Ing-Ploy Bakery - อิงพลอยเบเกอร์รี่

รับทำเค้กวันเกิดและขนมจัดเบรค ร้านอิงพลอยเบเกอร์รี่ เป็นร้านเค้กโฮมเมดคะ
>>> รับสั่งทำเค้กตามออเดอร์ของลูกค้าในทุกเทศกาล
>>> มีเค้กพร้อมส่งสำหรับท่านที่ลืมสั่งไว้ล่วงหน้าคะ
>>> รับทำขนมจัดเบรค
ราคาเริ่มต้นที่ปอนด์ละ 250.- บาท
(ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของลายด้วยคะ)
_____________________________________________
****สั่งล่วงหน้า 1-2 วัน เผื่อเวลาใหเแม่ค้าหาวัตถุดิบคะ

ติดต่อ:09 8928 0762
ไลน์ไอดี: ingploy-bakery
หรือค้นหาFB: @ingploybakeforyou
พิกัดร้าน:ริมโขงหาดทรายขาวบ้านนาทราย

เปิดเหมือนปกติ

Photos from Ing-Ploy Bakery - อิงพลอยเบเกอร์รี่'s post 07/03/2022

เปิดร้านเค้กทำตามสั่งจ้า
สั่งวันนี้ได้วันนี้ ‼️เค้กด่วนรอรับ 20 นาที‼️

✔️ เค้กมินิมอล
✔️เค้กใส่รูปทานได้
✔️เค้กแฟนซี
✔️เค้กกระเช้าดอกไม้

📍สามแยกเมืองใหม่ฝั่งเดียวกับเซเว่น เลยมา 80 ม.
ติดชามังกี้

☎️:09 8928 0762

#เค้กเมืองเขมราฐbyingploybakery

Photos from Ing-Ploy Bakery - อิงพลอยเบเกอร์รี่'s post 02/03/2022

รับทำเค้กตามสั่ง ในเขต อ.เขมราฐ
‼️เค้กด่วนรอรับ 20 นาที‼️

✔️เค้กใส่รูปทานได้
✔️เค้กแฟนซี
✔️เค้กมินิมอล
✔️เค้กลาวาฝอยทอง
✔️คัพเค้ก

📍สามแยกเมืองใหม่ฝั่งเดียวกับเซเว่นเลยมา 80 ม
ติดกับชามังกี้

❤️ เปิด 08.00-19.00 น.

☎️:09 8928 0762
#เค้กตามสั่งเมืองเขมราฐ

Photos from Ing-Ploy Bakery - อิงพลอยเบเกอร์รี่'s post 06/10/2021

บริการทำเค้กตามสั่ง
อ.เขมราฐ

☎️:09 8928 0762

#เค้กวันเกิดสามแยกเมืองใหม่อำเภอเขมราฐ

Photos from Ing-Ploy Bakery - อิงพลอยเบเกอร์รี่'s post 03/10/2021

ขอบคุณค่ะ
2-10-64

Photos from Ing-Ploy Bakery - อิงพลอยเบเกอร์รี่'s post 19/07/2021

บริการทำเค้กตามสั่งจ้า

Photos from Ing-Ploy Bakery - อิงพลอยเบเกอร์รี่'s post 09/07/2021

อิงพลอยเบเกอรี่รับทำเค้กตามสั่ง
เปิดทุกวันคะ

📍: สามแยกเมืองใหม่ ฝั่งเดียวกับเซเว่น
เลยมา 80 ม.

☎️:09 8928 0762

#อิงพลอยเบเกอรี่ #เค้กเมืองเขมราฐ
#เค้กบ้านเรานาตาล

Photos from Ing-Ploy Bakery - อิงพลอยเบเกอร์รี่'s post 19/05/2021

เปิดทุกวันจ้า 10.00-20.00 น

พิกัด : เขมราฐ

Photos from Ing-Ploy Bakery - อิงพลอยเบเกอร์รี่'s post 28/04/2021

อิ ง พ ล อ ย เ บ เ ก อ รี่ ค า เ ฟ่ เ ปิ ด ใ ห ม่

พิ กั ด : บ้ า น ส า ม เ เ ย ก เ มื อ ง ใ ห ม่
ฝั่ง เ ดี ย ว กั บ เ ซ เ ว่ น เ ล ย ม า 80 ม.

บ ริ ก า ร
👉🏻 อ า ห า ร
👉🏻 บิ ง ซู
👉🏻 ไ อ ศ รี ม
👉🏻 เ ค รื่ อ ง ดื่ ม
👉🏻 เ ค้ ก

✅ Free FiWi
✅ เ เ อ ร์ เ ย็ น ๆ
✅ บ ร ร ย า ก า ศ โ ล่ ง โ ป ร่ง ➕ถ่ า ย เ ท ส ะ ด ว ก
✅ ติ ด ถ น น ใ ห ญ่ เ ส้ น ต ร ะ ก า ร -อุ บ ล

☎️:09 8928 0762

ฝ า ก ใ น อ้ อ ม ❤️ ด้ ว ย น๊ า า า ......

Photos from Ing-Ploy Bakery - อิงพลอยเบเกอร์รี่'s post 26/04/2021

ร้อนมาก ทาทานบิงซูคลายร้อนกันมั๊ย
เริ่มต้น 99-149 บาท

📍อิงพลอยเบเกอรี่ บ้านสามแยกเมืองใหม่
ฝั่งเดียวกับเซเว่น เลยมา 80 ม.

🏡:10.00-20.00 น.

☎️:09 8928 0762

Photos from Ing-Ploy Bakery - อิงพลอยเบเกอร์รี่'s post 23/04/2021

อากาศมันร้อน
แวะมาทานบิงซู ไอศครีม ฮันนี่โทส
มีครบจบทุกอย่าง ที่อิงพลอยเบเกอรี่น๊า

🏡:10.00-20.00 น.

📍บ้านสามแยกเมืองใหม่ ฝั่งเดียวกับเซเว่น
เลยมา 80 ม.

☎️:09 8928 0762

Photos from Ing-Ploy Bakery - อิงพลอยเบเกอร์รี่'s post 07/04/2021

ร้อนนี้ต้องจัด

Photos from Ing-Ploy Bakery - อิงพลอยเบเกอร์รี่'s post 29/03/2021

ขอบพระคุณออเดอร์ 2 วัน
มีแบบในใจ คุยกันได้คะ

👉🏻👉🏻👉🏻 Ing-Ploy Bakery - อิงพลอยเบเกอร์รี่

📍:บ้านสามแยกเมืองใหม่ ฝั่งเดียวกับเซเว่น
เลยมา 80 ม.

☎️:09 8928 0762

#เค้กโฮมเมดอิงพลอยเบเกอรี่ #เค้กเมืองเขมราฐ
#เค้กนาตาล #เค้กมะพร้าวอ่อนนมสด

Photos from Ing-Ploy Bakery - อิงพลอยเบเกอร์รี่'s post 14/02/2021

✨❤️Hello Valentine’s Day ❤️✨

‼️โ ป ร โ ม ชั่ น ‼️

👉🏻👉🏻ซื้ อ ค ร บ 350.- 👈🏻👈🏻

ลุ้ น รั บ ท อ ง ค รึ่ ง ส ลึ ง

จั บ วั น ที่ 31/7/64 นี้

🥰🥰🥰 รั บ เ ค้ ก เ ส ร็ จ ลุ้ น โ ช ค ต่ อ ค่ ะ

สั่งเค้ก☎️:09 8928 0762

Photos from Ing-Ploy Bakery - อิงพลอยเบเกอร์รี่'s post 05/02/2021

วันศุกร์สุดสัปดาห์ขอบคุณทุกการอุดหนุนคะ

นึกถึงเค้ก นึกถึง
👉🏻👉🏻👉🏻Ing-Ploy Bakery - อิงพลอยเบเกอร์รี่

เปิดทู๊กวัน

☎️:09 8928 0762

#อิงพลอยเบเกอรี่เค้กเมืองเขมราฐ
#โฟโต้เค้กเมืองเขมราฐ #เค้กตามสั่ง
#เค้กนาตาล

Photos from Ing-Ploy Bakery - อิงพลอยเบเกอร์รี่'s post 05/02/2021

อิงพลอยเบเกอรี่เป็นร้านรับทำเค้กตามสั่ง
งานอฮนเมคคะ ‼️เค้กด่วนรอรับ 20 นาที‼️

📍พิกัด: บ้านสามแยกเมืองใหม่ ฝั่งเดียวกับเซเว่น
เลยมา 80 ม.

☎️:09 8928 0762

ไลน์ไอดี: ingploy-bakery

#อิงพลอยเบเกอรี่ #เค้กเมืองเขมราฐ

Photos from Ing-Ploy Bakery - อิงพลอยเบเกอร์รี่'s post 15/01/2021

ข อ บ คุ ณ ทุ ก ก า ร อุ ด ห นุ น คะ

เ ปิ ด บ ริ ก า ร ทุ ก วั น 08.00 - 19.00 น.

สั่ ง เ ค้ ก อิ น บ อ ก ซ์ ห รื อ

☎️: 09 8928 0762

#อิงพลอยเบเกอรี่ #เค้กเมืองเขมราฐ
#เค้กนมสดมะพร้าวอ่อน #เค้กลาวาฝอยทองอิงพลอยเบเกอรี่

25/12/2020

ขอบคุณทุกการอุดหนุนคะ

🏡: อิงพลอยเบเกอรี่ บ้านสามแยกเมืองใหม่
ฝั่งเดียวกับเซเว่น เลยมา 80 เมตร

🏡 เปิด 08.00-19.00 น.

☎️:09 8928 0762

📲ไลน์ไอดี Ingploy-bakery

#อิงพลอยเบเกอรี่ #เค้กเมืองเขมราฐ
#เค้กโฟโต้ #เค้กมะพร้าวอ่อนนมสด

19/12/2020

อิ่มเอมใจกับความสุขเล็กๆที่มอบให้คะ
ขอบคุณที่อุดหนุนแม่ค้าตลอด

คิดถึงเค้กโฮมเมด
คิดถึงอิงพลอยเบเกอรี่

☎️:09 8928 0762
#อิงพลอยเบเกอรี่เมืองเขมราฐ
#เค้กเมืองเขมราฐ #เค้กนาตาล
#เค้กนมสดมะพร้าวอ่อน

18/12/2020

Many thanks ka
ขอบคุณที่คิดถึงกันเสมอ

เค้กมะพร้าวอ่อนนมสดคือนางเอกของเรา
ออกทู๊กวัน ลองชิมกันหรือยังคะ

😋😋😋

☎️:09 8928 0762
#อิงพลอยเบเกอรี่เมืองเขมราฐ #เค้กเมืองเขมราฐ

05/12/2020

เค้กพิเศษ เค้กถูกใจ เพื่อคนที่คุณรัก
รับทำเค้กโฟโต้ เค้กเจ้าหญิง เค้กดึงเงิน
เค้กแฟนซี คัพเค้ก เค้กมาลัย
#เค้กนมสดมะพร้าวอ่อน

🏡: อิงพลอยเบเกอรี่ เปิด 08.00-19.00 น.
บ้านสามแยกเมืองใหม่ฝั่งเดียวกับเซเว่นเลยมา 80 ม.

☎️:09 8928 0762

#เค้กอิงพลอยเบเกอรี่เขมราฐ #เค้กนมสดมะพ้าวอ้อน
#เค้กเมืองใหม่ #เค้กเมืองเขมราฐ #เค้กอุบล
#มีบริการจัดส่งคะ

15/11/2020

หากกำลังมองหาเค้กไว้ให้คนพิเศษ
อิงพลอยเบเกอรี่ทำสดใหม่ทุกๆวันคะ
มีบริการจัดส่งฟรี 🔻🔻

เขตเทศบาลเขมราฐ

☎️:09 8928 0762
#อิงพลอยเบเกอร์รี่เมืองเขมราฐ #เค้กอุบล
#เค้กเมืองเขมราฐ

07/11/2020

รับทำเค้กตามสั่งจ้า

🏡: อิงพลอยเบเกอรี่ เปิดทุกวัน 08.00-18.00น

📍: บ้านสามแยกเมืองใหม่ ฝั่งเดียวกับเซ่เว่น
ห่างจากเซเว่น 80 เมตร

🛵💨💨: ดิลิเวอร์ลี่ฟรีเทศบาลเขมราฐ

☎️: 09 8928 0762

29/10/2020

🏡: อิงพลอยเบเกอรี่ เปิดทุกวัน 08.00-18.00น

📍: บ้านสามแยกเมืองใหม่ ฝั่งเดียวกับเซ่เว่น
ห่างจากเซเว่น 80 เมตร

🛵💨💨: ดิลิเวอร์ลี่ฟรีเทศบาลเขมราฐ

☎️: 09 8928 0762

24/10/2020

รับสั่งทำเค้ก เค้กโฟโต้ เค้กนมสดมะพร้าวอ่อน
เค้กมาลัย เค้กลาวาฝอยทอง เค้กเจ้าหญิง

🏡: อิงพลอยเบเกอรี่ เปิดทุกวัน 08.00-18.00น

📍: บ้านสามแยกเมืองใหม่ ฝั่งเดียวกับเซ่เว่น
ห่างจากเซเว่น 80 เมตร

🛵💨💨: ดิลิเวอร์ลี่ฟรีเทศบาลเขมราฐ

☎️: 09 8928 0762

#อิงพลอยเบเกอรี่เขมราฐ #มีบริการส่งเค้ก

15/10/2020

ร้านเค้กอิงพลอยเบเกอรี่เปิดทุกวันคะ
08.00-18.00 น.

รับทำเค้กตามสั่งเค้กใส่รูปทานได้ เค้กเจ้าหญิง
คัพเค้ก เค้กมะพร้าวอ่อนนมสด

‼️เค้กด่วนรอรับหน้าบ้าน 20 นาที‼️

☎️:09 8928 0762

#เค้กอิงพลอยเบเกอรี่เขมราฐ

29/09/2020

อิงพลอยเบเกอรี่รับสั่งทำเค้ก
อยู่ในเขตอำเภอเขมราฐ
🔻สั่งเช้าได้เที่ยง
🔻สั่งเที่ยงได้บ่าย
🔻สั่งด่วน รอรับ‼️ 30 นาที‼️

☎️:09 8928 0762

25/09/2020

เค้กในวันพิเศษเพื่อคนที่คุณรัก
เรารับสั่งทำคะ

🔻 เค้กนมสดมะพร้าวอ่อน
🔻เค้กเจ้าหญิง
🔻เค้กใส่รูปทานได้

บริการจัดส่งฟรีในเขตเทศบาลเขมราฐ
☎️:09 8928 0762

18/09/2020

รับสั่งทำเค้กวันเกิด เค้กมาลัย เค้กเจ้าหญิง
เค้กโฟโต้ เค้กมะพร้าวอ่อนนมสด

🏡: อิงพลอยเบเกอรี่ เปิดทุกวัน 08.00-18.00น

📍: บ้านสามแยกเมืองใหม่ ฝั่งเดียวกับเซ่เว่น
ห่างจากเซเว่น 80 เมตร

🛵💨💨: ดิลิเวอร์ลี่ฟรีเทศบาลเขมราฐ

☎️: 09 8928 0762

13/09/2020

วันพักที่แสนสั้นจะหมดไป เรายังไม่พักเลย🥰🥰🥰
เปิดทุกวันจ้า

☎️:09 8928 0762

#อิงพลอยเบเกอรี่ #เค้กริมโขงนาทราย
#เค้กเขมราฐ #เค้กนาตาล #เค้กนมสดมะพร้าวอ่อน
#เค้กเพื่อคนที่คุณรัก #รับสั่งทำเค้กตามออเดอร์

10/09/2020

ทำเค้กทุกวันน๊าาา....ลืมรีวิว🥰🥰🥰

☎️:09 8928 0762

#อิงพลอยเบเกอรี่ #เค้กเขมราฐ #เค้กนาตาล
#เค้กเจ้าหญิง #เค้กนมสดมะพร้าวอ่อน #เค้กใส่รูป
#เค้กโฟโต้ #เค้กดิลิเวอร์รี่

08/09/2020

ผลงานที่ร้านคะ

23/08/2020

มินิลาวาฝอยทอง ราคาเบาๆ 59.- บาท

อิงพลอยเบเกอรี่มีเสริฟจ้า

#อิงพลอยเบเกอรี่ #มินิลาวาฝอยทอง
#เค้กมะพร้าวอ่อนนมสด

14/08/2020

ขอบคุณที่ให้เราเป็นส่วนหนึ่งของท่าน

ในวันแม่ปีนี้คะ

เจอกันใหม่ปีหน้านะคะ

🥰🥰🥰🥰

11/08/2020

พรุ่งนี้วันแม่แล้ว ได้มาลัยไหว้คุณแม่กันยังน้อ

วันแม่ที่ใกล้จะถึงนี้

ได้มาลัยไหว้คุณแม่ยังคะ

ถ้ายัง...ทางเรามีโปรพิเศษ‼️‼️

ทักเข้ามาสอบถามได้คะ

สั่งเค้ก☎️:09 8928 0762

09/08/2020

วันแม่ที่ใกล้จะถึงนี้

ได้มาลัยไหว้คุณแม่ยังคะ

ถ้ายัง...ทางเรามีโปรพิเศษ‼️‼️

ทักเข้ามาสอบถามได้คะ

สั่งเค้ก☎️:09 8928 0762

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

เค้กดึงเงิน 2 ปอนด์ ขอเน้นไปฝอยทองจัดให้เลยจ้า
เค้กเจ้าหญิงสวยๆให้คุณน้องๆหนูๆสั่งได้นะคะ เขมราฐส่งฟรี
สำหรับช่วงเวลาของคนพิเศษ อยากได้ประมาณไหน...ก็บอกได้คะ งานโฟโต้เค้กจับช่อดอกไม้สั่งเค้ก☎️:09 8928 0762#อิงพลอยเบเกอรี่ #...

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่


555,555/5 บ้านสามแยกเมืองใหม่
Khemmarat
34170

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 20:00
อังคาร 08:00 - 20:00
พุธ 08:00 - 20:00
พฤหัสบดี 08:00 - 20:00
ศุกร์ 08:00 - 20:00
เสาร์ 08:00 - 20:00
อาทิตย์ 08:00 - 20:00