YCR Commercial

การส่งออกต่างประเทศ

Photos from อยากนำเข้า-ส่งออก บอกครูโหน่ง's post 16/09/2021
01/09/2021

เพื่อนๆ ผู้นำเข้า-ผู้ส่งออกมือใหม่คะ มาเข้าใจกันอีกที ระหว่างคำว่า shipping vs customer clearance กันตามนี้ค่า

Shipping (ชิปปิ้ง) บ้านเราเมืองไทยเราเรียกติดปากและเข้าใจตรงกันว่า ชิปปิ้ง คือ ผู้กระทำการแทนผู้นำเข้า-ส่งออก ในการเดินเรื่องต่างๆ ตามพิธีการของกรมศุลกากร เพื่อนำสินค้าออกจากท่าเรือ หรือท่าอากาศยาน อย่างถูกต้องครบถ้วนตามพิธีการที่กำหนด รวมถึงการขนส่งสินค้าไปยังผู้รับ

✨แต่หมายความสากลนั้น Shipping (ชิปปิ้ง) คือ การขนส่ง

⭐ถ้าเรานำไปใช้กับคู่ค้าระหว่างประเทศหรือชาวต่างชาติ เค้าอาจจะงงๆ เกิดการสื่อสารกันผิดได้

⭐เพราะการเคลียร์​พิธีการกรมศุลกากร​แทนเรา คู่ค้าชาวต่างชาติ
จะใช้คำนี้ Customers Clearance,
Customs Broker ,Shipping Broker

🌟เพราะฉะนั้น การใช้ ผู้กระทำการแทนผู้นำเข้า-ส่งออก ในการเดินเรื่องต่างๆ ตามพิธีการของกรมศุลกากร บ้านเรา เมืองไทยเรา เรียก "ชิปปิ้ง/ shipping" ซึ่งเข้าใจตรงกันได้

🌟แต่ถ้าต้องใช้กับคู่ค้าชาวต่างชาติ
ควรใช้ Customers Clearance,
Customs Broker , Shipping Broker จะได้เข้าใจตรงกันค่า

#อยากนำเข้าส่งออกบอกครูโหน่ง

อัลบั้ม 104 การเลี้ยงกุ้งอิงธรรมชาติ ของอ.ต้อย เดชา บรรลือเดช 24/06/2021
20/02/2021

กำหนด งานวันกุ้งจันท์ (ใหม่)
14-16 พฤษภาคม 2564
ณ โรงแรม เคพีแกรนด์ จันทบุรี

14/02/2021

HAPPY VALENTINES จ้า

04/02/2021
Photos from กุ้งไทย  "นสพ.กุ้งไทย"'s post 21/01/2021
08/01/2021

กรมประมง..เปิดควบรวมใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์

บรรเทาความเดือดร้อนพี่น้องชาวประมงจากสถานการณ์ COVID-19

ตามนโยบายรัฐบาลจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) ของประเทศไทยในขณะนี้ ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน รวมทั้งภาคประมง ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความห่วงใยในพี่น้องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และชาวประมง ตลอดจนผู้ประกอบการประมง ทั้งห่วงโซ่การผลิต ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ประกอบกับที่ผ่านมากรมประมงมีการบริหารจัดการประมงภายใต้ปริมาณทรัพยากรสัตว์น้ำที่มีอยู่อย่างยั่งยืน โดยการกำหนดวันทำการประมง ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถนำสัตว์น้ำจากเรือที่ไม่ประสงใช้วันทำการประมงต่อไปมาเพิ่มวันทำการประมงให้กับเรือประมงที่วันทำการประมงไม่ครบปีได้ ซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีนโยบายให้กรมประมงเร่งหาแนวทางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวประมงในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเร็วที่สุด

นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔ ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ซึ่งมี พล.อ ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้สั่งการให้กรมประมงเร่งดำเนินการในการควบรวมใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวประมงจากสถานการณ์โควิด-19 ตามนโยบายรัฐบาลโดยด่วน กรมประมงจึงได้ออกประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์การควบรวมใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ ภายใต้กฎกระทรวงการขออนุญาตและการพิจารณาอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ 6 มกราคม 2564 เรียบร้อยแล้ว

การควบรวมใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ข้างต้น เป็นการนำปริมาณสัตว์น้ำของเรือที่ได้รับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์อยู่แล้วในปัจจุบันมารวมกันเพื่อนำสัตว์น้ำจากเรือประมงลำที่ไม่ประสงค์จะทำการประมงต่อไปมาให้กับเรือประมงของลำที่จะใช้ทำการประมง แล้วนำเรือที่ไม่ใช้ทำการประมงออกจากระบบ โดยการทำลาย เปลี่ยนประเภทเรือ ขายไปต่างประเทศ หรือทำให้เรือนั้นไม่อยู่ในสภาพที่จะใช้ทำการปมงต่อไปได้ เช่น การนำไปทำร้านอาหาร ร้านกาแฟ ห้องสมุดลอยน้ำ เป็นต้น ซึ่งการออกประกาศดังกล่าว ได้ผ่านกระบวนการหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และคณะทำงานด้านวิชาการแล้ว โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

๑. ให้สามารถควบรวมใบอนุญาตของเครื่องมือทำการประมงในกลุ่มเดียวกันได้ ประกอบด้วย

๑.๑ อวนลากคู่ กับอวนลากแผ่นตะเฆ่ และอวนลากคานถ่าง ด้วยกันได้

๑.๒ อวนล้อมจับ กับ อวนล้อมจับด้วยกันได้

๑.๓ อวนล้อมจับปลากะตัก กับอวนครอบปลากะตัก และอวนช้อน/ยก ปลากะตัก ด้วยกัน๒. การควบรวมใบอนุญาตต้องเป็นพื้นที่ทำการประมงเดียวกัน

๓. กรณีผู้รับอนุญาตขอควบรวมใบอนุญาตแล้วมีการขอเปลี่ยนเรือประมงที่นำมาควบรวมใบอนุญาตด้วย ต้องอยู่ในกลุ่มขนาดเรือเดียวกัน ดังนี้

๓.๑ กลุ่มเรือที่มีขนาดต่ำกว่า ๓๐ ตันกรอส

๓.๒ กลุ่มเรือที่มีขนาดตั้งแต่ ๓๐ ตันกรอส แต่ไม่ถึง ๖๐ ตันกรอส

๓.๓ กลุ่มเรือที่มีขนาดตั้งแต่ ๖๐ ตันกรอส แต่ไม่ถึง ๑๕๐ ตันกรอส

๓.๔ กลุ่มเรือที่มีขนาดตั้งแต่ ๑๕๐ ตันกรอสขึ้นไป

ทั้งนี้ ผู้ประสงค์ควบรวมใบอนุญาตทำการประมงตามประกาศกรมประมงฉบับนี้ สามารถยื่นขอควบรวมใบอนุญาตได้ ณ สำนักงานประมงอำเภอท้องที่ติดทะเลทุกแห่ง ในพื้นที่ ๒๓ จังหวัดชายทะเล และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ กรมประมง โทรศัพท์ ๐ ๒๕๖๑ ๑๔๑๘ ในวันและเวลาราชการ

กรมประมงหวังว่าการเปิดให้ชาวประมงสามารถควบรวมใบอนุญาตได้ในครั้งนี้ จะทำให้กองเรือประมงลดลง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำของประเทศให้เกิดความยั่งยืน และยังสามารถบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาคการประมง ตลอดจนเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของชาวประมงให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงต่อไป...อธิบดี กล่าว

06/01/2021
28/12/2020

ประชาสัมพันธ์ จากชมรมกุ้งสุราษฎร์ธานี

23/12/2020

We'll through this crisis together. ✌✌✌

03/12/2020

หนาวนี้!!! กรมประมงเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำ

นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า ด้วยขณะนี้สภาพอากาศของประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงจากฤดูฝนเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วอย่างเป็นทางการ โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคอีสานที่มีอากาศหนาวเย็นลง แต่ในบางพื้นที่ยังมีฝนตกสลับกับอากาศร้อน ทำให้อุณหภูมิของน้ำและออกซิเจนในน้ำมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้สัตว์น้ำทั้งที่อยู่ในแหล่งน้ำธรรมชาติ และที่เกษตรกรเลี้ยงในบ่อดินรวมถึงในกระชัง ปรับตัวไม่ทัน เกิดความเครียด อ่อนแอ ป่วย และเสี่ยงที่จะเกิดโรคได้ง่ายเนื่องจากเชื้อโรคบางชนิดสามารถเจริญเติบโตและแพร่กระจายได้ดีในช่วงหน้าหนาว อาจทำให้สัตว์น้ำตายอย่างฉับพลันได้ กรมประมงจึงแจ้งเตือนให้เกษตรกรเตรียมพร้อมรับมือกับโรคในสัตว์น้ำที่อาจจะเกิดขึ้น ได้แก่

1.เชื้อราสกุลอะฟลาโนมัยซิส (Aphanomyces invadans) เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิด โรคแผลเน่าเปื่อย หรือโรคอียูเอส เป็นโรคที่อยู่ภายใต้ระบบการเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำของประเทศไทย โดยลักษณะอาการปลาที่ป่วย จะมีแผลเน่าเปื่อยลึกตามตัว พบโรคนี้ได้ในปลาหลายชนิดทั้งที่อยู่ในธรรมชาติและบ่อเลี้ยง เช่น ปลาช่อน ปลาตะเพียน ปลาสร้อย ปลากระสูบ ปลาแรด และปลาสลิด เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันยังไม่มียาหรือสารเคมีที่จะใช้ในการรักษาโรคนี้ได้ หากสภาพอากาศและน้ำในบ่อเลี้ยงมีอุณหภูมิสูงขึ้น เชื้อราดังกล่าว จะเจริญและแพร่กระจายได้น้อยลง ในขณะเดียวกันปลาที่กำลังป่วยจะมีภูมิต้านทานเพิ่มขึ้น ช่วยให้ปลาหายป่วยเองได้ในเวลาต่อมา

2. เชื้อแบคทีเรียสกุลฟลาโวแบคทีเรียม (Flavobacterium sp.) เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคตัวด่าง พบในปลาหลังจากการย้ายบ่อ หรือการขนส่งโดยลักษณะอาการปลาที่ป่วยจะมีแผลด่างขาวตามลำตัว หากติดเชื้อรุนแรงปลาจะตายเป็นจำนวนมากในระยะเวลาสั้น พบโรคนี้ได้ในปลาสวยงาม ปลากะพงขาว ปลาดุก ปลาช่อน และปลาบู่ วิธีการป้องกันโรคที่ดี คือ ลดความหนาแน่นปลา ลดอาหาร ควบคุมคุณภาพน้ำให้เหมาะสม หลังการเคลื่อนย้ายหรือขนส่งปลา ให้ใช้เกลือแกง 1 กิโลกรัมต่อน้ำ 1 ตัน (0.1 %) เพื่อช่วยลดความเครียด

3. เชื้อไวรัสคอยเฮอบี (koi herpesvirus) เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคไวรัสเคเอชวี พบในปลาตระกูลคาร์พและไน โดยลักษณะอาการปลาที่ป่วย จะรวมกลุ่มอยู่ตามผิวน้ำและขอบบ่อ ซึม ว่ายน้ำเสียการทรงตัว ลำตัวมีเมือกมาก มีแผลเลือดออกตามลำตัว ในปลาที่มีอาการติดเชื้อรุนแรงจะพบอาการเหงือกเน่า ปลาอ่อนแอ กินอาหารน้อยลงหรือไม่กินอาหาร ทยอยตาย พบมีอัตราการตายสูงถึง 50 – 100 % โรคนี้มีสาเหตุจากเชื้อไวรัสจึงไม่มียาสำหรับรักษา วิธีการป้องกันโรคที่ดี คือ ลดความหนาแน่นปลา ลดอาหาร ควบคุมคุณภาพน้ำให้เหมาะสม

อธิบดีกรมประมงกล่าวเพิ่มเติมว่า ถึงแม้โรคดังกล่าวจะพบแค่ในปลา ไม่พบในกุ้งก็ตาม แต่เนื่องจากสภาพอากาศที่เย็นลง นั้นส่งผลกระทบต่อการกินอาหารของกุ้งทำให้กินอาหารได้น้อยลง ซึ่งอาจส่งผลต่อสุขภาพของกุ้งได้เช่นกัน อย่างไรก็ตามเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ควรมีการเตรียมการเฝ้าระวัง เพื่อป้องกันและหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงเป็นการควบคุมโรคสัตว์น้ำ โดยให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมประมง ดังนี้

1. วางแผนการเลี้ยงสัตว์น้ำให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และฤดูกาล

2. ควรคัดเลือกลูกพันธุ์สัตว์น้ำที่มีความแข็งแรง จากฟาร์มผู้ผลิตที่ได้มาตรฐานและเชื่อถือได้

3. ควรปล่อยสัตว์น้ำลงเลี้ยงในอัตราความหนาแน่นที่เหมาะสมหรือน้อยกว่าปกติ เพื่อลดความสูญเสียจากคุณภาพน้ำที่ไม่เหมาะสม และการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

4. เลือกใช้อาหารที่มีคุณภาพที่ดี และให้อาหารสัตว์น้ำในปริมาณที่เหมาะสม เสริมสารอาหารหรือวิตามินที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำ เช่น โปรไบโอติก วิตามินซี วิตามินรวม เป็นต้น

5. ควรหมั่นตรวจสุขภาพสัตว์น้ำอย่างสม่ำเสมอ กรณีมีสัตว์น้ำป่วยตายควรกำจัดโดยการฝังหรือเผา
ไม่ควรทิ้งสัตว์น้ำป่วยไว้ในบริเวณบ่อหรือกระชังที่เลี้ยง เพราะจะเป็นการแพร่กระจายเชื้อโรคทำให้การระบาดของโรคเป็นไปอย่างรวดเร็ว

ทั้งนี้ กรมประมงได้เร่งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน หลีกเลี่ยงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นให้มากที่สุด และที่สำคัญเกษตรกรควรติดตามข่าวสารการพยากรณ์อากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิด หากมีปัญหาในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสามารถขอรับคำปรึกษาและคำแนะนำได้ที่ สำนักงานประมงอำเภอ สำนักงานประมงจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ หรือติดต่อได้ที่เบอร์ โทร. 0-2562-0600-15 หรือหากต้องการส่งสัตว์น้ำตรวจวินิจฉัยโรค สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ โทร. 0-2561-5412 หรือศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ สงขลา โทร. 0-7433-5244-5 ©กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

วันที่ 3 ธันวาคม 2563

Mobile uploads 10/11/2020
01/11/2020

ประชาสัมพันธ์ งานวันสัตว์น้ำไทย 2020
รวมทุกสัตว์น้ำเศรษฐกิจ ไว้ในงานเดียว
2-4 ธันวาคม 2563
ที่ โรงแรมซันไรซ์ลากูน จ. ฉะเชิงเทรา

ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

30/10/2020
23/10/2020

ราคาก้ามกราม ปากบ่อ
แยกไซส์ 23-10-63
ผู้ 8-10 = 350 - 400
ผู้ 14-16 = 300 - 340
ผู้ 18-20 = 250 - 290

เมีย 25-30 = 205 - 220
เมีย 30-35 = 175 - 190
เมีย 35-40 = 150 - 170

Photos from กุ้งไทย  "นสพ.กุ้งไทย"'s post 09/10/2020

Cr.กุ้งไทย "นสพ.กุ้งไทย"

Photos from YCR Commercial's post 09/10/2020

#กรมประมง จัดประชุมอมรม โปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ ( APD ) ฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง บริการอาหารและเครื่องดื่ม ใน Khlaung Prawet?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

ประเภท

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


68 ม. 3 ต. คลองประเวศ อ. บ้านโพธิ์ จ. ฉะเชิงเทรา
Khlaung Prawet
24140

Khlaung Prawet บริการอาหารและเครื่องดื่มอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
เปี๊ยกฟาร์ม ลาดขวาง เปี๊ยกฟาร์ม ลาดขวาง
บางปะกง-ฉะเชิงเทรา
Khlaung Prawet, 24140

จำหน่ายลูกกุ้งขาวแวนาไม ลูกกุ้งกุล