เชียงรายแท็กซี่มิเตอร์

เชียงรายแท็กซี่มิเตอร์

ความคิดเห็น

เรียกง่ายๆเดินทางด้วยความปลอดภัยบริการด้วยใจราคามาตรฐานล่องใต้เชียงรายแท็กซี่มิเตอร์
บริษัทเชียงรายแท๊กซี่จำกัดร่วมกับ Taxi Beam เพิ่มช่องทางในการเรียกรถให้ง่ายขึ้น สะดวกขึ้น เพียงคุณ Download App. ก็สามารถเรียกแท๊กซี่ได้ด้วยตนเอง สะดวก ราคายุติธรรม รู้ทะเบียนรถและหน้าตาคนขับ ได้รถแน่นอน
ขอบคุณลูกค้าทุกๆท่านที่ใช้บริการแท๊กชี่เชียงรายนะคับ..เรียกใช้บริการโทร081-5941895ขอบคุณคับ

แท็กซี่มิเตอร์ศูนย์ใหญ่เชียงราย
บริการไม่แพงตามมาตรฐานขนส่ง
เปิดตลอด 24 ชม. Call Center 053-793-555 บริการรถแท็กซี่ ,บริการด้านธุรกิจ ,บริการรับส่งเชียงราย ,แท็กซี่มิเตอร์ ,ท่องเที่ยว ,พาทัวร์เชียงราย

เปิดเหมือนปกติ

ภูชี้ฟ้า เตรียมเปิดเที่ยวนิวนอร์มอล 1 ต.ค. แต่ห้ามสายแคมป์จุดไฟทำอาหาร 24/09/2021

ภูชี้ฟ้า เตรียมเปิดเที่ยวนิวนอร์มอล 1 ต.ค. แต่ห้ามสายแคมป์จุดไฟทำอาหาร

ภูชี้ฟ้าเปิด 1ต.ค.64นี้แล้วนะ
#เชียงรายแท็กซี่
#แท็กซี่สนามบินเชียงราย
โทร.053793555

ภูชี้ฟ้า เตรียมเปิดเที่ยวนิวนอร์มอล 1 ต.ค. แต่ห้ามสายแคมป์จุดไฟทำอาหาร อุทยานฯ ภูชี้ฟ้า เตรียมพร้อมเปิดรับฤดูกาลท่องเที่ยวดูทะเลหมอกแบบนิวนอร์มอล เริ่ม 1 ต.ค. เป็นต้นไป ห้ามดื่ม.....

27/08/2021

แท็กซี่ ทข.287 ชร Toyota New Altis.
ปล่อยให้เช่ารายวันแล้ววันนี้
เพียง!!!วันละ700บาท
*พิเศษขับ30วัน ฟรี2วัน เท่ากับจ่ายแค่ 28 วันเท่านั้น
หากเป็นคนขับของบริษัทฯไม่ต้องมีคำประกัน!!!

แท็กซี่ ทข.287 ชร Toyota New Altis.
ปล่อยให้เช่ารายวันแล้ววันนี้
เพียง!!!วันละ700บาท
*พิเศษขับ30วัน ฟรี2วัน เท่ากับจ่ายแค่ 28 วันเท่านั้น
หากเป็นคนขับของบริษัทฯไม่ต้องมีคำประกัน!!!

Photos from เชียงรายแท็กซี่มิเตอร์'s post 23/07/2021

รุ่น2ขยายอายุต่อ ผ่านๆๆฉลุย พร้อมบริการลูกค้าเต็มที่
#โควิดเมื่อไรจะหมด 🏔⛰อยากพาลูกค้าทัวร์เชียงรายแล้ว Yellowblue Taxi

17/07/2021

นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการทุกจังหวัด โดยใจความสำคัญ ระบุว่า ขณะนี้ สภากาชาดไทย ได้สั่งจองวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โมเดอร์นาจำนวนหนึ่งจากผู้แทน จำหน่ายในประเทศไทย ผ่านองค์การเภสัชกรรม เพื่อนำมาฉีดบริการให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางและกลุ่มต่างๆโดยไม่คิดมูลค่า ตามพันธกิจของสภากาชาดไทย

ทั้งนี้ สภากาชาดไทยจะได้จัดสรรโควตาวัดชีนจำนวนหนึ่งให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เพื่อนำไปฉีดให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางและกลุ่มต่างๆ ในพื้นที่ โดยมีเงื่อนไขสำคัญว่าต้องดำเนินการฉีดให้แก่ประชาชนโดยไม่คิดมูลค่า และแผนการฉีดวัคซีนดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจาก คณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัด และเงื่อนไขอื่นๆที่กำหนด จึงขอความร่วมมือผู้ว่าราชการจังหวัดได้แจ้งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดในพื้นที่ที่มีความประสงค์จะซื้อวัคซีนไปฉีดบริการให้กับประชาชนตามเงื่อนไขดังกล่าว และแจ้งมายัง สภากาชาดไทย ภายในวันที่ 21 กรกฎาคมนี้

สำหรับแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนสำหรับประชาชน ของสภากาชาดไทย โดยกำหนดเงื่อนไขดำเนินการ ดังนี้

1. องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ต้องจัดทำ "แผนการขอรับการจัดสรรวัคชีน" เพื่อนำ
วัคซีนไปฉีดให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ตามที่สภากาชาดไทยกำหนด พร้อมจำนวนคนในแต่ละ
กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 5 กลุ่ม ตามลำดับ ได้แก่

*-คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง สตรีตั้งครรภ์ ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด-19 มาก่อน

*-ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด-19 มาก่อน

*-บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล ในถิ่นทุรกันดาร

*-ผู้ที่ทำงานประจำอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้สอนในโรงเรียนอนุบาล หรือครู อาจารย์
ผู้ที่ทำหน้าที่สอนหนังสือในโรงเรียน ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด-19 มาก่อน

*-บุคลากรที่ต้องออกปฏิบัติงานสัมผัสประชาชน ตามโครงการฉีดวัคนขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด (อบจ.) ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด-19 มาก่อน และบุคคลที่ยังไม่สามารถรับการฉีดวัคซีนได้ เนื่องจากติดขัดระเบียบหรือกฎหมาย

2.องค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้องเสนอ "แผนการขอรับการจัดสรรวัคชีน" โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด

3.องค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่เข้าร่วมโครงการกับสภากาชาดไทย ต้องสนับสนุนงบประมาณค่าวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นา ราคา 1,300 บาท/โดส ให้แก่สภากาชาดไทย เพื่อนำไปจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โมเดอร์นา มาให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)

สำหรับเงินค่าวัคซีน โดสละ 1,300 บาท นั้น เมื่อหักต้นทุนวัคซีนและค่าบริหารจัดการตามโครงการแล้วเงินส่วนที่เหลือจากค่าใช้จ่ายดังกล่าว จะได้นำเข้าสมทบใน "กองทุนสภากาชาดไทย เพื่อจัดหาวัคชีนโควิด-19
และยารักษาโรคโควิด-19 สำหรับประชาชน" ต่อไป

นอกจากนี้ยังมีเงื่อนไขสำคัญ เช่น

*-อบจ. ต้องจัดบริการฉีดวัคนให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย โดยไม่คิดมูลค่าและห้ามนำไปจำหน่ายโดยเด็ดขาด

*-เมื่อสภากาชาดไทย แจ้งการจัดสรรโควต้า ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) แล้วขอให้ชำระเงินเต็มตามจำนวนที่ได้รับอนุมัติจากสภากาขาดไทย ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ก่อนเวลา 12.00 น.

*-สภากาชาดไทยจะทยอยจัดสรวัคชีนได้ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

อย่างไรก็ตามมีหมายเหตุในช่วงท้าย ระบุว่า หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และหรือวิทยาการความก้าวหน้าของวัคซีนโควิด-19 เปลี่ยนแปลงไป สภากาชาดไทยจะพิจารณาเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ต่อไป

#เรื่องเล่าเช้านี้
#ข่าวช่อง3
#Ch3Plus

Photos from เชียงรายแท็กซี่มิเตอร์'s post 06/07/2021

ตรวจสภาพขยายอายุการใช้งานเป็น12ปี พร้อมบริการเต็มที่ #เมื่อไรโควิจะหายไปจากโลกของเรา Yellowblue Taxi

05/07/2021

แท็กซี่ ทข.287 ชร Toyota New Altis.
ปล่อยให้เช่ารายวันแล้ววันนี้
เพียง!!!วันละ700บาท
*พิเศษขับ30วัน ฟรี2วัน เท่ากับจ่ายแค่ 28 วันเท่านั้น
หากเป็นคนขับของบริษัทฯไม่ต้องมีคำประกัน!!!

แท็กซี่ ทข.287 ชร Toyota New Altis.
ปล่อยให้เช่ารายวันแล้ววันนี้
เพียง!!!วันละ700บาท
*พิเศษขับ30วัน ฟรี2วัน เท่ากับจ่ายแค่ 28 วันเท่านั้น
หากเป็นคนขับของบริษัทฯไม่ต้องมีคำประกัน!!!

26/06/2021
17/06/2021

ราคารถแท็กซี่อัพเดทใหม่ล่าสุด
สนใจราคาเงินสดแบบพิเศษสอบถามได้นะคะ
ติดต่อสอบถาม 094-7030560 (แนน)

ราคารถแท็กซี่อัพเดทใหม่ล่าสุด
สนใจราคาเงินสดแบบพิเศษสอบถามได้นะคะ
ติดต่อสอบถาม 094-7030560 (แนน)

Photos from ท้องถิ่นนิวส์'s post 17/04/2021

Photos from ท้องถิ่นนิวส์'s post

Photos from เชียงรายแท็กซี่มิเตอร์'s post 06/04/2021

อากาศ ดี ดี ที่เชียงราย
เรียกแท็กซี่ โทร 053-793555
#เชียงรายแท็กซี่
#แท็กซี่มิเตอร์เชียงราย
#แท็กซี่สนามบินเชียงราย

Photos from เชียงรายแท็กซี่มิเตอร์'s post 18/02/2021

ให้เช่าขับรถแท็กซี่ค่าเช่าวันละ450บาท
สนใจติดต่อสอบถาม 094-7030560 แนน

02/02/2021

ระยะทางและราคา มิเตอร์แท็กซี่เชียงราย ใครจะเดินทางอยากรู้ราคา คำนวณตามนี้ได้เลยครับ
เรียกแท็กซี่ โทร 053-793555

ระยะทางและราคา มิเตอร์แท็กซี่เชียงราย ใครจะเดินทางอยากรู้ราคา คำนวณตามนี้ได้เลยครับ
เรียกแท็กซี่ โทร 053-793555

06/01/2021

ท้องถิ่นนิวส์

🌀"วัดห้วยปลากั้ง" ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย โดยพระไพศาลประชาร วิ. (พระอาจารย์พบโชค ติสสะวังโส) เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง นำเจ้าหน้าที่และลูกศิษย์ ร่วมกันทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค ขณะที่รถฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ที่ทางเทศบาลนครเชียงรายได้นำมาสนับสนุน โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรี นายณรงศักดิ์ เตือนสกุลรองนายกเทศมนตรี นำเจ้าหน้าที่และรถฉีดพ่นน้ำผสมน้ำยาฆ่าเชื้อจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครเชียงราย มาทำการฉีดพ่นและทำความสะอาดตามจุดต่างๆ โดยได้ทำการฉีดพ่นไปทั่วบริเวณวัดห้วยปลากั้ง รวมทั้งได้นำนำยาฆ่าเชื้อจำนวนหนึ่งไปเช็ดถูกภายในอาคารทั้งเจดีย์พบโชค พระอุโบสถ องค์เจ้าแม่กวนอิมปางประทานพรที่มีขนาดใหญ่ ฯลฯ เพราะแต่ละจุดเป็นสถานที่ ที่นักท่องเที่ยวนิยมเข้าไป และอาจจะสัมผัสกับสิ่งต่างๆ ภายใน เช่น ราวบันได เก้าอี้ โต๊ะ ฯลฯ

พระไพศาลประชาร วิ.(พระอาจารย์พบโชค ติสสะวังโส) กล่าวว่า หลังจากผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จังหวัดนครปฐม รายที่ 66 มีประวัติเดินทางเข้ามาในพื้นที่ทางวัดห้วยปลากั้ง จึงร่วมกับเทศบาลนครเชียงราย จัดทำความสะอาดวัดครั้งใหญ่ หลังจากเดิมก็ได้เน้นความสะอาดภายในวัดห้วยปลากั้งอยู่เป็นประจำทุกวันอยู่แล้ว แต่ครั้งนี้จะมีการใช้น้ำยาฆาตรฐานสูงจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครเชียงราย เข้าทำความสะอาดเพื่อความมั่นใจ ขณะเดียวกันทางเทศบาลก็ได้มอบหน้ากากอนามัยเพื่อให้ประชาชนหรือนักท่องเที่ยวจะไปแสวงบุญที่วัดห้วยปลากั้งและไม่มีหน้ากากอนามัยสวมใส่อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีเจลแอลกอฮอล์เพื่อบริการ ทำให้ทางวัดยังคงเปิดให้นักแสวงบุญเข้าไปแสวงบุญได้ตั้งแต่เวลา 06.30-21.00 น. ทุกวันเช่มเดิม.

06/01/2021

Thairath - ไทยรัฐออนไลน์

ชี้แจง ติดโควิด 900 คน จากโรงงานปลากระป๋อง เป็นการตรวจเชิงรุก

6 มกราคม : กรณีข่าว พบแรงงานทำงานในโรงงานผลิตปลากระป๋องแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาคร ตรวจพบเชื้อโควิด-19 พบเชื้อ 900 ราย แต่ ศบค. ยังไม่มีการรายงานข้อมูล และทางจังหวัดได้สั่งให้หยุดงานพร้อมกักตัว โดยไม่ได้เข้าสู่ระบบการตรวจคัดกรองและรักษาอาการของรัฐ⁣

ล่าสุดได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จังหวัดสมุทรสาคร ว่าจำนวน 900 คนที่ติดเชื้อนั้นเป็นความจริง แต่มาจากการตรวจเชิงรุก 3,800 ราย ของเจ้าหน้าที่และไม่ใช่โรงงานเดียวและเป็นการตรวจต่อเนื่อง ไม่ได้เจอในครั้งเดียว 900 คน อย่างที่เป็นข่าว โดยเรื่องนี้ทางสาธารณสุข จังหวัดสมุทรสาคร ได้รายงาน ให้ ศบค.เพื่อรวบรวมสรุปยอดผู้ติดเชื้อต่อไป⁣

ด้านอธิบดีกรมควบคุมโรค​ กล่าวว่าในตอนนี้ทางจังหวัดสมุทรสาครมียอดผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 2,296 คน เป็นการตรวจเชิงรุกเพิ่มเติมในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ โดยจะใช้การควบคุมเช่นเดียวกับตลาดกลางกุ้ง ที่ดัดแปลงเป็นสถานที่กักกัน และตั้งโรงพยาบาลสนาม สำหรับกรณีโรงงานพบผู้ติดเชื้อจำนวนมากอาศัยรวมกัน จะให้ใช้โรงงานเป็นสถานกักกันสำหรับผู้มีอาการป่วยหนักจะให้เข้ารับการรักษายังโรงพยาบาลต่อไป⁣

#โควิด19 #โควิดสมุทรสาคร #ไทยรัฐออนไลน์ #Thairath

06/01/2021

เมืองเทิง Thoeng City ภาพถ่าย

นางพญาเสือโคร่ง บนถนนสายภูชี้ฟ้า 4/01/64
ความงามบน ขุนเขา เคล้าสายหมอก เสียงนกเจื้ยแจ้ว กลิ่นหอมของดอกนางพญาเสือโคร่ง หอมกรุ่น ทั่วทั้งสันเขา ตลอดทางขึ้นต้นน้ำหงาว งาว สวยดุจทิพย์วิมาลบนสวรรค์ วันนี้มีโอกาสขึ้นไปสำรวจควาามงาม ของดอกนางพญาเสือโคร่ง บนต้นน้ำ หงาว งาว ขณะนี้ บานกว่า 60 % แล้ว มีคนถามว่าว่า รถมอเตอร์ไซค์ รถเก๋งขึ้นได้หรือเปล่า ตอบเลยว่า สบายๆเลยครับ ขอชวนด้วยภาพนะครับวันหยุดนี้ จะสวยกว่านี้อีกหลายเท่าครับเพราะว่า ดอกจะบานเต็มที่ สอบถามสถานการณ์ดอกไม้ หรือที่พักต่างๆ ได้ที่เบอร์นี้เลยครับ 089-9568893

#ประกาศให้โลกรู้ว่านี่คือภูชี้ฟ้าบ้านเฮา
*ขอบคุณนางแบบจำเป็น น้องพลอยครับ
*ภาพ Canon EOS DSLR 70D 18/55 และ fix50mm

04/01/2021

โย คณากร คนปั้นข่าว

รายชื่อ 28 จังหวัด ที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง)

31/12/2020

Singha Park Chiang Rai สิงห์ปาร์ค เชียงราย

หวานๆ ในบรรยากาศแบบนี้ ❤️ ที่สิงห์ปาร์ค เชียงราย

สิงห์ปาร์ค เชียงราย #เปิดบริการตามปกติ ❤️
#เที่ยวเชียงรายปลอดภัย ใส่ใจและปฎิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดนะคะ
มาช่วยกัน #คืนชีวิตให้เชียงราย ❤️

ทางไร่ได้ดูแลความปลอดภัยด้วยการพ่นยาฆ่าเชื้อ และจัดเตรียมความพร้อมในเรื่องสุขอนามัย และได้ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องทุกวัน เพื่อให้บริการกับนักท่องเที่ยวทุกท่านด้วยความมั่นใจ
นักท่องเที่ยวทุกท่านโปรดช่วยกันปฏิบัติตามมาตรการดังต่อไปนี้

📝 Registration - นักท่องเที่ยวทุกท่านต้องลงทะเบียนชื่อ-นามสกุล ภูมิลำเนา และเบอร์ติดต่อทุกครั้งที่มาใช้บริการ

🤒 Temperature – วัดอุณหภูมิก่อนเข้ารับบริการ หากมีไข้สูงเกิน 37.5 C ขอสงวนสิทธิ์การเข้าใช้บริการ

😷 Mask & Alcohol Gel - นักท่องเที่ยวทุกท่านใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่เข้ามาใช้บริการในสิงห์ปาร์ค และล้างมือด้วยน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์ที่มีไว้ให้บริการเสมอ

🧍🏼-🧍🏼‍♂️Social distancing - ช่วยกันรักษาระยะห่างระหว่างกัน 1-2 เมตรอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเข้ามาออกกำลังกาย รับประทานอาหาร หรือซื้อสินค้า

#เที่ยวสนุกปลอดภัย แบบ New Normal
#SinghaParkChiangRai #Singha
#SocialEnterprise #สิงห์ปาร์คเชียงราย
#chiangrai #thailand
#beautifuldestinations
#amazingthailand #เที่ยวไทยเท่
#ที่เที่ยวเชียงราย #มาเชียงรายต้องแวะ
#hilightchiangrai #hilightthailand
#landmarkchiangrai #mustgo
credit IG @monkeyann_9

26/12/2020

เชียงรายโฟกัส

อ.เฉลิมชัย เชิญชวนมาท่องเที่ยวเชียงราย ช่วงนี้มีหลายๆงาน ไม้ดอกอาเซียน งานเชียงรายดอกไม้งาม งานดอยตุง ทุกที่สวยงามอากาศดีมาก

20/12/2020

เรารักเชียงราย

ภาพหลุดมาแล้วเจ้า ภาพการเตรียมงาน สิงห์ปาร์คซุ่มเตรียมงานใหญ่ให้เชียงรายอีกแล้ว

งาน Village Of Illumination Festival งานแสดงแสงสีครั้งแรกในไทย ใหญ่ที่สุดในเอเชีย จะจัดขึ้นในเดือนมกราคม 2564

หมู่เฮา กล้องพร้อม มาสก์พร้อม เสื้อผ้าหน้าผมพร้อมเจ้า (จัดหรือไม่อย่างไร รอรายละเอียดแป๊บเจ้า )

19/12/2020

เชียงใหม่นิวส์ Chiang Mai News ข่าวเชียงใหม่

📣เชียงรายไม่พบผู้ติดเชื้อ 14 วันแล้ว ประกาศเป็นพื้นที่ปลอดเชื้อ✨👍

อ่านข่าวเพิ่มเติม👉 https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1530925/
.
ติดดาว ⭐ ตั้ง See First ตี้เพจเฮา จะได้ฮู้ตันข่าวสารก่อนไผ บ่พลาดเรื่องราวในเจียงใหม่ และภาคเหนือเน่อเจ้า
.
ชวนมาติดตามช่องทางอื่น ๆ ของเรากันน้า
🌎 เว็บไซต์ข่าว : www.chiangmainews.co.th
🎾 [email protected] : https://line.me/R/ti/p/%40chiangmainews
🌆 Instagram: https://www.instagram.com/chiangmainews
🐦 Twitter : https://twitter.com/chiangmainews?s=09
🎥 Youtube : https://bit.ly/2TzIG8v
👫 กลุ่ม Facebook "จังหวัดเชียงใหม่" : https://web.facebook.com/groups/182492552361230

17/12/2020

Snoopking

ขอเล่นกะเขาบ้างดิ ... ( เห้อ .. น้ำเน่า 💔😂 )

17/12/2020

Singha Park Chiang Rai สิงห์ปาร์ค เชียงราย

🥰 เที่ยวเชียงรายวิถีใหม่..ปลอดภัยแล้วน๊า
ไปเที่ยวเชียงรายกันคร้า😷😷

สิงห์ปาร์ค เชียงราย #เปิดบริการตามปกติ ❤️
#เที่ยวเชียงรายปลอดภัย ใส่ใจและปฎิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดนะคะ
มาช่วยกัน #คืนชีวิตให้เชียงราย ❤️

ทางไร่ได้ดูแลความปลอดภัยด้วยการพ่นยาฆ่าเชื้อ และจัดเตรียมความพร้อมในเรื่องสุขอนามัย และได้ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องทุกวัน เพื่อให้บริการกับนักท่องเที่ยวทุกท่านด้วยความมั่นใจ
นักท่องเที่ยวทุกท่านโปรดช่วยกันปฏิบัติตามมาตรการดังต่อไปนี้

📝 Registration - นักท่องเที่ยวทุกท่านต้องลงทะเบียนชื่อ-นามสกุล ภูมิลำเนา และเบอร์ติดต่อทุกครั้งที่มาใช้บริการ

🤒 Temperature – วัดอุณหภูมิก่อนเข้ารับบริการ หากมีไข้สูงเกิน 37.5 C ขอสงวนสิทธิ์การเข้าใช้บริการ

😷 Mask & Alcohol Gel - นักท่องเที่ยวทุกท่านใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่เข้ามาใช้บริการในสิงห์ปาร์ค และล้างมือด้วยน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์ที่มีไว้ให้บริการเสมอ

🧍🏼-🧍🏼‍♂️Social distancing - ช่วยกันรักษาระยะห่างระหว่างกัน 1-2 เมตรอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเข้ามาออกกำลังกาย รับประทานอาหาร หรือซื้อสินค้า

#เที่ยวสนุกปลอดภัย แบบ New Normal
#SinghaParkChiangRai #Singha
#SocialEnterprise #สิงห์ปาร์คเชียงราย
#chiangrai #thailand
#beautifuldestinations
#amazingthailand #เที่ยวไทยเท่
#ที่เที่ยวเชียงราย #มาเชียงรายต้องแวะ
#hilightchiangrai #hilightthailand
#landmarkchiangrai #mustgo

10/12/2020

โดยสารปลอดภัย เรียกง่ายไปทุกที่ราคาเป็นธรรม🚕🚕
#Saveเชียงราย
เรียกใช้บริการแท็กซี่
โทร 053-793555

10/12/2020

พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเรียบร้อย อุ่นใจ ปลอดภัย แน่นอน
#Saveเชียงราย

10/12/2020

อุ่นใจ ปลอดภัย เมื่อใช้บริการโดยสารจังหวัดเชียงราย
#Save เชียงราย
แท็กซี่มิเตอร์โทร 053-793555

28/11/2020

พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ 1 ราย

28/11/2020

# **บริษัทเชียงราย แท็กซี่ จำกัด**
#**รับสมัครพนักงานจัดคิวรถแท็กซี่ ในสนามบินเชียงราย จำนวน 1 อัตรา**
คุณสมบัติ📌📌
✅ สามารถทำงานเป็นกะได้
กะการทำงานมี 2 กะ คือ 1. เข้างาน 07.00 น. - 15.00 น.
2. เข้างาน 14.00 น. - 22.00 น.
✅ มีใจรักด้านบริการ
✅ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
✅ พูดภาษาอังกฤษพอได้
รายได้ สวัสดิการ📌📌
✅ ประกันสังคม
✅ รายได้วันละ 320 บาท
✅ ค่าคอมมิชชั่น
เอกสารที่ใช้สมัคร📌📌
1 วุฒิการศึกษา ม.6/ปวช. ขึ้นไป
2.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3.สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
4.รูปถ่าย 1 ใบ
❤️❤️สนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่ ตึกแถวถนนหน้าสนามบิน เยื้องสนามสิงห์สเตเดี้ยม เลขที่ 267 ม.19 ต. บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
หรือสอบถามโทร 094-7030560 แนน

26/11/2020

Singha Park Chiang Rai สิงห์ปาร์ค เชียงราย

ใครอยู่ในงานบ้างคร้า 🙋🏼‍♀️🙋🏼‍♀️
อยู่จุดไหนกันบ้างน๊า 🥰

🎊🎈Farm Festival on The Hill 2020
25-29 พย. 63 นี้ ที่สิงห์ปาร์ค เชียงราย ❤️
------------------------------------------

สิงห์ปาร์ค เชียงราย ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ต้อนรับเทศกาลแห่งความสุข กับเทศกาลดนตรีสุดมันส์รับลมหนาวแรกของปี #FarmFestival2020

🎉 รายละเอียด และกิจกรรม ช่วงงาน Farm Festival 2020 👉🏼 https://bit.ly/2Hzimry

#SinghaParkChiangRai #Singha
#SocialEnterprise #สิงห์ปาร์คเชียงราย
#chiangrai #thailand
#beautifuldestinations
#amazingthailand #เที่ยวไทยเท่
#ที่เที่ยวเชียงราย #มาเชียงรายต้องแวะ
#hilightchiangrai #hilightthailand
#landmarkchiangrai #mustgo

26/11/2020

Singha Park Chiang Rai สิงห์ปาร์ค เชียงราย

นอกจากบรรยากาศความสนุกสนานของกิจกรรมทั้ง 🎶 ดนตรี และคอนเสิร์ต 🎵 ในช่วงค่ำของงานฟาร์มเฟสติวัลแล้ว

🌿🌸🌼 เราอยากจะบอกว่าบรรยากาศช่วงกลางวันคือสวยงาม เหมาะกับกับถ่ายภาพมากๆค่ะ ช่วงนี้ #ทุ่งดอกไม้กำลังสวยเลย

แวะมาเก็บบรรยากาศกันได้ตั้งแต่เช้าเลยน๊า
สามารถ #ใช้บริการฟาร์มทัวร์ กันได้เลยจ้า
มาทั้งที..อยู่ทั้งวันกันไปเลยน๊า ❤️

🎊🎈Farm Festival on The Hill 2020
25-29 พย. 63 นี้ ที่สิงห์ปาร์ค เชียงราย ❤️
------------------------------------------

สิงห์ปาร์ค เชียงราย ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ต้อนรับเทศกาลแห่งความสุข กับเทศกาลดนตรีสุดมันส์รับลมหนาวแรกของปี #FarmFestival2020

🎉 รายละเอียด และกิจกรรม ช่วงงาน Farm Festival 2020 👉🏼 https://bit.ly/2Hzimry

#SinghaParkChiangRai #Singha
#SocialEnterprise #สิงห์ปาร์คเชียงราย
#chiangrai #thailand
#beautifuldestinations
#amazingthailand #เที่ยวไทยเท่
#ที่เที่ยวเชียงราย #มาเชียงรายต้องแวะ
#hilightchiangrai #hilightthailand
#landmarkchiangrai #mustgo

17/11/2020

นครเมืองเชียงราย

ขอเชิญเที่ยวงานเชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่17 วันที่ 26 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 10 มกราคม 2564 ณ สวนตุงและโคม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมดังนี้
วันที่ 26 ธันวาคม 2563 เวลา 17.00 น.ร่วมพิธีเปิดงาน เชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่17
วันที่ 27 ธันวาคม 2563 เวลา 16.00 น.ร่วมตักบาตรดอกไม้ หนึ่งเดี่ยวในลานนา ของจังหวัดเชียงราย และชมขบวนอย่างยิ่งใหญ่
ชมการตกแต่งพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ดอกเมืองหนาวที่สวยงามหลากหลายสายพันธุ์ และการจัดทำประติมากรรมดอกไม้จากพันธุ์ดอกไม้เมืองหนาวนานาพรรณ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของงานอาทิ ดอกทิวลิป ดอกลิลลี่ ฯลฯ ที่ได้ส่งกลิ่นหอมอบอวลไปทั่วทั้งงาน ซุ้มกาแฟสดและชาในจังหวัดเชียงราย โซนสินค้าโอทอป ของกินของฝากในจังหวัดเชียงราย และโซนร้านอาหารและเครื่องดื่ม เข้าชมฟรีทุกวันเวลา 07.00 น.ถึงเวลา 22.00 น.

จัดงานโดย เทศบาลนครเชียงราย
#นครเมืองเชียงราย
#จังหวัดเชียงราย
#การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทททสำนักงานเชียงราย
#การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย
#เทศบาลนครเชียงราย

17/11/2020

แท็กซี่เชียงรายby47

ขอบคุณน้องแยม VIPจากอำนาจเจริญ ใช้บริการแบบปุ๊บปั๊บทัวร์ ของแท็กซี่47 ไปเที่ยวไร่ชาฉุยฟง ขอบคุณอีกครั้งน่ะครับที่ใช้บริการแท็กซี่47
#เต็มใจเต็มที่แท็กซี่47

14/11/2020

ไปถ่ายรูปกัน
#แท็กซี่เชียงราย
#แท็กซี่สนามบินเชียงราย
โทร 053-793555

🌸🌼🌺 #ทุ่งดอกไม้โซนใหม่ ที่สิงห์ปาร์ค เชียงราย พร้อมเปิดให้บริการแล้วน๊า รีบแวะมาถ่ายรูปสวยๆ ที่ไร่มี #จุดถ่ายรูปใหม่ๆ เพียบเลย

flower bloom 🌼🌸 โซนใหม่มีทั้ง #ดอกเก็กฮวย และ #ดอกมาร์กาเร็ต สวยทั้ง 2 โซนเลยน๊า

🌸 #มาก่อนได้รูปสวยก่อน รีบมาน๊า!!!

นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมแปลงดอกไม้ในโซน #FlowerBloom ได้โดย

🚌 นั่งรถฟาร์มทัวร์ ซื้อบัตรได้ ณ จุดให้บริการด้านหน้าไร่ ตั้งแต่เวลา 8.00-17.00 น.

เช่ารถกอล์ฟขับเอง
4 ที่นั่ง 1,000/2ชั่วโมง
6 ที่นั่ง 1,500/2ชั่วโมง

🚲 เช่าจักรยาน หรือ สกู๊ตเตอร์ ณ ศูนย์กีฬาและสันทนาการ (บ้านแดง) ตั้งแต่เวลา 8.00-18.00 น.

💐 #การลงแปลงดอกไม้เพื่อถ่ายรูป มีค่าเข้าแปลง 50 บาท/ท่าน

#SinghaParkChiangRai #Singha
#SocialEnterprise #สิงห์ปาร์คเชียงราย
#chiangrai #thailand
#beautifuldestinations
#amazingthailand #เที่ยวไทยเท่
#ที่เที่ยวเชียงราย #มาเชียงรายต้องแวะ
#hilightchiangrai #hilightthailand
#landmarkchiangrai #mustgo
Cr. #นุ่นวรนุช

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

ถึงเชียงรายแล้ว อากาศเย็นสบาย🎊🎉🎊🎊

ผลิตภัณฑ์

แท็กซี่ ,แท็กซี่มิเตอร์ ,รถเช่าขับ ,ทัวร์เชียงราย ,บริการรับส่งในเชียงราย ,แท็กซี่สนามบิน ,taxi ,airport

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่

267 หมู่19 ต.บ้านดู่ อ.เมือง
Chiang Rai
57100
แท็กซี่ อื่นๆใน Chiang Rai (แสดงผลทั้งหมด)
TAXI Cr.เชียงราย โทร 0874413486 TAXI Cr.เชียงราย โทร 0874413486
9 หมู่ 3 ต.ดอยฮาง อ.เมือง จ.เชียงราย
Chiang Rai, 57000

เรียกแท็กซี่

Taxi Lady Chiangrai Taxi Lady Chiangrai
317/15 ถนน เชียงราย - เทิง ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย
Chiang Rai, 57000

แท็กซี่เชียงราย - Taxi Chiang Rai แท็กซี่เชียงราย - Taxi Chiang Rai
สำนักงานชมรมแท็กซี่เชียงราย 178 หมู่ 4 ต.ริมกก อ.เมือง
Chiang Rai, 57000

แท็กซี่เชียงราย ให้บริการรถแท็กซี่ รถเช่าพร้อมคนขับ และแพ็กเกจท่องเที่ยวเชียงรายในราคาป

แท็กซี่เชียงราย / TAXI Lady แท็กซี่เชียงราย / TAXI Lady
Chiang Rai, 57000

โทรสอบถามได้ค่ะ 0911419151

Taxi เชียงราย คุณลุง Taxi เชียงราย คุณลุง
Chiang Rai, 57000

บริการพาเที่ยวหรือรับส่งในจังหวัดเชียงราย T 081 603 9195

รถตู้vipเช่าพร้อมคนขับ รถตู้vipเช่าพร้อมคนขับ
099-507-9989 099-507-9969
Chiang Rai, 57120

รถตู้VIPเช่า ไปงานต่างๆ นำเที่ยว รับ-ส่งสนามบิน

แท็กซี่เชียงรายนำเที่ยว ทข89 แท็กซี่เชียงรายนำเที่ยว ทข89
Chiang Rai, 57000

บริการรับส่ง นำเที่ยว ในเชียงราย และรับส่งทั่วราชอาณาจักร

TAXI Chiangrai TAXI Chiangrai
Chiang Rai, 57000

แท๊กซี่เชียงราย บริการรับ-ส่ง ทุกที่ (ราคาตามมิเตอร์)

จัดทริปเที่ยวเชียงราย รถเช่ จัดทริปเที่ยวเชียงราย รถเช่
เตชสิทธิ์ เมืองวงค์ 0871888150 ห้อง4 หอพักศิริกุลญา เลขที่ 40 ม.11 ต.บ้านดู่ อ.เมือง
Chiang Rai, 57000

ติดต่อแท็กซี่เชียงราย 0871888150. 0857101176 Line id : chayen001 http://chiangraitaxi.net/ _______________________________

ลุงบุญชู แท็กซี่เชียงราย 085710117 ลุงบุญชู แท็กซี่เชียงราย 085710117
Chiang Rai, 57210

เชียงรายเมืองแห่งการท่องเที่ยวที่ไม่ว่าจะฤดูไหนก็สามารถที่จะมาเที่ยวได้ แต่ถ้าจะให้ดี

รถแดงเชียงใหม่ taxi redcar รถแดงเชียงใหม่ taxi redcar
Chiang Rai, 50000

บริการนำเที่ยว เชียงใหม่-เชียงราย ราคาเป็นกันเอง Tourist information redcar