เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอว

เครือข่ายฯ ที่รวมตัวเพื่อผลักดันงา

เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ จังหวัดลำปาง เกิดจากการรวมตัวกันของผู้ติดเชื้อฯ และผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่ตำบล อำเภอ รวมมาเป็นจังหวัด เนื่องจากมีสถานการณ์ในพื้นที่ชุมชนผู้ติดเชื้อฯ ที่เกิดการ รังเกียจ การตีตรา และการเลือกปฏิบัติจากประชาชน/คนชุมชน ทำให้ผู้ติดเชื้อฯ ไม่มีที่ยืนในชุมชน และไม่สามารถอยู่ร่วมกับคนในชุมชนของตนเองได้ และในชุมชนไม่มีพื้นที่ที่จะเอื้อให้ผู้ติดเชื้อได้แสดงศักยภาพ อีกทั้

Photos from เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ จังหวัดลำปาง's post 14/10/2022

วันที่ 13 ตุลาคม 2565

ทางเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ จังหวัดลำปาง ได้ดำเนินการจัดประชุมแกนนำ คณะทำงาน เครือข่ายในพื้นที่ เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ในการดำเนินงานของเครือข่ายฯ ในปีถัดไป

ณ ห้องประชุมสำนักเครือข่ายผู้ติดเชื้อฯ จังหวัดลำปาง

19/09/2022

มาช้า...แต่มานะนะ

เวทีสาธารณะเฝ้าระวังและเตือนภัยผู้บริโภคจังหวัดลำปาง

วันที่ 20 กันยายน 2565
ณ ห้องประชุมโรงแรมบุษย์น้ำทอง

#สภาองค์กรของผู้บริโภค
#หน่วยประจำจังหวัดลำปาง
#ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคจังหวัดลำปาง
#องค์กรสมาชิกสภาของผู้บริโภค
#เครือข่ายผู้บริโภค
#ผู้บริโภค
#ผู้บริโภคลำปาง
#ลำปาง

Photos from เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ จังหวัดลำปาง's post 12/09/2022

วันที่ 12 กันยายน 2565

เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์จังหวัดลำปาง ได้ดำเนินการ ประชุมกลไกวิชาการการเข้าถึงการรักษาเติมข้อมูลแนวทางการรักษาที่เป็นปัจจุบัน และการติดตามข้อมูลระบบการประสานส่งต่อระหว่าง หน่วยบริการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการเข้าถึงการรักษา

โดยมีหน่วยบริการ เครือข่ายผู้ติดเชื้อฯ ระดับพื้นที่ และบุคลากร เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลลำปาง

#เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวีเอดส์จังหวัดลำปาง

04/09/2022

⚠ ฉลากอาหารไม่มีภาษาไทย...ผิดกฎหมาย! ⚠ (อ่านข้อมูลฉบับเต็มได้ที่ : https://bit.ly/3q9GpzU)
- - - - -
อาหารทุกประเภทที่มีการวางจำหน่ายในประเทศไทย ต้องมีฉลากที่แสดงข้อมูลสำคัญตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557 เรื่องการแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ โดยฉลากต้องแสดงข้อความเป็นภาษาไทย เพราะเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคจำเป็นต้องรู้และเข้าใจ
.
โดยอย่างน้อย ฉลากอาหารจะต้องมีข้อความแสดงรายละเอียด ดังต่อไปนี้
🔸 ชื่ออาหาร
🔸เลขสารบบอาหาร ประกอบด้วย สัญลักษณ์ของ อย. ตามด้วย เลขทะเบียนที่ได้รับอนุญาต กำหนดให้ใช้ตัวเลขที่มีสีตัดกับสีพื้นของกรอบ มีขนาดไม่เล็กกว่า 2 มิลลิเมตร และสีของกรอบตัดกับสีพื้นของฉลาก
🔸 ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต หรือผู้แบ่งบรรจุ หรือผู้นำเข้า
🔸 ปริมาณสุทธิของอาหาร โดยใช้หน่วยเป็นระบบเมตริก
🔸 ส่วนประกอบที่สำคัญ เป็นร้อยละของน้ำหนักโดยประมาณเรียงตามลำดับปริมาณจากมากไปน้อย และอาจมี ฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ (Guideline Daily Amounts) ด้วยก็ได้ ซึ่งการมีฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ (Guideline Daily Amounts : GDA จะทำผู้บริโภคทราบข้อมูลรายละเอียดโภชนาการของอาหารนั้น ๆ และสามารถเลือกรับประทานได้ในปริมาณที่เหมาะสมควรมี
🔸 วัตถุเจือปนในอาหาร หากมีการใช้วัตถุกันเสีย / เจือสีธรรมชาติหรือสีสังเคราะห์ / แต่งกลิ่นธรรมชาติหรือกลิ่นสังเคราะห์ / แต่งรสธรรมชาติหรือรสเลียนธรรมชาติ ต้องระบุลงในฉลากด้วย
🔸 ข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหาร
🔸 วันหมดอายุ โดยแสดงเป็นวัน เดือนและปี หรือเดือนและปี โดยมีข้อความว่า “ควรบริโภคก่อน” กํากับไว้ด้วย นอกจากการแสดงข้อความตามวรรคหนึ่ง อาจกําหนดให้แสดงข้อความ “ผลิต” หรือ “หมดอายุ” ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาหารนั้น
.
นอกจากข้อมูลที่กล่าวไปแล้ว ควรมีราคาของสินค้า (หน่วยบาท) ระบุไว้บนบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้ผู้บริโภคได้ทราบและใช้เป็นข้อมูลประกอบในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า
.
ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์โดยไม่มีการติดฉลากหรือฉลากมีข้อมูลที่ผิดพลาด ถือว่ามีความผิดตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 มาตรา 52 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
.
พบปัญหาความบกพร่องของผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับฉลาก เช่น ไม่แสดงฉลากภาษาไทย แสดงฉลากไม่ครบถ้วน สามารถแจ้งร้องเรียนไปยังสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ผ่านสายด่วน อย. 1556 หรือทางอีเมล [email protected]
.
หรือสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนเข้ามายังสภาองค์กรของผู้บริโภคได้ตามช่องทางด้านล่าง เพื่อที่ทาง สภาฯ จะดำเนินการประสานเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาของผู้บริโภคต่อไป
📥 ระบบรับเรื่องร้องเรียน สภาองค์กรของผู้บริโภค : https://crm.tcc.or.th/?entryPoint=Portal&action=complain
🔵 Facebook Inbox : สภาองค์กรของผู้บริโภค
🟢 Line Official :
☎️ โทรศัพท์ 02-239-1839 กด 1

23/08/2022

เสวนาสวนา จากมะนาวโซดา ถึงกัญชารักษา (ไม่) ทุกโรค บทเรียนการรับมืออินโฟเดอมิกของสังคมไทย

11/08/2022

ถ้าเรากดปิดสวิตซ์เครื่องใช้ไฟฟ้าแล้ว แต่ยังเสียบปลั๊กทิ้งไว้ จะกินไฟหรือเปล่า?

😵😵กินไฟแน่นอน!😨😨

เพราะการเสียบปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทิ้งไว้ กระแสไฟฟ้าจะยังคงไหลเวียนเข้าสู่เครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ตลอดเวลา แม้ว่าตอนนั้นจะปิดเครื่องหรือไม่ได้ใช้งาน ดังนั้น ปิดสวิตช์ - ถอดปลั๊กทุกครั้งเมื่อได้ใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยนะ

ที่มา : https://www.mea.or.th/content/detail/82/3131/3947

#สภาองค์กรของผู้บริโภค
#หน่วยประจำจังหวัดลำปาง
#ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคจังหวัดลำปาง
#องค์กรสมาชิกสภาของผู้บริโภค
#เครือข่ายผู้บริโภค
#ผู้บริโภค
#ผู้บริโภคลำปาง
#ลำปาง

27/07/2022

#ไม่เอาCPTPP
หยุด! เดินหน้า CPTPP ขาดความชอบธรรม ขาดการศึกษาผลกระทบ
...
📣📬 สภาองค์กรของผู้บริโภค (สอบ.) เชิญชวนเครือข่ายผู้บริโภค และ #ผู้บริโภค
ร่วม #คัดค้านเข้าร่วม CPTPP โดยพิมพ์ข้อความคัดค้าน หรือ ถ่ายภาพกับข้อความคัดค้าน
เพื่อแสดงออกว่าเราไม่เห็นด้วย และติดแฮชแท็ก ในทุกช่องทางโซเชียลมีเดีย ไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม ติ๊กต็อก ไลน์
.
การรณรงค์ครั้งนี้เกิดจากการที่คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (กนศ.)
จะนำเสนอประเด็นการเข้าร่วมความตกลง CPTPP วันพุธ ที่ 27 กรกฎาคม 2565
ให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้ไทยยื่นหนังสือแสดงเจตจำนงเข้าร่วมความตกลง CPTPP
ในการประชุม ครม. ที่จะเกิดขึ้นในวันอังคาร ที่ 2 สิงหาคม 2565 นี้
.
อย่างไรก็ตาม เราได้เคยส่งหนังสือถึง ครม. และ กนศ. เพื่อคัดค้านไม่ให้เข้าร่วมกับความตกลง CPTPP ขณะที่ในปี 2564 รองนายกรัฐมนตรี ดอน ปรมัตถ์วินัย รับปากว่าจะทำรายงานวิจัยผลกระทบ ผลได้ – ผลเสีย จากการเข้าร่วมความตกลง CPTPP ดังกล่าว แต่จนถึงขณะนี้ สอบ. ยังไม่ได้รับการประสานงานจากกระทรวงพาณิชย์ หรือ ได้รับรายงานการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบฯ จึงขอให้คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ศึกษาผลกระทบหากไทยเข้าร่วมตกลงการค้าเสรี พบว่า ที่ผ่านมามีการประเมินผล CPTPP ไม่เหมาะสมและเรียกร้องให้ทบทวนประเมินผลอีกครั้งเพื่อความเป็นกลาง
.
ทั้งนี้ เมื่อ 25 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา เราได้ส่งหนังสือย้ำเตือนเพื่อขอให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (เลขาฯ ครม.) ไม่รับมติของ กนศ. เข้าเป็นวาระประชุม ครม. ในวันอังคารที่จะถึงนี้ด้วย หรือการประชุมครั้งต่อ ๆ ไป จนกว่าจะมีความเห็นร่วมที่แท้จริงบนฐานของความถูกต้อง หรือหมายถึงจนกว่าการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบผลกระทบด้านบวกและด้านลบจะวิจัยออกมาเสร็จสิ้น รวมถึงจะต้องนำเสนอผลการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบฯ ต่อสาธารณะ ทั้งนี้ หากพบข้อมูลผลกระทบด้านลบมากกว่าผลดีที่จะเกิดขึ้น ขอให้รัฐบาลมีมติหยุดเข้าร่วมเจรจากับความตกลง CPTPP ทันที
.
💬 ใครเห็นว่าการเข้าร่วมความตกลง CPTPP จะส่งผลกระทบกับผู้บริโภคและประเทศ มาร่วมแสดงออกและแสดงความคิดเห็นกับเรา ทุกเสียงของทุกคนมีพลังที่จะคัดค้านการเข้าร่วม !
.
.
#สภาองค์กรของผู้บริโภค #ผู้บริโภค
#รัฐบาล #งานวิจัย

08/06/2022

เตือน ให้รู้ !!!!

อย. เตือน โฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพรด้วยการแถลงผลการศึกษาวิจัย ต้องได้รับอนุญาตจาก อย. ก่อน

อย. ขอเตือนผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่นำผลการศึกษาวิจัยมาทำการโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพร ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อประโยชน์ทางการค้า ต้องได้รับอนุญาตจาก อย. ก่อน หากฝ่าฝืนพร้อมดำเนินการทางกฎหมาย สำหรับผู้บริโภค อย่าหลงเชื่อโฆษณาที่อ้างผลการศึกษาวิจัยผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก อย. ก่อนซื้อ สามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์ได้ที่เว็บไซต์ อย. www.fda.moph.go.th

ขอบคุณข้อมูล

ที่มา https://oryor.com/%E0%B8%AD%E0%B8%A2/detail/media_news/2279
และ https://web.facebook.com/profile.php?id=100064337245602

#ปคบ
#ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไม่ได้มาตรฐาน
#สภาองค์กรของผู้บริโภค
#หน่วยประจำจังหวัดลำปาง
#ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคจังหวัดลำปาง
#องค์กรสมาชิกสภาของผู้บริโภค
#เครือข่ายผู้บริโภค
#ผู้บริโภค
#ผู้บริโภคลำปาง
#ลำปาง

26/01/2022

รู้หรือยัง???
สำนักงานศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคจังหวัดลำปาง
บริการให้คำปรึกษา และ ช่วยเหลือ ด้านการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค ที่ถูกละเมิดสิทธิ โดยทีมทนายความที่มีความเชี่ยวด้านกฎหมาย

(((เมื่อเกิดปัญหา)))....อย่าลืมนึกถึง ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคจังหวัดลำปาง

"สานพลังคนลำปาง สร้างความเข้าใจ ร่วมแก้ปัญหาผู้บริโภค"

#ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคจังหวัดลำปาง
#องค์กรเพื่อผู้บริโภคจังหวัดลำปาง
#เรื่องร้องเรียน
#ผู้บริโภค
#ผู้บริโภคลำปาง
#ลำปาง

25/01/2022

รู้หรือไม่⁉️
ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคจังหวัดลำปาง ในฐานะหน่วยงานประจำจังหวัดลำปาง สภาองค์กรของผู้บริโภค ๕ เดือนที่ผ่านมาในปี ๒๕๖๔ และองค์กรผู้บริโภคในพื้นที่รับเรื่องร้องเรียนใดมากที่สุด ไปดูกัน👉

1️⃣อันดับแรก ด้านบริการสุขภาพ ๔๗.๒๕% มีผู้ร้องเรียนมากที่สุดเป็นอันดับต้นๆ คือเรื่องของ ผลกระทบจากการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด ๑๙
อันดับสอง ด้านอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ๓๔.๖๕% ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกเพิกถอนทะเบียนแต่ยังมีการพบเจอการขายทั้งทางออนไลน์และในชุมชน
อันดับสาม ด้านอื่นๆ ๙.๓๔% นอกจากปัญหาทั้ง ๘ ด้านก็ยังมีปัยหาผู้บริโภคด้านอื่นๆที่ผู้บริโภคยังเจอปัญหาต่างๆ
ต่อมาด้านสื่อสารและโทรคมนาคม อสังหาริมทรัพย์ การเงินการธนาคาร และสินค้าและบริการทั่วไป ตามลำดับ
รวมเรื่องร้องเรียน ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ทั้งหมด ๑๐๕ เรื่องร้องเรียน
โดยได้ถูกดำเนินการ ประสานส่งต่อและแก้ไขแล้วกว่า ๙๗ เรื่องร้องเรียนและอยู่ระหว่างการดำเนินการ ๘ เรื่องร้องเรียน

#ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคจังหวัดลำปาง
#องค์กรเพื่อผู้บริโภคจังหวัดลำปาง
#เรื่องร้องเรียน
#ผู้บริโภค

17/01/2022
Photos from เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ จังหวัดลำปาง's post 15/01/2022

เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ จังหวัดลำปาง พร้อมเครือข่ายในพื้นที่ ได้เข้าร่วมรับ การประเมินองค์กรผู้บริโภคคุณภาพ ขั้นพื้นฐานและขั้นสูง
เพื่อส่งเสริมการผนึกกำลังเป็นองค์กรผู้บริโภค
เพื่อรับรองการพัฒนาองค์กรให้มีระบบบริหารจัดการที่เข้มแข็งและมีธรรมาภิบาล
ใน เวทีประเมินองค์กรคุณภาพ ภาคเหนือ (จังหวัดลำปาง)
การประเมินองค์กรผู้บริโภคคุณภาพ โดย ศูนย์วิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) ร่วมกับ มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

วันที่ 15 มกราคม 2565
ณ ห้องเวียงพนา โรงแรมลำปางเวียงทอง

#เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวีเอดส์จังหวัดลำปาง
#องค์กรคุณภาพขั้นสูง
#กลุ่มรวมน้ำใจ
#ชมรมเพื่อนแก้ว
#ชมรมใจประสานใจ
#กลุ่มชาววัง
#กลุ่มพลังใหม่2001
#กลุ่มทานตะวัน
#กลุ่มแสงตะวัน

15/12/2021

ผลงานการดำเนินงาน เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ จังหวัดลำปาง
ในการยกระดับเป็น องค์กรคุณภาพขั้นสูง

“ผู้ติดเชื้อมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เครือข่ายผู้ติดเชื้อได้รับการพัฒนา เกิดภาคีความร่วมมือ แก้ไขปัญหาเอดส์ร่วมกัน”

https://youtu.be/Cd-JnI042_I

#เครือข่ายผู้ติดเชื้อ
#องค์กรคุณภาพ

14/12/2021

เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ จังหวัดลำปาง หน่วยงานองค์กรสาธารณประโยชน์ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พุทธศักราช 2540 จากการรวมตัวของผู้ติดเชื้อและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์

ที่ทำการสำนักงานเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ จังหวัดลำปาง ในปัจจุบัน ตั้งอยู่ที่ 124/50 ถนนท่าคราวน้อย ตำบลสบตุ่ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2540 จนถึงวันนี้ เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ จังหวัดลำปาง ได้มุ่งมั่นดำเนินงานด้าน งานสร้างเสริมสุขภาพในการเข้าถึงการรักษาและการส่งเสริมการป้องกันโรค , งานหลักประกัน หน่วยรับเรื่องร้องเรียน 50(5) , งานรับเรื่องร้องเรียนอิสระ เพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อฯ ให้มีกำลังใจในการใช้ชีวิต แลกเปลี่ยนในการดูแลสุขภาพ รวมถึงการผลักดันในเชิงนโยบายเรื่องสิทธิการรักษา และการรณรงค์การป้องกัน ลดการตาย/การเลือกปฏิบัติ ไม่ใช้เกิดผู้ติดเชื้อรายใหม่

จากการทำงาน ที่ผ่านจนถึง วันนี้ เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ จังหวัดลำปาง ได้ยกระดับการทำงานด้านงานคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค เป็นองค์กรผู้บริโภคคุณภาพขั้นสูง

https://youtu.be/WXU2u9WCBSE

#เครือข่ายผู้ติดเชื้อลำปาง
#องค์กรคุณภาพ

13/12/2021

ผลงานการดำเนินงานเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ จังหวัดลำปาง ยกระดับเป็น องค์กรคุณภาพขั้นสูง

#เครือข่ายผู้ติดเชื้อ
#องค์กรคุณภาพ

Photos from เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ จังหวัดลำปาง's post 10/12/2021

เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ จังหวัดลำปาง

วิสัยทัศน์เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ จังหวัดลำปาง : ผู้ติดเชื้อมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เครือข่ายผู้ติดเชื้อได้รับการพัฒนา เกิดภาคีความร่วมมือ แก้ไขปัญหาเอดส์ร่วมกัน

พันธกิจเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ จังหวัดลำปาง
- พัฒนาบุคลากรในเครือข่ายผู้ติดเชื้อ
- เชื่อมประสานระบบบริการ และภาคี ความร่วมมือ ให้มีการดำเนินงานเอดส์ในทิศทางเดียวกัน
- ส่งเสริมให้ผู้ติดเชื้อมีการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

#เครือข่ายผู้ติดเชื้อ
#องค์กรคุณภาพ

09/12/2021

เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ จังหวัดลำปาง องค์กรคุณภาพขั้นสูง

เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ จังหวัดลำปาง เกิดจากการรวมตัวกันของผู้ติดเชื้อฯ และผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่ตำบล อำเภอ รวมมาเป็นจังหวัด เนื่องจากมีสถานการณ์ในพื้นที่ชุมชนผู้ติดเชื้อฯ ที่เกิดการ รังเกียจ การตีตรา และการเลือกปฏิบัติจากประชาชน/คนชุมชน ทำให้ผู้ติดเชื้อฯ ไม่มีที่ยืนในชุมชน และไม่สามารถอยู่ร่วมกับคนในชุมชนของตนเองได้ และในชุมชนไม่มีพื้นที่ที่จะเอื้อให้ผู้ติดเชื้อได้แสดงศักยภาพ อีกทั้งการรักษาก็ยังมีเพื่อนผู้ติดเชื้อที่เสียชีวิตด้วยโรคแทรกซ้อน/โรคฉวยโอกาส
จากการทำงานที่ผ่านมา ทำให้เกิดการยกระดับ "งานคุ้มครองผู้บริโภค" ในจังหวัดลำปาง เป็นองค์กรคุณภาพขั้นสูง

#เครือข่ายผู้ติดเชื้อ
#องค์กรคุณภาพ

Photos from เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ จังหวัดลำปาง's post 09/12/2021

ผลงานการดำเนินงาน
เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ จังหวัดลำปาง
องค์กรคุณภาพขั้นสูง

#เครือข่ายผู้ติดเชื้อ
#องค์กรคุณภาพ

01/12/2021

รณรงค์วันเอดส์โลก 2564

01/12/2021

วันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปี องค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนดให้เป็นวันเอดส์โลก (World AIDS Day) เพื่อให้เกิดการรณรงค์สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเอชไอวี/เอดส์ โดยในปีนี้ UNAIDS ได้กำหนดธีมรณรงค์ คือ “ยุติความเหลื่อมล้ำ ยุติเอดส์”
"End inequalities. End AIDS. End pandemics."

ทั้งนี้ทางเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ จังหวัดลำปาง และ กลุ่มเยาวชนอาสารถม้าลำปาง ขอเชิญทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ ยุติความเหลื่อมล้ำ ยุติเอดส์ ไปพร้อมกันได้

#เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวีเอดส์จังหวัดลำปาง
#กลุ่มเยาวชนอาสารถม้าลำปาง


#วันเอดส์โลก2021

15/11/2021

network ma share วันนี้
รู้ไหม ???
เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ จังหวัดลำปาง เกิดจากการรวมตัวกันของผู้ติดเชื้อฯ และผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่ตำบล อำเภอ รวมมาเป็นจังหวัด เนื่องจากมีสถานการณ์ในพื้นที่ชุมชนผู้ติดเชื้อฯ ที่เกิดการ รังเกียจ การตีตรา และการเลือกปฏิบัติจากประชาชน/คนชุมชน ทำให้ผู้ติดเชื้อฯ ไม่มีที่ยืนในชุมชน และไม่สามารถอยู่ร่วมกับคนในชุมชนของตนเองได้ และในชุมชนไม่มีพื้นที่ที่จะเอื้อให้ผู้ติดเชื้อได้แสดงศักยภาพ อีกทั้งการรักษาก็ยังมีเพื่อนผู้ติดเชื้อที่เสียชีวิตด้วยโรคแทรกซ้อน/โรคฉวยโอกาส
การดำเนินงานด้านการดูแลสุขภาพรวมไปถึงการผลักดันในเชิงนโยบายที่คนทุกคนในประเทศไทยมีสิทธิที่จะเข้าถึง เช่น การรักษาสุขภาพเมื่อยามเจ็บป่วย การรณรงค์ให้ความรู้สร้างความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันในชุมชน รวมถึงการรณรงค์การป้องกันการแพร่ระบาดไม่ให้เกิดผู้ติดเชื้อรายใหม่
#เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวีเอดส์จังหวัดลำปาง
#เครือข่ายผู้ติดเชื้อ

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ จังหวัดลำปาง หน่วยงานองค์กรสาธารณประโยชน์ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พุทธศักราช 2540 จากการรวม...
ผลงานการดำเนินงาน เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ จังหวัดลำปาง ในการยกระดับเป็น องค์กรคุณภาพขั้นสูง “ผู้ติดเชื้อมีคุณภ...
เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ จังหวัดลำปาง   องค์กรคุณภาพขั้นสูง     เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ จังหวัดลำปาง ...
วันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปี องค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนดให้เป็นวันเอดส์โลก (World AIDS Day) เพื่อให้เกิดการรณรงค์สร้างความ...
รณรงค์วันเอดส์โลก 2564

ประเภท

เว็บไซต์

ที่อยู่


124/50 ถนนท่าคราวน้อย ตำบลสบตุ๋ย
Lampang
52100

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 16:00
อังคาร 09:00 - 16:00
พุธ 09:00 - 16:00
พฤหัสบดี 09:00 - 16:00
ศุกร์ 09:00 - 16:00

Non-Profit Organizations อื่นๆใน Lampang (แสดงผลทั้งหมด)
Power Blind Shop Power Blind Shop
ถ. สุขสวัสดิ์ ซอย 1
Lampang, 52000

ร้านกาแฟและเครื่องดื่มบริการโดยคน?

บูม ดี-แนกซ์ เม็ดฟู่ นวัตกรรม บูม ดี-แนกซ์ เม็ดฟู่ นวัตกรรม
Lampang, 52000

ขาย บูม ดี-แนกซ์ นวัตกรรมเม็ดฟู่ 2 ศาส

𝘉𝘶𝘧𝘧𝘺p. 𝘉𝘶𝘧𝘧𝘺p.
เทศบาลนครลำปาง
Lampang, 510260

สวัสดีครับยินดีให้บริการครับ

ฮักเเม่ก๋อง I Hug-Mae-Gong ฮักเเม่ก๋อง I Hug-Mae-Gong
บ้านบอม
Lampang, 52150

พื้นที่แบ่งปันข่าวสาร ความเคลื่อนไ

สมาคมเพื่อการพัฒนาตามหลักป สมาคมเพื่อการพัฒนาตามหลักป
266/1 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่พริก อำเภอ
Lampang, 52180

ส่งเสริมการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษ?

Lampang Arts Center (หอศิลป์ลำปาง) Lampang Arts Center (หอศิลป์ลำปาง)
256 ถ. ตลาดเก่า ต. สวนดอก
Lampang, 52100

หอศิลป์ลำปาง มูลนิธิ นิยม ปัทมะเสวี

CMU Lampang CMU Lampang
250/2 ถ. ทิพย์ช้าง ต. สวนดอก อ. เมือ
Lampang, 52100

ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค
124/50 ถนนท่าคราวน้อย ตำบลสบตุ๋ย
Lampang, 52100

สานพลังคนลำปาง สร้างความเข้าใจ ร่ว?

องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย
678 หมู่ 7 ตำบลพิชัย
Lampang, 52000

องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย 678 ม.7 ต.พิ

บ้านเรา เรสซิเดนซ์ ลำปาง บ้านเรา เรสซิเดนซ์ ลำปาง
85/1 ถ. ป่าขาม ต. หัวเวียง
Lampang, 52000

Taisei Corportion   Roc  Project Taisei Corportion Roc Project
บ้านของNOM
Lampang, 52100

คนงานแผนกช่างเชี่อม