วัดสวนม่วง เผยแพร่ธัมมะของพระพุทธเจ้า

วัดสวนม่วง เผยแพร่ธัมมะของพระพุทธเจ้า

ธัมมะของพระพุทธเจ้า เผยแพร่โดย วัด?

07/06/2023

วสลสูตต์
ว่าด้วย คนถ่อยที่แท้จริง
. . .
WasalaSutta
About The Real Vile Man.
---------

03/04/2022

สัปปุริสทานสูตต์
ว่าด้วย ลักษณะการให้ทานของสัปบุรุษ
. . .
SuppurisataanaSutta
About almsgiving of a good man.

สัปปุริสทานสูตต์ 03/04/2022

สัปปุริสทานสูตต์
ว่าด้วย ลักษณะการให้ทานของสัปบุรุษ
. . .
SuppurisataanaSutta
About almsgiving of a good man.
---------

สัปปุริสทานสูตต์ สัปปุริสทานสูตต์ว่าด้วย ลักษณะการให้ทานของสัปบุรุษ . . . SuppurisataanaSuttaAbout almsgiving of a good man.---------

20/11/2021

ตมสูตต์
ว่าด้วย ทรงจำแนกบุคคลเปรียบด้วยความสว่างและความมืด
. . .
TahmaSutta
About the classification of the people by the metaphor as the brightness and the darkness.

23/01/2021

อุทกูปมสูตต์
ว่าด้วย ทรงอุปมาบุคคลเปรียบเหมือนอยู่ในน้ำ
. . .
UtagoopamaSutta
About comparision the persons like they are in the water

สีหสูตต์ - วัดสวนม่วง 01/11/2020

สีหสูตต์
ว่าด้วย อานิสงส์แห่งการให้ทานที่บุคคลสามารถเห็นประจักษ์ได้ในปัจจุบัน
. . .
SeehaSutta
About result of giving an alms that person can see evident in the present time.

สีหสูตต์ - วัดสวนม่วง สีหสูตต์ ว่าด้วย อานิสงส์แห่งการให้ทานที่บุคคลสามารถเห็นประจักษ์ได้ในปัจจุบัน . . . SeehaSutta About result of giving an alms that person can see evid...

หานิสูตต์ - วัดสวนม่วง 11/09/2020

หานิสูตต์

ว่าด้วย เหตุแห่งความเสื่อมและความเจริญในพระสัทธัมม์ของอุบาสกและอุบาสิกา

หานิสูตต์ - วัดสวนม่วง หานิสูตต์ ว่าด้วย เหตุแห่งความเสื่อมและความเจริญในพระสัทธัมม์ของอุบาสกและอุบาสิกา . . . HaniSutta About cause of deterioration and prosperatio...

อันนนาถสูตต์ - วัดสวนม่วง 08/09/2020

อันนนาถสูตต์
ว่าด้วย ความสุขของคฤหัสถ์ ๔ ประการ
. . .
AnnanathaSutta
About 4 happinesses of laymen.

อันนนาถสูตต์ - วัดสวนม่วง อันนนาถสูตต์ ว่าด้วย ความสุขของคฤหัสถ์ ๔ ประการ . . . AnnanathaSutta About 4 happinesses of laymen.

ชราสูตต์ - วัดสวนม่วง 18/08/2020

ชราสูตต์
ว่าด้วย ไม่พึงประมาทในชีวิต
. . .
CharaSutta
About don't be careless in the life.

ชราสูตต์ - วัดสวนม่วง ว่าด้วย ไม่พึงประมาทในชีวิต . . . CharaSutta About don't be careless in the life.

26/07/2020

อิณสูตต์
ว่าด้วย อุปมาอกุศลบาปของสมณะนั้นก็เป็นเช่นเดียวกันกับการกู้หนี้เขา
. . .
EinaSutta
About comparison the sin of Samana is like borrowing a debt

อิณสูตต์ - วัดสวนม่วง 26/07/2020

อิณสูตต์
ว่าด้วย อุปมาอกุศลบาปของสมณะนั้นก็เป็นเช่นเดียวกันกับการกู้หนี้เขา
. . .
EinaSutta
About comparison the sin of Samana is like borrowing a debt

อิณสูตต์ - วัดสวนม่วง ว่าด้วย อุปมาอกุศลบาปของสมณะนั้นก็เป็นเช่นเดียวกันกับการกู้หนี้เขา . . . EinaSutta About comparison the sin of Samana is like borrowing a debt

ปโตทสูตต์ - วัดสวนม่วง 19/07/2020

ปโตทสูตต์
ว่าด้วย ทรงอุปมาม้าอาชาไนย กับบุรุษอาชาไนย
. . .
PatotaSutta
About comparison intelligent horse and intelligent man.
https://youtu.be/XXYo7D-8fN4

ปโตทสูตต์ - วัดสวนม่วง ว่าด้วย ทรงอุปมาม้าอาชาไนย กับบุรุษอาชาไนย . . . PatotaSutta About comparison intelligent horse and intelligent man.

อนัตตลักขณสูตต์ - วัดสวนม่วง 07/07/2020

เมื่อพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงแสดงธัมมจักกัปปวัตตนสูตต์แล้ว พระอัญญาโกณฑัญญะได้อุปสมบทแล้ว

วันต่อมา ทรงแสดงพระธัมมิกถาโปรดพระปัญจวัคคีย์ที่เหลือ พระวัปปะ กับพระภัททิยะ ได้กราบทูลขออุปสมบท พระพุทธองค์ได้ทรงให้อุปสมบทด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา

วันต่อมา ทรงแสดงพระธัมมิกถาโปรดพระปัญจวัคคีย์ที่เหลืออีก พระมหานามะ และพระอัสสชิ ได้กราบทูลขออุปสมบท พระพุทธองค์ก็ได้ทรงให้อุปสมบทด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา

เมื่อพระปัญจวัคคีย์อุปสมบทครบทั้ง ๕ รูปแล้ว พระพุทธองค์จึงได้ทรงแสดงอนัตตลักขณสูตต์ เมื่อพระปัญจวัคคีย์ฟังพระสูตต์นี้จบ จิตของพระปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ ก็ปราศจากอาสวะ ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ทั้ง ๕ รูป ในขณะนั้น นับได้ว่าได้เกิดมีพระอรหันต์อุบัติขึ้น ๖ รูปในโลก

อนัตตลักขณสูตต์ - วัดสวนม่วง ว่าด้วย พระพุทธองค์ทรงแสดงธัมม์ในความไม่ใช่ตัวตนของขันธ์ ๕ สอนพระปัญจวัคคีย์ จนบรรลุพระอรหันต์ทั้ง ๕ รูป

อุทกูปมสูตต์-วัดสวนม่วง 28/06/2020

อุทกูปมสูตต์-วัดสวนม่วง
ว่าด้วย ทรงอุปมาบุคคลเปรียบเหมือนอยู่ในน้ำ
. . .
UtagoopamaSutta
About comparision the persons like they are in the water

อุทกูปมสูตต์-วัดสวนม่วง ว่าด้วย ทรงอุปมาบุคคลเปรียบเหมือนอยู่ในน้ำ . . . UtagoopamaSutta About comparision the persons like they are in the water

ธัมมะบำรุงกุศล ภาณวารที่ ๑๑ - วัดสวนม่วง 26/06/2020

ธัมมะบำรุงกุศล - วัดสวนม่วง

ธัมมะบำรุงกุศล ภาณวารที่ ๑๑ - วัดสวนม่วง มงคลสูตต์ ว่าด้วยมงคล ๓๘ ประการ อุทยสูตต์ ว่าด้วยการเกิดบ่อยๆเป็นความทุกข์ - วัดสวนม่วง

001_คำปรารภอัตถศนธิพระปาฏิโมกข์ - วัดสวนม่วง 26/06/2020

ศีลของพระภิกษุสงฆ์ - วัดสวนม่วง

001_คำปรารภอัตถศนธิพระปาฏิโมกข์ - วัดสวนม่วง คำปรารภเจตนารมณ์ในการทำ "อัตถศนธิ พระปาฏิโมกข์" สร้างที่ วัดสวนม่วง ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

จักกวัตติสูตต์ 28/04/2020

จักกวัตติสูตต์
ว่าด้วย การเสื่อมศีลธรรมของมนุษย์
. . .
Jakkawattisutta
About deterioration of human's moral.

https://youtu.be/nYTm-_Pl6g8

จักกวัตติสูตต์ จักกวัตติสูตต์ ว่าด้วย การเสื่อมศีลธรรมของมนุษย์

04/10/2019

ทักขิณาวิภังคสูตต์
ว่าด้วย การจำแนกประเภทแห่งทักขิณาทาน
. . .
ThakkinawipankaSutta
About classifying a kind of alms
https://youtu.be/AWyJoCvLoLg

27/08/2019

ชัปปสูตต์
ว่าด้วย ทานที่ให้แล้วแก่ผู้ใด จึงจะได้ผลบุญมาก
. . .
ShappaSutta
About alms that given to whom will bring a big result.
https://youtu.be/OXIhHw5UwSc

04/06/2019

มหาสาลสูตต์
ว่าด้วย พระคาถาสกัดกั้นบุตรอกตัญญูมิให้ต้องตกนรก
. . .
MahasalaSutta
About verse for forbid the ingratitude son go to the hell.
https://youtu.be/mKavu1fOeu4

18/12/2018

ธชัคคสูตต์
ว่าด้วย ที่ระฦกถึงเพื่อกำจัดความกลัว
. . .
ThachakkaSutta
About remembrance for eradicate fearness
https://youtu.be/vwoDUfJM0Wc

สงฆ์ วัดสวนม่วง 18/05/2018

สงฆ์ วัดสวนม่วง วัดสวนม่วง ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ประเทศไทย สำหรับเผยแพร่ธัมมะและพระวินัย เพื่อความเจริ...

29/04/2018

คณกโมคคัลลานสูตต์
ว่าด้วย ข้อปฏิบัติตามลำดับของบรรพชิตในพระธัมม์วินัยนี้
. . .
Kanagamokkallanasutta
About Respectively Practices of Monks in this Thamma and Vinaya
https://youtu.be/vsIdchZsCVE

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง เทวโลก ใน Kamphaeng Phet?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

ภยสูตต์ผู้ลงน้ำมีภัยอย่างไร ผู้ออกบวชในพระธัมม์วินัยนี้ ก็มีภัยอย่างนั้น. . .PhayaSuttaAbout the dangers of person who g...

เว็บไซต์

ที่อยู่


วัดสวนม่วง ต. อ่างทอง อ. เมือง จ. กำแพงเพชร
Kamphaeng Phet
62000

เวลาทำการ

จันทร์ 07:00 - 17:00
อังคาร 07:00 - 17:00
พุธ 07:00 - 17:00
พฤหัสบดี 07:00 - 17:00
ศุกร์ 07:00 - 17:00
เสาร์ 07:00 - 17:00
อาทิตย์ 09:00 - 17:00

องค์กรศาสนา อื่นๆใน Kamphaeng Phet (แสดงผลทั้งหมด)
พระธาตุเจดีย์ศรีพระธรรมวิสุทธิมงคล /โดย หลวงพ่อนพดล นันทโน พระธาตุเจดีย์ศรีพระธรรมวิสุทธิมงคล /โดย หลวงพ่อนพดล นันทโน
วัดป่าดอยลับงา ตำบลท่าขุนราม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
Kamphaeng Phet, 62000

เพื่อเผยแผ่ธรรมะ

วัดปากอ่าง จังหวัดกำแพงเพชร วัดปากอ่าง จังหวัดกำแพงเพชร
148/1 หมู่ 1 ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
Kamphaeng Phet, 62000

วัดปากอ่าง (อุทัยทอง) จังหวัดกำแพงเพ