สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2

ตำแหน่งใกล้เคียง องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร

สถานีสิ่งแวดล้อม
สถานีสิ่งแวดล้อม
Muang Lampang 52000
ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลลำปาง จำ
ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลลำปาง จำ
อาคารโภชนะศาสตร์ชั้น3 โรงพยาบาลลำปาง
บ้านนาสัก เขต8 วังป่าบอน
บ้านนาสัก เขต8 วังป่าบอน
บ้านนาสัก, Mae Mo
วัดเชตวัน ลำปาง
วัดเชตวัน ลำปาง
ถ.บุญวาทย์, Amphoe Muang Lampang
มูลนิธิ น้อยลูกซัด เสาจินดาร
มูลนิธิ น้อยลูกซัด เสาจินดาร
Tipchang Road, Nakhon Lampang
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์
1 ถนนป่าไม้
ลำปางเซรามิกแฟร์ ครั้งที่ 34
ลำปางเซรามิกแฟร์ ครั้งที่ 34
ไทวัสดุสาขาลำปาง
คลินิกหมอพรเทพ
คลินิกหมอพรเทพ
180 Boonyawat Rd, Suandok, Muang
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตำบล
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตำบล
หมู่ 10 บ้านทุ่งคา ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม
ชุมชน คน สบปราบ
ชุมชน คน สบปราบ
261หมู่2 ต สบปราบ อ สบปราบ
บ้านแม่ต๋อม - แมต่อคี
บ้านแม่ต๋อม - แมต่อคี
หมู่ 8 ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
บ้านเรา เรสซิเดนซ์ ลำปาง
บ้านเรา เรสซิเดนซ์ ลำปาง
85/1 ถ.ป่าขาม ต.หัวเวียง
ฉี่ไส้เดือนบ้านครูไต่
ฉี่ไส้เดือนบ้านครูไต่
327/1 ซอย 14 ถนนสุขสวัสดิ์ 1
มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาลำปาง
มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาลำปาง
128/1 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง

ตำแหน่งใกล้เคียง government

สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยพยาบา
สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยพยาบา
Nakhon Lampang 52000
สวท.ลำปาง กรมประชาสัมพันธ์
สวท.ลำปาง กรมประชาสัมพันธ์
420 ถ.พหลโยธิน ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำป
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำป
440 ต.หัวเวียง
สสว. ศูนย์ OSS ลำปาง
สสว. ศูนย์ OSS ลำปาง
52000
ส่วนอุทยานแห่งชาติลำปาง
ส่วนอุทยานแห่งชาติลำปาง
ส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์
1 ถนนป่าไม้
ส่วนประสานโครงการพระราชดำร
ส่วนประสานโครงการพระราชดำร
เลขที่ 1 ถนนป่าไม้เขต ตำบล เวียงเหนือ
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติแล
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติแล
ท่ามะโอ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขต
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขต
26 ถนนท่ามะโอ
สำนักงานชลประทานที่ 2 จังหวั
สำนักงานชลประทานที่ 2 จังหวั
สำนักงานชลประทานที่ 2 เลขที่ 271 ถ.บุญวาทย์ ต.สวนดอก
ฝ่ายสรรพกำลัง มณฑลทหารบกที่
ฝ่ายสรรพกำลัง มณฑลทหารบกที่
ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.32 (ค่ายสุรศักดิ์มนตรี)
We Market Lampang
We Market Lampang
ถนนเวียงเหนือ, Nakhon Lampang
ศูนย์บริการการท่องเที่ยวเท
ศูนย์บริการการท่องเที่ยวเท
เทศบาลนครลำปาง ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง, Amphoe Muang Lampang
ขายของกินของใช้
ขายของกินของใช้
52000
อุทยานแห่งชาติดอยจง  -Doi Chong National P
อุทยานแห่งชาติดอยจง -Doi Chong National P
บ้านนาไม้แดง ต.นายาง

ความคิดเห็น

ง่ายๆ เลย เริ่มจากตัวเราเองนี่แหละ คริๆ
ได้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมการส่งเสริมการใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและศึกษาดูงานต้นแบบการส่งเสริมการใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จัดโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ลำปาง ในระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561 โดยทางผู้จัดแบ่งการจัดเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงการอบรมในวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 และช่วงการศึกษาดูงาน ในระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561 ตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมทำให้เข้าใจถึงความตั้งใจของผู้จัด ที่อยากส่งเสริมให้ อปท ที่เข้าร่วมได้เห็นภาพต้นแบบการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ และการจัดอบรมน่าจะบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งใจไว้
โดยหนังสือขอเชิญอบรม ทางผู้จัดจะรับผิดชอบค่าพาหนะเดินทางไป-กลับ ค่าที่พักในคืนวันที่ 19 กรกฎาคม 2561
ในการอบรมวันแรก วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมเวียงทอง ผู้ที่เข้าอบรมต้องลงลายมือชื่อจำนวน 5 แห่ง พร้อมถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ให้กับทางทีมงาน เพื่อนำไปประกอบเอกสารการเบิกจ่าย และเมื่อการจัดอบรมสิ้นสุดลงในช่วงสุดท้าย มีการจ่ายค่าใช้จ่ายตามหนังสือที่เชิญอบรม ปรากฏว่า ทุกคนที่เข้าร่วมการอบรม ได้รับค่าพาหนะเดินทางไป-กลับ เท่ากันทุกคน คนละ 500 บาท ขอย้ำ เท่ากันทุกคน คนละ 500 บาท
คำถามคือ รายละเอียดการเบิกจ่ายที่แนบเอกสารประกอบโครงการ การเบิกจ่ายค่าพาหนะในครั้งนี้ใช้ระเบียบหลักเกณฑ์ใดในการเบิกจ่าย เหตุใด จึงจ่ายให้ทุกคน ที่มาจากพื้นที่ไกล-ใกล้ แตกต่างกัน ด้วยเงิน 500 บาทเท่ากัน มาจาก อ.เมือง ห่างจากสถานที่จัดอบรม ไม่เกิน 15 กิโลเมตร เทียบกับมาจาก อ.ไกลๆ เกือบ 100 กิโลเมตร ก็ได้ค่าเดินทางจากผู้จัดเท่ากัน ซึ่งปกติการคำนวณค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าพาหนะ จะใช้ค่าโดยสารรถประจำทาง หรือ ใช้เหมาจ่ายตามระยะทาง ไม่เกิน กิโลเมตรละ 4 บาท หากใช้รถยนต์ส่วนบุคคล กิโลเมตรละ 2 บาท กรณีใช้รถจักรยานยนต์ ไม่มีใครทราบได้ว่าตัวเลขที่ระบุเป็นค่าพาหนะที่เบิกจากโครงการนั้น จะเท่ากับที่จ่ายจริงให้กับผู้เข้าอบรมหรือไม่
หลายคนที่เข้าร่วมอบรม ต่างมองหน้ากันและเกิดคำถามนี้ขึ้น ซึ่งทางผู้จัดอาจจะไม่มีเจตนาที่ไมดีหรือไม่ ท่านผู้รับผิดชอบโครงการนี้จำเป็นต้องอธิบายให้เกิดความกระจ่าง ผู้เข้าร่วมอบรมไม่ได้หวังว่าจะต้องได้รับเงินมากมาย แต่อยากให้ท่านผู้จัด ดำเนินการให้ตรงไปตรงมา ตามระเบียบทางราชการ ตามรายละเอียดที่ระบุลงในเอกสารที่แนบเบิก หากผู้จัดจะจ่ายให้ 500 บาท แล้วเบิกจริงมากกว่านี้ โดยมีเจตนาไม่บริสุทธิ์ เบียดบังงบประมาณแผ่นดิน ก็คงเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามาก หรือหากผู้จัดไม่สามารถเบิกจ่ายค่าเดินทางได้ เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด ก็น่าจะให้ผู้เข้าร่วมอบรม เบิกจ่ายจากต้นสังกัดเอง จะเหมาะสมกว่า
การจัดอบรมในครั้งต่อไปวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2561 ทางสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ลำปาง ก็จะจัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมการจัดการขยะมูลฝอย ฯ อีกครั้ง และทางผู้จัดจะรับผิดชอบค่าพาหนะเดินทางไป-กลับ อีกเช่นกัน ซึ่งคาดว่า ทุกคนที่เข้าร่วมอบรม จะได้รับเท่ากัน อีกครั้ง คนละ 500 บาท ฝากท่านพิจารณาชี้แจงด้วย หากท่านดำเนินการเช่นนี้ โดยมีเจตนาที่มิชอบแอบแฝง เบิกจ่ายงบประมาณมาแล้ว จ่ายค่าพาหนะไม่ตรงกับการเบิกจริง (จ่ายจริงน้อยกว่า) ถึงจะไม่มีใครทักท้วงในระหว่างการอบรม แต่ผู้ที่ทำการเช่นนี้ คงรู้อยู่แก่ใจดี ...... และขอให้ผู้ที่เข้าร่วมอบรมทุกท่าน ขอตรวจสอบรายละเอียดที่ท่านลงลายมือชื่อในเอกสารด้วยว่า ท่านได้รับค่าพาหนะตรงกับที่เบิกจ่ายหรือไม่
ปัจจุบันในหลายท้องที่ในลำปางได้มีการเก็บขยะแล้วนำไปกองรวมกันแล้วเผา ซึ่งทางสำนักงานสิ่งแวดล้อม ได้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำจัดขยะเหล่านั้นไหมครับ อยากให้ทุกภาคาวนช่วยกัน ไม่งั้นปัญหาสุขภาพของชาวลำปางก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแน่นอนครับ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เปิดรับสมัครนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

🇹🇭️ไทย 🌍นานาชาติ

🏠ศูนย์รังสิต และ ศูนย์ลำปาง

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา นักสาธารณสุขเพื่อสังคมค่ะ
ผมอาศัยอยู่ในเมืองใกล้สวนสาธารณะเขลางค์ ช่วงเย็นจะได้กลิ่นและควันจากการเผาขยะมาเป็นสัปดาห์แล้ว ทำให้ระคายเคืองจมูก และลำคอ อยากทราบว่าหน่วยงานท่านได้มีการประชาสัมพันธ์เรื่องนี้หรือไม่และหากพบการเผาจะแจ้งอย่างไร
คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท (รอบ 2)
ตั้งแต่บัดนี้ - 15 มิถุนายน 2560
มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา นักสาสุขเพื่อสังคม
นักศึกษาจบใหม่ก็สมัครได้นะคะ
ขออนุญาตแอดมิน ประชาสัมพันธ์ค่ะ
ขอบคุณค่ะ

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง

เปิดเหมือนปกติ

Photos from กรมควบคุมมลพิษ's post 02/01/2022

Photos from กรมควบคุมมลพิษ's post

30/12/2021

สารผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2565

Photos from สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง's post 30/12/2021

**กิจกรรมคัดแยกขยะสำนักงาน ประจำเดือนธันวาคม 2564
**
วันที่ 30 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง) ร่วมกันคัดแยกขยะของสำนักงาน ประจำเดือนธันวาคม 2564 เพื่อใช้เป็นข้อมูลปริมาณขยะของสำนักงานฯ ภายใต้โครงการลดและคัดแยกขยะในหน่วยงานภาครัฐ และโครงการสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกในการลด คัดแยกขยะมูลฝอยให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ตลอดจนเกิดภาพลักษณ์ที่ดี พร้อมทั้งสามารถเป็นต้นแบบในการดำเนินการจัดการขยะภายในสำนักงานให้กับหน่วยงานอื่น ๆ ต่อไป

30/12/2021

❤รักษ์แม่น้ำวัง❤
🏞คุณภาพน้ำแม่น้ำวังช่วงไหลผ่านเทศบาลเมืองลำปาง จากการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำวังของชุมชนริมน้ำวัง ระหว่างวันที่ 27 - 28 ธันวาคม 2564
🕵 พบว่า น้ำแม่น้ำวังมีค่าออกซิเจนละลายในน้ำ (DO) อยู่ในช่วง 4 - 8 มิลลิกรัมต่อลิตร
📍 ข้อสังเกต
💠น้ำในบางช่วงมีลักษณะสีน้ำตาล และสีเขียว ไหลช้าและบางช่วงนิ่ง
💠พบพืชน้ำทั่วไปในแม่น้ำ
💠พบขยะและซากพืช
🐟 สิ่งแวดล้อมจะดี เริ่มต้นที่ตัวเรา

❤รักษ์แม่น้ำวัง❤
🏞คุณภาพน้ำแม่น้ำวังช่วงไหลผ่านเทศบาลเมืองลำปาง จากการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำวังของชุมชนริมน้ำวัง ระหว่างวันที่ 27 - 28 ธันวาคม 2564
🕵 พบว่า น้ำแม่น้ำวังมีค่าออกซิเจนละลายในน้ำ (DO) อยู่ในช่วง 4 - 8 มิลลิกรัมต่อลิตร
📍 ข้อสังเกต
💠น้ำในบางช่วงมีลักษณะสีน้ำตาล และสีเขียว ไหลช้าและบางช่วงนิ่ง
💠พบพืชน้ำทั่วไปในแม่น้ำ
💠พบขยะและซากพืช
🐟 สิ่งแวดล้อมจะดี เริ่มต้นที่ตัวเรา

Photos from สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง's post 29/12/2021

**สำรวจแหล่งน้ำดิบ และประเมินคุณภาพของระบบประปาหมู่บ้านในพื้นที่จังหวัดลำปาง เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำดิบ เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565**

วันที่ 27-29 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม สสภ.2 (ลำปาง) ลงพื้นที่สำรวจสภาพแวดล้อมของแหล่งน้ำดิบสำหรับการผลิตน้ำอุปโภคบริโภค โครงสร้างของระบบประปาหมู่บ้าน และประเมินคุณภาพของระบบประปาหมู่บ้าน ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ได้แก่ 1) อบต.บ้านดง อำเภอแม่เมาะ 2) ทต.เวียงตาล อำเภอห้างฉัตร 3) อบต.บ้านขอ อำเภอเมืองปาน 4) อบต.ร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ 5) ทต.บ้านสา อำเภอแจ้ห่ม 6) ทต.เสริมงาม อำเภอเสริมงาม 7) ทต.วังพร้าว อำเภอเกาะคา เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำดิบเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พื้นที่จังหวัดลำปาง ตามเป้าหมาย 1 อำเภอ 1 ระบบประปาหมู่บ้านต้นแบบ รวมจำนวน 13 อำเภอ 13 ระบบประปาหมู่บ้านต้นแบบ ทั้งนี้ ได้เข้าพบผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานเพื่อชี้แจงแผนงานกิจกรรมโครงการฯ และเตรียมความพร้อมด้านเจ้าหน้าที่และงบประมาณในการบูรณาการความร่วมมือดำเนินโครงการต่อไป

Photos from สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง's post 29/12/2021

**ลำปางเข้ม ลดควันดำ ลดPM2.5**

วันที่ 29 ธันวาคม 2564 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง) โดยนางสาวณัฐกานต์ วงศ์ฝั้น ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม นำทีมเจ้าหน้าที่ตั้งจุดตรวจควันดำ “ลำปางเข้ม ลดควันดำ ลดPM2.5” ในพื้นที่อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ร่วมกับ ตำรวจภูธรอำเภอสบปราบ ณ บริเวณจุดตรวจสถานีตำรวจภูธรสบปราบ (หน้าวัดชัยศรีภูมิ) อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ซึ่งมีเป้าหมายกำกับดูแล ลดปัญหาฝุ่น ละออง PM2.5 ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ตามนโยบายแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” เพื่อยกระดับการป้องกันและแก้ไขมลพิษ ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ที่เกิดจากควันดำรถยนต์ในช่วงสถานการณ์วิกฤติ
ในการปฏิบัติงานครั้งนี้ เรียกรถตรวจสอบทั้งหมด 92 คัน เป็นรถยนต์ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 จำนวน 69 คัน มีค่าควันดำเกินมาตรฐานและออกคำสั่งห้ามใช้ชั่วคราว จำนวน 2 คัน และรถยนต์ ตามพ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 จำนวน 23 คัน

Photos from สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง's post 29/12/2021

**ลำปาง!! เปิดจุดตรวจความพร้อมฯ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565**
วันที่ 29 ธันวาคม 2564 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง) โดย น.ส.ณัฐกานต์ วงศ์ฝั้นผู้ อำนวยการส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมเจ้าหน้าที่ เป็นผู้แทนสำนักงานฯ ร่วมพิธีเปิดจุดตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและผู้ขับรถ (Rest Area) ณ จุดตรวจสถานีตำรวจภูธรสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง จัดขึ้นโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ซึ่งมีนายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจากรถโดยสารสาธารณะช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 - 4 มกราคม 2565

Photos from สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง's post 29/12/2021

**อบรมเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาทักษะการติดตามประเมินโครงการ T-VER**

วันที่ 26-29 ธันวาคม 2564 นางสิริวัฒนา กังวาลเลิศ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาทักษะการติดตามประเมินโครงการ T-VER ณ ห้องประชุมโรงแรมเดอะ พาราดิโซ เจเค ดีไซน์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นางณัฐริกา วายุภาพ นิติพน รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เป็นประธาน โดยกิจกรรมในการอบรมครั้งนี้ ประกอบด้วย
1. ชี้แจงการดำเนินโครงการ
2. การลดก๊าซเรือนกระจกหลังการประชุม COP26 และทิศทางของประเทศไทย
3. แรงกดดัน ผลกระทบ และการรับมือต่อการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคธุรกิจ
4. ความรู้พื้นฐาน สถานการณ์ ขั้นตอนการพัฒนาโครงการ T-VER และการนำคาร์บอนเครดิตไปใช้ประโยชน์
5. ความรู้เบื้องต้นของเทคโนโลยีการลดก๊าซเรือนกระจกในปัจจุบันและเทคโนโลยีในอนาคต
รวมทั้งลงพื้นที่ติดตามประเมินโครงการ T-VER ภาคสนาม โครงการ Solar floating project 303.80 kW at B**g Boraphet Marsh by Nakhon Sawam Provincial Administrative Organization, Nakhon Sawan Province ณ บึงบอระเพ็ด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งจะสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลโครงการ T-VER ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง) รวมถึงการนำข้อมูลข่าวสารที่ได้จากการอบรม มาประยุกต์ใช้เพื่อกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนโครงการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการลดก๊าซเรือนกระจกตาม COP26 ต่อไป

Photos from สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง's post 29/12/2021

**การประชุมหารือพิจารณารายละเอียดร่างหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน**

วันที่ 29 ธันวาคม 2564 นายระพีศักดิ์ มาลัยรุ่งสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ได้เข้าร่วมประชุมหารือพิจารณารายละเอียดร่างหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน ผ่านระบบ VDO Conference (Zoom Meeting) โดยมีนาย สมศักดิ์ ศิริวนารังสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ เป็นประธานในการประชุม ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ เพื่อพิจารณาร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหลักสูตรการฝึกอบรมแบบ E-Learning และพิจารณาร่างหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการจัดการคุณภาพน้ำประปา สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหลักสูตรการตรวจสอบคุณภาพน้ำบริโภคสำหรับภาคประชาชน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดการคุณภาพน้ำประปาและการตรวจสอบคุณภาพน้ำบริโภค โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่น ผู้ดูแลระบบประปา อาสาสมัครเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในชุมชน แกนนำชุมชน และประชาชนทุกกลุ่มวัย ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและเสนอแนะร่างหลักสูตร รายวิชา รายละเอียดของเนื้อหา จุดประสงค์รายหัวข้อ และเวลาในการเรียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนผ่านระบบออนไลน์ ต่อไป

Photos from สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง's post 29/12/2021

"ประชุมขับเคลื่อนการกำจัดขยะมูลฝอยกลุ่มพื้นที่โซนเหนือ 5 อำเภอ จังหวัดน่าน"
วันที่ 29 ธ.ค.64 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง (สสภ.2) เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการขยะภาพรวม 5 อำเภอสายเหนือ (อ.ปัว, อ.ท่าวังผา, อ.เชียงกลาง, อ.ทุ่งช้าง และ อ.เฉลิมพระเกียรติ) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปัว เพื่อหารือการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการขยะแบบครบวงจร ของ อปท. ในพื้นที่กลุ่มเหนือ 5 อำเภอ ของจังหวัดน่าน ที่ประชุมเห็นชอบในการรวมกลุ่มพื้นที่การบริหารจัดการขยะแบบครบวงจรทั้ง 5 อำเภอดังกล่าว และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการ ในการขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์บริหารการจัดการขยะแบบครบวงจร โดยมี ผอ.สสภ.2 ร่วมเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารจัดการ ทั้งนี้ในที่ประชุม สสภ.2 ได้ให้ความคิดเห็นแนวทาง/ รูปแบบการจัดการขยะปลายทาง แหล่งงบประมาณ และขั้นตอนในการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการขยะแบบครบวงจร โดยจากนี้คณะกรรมการบริหารจัดการจะได้เชิญ อบต. ในพื้นที่หารือเพิ่มเติม การนำผลการประชุมแจ้งคณะสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดน่านเพื่อขอเปลี่ยนแปลงกลุ่ม Cluster การจัดการขยะ และหารือความร่วมมือกับ อบจ.น่านในการเป็นเจ้าภาพหลักการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการขยะแบบครบวงจรต่อไป

Photos from กรมควบคุมมลพิษ's post 29/12/2021

Photos from กรมควบคุมมลพิษ's post

28/12/2021

*** การหารือความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อมร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดในพื้นที่***

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง) ได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม และผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม พร้อมเจ้าหน้าที่ เป็นผู้แทนสำนักงานฯ เข้าพบนายนพรัตน์ ถาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เพื่อหารือในการประสานความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดน่าน ในภารกิจสำคัญตามนโยบายผู้บริหาร และเป็นภารกิจที่สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้แก่ การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจและร่วมเป็นเครือข่ายเกี่ยวกับการเฝ้าระวังและติดตามปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมจากแหล่งกำเนิดมลพิษหรือ EPU ภาคประชาชนในพื้นที่ การติดตามตรวจสอบสถานการณ์/คุณภาพน้ำ อากาศ การบริหารจัดการคุณภาพแหล่งน้ำและคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคที่สะอาด รวมทั้งการดำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชนแบบศูนย์รวม หรือการจัดการน้ำเสียของชุมชน ซึ่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านได้ตอบรับและยินดีร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจดังกล่าวข้างต้น ซึ่งให้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ในรายละเอียดการดำเนินงานได้โดยตรง เพราะเป็นภารกิจที่สอดคล้องกับนโยบายของท่านที่ต้องการพัฒนาจังหวัดให้น่านให้เป็นจังหวัดที่มีความสมบูรณ์ สิ่งแวดล้อมสะอาด ตามโครงการน่านเป็นหนึ่ง ขยะเป็นศูนย์ ที่มีคณะทำงานรับผิดชอบด้านนี้โดยตรง และเร่งรัดการเสริมสร้างจิตสำนึกในการรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชนและประชาชนในการร่วมกันทำให้จังหวัดน่านมีความสุขสมบูรณ์ มีทรัพยากรที่สร้างรายได้อย่างมั่นคง และมีคุณภาพชีวิตในสิ่งแวดล้อมที่ดี ทั้งนี้ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ได้ขอให้สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง) ได้ช่วยแจ้งประสานหน่วยงานภายในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการประสานและร่วมมือกันในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดน่านกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เกิดการดำเนินงานที่สอดรับและเป็นไปในทิศทางเดียวกันต่อไป

*** การหารือความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อมร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดในพื้นที่***

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง) ได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม และผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม พร้อมเจ้าหน้าที่ เป็นผู้แทนสำนักงานฯ เข้าพบนายนพรัตน์ ถาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เพื่อหารือในการประสานความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดน่าน ในภารกิจสำคัญตามนโยบายผู้บริหาร และเป็นภารกิจที่สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้แก่ การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจและร่วมเป็นเครือข่ายเกี่ยวกับการเฝ้าระวังและติดตามปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมจากแหล่งกำเนิดมลพิษหรือ EPU ภาคประชาชนในพื้นที่ การติดตามตรวจสอบสถานการณ์/คุณภาพน้ำ อากาศ การบริหารจัดการคุณภาพแหล่งน้ำและคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคที่สะอาด รวมทั้งการดำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชนแบบศูนย์รวม หรือการจัดการน้ำเสียของชุมชน ซึ่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านได้ตอบรับและยินดีร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจดังกล่าวข้างต้น ซึ่งให้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ในรายละเอียดการดำเนินงานได้โดยตรง เพราะเป็นภารกิจที่สอดคล้องกับนโยบายของท่านที่ต้องการพัฒนาจังหวัดให้น่านให้เป็นจังหวัดที่มีความสมบูรณ์ สิ่งแวดล้อมสะอาด ตามโครงการน่านเป็นหนึ่ง ขยะเป็นศูนย์ ที่มีคณะทำงานรับผิดชอบด้านนี้โดยตรง และเร่งรัดการเสริมสร้างจิตสำนึกในการรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชนและประชาชนในการร่วมกันทำให้จังหวัดน่านมีความสุขสมบูรณ์ มีทรัพยากรที่สร้างรายได้อย่างมั่นคง และมีคุณภาพชีวิตในสิ่งแวดล้อมที่ดี ทั้งนี้ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ได้ขอให้สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง) ได้ช่วยแจ้งประสานหน่วยงานภายในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการประสานและร่วมมือกันในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดน่านกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เกิดการดำเนินงานที่สอดรับและเป็นไปในทิศทางเดียวกันต่อไป

Photos from สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง's post 27/12/2021

#ประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 12/2564#

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง) โดยนางสาวจีรภา จำศิล รักษาการแทนผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 12/2564 ณ ห้องประชุมรักองค์การ อาคารประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง) โดยมีนายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน ซึ่งในการประชุมมีการสรุปผลการดำเนินงานของส่วนราชการต่างๆ และมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ได้แก่ การดำเนินการตามแนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี 2565 ของจังหวัดลำปาง เพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และจุดความร้อนจากการเผาป่าให้เป็นไปตามตัวชี้วัดของจังหวัด ได้แก่
1) ดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันเพื่อลดจุดความร้อนในพื้นที่จังหวัดลำปาง(1 มกราคม-31 พฤษภาคม 2565) ตามเป้าหมาย ลดลง 20% จากปี2564
2) ดำเนินการเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นในพื้นที่เป้าหมายหลักชุมชนรอบดอยพระบาท ซึ่งเป็นเขตรอยต่อของ 3 อำเภอ 7 ตำบล 37 หมู่บ้าน (อำเภอเมืองลำปาง ต.บ้านเสด็จ ต.พิชัย ต.พระบาท ต.กล้วยแพะ, อำเภอแม่เมาะ ต.แม่เมาะ ต.บ้านดง, อำเภอ แม่ทะ ต.แม่ทะ)
3) ถือปฏิบัติการตามมาตรการ ”4 พื้นที่ 5 การบริหารจัดการ” โดยแบ่งเป็น พื้นที่และหน่วยงานรับผิดชอบ ได้แก่ ป่าสงวน/ป่าอนุรักษ์ หน่วยงานสังกัด ทส. พื้นที่เกษตรกรรม หน่วยงานสังกัด กษ. พื้นที่ชุมชน/เมือง อำเภอ/อปท. และพื้นที่ริมทาง แขวงการทาง ทางหลวงชนบท และ อปท.
4) ดำเนินการตาม 5 มาตรการบริหารจัดการ ได้แก่ ระบบบัญชาการเหตุการณ์ การสร้างความตระหนัก การลดปริมาณเชื้อเพลิง จิตอาสาประชารัฐ และการบังคับใช้กฎหมาย
5) กลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดลำปาง (ศกบ.จ.ลำปาง) ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอ (ศบก.อำเภอ) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล) การบริหารจัดการในระบบ Single Command โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นผู้สั่งการไปยังอำเภอและท้องถิ่น ให้ใช้มาตรการที่ได้วางแนวทางการปฏิบัติไว้ ทั้งนี้ นโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เน้นมาตรการเชิงบวกโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การบริหารจัดการเชื้อเพลิง การไถกลบ และการนำวัสดุทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์ เพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ “คนลำปาง ร่วมใจ สร้างฟ้าใส ไร้หมอกควัน” ซึ่งได้จัดกิจกรรมรณรงค์ปล่อยขบวนรถประชาสัมพันธ์ไปตามพื้นที่ต่างๆ เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 ณ บริเวณด้านหน้าศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง

Photos from สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง's post 27/12/2021

**ประชุมหารือการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำดิบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จังหวัดน่าน**

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 นายสิทธิชัย มุ่งดี ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม และ​นายณัฐชานนท์​ อุตสม​ ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม​พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง) ได้เข้าร่วมประชุมหารือการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดน่าน โดยได้รับเกียรติจากนายมานิตย์ ธนะวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว และมีหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนจากท้องถิ่นจังหวัดน่าน องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน ร่วมกันหารือการดำเนินงานและขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตรงกับแผนของจังหวัด ซึ่งการประชุมได้กล่าวถึงสถานการณ์ขยะมูลฝอยของปีงบประมาณ 2564 ที่ผ่านมา และการคาดการณ์สถานการณ์ในด้านการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดน่านรวมไปถึงสถานการณ์ขยะอันตรายและมูลฝอยติดเชื้อในช่วงสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อคืนข้อมูลให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยทางสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปางได้กล่าวถึงประเด็นการหารือกิจกรรมที่จะดำเนินการรณรงค์การจัดการขยะอันตรายในปีงบประมาณ 2565 ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การจัดทำฐานข้อมูลการดำเนินงานชุมชนที่มีการจัดการขยะ (3Rs) เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในพื้นที่จังหวัด รวมไปถึงการสอบถามถึงการดำเนินงานความต้องการในการดำเนินงานเรื่องการจัดการขยะกับท้องถิ่นจังหวัดเพื่อใช้ในการวางแผนกิจกรรมในการขับเคลื่อนการดำเนินงานต่อไป และทางส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม ได้กล่าวถึงการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำดิบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แจ้งแก่ที่ประชุมทราบถึงกิจกรรมต่างๆที่ได้วางแผนและหารือในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ทางทสจ.น่านและสสภ.2 ได้กำหนดการดำเนินกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และจะปรับปรุงเป้าหมายของการดำเนินงานให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดและแผนการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดต่อไป

Photos from อากาศบ้านเฮา's post 27/12/2021

Photos from อากาศบ้านเฮา's post

27/12/2021

คำแนะนำ!!!!
เมื่อท่านถูก จับ ปรับ ห้ามใช้รถควันดำ 🚛🚐🚌

27/12/2021

หน่วยงาน ทส. ต้องเข้มแข็ง 💪🏻💪🏻

Photos from สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง's post 24/12/2021

**ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนเหตุรำคาญ
โรงแรมปล่อยน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็นรบกวน**

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง)ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ และเทศบาลเมืองแพร่ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนเหตุรำคาญ โรงแรมปล่อยน้ำเสียลงแหล่งน้ำสาธารณะส่งกลิ่นเหม็นรบกวนประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ในพื้นที่อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
ขณะทำการตรวจสอบโรงแรมธารีส อาร์ท โฮเทล แพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เข้าข่ายเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ (อาคารประเภท ข.) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทของอาคารเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อมจากการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียของโรงแรมฯ พบว่ามีระบบบำบัดน้ำเสียชนิดถังบำบัด น้ำเสียแบบสำเร็จรูป ฝังไว้ใต้ดิน ขนาด 40 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ถัง พบความสกปรกจากเศษตะกอน ตลอดจนคราบไขมันปะปนอยู่ มีการระบายน้ำทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก จำนวน 1 จุด เจ้าหน้าที่จึงทำการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งฯ บริเวณปลายท่อก่อนระบายสู่สิ่งแวดล้อม สภาพน้ำทิ้งมีความขุ่น สีน้ำตาลอ่อน มีตะกอนเล็กน้อยและมีกลิ่น นำส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ หากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง) จะดำเนินการออกคำสั่งทางปกครองต่อไป

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

การประชุมสัมมนาถอดบทเรียนการพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำดิบ เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน
โครงการบริหารจัดการเชื้อเพลิง “ชิงเก็บ ลดเผา” จังหวัดลำปาง
อาชีพใหม่ สร้างรายได้ แค่ไม่เผา
ขอเรียนเชิญประชาชนพี่ๆ น้องๆ ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม”ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” มาร่วมแรง ร่วมใจ เพื...
รายการ Green Monitor NBT2HD ตัวอย่างความสำเร็จสำนักงานสีเขียว (Green Office) เกี่ยวกับการจัดการขยะ และการประหยัดพลังงาน ...

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


Pa Kham 1
Lampang
52000
Lampang องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์
1 ถนนป่าไม้
Lampang, 52000

สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (สาขาลำปาง)

บ้านหมูแดง ท่าโทก บ้านหมูแดง ท่าโทก
180 ม4 ต ทุ่งฝาย อ เมือง จ ลำปาง
Lampang, 52000

หมูแดงป้าอร บ้านท่าโทก

ณ ทุ่งกู่ด้าย ณ ทุ่งกู่ด้าย
ถนน พหลโยธิน
Lampang, 52100

ฟาร์มเกษตรปลอดภัย

กิ่วลม - ชมลคอร : Kiwlom - Chomlakorn กิ่วลม - ชมลคอร : Kiwlom - Chomlakorn
Kiwlom Dam
Lampang, 52000

ที่พักใกล้เขื่อนกิ่วลมและท่องเที่ยวในลำปางตามคอนเซ็ปที่ว่า “จะพาทุกคนไปชม ~ ลคอร”

บ้านแม่ต๋อม - แมต่อคี บ้านแม่ต๋อม - แมต่อคี
หมู่ 8 ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
Lampang, 52240

กุ้งก้ามแดง Jacky farm หมู่บ้านเจน&จอย2 ลำปาง กุ้งก้ามแดง Jacky farm หมู่บ้านเจน&จอย2 ลำปาง
112/685 หมู่บ้าน เจน&จอย2 หมู่8 ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง
Lampang, 52000

ขายชูก้า กระรอก จ.ลำปาง ขายชูก้า กระรอก จ.ลำปาง
65 ม.4 ต.บ้านเอื้อม อ.เมือง จ.ลำปาง
Lampang, 52100

อ่านให้ดีก่อนซื้อน่ะครับ

ชุมชน คน สบปราบ ชุมชน คน สบปราบ
261หมู่2 ต สบปราบ อ สบปราบ
Lampang, 52170

อ สบปราบ จ ลําปาง คือที่มาของ ชูมชน คน สบปราบ

ท้องถิ่นในชุมชนบ้านเกิด ท้องถิ่นในชุมชนบ้านเกิด
Lampang, 52000

เอารูปมาลงได้นะครับ O-TOP

ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตำบล ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตำบล
หมู่ 10 บ้านทุ่งคา ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม
Lampang, 52120

ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตำบลแม่สุก

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง
Lampang, 52000

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ยินดีต้อนรับทุกๆๆ ท่านนะค่ะ ^__^ โทร 054-265079 โทรสาร 054-265080

ร้านค้า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนห ร้านค้า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนห
บ้านนาเอี้ยง
Lampang, 52210