สถาบันพัฒนาเด็กปฐมวัย ลิตเต

สถาบันพัฒนาเด็กปฐมวัย ลิตเต

ตำแหน่งใกล้เคียง โรงเรียน

นิติ-รัฐศาสตร์ โรงเรียนวัชรว
นิติ-รัฐศาสตร์ โรงเรียนวัชรว
โรงเรียนวัชรวิทยา
สังคมเคล็ดลับฉบับครู วร.
สังคมเคล็ดลับฉบับครู วร.
โรงเรียนวัชรวิทยา 93 ถนนเทศบาล 2 ตำบลในเมือง, Muang Kam Phaeng Phet
TonKa Academy
TonKa Academy
ุ62110
สมาคมศิษย์เก่า โรงเรียนกำแพ
สมาคมศิษย์เก่า โรงเรียนกำแพ
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
อ.พล ติวปึ๊ก
อ.พล ติวปึ๊ก
42 ถ.ราชดำเนิน2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำเเพงเพชร ( อาคารพาณิชย์ หน้าหมู่บ้านร่
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาค
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาค
347 หมู่6 กำแพงเพชร-สุโขทัย ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง
English and Art home
English and Art home
ราชดำเนิน 1 ซอย 4 ตรงข้ามวัดคูยาง ต.ในเมือง
โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพช
โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพช
ถนน เทศบาล1
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิ
ถนน บ่อแขก
Shihua Chinese Language School 狮华华语学校
Shihua Chinese Language School 狮华华语学校
9/1 ซ.14 ถ.เทศบาล1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจัง
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจัง
เลขที่ 405 หมู่ 11 ต.หนองปลิง อ.เม
โรงเรียนประชาสันติภาพ - วงศ์
โรงเรียนประชาสันติภาพ - วงศ์
ม.3 ตำบล สระแก้ว, Amphoe Muang Kamphaeng Phet
Library and Information Science : KPRU
Library and Information Science : KPRU
69 Nakhon Chum, Mueang Kamphaeng Phet District
Tourism Industry-อุตสาหกรรมการท่องเที่
Tourism Industry-อุตสาหกรรมการท่องเที่
69 moo 1, Nakhon Chum
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
69 หมู่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร, Nakhon Chum

ตำแหน่งใกล้เคียง ร้านหนังสือ

All For Kids : Books &Toys
All For Kids : Books &Toys
62000

สถาบันพัฒนาเด็กปฐมวัย ลิตเติ้ลเลิฟ เบบี้โฮม (ตั้งแต่อายุ1ปี6เดือน - 3ปี 6 เดือน) สถาบันพัฒนาเด็กปฐมวัย ลิตเติ้ลเลิฟ เบบี้โฮม (LittleLove BabyHome) เป็นสถาบันที่มีกิจกรรมสำหรับ เด็กตั้งแต่อายุ1ปี6เดือน - 3ปี 6เดือน
ภายใต้คอนเซป : อบอุ่น สะอาด ปลอดภัย พัฒนาการสมวัย ได้ทักษะชีวิต

• ให้ความรู้สึกอบอุ่น เหมือนอยู่บ้าน
• เคร่งครัดเรื่องนโยบายและมาตรการความปลอดภัย และความสะอาด
• จัดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่าน “การเล่น”อย่างสนุกสนานและสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ 4 ด้าน คือ ร่างกาย อารมณ์&จิตใจ สังคม สติปัญญา โดยผ่านกิจกรรม 6 หลัก
• สอนทักษะพื้นฐานที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน รวมทั้งการช่วยตนเอง เช่น การแต่งกาย การรับประทานอาหาร สุขอนามัยและการนอนพักผ่อน และการอยู่ร่วมกันของสังคม
. ผสมผสานกิจกรรมมอนเตสซอรีร่วมกันให้สัมพันธ์กับพัฒนาการอย่างสมวัย

เปิดเหมือนปกติ

Photos from สถาบันพัฒนาเด็กปฐมวัย ลิตเติ้ลเลิฟ เบบี้โฮม's post 10/05/2022

🦖🦕❄️☃️

Photos from สถาบันพัฒนาเด็กปฐมวัย ลิตเติ้ลเลิฟ เบบี้โฮม's post 10/05/2022

Gross motor development

08/05/2022

แล้วรถรับส่งล่ะ!?!
รถตู้ต้องให้เด็กใส่ seat belt ด้วย

เป็นห่วงเด็กที่มากับรถรับส่ง
เค้าใส่เข็มขัดนิรภัยกับทุกที่นั่งจริงหรือไม่!?

08/05/2022

✅ราชกิจจานุเบกษา 7 พฤษภาคม 2565
📌ถ้าให้ลูกอายุไม่เกิน 6 ปี หรือ สูงไม่เกิน 135 ซม. โดยสารรถยนต์โดยไม่นั่งคาร์ซีท มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท😱
🔥มีผลบังคับใช้ 120 วัน หลังจากวันที่ประกาศ

🛎ในปัจจุบันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ของประเทศมีสาเหตุส่วนหน่ึงมาจากการท่ีผู้ขับขี่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับความปลอดภัย ในการจราจรทางบก ประกอบกับพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว บทบัญญัติบางประการแห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน สมควรปรับปรุง มาตรการกฎหมาย เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงในการใช้รถใช้ถนนได้อย่างปลอดภัยและให้การป้องกันการกระทำความผิดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ท้ังในเรื่องการใช้ช่องเดินรถ ลักษณะความผิดในการขับรถ การตรวจสอบหรือทดสอบผู้ขับขี่ หน้าท่ีการใช้เข็มขัดนิรภัย การป้องกันการแข่งรถในทางโดยไม่ได้รับอนุญาต และการควบคุมการใช้รถที่มีสภาพไม่ถูกต้อง รวมท้ังปรับปรุงบทกาหนดโทษให้มีความเหมาะสม ซึ่งจะเป็นการลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและส่งเสริมให้เกิดความสะดวกและความปลอดภัยในการจราจรทางบก จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้นมา
===========================
“มาตรา ๑๒๓ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๒๓/๑ ในขณะขับรถยนต์ ผู้ท่ีอยู่ในรถยนต์ต้องปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปน้ี
(๑) ผู้ขับขี่ ต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่งตลอดเวลาในขณะขับรถยนต์ (๒) คนโดยสาร
(ก) คนโดยสารท่ีนั่งแถวตอนหน้าและท่ีนั่งแถวตอนอื่น ต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัย ไว้กับที่นั่งตลอดเวลาในขณะโดยสารรถยนต์
(ข) คนโดยสารท่ีเป็นเด็กอายุไม่เกินหกปี ต้องจัดให้นั่งในที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก หรือนั่งในที่นั่งพิเศษสาหรับเด็ก เพื่อป้องกันอันตราย หรือมีวิธีการป้องกันอันตรายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ
(ค) คนโดยสารท่ีมีความสูงไม่เกินหนึ่งร้อยสามสิบห้าเซนติเมตร ต้องรัดร่างกายด้วย เข็มขัดนิรภัยไว้กับท่ีนั่ง หรือมีวิธีการป้องกันอันตรายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะนั่งแถวตอนใด
ในกรณีท่ีผู้ขับขี่หรือคนโดยสารมีเหตุผลทางสุขภาพอันไม่สามารถรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัย ไว้กับท่ีนั่งได้ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง แต่บุคคลนั้นต้องมีวิธีการป้องกันอันตราย ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ

https://ratchakitcha2.soc.go.th/pdfdownload/?id=139A028N0000000000500&fbclid=IwAR1k3sm9zY54UzJ8kdKY2g9NzcNstSyYjrksPhsRPNMnK0wE4T5_GZP2v7A

Photos from สถาบันพัฒนาเด็กปฐมวัย ลิตเติ้ลเลิฟ เบบี้โฮม's post 08/05/2022

🥰ไม่มีเหตุผลเร่งด่วนอะไร ที่จะไม่ช่วยเหลือเด็กสักคน ไม่ว่าจะยากดีมีจนเราพร้อมให้เมื่อมีโอกาส ทักมาก่อนได้รับก่อน ตามคิวค่ะ(ฟรี!)

🤱🏻วันนี้(08.05.65) ก็เป็นอีก 1 วัน ที่มีโอกาสได้มอบเตียงไม้และคอกกั้นเด็ก ให้กับน้องๆที่มีความต้องการใช้งานจริงๆ อิ่มใจ อิ่มบุญ อิ่มอุ่น อิ่มรอยยิ้มทั้งผู้รับและผู้ให้👶🏻เจ้าของมาโชว์ตัวเองเลยนะ อย่าลืมโชว์รูปตอนใช้งานให้ชมบ้างนะลูกกกกกกก😌

👼🏻ขอให้เด็กๆใช้งานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนะคะ คุณครูเต็มใจให้ นั่งประกอบตั้งแต่เช้า สอบถามอายุเพื่อปรับให้เหมาะสมกับอายุ พร้อมใช้งานทุกบ้าน

🙏🏻🙏🏻🙏🏻ขอให้การทำบุญครั้งนี้ ส่งผลถึงเด็กๆและลูกๆทุกคน มีสุขภาพแข็งแรง เป็นเด็กดี เลี้ยงง่าย พัฒนาการสมวัย ถ้าหมดประโยชน์แล้วก็ขอให้ส่งต่อไปยังผู้ที่ต้องการจนของเสื่อมสภาพ ผลบุญหนุนนำไม่มีวันสิ้นสุดนะจ๊ะเด็กๆ👶🏻

ครูปอ&ครูคิง

#ลิตเติ้ลเลิฟเบบี้โฮม
#ยิ่งทำยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งมี
#ความสุขหาได้รอบตัวไม่ต้องมัวร้องขอ

08/05/2022

ถึง แม่ธรรมดา
จาก ครูธรรมดา

#มีกำลังใจให้แม่ธรรมดา
#สู้กลับแม้อุปสรรคจะหนักหนา
#ความสุขหาได้รอบตัวไม่ต้องมัวร้องขอ
#เล่นกะเค้าหน่อย
#เนอสเซอรีธรรมดาที่ไม่ธรรมดา

Photos from สถาบันพัฒนาเด็กปฐมวัย ลิตเติ้ลเลิฟ เบบี้โฮม's post 06/05/2022

วันนี้วันเกิด (วันเกิด) น้องหลินหลิน
ได้นำเค้กวันเกิดมาให้เพื่อนๆและน้องๆทานช่วงเบรคบ่าย

ครู HBD ขอให้หนูน่ารัก พัฒนาการสมวัย
เป็นเด็กที่ชอบเรียนรู้ ช่างซักถาม
อารมณ์สดใส และสุขภาพแข็งแรงนะคะ

ขอบคุณแม่แนนด้วยนะคะ
🎉🎊🪅🎁 🥰😘😍😌

Photos from สถาบันพัฒนาเด็กปฐมวัย ลิตเติ้ลเลิฟ เบบี้โฮม's post 06/05/2022

Gross motor development

Photos from สถาบันพัฒนาเด็กปฐมวัย ลิตเติ้ลเลิฟ เบบี้โฮม's post 05/05/2022

How do you feel 🙂😞😩😖😤😡😱😭

Photos from สถาบันพัฒนาเด็กปฐมวัย ลิตเติ้ลเลิฟ เบบี้โฮม's post 05/05/2022

How do you feel 🙂😞😩😖😤😡😱😭

Photos from สถาบันพัฒนาเด็กปฐมวัย ลิตเติ้ลเลิฟ เบบี้โฮม's post 05/05/2022

Photos from สถาบันพัฒนาเด็กปฐมวัย ลิตเติ้ลเลิฟ เบบี้โฮม's post

Photos from สถาบันพัฒนาเด็กปฐมวัย ลิตเติ้ลเลิฟ เบบี้โฮม's post 05/05/2022

How do you feel ?!

Photos from สถาบันพัฒนาเด็กปฐมวัย ลิตเติ้ลเลิฟ เบบี้โฮม's post 05/05/2022

Gross motor development

Photos from สถาบันพัฒนาเด็กปฐมวัย ลิตเติ้ลเลิฟ เบบี้โฮม's post 05/05/2022

Take a nap 😵🥱😴🤤

Photos from สถาบันพัฒนาเด็กปฐมวัย ลิตเติ้ลเลิฟ เบบี้โฮม's post 04/05/2022

เลียนแบบท่าสัตว์🦣🦧🐊

Photos from สถาบันพัฒนาเด็กปฐมวัย ลิตเติ้ลเลิฟ เบบี้โฮม's post 04/05/2022

My morning routine🛁🧼🪥

Photos from สถาบันพัฒนาเด็กปฐมวัย ลิตเติ้ลเลิฟ เบบี้โฮม's post 28/04/2022

📚หนังสือเลี้ยงลูก 7 เล่ม ที่ต้องมีติดบ้าน

อยากเลี้ยงลูกให้ได้ดั่งใจ😀
รู้ทันลูก 😃
รู้ทันอารมณ์ ทั้งเราและลูก☺️

แม่ๆ อย่าลืมหามาอ่านกันนะคะ👍🏻👍🏻👍🏻

28/04/2022

เดือน มิถุนายน 65
รับจองคิว 2 คนค่ะ !!!!

28/04/2022
Photos from สถาบันพัฒนาเด็กปฐมวัย ลิตเติ้ลเลิฟ เบบี้โฮม's post 28/04/2022

Art for Kids : 👩🏻‍🎨
Showing off their master piece!!

Photos from สถาบันพัฒนาเด็กปฐมวัย ลิตเติ้ลเลิฟ เบบี้โฮม's post 28/04/2022

Photos from สถาบันพัฒนาเด็กปฐมวัย ลิตเติ้ลเลิฟ เบบี้โฮม's post

28/04/2022

เลี้ยงลูกแบบสบายเขาอาจจะตายเมื่อเจอความลำบาก
เลี้ยงลูกให้เจอเรื่องยากๆ ตอนลำบากเขาจะบอก "แค่นี้สบาย"

#ยอมขาดทุนจากสิ่งหนึ่ง
#เพื่อรับสิ่งใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม
#ขอบคุณประโยคทอง

Photos from สถาบันพัฒนาเด็กปฐมวัย ลิตเติ้ลเลิฟ เบบี้โฮม's post 27/04/2022

Tape resist name art

Photos from สถาบันพัฒนาเด็กปฐมวัย ลิตเติ้ลเลิฟ เบบี้โฮม's post 27/04/2022

Tape resist name art

Photos from สถาบันพัฒนาเด็กปฐมวัย ลิตเติ้ลเลิฟ เบบี้โฮม's post 27/04/2022

Bird mathing shadow🦜🦚🕊🦩

Photos from สถาบันพัฒนาเด็กปฐมวัย ลิตเติ้ลเลิฟ เบบี้โฮม's post 27/04/2022

Tranportation and puzzle

Photos from สถาบันพัฒนาเด็กปฐมวัย ลิตเติ้ลเลิฟ เบบี้โฮม's post 27/04/2022

Free!!! 🔥🔥🔥 flashcards 😀😍🥰
1. Animal (สัตว์)
2. Shapes (รูปร่าง)
3. Opposite (ตรงข้าม)

Photos from สถาบันพัฒนาเด็กปฐมวัย ลิตเติ้ลเลิฟ เบบี้โฮม's post 27/04/2022

ส่งสาร และ สื่อสารอีกครั้ง !!!!!

กรณีพบว่าเด็กถูกละเมิดสิทธิ์ โดยไม่ได้รับอนุญาต
พบเห็นกรุณาแจ้งผู้เกี่ยวข้องและสามารถดำเนินคดีตามกฎหมายสูงสุด

Photos from สถาบันพัฒนาเด็กปฐมวัย ลิตเติ้ลเลิฟ เบบี้โฮม's post 25/04/2022

บางส่วนของใบงาน เดือนพฤษภาคม 2565
สงวนสำหรับลูกศิษย์ครูเท่านั้น !!!

ชุดนี้ไม่ได้แจกฟรี!!! นะคะ😄

หมายเหตุ :
กรุณาขออนุญาต ก่อนนำไปใช้ประโยชน์โดยมิใช้เพื่อการค้า

Photos from สถาบันพัฒนาเด็กปฐมวัย ลิตเติ้ลเลิฟ เบบี้โฮม's post 23/04/2022

Next month theme.
coming soon⚡️⚡️

Finished🤩

Photos from สถาบันพัฒนาเด็กปฐมวัย ลิตเติ้ลเลิฟ เบบี้โฮม's post 23/04/2022

Free!!! Dot To Dot (Number Book) animal theme🐈🦧🐙

Photos from สถาบันพัฒนาเด็กปฐมวัย ลิตเติ้ลเลิฟ เบบี้โฮม's post 23/04/2022

Free! Count&Color number worksheet 😘😘😘

23/04/2022

“ผู้ปกครองจะฟื้นฟูพัฒนาการเด็ก (3-12 ปี) ที่เสียหายไปในช่วงโควิด ด้วยความรู้ EF อย่างไร”

EF เลี้ยงด้วย “ใจ”
ไม่ใช่เลี้ยงด้วย “เงิน”

#ใส่ชุดความคิดเด็กแบบไหน
#แสดงออกแบบนั้น

22/04/2022

ศบค. ปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ย่อยทั่วราชอาณาจักร
เริ่ม 1 พ.ค. 65
• พื้นที่เฝ้าระวังสูง 65 จังหวัด
• พื้นที่นำร่องท่องเที่ยว 12 จังหวัด
**ไม่มีพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวัง
1. พื้นที่เฝ้าระวังสูง 65 จังหวัด
กาฬสินธุ์ กำแพงเพชร ขอนแก่น จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชัยนาท ชัยภูมิ ชุมพร เชียงราย ตรัง ตราด ตาก นครนายก นครปฐม นครพนม นครราชสีมา นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ นราธิวาส น่าน บึงกาฬ บุรีรัมย์ ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี ปัตตานี พระนครศรีอยุธยา พะเยา พัทลุง พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ มหาสารคาม มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ยโสธร ยะลา ร้อยเอ็ด ระนอง ราชบุรี ลพบุรี ลำปาง ลำพูน เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สตูล สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อ่างทอง อำนาจเจริญ อุดรธานี อุตรดิตถ์ อุทัยธานี อุบลราชธานี

2. พื้นที่นำร่องท่องเที่ยว 12 จังหวัด
กรุงเทพมหานคร กระบี่ กาญจนบุรี ชลบุรี เชียงใหม่ นนทบุรี ปทุมธานี พังงา เพชรบุรี ภูเก็ต ระยอง สงขลา (จังหวัดอื่นดำเนินการบางพื้นที่) ใช้มาตรการเดียวกับพื้นที่เฝ้าระวัง

#กรมควบคุมโรค
#กระทรวงสาธารณสุข

Photos from สถาบันพัฒนาเด็กปฐมวัย ลิตเติ้ลเลิฟ เบบี้โฮม's post 21/04/2022

Lava lamp

Our Story

ลิตเติ้ลเลฟ เบบี้โฮม (LittleLove BabyHome)

ด้วยผลของการพัฒนาประเทศทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอกจากส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างครอบครัวแล้วยังส่งผลต่อรูปแบบของครอบครัวด้วยจึงทำให้เกิดรูปแบบของครอบครัวเดี่ยวมากยิ่งขึ้น คือ คนในครอบครัวมีแต่ พ่อ แม่ ลูก(โดยเฉลี่ย 1-3 คนต่อครอบครัว) เมื่อคุณพ่อคุณแม่ต้องออกไปทำงานประจำ จึงส่งผลต่อความสัมพันธ์ในครอบครัว ในหลายช่องทาง เช่น ดัชนีมวลความสุขลดลงอย่างเห็นได้ชัดเมื่อมีลูกคนแรกเข้ามาเป็นปัจจัยหลักและส่งผลให้ความสุขลดลดไปอีก เมื่อมีลูกคนที่ 2 เพิ่มขึ้นมา การเลี้ยงดูเด็กของครอบครัวจึงเริ่มทำให้ความสุขสั่นคลอน เพราะพ่อแม่จะมีระยะเวลาการเลี้ยงลูกและการอยู่กับลูกสั้นลง เนื่องจากปัญหาทางเศรษฐกิจและการให้ความสำคัญกับบทบาททางหน้าที่การงานมากกว่าครอบครัว

ลิตเตื้ลเลิฟ เบบี้โฮม มีความตั้งใจจะอยากจะให้คนกำแพงเพชร มีสถานรับเลี้ยงเด็กที่ดี สะอาด ปลอดภัยและได้มาตรฐาน ที่สามารถตอบโจทย์ให้กับปัญหาดังกล่าวได้ เราอยากเลี้ยงลูกหลานคนกำแพงเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระต่างๆให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันให้มากที่สุด

ในระยะยาว จะมีการพัฒนาให้เราเป็นจุดศูนย์กลางของพ่อแม่ เป็นที่ปรึกษาให้กับคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวเดี่ยวและเป็นต้นแบบเนอสเซอรี่ของทั้งคุณครูและนักเรียน และขยายถึงการรับเป็นที่ปรึกษาสำหรับผู้ที่สนใจอยากจะได้ไอเดียใหม่ๆ เทคนิคต่างๆที่ทางเนอสเซอรี่เราใช้จริง, การฝึกอบรมครูพี่เลี้ยงที่ต้องการจะพัฒนาจุดด้อยเพื่อดึงจุดเด่นออกมา, ครูปฐมวัยที่มีประสบการณ์มามากแต่ยังไม่สามารถนำมาใช้ได้จริง และให้ความรู้สำหรับผู้ที่ต้องการเปิดธุรกิจเนอสเซอรี่ในอนาคต

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

How to do Premium Worksheet ?!

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่


หมู่บ้านศรีเจริญวิลล่า เลขท
Kamphaeng Phet
62000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00

รับเลี้ยงเด็กและก่อนวัยเรียน อื่นๆใน Kamphaeng Phet (แสดงผลทั้งหมด)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเทพน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเทพน
ม.3 บ้านไร่
Kamphaeng Phet, 62000

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถาวรวัฒน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถาวรวัฒน
ตำบลถาวรวัฒนา อำเภอทรายทองวัฒนา
Kamphaeng Phet, 62190