วัดคงคาราม ราชบุรี

วัดคงคาราม ราชบุรี

ความคิดเห็น

การชำระหนี้สงฆ์ #หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง อุทัยธานี

หลวงพ่อสอนให้ลูกศิษย์ และญาติโยมรู้จักชำระหนี้สงฆ์ และแนะนำให้สร้างพระชำระหนี้สงฆ์พร้อมทั้งนำ เกร็ดความรู้ที่ได้ ประสบมาเล่าให้ฟัง เพื่อจะเป็นประโยชน์ ต่อท่านทั้งหลายจะได้นำประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้อง อีกทั้งจะได้เป็นเครื่องป้องกัน ตัวเอง และผู้อื่นไม่ให้กระทำความชั่วต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับของพระ สงฆ์อีก ท่านเล่าในหนังสือประวัติหลวงพ่อปานว่า
“ของทุกอย่างที่ขึ้นชื่อว่า เป็นสมบัติของสงฆ์แล้ว จะเป็นสิ่งของ หรือวัตถุเครื่องใช้อะไรก็ตาม จะมีราคามาก หรือน้อยก็ตาม ผู้ที่นำไปใช้โดยพละการหรือทำสิ่งของเหล่านั้นเสียหาย จะต้องนำสิ่งของเหล่านั้น มาทดแทน ให้เหมือนเดิม ไม่เช่นนั้นจะทำให้ผู้ล่วงละเมิด ลงสู่อเวจีมหานรกได้โดยง่าย”
อย่างวัดร้างที่ปรากฏว่า เป็นที่ดินเปล่า ไม่มีฐานะแสดงว่า เป็นวัด หรือบางแห่งแสดงฐานะว่า เป็นวัดแต่อยู่ในป่าในดงหรือ วัดที่มีฐานะอยู่ก็ตาม เราจะนำสิ่งของอะไรมาก็ตามในเขตนั้นเป็นของสงฆ์หรือว่าถ้าใครยึดแผ่นดินของสงฆ์ไว้ เป็นสมบัติ ส่วนตัวละก็ ถือว่า ซวยขนาดหนัก แบบนี้ มีผู้เรืองอำนาจรุกรานสงฆ์ เคยตกนรกขั้นขุมที่ 7 มาแล้ว ขุมนี้หนักมาก รองจาก อเวจีมหานรก เพราะอะไร เพราะ บุกรุกที่ดินของวัด ถึงแม้จะไม่มีเจตนาโกง วัดก็เป็นวัดร้าง แต่ไม่รู้ว่า เป็นวัดร้าง แค่นี้ก็ ตกนรกขุมที่ 7 จะมาอ้างว่าไม่รู้ไม่ เจตนาไม่ได้ มีความผิดหมด หรือว่า มีไม้ลอยมาหน้าบ้าน เราเห็นว่า ไม่มีเจ้าของ เอาเข้ามาทำฟืน แต่ถ้าไม้นั้นมาจากวัด ก็เป็นไม้ของสงฆ์ไปเอาเข้ามันก็บาป ต้นหญ้าต้นฝาง ที่มันอยู่กลางทุ่งสถานที่นั้นอาจ จะเคยเป็นวัดมาก่อนก็ได้ เขาเคยถวายเป็นของสงฆ์ แต่ว่า สภาพของวัดมันสูญไป ของที่อยู่ในนั้นทั้งหมด แม้แต่แผ่นดิน ก็ยังเป็นของสงฆ์ เราไปเอาต้นไม้ต้นเดียวมาก็บาป แล้วโทษของสงฆ์ หนักมาก เรียกว่า ขั้นอเวจีขั้นเดียว มีระดับเดียว ระดับอื่นไม่มี
หลวงพ่อปานท่านก็ชวนชาวบ้านชำระหนี้สงฆ์ว่า ใครจะชำระหนี้สงฆ์บ้าง ด้วยจำนวนเท่าไหร่ก็ตาม เอามารวมกัน แล้วประกาศต่อหน้าสงฆ์ ขอชำระหนี้สงฆ์ คือ วัดร้างที่ปรากฏมีเป็นวัดก็ตาม หรือไม่ปรากฏเป็นวัดก็ตาม วัดที่มีพระก็ตาม วัดไหนก็ได้ ทำไปโดยเจตนาว่ารู้ว่าเป็นของสงฆ์ก็ตามไม่รู้ก็ตาม แต่สิ่งเหล่านั้น ย่อมไม่ทราบค่าราคาของ ถือว่าเป็นของเล็กน้อย ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอชำระหนี้สงฆ์ด้วยเงินเท่านี้ ถ้าพระสงฆ์ทั้งหลายเห็นสมควร ก็ขอให้พร้อมกัน ถ้าพระสงฆ์ทั้งหลาย ไม่ เห็นสมควรก็ขอให้นิ่งอยู่ ถ้าพระหมดสาธุพร้อมกัน เป็นอันว่าใช้ได้ ชำระกันแบบนี้ทุกปี ท่านบอกว่า ค่อย ๆ ทำไป เรื่องนี้ มันเป็นเรื่องหนัก
ในเมื่อพระสงฆ์สาธุ ท่านจะมอบเงินจำนวนนั้นเป็นสมบัติของสงฆ์ เป็นสิทธิของสงฆ์ที่พึงใช้ จะใช้ได้ก็ต้องเอาเงินจำนวน นั้นไปใช้ในการก่อสร้าง หรือบำรุงสงฆ์ ท่านทั้งหลาย อาจสงสับว่า ของต่าง ๆ ที่เป็นสิ่งก่อสร้างก็ดี วัสดุเครื่องใช้ต่างๆ ก็ดี หรือต้นไม้ใบหญ้าก็ดี ของที่อยู่ในวัดทั้งหมด ถ้าหากรื้อหรือนำไปใช้แล้ว เกิดชำรุดเสียหาย ทำไมเราจะต้องสร้างแทนของเดิม ทั้งนี้เพราะทรัพย์สินต่างๆ ที่เขาสร้างไว้ในวัด เขาไม่สร้างให้พระองค์ใดองค์หนึ่ง เขาสร้างถวายบูชาพระพุทธเจ้า คำ ว่าของสงฆ์นี่น่ะ ต้องหมายถึง พระพุทธเจ้าเป็นประธาน เป็นของส่วนกลาง ไม่มีใครหรอกที่จะถือสิทธิ์ว่า เป็นของฉันจะมาชี้ว่า สมบัตินี้เป็นของฉัน เป็นของส่วนตัว ถ้าทำอย่างนั้น จะต้องลงนรกหมด เรื่องนรกนี้ เขาไม่เว้นใครหรอก
ของในวัดก็เหมือนกัน ถ้าพระองค์ใดปลูกไว้ถ้าเขาสึกแล้วก็ตามเขาตายแล้วก็ตาม ของเหล่านั้นเป็นของสงฆ์ถ้าว่าเขาตาย หรือสึกไปแล้ว พระองค์ใดองค์นหนึ่ง จะถือเป็นทายาทกันเองก็ดี ใช้เองก็ดี ทำอย่างนั้นไม่ได้ เพราะเป็นของสงฆ์เสียแล้ว เวลาจะกินจะใช้ต้องประชุมสงฆ์ ต้องลงมติอนุมัติจึงถือว่าไม่เป็นโทษ
กำหนดการงานบุญเทศกาลสงกรานต์ ณ วัดคงคาราม อ.โพธาราม ราชบุรี
13-14 เม.ย.65 เวลา 06.00-07.30 น. ทำบุญใส่บาตร ณ หน้าศาลาการเปรียญ ( งดบิณฑบาตรรอบต้นจันหน้าวัด)
15 เม.ย.65 เวลา 06.00-08.00 น. ทำบุญ-ใส่บาตร-ฟังพระธรรมเทศนา ณ ศาลาการเปรียญ (งดสรงน้ำพระ)
การบังสุกุลให้ผู้วายชนม์ จัดปกติทั้ง 3 วัน
23 ม.ค.65 : งานทำบุญวัดคงคาราม และงานฉลองศาลาบำเพ็ญกุศลศพ ห้องครัว ห้องน้ำ ศาลาสามัคคีธรรม หลังใหม่ทั้งหมด ได้สำเร็จเสร็จสิ้นด้วยดี ขออนุโมทนาบุญกับผู้ที่ร่วมทำบุญ คณะแม่ครัว ผู้ที่นำอาหารมาสมทบ ผู้ที่มางานทำบุญวันนี้ทุกท่านครับ
22 ม.ค.65: พระราชเวที เจ้าคณะภาค 12 และคณะ เข้าเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ และจิตรกรรมฝาผนัง วัดคงคาราม

จิตรกรรมฝาผนัง 250 กว่าปี ,พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน(มอญ)รามัญ Fax.032-397942 ๑. จิตรกรรมฝาผนังในโบสถ์ เปิดให้เข้าชมเวลา ๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ในวันหยุดราชการ เว้นแต่เวลาทำอุโบสถสังฆกรรม เช่น สวดปาฏิโมกข์ บวชพระ ปวารณา หลังเวลาทำสังฆกรรมแล้วเปิดให้เข้าชมตามปกติ
๒. พิพิธภัณฑ์ เปิดให้เข้าชมเวลา ๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ในวันหยุดราชการ
๔. กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะ นอกเหนือวันหยุด ให้ทำหนังสือขอเข้าชมมายังเจ้าอาวาสวัดคงคารามเพื่อขออนุมัติ
๕. การถ่ายทำสารคดี ละคร ภาพยนต์ต่างๆ ให้ทำหนังสือขออนุญาตมายังเจ้าอาวาสวัดคงคารามเพื่อขออนุมัติ
๖. การแต่งกายในการเข้ามาในวัดขอให้แต่งกายโดยสุภาพเรียบร้อย เข้าชมโบสถ์ พิพิธภัณฑ์ ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้าไปด้วยเด็ดขาด ห้ามใส่รองเท้าเข้าไปเด็ดขาด เพื่อบาปกรรมจะได้ไม่ติดตัวท่านไป
------------------------------------------
วัดคงคาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
โทร.089-0617050

เปิดเหมือนปกติ

15/04/2022

การชำระหนี้สงฆ์ #หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง อุทัยธานี

หลวงพ่อสอนให้ลูกศิษย์ และญาติโยมรู้จักชำระหนี้สงฆ์ และแนะนำให้สร้างพระชำระหนี้สงฆ์พร้อมทั้งนำ เกร็ดความรู้ที่ได้ ประสบมาเล่าให้ฟัง เพื่อจะเป็นประโยชน์ ต่อท่านทั้งหลายจะได้นำประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้อง อีกทั้งจะได้เป็นเครื่องป้องกัน ตัวเอง และผู้อื่นไม่ให้กระทำความชั่วต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับของพระ สงฆ์อีก ท่านเล่าในหนังสือประวัติหลวงพ่อปานว่า
“ของทุกอย่างที่ขึ้นชื่อว่า เป็นสมบัติของสงฆ์แล้ว จะเป็นสิ่งของ หรือวัตถุเครื่องใช้อะไรก็ตาม จะมีราคามาก หรือน้อยก็ตาม ผู้ที่นำไปใช้โดยพละการหรือทำสิ่งของเหล่านั้นเสียหาย จะต้องนำสิ่งของเหล่านั้น มาทดแทน ให้เหมือนเดิม ไม่เช่นนั้นจะทำให้ผู้ล่วงละเมิด ลงสู่อเวจีมหานรกได้โดยง่าย”
อย่างวัดร้างที่ปรากฏว่า เป็นที่ดินเปล่า ไม่มีฐานะแสดงว่า เป็นวัด หรือบางแห่งแสดงฐานะว่า เป็นวัดแต่อยู่ในป่าในดงหรือ วัดที่มีฐานะอยู่ก็ตาม เราจะนำสิ่งของอะไรมาก็ตามในเขตนั้นเป็นของสงฆ์หรือว่าถ้าใครยึดแผ่นดินของสงฆ์ไว้ เป็นสมบัติ ส่วนตัวละก็ ถือว่า ซวยขนาดหนัก แบบนี้ มีผู้เรืองอำนาจรุกรานสงฆ์ เคยตกนรกขั้นขุมที่ 7 มาแล้ว ขุมนี้หนักมาก รองจาก อเวจีมหานรก เพราะอะไร เพราะ บุกรุกที่ดินของวัด ถึงแม้จะไม่มีเจตนาโกง วัดก็เป็นวัดร้าง แต่ไม่รู้ว่า เป็นวัดร้าง แค่นี้ก็ ตกนรกขุมที่ 7 จะมาอ้างว่าไม่รู้ไม่ เจตนาไม่ได้ มีความผิดหมด หรือว่า มีไม้ลอยมาหน้าบ้าน เราเห็นว่า ไม่มีเจ้าของ เอาเข้ามาทำฟืน แต่ถ้าไม้นั้นมาจากวัด ก็เป็นไม้ของสงฆ์ไปเอาเข้ามันก็บาป ต้นหญ้าต้นฝาง ที่มันอยู่กลางทุ่งสถานที่นั้นอาจ จะเคยเป็นวัดมาก่อนก็ได้ เขาเคยถวายเป็นของสงฆ์ แต่ว่า สภาพของวัดมันสูญไป ของที่อยู่ในนั้นทั้งหมด แม้แต่แผ่นดิน ก็ยังเป็นของสงฆ์ เราไปเอาต้นไม้ต้นเดียวมาก็บาป แล้วโทษของสงฆ์ หนักมาก เรียกว่า ขั้นอเวจีขั้นเดียว มีระดับเดียว ระดับอื่นไม่มี
หลวงพ่อปานท่านก็ชวนชาวบ้านชำระหนี้สงฆ์ว่า ใครจะชำระหนี้สงฆ์บ้าง ด้วยจำนวนเท่าไหร่ก็ตาม เอามารวมกัน แล้วประกาศต่อหน้าสงฆ์ ขอชำระหนี้สงฆ์ คือ วัดร้างที่ปรากฏมีเป็นวัดก็ตาม หรือไม่ปรากฏเป็นวัดก็ตาม วัดที่มีพระก็ตาม วัดไหนก็ได้ ทำไปโดยเจตนาว่ารู้ว่าเป็นของสงฆ์ก็ตามไม่รู้ก็ตาม แต่สิ่งเหล่านั้น ย่อมไม่ทราบค่าราคาของ ถือว่าเป็นของเล็กน้อย ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอชำระหนี้สงฆ์ด้วยเงินเท่านี้ ถ้าพระสงฆ์ทั้งหลายเห็นสมควร ก็ขอให้พร้อมกัน ถ้าพระสงฆ์ทั้งหลาย ไม่ เห็นสมควรก็ขอให้นิ่งอยู่ ถ้าพระหมดสาธุพร้อมกัน เป็นอันว่าใช้ได้ ชำระกันแบบนี้ทุกปี ท่านบอกว่า ค่อย ๆ ทำไป เรื่องนี้ มันเป็นเรื่องหนัก
ในเมื่อพระสงฆ์สาธุ ท่านจะมอบเงินจำนวนนั้นเป็นสมบัติของสงฆ์ เป็นสิทธิของสงฆ์ที่พึงใช้ จะใช้ได้ก็ต้องเอาเงินจำนวน นั้นไปใช้ในการก่อสร้าง หรือบำรุงสงฆ์ ท่านทั้งหลาย อาจสงสับว่า ของต่าง ๆ ที่เป็นสิ่งก่อสร้างก็ดี วัสดุเครื่องใช้ต่างๆ ก็ดี หรือต้นไม้ใบหญ้าก็ดี ของที่อยู่ในวัดทั้งหมด ถ้าหากรื้อหรือนำไปใช้แล้ว เกิดชำรุดเสียหาย ทำไมเราจะต้องสร้างแทนของเดิม ทั้งนี้เพราะทรัพย์สินต่างๆ ที่เขาสร้างไว้ในวัด เขาไม่สร้างให้พระองค์ใดองค์หนึ่ง เขาสร้างถวายบูชาพระพุทธเจ้า คำ ว่าของสงฆ์นี่น่ะ ต้องหมายถึง พระพุทธเจ้าเป็นประธาน เป็นของส่วนกลาง ไม่มีใครหรอกที่จะถือสิทธิ์ว่า เป็นของฉันจะมาชี้ว่า สมบัตินี้เป็นของฉัน เป็นของส่วนตัว ถ้าทำอย่างนั้น จะต้องลงนรกหมด เรื่องนรกนี้ เขาไม่เว้นใครหรอก
ของในวัดก็เหมือนกัน ถ้าพระองค์ใดปลูกไว้ถ้าเขาสึกแล้วก็ตามเขาตายแล้วก็ตาม ของเหล่านั้นเป็นของสงฆ์ถ้าว่าเขาตาย หรือสึกไปแล้ว พระองค์ใดองค์นหนึ่ง จะถือเป็นทายาทกันเองก็ดี ใช้เองก็ดี ทำอย่างนั้นไม่ได้ เพราะเป็นของสงฆ์เสียแล้ว เวลาจะกินจะใช้ต้องประชุมสงฆ์ ต้องลงมติอนุมัติจึงถือว่าไม่เป็นโทษ

06/04/2022

กำหนดการงานบุญเทศกาลสงกรานต์ ณ วัดคงคาราม อ.โพธาราม ราชบุรี
13-14 เม.ย.65 เวลา 06.00-07.30 น. ทำบุญใส่บาตร ณ หน้าศาลาการเปรียญ ( งดบิณฑบาตรรอบต้นจันหน้าวัด)
15 เม.ย.65 เวลา 06.00-08.00 น. ทำบุญ-ใส่บาตร-ฟังพระธรรมเทศนา ณ ศาลาการเปรียญ (งดสรงน้ำพระ)
การบังสุกุลให้ผู้วายชนม์ จัดปกติทั้ง 3 วัน

Photos from วัดคงคาราม ราชบุรี's post 15/02/2022

Photos from วัดคงคาราม ราชบุรี's post

Photos from วัดคงคาราม ราชบุรี's post 23/01/2022

Photos from วัดคงคาราม ราชบุรี's post

Photos from วัดคงคาราม ราชบุรี's post 23/01/2022

Photos from วัดคงคาราม ราชบุรี's post

Photos from วัดคงคาราม ราชบุรี's post 23/01/2022

Photos from วัดคงคาราม ราชบุรี's post

Photos from วัดคงคาราม ราชบุรี's post 23/01/2022

Photos from วัดคงคาราม ราชบุรี's post

Photos from วัดคงคาราม ราชบุรี's post 23/01/2022

23 ม.ค.65 : งานทำบุญวัดคงคาราม และงานฉลองศาลาบำเพ็ญกุศลศพ ห้องครัว ห้องน้ำ ศาลาสามัคคีธรรม หลังใหม่ทั้งหมด ได้สำเร็จเสร็จสิ้นด้วยดี ขออนุโมทนาบุญกับผู้ที่ร่วมทำบุญ คณะแม่ครัว ผู้ที่นำอาหารมาสมทบ ผู้ที่มางานทำบุญวันนี้ทุกท่านครับ

Photos from วัดคงคาราม ราชบุรี's post 22/01/2022

22 ม.ค.65: พระราชเวที เจ้าคณะภาค 12 และคณะ เข้าเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ และจิตรกรรมฝาผนัง วัดคงคาราม

Photos from วัดคงคาราม ราชบุรี's post 20/01/2022

ค่ำคืนนี้(20-21 ม.ค.65)ชมหนังตะลุง #งานทำบุญวัดคงคาราม #งานฉลองศาลาบำเพ็ญกุศลหลังใหม่ ศาลาสามัคคีธรรม โรงครัว ห้องน้ำหลังใหม่

Photos from วัดคงคาราม ราชบุรี's post 20/01/2022

ขออนุโมทนาบุญคณะสงฆ์วัดสร้อยฟ้าและหลวงพี่สุคนธ์วัดหนองกลางดงที่มาร่วมจัดสถานที่งานทำบุญวัดคงคาราม

Photos from วัดคงคาราม ราชบุรี's post 20/01/2022

ขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมที่มาร่วมทำฉัตร งานทำบุญวัดคงคาราม

Photos from วัดคงคาราม ราชบุรี's post 20/01/2022

ขออนุโมนาบุญกับญาติโยมที่มาช่วยกันทำความสะอาดอุโบสถ งานทำบุญวัดคงคาราม

Photos from วัดคงคาราม ราชบุรี's post 20/01/2022

ขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมที่มาล้างทำความสะอาดเครื่องครัว เพื่อใช้ในโรงครัวใหม่ ศาลาบำเพ็ญกุศลหลังใหม่ #งานทำบุญวัดคงคาราม

Photos from วัดคงคาราม ราชบุรี's post 20/01/2022

ขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมที่มาช่วยกันทำความสะอาดศาลาบำเพ็ญกุศลหลังใหม่เพื่อเตรียมงานทำบุญวัดคงคาราม

Photos from วัดคงคาราม ราชบุรี's post 29/10/2021

เปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ และจิตรกรรมฝาผนัง วัดคงคาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี #เปิดให้เข้าชมในวันหยุดราชการ ติดต่อสอบถาม โทร.0892578726 พระอนุวัตร , 0890617050 พระศักดิ์จรินทร์ เวลาทำการ 09.00-16.30 น.

Photos from วัดคงคาราม ราชบุรี's post 21/10/2021

21 ต.ค.64 : สำเร็จเสร็จสิ้นลงด้วยดี เทศนาพระคาถาพัน แสดงพระธรรมเทศนาโดย พระมหาบิ๊ก วัดโพธาราม #เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกวัดคงคารามปี2564

Photos from วัดคงคาราม ราชบุรี's post 21/10/2021

21 ต.ค.64 : เวลา 10.09 น. แสดงกัณฑ์พระมาลัย โดยพระครูสันตยาภิรัต เจ้าอาวาสวัดคงคาราม #เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก

Photos from วัดคงคาราม ราชบุรี's post 19/10/2021

20 ต.ค.64: ขออนุโมทนาบุญกับโยมที่มาช่วยทำความสะอาดศาลา จัดศาลา เพื่องานเทศน์มหาชาติในปีนี้

07/10/2021
Photos from วัดคงคาราม ราชบุรี's post 08/09/2021

8 ก.ย.64: อนุโมทนาบุญกับโยมที่ได้ถวายแมส และชุดPPE ให้กับวัดคงคาราม

Photos from วัดคงคาราม ราชบุรี's post 08/09/2021

8 ก.ย.64: อนุโมทนาบุญกับโยมที่ได้ถวายชุด PPE สำหรับพระสงฆ์และฆราวาสให้กับวัดคงคาราม

07/09/2021
Photos from วัดคงคาราม ราชบุรี's post 05/09/2021

Photos from วัดคงคาราม ราชบุรี's post

05/09/2021

5 ก.ย.64 : เจ้ใหญ่ ซ.แหลมทอง ถวายชุด PPE ถุงมือ แมส ให้แก่วัดคงคาราม

Photos from วัดคงคาราม ราชบุรี's post 05/09/2021

5 ก.ย.64 : ท่านเจ้าอาวาสวัดบางกอบัว สมุทรปราการ เมตตามอบโลงศพ ให้แก่วัดคงคาราม เพื่อมอบให้แก่ผู้วายชนม์ที่ติดโควิดที่ยากไร้ต่อไป

Photos from วัดคงคาราม ราชบุรี's post 05/09/2021

5 ก.ย.64: ขออนุโมทนาบุญคุณโยมเอียดและคุณสุชาติ ถวายชุดPPE ให้แก่วัดคงคาราม

Photos from วัดคงคาราม ราชบุรี's post 04/09/2021

4 ก.ย.64 : อนุโมทนาบุญกับทิดกล้อง นพดล แผนคง และคณะ ถวายแอลกอฮอล 75% ให้วัดคงคาราม

03/09/2021

3 ก.ย.64:ขออนุโมทนาบุญ โยมพิมศิริ ถวายปัจจัย เพื่อใช้ในการฌาปณกิจศพผู้ติดเชื้อ covid-19

03/09/2021

3 ก.ย.64: ขออนุโมทนาบุญ ครอบครัว อ.สัญญา อ.วิไล แสงรัตนกูล ถวายปัจจัยสร้างศาลาสามัคคีธรรม(หน้าเมรุ) 10,000-บาท

Photos from วัดคงคาราม ราชบุรี's post 03/09/2021

3 ก.ย.64 : ขออนุโมทนาบุญกับผู้มีจิตศรัทธา ได้ถวายชุด PPE ,ถุงมือยาง, แอลกอฮอล์ 75% , ปัจจัย จากท่านผู้ว่าฯ โดยท่านนายอำเภอโพธาราม เป็นตัวแทนมาถวายให้แก่วัดคงคารามเพื่อใช้ในการฌาปณกิจศพผู้ติดเชื้อ covid-19 (หลายๆท่านรวมในโพสต์เดียวเลยนะครับ)

Photos from วัดคงคาราม ราชบุรี's post 30/08/2021

30 ส.ค.64 : เผาศพติดโควิด ศพแรกของวัดคงคาราม พระไม่มีชุด ppe ผู้มีจิตศรัทธาสามารถถวายชุดppe ได้ที่วัดคงคาราม

Photos from วัดคงคาราม ราชบุรี's post 18/06/2021

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างศาลาสามมุขหน้าเมน ติดต่อได้ที่วัดคงคาราม ทุกวัน โทร.094-392-9333 , 083-919-3971

Photos from วัดคงคาราม ราชบุรี's post 27/05/2021

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพหน้าบัน ศาลาบำเพ็ญกุศลศพหลังใหม่ ติดต่อได้ที่ วัดคงคารามโทร 0943929333 , 0839193971

Photos from วัดคงคาราม ราชบุรี's post 18/04/2021

งานหล่อพระปางชนะมาร หน้าตัก 35 นิ้ว สำเร็จเสร็จสิ้นด้วยดี ขออนุโมทนาบุญกับคุณวาสนา แก้วจังหวัด ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยผู้มีจิตศรัทธาสร้างพระในครั้งนี้ ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุข ความเจริญ เทอญ

Our Story

๑. จิตรกรรมฝาผนังในโบสถ์ เปิดให้เข้าชมเวลา ๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ทุกวัน เว้นแต่เวลาทำอุโบสถสังฆกรรม เช่น สวดปาฏิโมกข์ บวชพระ ปวารณา หลังเวลาทำสังฆกรรมแล้วเปิดให้เข้าชมตามปกติ
๒. พิพิธภัณฑ์ เปิดให้เข้าชมเวลา ๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ในวันหยุดราชการ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ประจำปีเท่านั้น วันหยุดที่ประกาศเพิ่มเติมอาจไม่เปิดให้เข้าชม
๔. กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะ นอกเหนือวันหยุด ให้ทำหนังสือขอเข้าชมมายังเจ้าอาวาสวัดคงคารามเพื่อขออนุมัติ
๕. การถ่ายทำสารคดี ละคร ภาพยนต์ต่างๆ ให้ทำหนังสือขออนุญาตมายังเจ้าอาวาสวัดคงคารามเพื่อขออนุมัติ
๖. การแต่งกายในการเข้ามาในวัดขอให้แต่งกายโดยสุภาพเรียบร้อย เข้าชมโบสถ์ พิพิธภัณฑ์ ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้าไปด้วยเด็ดขาด ห้ามใส่รองเท้าเข้าไปเด็ดขาด
------------------------------------------
วัดคงคาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม
รำมอญ ณ วัดคงคาราม
13/12/62 : งานฉลองศาลพ่อปู่ที่ต้นโพธิ์วัดคงคาราม #หนังตะลุง
13/12/62 : งานฉลองศาลพ่อปู่ที่ต้นโพธิ์วัดคงคาราม #หนังใหญ่วัดขนอน
16/6/62:สวดนพเคราะห์ ต่อชะตา เสริมบารมี แก้ปีชง ปริวาสกรรมปีที่ 29
ทำวัตรเย็น 15/6/62 ปริวาสกรรม ปีที่ 29
15/6/62:ใส่บาตรงานปริวาสกรรมปีมี่ 29

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่


Klongtakot, Photharam
Khlaung Ta Kot
70120