ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

ให้บริการด้านการเกษตร

Photos from ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลพบุรี's post 23/12/2022

ศสพ. ลพบุรี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า

💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 นายสุรสิทธิ์ บุญรักชาติ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลพบุรี มอบหมายให้นายสุขสันต์ วิมลเศรษฐ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า แก่เกษตรกรเป้าหมาย จำนวน 30 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานและความหลากหลายการเกษตร ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

Photos from ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลพบุรี's post 21/12/2022

ศสพ. ลพบุรี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อระบบเกษตรอัจฉริยะในข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

💡💡💡💡💡💡💡💡💡💡

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 นายสุรสิทธิ์ บุญรักชาติ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลพบุรี มอบหมายให้นายสุขสันต์ วิมลเศรษฐ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อระบบเกษตรอัจฉริยะในข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ 6 ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

Photos from ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลพบุรี's post 21/12/2022

ศสพ. ลพบุรี ประชุมคลินิกงานคลัง ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2/2566

💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 นายสุรสิทธิ์ บุญรักชาติ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนางสาวศิรอร อาภรณ์ผล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคลินิกงานคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่3/2566 เพื่อสื่อสารด้านการเงินการคลัง บัญชี และพัสดุ รวมทั้งให้คำปรึกษา คำแนะนำ และแนงทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลพบุรี

Photos from ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลพบุรี's post 21/12/2022

ศสพ. ลพบุรี จัดอบรมด้านการสร้างเครือข่ายบริการเครื่องจักรกลการเกษตร ครั้งที่ 1

🚜🧑🏼‍🌾🚜🧑🏼‍🌾🚜🧑🏼‍🌾🚜🧑🏼‍🌾🚜🧑🏼‍🌾

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านการสร้างเครือข่ายบริการเครื่องจักรกลการเกษตร ภายใต้โครงการสร้างเครือข่ายบริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรร่วมกันของชุมชน ในการนี้ได้รับเกียรติจากนางสาวนันธิดา ไผ่ตะคุ เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มาร่วมพบปะพูดคุยกับเกษตรกรผู้เข้าร่วมอบรม ณ ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยมีเกษตรกรเป้าหมาย 60 ราย

Photos from ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลพบุรี's post 20/12/2022

ศสพ. ลพบุรี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อน BCG Model ในงานส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

👨🏻‍💼💚👨🏻‍💼💚👨🏻‍💼💚👨🏻‍💼💚👨🏻‍💼💚

วันที่ 19-20 ธันวาคม 2565 นายสุรสิทธิ์ บุญรักชาติ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อน BCG Model ในงานส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 โดยมีนางดวงสมร พฤฑฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท เป็นประธานเปิดการประชุม ณ โรงแรมแฟนตาซี รีสอร์ท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

Photos from ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลพบุรี's post 20/12/2022

ศสพ. ลพบุรี เข้าร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (field day)

🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 นายสุรสิทธิ์ บุญรักชาติ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ นางสาวธัญลักษณ์ โพธิ์เกิด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (field day) โดยศูนย์ฯ นำน้อยหน่า 75 ต้น ขนุน 25 ต้น และเมล็ดพันธุ์ผัก 200 ชุด มามอบให้กับเกษตรกร ที่มาร่วมงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง อ.หนองโดน จ.สระบุรี โดยมีร้อยตำรวจตรีหญิง สายสุนี ไกรนรา นายอำเภอหนองโดน เป็นประธานเปิดงาน

Photos from ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลพบุรี's post 20/12/2022

ศสพ. ลพบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ณ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 1 จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 3

⚒️⚒️⚒️⚒️⚒️⚒️⚒️⚒️⚒️⚒️

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 นายสุรสิทธิ์ บุญรักชาติ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลพบุรี มอบหมายให้นายภานุวัฒน์ สุวรรณวาปี นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานจ้างก่อสร้างอาคารพืชพันธุ์ดี ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 1 จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่วมกับบริษัท ส.สามมิตรก่อสร้าง จำกัด ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงาน ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 1 จังหวัดชลบุรี

Photos from ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลพบุรี's post 19/12/2022

ศสพ. ลพบุรี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชและการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ

💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧

วันที่ 19 ธันวาคม 2565 นายสุรสิทธิ์ บุญรักชาติ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลพบุรี มอบหมายให้นายสุขสันต์ วิมลเศรษฐ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชและการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ แก่เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย จำนวน 50 ราย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

Photos from ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลพบุรี's post 19/12/2022

ศสพ. ลพบุรี สนับสนุนกล้าไม้และเมล็ดพันธุ์พืช

🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱

วันที่ 19 ธันวาคม 2565 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลพบุรี สนับสนุนกล้าไม้และเมล็ดพันธุ์พืช ให้กับสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี เพื่อสนับสนุนกิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยสนับสนุนกล้ามะม่วง จำนวน 40 ต้น และเมล็ดพันธุ์ จำนวน 400 ซอง

16/12/2022

ขอกราบถวายพระพร
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ววัน

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง
กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Photos from ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลพบุรี's post 15/12/2022

ศสพ. ลพบุรี เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต (Regional Work : RW) ครั้งที่ 1/2566

💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 นายสุรสิทธิ์ บุญรักชาติ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลพบุรี มอบหมายให้นายธีรพงษ์ วงค์สถาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวศิรอร อาภรณ์ผล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต (Regional Work : RW) ครั้งที่ 1/2566 นำเสนอการดำเนินงานการสนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคกลางของสำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอ ผ่านระบบออนไลน์ zoom meetimg ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดลพบุรี

Photos from ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลพบุรี's post 15/12/2022

ศสพ. ลพบุรี เป็นวิทยากรช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรพื้นฐาน รุ่นที่2 ณ จังหวัดพิษณุโลก

⚙️🔧⚙️🔧⚙️🔧⚙️🔧⚙️🔧

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 นายสุรสิทธิ์ บุญรักชาติ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลพบุรี มอบหมายให้นายภานุวัฒน์ สุวรรณวาปี นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน และนายสุขสันต์ วิมลเศรษฐ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ หลักสูตรการสร้างช่างเกษตรท้องถิ่นประจำแปลงใหญ่ ช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรพื้นฐาน รุ่นที่ 2 ซึ่งจัดโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ณ ที่ทำการแปลงใหญ่ข้าวพันธุ์ดีศรีบ้านไร่ หมู่ 5 อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก มีเกษตรกรเป้าหมายจำนวน 25 ราย

Photos from ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลพบุรี's post 14/12/2022

ศสพ. ลพบุรี เป็นวิทยากรช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรพื้นฐาน รุ่นที่1 ณ จังหวัดพิษณุโลก

⚙️🔧⚙️🔧⚙️🔧⚙️🔧⚙️🔧

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 นายสุรสิทธิ์ บุญรักชาติ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลพบุรี มอบหมายให้นายภานุวัฒน์ สุวรรณวาปี นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน และนายสุขสันต์ วิมลเศรษฐ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ หลักสูตรการสร้างช่างเกษตรท้องถิ่นประจำแปลงใหญ่ ช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรพื้นฐาน รุ่นที่ 1 ซึ่งจัดโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิษณุโลก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก มีเกษตรกรเป้าหมายจำนวน 25 ราย

Photos from ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลพบุรี's post 14/12/2022

ศสพ. ลพบุรี เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต (Regional Work : RW) ครั้งที่ 1/2566

💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 นายสุรสิทธิ์ บุญรักชาติ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลพบุรี มอบหมายให้นายธีรพงษ์ วงค์สถาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวศิรอร อาภรณ์ผล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เป็นตัวแทนเข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต (Regional Work : RW) ครั้งที่ 1/2566 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร สร้างการรับรู้ในประเด็นเร่งด่วนและนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ และวางแผนการปฏิบัติงานวิชาการให้สามารถปฏิบัติงานตามนโยบายและพันธกิจได้อย่างมีประสิทธิภาด โดยมีนายครองศักดิ์ สงรักษา รองอธิบดีกรมส่งสริมการเกษตร เป็นประธานการดำเนินงาน

Photos from ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลพบุรี's post 14/12/2022

ศสพ. ลพบุรี เข้าร่วมสัมมนาเรื่องการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

👨‍💼👨‍💼👨‍💼👨‍💼👨‍💼👨‍💼👨‍💼👨‍💼👨‍💼👨‍💼

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 นายสุรสิทธิ์ บุญรักชาติ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลพบุรี มอบหมายให้นางสาวภัทรวดี ศรีสุธรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีนางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งสริมการเกษตร ด้านบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิด

Photos from ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลพบุรี's post 09/12/2022

ศสพ. ลพบุรี เป็นวิทยากรและร่วมจัดสถานีเรียนรู้ ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่(Field day) ณ อำเภอดอนพุด

🧑🏼‍🌾💧🧑🏼‍🌾💧🧑🏼‍🌾💧🧑🏼‍🌾💧🧑🏼‍🌾💧

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 นายสุรสิทธิ์ บุญรักชาติ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลพบุรี ร่วมจัดสถานีเรียนรู้ และเป็นวิทยากรประจำสถานีเทคโนโลยีการปลูกพืชใช้น้ำน้อย ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่(Field day) ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลดอนพุด อ.ดอนพุด จ.สระบุรี โดยมีเกษตรกรเป้าหมายอำเภอละ 50 ราย

Photos from ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลพบุรี's post 09/12/2022

ศสพ. ลพบุรี เข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตรความรู้ความเข้าใจองค์การระหว่างประเทศ และการเกษตรต่างประเทศ รุ่นที่ 9

💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚

วันที่ 7 – 9 ธันวาคม 2565 นายธีรพงษ์ วงค์สถาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นตัวแทนกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมอบรม หลักสูตรความรู้ความเข้าใจองค์การระหว่างประเทศ และการเกษตรต่างประเทศ รุ่นที่ 9 ซึ่งจัดโดยสถาบันเกษตราธิการ ผ่านระบบออนไลน์ ถ่ายทอดสดจาก ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันเกษตราธิการ

Photos from ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลพบุรี's post 09/12/2022

ศสพ. ลพบุรี เป็นวิทยากร หลักสูตรการสร้างช่างเกษตรท้องถิ่นประจำแปลงใหญ่ ช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรพื้นฐาน

⚙️🔧⚙️🔧⚙️🔧⚙️🔧⚙️🔧

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 นายสุรสิทธิ์ บุญรักชาติ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลพบุรี มอบหมายให้นายภานุวัฒน์ สุวรรณวาปี นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน และนายสุขสันต์ วิมลเศรษฐ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ หลักสูตรการสร้างช่างเกษตรท้องถิ่นประจำแปลงใหญ่ ช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรพื้นฐาน ณ กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวตำบลโคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี มีเกษตรกรเป้าหมายจำนวน 25 ราย

Photos from ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลพบุรี's post 07/12/2022

ศสพ. ลพบุรี สนับสนุนกล้าพันธุ์พืชผักและไม้ผล

🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลพบุรี สนับสนุนกล้าพันธุ์พืชผักและไม้ผล ให้กับสำนักงานเกษตรอำเภอดอนพุด เพื่อสนับสนุนให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ โดยสนับสนุนมะม่วง จำนวน 100 ต้น, น้อยหน่า จำนวน 50 ต้น, มะนาว จำนวน 20 ต้น และกล้าพริกขี้หนูแดงจินดา จำนวน 300 ต้น

Photos from ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลพบุรี's post 06/12/2022

ศสพ. ลพบุรี เข้าร่วมประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 11/2565

👨‍💼💚👨‍💼💚👨‍💼💚👨‍💼💚👨‍💼💚

วันที่ 6 ธันวาคม 2565 นายสุรสิทธิ์ บุญรักชาติ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลพบุรี มอบหมายให้นางสาวธัญลักษณ์ โพธิ์เกิด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 11/2565 ณ ห้องประชุม สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท โดยมีนายจรัญ จุลพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท เป็นประธานในการประชุม

Photos from ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลพบุรี's post 06/12/2022

ศสพ. ลพบุรี เป็นวิทยากร หลักสูตรการสร้างช่างเกษตรท้องถิ่นประจำแปลงใหญ่ ช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรพื้นฐาน

⚙️🔧⚙️🔧⚙️🔧⚙️🔧⚙️🔧

วันที่ 6 ธันวาคม 2565 นายสุรสิทธิ์ บุญรักชาติ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลพบุรี มอบหมายให้นายภานุวัฒน์ สุวรรณวาปี นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน และนายสุขสันต์ วิมลเศรษฐ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ หลักสูตรการสร้างช่างเกษตรท้องถิ่นประจำแปลงใหญ่ ช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรพื้นฐาน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอวิหารแดง มีเกษตรกรเป้าหมายจำนวน 25 ราย

Photos from ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลพบุรี's post 06/12/2022

ศสพ. ลพบุรี ร่วมลงพื้นที่สำรวจคัดเลือกเกษตรกรเข้ารับการประกวดเกษตรกรดีเด่น ประจำปี 2566

👨‍🌾👨‍🌾👨‍🌾👨‍🌾👨‍🌾👨‍🌾👨‍🌾👨‍🌾👨‍🌾👨‍🌾

วันที่ 6 ธันวาคม 2565 นายสุรสิทธิ์ บุญรักชาติ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลพบุรี มอบหมายให้นางสาวศิรอร อาภรณ์ผล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล ลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรเป็นตัวแทนเข้ารับการประกวดเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพไร่นาสวนผสม ประจำปี 2566 จำนวน 1 ราย ณ ตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

05/12/2022

5 ธันวาคม
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลพบุรี

Photos from ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลพบุรี's post 02/12/2022

ศสพ. ลพบุรี เข้าร่วมประชุมโครงการสร้างเครือข่ายบริการเครื่องจักรกลการเกษตรร่วมกันของชุมชน ครั้งที่ 1/2566

⚙️👨🏻‍💼⚙️👨🏻‍💼⚙️👨🏻‍💼⚙️👨🏻‍💼⚙️👨🏻‍💼

วันที่ 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2565 นายสุรสิทธิ์ บุญรักชาติ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนายธีรพงษ์ วงค์สถาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างเครือข่ายบริการเครื่องจักรกลการเกษตรร่วมกันของชุมชน ครั้งที่ 1/2566 ณ โรงแรมเลอปาร์ค จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายครองศักดิ์ สงรักษา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการเปิดการประชุม

Photos from ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลพบุรี's post 01/12/2022

ศสพ. ลพบุรี ปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาพื้นที่บริเวณโดยรอบศูนย์ฯ

💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เจ้าหน้าที่พร้อมด้วยคนงานศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลพบุรี ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์ฯ โดยร่วมกันตัดต้นไม้และกิ่งไม้ที่หักล้ม ดูแลทำความสะอาดพื้นที่เพื่อความเรียบร้อยสวยงามและป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้

Photos from ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลพบุรี's post 28/11/2022

ศสพ. ลพบุรี ให้คำแนะนำในการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลพบุรี ดำเนินการสนับสนุนการสำรวจและให้คำแนะนำในการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบน้ำเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ หมู่ที่ 5 ตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ตามที่ได้รับการประสานขอความร่วมมือจากสำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล

Photos from ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลพบุรี's post 25/11/2022

ศสพ. ลพบุรี เป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดความรู้ หลักสูตร การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า

💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นายสุรสิทธิ์ บุญรักชาติ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลพบุรี มอบหมายให้นายสุขสันต์ วิมลเศรษฐ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา เป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดความรู้ หลักสูตร การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ซึ่งจัดโดยสำนักงานเกษตรอำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ให้แก่เกษตรกรเป้าหมายจำนวน 50 ราย

Photos from ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลพบุรี's post 24/11/2022

ศสพ. ลพบุรี ร่วมประชุมแนวทางการส่งเสริมและขยายผลงานวิจัย

👨🏻‍🔬💚👨🏻‍🔬💚👨🏻‍🔬💚👨🏻‍🔬💚👨🏻‍🔬💚

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นายสุรสิทธิ์ บุญรักชาติ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ นางสาวศิรอร อาภรณ์ผล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมแนวทางการส่งเสริมและขยายผลงานวิจัยระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรกับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting

Photos from ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลพบุรี's post 23/11/2022

ศสพ. ลพบุรี เข้าร่วมประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1

👨‍💼👨‍💼👨‍💼👨‍💼👨‍💼👨‍💼👨‍💼👨‍💼👨‍💼👨‍💼

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นายสุรสิทธิ์ บุญรักชาติ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการเกษตร รวมทั้งร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา อุปสรรค การดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ โดยมีนางสาวกังสดาล ชาตกุล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท เป็นประธานในการประชุม

Photos from ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลพบุรี's post 23/11/2022

ศสพ. ลพบุรี เข้าพูดคุยและชี้แจงรายละเอียดกับกลุ่มเกษตรกร เพื่อดำเนินงานโครงการสร้างเครือข่ายบริการเครื่องจักรกลการเกษตรร่วมกันของชุมชน

⚙️⚙️⚙️⚙️⚙️⚙️⚙️⚙️⚙️⚙️

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลพบุรี เข้าพูดคุยและชี้แจงรายละเอียดกับกลุ่มเกษตรกร สำหรับดำเนินโครงการสร้างเครือข่ายบริการเครื่องจักรกลการเกษตรร่วมกันของชุมชน ประจำปี 2566 โดยได้ออกพื้นที่พร้อมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคมและพูดคุยกับเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย ณ อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

Photos from ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลพบุรี's post 22/11/2022

ศสพ. ลพบุรี เข้าร่วมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วางแผนการขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System)

💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 นายสุรสิทธิ์ บุญรักชาติ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลพบุรี มอบหมายให้นางสาวภัทรวดี ศรีสุธรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วางแผนการขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System)ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom meeting โดยมีนางปาลลิน พวงมี ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร กล่าวเปิดการสัมมนา และมอบนโยบายในการดำเนินงาน

Photos from ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลพบุรี's post 21/11/2022

ศสพ. ลพบุรี เข้าร่วมประชุมการประชุมชี้แจงการใช้งานระบบ T&V

💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมประชุมการประชุมชี้แจงการใช้งานระบบ T&V ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom meeting ซึ่งจัดโดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท โดยมีนางสาวกังสดาล ชาตกุล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท เป็นประธานในการประชุม

Photos from ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลพบุรี's post 18/11/2022

ศสพ. ลพบุรี เข้าร่วมการประชุมราชการ เรื่อง การดำเนินงานเกษตรอัจฉริยะด้านอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย

💡💡💡💡💡💡💡💡💡💡

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมการประชุมราชการ เรื่อง การดำเนินงานเกษตรอัจฉริยะด้านอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ในการนี้ได้มีการชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานโครงการ 1 อำเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ โดยมีนางสาวจุฬาภรณ์ นกสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการวินิจฉัยศัตรูพืชเป็นประธานในการประชุม ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลพบุรี

Photos from ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลพบุรี's post 17/11/2022

ศสพ. ลพบุรี สนับสนุนการออกแบบ และติดตั้งอุปกรณ์ระบบเกษตรอัจฉริยะ ให้กับแปลงใหญ่พืชผัก ตำบลท่าดินดำ จังหวัดลพบุรี

🥬🥬🥬🥬🥬🥬🥬🥬🥬🥬

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลพบุรี สนับสนุนการออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ระบบเกษตรอัจฉริยะ ให้กับแปลงของสมาชิกในกลุ่มแปลงใหญ่พืชผัก หมู่ 2 ตำบลท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

Photos from ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลพบุรี's post 16/11/2022

ศสพ. ลพบุรี ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ประจำปี 2566

⚙️⚙️⚙️⚙️⚙️⚙️⚙️⚙️⚙️⚙️

วันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2565 นายสุรสิทธิ์ บุญรักชาติ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ประจำปี 2566 ณ สตาร์เวลล์ การ์เด้นโฮม อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
ในการนี้ ศูนย์ฯได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการ ประจำปี 2565 และรับฟังการชี้แจงโครงการประจำปี 2566 รวมทั้งได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อแนวทางการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรม ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งร่วมเสนอความคิดเห็นต่อแนวทางการจัดทำโครงการประจำปี 2567

Photos from ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลพบุรี's post 10/11/2022

ศสพ. ลพบุรี เข้าพูดคุยและชี้แจงรายละเอียดกับกลุ่มเกษตรกร เพื่อดำเนินงานโครงการสร้างเครือข่ายบริการเครื่องจักรกลการเกษตรร่วมกันของชุมชน

⚙️⚙️⚙️⚙️⚙️⚙️⚙️⚙️⚙️⚙️

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลพบุรี เข้าพูดคุยและชี้แจงรายละเอียดกับกลุ่มเกษตรกร สำหรับดำเนินโครงการสร้างเครือข่ายบริการเครื่องจักรกลการเกษตรร่วมกันของชุมชน ประจำปี 2566 โดยได้ออกพื้นที่พร้อมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอและพูดคุยกับเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย ณ อำเภอโคกสำโรงและอำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

Photos from ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลพบุรี's post 09/11/2022

ศสพ. ลพบุรี ประชุมเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

🔧🔧🔧🔧🔧🔧🔧🔧🔧🔧

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลพบุรี ประชุมเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีนายสุรสิทธิ์ บุญรักชาติ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงาน ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลพบุรี

Photos from ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลพบุรี's post 08/11/2022

ศสพ. ลพบุรี เข้าร่วมการประชุมชี้แจงโครงการ 1 อำเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ

💡💡💡💡💡💡💡💡💡💡

วันที่ 8 พฤศจิกายน 65 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมการประชุมชี้แจงโครงการ 1 อำเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ กิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ "ระบบบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วย ระบบเกษตรอัจฉริยะ (HandySense)" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีนายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุม

Photos from ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลพบุรี's post 03/11/2022

ศสพ. ลพบุรี เข้าร่วมประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 10/2565

👨‍💼💚👨‍💼💚👨‍💼💚👨‍💼💚👨‍💼💚

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 นายสุรสิทธิ์ บุญรักชาติ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 10/2565 ณ ห้องประชุม สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท โดยมีนางสาวกังสดาล ชาตกุล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท เป็นประธานในการประชุม

Photos from ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลพบุรี's post 02/11/2022

ศสพ.ลพบุรี เข้าสำรวจและคัดเลือกกลุ่มเกษตรกร เพื่อดำเนินงานโครงการสร้างเครือข่ายบริการเครื่องจักรกลการเกษตรร่วมกันของชุมชน

⚙️⚙️⚙️⚙️⚙️⚙️⚙️⚙️⚙️⚙️

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลพบุรี เข้าสำรวจและคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรสำหรับดำเนินโครงการสร้างเครือข่ายบริการเครื่องจักรกลการเกษตรร่วมกันของชุมชน ประจำปี 2566 โดยมีการเข้าหารือกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอและเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย ณ อำเภอหนองม่วงและอำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

รายงานผลการดำเนินงานโครงการผลิตขยายต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจร ประจำปี 2564https://www.youtube.com/watch?v=Z68TYyBJE_c

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


Lamnarai
15130

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Lamnarai (แสดงผลทั้งหมด)
ประชาสัมพันธ์สำนักงานเกษตร ประชาสัมพันธ์สำนักงานเกษตร
210 หมู่ที่ 6 ตำบลลำนารายณ์
Lamnarai, 15130

กรมส่งเสริมการเกษตรมีคนอยู่ทั่วทุ?

ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าหลว ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าหลว
หมู่ที่ 4 ตำบลท่าหลวง อำเภอท่
Lamnarai, 15230

บริการความรู้เพื่อประชาชน