องค์กรของรัฐ ใน King Amphoe Sai Yok

ค้นหา องค์กรของรัฐ ใน King Amphoe Sai Yokรวมรายชื่อ สำนักงานเจ้าคณะอำเภอศรีสวั.

สำนักงานเจ้าคณะอำเภอศรีสวั A สำนักงานเจ้าคณะอำเภอศรีสวั
วัดหม่องกระแทะ 197 หมู่ 5 ต. ท่าก
King Amphoe Sai Yok, 71250

กิจการคณะสงฆ์ การปกครอง เผยแผ่ พระพ?