Omthong Audit and Law

Omthong Audit and Law

ตำแหน่งใกล้เคียง การปฏิบัติตามกฎหมาย

สำนักงานกฏหมายโกฎธิทนายความ
สำนักงานกฏหมายโกฎธิทนายความ
เชียงใหม่-ลำปาง

Omthong Audit and Law เป็นสำนักงานกฎหมายธุรกิจ Inter Lawyer, Law Firm, Business Law, Franchise, Counsault

15/11/2023
Photos from PDPC Thailand's post 15/11/2023
15/11/2023
15/11/2023

ลดตำแหน่งแต่ให้เงินเดือนเท่าเดิม ลูกจ้างมีสิทธิปฎิเสธ !!

ก่อนอื่นต้องบอกว่าการ โยกย้ายตำแหน่งในทางการจ้างเพื่อการบริหารงานนายจ้างสามารถทำได้แต่การโยกย้ายตำแหน่งนั้นก็ต้องไม่เป็นไปในเชิงกลั่นแกล้งหรือโยกย้ายไปในตำแหน่งที่ต่ำลงกว่าเดิม

เช่นในฎีกานึง นายจ้างย้ายลูกจ้างในตำแหน่งเลขานุการสำนักงานใหญ่ฝ่ายจัดซื้อซึ่งทำงานธุรการในฝ่ายจัดซื้อไปดำรงตำแหน่งพนักงานทั่วไปประจำแผนกผักและผลไม้ของบริษัท ซึ่งย้ายพนักงานจากตำแหน่งเลขานุการ ที่เป็นพนักงานระดับ 4 ไปเป็นพนักงานทั่วไปประจำแผนกผักและผลไม้ ซึ่งหัวหน้าแผนกดังกล่าวเป็นพนักงานระดับ 3 จึงเป็นการย้ายที่ลดตำแหน่งของลูกจ้างลง แม้จะจ่ายค่าจ้างเท่าเดิมก็เป็นคำสั่งย้ายที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นธรรมแก่ลูกจ้าง การที่ลูกจ้างปฏิเสธไม่ยอมไปทำงานในตำแหน่งใหม่ที่ต่ำกว่าเดิมนั้น ไม่ถือเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรมของนายจ้าง นายจ้างจึงไม่อาจออกหนังสือเตือนในการกระทำของโจทก์ดังกล่าวได้ การที่ลูกจ้างปฏิเสธไม่ยอมไปทำงานในตำแหน่งใหม่จึงไม่ใช่เป็นการกระทำผิดซ้ำคำเตือนตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 119 (4) เมื่อจำเลยเลิกจ้างจึงเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

หรือจะอีกฎีกานึงที่ศาลได้โปรดวินิจฉัยไว้ว่า แม้เป็นการลดตำแหน่งจากหัวหน้า รปภ เป็นรปภ ธรรมดา โดยค่าจ้างเท่าเดิมก็ถือว่าคำสั่งลดตำแหน่งที่ลูกจ้างไม่ยินยอมนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย แม้ลูกจ้างฝ่าฝืนไม่ไปทำในหน้าที่ใหม่ก็มีเหตุสมควร จะถือว่าละทิ้งหน้าที่ไม่ได้
(ฎีกาที่ 5073/2546)

นอกจากเดือนเงินเดือนแล้วตำแหน่งก็สัมพันธ์สำหรับลูกจ้างหลายๆรายเพราะเป็นการแสดงถึงความก้าวหน้าในอาชีพ ดังนั้นหากองค์กรมีความจำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงตำแหน่งไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆก็ควรเรียกลูกจ้างมาคุยและทำความเข้าใจกันให้เรียบร้อยเสียก่อน ใจเขาใจเราเนอะ

ติดต่องาน ว่าความงานสอนหรืองานที่ปรึกษา ขอทราบค่าใช้จ่ายเบื้องต้น inbox

#ลดตำแหน่ง #ลดเงินเดือน #สมัครงาน #สัญญาจ้าง #ค่าชดเชยรายได้ #ค่าจ้าง #ประกันสังคม #เกษียณ #เงินเดือน #บริษัท #ค่าชดเชย #เจ้านาย #กฎหมายแรงงาน #ลาออก

15/11/2023

คำศัพท์กฎหมายแรงงานภาษาอังกฤษ
วันนี้ขอนำเสนอเกี่ยวกับ คำศัพท์ที่เจอบ่อยๆในหมวดหมู่ของ ค่าชดเชย
ลองเซฟไว้อ่านกันนะคะ

#ค่าจ้าง #ออฟฟิศ #ทดลองงาน #เลิกจ้าง #นายจ้าง #บริษัท #ค่าชดเชย #ลูกน้อง #ลูกจ้าง #เจ้านาย #ลาออก #ไล่ออก #แรงงาน #กฎหมายแรงงาน

15/11/2023

ถามประเด็นข้อกฎหมายแล้วก็ยังมีคนถาม คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานเลยตั้งใจว่าจะนำมาแชร์ บ่อยๆเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์บ้าง อย่าลืมติดตามกันนะคะ

#ค่าจ้าง #ออฟฟิศ #ลาคลอด #ลากิจ #เงินเดือน #เลิกจ้าง #บริษัท #นายจ้าง #ค่าชดเชย #ที่ปรึกษากฎหมาย #ลูกจ้าง #เจ้านาย #กฎหมายแรงงาน

15/11/2023

เตือนด้วยวาจาหลายรอบหลายหนแต่ไม่แก้ไขสักทีแบบนี้เลิกจ้างเลยได้ไหม??

ในทางกฎหมายกรณีลูกจ้างฝ่าฝืนระเบียบข้อปังคับหรือคำสั่งของนายจ้างกรณีไม่ร้ายแรงนายจ้างต้องตักเตือนลูกจ้างเป็นหนังสือการที่นายจ้างเคยตักเตือนลูกจ้างด้วยวาจาหลายครั้งจะถือว่าเท่ากับเป็นการตักเตือนเป็นหนังสือแล้วไม่ได้

เพราะมิใช่การเตือนเป็นหนังสือ ตาม ม.119(4) แห่งพรบ.คุ้มครองแรงงานฯ

ดังนั้น การนายจ้างเลิกจ้างเพราะผิดซ้ำคำเตือนทางวาจาจึงต้อง จ่ายค่าชดเชย

ปัญหาว่านายจ้างลงโทษเตือนด้วยวาจา แต่บันทึกการลงโทษไว้เป็นลายลักษณ์อักษรจะถือเป็นการตักเตือนเป็นหนังสือหรือไม่ เช่น นายจ้างกำหนดโทษไว้ 4 สถาน คือ ตักเตือนด้วยวาจา ตักเตือนเป็นหนังสือพักงานและเลิกจ้างหากลูกจ้างทำผิดไม่ร้ายแรง นายจ้างลงโทษตักเตือนด้วยวาจา
แต่บันทึกการตักเตือนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร กรณีนี้เห็นได้ว่าเป็นการเตือนด้วยวาจาอันเป็นโทษเบาสุดไม่ใช่การเตือนเป็นหนังสือถือว่าตักเตือนเป็นหนังสือไม่ได้

*กรณีทำผิดร้ายแรงนายจ้างไม่ต้องเตือนเลิกจ้างได้เลย***

แต่อย่างไรก็ดีแม้ว่าการเตือนด้วยวาจาไม่มีผลในทางกฎหมายที่จะไปในการเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยได้ แต่นายจ้างหลายรายก็ได้กำหนดให้นำเอาสถิติการขาดลามาสายที่เตือนทางวาจาบ่อยๆมาใช้เป็นเกณฑ์ในการขึ้นค่าจ้าง โบนัส ประจำปีของลูกจ้างได้และไม่ผิดกฎหมายแต่อย่างใด

ติดต่องานว่าความ งานสอน งานที่ปรึกษา สามารถสอบถามราคาเบื้องต้นได้ใน inbox
#ข้อบังคับบริษัท #หนังสือเตือน #พักงาน #มนุษย์ออฟฟิศ #ใบเตือน #ชดเชย #พนักงานออฟฟิศ #เตือนด้วยวาจา

09/11/2023

🔎 https://search.ipthailand.go.th/
💻 ระบบบริการค้นหาข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เป็นระบบที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศไทยได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ระบบนี้ครอบคลุมข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่าง ๆ ได้แก่

- เครื่องหมายการค้า
- สิทธิบัตร
- อนุสิทธิบัตร
- สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
- ลิขสิทธิ์
- สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

📌 ระบบบริการค้นหาข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา มีเครื่องมือและฟังก์ชันที่หลากหลาย ช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

📌 การค้นหาความเหมือนคล้ายเครื่องหมายการค้าด้วยภาพ ช่วยให้ค้นหาได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังสามารถ
- ค้นหาด้วยหมวดหมู่ : ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาตามหมวดหมู่ของทรัพย์สินทางปัญญาที่ต้องการค้นหา เช่น เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เป็นต้น
- ค้นหาด้วยคำสำคัญ : ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาด้วยคำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาที่ต้องการค้นหา เช่น ชื่อเจ้าของเครื่องหมายการค้า วันที่ยื่นคำขอ เป็นต้น
- ค้นหาด้วยหมายเลข : ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาด้วยหมายเลขอ้างอิงของทรัพย์สินทางปัญญา เช่น เลขที่คำขอเครื่องหมายการค้า เลขที่สิทธิบัตร เป็นต้น

📌 การใช้งานระบบบริการค้นหาข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาเข้าใช้งานที่เว็ปไซต์ https://search.ipthailand.go.th/

📌 ระบบบริการค้นหาข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา พัฒนาขึ้นเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศ เป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญสำหรับผู้ประกอบการ เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา และผู้ที่สนใจข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา ช่วยให้ผู้ใช้สามารถนำข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงความต้องการ

#กรมทรัพย์สินทางปัญญา #ทรัพย์สินทางปัญญา

09/11/2023

🔺อย่างที่รู้กันว่าผลงานเพลงเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามที่กฎหมายกำหนดโดยให้ความคุ้มครองแก่ผู้สร้างสรรค์ทันที และเจ้าของผลงานมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะทำการใดๆ ต่องานนั้น
🔺แล้วถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบเพลงนั้นมากๆ จนอยากนำเพลงนั้นมาร้อง Cover เราจะทำอย่างไรได้บ้าง เพื่อใม่ให้เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
🔺ร้องเพลง cover ยังไงไม่ให้ละเมิดลิขสิทธิ์
1.เลือกเพลงจากค่ายเพลงที่อนุญาตให้นำเพลงมา Cover
2.ทำหนังสือขออนุญาตนำเพลงมาร้อง Cover หรือคอมเมนต์ใต้คลิป รอให้เจ้าของลิขสิทธิ์มาอนุญาตแล้ว capture ไว้เป็นหลักฐาน
3.ซื้อลิขสิทธิ์เพลงนั้นมา Cover
🔺เพียงเท่านี้ เราก็สามารถนำเพลงมา Cover โดยไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ได้แล้ว

#กรมทรัพย์สินทางปัญญา #ทรัพย์สินทางปัญญา #ลิขสิทธิ์

09/11/2023

คำศัพท์น่ารู้เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัย (Security)

#สคส

09/11/2023

😎 ค้นบ้าน "ไม่มีหมาย" ทำได้หรือไม่?
https://justicechannel.org/read/lawget/lawget46-2-house-search-warrant
🏠 คำว่า “หมายค้น” นั้น หมายถึง หนังสือที่ออกโดยศาล สั่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ เข้าทำการตรวจค้นสิ่งผิดกฎหมายในที่รโหฐาน
🏠 คำว่า “ที่รโหฐาน” นั้น ในทางกฎหมายให้หมายความถึง ที่ต่างๆ ซึ่งมิใช่ที่สาธารณสถานและคำว่า “ที่สาธารณสถาน” นั้น ประมวลกฎหมายอาญาให้หมายความว่า สถานที่ใดๆ ซึ่งประชาชนมีความชอบธรรมที่จะเข้าไปได้
ดังนั้น ที่รโหฐานจึงหมายถึง สถานที่ใดๆ ซึ่งประชาชนไม่มีความชอบธรรมที่จะเข้าไปได้ หรือเป็น “ที่ส่วนตัว” อันแสดงถึงเจตนาหวงกันของเจ้าของ หรือผู้ครอบครอง อันได้แก่ เคหสถาน สำนักงานในความครอบครองของผู้อื่น อสังหาริมทรัพย์ในความครอบครองโดยปกติสุขของผู้อื่น ซึ่งการครอบครองโดยปกติสุขจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อผู้ครอบครองได้แสดงออกให้เห็นภายนอกว่า ได้มีการหวงกันการเข้าไปของบุคคลอื่นๆ เช่น ด้วยการล้อมรั้วขึงลวดหนาม เป็นต้น
🌞 #เวลากลางวัน หากไม่มีหมายค้นหรือคำสั่งศาล ห้ามค้นในที่รโหฐาน ยกเว้น “เมื่อเกิดเหตุร้าย”
-ปรากฎความผิดซึ่งหน้า กระทำในที่รโหฐาน
-มีเสียงร้องให้ช่วยเหลือ หรือมีเหตุร้ายเกิดขึ้น
-บุคคลที่ทำความผิดซึ่งหน้า หลบหนีเข้าไปหรือซ่อนตัว
-มีพยานหลักฐานตามสมควรว่าสิ่งของที่มีไว้ได้มาหรือใช้ในการกระทำความผิด
-เมื่อผู้ที่ต้องถูกจับเป็นเจ้าบ้านและการจับมีหมายจับ หรือจับตาม มาตรา 78

🌙 #ในเวลากลางคืน หากไม่มีหมายค้นหรือคำสั่งศาล ห้ามค้นในที่รโหฐาน ยกเว้น “เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินอย่างยิ่ง หรือมีกฎหมายอื่นบัญญัติให้ค้นได้เป็นพิเศษ”
-เมื่อเริ่มค้นตั้งแต่กลางวันแล้วยังไม่เสร็จ ต้องค้นต่อในเวลากลางคืน กรณีหมายค้นระบุว่า “ต้องค้นให้เสร็จสิ้น”
-เมื่อมีเหตุฉุกเฉินให้ค้นได้เป็นพิเศษ เช่น หากไม่ค้นทันทีผู้ร้ายจะหลบหนีไปได้ พยานหลักฐานจะ--สูญหายหรือถูกทำลาย
-ค้นเพื่อจับผู้ดุร้ายหรือผู้ร้ายสำคัญ แต่ต้องได้รับอนุญาตพิเศษจากศาลก่อน (ผู้ดุร้าย เช่น คนจิตไม่ปกติ จิตใจโหดเหี้ยมทารุณ เคยทำร้ายผู้อื่นมาก่อน/ ผู้ร้ายสำคัญ เช่น ผู้ทำความผิดอุกฉกรรจ์ ฆ่าคนตาย ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์)
❌*ห้ามบุคคลในที่สาธารณสถาน ยกเว้น เมื่อพนักงานฝ่ายปกครอง หรือ ตำรวจ มีเหตุสงสัยว่ามีสิ่งของในความครอบครองเพื่อจะใช้กระทำความผิด หรือได้มาโดยการทำความผิด หรือมีไว้เป็นความผิด
✅**ถ้าเจ้าของบ้านหรือผู้ครอบครองทรัพย์ “ยินยอมให้ค้น” สามารถค้นได้

ที่มา: #ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2(13), 92-93, 96
https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=711251&ext=pdf

ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง:
“ค้น” ต้องมีหมายหรือคำสั่งศาล!
https://justicechannel.org/read/lawget46-1-precept
คำนี้ในกฎหมาย: หมายค้น
https://justicechannel.org/read/justice-litigation/law-vocab-11
หมายเรียก หมายจับ หมายค้น
https://justicechannel.org/read/justice-litigation/justice-litigation-volume13

#หมายค้น #ค้นบ้าน #สำนักงานกิจการยุติธรรม #กฎหมายน่ารู้

09/11/2023

อยากรู้เรื่องที่ดิน ต้องที่นี่ !!! 📌 ซื้อ-ขายที่ดินยังไงไม่ให้ถูกหลอก ประเภทเอกสารสิทธิ์ที่ดินที่ต้องรู้!!

การซื้อ – การขาย การโอน การจำนองที่ดิน เราไม่สามารถทำได้กับที่ดินทุกประเภท เพราะเอกสารสิทธิ์ในแต่ละประเภทนั้นให้การใช้ประโยชน์ที่ดินแตกต่างกันไป เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายจากความไม่รู้หลังจากการทำธุรกรรมต่างๆเกี่ยวกับที่ดิน สิ่งที่สำคัญที่เราควรรู้ไว้ดังนี้ !!! 👇

✅ ประเภทของเอกสารที่ดิน ที่ ซื้อ ขาย โอน จำนองได้ ✅

1. เอกสารสิทธิ์ที่ดิน น.ส.3 ก. (ครุฑสีเขียว)
คือ หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (สิทธิครอบครองทำประโยชน์) เป็นหนังสือที่ทางราชการออกให้เพื่อรับรองว่าเจ้าของสามารถทำประโยชน์ในพื้นที่นั้นๆได้ โดยที่ดินจะมีระวางรูปถ่ายทางอากาศชัดเจน และมีการกำหนดตำแหน่งที่ดินในระวางรูปถ่ายทางอากาศไว้เป็นหลักแหล่ง (นายอำเภอท้องถิ่นเป็นผู้รับรอง) ถึงแม้จะมีขอบเขตชัดเจน แต่ น.ส.3 ก. ก็ยังไม่ใช่โฉนด ยังไม่มีกรรมสิทธิ์ แต่สามารถซื้อขาย โอน จำนองธนาคารได้

2. เอกสารสิทธิ์ที่ดิน น.ส.3 , น.ส.3 ข. (ครุฑสีดำ)
คือ หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (สิทธิครอบครองทำประโยชน์) เป็นหนังสือที่ทางราชการออกให้แก่ผู้ครอบครองที่ดินทั่ว ๆ ไป พื้นที่จะไม่มีระวางภาพถ่ายทางอากาศ มีลักษณะเป็นแผนที่รูปลอยๆ อาจใช้การอ้างอิงวัตถุหรือต้นไม้ในบริเวณนั้นเพื่อเขียนร่างแผนที่ ไม่มีการกำหนดตำแหน่งที่ดินแน่นอน หรือบางกรณีใช้ออกในพื้นที่ที่ไม่มีระวางรูปถ่ายทางอากาศ ข้อแตกต่างของ น.ส.3 และ น.ส.3 ข. คือ น.ส.3 นายอำเภอท้องที่เป็นผู้ออกหนังสือรับรองให้ ส่วน น.ส.3 ข. เจ้าหน้าที่ที่ดินเป็นผู้ออกหนังสือรับรองแสดงถึงสิทธิ์การครอบครองให้ แต่ยังไม่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ

3. โฉนดครุฑแดง โฉนดที่ดิน น.ส.4 (ครุฑสีแดง)
คือ หนังสือที่ทางราชการหรือกรมที่ดินออกให้ตามประมวลกฎหมายเพื่อเป็นการแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินของผู้ที่เป็นเจ้าของ หากผู้ใดมีโฉนดไว้ในครอบครองก็ถือได้ว่ามีกรรมสิทธิ์ในที่ดินผืนนั้นอย่างสมบูรณ์ โฉนดที่ดินนับว่าเป็นเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ที่ชัดเจนที่สุด ได้รับการรับรองจากทางราชการอย่างเป็นทางการ เจ้าของที่มีชื่อหลังโฉนดสามารถใช้สิทธิประโยชน์จากที่ดินนั้นได้อย่างเต็มที่ มีสิทธิถูกต้องตามกฎหมาย สามารถซื้อขาย โอน จำนอง ค้ำประกันได้

❎ ประเภทของเอกสารที่ดิน ที่ ซื้อ ขาย โอน จำนอง “ไม่ได้“ ❎

1. เอกสารสิทธิ์ที่ดิน ส.ป.ก.4-01 ครุฑแดง/ครุฑน้ำเงิน
คือ เอกสารสิทธิ์ให้ประชาชนเข้าทำประโยชน์ในเขตปฎิรูปที่ดิน เป็น สิทธิในการทำเกษตรกรรม และการจัดที่อยู่อาศัยในที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เจ้าของมีเพียงสิทธิในการครอบครองเพื่อใช้ประโยชน์ในการเกษตรเท่านั้น ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ออกโฉนดไม่ได้ ห้ามซื้อห้ามขาย ห้ามโอนขายสิทธิ์ให้คนอื่น ที่ไม่ใช่ทายาทของเจ้าของสิทธิ และหากทายาทได้รับเป็นมรดกตกทอดไปแล้วก็ต้องใช้ประโยชน์โดยการทำเกษตรกรรมเท่านั้น
– ใช้เฉพาะงานเกษตรเท่านั้น จะใช้ทำประโยชน์อื่นไม่ได้
– ผู้ครอบครอบทำประโยชน์ในที่ดิน ส.ป.ก.4-01 จะต้องมีฐานะยากจน
– ได้ครอบครัวละไม่เกิน 50 ไร่
– สามารถโอนได้ แบ่งแยกได้ มรดกตกทอดได้ ภายในครอบครัว (ตามเงื่อนไขรัฐ)
– ห้ามซื้อ-ขาย
– ให้เช่าได้ เพื่อการเกษตรเท่านั้น (ตามเงื่อนไขรัฐ)
– ไม่สามารถจำนองได้ ยกเว้น เป็นโครงการของรัฐที่อนุญาติให้ใช้เอกสารสิทธิ์ ส.ป.ก 4-01 เป็นประกันได้
– มีสิ่งปลูกสร้างเพื่อการเกษตรได้ตามสมควร
– สามารถคืนให้รัฐได้ หากไม่ต้องการใช้งานแล้ว
– เลิกงานเกษตรต้องคืนรัฐ
– ผิดเงื่อนไขรัฐยึดคืน
*ข้อสังเกต* ‼️ เอกสารสิทธิ์ ที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 จะมีทั้งแบบที่เป็น ตราครุฑสีน้ำเงิน และตราครุฑสีแดงคล้ายกับโฉนดที่ดิน สังเกตง่ายๆ คือ ที่ดิน ส.ป.ก. 4-01ครุฑแดง ข้อความที่หัวเอกสารสิทธิ์ คือ “หนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฎิรูปที่ดิน” ส่วน โฉนดที่ดิน น.ส.4 ครุฑแดง ข้อความที่หัวเอกสารสิทธิ์ คือ “โฉนดที่ดิน”

2. เอกสารสิทธิ์ที่ดิน น.ส.2 (ใบจอง)
คือ เป็นหนังสือที่ทางราชการออกให้ประชาชน เพื่ออนุญาตให้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินเป็นการชั่วคราว โดยเอกสารใบจองนี้จะเป็นเอกสารที่แสดงว่าราชการยินยอมให้เราครอบครอบที่ดินได้(เป็นการชั่วคราว) ตามประมวลกฎหมายการจัดสรรที่ดินทำกินให้กับประชาชน
โดยมีข้อแม้ว่าผู้มีใบจองจะต้องเริ่มทำประโยชน์ในที่ดินภายใน 6 เดือนหลังราชการให้ใบจอง และต้องทำประโยชน์ในที่ดินให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับใบจอง โดยประชาชาชนจะต้องทำประโยชน์ในที่ดินเกิน 75% ของที่ดิน
*ข้อควรระวัง* ⚠️ สำหรับการซื้อขายที่ดินประเภทนี้ คือที่ดินที่มีใบจองนี้จะโอนให้แก่บุคคลอื่นไม่ได้ แต่สามารถตกทอดทางมรดกให้กับลูกหลานได้ ที่ดินประเภทนี้ผู้ได้รับสิทธิมีสิทธินำใบจองมาขอออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 / น.ส.3 ก. / น.ส.3 ข) หรือโฉนดที่ดินได้ แต่หนังสือรับรองสิทธิ์ที่ดินที่ออกมานั้นจะต้องตกอยู่ในบังคับห้ามโอนตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

3. ที่ดิน ภ.บ.ท.5 ใบชำระภาษีบำรุงท้องที่
คือ แบบยื่นภาษีบำรุงท้องที่ ไม่ใช่เอกสารสิทธิแสดงการครอบครองที่ดิน ที่ดินลักษณะนี้มักเป็นที่ดินมือเปล่า ที่ไม่มีเอกสารสิทธิใดๆทั้งสิ้น เป็นลักษณะของการอยู่อาศัย หรือใช้ประโยชน์สืบทอดกันมาเป็นรุ่นต่อรุ่น เจ้าของที่ดินตัวจริง คือ รัฐ โดยอาจมีการให้ใช้สิทธิอยู่อาศัยหรือทำประโยชน์ชั่วคราว อาจมีการขอเรียกเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น หรือภาษีอื่นๆจากผู้อยู่อาศัยเป็นการตอบแทน

4. ที่ดิน สทก. สิทธิทำกิน
คือ หนังสือที่ราชการออกให้เพื่อให้ประชาชนมีสิทธิทำกินในพื้นที่เขตป่าไม้ ซึ่งทางกรมป่าไม้จะเป็นผู้ออกให้ แต่หากประชาชนผู้ได้รับสิทธิไม่ทำประโยชน์ในพื้นที่ ปล่อยรกร้างติดต่อกันเกิน 2 ปี ทางกรมป่าไม้สามารถยึดคืนได้ทันที ที่ดินประเภทนี้ออกโฉนดไม่ได้ ซื้อขายหรือโอนสิทธิกันไม่ได้ ทำได้เพียงตกทอดให้ทายาททำเกษตรต่อไปเท่านั้น

📍 สิทธิในที่ดิน ตามความหมายของประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 📍
1) กรรมสิทธิ์ หมายถึง ความเป็นเจ้าของ ซึ่งบุคคลอาจเป็นเจ้าของที่ดินได้ด้วยการมีกรรมสิทธิ์โดยรัฐออกให้ ต้องมีหนังสือ “แสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน”
2) สิทธิครอบครอง หมายถึง สิทธิครอบครองในฐานะเป็นเจ้าของ โดยการทําประโยชน์ หรือการถือครอง แต่ไม่มีหนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ์ โดยรัฐจะออกหนังสือรับรองการทําประโยชน์ หรือหลักฐานที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ใช้ประโยชน์ต่างๆ จากที่ดินขึ้นอยู่กับความต้องการ ความจำเป็น ซึ่งจะต้องคำนึงสิทธิในที่ดินที่เป็นเจ้าของอยู่ด้วย

อ่านเพิ่มเติม>>https://justicechannel.org/read/law-suggestion/land-law

#ที่ดิน #สำนักงานกิจการยุติธรรม #ที่อยู่อาศัย #กรรมสิทธิ์ #เอกสารที่ดิน

09/11/2023

ช่วงนี้นักการเมืองกำลังมีประเด็นเรื่องการล่วงเกินทางเพศ

เรามาดูกันว่าภาคกฎหมายแรงงานกำหนดเรื่องการล่วงเกินทางเพศว่าอย่างไร
เบื้องต้นอยากให้ลองอ่านคำพิพากษาของศาลในคดีนี้ก่อน

คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๐๕๙/๒๕๖๐ วินิจฉัยว่า การที่โจทก์เอามือไปวางที่สันขาและโอบเอว ของนางสาว ส. ซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาในร้านซึ่งมีลักษณะเป็นดิสโกเธค โดยที่นางสาว ส. แสดงปฏิกิริยาไม่ยินยอมและปกป้องตัวเอง ในวันรุ่งขึ้นขณะนางสาว ส. ขับรถได้บอกว่าปวดที่บริเวณต้นคอ โจทก์ก็ยังใช้มือเอื้อมไปบีบตนคอของนางสาว ส. อีก นางสาว ส. ได้ใช้มือปัดออก เมื่อรถจอดติดสัญญาณไฟ โจทก์ได้พูดว่า ตกหลุมรักลูกน้องเข้าไปแล้ว พฤติกรรมดังกล่าวเป็นการคุกคามก่อความเดือดร้อนรำคาญทางเพศต่อลูกจ้าง ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๖


จริงๆ แล้วคำว่า “ล่วงเกินทางเพศ”มีความหมายกว้างกว่าการกระทำอนาจาร หรือข่มขืนกระทำชำเรา ตามประมวลกฎหมายอาญา

“การล่วงเกินทางเพศ”จึงหมายถึงการกระทำใดๆ ที่ไม่สมควรในทางจารีตประเพณีหรือจรรยามารยาท เพื่อให้บุคคลหนึ่งได้รับสัมผัสทางกาย หรือได้รับการสื่อสารในเรื่องเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ หรือความแตกต่างระหว่างเพศ โดยบุคคลที่กระทำมุ่งจะเอาเปรียบ หากำไรหรือสนองทางกามอารมณ์แห่งตน และบุคคลผู้ถูกกระทำเกิดความไม่พอใจต่อการกระทำ

ผู้เขียนเห็นว่า เมื่อพิจารณาจากมาตรา ๑๖ ที่ว่า “ห้าม...ล่วงเกินทางเพศ คุกคามหรือก่อความเดือดร้อนทางเพศ” ซึ่งจะเห็นได้ว่าการบัญญัติกฎหมายดังกล่าวสอดคล้องกับ “Sexual Harassment”

ซึ่งคำว่า “Harass” แปลว่า “ทำให้ลำบากใจ” “รบกวน” “ตอแย” “คอยรังควาน”

ความหมายของคำว่า “ล่วงเกินทางเพศ” จึงมีความหมายที่กว้างโดยมีความหมายทั้ง “การกระทำ” “การพูด” “การแสดงออก” และหมายความรวมถึง “สภาพแวดล้อมด้วย” ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการพูดจาแทะโลมพูดจาหยาบคาย พูดลามก การลวนลามด้วยคำพูด(การแซว) กริยาท่าทาง หรือการเขียนภาพลามก

และยังหมายความรวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ไม่เป็นมิตร ไม่สบายใจ อึดอัด โดยมีพื้นฐานเกี่ยวกับทางเพศ เช่น ติดภาพลามก เขียนเรื่องลามก หรือเอาภาพโป๊มาเป็นวอลเปเปอร์ของจอคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ก็ถือเป็นการล่วงเกินทางเพศทั้งสิ้น

นอกจากนั้น จะต้องพิจารณาในส่วน “ความยินยอมของลูกจ้างด้วย” ทั้งนี้ เพราะการล่วงเกินทางเพศจะต้องเกิดขึ้นด้วยการบังคับจิตใจหรือลูกจ้างไม่ยินยอม ประกอบด้วยหากลูกจ้างให้ความยินยอมก็ไม่อาจถือว่าเป็นการล่วงเกินทางเพศตามมาตรา ๑๖ นี้ได้

จากคำพิพากษาฎีกานี้จะเห็นได้ว่าพฤติกรรมการล่วงเกินทางเพศเกิดขึ้น ๓ ครั้งครั้งแรก และครั้งที่สองมีลักษณะเป็นการ “กระทำ” ส่วนครั้งที่สามเป็นการล่วงเกินทาง “การพูด” ตามคำนิยามข้างต้น เรียกได้ว่า “Harass" สุดๆ

(จริงๆ ศาลฎีกาเคยตัดสินว่าแค่ชวนไปเที่ยวในเวลากลางคืนก็ถือว่า harass แล้ว)

โดยพฤติการณ์ทั้ง ๓ กรณีนั้น “ลูกจ้างไม่ได้ยินยอมด้วย” จึงเป็น “Sexual Harassment”

แน่นอนว่าถ้าลูกจ้างยินยอมอันนี้ไม่มีปัญหา ดังนั้นนายจ้าง หรือหัวหน้างาน หรือผู้ควบคุมงาน ฯ จะจีบเด็กๆ ในสังกัดต้องระมัดระวังครับ เช็คเรทติ้งดีๆ ก่อน

#ล่วงเกินทางเพศ #กฎหมายแรงงาน

09/11/2023

ฟ้องคดีแล้วจบอย่างไร?
ลองดูที่แผนผังนี้นะคะ
สรุปง่ายๆให้แล้วค่ะ

#สัญญาจ้าง #เลิกจ้าง #นายจ้าง #ค่าชดเชย #ลูกน้อง #ลูกจ้าง #เจ้านาย #กฎหมายแรงงาน #ไล่ออก #ลาออก #แรงงาน

09/11/2023

6 เรื่อง
ที่นายจ้าง.."มักเข้าใจผิด"

1. การต่อโปร (ขยายช่วงทดลองงาน)
ออกไปเรื่อยๆไม่ทำให้ ไม่เสียค่าชดเชยและค่าตกใจ
ถ้าเลิกจ้างไม่ถูกต้อง

2. บอกเลิกจ้างถ้าไม่บอก
หรือบอกไม่ครบก่อนหนึ่งงวดการจ่ายค่าจ้าง
ต้องจ่ายค่าตกใจ

3. นายจ้างจัดวันหยุดต่ำกว่ากฎหมายกำหนดไม่ได้

4. หนังสือเตือนต้องครบองค์ประกอบการเตือน
ไม่เช่นนั้นอาจไม่มีผลตามเจตนาการเตือน

5. ดอกเบี้ยผิดนัดชำระตามพรบ.แรงงานร้อยละ 15 ต่อปี
ของเงินต้นที่ค้างชำระ นับแต่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับ

6. การทำสัญญาปีต่อปี
ไม่ได้ทำให้หยุดการนับอายุการทำงานต่อเนื่อง (ต้องดูรายละเอียดในการจ้างให้ดี)

ติดต่องานว่าความ งานสอน งานที่ปรึกษา สามารถสอบถามราคาเบื้องต้นได้ใน inbox
#สัญญาจ้างรายปี #คอมมิชชั่น #สัญญาจ้าง #ค่าจ้าง #ประกันสังคม #ออฟฟิศ #ฝึกงาน #ทดลองงาน #เกษียณอายุ #เลิกจ้าง #นายจ้าง #ค่าชดเชย #ลูกน้อง #ลูกจ้าง #เจ้านาย #กฎหมายแรงงาน #ลาออก #ไล่ออก #ลาป่วย #ลาพักร้อน

09/11/2023

บริษัท..ออกข้อบังคับการทำงานว่า "ห้ามพนักเป็นสามีภรรยากัน" ถ้าพบว่าฝ่าผืนจะให้ออก แบบนี้ก็ได้เหรอ ผิดกฎหมายแรงงานมั้ยคะพี่ทนาย??

ปัญหานี้เราเคยถามกับตัวเองตอนที่ดูหนังเรื่องATM เออรักเออเร่อ ว่ากฎแบบนี้ตั้งไปเพื่ออะไร??

เมื่อได้ทำความเข้าใจแลกเปลี่ยนมุมมองกับเพื่อนๆฝ่าย HR และผู้ประกอบการ ก็เลยได้ทราบเจตนาที่บริษัทออกข้อห้ามแปลกๆแบบนี้
โดยเพื่อนให้คำอธิบายในมุมมองของ HR และผู้ประกอบการว่า

1.เคยเจอกรณีที่ สามีภรรยาร่วมด้วยช่วยกัน
เอื้อความสะดวกในการทุจริต หรือเอาหูไปนาเอาตาไปไร่

2. เจอปัญหาทะเลาะวิวาทความมึนตึงในแผนกจนเพื่อร่วมงานอึดอัด ดังนั้น ใครที่มีสามีหรือภรรยามาสมัคร บริษัทจึงไม่พิจารณาที่จะรับอีกคนเลย หรือเมื่อพบว่าเป็นแฟนกันหรือสมรสกันภายหลังทำงานบริษัทเดียวกัน บริษัทก็จะให้คนใดคนหนึ่งพิจารณาลาออกหรือไล่ออกหรื
อสิ้นสุดสภาพการจ้างแล้วแต่กรณี เพราะเหตุที่กล่าวไปข้างต้น ไม่ใช่อยากจะขวางทางรักให้บาปกรรมแต่อย่างใด

ซึ่งนั่นเป็นมุมมองของการบริหารพนักงานขององค์กรนั้นๆ แต่ในมุมมองของกฎหมายและผลของการที่บริษัทให้คนใดคนหนึ่งพิจารณาลาออกหรือไล่ออกเนื่องจากกฎดังกล่าว เราขอให้ความเห็นดังนี้ค่ะ

1) กรณีพบแล้วไล่ออก !! แม้กำหนดในข้อบังคับบริษัทก็ไม่สามารถไล่ออกโดยไม่จ่ายค่าชดเชยได้ เพราะการที่พนักงานแต่งงานกับคนในบริษัทเดียวกันไม่ได้เป็นความผิดตามพรบ.คุ้มครองแรงงานมาตรา 119 หรือแม้แต่มีกำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทว่า "ห้ามแต่งงานหรือเป็นแฟนกับพนักงานในบริษัทเดียวกันหากพบจะถูกไ
ล่ออก"

ในความเห็นของเราเรามองว่าเป็นข้อตกลงที่ไม่เป็นธรรมและไม่สมควรแก่เหตุ หากเลิกจ้างด้วย
เหตุดังกล่าวนายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยและค่าบอกกล่าวล่วงหน้า (หากให้ออกโดยไม่แจ้งล่วงหน้า) รวมไปถึงอาจถูกฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมด้วย

ในส่วนความเห็นเรานะ เรื่องรักชอบกันนี่ห้ามกันยากเหมือนเพลงๆนึงที่เราชอบฟัง มันมีท่อนนึงร้องว่า "ห้ามน้ำไม่ไหล ห้ามไฟไม่ให้มีควัน
ห้ามอาทิตย์ห้ามดวงจันทร์ หยุดแค่นั้น ค่อยห้ามดวงใจ"

แต่ก็นะ.. บริษัทซึ่งเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของเรามีข้อห้ามไว้แบบนั้น หากเราไปรักชอบใครในบริษัทหรือวางแผนจะตกลงปลงใจกันแล้วอาจจะต้องหาทางออกทางถอยในเรื่องดังกล่าวไว้ หรืออีกทางก็เดินลุยเข้าไปตรงๆเลย แล้วคุยถึงเรื่องค่าชดเชย เพราะเราก็มีความเห็นแบบที่เราบอกไป คือ

เรื่องนี้ต่อให้มีข้อบังคับไว้หรือต่อให้มีในสัญญาจ้างแต่การรักกันแต่งงานกันก็ไม่ได้เป็นการกระทำอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือฝ่าฝืนคำสั่งนายจ้างตามมาตรา 119(4) แต่อย่างใด

ส่วนทางนายจ้างเอง การออกข้อบังคับ
ตราบใดที่ไม่ขัดกับกฎหมาย ไม่กำหนดสิทธิ์ลูกจ้างให้ต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด ก็สามารถทำได้แต่อาจจะต้องพินิจพิเคราะห์นิดนึงว่า
บางกฎบางข้อบังคับออกมาแล้วบังคับใช้ได้จริงหรือไม่สอดคล้องกับกฎหมายหรือเปล่า
มีตัวอย่างคำพิพากษาหรือการดำเนินการในทางนั้นหรือไม่ หรือถ้าไม่ออกข้อบังคับแบบนั้น
สามารถหลีกเลี่ยงบริหารจัดการกับปัญหานั้นๆได้อย่างไรบ้าง

สุดท้ายนี้ถ้าไม่อยากยุ่งยากในการคิดข้อบังคับหรือต้องการให้ช่วยตรวจร่างข้อบังคับ หรือสัญญาต่างๆก็ขอให้คิดถึงคลีนิคกฎหมายแรงงานสักครั้งถ้ำไม่ได้คิดถึงใคร 💙😊

ติดต่องานว่าความ งานสอน งานที่ปรึกษา สามารถสอบถามราคาเบื้องต้นได้ใน inbox
#สัญญาจ้าง #เลิกจ้างไม่เป็นธรรม #เลิกจ้าง #บริษัท #นายจ้าง #ลูกน้อง #ที่ปรึกษากฎหมาย #เจ้านาย #ลูกจ้าง #กฎหมายแรงงาน #ไล่ออก #ข้อบังคับบริษัท

09/11/2023

นายจ้างประจาน!!
ติดประกาศใบเตือนได้หรือไม่?

สำหรับคำถามนี้ต้องแยกเป็น 2 ประเด็นคือ

1)ทำได้หรือไม่ และ
2)ถ้าทำได้ทำได้แค่ไหน

หากเทียบเคียง ตาม ฎ.2171/2542 เมื่อลูกจ้างกระทำผิดวินัยเกี่ยวกับการทำงาน "นายจ้างย่อมมีอำนาจออกหนังสือตักเตือนและมีอำนาจนำหนังสือตักเตือนไปประกาศให้ลูกจ้างผู้กระทำผิดวินัยและลูกจ้างอื่นทราบได้"

การที่ลูกจ้างผู้กระทำผิดวินัยไปฉีกทำลายประกาศหนังสือตักเตือนของนายจ้างโดยพลการ ทำให้ทรัพย์สินคือหนังสือตักเตือนของนายจ้างต้องเสียหายและขาดประโยชน์ และอาจทำให้ลูกจ้างอื่นเอาอย่าง ทำให้นายจ้างไม่ สามารถปกครองบังคับบัญชาลูกจ้างได้ การกระทำของลูกจ้างดังกล่าวจึงเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง

จากแนวคำพิพากษาดังกล่าวจึงตอบคำถามว่านายจ้างสามารถติดประกาศหนังสือเตือนได้

แต่!! การเขียนหนังสือเตือนก็ควรเป็นไปตามองค์ประกอบหนังสือเตือนและเขียนให้ลูกจ้างเข้าใจได้ถึงการกระทำความผิดพอที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและไม่กระทำซ้ำ แต่ต้องไม่ใช่การ การใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สาม โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่น เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง ซึ่งการโพสต์ข้อความที่เป็นความผิดในข้อหาหมิ่นประมาทจะเป็นเรื่องเท็จหรือเรื่องจริงก็ผิด

ทราบแบบนี้แล้ว หากนายจ้างต้องการใช้สิทธิ์ ในการบริหารและกำกับระเบียบวินัยพนักงาน ก็สามารถทำได้ แต่ต้องตรวจสอบถ้อยคำ ให้ชัดเจนและเป็นการป้องกันติดตาม สมควร อย่าพสต์เอาสะใจ มันอาจทำร้ายชีวิตใครมากกว่าที่คิด ในทางตรงกันข้ามหากพิสูจน์ได้ว่าลูกจ้าง
ทุจริตและประสงค์ดำเนินคดีก็ให้ใช้สิทธิ์ตามกฎหมาย อย่าใช้อารมณ์เพราะในกรณีที่ใช้อารมณ์จะมีแต่ความสูญเสียเกิดขึ้นทั้งสองฝ่าย

ติดต่องานว่าความ งานสอน งานที่ปรึกษา
สามารถสอบถามราคาเบื้องต้นได้ใน inbox
#หนังสือเตือน #พักงาน #สอบสวน #สัญญาจ้าง #ค่าจ้าง #ออฟฟิศ #ลาคลอด #ลากิจ #ทดลองงาน #เลิกจ้าง #นายจ้าง #บริษัท #ค่าชดเชย #ลูกน้อง #ลูกจ้าง #เจ้านาย #กฎหมายแรงงาน

09/11/2023

นายจ้างประเมินคะแนนให้เป็น 0 ลูกจ้าง มีสิทธิ์ ฟ้อง ขอให้ประเมินใหม่ได้!!

วันนี้ไปเจอฎีกานึงมาน่าสนใจ เป็นฎีกาที่เกี่ยวกับลูกจ้างรายนึงได้ไปดำเนินการฟ้องนายจ้างกรณีที่นายจ้างประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นศูนย์ ซึ่งคะแนนผลการปฏิบัติงานเป็นศูนย์นี้ดันไปอยู่ในหัวข้อ ความรับผิดชอบงาน ดังนั้นหากได้ 0 ในหัวข้อความรับผิดชอบนี้ก็อาจจะเข้าใจได้ว่าเราไม่มีความรับผิดชอบอะไรเลย ทั้งที่ร่วมงานมาทั้งปีไม่มีงานอะไรเสร็จเลยซึ่งมันเป็นไปได้ค่อนข้างยาก

ลูกจ้างก็ไม่เห็นด้วยและรู้สึกว่าอาจจะถูกเลิกจ้างจากการประเมินแบบนี้หรืออาจจะไม่ได้โบนัสหรือการปรับเงินเดือนเพิ่มก็เป็นได้

ซึ่งเป็นประเด็นว่าในเมื่อนายจ้างยังไม่ได้เลิกจ้างเลยแต่ประเมินไม่เป็นทำแบบนี้ลูกจ้างทำอะไรได้บ้างในคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7621/2559 ก็มีการวินิจฉัยไว้ชัดเจนว่าในกรณีนี้ ศาลมองว่าการประเมินการปฏิบัติงานจะเป็นการกลั่นแกล้งหรือไม่ ก็ เป็นกรณีที่ถูกโต้แย้งสิทธิเกี่ยวกับสภาพการจ้างตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความแพ่ง มาตรา 55 ลูกจ้างยังมีอำนาจฟ้องประกอบกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานมาตรา 31

บางท่านอ่านมาถึงตรงนี้ ก็อาจจะมีความรู้สึกว่าถ้าไปฟ้องอย่างนั้นโอกาสในการร่วมงานต่อไปก็ยากน่ะสิ ใครจะไปทำ??

ใครกำลังคิดแบบนี้อยู่ก็อยากจะชี้แจงให้ทราบว่าต้องมีคนทำมาก่อนแล้วสิคะถึงมีฎีกา ส่วนทำไมเขาถึงทำหรือจะอยู่ต่อยังไงนั้นต่างก็เป็นเหตุผลส่วนตัวที่แต่ละคนต้องพิจารณาถึงผลได้ผลเสียกันเอาเองค่ะ

#ประเมิน #ประเมินพนักงาน #ประเมินผลงาน #ผลการปฏิบัติงาน #บริษัท #นายจ้าง #ลูกน้อง #ลูกจ้าง #กฎหมายแรงงาน

09/11/2023

นายจ้างสามารถหักเงินค่าจ้างเพื่อชำระหนี้ "กยศ" ได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมก่อน

อันนี้เป็นประเด็นที่มีการสอบถามกันใน Open Chat ว่านายจ้างจำเป็นจะต้องขอความยินยอม ก่อนที่จะหักค่าจ้างผู้ชำระหนี้กองทุนกยศ.หรือไม่?? ตอบใน Open แชทไปแล้วแต่เห็นว่าเรื่องนี้เป็นประโยชน์และยังมีหลายคนที่สงสัยเลยขอเอามาตอบหน้าเพจด้วย

ลำดับการหักเงินเดือนกองทุนอยู่ในลำดับ 3 โดย
1. ลำดับแรกเป็นการหักภาษี ณ ที่จ่าย
2. ลำดับที่ 2 หักกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน และประกันสังคม และ
3. ลำดับที่ 3 หักเงินกองทุน กยศ.

โดยกฎหมายกำหนดให้นายจ้างผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินมีหน้าที่ตามกฎหมายต้องหักค่าจ้างอันเป็นเงินได้พึงประเมินของผู้กู้ยืมเงินซึ่งเป็นลูกจ้างเพื่อชำระหนี้กู้ยืมคืนตามจำนวนที่กองทุนแจ้งให้ทราบ ซึ่งถือเป็นการหักเพื่อชำระเงินอื่นตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว้ตามมาตรา 76 (1) แห่งพรบคุ้มครองแรงงานบริษัทจึงสามารถหักค่าจ้างของลูกจ้างได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างก่อน ( ข้อหารือกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่รอง 0505/2281 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2564)

และหากนายจ้างไม่ดำเนินการหัก ฯลฯ ตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2560 ได้ระบุให้ นายจ้างจะต้องชดใช้เงินที่ต้องนำส่งในส่วนของผู้กู้ยืมเงินตามจำนวนที่กองทุนแจ้งให้ทราบและต้องจ่ายเงินเพิ่มในอัตราร้อยละสองต่อเดือนของจำนวนเงินที่นายจ้างยังไม่ได้นำส่งหรือตามจำนวนที่ยังขาดไปแล้วแต่กรณี

#หนี้สิน #กยศ #ค่าจ้าง #เงิน #เงินเดือน #บริษัท #ลูกน้อง #ลูกจ้าง #เจ้านาย #กฎหมายแรงงาน

09/11/2023

เงินชดเชย บริษัทแบ่งจ่ายได้หรือไม่

เชื่อว่าหลายคนยอมรับข้อเสนอการแบ่งจ่ายค่าชดเชยเพราะเห็นใจกันและกันในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ แต่ หากถึงงวดจ่ายแล้วไม่ได้ตามตกลงหล่ะ ไปยังไงต่อนี้ คลินิกกฎหมายแรงงานขอแนะนำสิทธิ เบื้องต้นให้ได้ทราบ ดังนี้

1. เมื่อนายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างโดยที่ไม่มีเหตุตาม
พรบ.คุ้มครองแรงงาน มาตรา 119 นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับลูกจ้างตามอัตราที่ระบุไว้ใน พรบ.คุ้มครองแรงงาน มาตรา 118

2. ตามกฎหมายค่าชดเชยจ่ายวันที่เลิกจ้างและไม่สามารถผ่อนค่าชดเชยเป็นงวด ๆ ได้ มิเช่นนั้นนายจ้างจะต้องจ่ายดอกเบี้ยในส่วนที่ค้างจ่ายค่าชดเชย ร้อยละ 15 ต่อปี (ม.9)

3. กรณีที่นายจ้างไม่สามารถชำระเต็มจำนวน นายจ้างอาจจะทำข้อตกลงกับลูกจ้างโดยขอผ่อนจ่ายได้(กฎหมายไม่ได้ห้าม) กรณีลูกจ้างทำข้อตกลงโดยในข้อตกลงมีข้อความว่าลูกจ้างยินยอมผ่อนจ่ายค่าชดเชยก็สามารถทำได้ เพราะการตกลงผ่อนจ่ายไม่ใช่ข้อตกลงว่าไม่จ่าย และหากตกลงผ่อนชำระแล้วไม่ชำระตามที่ตกลงกันลูกจ้างก็มีสิทธิฟ้องเรียกค่าชดเชยนั้นได้ (ฎีกาที่ 15780/2555)

4. การทำข้อตกลงกับลูกจ้างโดยขอผ่อนจ่ายค่าชดเชยจึงสามารถบังคับกันได้ไม่ตกเป็นโมฆะ เพราะลูกจ้างมีอิสระในการตัดสินใจ ไม่อยู่ภายใต้ปังคับของนายจ้าง

4. ข้อตกลงดังกล่าวมีลักษณะเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความ ทำให้หนี้ค่าชดเชยระงับไป กลายเป็นหนี้ใหม่ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ

5. หากนายจ้างไม่ชำระตามสัญญาก็สามารถฟ้องร้องบังคับที่ศาลแรงงานได้ แต่จะไปยืนคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานให้ออกคำสั่งให้นายจ้างจ่ายไม่ได้เพราะเงินตามสัญญาดังกล่าวมิใช่เงินตามพรบคุ้มครองแรงงานแล้ว ใครพบปัญหานี้อยู่ ลองอ่านให้จบและทบทวนสิทธิหน้าที่ก่อนไปดำเนินการต่อในส่วนที่เกียวข้องนะคะ

#ค่าชดเชยรายได้ #ค่าจ้าง #เงิน #ออฟฟิศ #เงินเดือน #เลิกจ้าง #บริษัท #ค่าชดเชย #ที่ปรึกษากฎหมาย #ลูกจ้าง #เจ้านาย #กฎหมายแรงงาน #ไล่ออก #ลาออก

30/10/2023

รวมความรู้หลากหลายเรื่อง...ของปัญหาชวนปวดหัว ปัญหาใกล้ตัว...ที่แก้ไขได้ด้วยกฎหมาย

1. ผ่อนรถต่อไม่ไหว ควรไปต่อหรือพอแค่นี้

1.1 ขาดผ่อนรถกี่งวดถึงจะโดนยึดรถได้ https://justicechannel.org/read/lawget/qa-lawget
1.2 7 ข้อควรรู้เมื่อไฟแนนซ์มายึดรถ https://justicechannel.org/read/lawget/lawget-7-howto-car-financial
1.3 ผ่อนรถต่อไม่ไหว ควรไปต่อหรือพอแค่นี้ https://justicechannel.org/read/new-laws/newlaw51-2
1.4 ผ่อนรถต่อไม่ไหว ยกเลิกสัญญาได้ไหม
https://justicechannel.org/read/lawget/lawget-section573
1.5 รถยนต์หายในระหว่างผ่อนยังคงต้องผ่อนต่ออยู่ไหม https://justicechannel.org/read/lawget/qa-2
1.6 ซื้อรถต้องรู้ สัญญาเช่าซื้อ https://justicechannel.org/read/newlaw51-1
1.7 ซื้อรถที่ยังผ่อนไม่หมดต่อจากเพื่อน มีความผิดหรือไม่ https://justicechannel.org/read/lawget/lawget119
1.8 ทำสัญญาจองรถยนต์แล้ว วันนัดรับรถถูกเลื่อนหรือได้รถไม่ตรงปก ยกเลิกสัญญาได้หรือไม่ https://justicechannel.org/read/lawget/lawget215
1.9 รับจำนำรถ ที่ยังค้างผ่อนอยู่หรือนำรถไปขายต่อผิดกฎหมาย https://justicechannel.org/read/lawget50

2. เพื่อนบ้านก่อความเดือดร้อนรำคาญ มีทางออก

2.1 6 ทางออก...ปัญหาบ้านใกล้เรือนเคียง https://justicechannel.org/read/law-suggestion/neighbor-problems
2.2 ตัดกิ่งไม้หน้าบ้านคนอื่นที่รุกล้ำมาบ้านเราได้หรือไม่ https://justicechannel.org/read/lawget/qa-1

3. กู้เงิน-ค้ำประกัน รู้กฎหมาย ไร้ปัญหา

3.1 สัญญาเงินกู้บอกรายละเอียดไม่ครบ ควรทำหรือไม่ https://justicechannel.org/read/lawget/lawget79
3.2 จะกู้เงินให้เซ็นชื่อในเอกสารที่ไม่มีข้อความหรือลงตัวเลขจำนวนเงิน ควรเซ็นหรือไม่ https://justicechannel.org/read/lawget/qa-loan-agreement
3.3 ยืมเงินไม่มีสัญญาฟ้องศาลได้หรือไม่ https://justicechannel.org/read/lawget/qa
3.4 ปล่อยกู้ผิดกฎหมายหรือไม่ https://justicechannel.org/read/law-in-topic/law-loan
3.5 5 วิธีกู้เงินออนไลน์ยังไงไม่ให้โดนโกง https://justicechannel.org/read/lawget/lawget-5way_loan_online
3.6 เป็นหนี้ยืมเงิน เอาสิ่งของหรือทรัพย์สินชำระหนี้แทนเงินได้หรือไม่ https://justicechannel.org/read/lawget/lawget-qa-2
3.7 ตายแล้วหนี้ตายตามหรือไม่ https://justicechannel.org/read/lawget/lawget-qa
3.8 กติกาการทวงหนี้
- https://justicechannel.org/read/debt-collection-rules
- https://justicechannel.org/read/howto-5-ways-to-collect-debt
3.9 ข้อควรรู้ก่อนเป็นผู้ค้ำประกัน https://justicechannel.org/read/guarantee

4. ด่าคนอื่นพล่อยๆ เสี่ยงถูกฟ้อง

4.1 ด่าคนอื่นพล่อยๆ ผิดกฎหมายหรือไม่ https://justicechannel.org/read/lawget/qa-profane
4.2 คำดูหมิ่น https://justicechannel.org/read/law-suggestion/profane

5. ซื้อ-ขาย-โอน-ครอบครองที่ดิน อย่าคิดชะล่าใจ

5.1 ซื้อ-ขายที่ดินต้องรู้ประเภทที่ดิน https://justicechannel.org/read/law-suggestion/land-law
5.2 มีกรรมสิทธิ์ อย่าคิดชะล่าใจ คนอื่นทำอย่างไร? ได้ครอบครองปรปักษ์ https://justicechannel.org/read/land-ownership2020
5.3 เจ้าของที่ดินต้องดูแลก่อนโดนแย่ง ครอบครองปรปักษ์ https://justicechannel.org/read/law-suggestion/take-care-of-land2020
5.4 โฉนดที่ดินหายทำอย่างไร https://justicechannel.org/read/lawget/title-deed-lawget
5.5 รู้ใช้สิทธิที่กิน ส.ป.ก. https://justicechannel.org/read/law-suggestion/land-law-89

30/10/2023

#ดูไปด้วยรู้ไปด้วย สงสัยหรือไม่ ? ตายแล้วไปไหน ตายแล้วไปไหนต่อ 🤔 เราไม่สามารถรู้ได้แต่ถ้าเป็น เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับการตาย☠️ ที่นี่มีคำตอบ
จากกระแสหนัง เรื่อง สัปเหร่อ ที่ได้รับความนิยมอยู่ในตอนนี้ เพราะเรื่องความรู้กฎหมายเป็นเรื่องใกล้ตัวของทุกคน สำนักงานกิจการยุติธรรมจึงรวบรวมความรู้กฎหมายมาให้ติดตาม ตามลิ้งด้านล่าง 👇

📢 มาทางนี้!
📌 ตายแบบไหนต้องชันสูตรพลิกศพ
https://justicechannel.org/read/autopsy
📌 “แจ้งตาย” มีกำหนดระยะเวลาหรือไม่
https://justicechannel.org/read/lawget/lawget289
📌 เขาจากไปใครรับมรดก
https://justicechannel.org/read/family/inheritance-proportion
📌 ตายแล้วหนี้ตายตามหรือไม่
https://justicechannel.org/read/lawget/lawget-qa
📌 พินัยกรรมต้องทำตอนไหน
https://justicechannel.org/watch/animation/will-made-before-death

#สัปเหร่อ #ชันสูตร #ตาย #มรดก #หนี้ #พินัยกรรม #สำนักงานกิจการยุติธรรม

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง การปฏิบัติตามกฎหมาย ใน Chiang Mai?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

ประเภท

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


91/216 หมู่ที่4 ต. ท่าศาลา
Chiang Mai
<<NOT-APPLICABLE>>

Law Firms อื่นๆใน Chiang Mai (แสดงผลทั้งหมด)
ทนายนก Lawyer Nok รับปรึกษาว่าความทั่วราชอาณาจักร-All Types of Legal Work ทนายนก Lawyer Nok รับปรึกษาว่าความทั่วราชอาณาจักร-All Types of Legal Work
154/5 หมู่6 ตำบลฟ้าฮ่าม อ. เมือง
Chiang Mai, 50000

ทนาย/ที่ปรึกษา คดีแพ่ง คดีอาญา คดีครอบครัว ร่างสัญญาต่างๆ พินัยกรรม จดทะเบียนบริษัท

สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย Nakornping Inter Law สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย Nakornping Inter Law
189/1 หมู่ที่1 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
Chiang Mai, 50300

สำนักงานอดิศักดิ์ทนายความ สำนักงานอดิศักดิ์ทนายความ
สำนักงานอดิศักดิ์ทนายความ (สาขาเชียงใหม่) ศิวาลัยวิลเลจ 3 เลขที่ 104/266
Chiang Mai, 50130

รับปรึกษาปัญหากฎหมาย พูดคุยเกี่ยวก

ศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
Chiang Mai, 50300

ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมของ?

อธิป ทนายเชียงใหม่ และทีมทนายความ อธิป ทนายเชียงใหม่ และทีมทนายความ
โครงการทรีบูติคอเวนิว ต. ท่าศาลา
Chiang Mai, 50000

ปรึกษา​ปัญหากฎหมายฟรี รับว่าความทั

VJ Thailawfirm VJ Thailawfirm
111/262 M. 5 T. Meaheai Mouang
Chiang Mai, 50100

‘Victor Juris’ providing high standard legal services through a modern and trustworthy.

รับปรึกษากฎหมายเชียงใหม่ กชพรทนายความ รับปรึกษากฎหมายเชียงใหม่ กชพรทนายความ
186/17 ม. 6 ต. หนองหาร อ. สันทราย จ. เชียงใหม่
Chiang Mai, 50290

ปรึกษากฎหมายเบื้องต้นฟรี คดีครอบครัว มรดก กู้ยืม ร่างสัญญา รับว่าความ คดีแพ่ง อาญา

ศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟูสิทธิชุมชนท้องถิ่น - CPCR ศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟูสิทธิชุมชนท้องถิ่น - CPCR
199/332 ม. 2 หมู่บ้านสวนนนทร ซ. 7/2 ต. หนองจ๊อม อ. สันทราย จ. เชียงใหม่
Chiang Mai, 50210

ศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟูสิทธิชุมชน (Center for Protection and Revival of Local Community Rights)

บริษัทกฏหมาย BY ทนายปรัชญา บริษัทกฏหมาย BY ทนายปรัชญา
The Palm Garden 8
Chiang Mai, 50230

บริษัทTK LAW บริการงานด้านกฎหมาย ว่าคว?

Siam Leges International Law Firm Siam Leges International Law Firm
Chiang Mai

We provides a full range quality corporate legal services to the Thai & representation to clients fr

สำนักงานกฎหมายอภิรักษ์เสรีทนายความ ทนายความจังหวัดเชียงใหม่ Notary Public สำนักงานกฎหมายอภิรักษ์เสรีทนายความ ทนายความจังหวัดเชียงใหม่ Notary Public
588/19 ถ. เจริญเมือง(อยู่หัวมุมสี่แยกหนองประทีป) ต. ท่าศาลา อ. เมือง จ. เชียงใหม่ โทร. 063 6273416
Chiang Mai, 50000

สำนักงานกฎหมายอภิรักษ์เสรีทนายความ