SPN Accounting & Management

บริการรับทำบัญชี ปิดงบการเงิน จดทะเบียนบริษัท

เปิดเหมือนปกติ

07/07/2021

👉บุคลากร "ของหายาก" คัดเลือกให้ดีแล้วรักษาไว้ให้นาน ๆ ได้อย่างไร

👉“ผู้สอบบัญชี” อาชีพในฝันของคนจบบัญชี อิสระ ท้าทาย ตื่นเต้นและได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ตลอดเวลา สามารถสร้างรายได้ และความมั่นคงด้านการเงินให้จำนวนไม่น้อย แล้ว “สำนักงานสอบบัญชีในฝัน” ของคนที่ต้องการเป็นผู้สอบบัญชีเป็นอย่างไร

📌อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3dWv40n

🙏ขอบคุณบทความโดย ดร.ปรีชา สวน คณะทำงานศูนย์พัฒนาศักยภาพและความรู้ความสามารถสำหรับผู้สอบบัญชี ภายใต้คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี

11/03/2021

😔😅😅😅😅😅😅

ชีวิตนักบัญชี 😂
.
แอดมินได้อัพเดทเพิ่มงานนำส่งเงินกู้ยืมของลูกจ้างคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เรียบร้อยแล้ว
.
มีงานไหนตกหล่น Comment มาได้เลยครับ

13/08/2020

SPN Accounting & Management's cover photo

30/04/2020

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

24/04/2020

Update ค่ะ

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้แล้ว!!!!! แนวปฏิบัติทางการบัญชีซึ่งเป็นมาตรการผ่อนปรนชั่วคราว จำนวน 2 ฉบับ
.
💢แนวปฏิบัติฯ ฉบับที่ 1 เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับกิจการที่ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย
สรุปประเด็นในรูปแบบ Slide File 📌https://bit.ly/3biu5o3
ร่างแนวปฏิบัติฯ PDF File 📌 https://bit.ly/3agKTdu
.
เพื่อช่วยผ่อนปรนให้กับสถาบันการเงินที่อยู่ในกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กิจการที่ให้สินเชื่อลูกค้า เช่น เช่าซื้อ ลีสซิ่ง บัตรเครดิต รวมทั้งกิจการอื่น ๆ ทุกกิจการ ที่ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ตามแนวทางที่ ธปท. ออกมาตรการช่วยเหลือสถาบันการเงินเพื่อช่วยให้ลูกหนี้เกิดสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งการช่วยเหลือนี้ สภาวิชาชีพบัญชีได้ผ่อนปรนทางบัญชีการจัดชั้นลูกหนี้ตามหลักการของ TFRS 9 เช่น การจัดชั้นลูกหนี้ Non-NPL เป็นชั้น 1 (stage1) ได้ทันที โดยไม่ต้องรอติดตามผล การจัดชั้นลูกหนี้ NPL เป็นชั้น 1 (stage 1) โดยให้ติดตามเพียง 3 เดือนหรือ 3 งวด การให้คงลูกหนี้อยู่ชั้นเดิมต่อไปได้ก่อนเข้ามาตรการช่วยเหลือ การยกเว้นการคำนวณหนี้สงสัยจะสูญจากวงเงินที่ยังไม่ได้ใช้ (Unused credit line) เป็นต้น
.
👉โดยระยะเวลาที่ผ่อนปรน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่า ธปท. จะมีการเปลี่ยนแปลงและให้ถือปฏิบัติตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
.
💢แนวปฏิบัติฯ ฉบับที่ 2 เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สรุปประเด็นในรูปแบบ Slide File 📌 https://bit.ly/3acuaZ7
ร่างแนวปฏิบัติฯ PDF File 📌 https://bit.ly/3ezqELR
.
เพื่อช่วยผ่อนปรนให้ทุกกิจการที่ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 เรื่อง ประมาณการหนี้สินฯ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ที่ยังคงอยู่ในสถานการณ์ที่ความไม่แน่นอนสูงอาจเป็นผลให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจมากในการประมาณการ
.
สภาวิชาชีพบัญชีจึงมีมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวทางบัญชีในเรื่องต่าง ๆ เช่น การคำนวณหนี้สงสัยสูญด้วยวิธีอย่างง่าย ให้สามารถใช้ข้อมูลในอดีตโดยไม่ต้องนำข้อมูลคาดการณ์ในอนาคตมาใช้คำนวน การวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนนอกตลาดให้สามารถใช้ยอด ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ซึ่งวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมแล้วโดยการประเมินมูลค่ายุติธรรมในการปิดงบไตรมาสที่ 1 2 3 และงบปี 2563 สามารถใช้ยอดมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 นั้นได้ และในการวัดมูลค่ายุติธรรมสามารถใช้หลักการตามมาตฐาน TFRS 9 ย่อหน้า ข 5.2.3 ซึ่งเปิดช่องให้สามารถพิจารณาราคาทุน หรือมูลค่าสุทธิตามบัญชีมาใช้ได้ เป็นต้น
.
👉สำหรับระยะเวลาที่ผ่อนปรน คือระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
.
นอกจากนี้ จะมีการออกตัวอย่างในแต่ละเรื่อง เพื่อความง่ายต่อความเข้าใจ อีกเรื่องหนึ่งคือ สภาฯ จะนำเสนอในเรื่องต่าง ๆ เหล่านี้ ผ่านทาง Youtube เพื่อให้สมาชิกสภาฯ สามารถทำความเข้าใจ และนำมานับ CPD แบบไม่เป็นทางการในปี 2563 ได้อีกด้วย
.
ที่มา : http://www.tfac.or.th/Article/Detail/123217

25/03/2020

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน กระทรวงการคลัง กรมพัฒน์ฯได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ โดยให้บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด สมาคมการค้า และหอการค้า เมื่อได้ประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วให้มีหนังสือชี้แจงเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการประชุมได้ทันภายในเวลาที่กำหนด
.
อย่างไรก็ตามเมื่อนิติบุคคลดังกล่าวได้มีการประชุมแล้ว ให้บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัดยังคงมีหน้าที่นำส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจำกัดนำส่ง บอจ. ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทมหาชนจำกัดนำส่ง บมจ. 006 ภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันเสร็จการประชุม และต้องนำส่งงบการเงินภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่งบการเงินได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับสมาคมการค้า และหอการค้าให้ยื่นงบดุลภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่มีการประชุมใหญ่
.
📌📌สำหรับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน นิติบุคคลต่างประเทศ กิจการร่วมค้า ที่มีรอบปีบัญชีสิ้นสุดตั้งแต่วันที่ 31 ต.ค. 62 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 63 กรมพัฒน์ฯได้ขยายเวลาการนำส่งงบการเงินออกไปจนถึงวันที่ 31 ส.ค. 63
.
นอกจากนั้นยังมีมาตรการช่วยเหลืออื่น ๆ อีกมากมายจากภาครัฐ สามารถอ่านข่าวฉบับเต็มได้ที่ https://bit.ly/3aklUHd หรือ https://bit.ly/3ad5EYx

11/03/2020

กรมสรรพากร : The Revenue Department

มาตรการภาษี เยียวยาผลกระทบ COVID-19
>> ผู้จ่ายได้เพิ่ม ผู้รับได้เพิ่ม
>> เสริมสภาพคล่องธุรกิจ
>> ส่งเสริมการจ้างงานต่อเนื่อง
>> เพิ่มความเชื่อมั่นตลาดทุน
>> ร่วมเดินหน้าเศรษฐกิจไทย

#กรมสรรพากร #ลดอัตราหักณที่จ่าย #ลดดอกเบี้ยจ่าย #ลดภาระ #เสริมสภาพคล่อง #หักรายจ่าย
#เร่งคืนภาษี #ผู้ส่งออกที่ดี #หักลดหย่อน #กองทุนรวม #SSF #ซื้อหน่วยลงทุน #บริจาค #eDonation
#ยกเว้นVAT #ยกเว้นภาษี

23/01/2020

SPN Accounting & Management

23/09/2019

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

💥💥 กลับมาอีกครั้ง!!! กับ Diploma in Thai Financial Reporting (Dip-TRF) โครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย ครั้งที่ 15 (3/2562)
.
จัดอบรม 👉👉 วันศุกร์และเสาร์ที่ 9-10 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00 – 16.30 น.
จัดทดสอบ 👉👉 วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.30 – 13.30 น.
ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
.
✔ผู้ผ่านการทดสอบสามารถนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางด้านบัญชีได้ 20 ชั่วโมง / และผู้ไม่ผ่านการทดสอบจะได้รับชั่วโมง CPD ทางด้านบัญชี 4 ชั่วโมง
.
Register✍✍ http://bit.ly/2mnW6FZ

20/09/2019

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

📢📢📢 สภาวิชาชีพบัญชีได้จัดทำหน้าเว็บเพจแหล่งรวบรวมข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ “การบัญชีภาษีอากร” เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าศึกษาข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ ด้านการบัญชีภาษีอากร ซึ่งภายในเว็บเพจประกอบไปด้วย กฎหมายที่เกี่ยวข้อง บทความที่เกี่ยวข้อง และนักบัญชีภาษีอากร เป็นต้น
สภาวิชาชีพบัญชีหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะคะ 🎉🎉
.
👉Click >> http://www.tfac.or.th/Article/Detail/110106

01/06/2019

ดื่มนมกันค่ะ

🥛🥛🥛วันนี้คุณดื่มนมหรือยัง❓
😘สวัสดีวันดื่มนมโลกค่ะ😘

16/05/2019

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประกาศผลการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 42 (1/2562)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม Click >>
http://bit.ly/2Hkrmhh

02/05/2019

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 21/2562 เรื่อง กำหนดการทดสอบความรู้ ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 43 (2/2562) ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
.
ทั้งนี้จะเปิดรับสมัครเข้าทดสอบผ่านระบบออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 2 - 31 พฤษภาคม 2562 ที่เว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี www.tfac.or.th
.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที >>> http://bit.ly/2GUyiAp

08/11/2017

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

wow !!

'สมคิด'ปลื้มไทยเลื่อนขึ้น 20 อันดับความยากง่ายทำธุรกิจ

ที่มา : www.bangkokbiznews.com

08/11/2017

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

XBRL ได้รับการพัฒนาขึ้น โดยองค์กรระหว่างประเทศที่ไม่แสวงหาผลกำไรทางธุรกิจ ครอบคลุมมากกว่า 600 องค์กรที่มีทั้งบริษัทระหว่างประเทศ องค์กรภาครัฐ และองค์กรกำกับดูแลระหว่างประเทศ XBRL เป็นมาตรฐานเปิดที่ไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมใด ๆ ในการใช้ภาษามาตรฐานดังกล่าว (Open Standard – Free of License Fees)

ขอแนะนำหลักสูตร “XBRL มิติใหม่ ของการรายงานข้อมูลทางการเงินในโลกยุคดิจิตอล”
วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ : https://goo.gl/EL3efY

28/01/2017

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ชาวบัญชีจ๋าาาาาา....อีกไม่กี่วันแล้วนะคะก็จะถึงเทศกาลตรุษจีน ... แล้วรู้หรือไม่ว่า...สิ่งมงคลใดบ้างที่เราควรมีในเทศกาลตรุษจีน...

Cr. Kapook.com

28/01/2017

SPN Accounting & Management's cover photo

27/01/2017

^O^

วันนี้สภาวิชาชีพบัญชีมี [email protected] แล้วนะคะ!
.
ท่านสามารถติดตามข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชีผ่านช่องทาง LINE ง่ายนิดเดียว >> เพียงกด Add friends และค้นหา ID @FAP.Family หรือ Scan QR Code เพียงเท่านี้! คุณก็จะได้รับข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ถึงมือก่อนใคร...
.
อย่า! ลืมชวนเพื่อนๆ ของคุณมา Add friends เราด้วยนะคะ
#สวัสดีปีใหม่ค่ะ

27/01/2017

ผู้สอบบัญชีส่วนใหญ่ทราบว่าหากตรวจสอบงบการเงินที่รอบบัญชีสิ้นสุดในหรือหลังวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ต้องอ้างอิงมาตรฐานการสอบบัญชีที่ออกและปรับปรุงใหม่ในการจัดทำและนำเสนอรายงานของผู้สอบบัญชี แล้วรายงานต่อการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทที่เลิกกิจการก่อนวันนั้น หรือรายงานต่อการสอบทานงบการเงินที่สิ้นสุดหลังวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 จะต้องนำเสนอรายงานแบบใหม่หรือไม่....อันนี้บอกได้เลยว่าไม่อยู่ในขอบเขต เพราะบริษัทเลิกกิจการภายในปี 2559 ก็เท่ากับว่าวันสิ้นรอบบัญชีเกิดก่อนวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 จึงนำเสนอรายงานแบบเดิม และการสอบทานงบการเงิน ผู้สอบบัญชีต้องปฏิบัติตามนำเสนอรายงานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410
.
ดาวน์โหลดเป็น PDF ได้ที่ : https://goo.gl/TL7wKD

11/08/2016

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญชวนสมาชิกแสดงออกถึงความจงรักภักดี ร่วมกันประดับธงตราสัญลักษณ์ และชมวีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ ที่จัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

11/08/2016

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครม.เห็นชอบแล้ว! "บุคคลธรรมดา" จดทะเบียน "เป็นนิติบุคคล"
.
จาก มติ ครม. เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ซึ่งมีมติเห็นชอบมาตรการเพื่อส่งเสริมให้บุคคลธรรมดาประกอบธุรกิจในรูปนิติบุคคล โดยจะมีการยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ ให้กับบุคคลธรรมดาสำหรับการโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินใดๆให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้ง ตั้งแต่วันถัดจากวันที่ครม.เห็นชอบ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560นอกจากนี้ จะยกเว้นภาษีเงินได้ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีทุนชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 5 ล้านบาท และมีรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการในรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 30 ล้านบาท และนำรายจ่ายที่เกิดจากการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ค่าทำบัญชี และค่าสอบบัญชี สามารถนำมาหักค่าใช้จ่ายได้ 2 เท่า เป็นเวลา 5 รอบระยะเวลาบัญชี
อ่านมติครม.ทั้งหมด คลิก>>http://www.fap.or.th/images/column_1470813942/Ducument%20100859.pdf

nationtv.tv 11/08/2016

ครม.เห็นชอบแล้ว! บุคคลธรรมดา จดทะเบียน เป็นนิติบุคคล

พร้อมรับมือ !!!

nationtv.tv คณะรัฐมนตรีเห็นชอบบุคคลธรรมดาจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล นำรายจ่ายจัดตั้งบริษัทเป็นค่าใช้จ่ายได้ 2 เท่า ใน 5 รอบบัญชี คาดรัฐเก็บภาษีเพิ่ม 4.2 พันลบ.

01/03/2016

Thai PBS

เสนอเพิ่มหักค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
.
นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยการสนอทางเลือกการปรับโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ในช่วงเดือนมีนาคมนี้ เพื่อให้บังคับใช้ทันภายในปีภาษี 2560
.
โดยมีแนวทางในการเพิ่มวงเงินหักค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล จาก 60,000 บาท เป็น 100,000 บาท หรือ 120,000 บาทต่อปี และมีการปรับลดอัตราภาษีสูงสุดจากร้อยละ 35 ลง , ปรับปรุงขั้นเสียภาษีใหม่ รวมทั้งปรับปรุงรายได้ในแต่ละขั้นใหม่ ซึ่งการปรับโครงสร้างภาษีครั้งนี้ จะทำให้กรมสรรพากรเสียรายได้หลายหมื่นล้านบาท
.
อย่างไรก็ตามจะมีส่วนช่วยให้ผู้มีเงินเดือน 25,000 - 30,000 บาทต่อเดือนไม่ต้องเสียภาษี และให้ค่าลดหย่อนบุตรเพิ่ม
.
สำหรับประเด็นการปรับอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดร้อยละ 35 อธิบดีกรมสรรพากรระบุว่า ไม่อยากให้นำไปเปรียบเทียบกับภาษีเงินได้นิติบุคคล ที่เก็บรวม ร้อยละ 28 เนื่องจากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คิดแบบขั้นบันไดถึง 7 ขั้น และมีการลดหย่อนมากกว่าภาษีเงินได้นิติบุคคล #ข่าวดึก (29 ก.พ. 59) #ThaiPBS

sso.go.th 12/01/2016

สำนักงานประกันสังคม

sso.go.th เว็บไซต์ประกันสังคม

07/01/2016

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

มาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่น รหัส 3000 (ปรับปรุง) งานที่ให้ความเชื่อมั่นนอกเหนือจากการตรวจสอบหรือสอบทานข้อมูลทางการเงินในอดีต เป็นมาตรฐานที่ IAASB ได้ทบทวนปรับปรุงพร้อมแม่บทงานที่ให้ความเชื่อมั่นและมาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่นกลุ่มรหัส 3000 ฉบับอื่น ๆ

เพื่อให้เป็นไปในแนวเดียวกันและมีรูปแบบการจัดเรียงเนื้อหาของมาตรฐานเป็นหมวดหมู่ตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยมีคำนำ วัตถุประสงค์ คำจำกัดความ ข้อกำหนด และการนำไปปฏิบัติและคำอธิบายอื่น งานบริการภายใต้มาตรฐานฉบับนี้ ได้แก่ งานตรวจสอบหรือสอบทานข้อมูลอื่น ๆ ที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน อาทิเช่น การประเมินความน่าเชื่อถือของระบบควบคุมภายในทั้งเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผล การประเมินความถูกต้องและน่าเชื่อถือของรายงานการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ การสอบทานรายงานความยั่งยืน (Integrated report) การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อกำหนด และงานที่ให้ความเชื่อมั่นในการวัดผลหรือการประเมินผลมูลค่าของเงิน (value of money) โดยกลุ่มบุคคลอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นผู้ประเมินหรือผู้วัดผล เป็นต้น ...

อ่านต่อได้ที่ >>http://www.fap.or.th/images/column_1451039194/FAPNewsletter37_3.pdf

07/01/2016

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

นายกสภาวิชาชีพบัญชีให้ความเห็นต่อการจัดทำบัญชีชุดเดียว

..ในปัจจุบันการจัดทำบัญชีสำหรับกิจการส่วนใหญ่ซึ่งอยู่นอกตลาดทุนเน้นหรือให้ความสำคัญกับการนำไปยื่นต่อกรมสรรพากรเพื่อเสียภาษีเงินได้ ทั้งนี้อาจจะมีบัญชีมากกว่าหนึ่งชุดเพื่อวัตถุประสงค์อื่นเช่นเพื่อยื่นต่อธนาคารเพื่อขอสินเชื่อ หรือเพื่อข้อมูลแก่เจ้าของเป็นต้น ข้อมูลการเงินเหล่านี้มีความแตกต่างกันทำให้สร้างภาระแก่กิจการ หรืองบการเงินไม่สะท้อนผลประกอบการที่แท้จริงเนื่องจากอาจจะมีทรัพย์สินบางส่วนที่มิได้นำมารวมแสดง หรือการใช้ทรัพย์สินของเจ้าของเพื่อหลายวัตถุประสงค์ สิ่งเหล่านี้เป็นอุปสรรคต่อกิจการในการเจริญเติบโตเนื่องจากมีฐานข้อมูลหลายแบบ

..สภาฯสนับสนุนนโยบายของรัฐในการสนับสนุนให้มีการทำบัญชีชุดเดียว เป็นการยกระดับประเทศไทยในการจัดทำข้อมูลการเงินให้โปร่งใส อันจะเป็นประโยนช์ในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจ และสร้างความเข้มแข็งให้แก่กิจการ เนื่องจากการจัดทำบัญชีให้ ครบถ้วนและถูกต้องตามความเป็นจริงจะเป็นประโยชน์ดังนี้

- ทำให้กิจการสามารถบริหารจัดการและใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพิ่มศักยภาพกิจการเนื่องจากมีระบบข้อมูลที่น่าเชื่อถือ มีการบริหารความเสี่ยงและด้านอื่นๆ
- ช่วยทำให้กิจการขนาดครอบครัวหรือกิจการขนาดเล็กมีความเข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้
- ลดต้นทุนการกู้ยืม

..ทั้งนี้ผู้ประกอบการหรือเจ้าของกิจการมีบทบาทที่สำคัญที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง จึงเป็นสิ่งที่ดีที่รัฐบาลได้กำหนดมาตรการเพื่อส่งเสริมให้มีการจัดทำบัญชีชุดเดียวที่ถูกต้อง สภาฯจะเร่งดำเนินการให้ความรู้ข้อแนะนำแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่เจ้าของกิจการ ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีในการปรับปรุงระบบงานและข้อมูลเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงนี้ และให้ข้อแนะนำต่างๆ ทั้งผู้ประกอบการและผ่านช่องทางผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและสอบบัญชี และจัดอบรม สัมนาแก่ผู้สนใจทั่วไป

..ที่ผ่านมาและยังเป็นเป้าหมายหลักของสภาฯ คือการสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงบการเงินหรือรายงานทางการเงิน ทั้งนี้สภาฯได้ดำเนินการ

- กำหนดให้ใช้มาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการสอบบัญชีและจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพที่สอดคล้องกับสากล เพื่อยกระดับความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินของประเทศ
- ได้ดำเนินการในด้านการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพด้านผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีให้ตระหนักในเรื่องคุณภาพของรายงานทางการเงินหรืองบการเงินเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้ การเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องสำคัญเกี่ยวกับขบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงิน
- และการเน้นในเรื่องจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพให้ทำในสิ่งที่ถูกต้อง ตามความเป็นจริง

6 ม.ค. 59

14/12/2015

อย่าลืมกันนะคะ .... ^_^

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอแจ้งให้ท่านสมาชิกที่สถานะใบอนุญาตฯ หรือ สมาชิกครบกำหนดในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ขอให้ท่านดำเนินการภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เพื่อมิให้สถานภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง ดังนี้

1. ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตผู้สอบบัญชี ปีละ 2,000 บาท เลือกชำระได้ไม่จำกัดจำนวนปีที่ชำระ
2. ชำระค่าบำรุงสมาชิกของผู้สอบบัญชี และผู้ทำบัญชี เลือกชำระได้ไม่จำกัดจำนวนปีที่ชำระโดยแบ่งเป็น
- สมาชิกสามัญ และ วิสามัญ ปีละ 500 บาท
- สมาชิกสมทบ ปีละ 300 บาท
การชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตผู้สอบบัญชี หรือ การชำระค่าบำรุงสมาชิกของปีต่อๆไปล่วงหน้าภายใน วันทำการสุดท้ายของปี เว้นแต่กรณีชำระผ่านธนาคารหรือทางอินเทอร์เน็ตให้ชำระได้ถึงวันสิ้นสุดของปีปฏิทิน สำหรับการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชี หรือ ค่าบำรุงสมาชิก

ขอให้ชำระด้วยวิธีการ (1) Download ใบแจ้งการชำระเงิน และชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือ (2) ตัดผ่านบัตรเครดิต ภายใน 5 วันทำการหลังจากที่ได้ชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สมาชิกสามารถตรวจสอบสถานะและพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน หรือ Save File ใบเสร็จรับเงินออนไลน์ได้ด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี

รวมถึงสมาชิกที่สถานะเป็นผู้สอบบัญชี หรือ ผู้ทำบัญชี ต้องดำเนินการเพิ่มเติมคือ การยื่นหลักฐานการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD) ซึ่งแบ่งเป็น
- ผู้ทำบัญชี จำนวน 12 ชั่วโมงต่อปีปฏิทิน และต้องมีชั่วโมงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชีไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง
- ผู้สอบบัญชี จำนวน 18 ชั่วโมงต่อปีปฏิทิน และต้องมีชั่วโมงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชีไม่น้อยกว่า 9 ชั่วโมง
ทั้งนี้ให้ยื่นหลักฐานการเข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนาต่อสภาวิชาชีพบัญชี ภายในวันทำการสุดท้ายของปีที่เข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนา

สมาชิกสามารถดำเนินการด้วยระบบ Online โดยสมาชิกต้อง log in เข้าไปที่ www.fap.or.th เลือกบริการออนไลน์ และหากท่านสมาชิกใช้บริการด้วยระบบออนไลน์ จะทำให้ท่านไม่ต้องส่งเอกสารมาทางโทรสาร(Fax) หรือทางไปรษณีย์ต่อสภาวิชาชีพบัญชีอีกด้วย

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการเข้าใช้งานบริการ Online โปรดติดต่อส่วน IT ที่หมายเลข 02-685-2535, 2564 และ 2566 หรือ ส่วนทะเบียนและสมาชิกสัมพันธ์ 02-685-2524, 2530 และ 2532

terrabkk.com 14/12/2015

“สรรพากร” เปิดโปง “10 กลวิธี” โกงภาษี!

terrabkk.com

14/12/2015

HTTP 404 Not Found

หากท่านกำลังสงสัยว่า..
..ทำไมจึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงรายงานของผู้สอบบัญชี?
..ประโยชน์ที่จะได้รับคืออะไร?
..เรื่องใหม่ในรายงานของผู้สอบบัญชีคือเรื่องอะไร?
..เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matters or KAM) คือเรื่องอะไร?
..มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับใดมีการเปลี่ยนแปลงบ้าง?
..รายงานแบบใหม่จะมีผลบังคับใช้เมื่อใด?
"หาคำตอบได้ในบทความนี้เลยค่ะ"
ปัจจุบันสภาวิชาชีพบัญชีฯ อยู่ระหว่างการดำเนินการนำเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีรูปแบบใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ และคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในประเทศไทย สำหรับการตรวจสอบงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาสิ้นสุดในหรือหลังวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 รายงานรูปแบบใหม่จะให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเพิ่มขึ้นเพื่อประโยชน์แก่ผู้ใช้งบการเงินโดยเฉพาะงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
อ่านต่อคลิ๊ก >>http://www.fap.or.th/…/column_144799…/Brochure%206_11_58.pdf
หากบทความนี้เป็นประโยชน์ต่อคุณ อย่าลืมแชร์ไปยังเพื่อนนักบัญชีของคุณด้วยนะคะ

fap.or.th

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี
Chon Buri
20000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00
เสาร์ 08:00 - 17:00
Chon Buri วณิชย์อื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
บริษัท เอ็นเอ็นพี ทรานสปอร์ต บริษัท เอ็นเอ็นพี ทรานสปอร์ต
NNPTRANSPORT CO.,LTD. เลขที่102/67หมู่ที่10 ถนนเมืองใหม่ 2 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังห
Chon Buri, 20230

ขนส่งปลอดภัย ใส่ใจบริการ ส่งมอบด้วยคุณภาพความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า

Nongfah.com Nongfah.com
Chonburi
Chon Buri, 20000

www.nongfah.com

Clinicwebsite Clinicwebsite
59/31 ม.5 ต.ห้วยกะปิ อ.เมือง
Chon Buri, 20130

รับจัดทำเว็บไซต์ บริการรับดูแลเว็บไซต์ website

CPS - Chonprasit Radiator CPS - Chonprasit Radiator
61/5 Moo.1 Bypass Road, Bansuan
Chon Buri, 20000

ชลประสิทธิ์ หม้อน้ำ CPS www.ccrthailand.com ชลประสิทธิ์ กรุ๊ป 0863452995 ผลิต ซ่อม หม้อน้ำ ออยล์คูลเลอร์ อินเตอร์

ประกันถูกถูกผ่อนได้แหลมฉบั ประกันถูกถูกผ่อนได้แหลมฉบั
1/1 หมู่1 ตำบลบึง อำเภอศรีราชา
Chon Buri, 20230

มีของดีแล้วบอกเพื่อน

LTK Intertrading Co.,Ltd LTK Intertrading Co.,Ltd
Bansuan Muang Chonburi
Chon Buri, 20000

ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาทิเช่น Kimberly-Clark,3M,Ecolab,Karcher,Champion Professional,Marvel,Victor เป็

รับซื้อเศษเหล็ก โลหะทุกชนิด รับซื้อเศษเหล็ก โลหะทุกชนิด
Chon Buri, 20230

รับซื้อเศษเหล็ก โลหะทุกชนิดราคาสูง และ พลาสติก รับประมูลเศษวัสดุโรงงาน

Jutro Jutro
Phatum Thani
Chon Buri, 20210

เพจที่แบ่งปันความรู้ ไอเดีย และความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักธุรกิจรุ่นใหม่

HRS.Car Audio&The Single. HRS.Car Audio&The Single.
ถนน ศุขประยุร ต.นาป่า
Chon Buri, 20000

เปิดบริการ 10.00-23.00 น. รับติดตั้งเครื่องเสียง,จำหน่ายอุปกรณ์เครื่องเสียง

Siam M&M Recruitment Co., Ltd Siam M&M Recruitment Co., Ltd
39/15 Eastern Tower, 1st Floor, Jermjomphol Rd., Sriracha, Chonburi 20110, Tel: 038-324-423
Chon Buri, CHONBURI 20110

To be recognized as the leading professional International Recruitment/Executive Search company in Thailand

O25 SHOP O25 SHOP
223/124
Chon Buri, 20230

O25 Shop คือ ระบบร้านค้าออนไลน์ จำพวกไอที ที่ช่วยให้ทุกคนหาซื้อได้ง่าย ปลอดภัย ในขั้นตอนเดียว

FusionNetwork FusionNetwork
183 Liang Talat Nongmon Rd, Bang Saen, Chon Buri, Thailand
Chon Buri, 20130