茶之美 ฉาจื๊อเหม่ย คนกับต้นไม้

茶之美 ฉาจื๊อเหม่ย คนกับต้นไม้

ความคิดเห็น

。ไ ม่ . . . เ กิ น....1 0 0 ก รั ม...ต่ อ ห นึ่ ง ท่ า น

.......น๊ ะ ครับ

กี่ ช นิ ด ก็ ไ ด้

ส ง ฟ รี......" ทั้งประเทศ .

.......ด้วยจิตคารวะ

. .... . 茶 之 美

.
. แ พ ง

แ พ ง .....ม า ก . . กก

ร า ช า แ ห่ ง

ช า ผู่ เ อ๋ อ ร์

เ ห ล่ า ปั น จั ง .

.
เ ย็ น ๆ

ส บ า ย ....... ..ๆ

.
.... . ไ ม่

. ส า ย เ กิ น . .

.

茶之美
.... t e a p o t .

.
ชา.....ดี
ได้รับของแล้วนะครับสวยงามมากhttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4118211184964828&id=100003279606115&sfnsn=mo
. ช า กั บ บ อ น ไ ซ

. วิ ถี เ ดี ย ว กั น

. วิ ธี ต่ า ง กั น

. ส ติ ส ง บ ส ม า ธื แ ล ะ ปั ญ ญ า

. #deshojomaple japanese デショジョメープル
. #คนกับต้นไม บอนไซ วิถีธรรมชาติ
.

. ' ชา - บอนไซ '
. : ขันติ , ความงาม , ความรัก
. : ธรรมชาติชีวิตที่ดี
. : คุณค่าที่เกื้อกูล

เปิดเหมือนปกติ

07/01/2022
Photos from 茶之美 ฉาจื๊อเหม่ย คนกับต้นไม้ บอนไซ ชาผู่เอ๋อร์'s post 05/01/2022

. #จบประมูลครับ🚫
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=215426144129806&id=111234171215671

05/01/2022

. #สวัสดีปีใหม่...สุขภาพแข็งแรงๆ...น๊ะครับ

#....วันนี้...ถึง สิ้นเดือนนี้ ...31 ม.ค.

#สินค้าทั้งหมดลด 40% ครับ

#ส่งฟรี่ทุกรายการ

#ด้วยจิตคารวะ

#茶之美

🙏

. #สวัสดีปีใหม่...สุขภาพแข็งแรงๆ...น๊ะครับ

#....วันนี้...ถึง สิ้นเดือนนี้ ...31 ม.ค.

#สินค้าทั้งหมดลด 40% ครับ

#ส่งฟรี่ทุกรายการ

#ด้วยจิตคารวะ

#茶之美

🙏

Photos from 茶之美 ฉาจื๊อเหม่ย คนกับต้นไม้ บอนไซ ชาผู่เอ๋อร์'s post 05/01/2022

. #ลด 50%
#8,750฿
#วันนี้ วันเดียว

https://www.facebook.com/111234171215671/posts/200788922260195/

Photos from 茶之美 ฉาจื๊อเหม่ย คนกับต้นไม้ บอนไซ ชาผู่เอ๋อร์'s post 05/01/2022

........ป ร ะ มู ล ถ้ ว ย ช า ...".เจี้ยนจ่าน "
..ปริมาตร... 100 ม.ล.[🚫 #ราคาขาย2,900฿]

#เริ่มต้น 500 ฿
#ขั้นต่ำ100฿
#ปิดเวลา 14 : 00 น. วันนี้ 5/1/2022

..

. ส่งฟรีทั้งประเทศ.....

มีใบเดียว....

ด้วยจิตคารวะ....ฉ า จื๊ อ เ ห ม่ ย

.
.

03/01/2022

คื น ถิ่ น

ที่ บิ น จ า ก

. . . ร่ อ น เ ร่ . . . ส ร ว ญ เ ส

ฉ า จื๊ อ เ ห ม่ ย

...........ร า ก ห ยั่ ง

ลึ ก.....

เ ห ลื อ ..... เ กิ น .

.

28/12/2021

... ถึง "เพื่อน"

. เพื่อนๆ ที่สั่งชาและอื่นๆ...หากยังไม่ได้รับของ
ช่วยบอกด้วยน๊ะครับ

ผม . ส่งร้านเอกชน ไม่แน่ใจจะติดช่วงปีใหม่รึไม่....

" ด้วยจิต...ค า ร ว ะ "

茶之美

... ถึง "เพื่อน"

. เพื่อนๆ ที่สั่งชาและอื่นๆ...หากยังไม่ได้รับของ
ช่วยบอกด้วยน๊ะครับ

ผม . ส่งร้านเอกชน ไม่แน่ใจจะติดช่วงปีใหม่รึไม่....

" ด้วยจิต...ค า ร ว ะ "

茶之美

28/12/2021

. " ปิ ด ก า ร ข า ย ค รั บ "

" ด้วยจิตคารวะ "

🙏

茶之美

. " ปิ ด ก า ร ข า ย ค รั บ "

" ด้วยจิตคารวะ "

🙏

茶之美

Photos from 茶之美 ฉาจื๊อเหม่ย คนกับต้นไม้ บอนไซ ชาผู่เอ๋อร์'s post 28/12/2021

. ... ป้านอี๋ชิง 'ซือถิ๋ง'...เราประมูลมา 4,000฿

Liveประมูล ต้าอี้ .

จอกนก ' จิงเต๋อเจิ้น ' เขียนลายทั้งใบ ซื้อมา 5,500฿

#ป้านซือถิ่ง และ จอกนก
#ขาย 6,500฿
#เฉพาะวันนี้ วันเดียว(28/12/2021)

ด้วยจิตคารวะ

茶之美

.

23/12/2021

ปิดการขายครับ .

ปิดการขายครับ .

Photos from 茶之美 ฉาจื๊อเหม่ย คนกับต้นไม้ บอนไซ ชาผู่เอ๋อร์'s post 22/12/2021

. ช า...

#ชาสุก : เฟิ้งผาย...โรงงานเตี่ยนห๋ง... โถวฉา..ลูกละ 50 กรัม. 1 มัด...มีห้าลูก
#ชาสุก : ปู้หลาง...โถ๋วฉา...โรงงานซินยี่เฮ้า...ลูกละ...100 กรัม....1 แพ็ค...มี5 ลูก
#ชาสุก : กู่ซู่.....โรงงานซินยีาเฮ้า 357 กรัม... 1 แผ่น
#ชาสุก : เหล่าฉาโถ๋....โรงงานถ๋งชางหวงจี้...ก้อนอิฐเหลี่ยมแข็ง...250กรัม...1 ก้อน

#ชาม่วง : จื่อเจียวน.....โรงงานไคเชง....นน.100 กรัม.... 1 แผ่น
#ชาดิบ : เจี่ยจี๋...โถ๋วฉาโรงงานต้าอี้...ปี2009...1 ลูก

ทั้ ง ห ม ด ..... ที่ เ ห น

แ ถ ม ถ้ ว ย ช า " เจี้ยนจ่าน " 1 ใ บ

#ราคาทั้งหมด

..... - 4 , 5 0 0 ฿ - . .

ถึ ง " เที่ยงวัน...วันนี้ "

1 2 : 0 0 น .

.... สิ น ค้ า มี 3 ชุด

.. ด้ ว ย จิ ต ค า ร ว ะ

茶之美

人與樹、盆景、普洱茶 .

🙏

.

22/12/2021

...... ปิ ด ก า ร ข า ย ค รั บ .

.

...... ปิ ด ก า ร ข า ย ค รั บ .

.

21/12/2021

. ...." ปิดการขายครับ "

.

. ...." ปิดการขายครับ "

.

Photos from 茶之美 ฉาจื๊อเหม่ย คนกับต้นไม้ บอนไซ ชาผู่เอ๋อร์'s post 20/12/2021

. #ชาสุก โห้ส สวู๋ จ๊วน หนึ่งกิโล
#ชาสุก อู่ ฟู่ หลี่ เหมิ๋น สองร้อยแผ่นกรัม
#ชาสุก หมานนั๋ว สาม ห้า เจ็ดกรัม

..........อย่างละ หนึ่งแผ่น

ทุน : ห้าพันกว่า

ขายวันนี้ ทั้งหมด : สามพันห้า

มี...ชุด เดียว....

จบ

ด้วยจิต......คาราวะ

. ฉ า.....จื๊ อ.....เ ห ม่ ย . . .....

.

20/12/2021
Photos from 茶之美 ฉาจื๊อเหม่ย คนกับต้นไม้ บอนไซ ชาผู่เอ๋อร์'s post 18/12/2021

........ถ้ ว ย ช า ...".เจี้ยนจ่าน "

....ปริมาตร... 100 ม.ล. #ราคา2,900฿

. ส่งฟรีทุกที่.....

มีใบเดียว....

ด้วยจิตคารวะ....ฉ า จื๊ อ เ ห ม่ ย

.
.

18/12/2021

. จบการขายครับ .
.

. จบการขายครับ .
.

Photos from 茶之美 ฉาจื๊อเหม่ย คนกับต้นไม้ บอนไซ ชาผู่เอ๋อร์'s post 18/12/2021

.....ไม่มีผู้ประมูล !.. ขายครับ

..........ป้านอี๋ชิง.....4,000฿

..........ชาสุก....กงถิ่ง...??? ฿

............ ตุ๊กตาเลี้ยงชา......800฿

.... .. +-×÷%$€£¥@&^*.....

........ =...... " ข า ย " 4,000 ฿ .

......... .. วันนี้ วันเดียว

........ . จ บ......เที่ยงตรง...12 : 00 น. ..ครับ

..........

17/12/2021

...... ' ป ร ะ ก า ศ สั จ จ ะ......ไ ด๋ อี ก . ...

.... ...... . เพื่อน. ...ๆ

ที่สั่งสินค้ากับผม

....... ผม...ไม่ใช่พ่อค้า

..... ใช่เปน...มืออาชีพ....

ผมเพียงขายชา....และอื่น ๆ...เพื่อ....ยังชีพ...

..... " เท่านั้น ..".... ใช้หวัง...ฟาดฟันกำไร....ให้รวยๆๆๆๆๆๆๆๆ....?

...............หากแต่.....มุ่งหมาย

......บอกเรื่องราว....ความรู้..ซึ่งส่วนมากไม่ใช่ ความรู้ ..' ของผม '....

.......มันเปนเช่นนั้นอยู่แล้ว....

เปนมานานๆๆๆๆๆมากๆๆๆๆๆๆๆ....

ฉ ะ นั้น

ห า ก เ พื่ อ น ๆ...ท่ า น ใ ด

.... ไ ม่..." พอ ใจ !!! "....................?????????.

...........กรุณา....สะดวกที่ไหน....ไปสั่งที่นั้น.....

.... ...น๊ ะ ค รับบบบ

ถือ ว่ า ..." ผ ม ข อ ร้ อง....อย่า...

อย่าสั่งกับผม....

หากเพื่อนรีบ....อยากมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆถึง มากที่สุด....ไปสั่งที่อื่นเถอะครับ

...... .... ผม....จัดส่ง ช้ามาก ช้าที่สุด

....ไม่มีช้ากว่านี้อีก....

ผม.....จงใจ....ตั้งใจ

....ให้. เปน เช่น นี้.......

ชา...... สงบ......อ่อนนุ่ม.....สุข....และ....ช้า...

ช้าที่สุด...ไม่...รี...บไม่...เร่งเร้า......ไม่ร้อนรน....
ไม่ทะเยอทะทานสุดขั้ว!.........

.......วิภี...สงบสุข...เรียบ...วาง...ช้า

.......ก็....เปนเริม...จากช้า...สง..บ....พอ...ง่า ย....

...............วิ ธี...ไ..ป ถึง......วิ ถี..

....เช่นเดียวกัน...ต้น...เปนไง

ปล า ย ....เช่น นั้น.....

.

............ตามนี้น๊ะครับ

ผมขายชา.......ทำอาหารเจ....กินเองและแบ่งปันผู้คน.....

. และทำอื่น..ๆ.....ๆไๆๆไอีก.....มากกว่ามาก

..........หาใช่วันๆๆ...แพ็คของส่งเท่านั้น

.......ก ร า บ

............คาราวะ

. จากใจ

..... คำ ต่ อ คำ....

. 茶之美

จบ .

...... ' ป ร ะ ก า ศ สั จ จ ะ......ไ ด๋ อี ก . ...

.... ...... . เพื่อน. ...ๆ

ที่สั่งสินค้ากับผม

....... ผม...ไม่ใช่พ่อค้า

..... ใช่เปน...มืออาชีพ....

ผมเพียงขายชา....และอื่น ๆ...เพื่อ....ยังชีพ...

..... " เท่านั้น ..".... ใช้หวัง...ฟาดฟันกำไร....ให้รวยๆๆๆๆๆๆๆๆ....?

...............หากแต่.....มุ่งหมาย

......บอกเรื่องราว....ความรู้..ซึ่งส่วนมากไม่ใช่ ความรู้ ..' ของผม '....

.......มันเปนเช่นนั้นอยู่แล้ว....

เปนมานานๆๆๆๆๆมากๆๆๆๆๆๆๆ....

ฉ ะ นั้น

ห า ก เ พื่ อ น ๆ...ท่ า น ใ ด

.... ไ ม่..." พอ ใจ !!! "....................?????????.

...........กรุณา....สะดวกที่ไหน....ไปสั่งที่นั้น.....

.... ...น๊ ะ ค รับบบบ

ถือ ว่ า ..." ผ ม ข อ ร้ อง....อย่า...

อย่าสั่งกับผม....

หากเพื่อนรีบ....อยากมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆถึง มากที่สุด....ไปสั่งที่อื่นเถอะครับ

...... .... ผม....จัดส่ง ช้ามาก ช้าที่สุด

....ไม่มีช้ากว่านี้อีก....

ผม.....จงใจ....ตั้งใจ

....ให้. เปน เช่น นี้.......

ชา...... สงบ......อ่อนนุ่ม.....สุข....และ....ช้า...

ช้าที่สุด...ไม่...รี...บไม่...เร่งเร้า......ไม่ร้อนรน....
ไม่ทะเยอทะทานสุดขั้ว!.........

.......วิภี...สงบสุข...เรียบ...วาง...ช้า

.......ก็....เปนเริม...จากช้า...สง..บ....พอ...ง่า ย....

...............วิ ธี...ไ..ป ถึง......วิ ถี..

....เช่นเดียวกัน...ต้น...เปนไง

ปล า ย ....เช่น นั้น.....

.

............ตามนี้น๊ะครับ

ผมขายชา.......ทำอาหารเจ....กินเองและแบ่งปันผู้คน.....

. และทำอื่น..ๆ.....ๆไๆๆไอีก.....มากกว่ามาก

..........หาใช่วันๆๆ...แพ็คของส่งเท่านั้น

.......ก ร า บ

............คาราวะ

. จากใจ

..... คำ ต่ อ คำ....

. 茶之美

จบ .

17/12/2021

...... ป ร ะ ก า ศ สั จ จ ะ . . .

. เพื่อนๆ ทุกท่านที่สั่งชากับผม

.. ผม ส่ง ...ช้า...มากๆๆๆๆ...มากกว่าเพจใดๆๆ

. หาดแต่....ท่านใด..... " ร อ "......

...... ไม่...ไหว

. ช่วยส่งเลขบัญชีให้ผมหน่อยน๊ะครับ

ผม... จะคืนเงินให้.... ทั้งหมด... และ..

. จะยังคง....ส่งของครบทุกๆรายการ....ทุกคน...

.....ทุกๆคน.........ช้า...เร็ว...ตามกำลังของผม....และ...

" การเทียบเคียง....ของคุณ "

ด้วยจิต....ค า ร า ว ะ

. ................ .......................... . 茶之美 .

.

...... ป ร ะ ก า ศ สั จ จ ะ . . .

. เพื่อนๆ ทุกท่านที่สั่งชากับผม

.. ผม ส่ง ...ช้า...มากๆๆๆๆ...มากกว่าเพจใดๆๆ

. หาดแต่....ท่านใด..... " ร อ "......

...... ไม่...ไหว

. ช่วยส่งเลขบัญชีให้ผมหน่อยน๊ะครับ

ผม... จะคืนเงินให้.... ทั้งหมด... และ..

. จะยังคง....ส่งของครบทุกๆรายการ....ทุกคน...

.....ทุกๆคน.........ช้า...เร็ว...ตามกำลังของผม....และ...

" การเทียบเคียง....ของคุณ "

ด้วยจิต....ค า ร า ว ะ

. ................ .......................... . 茶之美 .

.

17/12/2021

. ' ประมูล....จบน๊ะครับ
.
. ไ ม่ มี ผู้ ประมูล

... ขอบคุณมากครับ

. ด้วยจิตคารวะ

茶之美

.

. ' ประมูล....จบน๊ะครับ
.
. ไ ม่ มี ผู้ ประมูล

... ขอบคุณมากครับ

. ด้วยจิตคารวะ

茶之美

.

Photos from 茶之美 ฉาจื๊อเหม่ย คนกับต้นไม้ บอนไซ ชาผู่เอ๋อร์'s post 17/12/2021

. ป ร ะ มู ล .

ป้านอี๋ชิง ซือถิ๋ง

ชาผู่เอ๋อร์สุก กงถิ่ง ต้าอี้

กับตุ๊กตาเลี้ยงชา

ป้านผมประมูลได้จากไลฟ์สด ร้านชาต้าอี้....เช็คได้เสมอ......4,000฿

ทั้งหมดเริ่มต้นประมูลที่.... 3,000฿

จบการประมูล.... 21 : 15 น.

ด้วยจิตคารวะ

茶之美

.

15/12/2021

เ พ ร า ะ . . . . .... เ ธ ...

คื อ..... . . . ศ า น ติ .

.

15/12/2021

. 茶之美 . . . ฉ า จื่ อ เ ห ม่ ย

. . . ค ว า ม ง ด ง า ม

" ข อ ง ช า "

จ า ก นี้ ไ ป

ถึ ง

. . . สิ้ น . . . . ปี 2 0 2 1

' ช า '

. ... . . ... ทุ ก ช นิ ด ที่ มี

ซื้ อ ข า ย

จ ะ ม า ก ..... จ ะ น้ อ ย

เ ร า มี ช า

. ..... ไ ป ใ ห้ . .. ช่ ว ย กั น ...

ดื่ ม.....กิ น

1 0 0 ก ร้ ม.....ทุ ก ๆ ค น

.......เ ร า . . . ห รื อ ท่ า น

...............เ ลื อ ก ช นิ ด ช า ไ ด้

ทั้ ง หิม ด เ ท่ า ที่

" เ ร า มี อ ยู "

............. " ด้ ว ย จิ ต ค า ร ว ะ "


....................茶之美 .

.

. 茶之美 . . . ฉ า จื่ อ เ ห ม่ ย

. . . ค ว า ม ง ด ง า ม

" ข อ ง ช า "

จ า ก นี้ ไ ป

ถึ ง

. . . สิ้ น . . . . ปี 2 0 2 1

' ช า '

. ... . . ... ทุ ก ช นิ ด ที่ มี

ซื้ อ ข า ย

จ ะ ม า ก ..... จ ะ น้ อ ย

เ ร า มี ช า

. ..... ไ ป ใ ห้ . .. ช่ ว ย กั น ...

ดื่ ม.....กิ น

1 0 0 ก ร้ ม.....ทุ ก ๆ ค น

.......เ ร า . . . ห รื อ ท่ า น

...............เ ลื อ ก ช นิ ด ช า ไ ด้

ทั้ ง หิม ด เ ท่ า ที่

" เ ร า มี อ ยู "

............. " ด้ ว ย จิ ต ค า ร ว ะ "


....................茶之美 .

.

Photos from 茶之美 ฉาจื๊อเหม่ย คนกับต้นไม้ บอนไซ ชาผู่เอ๋อร์'s post 13/12/2021

.... ' ป้ า น " อี๋ชิง "

ขั ด เ ง า.... . . เ ขี ย น......
.. มื อ

...................... ป ริ ม า ต ร . . ... .ร า ว...1 0 0 มิ ล

.. . ..เ ลี้ ย ง แ ล้ ว ด้ ว ย..." ชาผู่เอ๋อร์ดิย 100% "

.
.
. ร า ค า . . . ...- 17,500 ฿

ส่ ง ฟ รี .... . . . ทั้ ง ป ร ะ เ ท ศ

" ด้วยจิต . . . ค า ร ว ะ "

茶之美

. 🙏

12/12/2021

... " จยน๊ะครับ ..... เหล่าปันจัง ฉุนเลี่ยว...ขอบคุณมากครับ "
" ด้วยจิตคารวะ "
茶之美
.

... " จยน๊ะครับ ..... เหล่าปันจัง ฉุนเลี่ยว...ขอบคุณมากครับ "
" ด้วยจิตคารวะ "
茶之美
.

Photos from 茶之美 ฉาจื๊อเหม่ย คนกับต้นไม้ บอนไซ ชาผู่เอ๋อร์'s post 12/12/2021

......... " ช า ผู่ เ อ๋ อ ร์...บ า ท เ ดี ย ว "

#ชาทุกชาติพันธุ์ที่เหน......ภ า พ

#ผมขายกรัมละ1 ฿...ห นึ่ ง บ า ท....
ทุ ก ๆ แ ผ่ น ทุ ก ๆ ก้ อ น . .

#เปิดแผ่นใหม่ทุกแผ่น ผม.... จะดื่มด้วย...

...ข า ย .....ดั วย .

# จน...กว่า.......จะ. . . .... ห ม ด .

*^_^......: )..ผ ม.....เ ป น ค น ที่

....... เ ค ลื่ อ น ไ ห ว.....ช้ า.. . . . ก ว่ า

" ปกติ...ครึ่งนึง "

.... ผมขออภัยเพื่อนๆที่นี้เลยน๊ะครับ

ห า ก จั ด ส่ ง..... ช้ า....

.......ทุกสิ่งทุกอย่าง.. .

ผม. . . . " คน.....เ ดี ย ว............

ด้ ว ย จิ ต ค า ร ว ะ . . .
.......

. 茶 之 美

.

12/12/2021

. . ป ร ะ มู ล ช า

: ชาผู่เอ๋อร์ดิบ

: เหล่าปันจัง.... ฉุนเลี่ยว

: เก็บชาปี 2017

: ผลิตปี 2018

: ราคาเต็ม 39,000฿

: เริ่มประมูลที่ 10,000฿

: จบการประมูล 15 : 30 น ( บ่ายสามครึ่ง วันนี้ ) .

: ขั้นต่ ำ . . ." มากกว่า 500฿ ขึ้นไป

#ด้วยจิตคารวะ

茶之美

.

. . ป ร ะ มู ล ช า

: ชาผู่เอ๋อร์ดิบ

: เหล่าปันจัง.... ฉุนเลี่ยว

: เก็บชาปี 2017

: ผลิตปี 2018

: ราคาเต็ม 39,000฿

: เริ่มประมูลที่ 10,000฿

: จบการประมูล 15 : 30 น ( บ่ายสามครึ่ง วันนี้ ) .

: ขั้นต่ ำ . . ." มากกว่า 500฿ ขึ้นไป

#ด้วยจิตคารวะ

茶之美

.

10/12/2021

.....จบน๊ะครับ...ประมูลป้านชา .

.....จบน๊ะครับ...ประมูลป้านชา .

Photos from 茶之美 ฉาจื๊อเหม่ย คนกับต้นไม้ บอนไซ ชาผู่เอ๋อร์'s post 10/12/2021

. " ประมูลป้านชา "
: ป้านอี๋ชิง...แบบเมิ่งเฉิน

ขัดมัน..... เขียนมือ

. ราคาเต็ม 12,000฿

ประมูลเริ่มต้นที่... 3,000฿

จบเวลา สี่ทุ่ม คืนนี้

" ด้ว ยจิต ค า รว ะ "


茶之美

.

Photos from 茶之美 ฉาจื๊อเหม่ย คนกับต้นไม้ บอนไซ ชาผู่เอ๋อร์'s post 10/12/2021

.... ' ป ร ะ มู ล จ อ ก ชา '

.....: จอกชาจิงเต๋อเจิ้น...เขียนมือ

......ทุนราคา 1,800฿

........ " เริ่มต้นที่ ... 1,000฿

..........#สรุป หกโมง เย็นนี้ 18 : 00 น.

"ด้วยจิตคารวะ"

茶之美

.

09/12/2021

. ...... . . . " เ ร า "

ช ง ช า

แ บ บ ไ ห น . . ยั ง ไ ง .

คื น นี้ ..... s t e p b y s t e p .

" ด้ ว ย จิ ต ค า ร ว ะ ."

茶之美 .

.

. ...... . . . " เ ร า "

ช ง ช า

แ บ บ ไ ห น . . ยั ง ไ ง .

คื น นี้ ..... s t e p b y s t e p .

" ด้ ว ย จิ ต ค า ร ว ะ ."

茶之美 .

.

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่


Chiang Mai
50000
Chiang Mai สถานเสริมความงามอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
Mai Massage Chiang Mai Mai Massage Chiang Mai
11/5 ราชมรรคา เมือง
Chiang Mai, 50000

Mai Massage Chiang Mai : Lanna Massage for Health. Wellness and Ancient Massage in Chiang Mai.

แผ่นรัดหน้าท้อง By Sara Beauty แผ่นรัดหน้าท้อง By Sara Beauty
Chiang Mai, 53000

"ใส่ปุ๊ปยุบปั๊บ" ชุดกระชับสัดส่วน ที่รัดหน้าท้อง Waist trainer Thailand by Sara Beauty ของแท้ 100% นำเข้าจากอังกฤษ

ขายสายพ่น สายลม ร้าน ต บริการ ขายสายพ่น สายลม ร้าน ต บริการ
16 ม.4
Chiang Mai, 50340

สินค้าหลุดจำนำราคาถูก

Aumpika Shop Aumpika Shop
Chiang Mai, 50000

สครับเนื้อครีมนมผึ้ง บีดสครับจากเมล็ดวอลนัท ผสมทองคำ 24K

ONE FINE DAY marriage ถ่ายภาพแต่งงาน เชียง ONE FINE DAY marriage ถ่ายภาพแต่งงาน เชียง
หมู่บ้านกาญจน์กนก 20, บ้านโจ้ ซอย 6 Nong Chom, San Sai District,
Chiang Mai

✤ ONE FINE DAY marriage ✤ makeup and wedding photography ถ่ายภาพแต่งงา

กันแดดเจ้าหญิง กันแดดเจ้าหญิง
แม่แตง
Chiang Mai, 50150

กันแดดเจ้าหญิง by Naruwan

บ้านสมุนไพรไทย เชียงใหม่ บ้านสมุนไพรไทย เชียงใหม่
67/1 ม.14 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ
Chiang Mai

Valiant Skin Care Shop Valiant Skin Care Shop
Chiang Mai, 50130

Valiant สุดยอดกันแดดสูตรออกซิเจน กันน้ำ ฝ้า กระ จางหาย ไม่อุดตันรูขุมขน.

ชุดทำงาน ตามแฟชั่น เอ็นจอยช็ ชุดทำงาน ตามแฟชั่น เอ็นจอยช็
เชียงใหม่
Chiang Mai, 50000

ติดต่อสอบถาม สั่งซื้อสินค้าได้ที่ Line ID: enjoy0514 https://line.me/ti/p/0s6-yA976b 0924610839

ยาลดน้ำหนัก by palmmy ยาลดน้ำหนัก by palmmy
19 ต.ป่าตัน อ.เมือง
Chiang Mai, 50300

ยาลดน้ำหนักรับโดยตรงจากคลีนิค เห็นผลภายใน7-14วัน รับประกันความพอใจยินดีคืนเงิน

แก้ฝ้า เอาหน้ารอด แก้ฝ้า เอาหน้ารอด
440/123
Chiang Mai, 50100

สลายฝ้าให้หน้าสวย เป็นมานาน ทำทุกทางก็ไม่หาย แค่เปลี่ยนจากทามาทานรักษาหายขาด

AP24 ยาสีฟัน ฟันขาว ทรีทเม้นท์ร AP24 ยาสีฟัน ฟันขาว ทรีทเม้นท์ร
Chiang Mai, 50230

#ยาสีฟันAP24สิทธิบัตรจากอเมริกา ฟันขาวขึ้นใน 7 วัน ถึง 63%