อบต.หนองแม่นา

อบต.หนองแม่นา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

Smart Somsanook
Smart Somsanook
ประชาสัมพันธ์ ทม.ควนลัง
ประชาสัมพันธ์ ทม.ควนลัง
539 หมู่ 1 ถนนสนามบิน-ลพบุรีราเม, Amphoe Hat Yai
เทศบาลตำบลจะนะ จังหวัดสงขลา
เทศบาลตำบลจะนะ จังหวัดสงขลา
90130
ประเทศไทย ราชาแห่งเอนามุล
ประเทศไทย ราชาแห่งเอนามุล
thailand, Bangkok
องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
333 หมู่ที่ 4 ตำบลนาดี อำเภอนาเย
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังห
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังห
เลขที่ 1 ศาลากลางจังหวัดปทุม
สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเร
สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเร
Si Bun Ruang 39180
เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชู
เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชู
กาญจนาภิเษก, Bangkok
เทศบาลตำบลคำบง อำเภอบ้านผือ
เทศบาลตำบลคำบง อำเภอบ้านผือ
233 ม.1 ต.คำบง อ.บ้านผือ จ.อุดรธาน, Udon Thani
โรงพยาบาลทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง
โรงพยาบาลทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง
1 ม. 2 ต.ทุ่งช้าง อ.ท่งช้าง จ.น่าน, Thung Chang
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา
Yala 95000
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาว
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาว
เชียงใหม่ 50180
สำนักงานการท่องเที่ยวและกี
สำนักงานการท่องเที่ยวและกี
Nakhon Phanom 48000
เทศบาลตำบลไชโย
เทศบาลตำบลไชโย
111/1 ถ.สายเอเชีย ม.1 ต.จรเข้ร้อง อ.
OAP International Cooperation
OAP International Cooperation
Bangkok 10900

ความคิดเห็น

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย #ว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ.2562

สาระสำคัญ ในระเบียบนี้มีว่า......

อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น หมายความว่า บุคคลที่ทำหน้าที่ช่วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระยะยาว ตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และไม่อยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ และกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม

การดูแลผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิง หมายความว่า การบริการดูแลที่บ้านและชุมชนเพื่อให้บริการแก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด้านอนามัยพื้นฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการกายภาพบำบัดตามประเภทและกิจกรรมบริการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ตลอดจนแนะนำการดูแลและช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ไม่ได้เป็นการรักษาพยาบาล

ข้อ 4 อัตราค่าตอบแทน และการจ่ายค่าตอบแทน การดูแลผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิง ของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตราตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

ข้อ 5 อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่มีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทน เพื่อเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ได้แก่ อาสามสมัครบริบาลท้องถิ่นที่มีภูมิลำเนาอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ หรือพื้นที่ใกล้เคียงที่ได้รับคำสั่งช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงจากผู้บริหารท้องถิ่นแห่งนั้น

ค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามอัตราค่าตอบแทนตามข้อ 4 โดยให้ตั้งงบประมาณในหมวดค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทนปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงฐานะทางการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามความเหมาะสม และความจำเป็นด้วย

ข้อ 6 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจัดให้มีการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระยะยาว หรือจัดร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หรือหน่วยงานอื่น เพื่ออบรมให้ความรู้แก่บุคคลในท้องถิ่นของตนที่ประสงค์จะเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น หรือเพื่ออบรมให้ความรู้เพิ่มเติมแก่อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นของตนก็ได้ โดยให้เเป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

ค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่ง ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้าร่วมการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

นอกจากนี้ วันเดียวกันราชกิจจานุเบกษา ยังเผยแพร่ ระเบียบกรมกิจการผู้สูงอายุ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ และการเสริมสร้างชุมชนที่เป็นมิตรสำหรับผู้สูงอายุ พ.ศ.2562

ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก อบต.หนองแม่นา, หน่วยงานราชการ, Khao Kho.

Photos from อบต.หนองแม่นา's post 25/07/2022

เตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไชปัญหา น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก

นางปราณี อินทร์โฉม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา พร้อมผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ได้มอบหมายให้จ.ส.ท.แสวง เตี้ยเนตร เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.เขาค้อ ดำเนินการเตรียมความพร้อมการป้องกันน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาย โดยการกำจักเศษไม้ที่ติดค้างอยู่กับสะพานหน้าอุทยานทุ่งแสลงหลวง ตำบลหนองแม่นา เพื่อให้น้ำในลำน้ำเข็กไหลได้สะดวกและได้จัดตั้งเจ้าหน้าที่เฝ่าระวังภัย 24 ชั่วโมง ตลอดจนดำเนินการและรายงานผลอย่างต่อเนื่อง

Photos from อบต.หนองแม่นา's post 25/07/2022

นางปราณี อินทร์โฉม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา พร้อมผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ได้มอบหมายให้ จ.ส.ท.แสวง เตี้ยเนตร เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.เขาค้อ ดำเนินการเตรียมความพร้อมการป้องกันน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาย โดยการกำจักเศษไม้ที่ติดค้างอยู่กับสะพานหน้าอุทยานทุ่งแสลงหลวง ตำบลหนองแม่นา เพื่อให้น้ำในลำน้ำเข็กไหลได้สะดวก

Photos from อบต.หนองแม่นา's post 07/07/2022

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. นางปราณี อินทร์โฉม นายกอบต.หนองแม่นา พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมคณะทำงานยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตรและกิจการสภาเพื่อพิจารณากำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานในพื้นที่เป้าหมาย ร่วมกับเครือข่ายสภาองค์กรชุมชน จ.เพชรบูรณ์ ณ ห้องประชุมสภาเกษตรกร จ.เพชรบูรณ์

Photos from อบต.หนองแม่นา's post 05/07/2022

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 นางปราณี อินทร์โฉม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นาได้ถวายหัวหมูแก้บน ที่ศาลย่า ม.6 บ้านหนองแม่นา

Photos from อบต.หนองแม่นา's post 20/06/2022

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 นางปราณี อินทร์โฉม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา กับ หน่วยงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและงานการศึกษา จัดกิจกรรมให้ความรู้ และซักซ้อมแผนเผชิญเหตุป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น เพื่อให้บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองแม่นา ได้เรียนรู้และสามารถแก้ไขสถานการณ์เบื้องต้น หากเกิดเหตุการณ์ได้ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองแม่นา

Photos from อบต.หนองแม่นา's post 17/06/2022

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 นางปราณี อินทร์โฉม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา กับ หน่วยงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและงานการศึกษา จัดกิจกรรมให้ความรู้ และซักซ้อมแผนเผชิญเหตุป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น เพื่อให้บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเสลียงแห้ง 3 ได้เรียนรู้และสามารถแก้ไขสถานการณ์เบื้องต้น หากเกิดเหตุการณ์ได้ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเสลียงแห้ง 3

Photos from อบต.หนองแม่นา's post 15/06/2022

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นาร่วมกับโรงเรียนบ้านหนองแม่นา ทำกิจกรรมรณรงค์วันไข้เลือดออกอาเซียน (ASEAN dengue day) เพื่อประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวัง ป้องกันแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และโรคติดต่อนำโดยยุงลาย

Photos from อบต.หนองแม่นา's post 13/06/2022

วันที่ 11 มิถุนายน 2565 นางปราณี อินทร์โฉม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ อบต.หนองแม่นา ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน และประชาชน จิตอาสา ร่วมทำกิจกรรม โครงการหนองแม่นาเมืองสะอาด (Big cleaning Day) ณ บ้านทานตะวัน หมู่ 5 ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้ดีขึ้น ป้องกันแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

Photos from อบต.หนองแม่นา's post 10/06/2022

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 นางปราณี อินทร์โฉม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ อบต.หนองแม่นา ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน และประชาชน จิตอาสา ร่วมทำกิจกรรม โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ บ้านร่มโพธิ์ร่มไทร หมู่ 10 ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อป้องกันแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

Photos from อบต.หนองแม่นา's post 10/06/2022

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 นางปราณี อินทร์โฉม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ อบต.หนองแม่นา ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน และประชาชน จิตอาสา ร่วมทำกิจกรรม โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ บ้านราชพฤกษ์ หมู่ 9 ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อป้องกันแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

Photos from อบต.หนองแม่นา's post 10/06/2022

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 นางปราณี อินทร์โฉม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ อบต.หนองแม่นา ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน และประชาชน จิตอาสา ร่วมทำกิจกรรม โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ บ้านสระแก้ว หมู่ 8 ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อป้องกันแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

Photos from อบต.หนองแม่นา's post 10/06/2022

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 นางปราณี อินทร์โฉม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ อบต.หนองแม่นา ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน และประชาชน จิตอาสา ร่วมทำกิจกรรม โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ บ้านมาตุลี หมู่ 7 ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อป้องกันแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

Photos from อบต.หนองแม่นา's post 06/06/2022

โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies)
หรือที่ชาวบ้านทั่วไปรู้จักกันว่า โรคกลัวน้ำ เกิดจากเชื้อไวรัสชื่อ เรบี่ส์ไวรัส (Rabies Virus) มีรูปร่างคล้ายกระสุนปืน เมื่อเชื้อนี้เข้าสู่ร่างกายคนหรือสัตว์แล้วจะเดินทางไปตามเส้นประสาทเข้าสู่สมอง ที่สำคัญ เมื่อเกิดอาการขึ้นแล้วไม่สามารถรักษาให้หายได้ ต้องเสียชีวิตทุกราย แต่โรคนี้ป้องกันได้และสามารถทำให้หมดไปจากคนและสัตว์เลี้ยง ในหลายประเทศยังมีผู้เสียชีวิตในพื้นที่ที่ควบคุมโรคในสุนัขไม่ได้ ในปี พ.ศ. 2549 (ค.ศ.2006) กลุ่มสหวิชาชีพทั่วโรคได้ร่วมกันก่อตั้งองค์กรเพื่อการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (Global Alliance for Rabies Control) ซึ่งต่อมาได้มีการกำหนดให้มีวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกขึ้นในเดือนกันยายน เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตื่นตัวต่อการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า มีความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยงสุนัขและป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
ปัจจุบันองค์การอนามัยโลกและองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศร่วมสนับสนุน พร้อมใจกันกำหนดให้วันที่ 28 กันยายนของทุกปี เป็นวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก

Photos from อบต.หนองแม่นา's post 06/06/2022

วันที่ 6 มิถุนายน 2565 นางปราณี อินทร์โฉม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ อบต.หนองแม่นา ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน และประชาชน จิตอาสา ร่วมทำกิจกรรม โครงการหนองแม่นาเมืองสะอาด (Big cleaning Day) ณ บ้านหนองรางช้าง หมู่ 4 ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้ดีขึ้น ป้องกันแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

Photos from อบต.หนองแม่นา's post 06/06/2022

วันที่ 6 มิถุนายน 2565 นางปราณี อินทร์โฉม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ อบต.หนองแม่นา ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน และประชาชน จิตอาสา ร่วมทำกิจกรรม โครงการหนองแม่นาเมืองสะอาด (Big cleaning Day) ณ บ้านมุกโต หมู่ 3 ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้ดีขึ้น ป้องกันแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

Photos from อบต.หนองแม่นา's post 06/06/2022

วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 นายสฤษดิ์ จันทร์เป็ง พร้อมด้วยคณะบริหาร และข้าราชการในสังกัด ร่วมวางพานพุ่มถวายพระพรขัยมงคล ในโอกาสวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี ณ ที่ทำการอำเภอเขาค้อ

31/05/2022

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02G4dmXb3xf6oPXVC68urd5h7cPnQJvLvQwHgVTC3G4nirh9qm2h7DHPZYhUXXDfpLl&id=100064956661229&sfnsn=mo

'บุหรี่' การสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นป่าไม้ ดิน ชายหาด แหล่งน้ำ และมลพิษทางอากาศ เมื่อสิ่งแวดล้อมถูกทำลายไปแล้วก็ยากที่จะฟื้นฟูให้กลับคืนมาดังเดิม

ติดตามเรื่องราวได้ที่...รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2565 ยาสูบ : ภัยคุกคามต่อสิ่งแวดล้อม http://ssss.network/zkhwm
.
สามารถติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ที่ www.thaihealth.or.th/ไทยรู้สู้โควิด
.
สามารถติดตามวารสารสร้างสุขฉบับออนไลน์ ข่าวสารด้านสุขภาพ และร่วมสนุกตอบคำถามพร้อมของรางวัลได้ที่ Line Official Account “สสส.สร้างสุข” คลิก >> https://lin.ee/gtFSTfG
.
#สสส #สุขภาวะ #สุขภาพ #สร้างสุข #บุหรี่ #เลิกสูบคุณทำได้ #บุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อม #เลิกบุหรี่โทร1600 #บุหรี่ภัยร้ายกับสิ่งแวดล้อม #มิลพิษทางน้ำ #เลิกสูบลดเสี่ยง

31/05/2022

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02Wicjtx9tA4RvWYgSqVvg18b4aRt9FwcsWaZp7HvD4y3Xs5iESHZcu2aME8XQyujgl&id=100064956661229&sfnsn=mo

รู้หรือไม่ สูบบุหรี่ในบ้าน ส่งผลร้ายสู่คนใกล้ชิด

ดาวน์โหลดอินโฟกราฟิกได้ที่...http://ssss.network/wpmni
.
สามารถติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ที่ www.thaihealth.or.th
.
สามารถติดตามวารสารสร้างสุขฉบับออนไลน์ ข่าวสารด้านสุขภาพ และร่วมสนุกตอบคำถามพร้อมของรางวัลได้ที่ Line Official Account “สสส.สร้างสุข” คลิก >> https://lin.ee/gtFSTfG
.
#สสส #สุขภาวะ #สุขภาพ #สร้างสุข #บุหรี่ #เลิกสูบคุณทำได้ #บุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อม #เลิกบุหรี่โทร1600

31/05/2022

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0EJdhTX2czTM5qWb2kazU4ztMWmMokkfZ82JoLcdzMv8vm9JGdHEANrB7cMtn24Jal&id=100064956661229&sfnsn=mo

31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก

ในปี 2565 นี้ องค์การอนามัยโลก หรือ WHO กำหนดคำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลกว่า “บุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อม”

โดยประเด็นการรณรงค์ คือ “ยาสูบ : ภัยคุกคามต่อสิ่งแวดล้อม” มีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากยาสูบ ด้วยการสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากวงจรการปลูก การผลิต การจัดจำหน่ายยาสูบ ของเสีย และขยะที่เกิดจากการสูบบุหรี่ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่จะทำให้คนเลิกสูบบุหรี่อีกด้วย

ติดตามเรื่องราวได้ที่...รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2565 ยาสูบ : ภัยคุกคามต่อสิ่งแวดล้อม http://ssss.network/d7j7

สามารถติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ที่ www.thaihealth.or.th
.
สามารถติดตามวารสารสร้างสุขฉบับออนไลน์ ข่าวสารด้านสุขภาพ และร่วมสนุกตอบคำถามพร้อมของรางวัลได้ที่ Line Official Account “สสส.สร้างสุข” คลิก >> https://lin.ee/gtFSTfG
.
#สสส #สุขภาวะ #สุขภาพ #สาระสุขภาพ #สร้างสุข เ#วันงดสูบบุหรี่โลก #บุหรี่ภัยร้ายต่อสิ่งแวดล้อม #เลิกบุหรี่โทร1600

Photos from อบต.หนองแม่นา's post 12/05/2022

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 นางปราณี อินทร์โฉม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปให้กับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan)

Photos from กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข's post 23/12/2020

Photos from กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข's post

18/05/2020
02/12/2019
Photos from อบต.หนองแม่นา's post 05/04/2019

วันที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายอภิชาติ ศรีม่วง นายอำเภอเขาค้อ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ จัดหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือนมีนาคม 2562 โดยมีนางปราณี อินทร์โฉม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดโครงการในครั้งนี้ ซึ่งภายในงานมีหัวหน้าส่วนราชการนำเจ้าหน้าที่มาให้บริการแก่ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองแม่นา เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้และรับบริการจากหน่วยงานต่างๆด้วยความสะดวก ณ สำนักสงฆ์มุกโต หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

Photos from อบต.หนองแม่นา's post 05/04/2019

วันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. นางปราณี อินทร์โฉม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภา และข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด และถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

Photos from อบต.หนองแม่นา's post 05/04/2019

วันที่ 5- 6 มีนาคม 2562 นางปราณี อินทร์โฉม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา ร่วมงานแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอเขาค้อ ครั้งที่ 16 ณ โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยงานแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอเขาค้อในครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา ได้ส่งนักกีฬาลงแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ได้แก่
- ฟุตบอลชาย 7 คน
- วอลเล่ย์บอลหญิง
- เซปักตะกร้อชาย
- เปตองทีมผู้บริหาร
- เปตองสมาชิกสภาทีมชาย
- เปตองสมาชิกสภาทีมหญิง
- เปตองพนักงานทีมชาย
- เปตองพนักงานทีมหญิง
และประเภทกีฬาพื้นบ้าน
-วิ่งพลัดซุปเปอร์แมน
- วิ่งกระสอบ
- โยนไข่
- วิ่งสามขา

Photos from อบต.หนองแม่นา's post 05/04/2019

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น.นางปราณี อินทร์โฉม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา ร่วมกัน ทำความสะอาด เก็บขยะ และ ปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา ให้สะอาดเรียบร้อย และสวยงามน่ามอง โดยใช้หลัก 5 ส (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย) ตามโครงการเพชรบูรณ์เมืองสะอาด (Big Cleaning Day) เพื่อให้จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นเมืองที่สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย สร้างความสุขให้คนอยู่ และนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน

Photos from อบต.หนองแม่นา's post 05/04/2019

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.30 น. นางปราณี อินทร์โฉม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีชัชวาลย์ รักหาญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เขตอำเภอเขาค้อ และ ชมรมปันสุข โดยนายเรวัตร์ นุชชม มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรที่ประสบเหตุเพลิงไหม้ นางณภัทร สุวรรณกนกนาค และนางสมบัติ พุทธจันทร์ หมู่ที่ 4 บ้านหนองรางช้าง ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่

Khao Kho
67270

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Khao Kho (แสดงผลทั้งหมด)
สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขา สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขา
Khao Kho, 67270

สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาค้อ กรม?

โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำ
โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำ
Khao Kho, 67280

โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำก้อ - น้ำ?

อุทยานแห่งชาติเขาค้อ -Khao Kho National อุทยานแห่งชาติเขาค้อ -Khao Kho National
67 หมู่1 ตำบล​สะเดาะพง อำเภอเขาค้อ​ จังหวัดเพชรบูรณ์​
Khao Kho, 67270

เป็น​เพจทางการของอุทยานแห่งชาติ​เ?