𝗖𝗟𝗢𝗭𝗶𝘅 𝗧𝗵𝗮𝗶𝗹𝗮𝗻𝗱 : Gamer - Entertainment - Lifestyle - Technology

เสริมอักษรการพิมพ์ เสริมอักษรการพิมพ์
65 เสริมงาม
Lampang, 52220

สุรากลั่นชุมชน '' ข้าวก่ำ '' สุรากลั่นชุมชน '' ข้าวก่ำ ''
4/1 หมู่ 1 ต.บ้านโป่ง อ.งาว
Lampang, 52110

ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน(มผช.) และเป็นสินค้าโอท็อประดับห้าดาว (Five Star O-Top Product)

แก้วเซรามิค แก้วสกรีนโลโก้  By แก้วเซรามิค แก้วสกรีนโลโก้ By
เจริญวิทยา
Lampang, 52100

ผลิตและจำหน่าย สินค้า แก้วมัค เซรามิคสกรีนโลโก้ ตามแบบที่ลูกค้าต้องการ

16.08.41 16.08.41
ลำปาง
Lampang, 52130

ปรึกษา เกี่ยวกับชีวิตความรัก เหงา อยากระบาย เพจเราช่วยได้ในระดับหนึ่ง

ร่มไม้กรีนพาร์ค ร่มไม้กรีนพาร์ค
เลขที่ 325 ม.5 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
Lampang, 52100

ที่พัก ราคาถูก บรรยากาศดี อาหารอร่อย

วิถีชีวิตเด็กบ้านนอก Peiyw “ Photo “ วิถีชีวิตเด็กบ้านนอก Peiyw “ Photo “
วิถีชีวิตเด็กบ้านนอกPeiywphoto
Lampang, 52100

วิถีชีวิตเด็กบ้านนอก