กลุ่มพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ตะวันออก - The Eastern Relation of Labour Group

กลุ่มพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ตะวันออก - The Eastern Relation of Labour Group

รับปรึกษาปัญหาด้านแรงงาน

"กลุ่มพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ตะวันออก" ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2552 เป็นการรวมกลุ่มกันของสหภาพแรงงานที่อยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออก เพื่อให้การศึกษาด้านการบริหารและการดำเนินกิจกรรมของสหภาพแรงงานซึ่งเป็นองค์กรประชาธิปไตยขั้นพื้นฐานของคนงาน และคุ้มครองช่วยเหลือผู้ใช้แรงงานที่ได้รับความเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวเนื่องจากการทำงาน รวมทั้งรับเรื่องราวร้องทุกข์ต่างๆจากผู้

Photos from ตลาดบ้านป่า peasant market's post 25/11/2023
Photos from กลุ่มพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ตะวันออก - The Eastern Relation of Labour Group's post 25/11/2023

สรุปภาพรวมการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจน กรณีปัญหาแรงงาน ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา ณ กระทรวงแรงงาน ซึ่งมีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุม มีรายละเอียดดังนี้

การประชุมร่วมกันเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาของแรงงานทั้ง 3 กรณี คือ
1. กรณีแก้ไขปัญหากรณีเร่งด่วนจำนวน 1 เรื่อง ประธานการประชุม โดยนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายสั่งการให้สำนักงานประกันสังคมชลบุรี ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในไม่เกินวันที่ 15 ธันวาคม 2566

---

2. กรณีแก้ไขปัญหาโดยใช้กลไกรูปแบบคณะกรรมการ จำนวน 11 เรื่อง
ทั้ง 11 เรื่องมีความคืบหน้าไปในทางที่ดี โดยทางกระทรวงแรงงานรับหลักการและเห็นชอบร่วมกันในการดำเนินการแก้ไขปัญหาหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นการรับจะเป็นเจ้าภาพเองในการจัดเวทีเพื่อเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมารับฟังแลกเปลี่ยนปัญหาการละเมิดสิทธิแรงงาน โดยมีการยกกรณีที่เกิดขึ้นจริงของนายจ้างบริษัทแห่งหนึ่งทำร้ายร่างกายพนักงานและได้นำส่งหนังสือร้องเรียนต่อนายพิพัฒน์โดยตรง การตั้งคณะกรรมการทั้งสองฝ่ายเพื่อดำเนินการศึกษาพิจารณายกร่างแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน การรับที่จะเป็นตัวหลักในการดำเนินการประสานไปยังหน่วยงานรัฐอื่นที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา แต่ก็มีบางประเด็นที่ยังต้องติดตามประสานงานกันเพื่อหาทางออกร่วมกันในอนาคตอันใกล้ เช่น เรื่องการปรับค่าแรงขั้นต่ำ การปรับโครงสร้างค่าจ้างพื้นฐาน เป็นต้น

---

3. กรณีที่มีความจำเป็นต้องเสนอให้คณะรัฐมนตรี 7 เรื่อง โดยสมัชชาคนจนได้ตัดออกไป 1 เรื่อง คงเหลือ 6 เรื่อง
กรณีทั้งหมดนี้มีความจำเป็นต้องเสนอให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเพื่อให้รัฐบาลตั้งงบประมาณช่วยเหลือเนื่องจากเป็นกรณีนายจ้างปิดกิจการและไม่จ่ายค่าจ้างค่าชดเชยตามกฎหมายแทบทั้งหมด โดยนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ จะนำเรื่องการตั้งงบประมาณเข้าปรึกษาหารือกับนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมันตรีซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการกำกับและติดตามการแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจน ในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 และถ้ารองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบก็จะนำเรื่องเสนอเข้าขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรในวันที่ 4 ธันวาคม 2566 ที่จังหวัดหนองบัวลำภู

---

สมัชชาคนจนและกลุ่มพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ตะวันออก ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในการจัดประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจน กรณีปัญหาแรงงาน ครั้งที่ 1/2566 นี้ และเราจะติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดและนำเสนอรายละเอียดความคืบหน้าอีกครั้ง

23/11/2023

เรียนสื่อมวลชน
ขอเชิญร่วมติดตามการประชุมของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจน กรณีปัญหาแรงงาน ครั้งที่ 1/2566 ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน
การประชุมจะเริ่มเวลา 10.00 น. โดยผู้แทนจากสมัชชาคนจนจำนวน 11 คน พร้อมด้วยมวลชนส่วนหนึ่งที่ไปร่วมสังเกตการณ์และให้กำลังใจจะเริ่มเตรียมความพร้อมก่อนการประชุมในเวลา 09.00 น. ณ ประตู 3กระทรวงแรงงาน

รายละเอียดวาระการประชุมนัดแรก
จากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566 เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจน มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงแรงงาน จำนวน 19 เรื่อง ซึ่งตามมติคณะรัฐมนตรีได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจนเป็น 3 กรณี ซึ่งกรณีที่ต้องจับตาคือกรณีที่ 2 กรณีใช้กลไกแก้ไขปัญหาในรูปแบบคณะกรรมการ ซึ่งเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขกฎหมาย การจัดการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิแรงงานซึ่งจะส่งผลครอบคลุมต่อลูกจ้างและนายจ้างทั้งหมด โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. กรณีแก้ไขปัญหาเป็นกรณีเร่งด่วน เกี่ยวข้องกับกระทรวงแรงงาน 1 เรื่อง
2. กรณีใช้กลไกแก้ไขปัญหาในรูปแบบคณะกรรมการ เกี่ยวข้องกับกระทรวงแรงงาน 11 เรื่อง
3. กรณีที่มีความจำเป็นต้องเสนอให้คณะรัฐมนตรี เกี่ยวข้องกับกระทรวงแรงงาน 7 เรื่อง

Highlight กรณีที่ 2 กรณีใช้กลไกแก้ไขปัญหาในรูปแบบคณะกรรมการ (ข้อเสนอเชิงนโยบายเรื่องที่ 2 -11)
เรื่องที่ 1: บริษัท XX จำกัด และ บริษัท XX (ประเทศไทย) จำกัด ลูกจ้างเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานและถูกเลิกจ้าง
ข้อเรียกร้องของสมัชชาคนจน: กลุ่มสมัชชาคนจนขอให้สำนักงานกองทุนเงินทดแทนจ่ายเงินตามกฎหมายให้กับลูกจ้าง/ผู้มีสิทธิ์ตามกฎหมาย
เรื่องที่ 2: กรณีการละเมิดสิทธิแรงงานของนักลงทุนญี่ปุ่น เกาหลีและจีน
ข้อเรียกร้องของสมัชชาคนจน: ขอให้สถานทูตญี่ปุ่น สถานทูตเกาหลี สถานทูตจีนเข้ามารับฟังข้อมูลการละเมิดสิทธิแรงงาน และดำเนินการเรียกนักลงทุนญี่ปุ่น เกาหลีและจีนให้ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานไทย กรณีที่มีการละเมิดสิทธิแรงงานเกิดขึ้นให้ส่งกลับแรงงานที่เป็นชาวต่างชาติภายใน ๒๔ ชั่วโมง
เรื่องที่ 3: รัฐบาลต้องสนับสนุนให้สถานประกอบการจัดให้มีระบบความปลอดภัยในการทำงาน และจัดสภาพแวดล้อมที่ดีสำหรับผู้ใช้แรงงานหรือลูกจ้าง
ข้อเรียกร้องของสมัชชาคนจน: ขอให้รัฐบาลมีคำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการในการยกร่างเพื่อแก้ไขกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องโดยการมีส่วนร่วมของตัวแทนจากสมัชชาคนจนกับผู้แทนของรัฐบาลในสัดส่วนที่เท่ากัน
เรื่องที่ 4: จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานทุกฉบับให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยมีสมาชิกสมัชชาคนจน และนักวิชาการที่สมัชชาคนจนเสนอเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
ข้อเรียกร้องของสมัชชาคนจน: ขอให้รัฐบาลมีคำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการในการยกร่างเพื่อแก้ไขกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องโดยการมีส่วนร่วมของตัวแทนจากสมัชชาคนจนกับผู้แทนของรัฐบาลในสัดส่วนที่เท่ากัน
ข้อเรียกร้องของสมัชชาคนจน: กลุ่มสมัชชาเสนอขอให้รัฐบาลโดยผู้แทนกระทรวงแรงงานรวมกับผู้แทนสมัชชาคนจนยกร่างเพื่อแก้ไขกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องโดยการมีส่วนร่วมของตัวแทนจากสมัชชาคนจนกับผู้แทนของกระทรวงแรงงานในส่วนที่เท่ากัน และกฎหมายที่สมัชชาคนจนเสนอให้มีการทบทวน ดังนี้
1. พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. พ.ร.บ.เงินทดแทน พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. พ.ร.บ.แรงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4. พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เรื่องที่ 5: รัฐต้องทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีและสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปตลอดเวลา โดยจัดให้มีการทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานทุก 5 ปี
ข้อเรียกร้องของสมัชชาคนจน: ขอให้รัฐบาลมีคำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการในการยกร่างเพื่อแก้ไขกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องโดยการมีส่วนร่วมของตัวแทนจากสมัชชาคนจนกับผู้แทนของรัฐบาลในสัดส่วนที่เท่ากัน
เรื่องที่ 6: ผู้ประกันตนสามารถเลือกใช้สิทธิการเลือกตั้งทุกระดับในพื้นที่ที่ตนเองทำงานหรือที่อยู่อาศัยจริงและการเริ่มการใช้วิธีการลงคะแนนแบบ Electronics Voting (E-Voting) ให้กับผู้ประกันตน
ข้อเรียกร้องของสมัชชาคนจน: ขอให้รัฐบาลมีคำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการในการยกร่างเพื่อแก้ไขกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องโดยการมีส่วนร่วมของตัวแทนจากสมัชชาคนจนกับผู้แทนของรัฐบาลในสัดส่วนที่เท่ากัน
เรื่องที่ 7: คณะกรรมการไตรภาคีทุกคณะตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน พระราชบัญญัติประกันสังคมพระราชบัญญัติเงินทดแทน ผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 หรือกรรมการไตรภาคีอื่น ๆ ต้องมาจาการเลือกตั้งของลูกจ้างโดยตรง
ข้อเรียกร้องของสมัชชาคนจน: ขอให้รัฐบาลมีคำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการในการยกร่างเพื่อแก้ไขกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องโดยการมีส่วนร่วมของตัวแทนจากสมัชชาคนจนกับผู้แทนของรัฐบาลในสัดส่วนที่เท่ากัน
เรื่องที่ 8: รัฐบาลต้องริเริ่มผลักดันให้ศาลจังหวัดทุกจังหวัดเพิ่มแผนกคดีแรงงานในศาลจังหวัดนั้น ๆ ที่มีศาลจังหวัดตั้งอยู่ หรือให้ตราเป็นพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานจังหวัดตาม มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522
ข้อเรียกร้องของสมัชชาคนจน: ขอให้รัฐบาลมีคำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการในการยกร่างเพื่อแก้ไขกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องโดยการมีส่วนร่วมของตัวแทนจากสมัชชาคนจนกับผู้แทนของรัฐบาลในสัดส่วนที่เท่ากัน
เรื่องที่ 9: รัฐบาลต้องริเริ่มผลักดันให้มีการบรรจุเนื้อหากฎหมายแรงงานต่าง ๆ เบื้องต้นในหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอาชีวะศึกษา
ข้อเรียกร้องของสมัชชาคนจน: ให้รัฐบาลนำเสนอข้อเรียกร้องดังกล่าวเพื่อให้ คณะรัฐมนตรีมีมติให้นำเนื้อหาของกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องกับแรงงานเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอาชีวะศึกษา
เรื่องที่ 10: กรณีที่รัฐบาลประกาศปรับค่าจ้างขั้นต่ำ
ข้อเรียกร้องของสมัชชาคนจน:
(1) ต้องประกาศปรับค่าจ้างขั้นต่ำให้เท่ากันทั้งประเทศ
(2) ต้องปรับส่วนต่างของค่าจ้างขั้นต่ำที่ถูกปรับขึ้นให้กับลูกจ้างทุกคน
(3) รัฐต้องจัดทำโครงสร้างค่าจ้างพื้นฐานสำหรับลูกจ้างในสถานประกอบการเพื่อให้ลูกจ้างดำรงชีวิติอยู่ได้อย่างสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในสังคม
เรื่องที่ 11: รัฐบาลต้องมีมติคณะรัฐมนตรียกเลิกการนำร่าพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ ฉบับ พ.ศ. ..... ฉบับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกานำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีอีก
ข้อเรียกร้องของสมัชชาคนจน: กลุ่มสมัชชาคนจนเสนอให้รัฐบาลนำข้อเรียกร้องดังกล่าวให้ ครม. มีมติไม่ให้นำร่าง พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ์ ฉบับ พ.ศ. .... ฉบับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา นำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีอีกต่อไป

10/11/2023
10/11/2023

จนกว่าเราจะพบกันอีกครั้ง 🔥🔥🔥

ขอขอบคุณผู้ช่วยเหลือพวกเราตลอดการชุมนุม 💚

จาก 8 ตุลาคม ถึง 8 พฤศจิกายน 2566
32 วันของการปักหลักและการสนับสนุนการเรียกร้องเพื่อปากท้องของคนจน

นับตั้งแต่วันแรกของการฝ่าด่านสกัดกั้นของตำรวจ การเริ่มต้นปักหลักชุมนุมนั้นอาจมีความทุลักทุเลบ้างในช่วงแรก ๆ แต่เราก็สามารถจัดการพื้นที่การชุมนุมให้ลงตัวมากที่สุดแม้จะมีอุปสรรคในเรื่องการกีดขวางของตู้คอนเทนเนอร์ที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจรับปากว่าจะขนย้ายออกให้ตั้งแต่คืนวันที่ 7 ตุลาคม และเมื่อการชุมนุมผ่านไปได้ประมาณ 10 วัน ภาพข่าวการปักหลักชุมนุมของครือข่ายสมัชชาคนจนจึงเริ่มปรากฏตามหน้าสื่อสำนักข่าวกระแสหลักบ้าง ซึ่งนำไปสู่การรับรู้ของสาธารณะชนทั่วไปของการออกมาชุมนุมในครั้งนี้
หลังวันที่ 16 ตุลาคม จนถึงคืนสุดท้ายก่อนการประกาศยุติการชุมนุม ในแทบทุก ๆ วัน เราจะได้เห็นภาพของการ #ดร็อปของให้สมัชชาคนจน จากกลุ่ม #ราษเปซ ไม่ว่าจะเป็นน้ำดื่มแพ็ค ถุงขยะ ข้าวสารกระสอบใหญ่ กาแฟ น้ำหวาน อาหารแห้ง อาหารกระป๋อง เครื่องดื่มบำรุงกำลัง หน้ากากอนามัย ฯลฯ พร้อมกับการกระจายข่าวสารการเคลื่อนไหวของสมัชชาคนจนให้ผู้คนในโลกออนไลน์ได้รับรู้ จนนำไปสู่การรับรู้ของประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงและทำให้หลายคนนำสิ่งของที่จำเป็นมาช่วยสนับสนุนการชุมนุมนี้ด้วยตนเองถึงในพื้นที่การชุมนุม สมัชชาคนจนขอขอบคุณการสนับสนุนทุกมิตินี้จากใจจริง

ขอขอบคุณเจ้าของเต็นท์หลังใหญ่ที่ช่วยอำนวยให้พี่น้องได้มีที่หลบฝนหลบแดดตลอดการชุมนุม ขอขอบคุณผู้ที่ไม่ประสงค์ออกนามในการช่วยส่งน้ำดื่มให้พี่น้องอย่างสม่ำเสมอในทุก ๆ วัน ขอขอบคุณยารักษาโรคจากผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ขอขอบคุณยารักษาโรคจาก สปส. ขอขอบคุณวีลแชร์จากสำนักงานเขตดุสิต ขอขอบคุณคณะอาจารย์จากวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ที่ได้นำทีมงานมาจัดกิจกรรมนันทนาการกับเด็กและเยาวชนสมัชชาคนจน ขอขอบคุณครูพิมพ์ที่นำหน้ากากอนามัยมามอบให้ ขอขอบคุณกลุ่มนักกิจกรรมคนรุ่นใหม่ที่มาช่วยเสริมกำลังดูแลความปลอดภัยให้พี่น้องเมื่อครั้งถูกก่อกวนจากกลุ่มวัยรุ่นอันธพาลในพื้นที่และน้ำแข็งใสช่วยให้ความสดชื่นกับพี่น้อง ขอขอบคุณทีมพี่น้องแรงงานที่มาช่วยเดินสายไฟให้กับพี่น้องได้มีไฟฟ้าใช้ในช่วงแรกของการชุมนุม

ขอขอบคุณวงดนตรีที่มาช่วยขับกล่อมบรรเลงพี่น้องให้ม่วนซื่นโฮแซว วงสะเลเตในตำนาน วงสามัญชน คุณน้ำ คีตาญชลี และขาดไม่ได้คือวงข่อหล่อแข่แหล่ วงดนตรีสำคัญประจำการชุมนุมในครั้งนี้ พ่อออกแม่ออกที่สนับสนุนอาหารสำหรับกองเลขาฯ หากไม่ได้พวกท่านคงไม่มีแรงกรำงานอันแสนหนักนี้ในแต่ละวัน

ขอขอบพระคุณวัดโสมนัสราชวรวิหารที่เอื้อเฟื้อห้องน้ำให้พี่น้องได้ไปใช้อาบ ขอขอบคุณมูลนิธิเครือข่ายพุทธิกาสำหรับยาแก้ไอแก้หวัด ข้าวสารชุดใหญ่ ฯลฯ ขอขอบคุณแก๊งค์หลวงพี่จากวัดที่ไม่ประสงค์จะออกนามสำหรับขนมและนมสำหรับเด็ก ๆ

ขอขอบคุณหน่วยปฐมพยาบาลภาคสนาม First Aid Volunteer Thailand สำหรับการเปิดหน่วยให้บริการรักษาผู้เจ็บไข้ได้ป่วยในพื้นที่การชุมนุม ขอขอบคุณมูลนิธิกระจกเงาสำหรับของเล่นและนมสำหรับเด็ก
ขอขอบคุณภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาสำหรับทิชชู่ชุดใหญ่ ขอขอบคุณพี่น้องเครือข่ายแร่และเกษตรกรรมทางเลือกจังหวัดสุรินทร์สำหรับขนมจีนรสเด็ดมาแจกจ่ายพี่น้อง ขอขอบคุณทีมผู้ไม่ประสงค์จะออกนามสำหรับขนมหวาน ไอซ์ครีมและขาหมูเพื่อเติมพลัง
ขอขอบคุณคุณพายุจากเครือข่ายพี่น้องกะเหรี่ยงภาคตะวันตกสำหรับผักผลไม้เพิ่มวิตามินต่าง ๆ ให้พี่น้อง
ขอบขอบคุณทีมแพทย์ทุกหน่วยที่มาให้บริการคนจนด้วยความเต็มใจ และที่ขาดไม่ได้คือกรุงเทพมหานครที่อำนวยความสะดวกรถสุขาเคลื่อนที่ ถังน้ำและน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภค พี่ ๆ เจ้าหน้าที่ที่ให้ดูแลให้บริการพวกเราในทุก ๆ วันตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้าย

ขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกสำนักที่ช่วยกระจายข่าวให้กับพวกเรา

เราไม่สามารถเอ่ยขอบคุณทุกการสนับสนุนได้ทั้งหมดจริง ๆ แต่ขอให้ทุกท่านได้โปรดรับรู้ไว้ว่าพวกเรารับรู้ทุกการสนับสนุนทุกช่องทางของทุกท่าน ท่านใดที่ขาดตกไปเราต้องกราบขออภัยด้วยจากใจ เราขออวยพรให้ความหวังดีความปรารถนาดีที่ท่านมอบให้กับเราในการชุมนุมของคนจนในครั้งนี้จงกลับไปยังทุกท่านร้อยเท่าพันทวีและหากว่าสิ่งที่ตกลงกันไว้ในการทำงานร่วมกันเพื่อการแก้ไขปัญหาหาของพี่น้องไม่มีความคืบหน้าหรือไม่เป็นไปตามที่ได้วางกรอบการทำงานร่วมกันไว้ พวกเราจะกลับมาทวงถามรัฐบาลถึงที่อีกครั้งแน่นอน

ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยเหลือพวกเราอีกครั้งจากใจจริง

ประชาธิปไตยที่กินได้ การเมืองที่เห็นหัวคนจน
10 พฤศจิกายน 2566

#สมัชชาคนจน
#ชุมนุม66

Photos from กลุ่มพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ตะวันออก - The Eastern Relation of Labour Group's post 09/11/2023

หลังการประกาศยุติการชุมนุมที่ปักหลักมาจำนวนหนึ่งเดือนเต็มของเครือข่าย #สมัชชาคนจน เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา
กลุ่มพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ตะวันออก ในฐานะเครือข่ายที่เข้าร่วมการชุมนุมเพื่อปากเพื่อท้องของคนจน ขอเชิญชวนพี่น้องแรงงานและพี่น้องประชาชนทั่วไปอ่านข้อเรียกร้องของสมัชชาคนจน “กรณีปัญหาแรงงาน” ซึ่งแยกเป็นปัญหารายกรณี 10 ข้อ และข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อผลักดันไปสู่การแก้ไขปัญหาแรงงานอย่างตรงจุดในอนาคต 10 ข้อ

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จากการเริ่มต้นที่ดีในการให้ความสำคัญการแก้ไขปัญหาแรงงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคนใหม่ จะสร้างปรากฎการณ์ใหม่ในการแก้ไขปัญหาที่สั่งสมมานับสิบ ๆ ปี

04/11/2023

กลุ่มพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ตะวันออกและสมัชชาคนจน ขอเสนอผู้สมัครรับเลือกตั้งบอร์ดปะกันสังคมฝ่ายผู้ประกันตน ผู้ทุ่มเทอุทิศตนในการทำงานเพื่อขบวนการแรงงานไทยมาทั้งชีวิต

บุญยืน สุขใหม่ เบอร์ 34
ผู้ประสานงานกลุ่มพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ตะวันออก (ปัจจุบัน)
ประธานสหภาพแรงงานพนักงานไอทีเอฟ
ประธานสภาองค์การลูกจ้างแรงงานสัมพันธ์แห้งประเทศไทย

ติดตามรับฟังนโยบายดี ๆ เพื่อผู้ประกันตนได้ที่เพจกลุ่มพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ตะวันออก

ขยายเวลาลงทะเบียน #เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม ภายใน 10 พ.ย. นี้
วันเลือกตั้ง 24 ธ.ค. อย่าลืมรีบไปลงทะเบียนเพื่อไปใช้สิทธิน๊าา
https://www.sso.go.th/

02/11/2023
01/11/2023

ประกาศสำคัญสำหรับพี่น้องแรงงานทุกท่าน!!

สำนักงานประกันสังคม เปิดขยายระยะเวลาลงทะเบียนเลือกตั้ง #บอร์ดประกันสังคม ได้ถึง 10 พฤศจิกายน 2566 นี้
สามารถลงทะเบียนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทางเวบไซต์สำนักงานประกันสังคม https://www.sso.go.th/

29/10/2023

ตื่นตัวกันหน่อยเด้อพี่น้องแรงงาน อีก 3 วันเท่านั้น

เหลือเพียง 3 วันแล้ว! ผู้มีสิทธิเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมจะต้องลงทะเบียนภายในวันที่ 31 ต.ค. นี้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม: tinyurl.com/5dsbjnbu
หากไม่ลงทะเบียน ก็อดไปใช้สิทธิเลือกตั้งทันที
#เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม #ประกันสังคมก้าวหน้า

27/10/2023

เปิดตัวทีม "ประกันสังคมก้าวหน้า" ที่จะนำพาพวกเราไปสู้การสร้างรัฐสวัสดิการเพื่อทุกคน

และนี่คือผู้สมัครทั้งหมดของทีม ‘ประกันสังคมก้าวหน้า’ รีบลงทะเบียนภายใน 31 ต.ค. นี้แล้วปักหมุดไว้ 24 ธันวาไปเลือกตั้งผู้แทนผู้ประกันตน!
✍️(เบอร์ 27) รศ.ดร.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี - รองศาสตราจารย์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ อาจารย์ประจำวิทยาลัยสหวิทยาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
✍️(เบอร์ 28) ศิววงศ์ สุขทวี - ที่ปรึกษาเครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติและสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งพรรคสามัญชน
✍️(เบอร์ 29) ชลิต รัษฐปานะ - สมาชิกสหภาพคนทำงาน
✍️(เบอร์ 30) ธนพงษ์ เชื้อเมืองพาน - ประธานกลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิตและผู้ร่วมก่อตั้งเครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชน
✍️(เบอร์ 31) นลัทพร ไกรฤกษ์ - ผู้ร่วมก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่
✍️(เบอร์ 32) ลักษมี สุวรรณภักดี - ประธานสหภาพแรงงานมอลลิเก้ เฮลท์ แคร์
✍️(เบอร์ 33) ธนพร วิจันทร์ - ผู้ประสานงานเครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชน
✍️(เบอร์ 34) บุญยืน สุขใหม่ - ประธานสหภาพแรงงานพนักงานไอทีเอฟและประธานสภาองค์การลูกจ้างแรงงานสัมพันธ์แห่งประเทศไทย
กลุ่มตัวแทนที่หลากหลายและมีประสบการณ์การทำงานเพื่อสังคม ไม่ว่าจะมีตำแหน่งหรือเป็นอาสาสมัคร กลุ่มคนที่แชร์อุดมการณ์เพื่อพัฒนาประกันสังคม เพื่อบริหารกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ เพื่อเปลี่ยนประกันสังคมให้เป็นรัฐสวัสดิการ ที่มีความเป็นประชาธิปไตย เป็นประกันสังคมที่ประชาชนพึ่งพาได้จริง ๆ จงเลือกอย่างมีความหวังที่เราเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ไปด้วยกันเพราะนี่คือ ‘ประกันสังคมก้าวหน้า ก้าวแรกสู่รัฐสวัสดิการ’
**สำคัญมาก ก่อนจะไปเลือกตั้งกันวันที่ 24 ธันวาคม ผู้ประกันตนทุกคนต้องลงทะเบียนเลือกตั้งที่: http://tinyurl.com/5dsbjnbu (ภายในวันที่ 31 ตุลาคมนี้เท่านั้น!)**
#ประกันสังคมก้าวหน้า #ก้าวแรกสู่รัฐสวัสดิการ #เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม

26/10/2023

🔴เปิดผลการเจรจาแก้ไขปัญหาสมัชชาคนจน คืบหน้ามากน้อยแค่ไหน (1)

วานนี้ (20 ต.ค. 66) เวลา 9.00 น. ตัวแทนสมัชชาคนจนได้เข้าประชุมกับฝ่ายรัฐบาล และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมีร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนสมัชชาคนจน ได้ประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนคนจน รอบที่ 2 ที่ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 7 กรณี

หลังการประชุมร่วมกันกว่า 6 ชม. ที่ประชุมได้ข้อตกลงร่วมกันในหลายกรณี ในขณะที่บางกรณีไม่มีตัวแทนข้าราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมทำให้ไม่สามารถหาข้อสรุปร่วมกันได้ จึงได้พักการประชุมและนัดหมายการอีกชุมอีกครั้งในวันที่ 24 ต.ค. 66

ในกรณีที่ข้อตกลงร่วมกันในการแก้ไขปัญหา เขื่อน 7 กรณี ดังนี้

(1) กรณีปัญหาเขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

● ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการฟื้นฟูอาชีพคุณภาพชีวิตและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้กับสมาชิกสมัชชาคนจนที่ได้รับผลกระทบจากการโครงการก่อสร้างเขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ตามแผนงานและงบประมาณที่สมัชชาคนจนเสนอ

● ขอให้รัฐบาลนำร่องการเปลี่ยนหลักฐานในที่ดินจาก ส.ป.ก. 4 - 01 เป็นโฉนดที่ดิน ให้แก่สมาชิกสมัชชาคนจน กรณีปัญหาเขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งได้รับการจัดสรรที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเกิน 10 ปี ทั้งนี้ ตามบัญชีรายชื่อที่สมัชชาคนจนเสนอ

(อยู่ระหว่างการจัดทำแผนฟื้นฟูอาชีพ คุณภาพชีวิต และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสมัชชาคนจน)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย

🚩ผลการประชุม มีข้อตกลงเห็นชอบร่วมกันมอบหมายสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จังหวัดอุบลราชธานี เป็นหน่วยงานหลักกำหนดการลงพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการฟื้นฟูอาชีพ ภายในเดือนพฤศจิกายน 2566

ให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จังหวัดอุบลราชธานีลงสำรวจพื้นที่ให้เเล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม และประกาศเปลี่ยนหลักฐานในที่ดินจาก ส.ป.ก. 4 - 01 เป็นโฉนดที่ดิน ให้แก่สมาชิกสมัชชาคนจน กรณีปัญหาเขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

(2) กรณีปัญหา-เขื่อนปากมูลจังหวัดอุบลราชธานี

● ให้รัฐบาลเห็นชอบจัดสรรที่ดินที่เหมาะสมแก่การทำกินและอยู่อาศัยให้กับสมาชิกสมัชชาคนจน กรณีผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างเขื่อนปากมูลจังหวัดอุบลราชธานี โดยแบ่งเป็นกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงรายละ 15 ไร่ และผู้ได้รับผลกระทบกลุ่มครอบครัวขยายรายละ 12 ไร่ ที่ผ่านการตรวจสอบของคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือและราษฎร ที่ประกอบอาชีพประมงที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนปากมูล จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ตามบัญชีรายชื่อที่สมัชชาคนจนเสนอ

● อนุมัติงบประมาณในการจัดทำและดำเนินการตามแผนฟื้นฟูอาชีพ คุณภาพชีวิตและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับสมาชิกสมัชชาคนจนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างเขื่อนปากมูลจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กระทรวงพลังงาน

🚩ผลการประชุม มีข้อตกลงเห็นชอบร่วมกัน จะจัดทำบันทึกข้อตกลง เพื่อให้กระทรวงพลังงาน สรุปข้อมูลการดำเนินงานแก้ไขปัญหา และนำเสนอมายังคณะทำงานแก้ไขปัญหาเพื่อรับรองผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีเขื่อนปากมูล ตามจังหวัดอุบลราชธานีได้มีแนวทางการช่วยเหลือ 2 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงรายละ 15 ไร่ (ตามมติ ครม. 2540) และ 2. ผู้ได้รับผลกระทบกลุ่มครอบครัวขยายก็ควรได้รับการช่วยเหลือลดหลั่นกันไป (ข้อเสนอรายละ 12 ไร่)

(3) กรณีปัญหา-เขื่อนราษีไศล จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดร้อยเอ็ด

● เร่งรับจ่ายค่าชดเชยที่ดินและค่าทรัพย์สินเหนือที่ดิน ให้สมาชิกสมัชชาคนจนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างเขื่อนราษีไศล ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ และร้อยเอ็ด ให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี ทั้งนี้ตามบัญชีรายชื่อที่สมัชชาคนจนเสนอ

● จัดสรรที่ดินแปลงอพยพให้สมาชิกสมัชชาคนจนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างเขื่อนราษีไศลในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งนี้ตามบัญชีรายชื่อที่สมัชชาคนจนเสนอ

● จ่ายค่าชดเชย ค่าสูญเสียโอกาสในการประกอบอาชีพและสูญเสียรายได้จากการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนให้แก่สมาชิก สมัชชาคนจน กรณีได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างเขื่อนราษีไศล ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งนี้ตามบัญชีรายชื่อที่สมัชชาคนจนเสนอ

● อนุมัติงบประมาณในการจัดทำและการดำเนินการตามแผนฟืเนฟูอาชีพ คุณภาพชีวิต เเละทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้กับสมาชิกสมัชชาคนจนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างเขื่อนหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ

● ให้แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของ
สมัชชาคนจน กรณีปัญหาเขื่อนราษีไศล จังหวัดสุรินทร์จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดร้อยเอ็ด
โดยมีองค์ประกอบไปด้วยตัวแทนสมัชชาคนจน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในสัดส่วนที่เท่ากัน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

🚩ผลการประชุม มีข้อตกลงเห็นชอบร่วมกัน จ่ายค่าชดเชยที่ดินและค่าทรัพย์สินเหนือที่ดิน ให้สมาชิกสมัชชาคนจนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างเขื่อนราษีไศล ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ และร้อยเอ็ด ให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี ตามบัญชีรายชื่อสมัชชาคนจน

จัดสรรที่ดินแปลงอพยพให้สมาชิกสมัชชาคนจนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างเขื่อนราษีไศลในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดร้อยเอ็ด ตามบัญชีรายชื่อสมัชชาคนจน

ส่วนค่าชดเชย ค่าสูญเสียโอกาสในการประกอบอาชีพและสูญเสียรายได้ มีข้อเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับรองผลรายงานการศึกษาของกรมชลประทานและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อให้มีผลตั้งคณะกรรมการดำเนินงานต่อไป

แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของ
สมัชชาคนจน กรณีปัญหาเขื่อนราษีไศล จังหวัดสุรินทร์จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดร้อยเอ็ด

(4) กรณีปัญหาเขื่อนหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ

● เร่งรัดจ่ายค่าชดเชยที่ดินและค่าทรัพย์สินเหนือที่ดินให้สมาชิกสมัชชาคนจนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างเขื่อนหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ ให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี ทั้งนี้ตามบัญชีรายชื่อที่สมัชชาคนจนเสนอ

● ขอให้จัดสรรที่ดินแปลงอพยพให้ให้สมาชิกสมัชชาคนจนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างเขื่อนหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ ทั้งนี้ตามบัญชีรายชื่อที่สมัชชาคนจนเสนอ

● จ่ายชดเชยค่าสูญเสียโอกาสในการประกอบอาชีพและการสูญเสียรายได้จากการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนให้แก่สมาชิกสมัชชาคนจน กรณีได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างเขื่อนหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ ทั้งนี้ตามบัญชีรายชื่อที่สมัชชาคนจนเสนอ

● อนุมัติงบประมาณในการจัดทำและการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูอาชีพ คุณภาพชีวิต และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับสมาชิกสมัชชาคนจนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างเขื่อนหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ

● ให้เร่งรัดตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการเขื่อนหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ (พื้นที่ค่า X) ดังนี้

(1) กรณีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการเขื่อนหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ แต่กรมชลประทานไม่สามารถจ่ายค่าชดเชยที่ดินและทรัพย์สินได้ เกิดจากสาเหตุใด

(2) กรณีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการเขื่อนหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ ที่นอกเหนือจากระดับ +114 มรทก. เกิดจากสาเหตุใด

(3) กรณีตรวจสอบพื้นที่แล้ว ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ไม่ได้เป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเขื่อนหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ ขอให้เร่งรัดดำเนินการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินให้แก่สมาชิกสมัชชาคนจน

● ให้แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของ
สมัชชาคนจน กรณีปัญหาเขื่อนหัวนาจังหวัดศรีษะเกษ โดยมีองค์ประกอบไปด้วยตัวแทนสมัชชาคนจนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในสัดส่วนที่เท่ากัน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

🚩ผลการประชุม มีข้อตกลงเห็นชอบร่วมกัน
จ่ายค่าชดเชยที่ดินและค่าทรัพย์สินเหนือที่ดิน ให้สมาชิกสมัชชาคนจนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างเขื่อนราษีไศล ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ และร้อยเอ็ด ให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี ตามบัญชีรายชื่อสมัชชาคนจน

จัดสรรที่ดินแปลงอพยพให้สมาชิกสมัชชาคนจนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างเขื่อนราษีไศลในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดร้อยเอ็ด ตามบัญชีรายชื่อสมัชชาคนจน

ให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ แยกเเยะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการเขื่อนหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ

(5) กรณีปัญหาเขื่อนโปร่งขุนเพชร จังหวัดชัยภูมิ (กรณีเร่งด่วน)

● ขอให้รัฐบาลเห็นชอบจัดสรรที่ดินที่เหมาะสมแก่การทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับสมาชิกสมัชชาคนจนกรณีผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างเขื่อนโปร่งขุนเพชร จังหวัดชัยภูมิ โดยแบ่งเป็นที่ดินทำกินครัวครอบละ 15 ไร่ ที่อยู่อาศัยครอบครัวละ 1 งาน พร้อมสร้างบ้านเรือน และสาธารณูปโภค และที่ป่าชุมชน จำนวน 100 ไร่ และให้จัดสรรที่ดินในรูปแบบ
นิคมสหกรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดที่ดิน
เพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511

● ขอให้อนุมัติงบประมาณในการจัดทำและการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูอาชีพ คุณภาพชีวิต
และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับ
สมาชิกสมัชชาคนจนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างเขื่อนโปร่งขุนเพชร จังหวัดชัยภูมิ

● ให้จ่ายค่าชดเชยในช่วงระหว่างที่มีการแก้ไขปัญหาเดือนละ 5,000 บาท ต่อครอบครัว เนื่องจากน้ำท่วมไม่สามารถทำกินได้

หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
🚩ผลการประชุม มีข้อตกลงเห็นชอบร่วมกัน

ให้เเต่งตั้งคณะทำงานจัดสรรที่ดินที่เหมาะสมแก่การทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับสมาชิกสมัชชาคนจนกรณีผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างเขื่อนโปร่งขุนเพชร จังหวัดชัยภูมิ เพื่อให้ดำเนินการจัดที่ดินต่อไป

กรณีเร่งด่วน จัดให้มีแนวทางรับผิดชอบการช่วยเหลือเฉพาะหน้า

(6) กรณีปัญหาโครงการก่อสร้างเขื่อนท่าแซะ จังหวัดชุมพร

● ให้คณะรัฐมนตรีมีมติยกเลิกโครงการก่อสร้างเขื่อนท่าแซะ จังหวัดชุมพร

การดำเนินโครงการพัฒนาใดๆ ในพื้นที่ลุ่มน้ำ
ท่าแซะ จะต้องให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในกระบวนการพัฒนาบนทิศทางความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความมั่นคงในชีวิตของประชาชน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.)

🚩ผลการประชุม มีข้อตกลงเห็นชอบร่วมกัน

ไม่มีตัวแทนจาก สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เข้าร่วมประชุมจึงไม่สามารถหาข้อยุติได้ มีนัดหมายในการประชุมครั้งต่อไป ในวันที่ 24 ต.ค.

(7) กรณีปัญหาโครงการก่อสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น จังหวัดแพร่

● ขอให้คณะรัฐมนตรีมีมติยกเลิกโครงการก่อสร้างเขื่อนแก่ง - เสือเต้น หรือเขื่อนยมบน -
เขื่อนยมล่าง (แม่น้ำยม) จังหวัดแพร่

● การดำเนินโครงการพัฒนาใดๆ ในพื้นที่ลุ่มน้ำยมจะต้องให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาบนทิศทางความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความมั่นคงในชีวิตของประชาชน

● รัฐบาลต้องบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำยมในรูปแบบ "สะเอียบโมเดล”

หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.)

🚩ผลการประชุม มีข้อตกลงเห็นชอบร่วมกัน

ไม่มีตัวแทนจาก สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เข้าร่วมประชุมจึงไม่สามารถหาข้อยุติได้ มีนัดหมายในการประชุมครั้งต่อไป ในวันที่ 24 ต.ค.

26/10/2023

7 วันสุดท้ายแล้ว!! ของการลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งประกันสังคม หากไม่ลงทะเบียนภายใน 31 ต.ค.นี้ จะไม่สามารถเลือกตั้งได้

อย่าลืมไปใช้สิทธิของเรากันนะทุกคน
ลงทะเบียนทาง: tinyurl.com/5dsbjnbu

📢 ประกาศ ๆ
ขอเชิญชวนผู้ประกันตน นายจ้าง
ไปลงทะเบียนใช้สิทธิและสมัครรับเลือกตั้ง
ผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน
เป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม

📝 โดยเปิดให้ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้ง
ระหว่างวันที่ 12 - 31 ตุลาคม 2566
ผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th

📍 กำหนดวันเลือกตั้ง
วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2566
เวลา 08.00 - 16.00 น.
ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่อ

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก 👉 https://bit.ly/3LKMZYZ

☎️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สายด่วนโทร 1506 หรือ 02-956-2222

Photos from The Reporters's post 17/10/2023
16/10/2023
Photos from สมัชชาคนจน Assembly of the Poor's post 16/10/2023
14/10/2023

50 ปี 14 ตุลา ณ พื้นที่การชุมนุมเพื่อปากท้องของคนจน
#สมัชชาคนจน

13/10/2023
Photos from กลุ่มพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ตะวันออก - The Eastern Relation of Labour Group's post 06/10/2023

งานรำลึก 6 ตุลา ปีนี้ ตัวแทนกลุ่มพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ตะวันออก ร่วมวางช่อดอกไม้เพื่อรำลึกถึงวีรชนผู้ล่วงลับ
ในวันหนึ่งอาชญากรรมโดยรัฐนี้ จะต้องถูกชำระสะสาง ฆาตกรที่สั่งฆ่าทั้งที่ตายไปแล้วและยังมีชีวิตอยู่จะต้องถูกเปิดเผย
#6ตุลา ใครฆ่าพี่เรา เราไม่ลืม
#47ปี6ตุลา

06/10/2023

📢 ประกาศ ๆ
ขอเชิญชวนผู้ประกันตน นายจ้าง
ไปลงทะเบียนใช้สิทธิและสมัครรับเลือกตั้ง
ผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน
เป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม

📝 โดยเปิดให้ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้ง
ระหว่างวันที่ 12 - 31 ตุลาคม 2566
ผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th

📍 กำหนดวันเลือกตั้ง
วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2566
เวลา 08.00 - 16.00 น.
ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่อ

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก 👉 https://bit.ly/3LKMZYZ

☎️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สายด่วนโทร 1506 หรือ 02-956-2222

27/09/2023
20/09/2023

มา ๆ ฟังกันพี่น้อง

19/09/2023

ตามที่มีข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์ของสมาชิกสมัชชาคนจน #กรณีปัญหาเขื่อนโป่งขุนเพชร จังหวัดชัยภูมิ ที่ต่อสู้คัดค้านการสร้างเขื่อนโป่งขุนเพชร หากในปี พ.ศ. 2557 รัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณในการสร้างเขื่อนโดยไม่สนใจชาวบ้านที่อยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ที่ถูกกำหนดเป็นที่รับน้ำ กำลังประสบปัญหาน้ำท่วมเนื่องจากได้มีการปิดประตูน้ำเพื่อกักเก็บน้ำในพื้นที่เขื่อนดังกล่าวเพื่อให้เห็นที่มาที่ไปจึงอยากชวนทุกท่านติดตามเรื่องราวการต่อสู้ของพี่น้องสมาชิกสมัชชาคนจนกรณีปัญหาการสร้างเขื่อนโป่งขุนเพชร โดยแบ่งเป็น 3 ตอน

ตอนที่ 1 คนดงกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อน โดยคุณบารมี ชัยรัตน์ ได้เขียนเล่าเรื่องราวไว้ว่า

#เขื่อนโป่งขุนเพชร ที่ถูกต้องๆ เขียนแบบนี้ แต่ทางราชการเขียนเป็น โปร่งขุนเพชร ในเมื่อเขียนผิดกันมาตั้งแต่แรกก็ยังดันทุรังเขียนผิดๆ ต่อๆกันมาจนถึงทุกวันนี้ ไม่มีใครกล้าหาญที่จะลุกขึ้นมาทักท้วงแม้กระทั่งคำผิดเพียงคำเดียว อันสะท้อนถึงความอ่อนแอ ไร้ความกล้าหาญและขาดความรับผิดชอบของระบบราชการไทยซึ่งได้ประจานตัวของมันเอง
บริเวณที่ก่อสร้างเป็นอ่างเก็บน้ำนั้นเป็นจุดที่ลำห้วย 3 สายมารวมกันคือ ห้วยทับนาย ห้วยหินฝนและห้วยบง ไหลลงลำเชียงทา อันเป็นต้นน้ำสายเล็กของลำชีที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นเหตุหนึ่งในการทำให้น้ำท่วมตัวเมืองชัยภูมิ

ตัวเมืองชัยภูมิ น่าจะเป็นรูปแบบการตั้งเมืองที่เลวที่สุดแห่งหนึ่งเลยต้องตั้งชื่อชัยภูมิแก้เคล็ด เพราะตัวเมืองเป็นแอ่งรับน้ำที่ไหลมาจากลำชี ลำประทาว ประมาณว่าแค่หมาเยี่ยวน้ำก็ท่วมเมืองชัยภูมิได้แล้ว วิธีแก้ไขคือต้องย้ายตัวเมือง ไม่ใช่ไปสร้างเขื่อน

รู้ไหมว่าเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเมืองชัยภูมิ ต้องสร้างเขื่อน ลำปะทาว 2เขื่อน เขื่อนโป่งขุนเพชร เขื่อนยางนาดี เขื่อนชีบน และเขื่อนห้วยทราย รวม 6เขื่อน ซึ่งขณะนี้ยังสร้างไม่เสร็จสมบรูณ์แต่ถ้าสร้างเสร็จก็ไม่มีใครเอาหัวมาเป็นประกันว่าน้ำจะไม่ท่วมเมืองชัยภูมิ

ส่วนพื้นที่ที่เป็นอ่างเก็บน้ำก็คือพื้นที่ที่อุดมสมบูณ์ที่สุดแห่งหนึ่ง อย่างกรณีของเขื่อนโป่งขุนเพชรเป็นแอ่งที่ราบในหุบเขาที่มีลำห้วย 3สายดังที่เขียนบอกไปแล้วข้างต้น อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายางกลักซึ่งเป็นป่าผืนใหญ่ทางตอนใต้ของ #จังหวัดชัยภูมิ ณ ที่นั้นมีชนกลุ่มหนึ่งที่เรียกขานตนเองว่า คนดง หรือ ญัฮกุร หรือ ชาวบน ตั้งถิ่นฐานอยู่

คนดงชื่อก็บอกแล้วว่าเป็นคนดง อาศัยอยู่ในดง อย่างสงบเสงี่ยมเจียมตัว ไม่ชอบที่จะสุงสิงกับคนอื่น เอกลักษณ์ของคนดงน่าจะเป็นฝีมือในการใช้ใบลานมาทำเป็นวัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการใช้สอยในชีวิตประจำวัน และฝีมือในการจับนกขุนทอง ไม่ว่านกขุนทองจะไปสร้างรังไว้ที่ผาไหน คนดงก็ตามไปจับมาจนได้ จับมาเลี้ยง นกขุนทองเป็นสัตว์เลี้ยงของคนดง และผมก็ไม่เคยเห็นเขาเลี้ยงนกอย่างอื่นนอกจากนกขุนทอง การละเล่นของคนดงคือ กระแจะ มีแค่กลองตะโพนตัวนึง แล้วก็คนร้องคนนึง แค่นั้น ผมเคยฟัง วงกระแจะที่มีชื่อเสียงที่สุดของคนดง นอกจากจะฟังไม่รู้เรื่องเพราะเขาใช้ภาษาของเขาแล้ว ท่วงทำนองยังเศร้าสร้อย หงอยเหงายิ่งนัก คนเฒ่าคนแก่นั่งฟังกันนิ่งน้ำหูน้ำตาร่วงกันเป็นแถว จะมีก็แต่ฝีมือเป่าใบไม้นี่แหละที่ดูร่าเริงขึ้นมาหน่อย

#คนดงกินอยู่อย่างชาวดง กินเผือก มัน กลอย กินเห็ด กินนก กินหนูไปตามเรื่อง แต่ดูเหมือนคนดงจะไม่ค่อยสันทัดในการจับปลา หรือสัตว์น้ำอย่างอื่น คนดงในป่านายางกลัก ถูกรุกไล่จากสัมปทานป่าไม้จนสุดท้ายก็ไม่มีที่ไป จากชนเผ่าเร่ร่อนในดงก็กลายมาเป็นคนที่ต้องเข้ามาตั้งชุมชนอยู่ในสังคมชนบท และยังคงผูกพันอยู่กับการเก็บหาของป่ามากกว่าที่จะทำการผลิต ใบลาน ผักหวาน หน่อ เห็ด อึ่ง คือของป่าที่เขาเก็บหามาซื้อขายแลกเปลี่ยนเพื่อดำรงชีพ

ติดตามต่อในตอนที่ 2 และตอนที่ 3 ........................................................................

หากท่านใดสนใจจะ #ช่วยเหลือพี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนโป่งขุนเพชร
สามารถช่วยเหลือได้ #ผ่านบัญชีธนาคารหมายเลข 024-284368-8 ธนาคารไทยพาณิชย์ (บัญชีนี้เท่านั้น)
ชื่อบัญชี นายบุญยืน สุขใหม่ /นายณตฤณ ฉอ้อนศรี/นายพงษ์สิทธิ์ กิจถาวรรัตน์

ทาง #สมัชชาคนจน จึงใคร่ขอความช่วยเหลือจากทุกท่าน โดยท่านสามารถบริจาคด้วยการโอนเงินตามหมายเลขบัญชีที่แจ้งไว้ด้านบน ขอขอบคุณน้ำใจจากผู้ร่วมบริจาคทุกท่านค่ะ”🙏

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ใน Chon Buri?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

#ยืนหยุดทรราช
ของแพง ค่าแรงถูก!!
บ้านบูรพาฝ่าโควิด
ตอนนี้ขบวนของเดินทางวนมาถึงแยกปากร่วมกิจกรรมสุดท้าย
คำคมจังหวัดชลบุรีริ่มแล้ววว
ทดสอบเครื่องเสียง

ประเภท

เว็บไซต์

ที่อยู่


Chon Buri
20230

Non-Profit Organizations อื่นๆใน Chon Buri (แสดงผลทั้งหมด)
จี่ฮงเกาะ 紫峰閣 Cheehongkhor - Chee Hong Buddhist Association of Thailand จี่ฮงเกาะ 紫峰閣 Cheehongkhor - Chee Hong Buddhist Association of Thailand
8/1 หมู่ 9 ถนนสุขประยูร
Chon Buri, 20000

พุทธสมาคมจี่ฮงแห่งประเทศไทย (จี่ฮง?

FAKE 1991 FAKE 1991
Chon Buri, 20150

สิ่งดีๆที่อยากบอกต่อ

Slotxoautobet Slotxoautobet
256/2 หมู่ 1
Chon Buri, 20000

ศูนย์รวมความบันเทิงแห่งเกม สนุกสุดเหวี่ยงไปกว่าเกมกว่า 1000 เกม อย่าลืมคนติดตามเรา

Smartgen Mbasc21 Smartgen Mbasc21
480 ม. 1
Chon Buri, 20240

POPPY PANT POPPY PANT
Wno
Chon Buri, 20000

กางเกง

ช่วยหาบ้านให้น้องแมว ในเมืองชลบุรี ช่วยหาบ้านให้น้องแมว ในเมืองชลบุรี
Chon Buri, 20000

เพจที่ธรรมะและเมตตาสามารถไปด้วยกันได้ **เพื่อช่วยหาบ้านให้น้องแมว และน้องหมา**

Pattaya United Interact CLUB Pattaya United Interact CLUB
253/17 Moo 13, Sukhumvit/Pattaya Alley 81, Nongprue, Banglamung
Chon Buri, 20150

Pattaya United Interact Club is a school based non-profit organisation working under Rotary Club Dol

Opolok Opolok
Chon Buri, 11110

sale88

PKgabdt PKgabdt
เมือง
Chon Buri

พร้อมให้ความสนุก

Boom D-NAX บูม ดีแนกซ์ เพจหลัก-รับตัวแทนรายใหญ่ติดบริษัท v.202199 Boom D-NAX บูม ดีแนกซ์ เพจหลัก-รับตัวแทนรายใหญ่ติดบริษัท v.202199
101/39 หมู่2 ต. สุรศักดิ์ อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี
Chon Buri, 20110

Boom D-NAX บูม ดีแนกซ์ เพจหลัก-รับตัวแทนรา?

Boom D-NAX บูม ดีแนกซ์ เพจหลัก - รับตัวแทนรายใหญ่ติดบริษัท 116780 Boom D-NAX บูม ดีแนกซ์ เพจหลัก - รับตัวแทนรายใหญ่ติดบริษัท 116780
Chon Buri, 20000

Boom D-NAX บูม ดีแนกซ์ เพจหลัก - รับตัวแทนรา

ฺBruri ฺBruri
Chon Buri, 11110

ส่งฟรี มีบริการเก็บเงินปลายทาง