SPN Accounting & Management

บริการรับทำบัญชี ปิดงบการเงิน จดทะ? บริการรับทำบัญชี ปิดงบการเงิน จดทะเบียนบริษัท

15/02/2022

การรายงานข้อมูลทางการเงิน ในโลกยุคดิจิทัลและการนำส่งข้อมูลผ่านระบบ e–Filing"

07/07/2021

👉บุคลากร "ของหายาก" คัดเลือกให้ดีแล้วรักษาไว้ให้นาน ๆ ได้อย่างไร

👉“ผู้สอบบัญชี” อาชีพในฝันของคนจบบัญชี อิสระ ท้าทาย ตื่นเต้นและได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ตลอดเวลา สามารถสร้างรายได้ และความมั่นคงด้านการเงินให้จำนวนไม่น้อย แล้ว “สำนักงานสอบบัญชีในฝัน” ของคนที่ต้องการเป็นผู้สอบบัญชีเป็นอย่างไร

📌อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3dWv40n

🙏ขอบคุณบทความโดย ดร.ปรีชา สวน คณะทำงานศูนย์พัฒนาศักยภาพและความรู้ความสามารถสำหรับผู้สอบบัญชี ภายใต้คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี

11/03/2021

😔😅😅😅😅😅😅

ชีวิตนักบัญชี 😂
.
แอดมินได้อัพเดทเพิ่มงานนำส่งเงินกู้ยืมของลูกจ้างคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เรียบร้อยแล้ว
.
มีงานไหนตกหล่น Comment มาได้เลยครับ

30/04/2020

ตัวอย่างการรับรู้รายการทางด้านผู้เช่าและผู้ให้เช่า โดย รศ. ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์

24/04/2020

Update ค่ะ

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้แล้ว!!!!! แนวปฏิบัติทางการบัญชีซึ่งเป็นมาตรการผ่อนปรนชั่วคราว จำนวน 2 ฉบับ
.
💢แนวปฏิบัติฯ ฉบับที่ 1 เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับกิจการที่ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย
สรุปประเด็นในรูปแบบ Slide File 📌https://bit.ly/3biu5o3
ร่างแนวปฏิบัติฯ PDF File 📌 https://bit.ly/3agKTdu
.
เพื่อช่วยผ่อนปรนให้กับสถาบันการเงินที่อยู่ในกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กิจการที่ให้สินเชื่อลูกค้า เช่น เช่าซื้อ ลีสซิ่ง บัตรเครดิต รวมทั้งกิจการอื่น ๆ ทุกกิจการ ที่ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ตามแนวทางที่ ธปท. ออกมาตรการช่วยเหลือสถาบันการเงินเพื่อช่วยให้ลูกหนี้เกิดสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งการช่วยเหลือนี้ สภาวิชาชีพบัญชีได้ผ่อนปรนทางบัญชีการจัดชั้นลูกหนี้ตามหลักการของ TFRS 9 เช่น การจัดชั้นลูกหนี้ Non-NPL เป็นชั้น 1 (stage1) ได้ทันที โดยไม่ต้องรอติดตามผล การจัดชั้นลูกหนี้ NPL เป็นชั้น 1 (stage 1) โดยให้ติดตามเพียง 3 เดือนหรือ 3 งวด การให้คงลูกหนี้อยู่ชั้นเดิมต่อไปได้ก่อนเข้ามาตรการช่วยเหลือ การยกเว้นการคำนวณหนี้สงสัยจะสูญจากวงเงินที่ยังไม่ได้ใช้ (Unused credit line) เป็นต้น
.
👉โดยระยะเวลาที่ผ่อนปรน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่า ธปท. จะมีการเปลี่ยนแปลงและให้ถือปฏิบัติตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
.
💢แนวปฏิบัติฯ ฉบับที่ 2 เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สรุปประเด็นในรูปแบบ Slide File 📌 https://bit.ly/3acuaZ7
ร่างแนวปฏิบัติฯ PDF File 📌 https://bit.ly/3ezqELR
.
เพื่อช่วยผ่อนปรนให้ทุกกิจการที่ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 เรื่อง ประมาณการหนี้สินฯ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ที่ยังคงอยู่ในสถานการณ์ที่ความไม่แน่นอนสูงอาจเป็นผลให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจมากในการประมาณการ
.
สภาวิชาชีพบัญชีจึงมีมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวทางบัญชีในเรื่องต่าง ๆ เช่น การคำนวณหนี้สงสัยสูญด้วยวิธีอย่างง่าย ให้สามารถใช้ข้อมูลในอดีตโดยไม่ต้องนำข้อมูลคาดการณ์ในอนาคตมาใช้คำนวน การวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนนอกตลาดให้สามารถใช้ยอด ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ซึ่งวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมแล้วโดยการประเมินมูลค่ายุติธรรมในการปิดงบไตรมาสที่ 1 2 3 และงบปี 2563 สามารถใช้ยอดมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 นั้นได้ และในการวัดมูลค่ายุติธรรมสามารถใช้หลักการตามมาตฐาน TFRS 9 ย่อหน้า ข 5.2.3 ซึ่งเปิดช่องให้สามารถพิจารณาราคาทุน หรือมูลค่าสุทธิตามบัญชีมาใช้ได้ เป็นต้น
.
👉สำหรับระยะเวลาที่ผ่อนปรน คือระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
.
นอกจากนี้ จะมีการออกตัวอย่างในแต่ละเรื่อง เพื่อความง่ายต่อความเข้าใจ อีกเรื่องหนึ่งคือ สภาฯ จะนำเสนอในเรื่องต่าง ๆ เหล่านี้ ผ่านทาง Youtube เพื่อให้สมาชิกสภาฯ สามารถทำความเข้าใจ และนำมานับ CPD แบบไม่เป็นทางการในปี 2563 ได้อีกด้วย
.
ที่มา : http://www.tfac.or.th/Article/Detail/123217

Photos from กรมสรรพากร : The Revenue Department's post 11/03/2020

Photos from กรมสรรพากร : The Revenue Department's post

23/09/2019

💥💥 กลับมาอีกครั้ง!!! กับ Diploma in Thai Financial Reporting (Dip-TRF) โครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย ครั้งที่ 15 (3/2562)
.
จัดอบรม 👉👉 วันศุกร์และเสาร์ที่ 9-10 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00 – 16.30 น.
จัดทดสอบ 👉👉 วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.30 – 13.30 น.
ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
.
✔ผู้ผ่านการทดสอบสามารถนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางด้านบัญชีได้ 20 ชั่วโมง / และผู้ไม่ผ่านการทดสอบจะได้รับชั่วโมง CPD ทางด้านบัญชี 4 ชั่วโมง
.
Register✍✍ http://bit.ly/2mnW6FZ

20/09/2019

📢📢📢 สภาวิชาชีพบัญชีได้จัดทำหน้าเว็บเพจแหล่งรวบรวมข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ “การบัญชีภาษีอากร” เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าศึกษาข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ ด้านการบัญชีภาษีอากร ซึ่งภายในเว็บเพจประกอบไปด้วย กฎหมายที่เกี่ยวข้อง บทความที่เกี่ยวข้อง และนักบัญชีภาษีอากร เป็นต้น
สภาวิชาชีพบัญชีหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะคะ 🎉🎉
.
👉Click >> http://www.tfac.or.th/Article/Detail/110106

01/06/2019

ดื่มนมกันค่ะ

🥛🥛🥛วันนี้คุณดื่มนมหรือยัง❓
😘สวัสดีวันดื่มนมโลกค่ะ😘

16/05/2019

ประกาศผลการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 42 (1/2562)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม Click >>
http://bit.ly/2Hkrmhh

02/05/2019

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 21/2562 เรื่อง กำหนดการทดสอบความรู้ ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 43 (2/2562) ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
.
ทั้งนี้จะเปิดรับสมัครเข้าทดสอบผ่านระบบออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 2 - 31 พฤษภาคม 2562 ที่เว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี www.tfac.or.th
.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที >>> http://bit.ly/2GUyiAp

'สมคิด'ปลื้มไทยเลื่อนขึ้น 20 อันดับความยากง่ายทำธุรกิจ 08/11/2017

'สมคิด'ปลื้มไทยเลื่อนขึ้น 20 อันดับความยากง่ายทำธุรกิจ

wow !!

'สมคิด'ปลื้มไทยเลื่อนขึ้น 20 อันดับความยากง่ายทำธุรกิจ "สมคิด" ปลื้มผลจัดอันดับ Doing Business ของธนาคารโลก หลังไทยเลื่อนดีขึ้น 20 อันดับ มาอยู่ที่ 26 จากปีที่ผ่านมาอยู่ที่อันดับ 46 ชี้ปีหน้าต้องดีกว่าปีนี้

08/11/2017

XBRL ได้รับการพัฒนาขึ้น โดยองค์กรระหว่างประเทศที่ไม่แสวงหาผลกำไรทางธุรกิจ ครอบคลุมมากกว่า 600 องค์กรที่มีทั้งบริษัทระหว่างประเทศ องค์กรภาครัฐ และองค์กรกำกับดูแลระหว่างประเทศ XBRL เป็นมาตรฐานเปิดที่ไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมใด ๆ ในการใช้ภาษามาตรฐานดังกล่าว (Open Standard – Free of License Fees)

ขอแนะนำหลักสูตร “XBRL มิติใหม่ ของการรายงานข้อมูลทางการเงินในโลกยุคดิจิตอล”
วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ : https://goo.gl/EL3efY

SPN Accounting & Management updated their info in the about section. 08/11/2017

SPN Accounting & Management updated their info in the about section.

SPN Accounting & Management updated their info in the about section.

Timeline photos 28/01/2017

Timeline photos

ชาวบัญชีจ๋าาาาาา....อีกไม่กี่วันแล้วนะคะก็จะถึงเทศกาลตรุษจีน ... แล้วรู้หรือไม่ว่า...สิ่งมงคลใดบ้างที่เราควรมีในเทศกาลตรุษจีน...

Cr. Kapook.com

SPN Accounting & Management updated their phone number. 27/01/2017

SPN Accounting & Management updated their phone number.

SPN Accounting & Management updated their phone number.

Timeline photos 27/01/2017

^O^

วันนี้สภาวิชาชีพบัญชีมี [email protected] แล้วนะคะ!
.
ท่านสามารถติดตามข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชีผ่านช่องทาง LINE ง่ายนิดเดียว >> เพียงกด Add friends และค้นหา ID .Family หรือ Scan QR Code เพียงเท่านี้! คุณก็จะได้รับข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ถึงมือก่อนใคร...
.
อย่า! ลืมชวนเพื่อนๆ ของคุณมา Add friends เราด้วยนะคะ
#สวัสดีปีใหม่ค่ะ

Timeline photos 27/01/2017

ผู้สอบบัญชีส่วนใหญ่ทราบว่าหากตรวจสอบงบการเงินที่รอบบัญชีสิ้นสุดในหรือหลังวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ต้องอ้างอิงมาตรฐานการสอบบัญชีที่ออกและปรับปรุงใหม่ในการจัดทำและนำเสนอรายงานของผู้สอบบัญชี แล้วรายงานต่อการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทที่เลิกกิจการก่อนวันนั้น หรือรายงานต่อการสอบทานงบการเงินที่สิ้นสุดหลังวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 จะต้องนำเสนอรายงานแบบใหม่หรือไม่....อันนี้บอกได้เลยว่าไม่อยู่ในขอบเขต เพราะบริษัทเลิกกิจการภายในปี 2559 ก็เท่ากับว่าวันสิ้นรอบบัญชีเกิดก่อนวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 จึงนำเสนอรายงานแบบเดิม และการสอบทานงบการเงิน ผู้สอบบัญชีต้องปฏิบัติตามนำเสนอรายงานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410
.
ดาวน์โหลดเป็น PDF ได้ที่ : https://goo.gl/TL7wKD

11/08/2016

โครงการประดับธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิร...

Timeline photos 11/08/2016

Timeline photos

ครม.เห็นชอบแล้ว! "บุคคลธรรมดา" จดทะเบียน "เป็นนิติบุคคล"
.
จาก มติ ครม. เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ซึ่งมีมติเห็นชอบมาตรการเพื่อส่งเสริมให้บุคคลธรรมดาประกอบธุรกิจในรูปนิติบุคคล โดยจะมีการยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ ให้กับบุคคลธรรมดาสำหรับการโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินใดๆให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้ง ตั้งแต่วันถัดจากวันที่ครม.เห็นชอบ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560นอกจากนี้ จะยกเว้นภาษีเงินได้ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีทุนชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 5 ล้านบาท และมีรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการในรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 30 ล้านบาท และนำรายจ่ายที่เกิดจากการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ค่าทำบัญชี และค่าสอบบัญชี สามารถนำมาหักค่าใช้จ่ายได้ 2 เท่า เป็นเวลา 5 รอบระยะเวลาบัญชี
อ่านมติครม.ทั้งหมด คลิก>>http://www.fap.or.th/images/column_1470813942/Ducument%20100859.pdf

ครม.เห็นชอบแล้ว! บุคคลธรรมดา จดทะเบียน เป็นนิติบุคคล 11/08/2016

ครม.เห็นชอบแล้ว! บุคคลธรรมดา จดทะเบียน เป็นนิติบุคคล

พร้อมรับมือ !!!

ครม.เห็นชอบแล้ว! บุคคลธรรมดา จดทะเบียน เป็นนิติบุคคล คณะรัฐมนตรีเห็นชอบบุคคลธรรมดาจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล นำรายจ่ายจัดตั้งบริษัทเป็นค่าใช้จ่ายได้ 2 เท่า ใน 5 รอบบัญชี คาดรัฐเก็บภาษีเพิ่ม 4.2 พันลบ.

Photos from Thai PBS's post 01/03/2016

Photos from Thai PBS's post

สำนักงานประกันสังคม 12/01/2016

สำนักงานประกันสังคม

สำนักงานประกันสังคม เว็บไซต์ประกันสังคม

Timeline photos 07/01/2016

Timeline photos

มาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่น รหัส 3000 (ปรับปรุง) งานที่ให้ความเชื่อมั่นนอกเหนือจากการตรวจสอบหรือสอบทานข้อมูลทางการเงินในอดีต เป็นมาตรฐานที่ IAASB ได้ทบทวนปรับปรุงพร้อมแม่บทงานที่ให้ความเชื่อมั่นและมาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่นกลุ่มรหัส 3000 ฉบับอื่น ๆ

เพื่อให้เป็นไปในแนวเดียวกันและมีรูปแบบการจัดเรียงเนื้อหาของมาตรฐานเป็นหมวดหมู่ตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยมีคำนำ วัตถุประสงค์ คำจำกัดความ ข้อกำหนด และการนำไปปฏิบัติและคำอธิบายอื่น งานบริการภายใต้มาตรฐานฉบับนี้ ได้แก่ งานตรวจสอบหรือสอบทานข้อมูลอื่น ๆ ที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน อาทิเช่น การประเมินความน่าเชื่อถือของระบบควบคุมภายในทั้งเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผล การประเมินความถูกต้องและน่าเชื่อถือของรายงานการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ การสอบทานรายงานความยั่งยืน (Integrated report) การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อกำหนด และงานที่ให้ความเชื่อมั่นในการวัดผลหรือการประเมินผลมูลค่าของเงิน (value of money) โดยกลุ่มบุคคลอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นผู้ประเมินหรือผู้วัดผล เป็นต้น ...

อ่านต่อได้ที่ >>http://www.fap.or.th/images/column_1451039194/FAPNewsletter37_3.pdf

Timeline photos 07/01/2016

Timeline photos

นายกสภาวิชาชีพบัญชีให้ความเห็นต่อการจัดทำบัญชีชุดเดียว

..ในปัจจุบันการจัดทำบัญชีสำหรับกิจการส่วนใหญ่ซึ่งอยู่นอกตลาดทุนเน้นหรือให้ความสำคัญกับการนำไปยื่นต่อกรมสรรพากรเพื่อเสียภาษีเงินได้ ทั้งนี้อาจจะมีบัญชีมากกว่าหนึ่งชุดเพื่อวัตถุประสงค์อื่นเช่นเพื่อยื่นต่อธนาคารเพื่อขอสินเชื่อ หรือเพื่อข้อมูลแก่เจ้าของเป็นต้น ข้อมูลการเงินเหล่านี้มีความแตกต่างกันทำให้สร้างภาระแก่กิจการ หรืองบการเงินไม่สะท้อนผลประกอบการที่แท้จริงเนื่องจากอาจจะมีทรัพย์สินบางส่วนที่มิได้นำมารวมแสดง หรือการใช้ทรัพย์สินของเจ้าของเพื่อหลายวัตถุประสงค์ สิ่งเหล่านี้เป็นอุปสรรคต่อกิจการในการเจริญเติบโตเนื่องจากมีฐานข้อมูลหลายแบบ

..สภาฯสนับสนุนนโยบายของรัฐในการสนับสนุนให้มีการทำบัญชีชุดเดียว เป็นการยกระดับประเทศไทยในการจัดทำข้อมูลการเงินให้โปร่งใส อันจะเป็นประโยนช์ในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจ และสร้างความเข้มแข็งให้แก่กิจการ เนื่องจากการจัดทำบัญชีให้ ครบถ้วนและถูกต้องตามความเป็นจริงจะเป็นประโยชน์ดังนี้

- ทำให้กิจการสามารถบริหารจัดการและใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพิ่มศักยภาพกิจการเนื่องจากมีระบบข้อมูลที่น่าเชื่อถือ มีการบริหารความเสี่ยงและด้านอื่นๆ
- ช่วยทำให้กิจการขนาดครอบครัวหรือกิจการขนาดเล็กมีความเข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้
- ลดต้นทุนการกู้ยืม

..ทั้งนี้ผู้ประกอบการหรือเจ้าของกิจการมีบทบาทที่สำคัญที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง จึงเป็นสิ่งที่ดีที่รัฐบาลได้กำหนดมาตรการเพื่อส่งเสริมให้มีการจัดทำบัญชีชุดเดียวที่ถูกต้อง สภาฯจะเร่งดำเนินการให้ความรู้ข้อแนะนำแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่เจ้าของกิจการ ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีในการปรับปรุงระบบงานและข้อมูลเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงนี้ และให้ข้อแนะนำต่างๆ ทั้งผู้ประกอบการและผ่านช่องทางผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและสอบบัญชี และจัดอบรม สัมนาแก่ผู้สนใจทั่วไป

..ที่ผ่านมาและยังเป็นเป้าหมายหลักของสภาฯ คือการสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงบการเงินหรือรายงานทางการเงิน ทั้งนี้สภาฯได้ดำเนินการ

- กำหนดให้ใช้มาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการสอบบัญชีและจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพที่สอดคล้องกับสากล เพื่อยกระดับความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินของประเทศ
- ได้ดำเนินการในด้านการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพด้านผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีให้ตระหนักในเรื่องคุณภาพของรายงานทางการเงินหรืองบการเงินเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้ การเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องสำคัญเกี่ยวกับขบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงิน
- และการเน้นในเรื่องจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพให้ทำในสิ่งที่ถูกต้อง ตามความเป็นจริง

6 ม.ค. 59

Timeline photos 14/12/2015

อย่าลืมกันนะคะ .... ^_^

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอแจ้งให้ท่านสมาชิกที่สถานะใบอนุญาตฯ หรือ สมาชิกครบกำหนดในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ขอให้ท่านดำเนินการภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เพื่อมิให้สถานภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง ดังนี้

1. ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตผู้สอบบัญชี ปีละ 2,000 บาท เลือกชำระได้ไม่จำกัดจำนวนปีที่ชำระ
2. ชำระค่าบำรุงสมาชิกของผู้สอบบัญชี และผู้ทำบัญชี เลือกชำระได้ไม่จำกัดจำนวนปีที่ชำระโดยแบ่งเป็น
- สมาชิกสามัญ และ วิสามัญ ปีละ 500 บาท
- สมาชิกสมทบ ปีละ 300 บาท
การชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตผู้สอบบัญชี หรือ การชำระค่าบำรุงสมาชิกของปีต่อๆไปล่วงหน้าภายใน วันทำการสุดท้ายของปี เว้นแต่กรณีชำระผ่านธนาคารหรือทางอินเทอร์เน็ตให้ชำระได้ถึงวันสิ้นสุดของปีปฏิทิน สำหรับการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชี หรือ ค่าบำรุงสมาชิก

ขอให้ชำระด้วยวิธีการ (1) Download ใบแจ้งการชำระเงิน และชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือ (2) ตัดผ่านบัตรเครดิต ภายใน 5 วันทำการหลังจากที่ได้ชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สมาชิกสามารถตรวจสอบสถานะและพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน หรือ Save File ใบเสร็จรับเงินออนไลน์ได้ด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี

รวมถึงสมาชิกที่สถานะเป็นผู้สอบบัญชี หรือ ผู้ทำบัญชี ต้องดำเนินการเพิ่มเติมคือ การยื่นหลักฐานการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD) ซึ่งแบ่งเป็น
- ผู้ทำบัญชี จำนวน 12 ชั่วโมงต่อปีปฏิทิน และต้องมีชั่วโมงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชีไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง
- ผู้สอบบัญชี จำนวน 18 ชั่วโมงต่อปีปฏิทิน และต้องมีชั่วโมงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชีไม่น้อยกว่า 9 ชั่วโมง
ทั้งนี้ให้ยื่นหลักฐานการเข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนาต่อสภาวิชาชีพบัญชี ภายในวันทำการสุดท้ายของปีที่เข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนา

สมาชิกสามารถดำเนินการด้วยระบบ Online โดยสมาชิกต้อง log in เข้าไปที่ www.fap.or.th เลือกบริการออนไลน์ และหากท่านสมาชิกใช้บริการด้วยระบบออนไลน์ จะทำให้ท่านไม่ต้องส่งเอกสารมาทางโทรสาร(Fax) หรือทางไปรษณีย์ต่อสภาวิชาชีพบัญชีอีกด้วย

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการเข้าใช้งานบริการ Online โปรดติดต่อส่วน IT ที่หมายเลข 02-685-2535, 2564 และ 2566 หรือ ส่วนทะเบียนและสมาชิกสัมพันธ์ 02-685-2524, 2530 และ 2532

“สรรพากร” เปิดโปง “10 กลวิธี” โกงภาษี! 14/12/2015

“สรรพากร” เปิดโปง “10 กลวิธี” โกงภาษี!

“สรรพากร” เปิดโปง “10 กลวิธี” โกงภาษี!

14/12/2015

HTTP 404 Not Found

หากท่านกำลังสงสัยว่า..
..ทำไมจึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงรายงานของผู้สอบบัญชี?
..ประโยชน์ที่จะได้รับคืออะไร?
..เรื่องใหม่ในรายงานของผู้สอบบัญชีคือเรื่องอะไร?
..เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matters or KAM) คือเรื่องอะไร?
..มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับใดมีการเปลี่ยนแปลงบ้าง?
..รายงานแบบใหม่จะมีผลบังคับใช้เมื่อใด?
"หาคำตอบได้ในบทความนี้เลยค่ะ"
ปัจจุบันสภาวิชาชีพบัญชีฯ อยู่ระหว่างการดำเนินการนำเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีรูปแบบใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ และคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในประเทศไทย สำหรับการตรวจสอบงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาสิ้นสุดในหรือหลังวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 รายงานรูปแบบใหม่จะให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเพิ่มขึ้นเพื่อประโยชน์แก่ผู้ใช้งบการเงินโดยเฉพาะงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
อ่านต่อคลิ๊ก >>http://www.fap.or.th/…/column_144799…/Brochure%206_11_58.pdf
หากบทความนี้เป็นประโยชน์ต่อคุณ อย่าลืมแชร์ไปยังเพื่อนนักบัญชีของคุณด้วยนะคะ

HTTP 404 Not Found

Timeline photos 08/09/2012

ขอบคุณ บจก. เปเปอร์ ไทย นะคะที่ ส่งกระดาษมาให้ทดสอบการใช้งานโดยไม่คิดมูลค่า ^^

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


ต. บ้านสวน อ. เมือง จ. ชลบุรี
Chon Buri
20000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00
เสาร์ 08:00 - 17:00

Chon Buri วณิชย์อื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
Superb Creation Ltd Superb Creation Ltd
Chon Buri, 20230

บริษัทผลิตเฟอร์นิเจอร์ โซฟาคุณภาพชั้นนำ

เอ็มจี โปรแรงส์ ผ่านง่าย ดัน เอ็มจี โปรแรงส์ ผ่านง่าย ดัน
เอ็มจี บริติช ออโต้เซลล์ 82 ม. 6
Chon Buri, 20000

ออกรถป้ายแดง MG ทุกรุ่น โปรโมชั่นดีดี โปรงแรงส์มากกกกก สู้ทุกคันดันทุกเคส

น้ำตบตาkcm น้ำตบตาkcm
Chon Buri, 20000

ยาหยอดตา kcm ต้อลม ต้อหิน ต้อเนื้อ ตาเ?

ดิไอคอนกรุ๊ป The icon group  รับตัวแทน ดิไอคอนกรุ๊ป The icon group รับตัวแทน
26/18 หมู่5
Chon Buri, 20150

BOOM ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ

Bareem skincare Bareem skincare
Chon Buri, 20160

เพจพร้อมผู้ติดตามสำหรับสายธุรกิจ อื่นๆ

Shrimp & Fish Shrimp & Fish
560 ถ. สุขุมวิท ต. แสนสุข
Chon Buri, 20130

จำหน่ายอาร์ทีเมีย อาหารเสริม แร่ธา?

SunDay_Shop SunDay_Shop
ต. นาป่า อ. เมือง
Chon Buri, 20000

ที่เดียวครบ จบ ตามความต้องการ

Nongdum.com Nongdum.com
32/61 ตำบลบ้านโขด อำเภอเมืองชลบ
Chon Buri, 20000

ยินดีต้อนรับ

ร้านป้าย-โรงพิมพ์  "TB Graphic Design"  ชล ร้านป้าย-โรงพิมพ์ "TB Graphic Design" ชล
Chon Buri, 20000

รับออกแบบ โลโก้ สื่อสิ่งพิมพ์ทุกชน?

MAMA DOUGH - Thailand MAMA DOUGH - Thailand
Chon Buri, 20130

Premium Homemade donut

FusionNetwork FusionNetwork
183 Liang Talat Nongmon Road, Bang Saen
Chon Buri, 20130

Btsbtsbtsbts Btsbtsbtsbts
Chon Buri, 20240

ตีมี่