ศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความคิดเห็น

ตอยนี้กรรมการสอบอยู่ระหว่างการปรึกษากัน เมื่อเสร็จแล้วจะเริ่มการ live นะครับ
📣ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมเวทีสาธารณะ "บทเรียนและสภาพปัญหาจาก พ.ร.บ. การชุมนุม ฯ และบทบาทของฝ่ายตุลาการ"
วันที่ 24 มี.ค. 2564 เวลา 13.00-16.30 น.
ณ โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา
(ติด MRT ห้วยขวาง ทางออกที่ 2)
เพื่อนำเสนอและรับฟังความคิดเห็นต่องานวิจัย เรื่อง ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ รวมทั้งดุลยภาพในการคุ้มครองเสรีภาพในการชุมนุม
โดย รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล คณะนิติศาสตร์ ม.เชียงใหม่
ผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย :

๐ คุณวรภพ วิริยะโรจน์ ประธานคณะอนุ กมธ. พิจารณาศึกษาร่างกฎหมายเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร

๐ ดร.พัชร์ นิยมศิลป คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๐ คุณพูนสุข พูนสุขเจริญ ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน

๐ คุณชลธิชา แจ้งเร็ว กลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตย

๐ คุณสมบูรณ์ คำแหง คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน ภาคใต้

๐ ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ* (อยู่ระหว่างการติดต่อ)

ดำเนินรายการโดย คุณสัณหวรรณ ศรีสด คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล
📌สามารถติดตามถ่ายทอดสดได้ที่ : Facebook : ศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมของ?

20/10/2023

https://www.facebook.com/100063334411601/posts/646044860849989/

Hello!!! โจทย์วิจัยและช่วงเวลาสมัครทุนมหาบัณฑิต วช. ประจำปี 2567 มาแล้วจ้า

โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต วช. เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท (หลักสูตรทำวิทยานิพนธ์) ใน 4 ประเด็นหัวข้อวิจัย (โปรดเลือกประเด็นใดประเด็นหนึ่งเท่านั้น) ดังนี้

1.Go Global – ปัจเจก ครอบครัว ชุมชน สังคม และรัฐในระบบโลก

2.Design the Impossibilities – มนุษยศาสตร์ของการออกแบบและการวิพากษ์ปัญหาสังคม

3.Think Historically – ประวัติศาสตร์ โบราณคดี พิพิธภัณฑ์ และจดหมายเหตุ

4. Live the Diversity – สังคมพหุวัฒนธรรมและความหลากหลายในการดำรงชีวิต
.....................
คุณสมบัติของผู้สมัคร (เบื้องต้น)

1. มีสัญชาติไทย ระยะรับทุน 12 เดือน
2. เป็นผู้กำลังศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) หรือเทียบเท่า ในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ทั้งภาครัฐและเอกชน และต้องศึกษาอยู่ในหลักสูตรที่มีการทำวิทยานิพนธ์เท่านั้น
3.ผู้รับทุนต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของ วช. ที่เกี่ยวข้องกับการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย โดยไม่เป็นผู้ที่จบการศึกษาก่อนการทำสัญญาฯ หรือหลังทำสัญญาฯ 6 เดือน
4. ต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักเป็นหัวหน้าโครงการ, นักศึกษาทำหน้าที่ผู้ช่วยวิจัย
.......................................
สนับสนุนงบประมาณไม่เกิน 250,000 บาท/ หัวข้อวิทยานิพนธ์

อาจารย์ที่ปรึกษา: ค่าตอบแทนปิดโครงการ 16,000 บาท, งบกิจกรรมติดตามความก้าวหน้าไม่เกิน 30,000 บาท รวมแล้วไม่เกิน 46,000 บาท

นักศึกษาผู้ช่วยวิจัย: ค่าตอบแทนผู้ช่วยวิจัย 84,000 บาท, งบวิจัยไม่เกิน 100,000 บาท, ค่าตอบแทนตีพิมพ์ไม่เกิน 20,000 บาท รวมแล้วไม่เกิน 204,000 บาท

รูปแบบการสมัคร
1.แบบบุคคล ที่ปรึกษา 1 คน/ นักศึกษา 1 คน
2.แบบกลุ่ม ที่ปรึกษา 1 คน/ นักศึกษา 2-3 คน

ดูประกาศรับสมัครทุน คลิก!!
https://nriis.go.th/www/NewsEventDetail.aspx?nid=11769
...............................
เอกสารประกอบการสมัครทุน

นิสิต/นักศึกษา กรอกข้อมูลรายละเอียดข้อเสนอโครงการในส่วนของนิสิต/นักศึกษาให้ครบถ้วน พร้อมทั้งแนบไฟล์ในรูปแบบ PDF ดังนี้

1. เอกสารแสดงการอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์จากต้นสังกัด (ผู้มีสิทธิ์สมัครทุนต้องได้รับการอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์จากต้นสังกัดแล้วเท่านั้น)

2. เอกสารข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา (MA 1)

3. เอกสารข้อมูลนักศึกษา (MA 2)

4. บทคัดย่อ ความยาวไม่เกิน 350 คำ และโครงร่างวิทยานิพนธ์ (Thesis proposal) ความยาวไม่เกิน 20 หน้า รวมบรรณานุกรมและรายการอ้างอิงแล้ว และต้องไม่เป็นเนื้อหาบทหนึ่งบทใดของวิทยานิพนธ์ (ห้ามระบุชื่อ – นามสกุล และสังกัดของผู้สมัครในโครงร่างวิทยานิพนธ์)

5. แนวทางการสังเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างวิทยานิพนธ์กับประเด็นวิจัยที่สมัครรับทุน ความยาวไม่เกิน 10 หน้า (ห้ามระบุชื่อ – นามสกุล และสังกัดของผู้สมัครในแนวทางการสังเคราะห์ฯ)
................................
ช่วงเวลารับสมัคร 1 พ.ย.- 15 ธ.ค. 66 สมัครในระบบ NRIIS (ระบบรับสมัครปิดวันที่ 15 ธ.ค. 66 เวลา 16.00 น.). และผู้สมัครต้องส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สำนักประสานฯ ทางไปรษณีย์ภายในวันและเวลาปิดรับสมัคร
.......................................
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามจากเจ้าหน้าที่โครงการฯ
📨 Email: [email protected]
📞มือถือ: 09 8335 2409, 09 8821 0616 และ 09 8821 0136
(งดตอบคำถามผ่าน chat หรือ ช่องคอมเมนต์ใน fb)..............................................
🎉🎉🎉 พบกับคลิปประชาสัมพันธ์และแนะนำประเด็นวิจัยประจำปีงบประมาณ 2567 ผศ.ดร.ตุลย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา เร็วๆ นี้ ... แล้วพบกันค่ะ 🎉🎉🎉

16/10/2023

โครงการการศึกษาวิจัยความขาดแคลนผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับเด็ก – สู่แนวคิด Diaper Need Awareness
>>>>>>
ผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับเด็กจำเป็นอย่างไรต่อครอบครัวที่ต้องเลี้ยงดูบุตรหลานในวัยทารกหรือเด็กเล็ก ซึ่งครอบครัวต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อผ้าอ้อมสำเร็จรูปเพื่อแลกกับความสะดวกในการเลี้ยงดูบุตรหลานและแลกกับสุขอนามัยขั้นพื้นฐานที่บุตรหลานพึงได้รับ
หลายคนอาจเคยตั้งคำถามว่าภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมให้ครัวเรือนที่ยากจนหรือขาดแคลนทุนทรัพย์สามารถเข้าถึงผ้าอ้อมสำเร็จรูปได้หรือไม่? หรือมีกลไกทางสังคมในการช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้ครัวเรือนที่ยากจนหรือขาดแคลนทุนทรัพย์สามารถเข้าถึงผ้าอ้อมสำเร็จรูปได้?
ติดตามโครงการการศึกษาวิจัยความขาดแคลนผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับเด็ก – สู่แนวคิด Diaper Need Awareness ได้ที่ : https://www.facebook.com/LRDCLaw
ที่มา : โครงการวิจัยการสร้างโอกาสและความเท่าเทียมในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ผ้าอ้อมเด็กสำเร็จรูปสำหรับครัวเรือนยากจน: ศึกษาความต้องการการสนับสนุนของกลุ่มบิดามารดาที่มีฐานะยากจนซึ่งมาใช้บริการคลอดบุตรที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเชียงใหม่ (โรงพยาบาลแม่และเด็กจังหวัดเชียงใหม่) โดย ผศ.ดร. ปีดิเทพ อยู่ยืนยง, ผศ.ดร.วรางคณา นาคเสน, อ.อรพิน สร้อยญาณะ, และ อ.ธิติญา เหล่าอัน

16/10/2023

เชิญชวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงทะเบียนกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ CMU Social Value Hackathon (รุ่นที่ 3) วันที่ 27 - 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 – 16.30 น. สถานที่ : ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 2 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
https://cmu.to/CMU-WorkshopSROI3

12/10/2023

เชิญชวนเข้าร่วมนะคะ ผลงานวิจัยที่ถูกนำเสนอนี้ จัดทำโดยอาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

🙋‍♀️ในการลุกขึ้นมาปกป้องสิทธิมนุษยชน นักปกป้องสิทธิมนุษยชนย่อมเผชิญกับความเสี่ยงที่ตามมา แล้วเราสามารถคุ้มครองพวกเขาได้อย่างไรบ้าง? ชวนทุกคนร่วมงานนี้ ใครอยู่ไกลก็ฟังทางออนไลน์ได้!
UNDP Thailand เตรียมเปิดตัวรายงานการศึกษาเรื่อง “การคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ในบริบทธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย” ในวันที่ 16 ตุลาคม 2566 ณ โรงแรม Pullman Bangkok Hotel G และทางออนไลน์ผ่านซูม ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น.
รายงานการวิจัยในหัวข้อการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 1 (National Action Plan on Business and Human Rights: NAP) ตลอดจนการส่งเสริมหลักการชี้แนะแห่งสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (UN Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGPs)ในประเทศไทย
ผลการศึกษาที่ได้จากโครงการวิจัยจะถูกนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน เพื่อการพิจารณาและดำเนินการออกแบบมาตรการและแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนต่อไป

📲 ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ https://forms.gle/v8kxTsLujxhqPQv96

___________

🙋‍♀️How can we protect human rights defenders? Participate in our event for discussions!
UNDP Thailand invites you to the Launch Event of a Study on “the Protection of Human Rights Defenders in the Context of Business and Human Rights”. The event will take place on 16 October 2023, 13.00 – 16.00 hrs., at Pullman Bangkok Hotel G and via Zoom.
The launch event is part of UNDP’s study on the Protection of Human Rights Defenders. UNDP has undertaken this important study at the request of the Ministry of Justice to support the implementation of the National Action Plan (NAP) on Business and Human Rights, and the promotion of the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) in Thailand. Furthermore, the study will be tabled at the NAP National Committee for consideration and further action to enhance the protection of human rights defenders.
📲 For registration: https://forms.gle/v8kxTsLujxhqPQv96

กระทรวงยุติธรรม Ministry Of Justice, Thailand กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม European Union in Thailand

10/10/2023

ประกาศคณะนิติศาสตร์
ขอความร่วมมือศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตอบแบบสอบถามเพื่อพัฒนาหลักสูตรในการงานบริการวิชาการหารายได้
**********************************************************
ร่วมลุ้นรับของที่ระลึกจากทางคณะนิติศาสตร์ มช. 5 รางวัล
สามารถตอบได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาคม 2566
คลิกเลย https://cmu.to/nitiCMU

02/10/2023

งานครับงาน

📌📢 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ
ตำเเหน่ง พนักงานปฏิบัติงานช่วยสอน จำนวน 2 อัตรา

🔥 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2566
📓 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและ
กรอกใบสมัครผ่านระบบสมัครงานอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่
https://hr.oop.cmu.ac.th/recruitment/

💟 สอบถามเพิ่มเติมโทร
053-942960 หรือ 053-942951

#สมัครงาน #รับสมัครงาน #คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาตร์ #สิงห์ขาวมช #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

02/10/2023

สำนักงานสภาพนักงาน มช. และคณะนิติศาสตร์
เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมเสวนา
ในหัวข้อ
"เวทีปรึกษาหารือและรับฟังข้อเสนอแนะต่อการปฏิรูปมาตรการป้องกันมิให้เกิดความผิดพลาดในการให้ลำดับขั้นของนักศึกษา" (ครั้งที่ 1)
วันพุธที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2566
เวลา 13.00 - 16.00 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาพนักงาน ฯ
หรือเข้าร่วมผ่าน ZOOM
Https://cmu-th.zoom.us/j/99502366212

28/09/2023

ร่วมเป็นกำลังใจและต่อสู้ไปกับชาวกะเบอะดินและชาวอมก๋อย เพื่อรักษา #กะเบอะดินดินแดนมหัศจรรย์ จากเหมืองแร่ถ่านหิน ✊🏻✊🏻
📆วันที่ 28 ก.ย. 2566 เวลา 06.00 – 16.00 น.
📍ที่ว่าการอำเภออมก๋อย
Facebook live 🔴 ทางเพจ "กะเบอะดินดินแดนมหัศจรรย์"
🔴"ศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟูสิทธิชุมชนท้องถิ่น - CPCR"
🔴"คณะก่อการล้านนาใหม่ - NEO LANNA"
🔴"Lanner"
🔴"R2S"
🔴"IMN เครือข่ายสื่อชนเผ่าพื้นเมือง"
🔴"Thai PBS"
🔴"The North องศาเหนือ"
🔴“ประชาไท”

🔥 “ชัยชนะจะสมปองต้องต่อสู้”
4 ปีแห่งการไม่สยบยอมให้อมก๋อยกลายเป็นเหมืองถ่านหิน
🌳 🍅 🌿 ทบทวนเส้นทางการต่อสู้คัดค้าน “เหมืองแร่ถ่านหิน” ตลอด 4 ปีของชาวบ้านกะเบอะดินและชาวอมก๋อย เพื่อปกป้องวิถีชีวิตที่มีมาอย่างยาวนาน และพื้นป่าเขียวขจีกว่า 284 ไร่ 30 ตารางวากลางหุบเขา จากโครงการเหมืองแร่ของบริษัทอุตสาหกรรมที่จะเข้ามากระทบชุมชน
🔥 เส้นทางการต่อสู้จากในป่า บนเนินเขา ถนนลูกรัง ขยับสู่การต่อสู้ในชั้นศาล จนกลายเป็นคดีสิ่งแวดล้อมคดีแรกของศาลปกครอง เชียงใหม่ เมื่อปี 2565
“กะเบอะดินไม่เอาเหมืองแร่”
“เราจะยอมแลกอมก๋อยกับโครงการเหมืองถ่านหินหรือ”
รับฟังเสียงร้องของปัญหาจากปากชาวกะเบอะดินและชาวอมก๋อย พร้อมกิจกรรมอีกมากมาย
🌳 เดินรณรงค์ปราศรัยจากสนามเทศบาลไปยังหอประชุมอมก๋อย
🌳 “เครือข่ายยุติเหมืองแร่อมก๋อย” ชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดงาน
🌳 ยื่นหนังสือข้อเรียกร้องชุมชนผ่านนายอำเภออมก๋อยถึงรัฐบาล
🌳รับชมวิดีโอ: “ชัยชนะจะสมปองต้องต่อสู้” 4 ปีแห่งการไม่สยบยอมให้อมก๋อยกลายเป็นเหมืองถ่านหิน”
🌳 เวทีสาธารณะถอดบทเรียนการต่อสู้ของชาวกะเบอะดิน
📌 เวทีวง 1 COMMUN Talk : 4 ปี การต่อสู้และย่างก้าวของคนอมก๋อย
เสวนาโดย
1. จรรยารักษ์ โชกดิลก: ตัวแทนแกนนนำชุมชนบ้านกะเบอะดิน
2. พรชิตา ฟ้าประทานไพร: ตัวแทนแกนนำเยาวชนบ้านกะเบอะดิน
3. ขวัญหทัย โล่ห์ติวิกุล: ตัวแทนเครือข่ายยุติเหมืองแร่อมก๋อย
4. สวัสดิ์ติพล วงศ์เกษตรกร: ตัวแทนแกนนำชุมชนเส้นทางผ่านขนส่งแร่ถ่านหิน
5. องอาจ มิเง: ตัวแทนแกนนำชุมชนผู้ถูกละเมิดสิทธิ ถูกบริษัทเหมืองแร่ฟ้องร้องดำเนินคดี
6. สะท้าน ชีววิชัยพงศ์: ตัวแทนชุมชนและเครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบโครงการเหมืองแร่ในภาคเหนือ
📌 เวทีวง 2 การต่อสู้ของชาวอมก๋อยในกลไกสิทธิมนุษยชนและสถานการณ์สิ่งแวดล้อมโลก
เสวนาโดย
1. สุมิตรชัย หัตถสาร: นักกฎหมาย-CPCR
2. จุฑามาส ศรีหัตถผดุงกิจ: นักกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม-เครือข่ายผู้เป็นเจ้าของแร่
3. ฮานาเอะ ฮันซาว่า: นักสิทธิมนุษยชน-UNOHCHR
4. พิธา ลิ้มเจริญรัตน์: ตัวแทนนักการเมืองจากพรรคก้าวไกล
🌳 ดนตรีจากวง Feeling Rhyme , วงสามัญชน , ยอดชายนายพีเตอร์ ไอ้หนุ่มมาดเซอร์จากอมก๋อย
🌳 ชาวกะเบอะดินร่วมอ่าน “คำประกาศเจตนารมณ์”
ร่วมเป็นกำลังใจและต่อสู้ไปกับชาวกะเบอะดินและชาวอมก๋อย เพื่อรักษา #กะเบอะดินดินแดนมหัศจรรย์ จากเหมืองแร่ถ่านหิน ✊🏻✊🏻
📆วันที่ 28 ก.ย. 2566 เวลา 06.00 – 16.00 น.
📍ที่ว่าการอำเภออมก๋อย
Facebook live 🔴 ทางเพจ "กะเบอะดินดินแดนมหัศจรรย์"
🔴"ศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟูสิทธิชุมชนท้องถิ่น - CPCR"
🔴"คณะก่อการล้านนาใหม่ - NEO LANNA"
🔴"Lanner"
🔴"R2S"
🔴"IMN เครือข่ายสื่อชนเผ่าพื้นเมือง"
🔴"Thai PBS"
🔴"The North องศาเหนือ"
🔴“ประชาไท”
#ชัยชนะจะสมปองต้องต่อสู้
#4ปีแห่งการไม่สยบยอมให้อมก๋อยกลายเป็นเหมืองถ่านหิน

#ฮักเจียงใหม่บ่เอาถ่านหิน

26/09/2023

หากคุณสนใจประเด็นด้านนโยบายและกฎหมายสหภาพยุโรป EU Law & Policy
อยากมีส่วนร่วมในนำเอาแนวทางด้านนโยบายและกฎหมายสหภาพยุโรปมาวิเคราะห์และเผยแพร่ในเชิงวิชาการ
เปิดรับสมัคร เพื่อนร่วมทีมวิจัย 1 ตำแหน่ง
(ตำแหน่ง นักวิจัย – ระหว่างยื่นโครงการเพื่อรอพิจารณาอนุมัติฯ)
• คุณสมบัติ
– มีทักษะในการทบทวนวรรณกรรม การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเอกสาร และการให้ข้อโต้แย้งทางวิชาการ
– สนใจประเด็นนโยบายและกฎหมายสหภาพยุโรป EU Law & Policy
– สามารถประสานงานกับเพื่อนร่วมทีมวิจัยได้
– มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ทำงานเป็นทีมกับเพื่อนร่วมทีมวิจัยได้ สามารถติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอกได้
– จบการศึกษาหรือกำลังศึกษาปริญญาโทด้านรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์หรือนิติศาสตร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• ระยะเวลาปฏิบัติ
– มกราคม – ตุลาคม 2567
• หน้าที่ความรับผิดชอบ
– วิจัยในประเด็นด้านนโยบายและกฎหมายสหภาพยุโรป EU Law & Policy
– ประสานงานจัดกิจกรรมทางกิจกรรม เช่น เสวนาทางวิชาการ นิทรรศการวิชาการ ฯลฯ
– ผลิตสื่อออนไลน์
• สิทธิประโยชน์
– ค่าตอบแทนนักวิจัย (ระหว่างยื่นโครงการเพื่อรอพิจารณาอนุมัติฯ)
• หากสนใจร่วมงานวิจัยด้วยกัน
สามารถส่งประวัติส่วนตัว (CV) เขียนแนะนำตัว พร้อมให้เหตุผลที่สนใจร่วมงานกับเรา (ไม่เกิน 300 คำ) หรือแนบเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
มาที่ Email: [email protected]
พร้อมระบุชื่อ Email ว่า “สมัครนักวิจัย: ชื่อ-นามสกุล” ภายในวันที่ 30 กันยายน 2566 (เวลา 17.00 น.)
โทร 0844154256 (อ.อู๊ด)

Photos from FM100  เสียงสื่อสารมวลชน's post 21/09/2023

ประชาสัมพันธ์นะคะ

21/09/2023

เชิญชวนนะคะ

[English below] เนื่องในวันยุติโทษประหารชีวิตสากล ซึ่งตรงกับวันที่ 10 ตุลาคมของทุกปี จะจัดการเสวนาวิชาการ หัวข้อ “เส้นทางของประเทศไทยสู่การยกเลิกโทษประหาร”

วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2566
เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในการจัดงานดังกล่าว ต้องการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ของการรณรงค์เพื่อยกเลิกโทษประหารชีวิตทั่วโลก ⚖️

ผู้ร่วมอภิปรายประกอบด้วยผู้แทนกระทรวงยุติธรรม (รอยืนยัน) จากแวดวงวิชาการ และภาคประชาสังคม โดยจะมาร่วมกันถกประเด็นความคืบหน้าและความท้าทายของประเทศไทยในการเดินหน้าไปสู่การยกเลิกโทษประหารชีวิต รวมถึงความท้าทายร่วมกันของประเทศต่างๆ ทั่วโลก

นักเรียน นักศึกษา ในจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป สามารถเข้าร่วมการเสวนาดังกล่าว และร่วมอภิปรายแนวทางของประเทศไทยสู่การยกเลิกโทษประหารชีวิตได้

การเสวนาจะใช้ภาษาไทยเป็นหลัก โดยมีล่ามแปล (ภาษาไทย-อังกฤษ)

ลงทะเบียนได้ที่นี่ https://bit.ly/3PH1Vtu

________________

To mark the World Day Against the Death Penalty, a panel discussion ‘Reflecting on Thailand's Path Towards Abolishing the Death Penalty’ will be held at Chiang Mai University on 11 October 2023.

By organising this event, aims to raise awareness of the trend towards universal abolition of the death penalty. ⚖️

The panel, featuring representatives from the Ministry of Justice (tbc) as well as academia and civil society, will assess Thailand’s progress in moving away from the death penalty, its challenges ahead as well as common challenges for countries around the world.

Students from Chiang Mai and beyond are welcome to attend the event for a stimulating discussion on the path towards the abolition of the death penalty in Thailand. The event will be held primarily in Thai, with simultaneous Thai-English interpretation provided.

To register, https://bit.ly/3PH1Vtu

20/09/2023

เชิญชวนนะคะ

🌌✨ ชวนคุยชวนคิดเรื่องมลภาวะทางแสง EP.1 | มุมมองคนรุ่นใหม่ต่อปัญหามลภาวะทางแสง
การพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านมุมมองคนรุ่นใหม่ต่อปัญหามลภาวะทางแสง ผ่านกิจกรรมในรั้วมหาวิทยาลัย ใช้ชื่อตอนพูดคุยว่า "ชวนคุยชวนคิดเรื่องมลภาวะทางแสง EP.1 | มุมมองคนรุ่นใหม่ต่อปัญหามลภาวะทางแสง"

- ปัญหามลภาวะทางแสงในเชียงใหม่จากมุมมองของนักศึกษา
โดย คุณชลสิทธิ์ สวนมภาค
นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ชั้นปี 4

- CMU Law camp 6 : Envi (Law) ment
ค่ายสานฝันกฎหมาย ครั้งที่ 6
โดย คุณณัฐพร ศรีพบบุญดี และคุณธภัทร บัวติ๊บ
นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ชั้นปี 3
ชวนคุยโดย อาจารย์ ปีดิเทพ อยู่ยืนยง ศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ติดตามเนื้อหาชวนคุยชวนคิดเรื่องมลภาวะทางแสงได้ทาง
FB Fanpage: มลภาวะทางแสง - Light Pollution
https://www.facebook.com/lightpollutionthailand
(Canva for Education CMU)

#มลภาวะทางแสง

20/09/2023

🌌✨ ชวนคุยชวนคิดเรื่องมลภาวะทางแสง EP.1 | มุมมองคนรุ่นใหม่ต่อปัญหามลภาวะทางแสง
การพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านมุมมองคนรุ่นใหม่ต่อปัญหามลภาวะทางแสง ผ่านกิจกรรมในรั้วมหาวิทยาลัย ใช้ชื่อตอนพูดคุยว่า "ชวนคุยชวนคิดเรื่องมลภาวะทางแสง EP.1 | มุมมองคนรุ่นใหม่ต่อปัญหามลภาวะทางแสง"

- ปัญหามลภาวะทางแสงในเชียงใหม่จากมุมมองของนักศึกษา
โดย คุณชลสิทธิ์ สวนมภาค
นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ชั้นปี 4

- CMU Law camp 6 : Envi (Law) ment
ค่ายสานฝันกฎหมาย ครั้งที่ 6
โดย คุณณัฐพร ศรีพบบุญดี และคุณธภัทร บัวติ๊บ
นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ชั้นปี 3
ชวนคุยโดย อาจารย์ ปีดิเทพ อยู่ยืนยง ศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ติดตามเนื้อหาชวนคุยชวนคิดเรื่องมลภาวะทางแสงได้ทาง
FB Fanpage: มลภาวะทางแสง - Light Pollution
https://www.facebook.com/lightpollutionthailand
(Canva for Education CMU)

#มลภาวะทางแสง
See less

15/09/2023

ทุนวิจัยด้านการพนัน สนใจยื่นภายใน 15 ตุลาคม นี้

ศูนย์ศึกษาปัญหากาพนัน เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนโครงการวิจัย ประจำปี 2566 ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2566

อ่านรายละเอียดได้ที่ https://www.gamblingstudy-th.org/news_pr/84/1/cgs-research-granting-66/

13/09/2023

เชิญชวนนะคะ

ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม

ใต้ชะเงื้อมดอยสุเทพ: นิธิ เอียวศรีวงศ์ กับภาควิชาประวัติศาสตร์ มช.

วันพุธที่ 20 กันยายน 2566
เวลา 13.00 - 16.00 น.
ณ ห้อง 5200 อาคาร HB5 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำหนดการกิจกรรม
ช่วงที่ 1
เวลา 13.00 - 14.30 น.
คณาจารย์อาวุโส ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวถึงประสบการณ์ทำงานร่วมกับศาสตราจารย์ ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์ ในภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และกล่าวรำลึกถึงอาจารย์ในประเด็นอื่น ๆ
- ศาสตราจารยืเกียรติคุณสายชล สัตยานุรักษ์
- ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์
- รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เชษฐพัฒนวนิช

ช่วงที่ 2
เวลา 14.30 - 16.00 น.
- คณาจารย์ปัจจุบัน ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรำลึกถึงศาสตราจารย์ ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์
- นักศึกษาภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวถึงศาสตราจารย์ ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์ และร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานของอาจารย์ ต่อการศึกษาประวัติศาสตร์

**ปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมฯ วันที่ 17 กันยายน 2566 เวลา 12.00 น.**

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
Facebook Fanpage ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ https://hist.human.cmu.ac.th/

03/09/2023

ชวนฟัง

01/09/2023

กลับมาอีกครั้งกับการอบรมด้านสิทธิมนุษยชนสำหรับภาคธุรกิจในระดับจังหวัด รุ่นที่ 2 โดยในครั้งนี้จะจัดขึ้นที่เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก! 💼🌱

ตั้งแต่เดือนเดือนสิงหาคมถึงพฤศจิกายน 2565 โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (the United Nations Development Programme: UNDP) และองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (the International Organization for Migration: IOM) ร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม และ จัดการอบรมภายใต้หัวข้อการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน สำหรับบริษัทญี่ปุ่นและคู่ค้าในประเทศไทย ใน 5 จังหวัดนำร่อง โดยกิจกรรมฝึกอบรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น

การฝึกอบรมครั้งที่ 2 จะจัดขึ้นที่เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก ในวันที่ 14 – 15 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ โรงแรม The Teak การอบรมฯ หลักสูตร 2 วันนี้รับผู้เข้าร่วมจำนวนจำกัด ฟรี และไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ

ท่านสามารถ🖋️ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมได้ที่ https://forms.gle/vi4UJvahVPDsZdqZ9
👉 รายละเอียดการฝึกอบรม: https://bit.ly/45gMM6X
🗓️ สิ้นสุดการรับสมัคร: 11 กันยายน 2566

===

Your opportunity for business and human rights training with UNDP is coming back. The upcoming training session is going to be held in Mae Sot, Tak! 💼🌱

From July to August 2022, UNDP joins hands with the International Organization for Migration (IOM), Department of Rights and Liberties Protection, Ministry of Justice in rolling out a series of human rights due diligence training for Japanese companies in Thailand and their Thai suppliers at a sub-national level. This training initiative is supported by the Government of Japan.

The 2nd training will be held at Mae Sot, Tak province on 14 – 15 September 2023, at The Teak Hotel. Apply now until 11 September 2023

👉 The training is two-day training with limited seats and free of charge.
🖋️ Registration: https://forms.gle/vi4UJvahVPDsZdqZ9
Training agenda: https://bit.ly/45gMM6X

29/08/2023

Law and Social Playground #2 ชวนพูดคุย

ศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย ศูนย์บริการวิชาการกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ Migrant Working Group (MWG) และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เชิญชวนทบทวนการทำงานของ กฎหมายคนเข้าเมืองของประเทศไทย โดยเวทีการพูดคุยครั้งแรกนี้ จะเป็นการแลกเปลี่ยนถึงการเข้าเมืองของประเทศต่างๆ
วันที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 17.00-20.00 น.
Zoom Meeting https://cmu-th.zoom.us/j/93699846630
Meeting ID: 936 9984 6630

29/08/2023

งานวันนี้แล้วนะคะ

งานสัมมนาวิชาการ “ถอดรหัสความรุนแรงในสังคมไทย: รัฐ สื่อ สังคม และระบบกฎหมาย”

วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566
เวลา 12:00-16:30 น.

ณ ห้องประชุมคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ชั้น 4 อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และติดตามการถ่ายทอดสดทาง WAY
หัวข้อการนำเสนอผลงานวิจัย

• สันติวิธีในทางปฏิบัติ ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.บุญเลิศ วิเศษปรีชา
แสดงความเห็นโดย อาจารย์ ดร.เบญจรัตน์ แซ่ฉั่ว

• ความรุนแรงทางการเมืองโดยรัฐในสังคมไทย: แบบแผนวิธีคิด และการให้ความชอบธรรม
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ
แสดงความเห็นโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พวงทอง ภวัครพันธุ์

• การรายงานข่าวการประท้วง: บทบาทของสื่อมวลชนไทยในการชุมนุมและความรุนแรงทางการเมือง
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรษาสิริ กุหลาบ
แสดงความเห็นโดย รองศาสตราจารย์รุจน์ โกมลบุตร และ วศินี พบูประภาพ

• วิสามัญมรณะ: ปฎิบัติการของระบบกฎหมายและการต่อสู้ของผู้ตกเป็นเหยื่อ
โดย รองศาสตราจารย์ สมชาย ปรีชาศิลปกุล
แสดงความเห็นโดย ศาสตราจารย์ ดร.อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์
*สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านทาง QR Code

Photos from สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย's post 29/08/2023

ชวนเข้าร่วมงานนะคะ

28/08/2023

ชวนอ่าน

⚖️COMPARATIVE JUVENILE CRIMINAL JUSTICE
By Associate Professor Dr.Alexandre Chitov
Faculty of Law, Chiang Mai University

💻E-book available now
Hytexts: https://cmu.to/hytextsCJ
Bookcaze: https://cmu.to/bcCJ
meb: https://cmu.to/mebCJ
ChulaBook: https://cmu.to/cubookCJ
Se-Ed: https://cmu.to/seedCJ

26/08/2023

ชวนฟัง

25/08/2023
25/08/2023

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน สังกัดงานบริหารทั่วไป อัตราจ้างเดือนละ 12,690- บาท จำนวน 1 อัตรา

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 1 กันยายน 2566

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไฟล์ประกอบข่าว หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่งานบริหารและธุรการ คณะนิติศาสตร์ โทรศัพท์ 053-942911

https://hr.oop.cmu.ac.th/recruitment/

22/08/2023

สรุปประเด็นเสวนา: “การจัดการความเสี่ยงและผลกระทบข้ามพรมแดน: สำรวจพรมแดนความรู้”

สรุปประเด็นเสวนา: “การจัดการความเสี่ยงและผลกระทบข้ามพรมแดน: สำรวจพรมแดนความรู้”
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา มูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน ได้เปิดเวทีเสวนา “การจัดการความเสี่ยงและผลกระทบข้ามพรมแดน: สำรวจพรมแดนความรู้” ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น. โดยเป็นเวทีเสวนาที่จัดร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, International Commission of Jurists EarthRights, International, ETOs Watch Coalition, เครือข่ายติดตามการลงทุนไทยและความรับผิดชอบข้ามพรมแดน และมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม – EnLAW
อ่านต่อ https://www.lannernews.com/22082566-03/
สัณหวรรณ ศรีสด คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล (International Commission of Jurists) กล่าวถึงการเข้าถึงความยุติธรรม กระบวนศาล และการเยียวยา ว่าแต่เดิมเป็นเรื่องของรัฐและประชาชนที่อยู่ภายในประเทศ โดยประชาชนทุกคนจะได้รับการเยียวยาความเสียหาย จากการกระทำใดๆ ก็ตามที่เป็นการละเมิดสิทธิฯ แต่ปัจจุบันในยุคโลกาภิวัตน์ โลกไร้พรมแดนมากขึ้น ดังนั้น 2 ประเด็นหลัก ที่ไม่จำกัดอยู่ในเรื่องพรมแดน และไม่สามารถหยุดความเสียหายที่เกิดขึ้นในมุมมองของ สัณหวรรณ คือ Technology Digital และ Climate Change
ส.รัตนมณี พลกล้า มูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน มองว่าปัจจุบันปัญหาข้ามพรมแดน หรือการลงทุนข้ามพรมแดนที่ส่งผลกระทบ มีสองรูปแบบ คือ 1. ผู้ประกอบการมาลงทุนในประเทศนั้น แล้วส่งผลกระทบในอีกประเทศหนึ่ง 2. กรณีที่มีการประกอบกิจการที่ก่อให้เกิดผลกระทบไปอีกประเทศหนึ่ง คล้าย บริษัท หมิงตี้ ที่มาลงทุนในไทย แล้วเกิดผลกระทบ แล้วเราจะไปติดตามให้เกิดการเยียวยา จากบริษัทที่มาลงทุนแต่ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยได้อย่างไร แล้วกรณีเรื่องฝุ่น อินโดนีเซีย เกิดการเผาสวนปาล์ม จนเกิดฝุ่นมาจากทางภาคใต้ของไทย หรือกรณีคดีฝุ่นของภาคเหนือ ซึ่งมีการศึกษาว่า ฝุ่นเหล่านั้นเกิดจากการที่ประเทศพื้นบ้านการเผาอ้อยและไร่ข้าวโพด แล้วเกิดฝุ่นข้ามมาที่ประเทศของไทย ซึ่งเป็นลักษณะข้ามพรมแดน

22/08/2023

น่าฟังมากเชิญชวนนะคะ

เชิญชวน นักเรียน นักศึกษา และบุคคลที่สนใจฟังการบรรยายในหัวข้อเรื่อง:
"ความสำคัญของการวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ต่อการพัฒนาประเทศจีน"
ในวันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2566
เวลา 10.30 -11.00 น.
ในรูปแบบออนไลน์ทาง Zoom และ Facebook Live (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
ผู้บรรยาย : ผศ.ดร.สิทธิเทพ เอกสิทธิพงษ์ (洪文发)
ศูนย์บูรณาการมนุษยาภิวัตน์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดำเนินรายการโดย: อ.ปีดิเทพ อยู่ยืนยง
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้นำเศรษฐศาสตร์การเมือง มช. - วิชาการเด่น เน้นพัฒนาสังคม
https://www.facebook.com/cmupoliticaleconomy

14/08/2023

เวทีปรึกษาหารือ เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมาย
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการคัดกรองคนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรและไม่สามารถเดินทางกลับประเทศอันเป็นภูมิลำเนาได้ พ.ศ.2562
และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565

สืบเนื่องจังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่ชายแดนรวมถึงเป็นพื้นที่ต่อเนื่องชายแดน ส่งผลให้เกิดการปรากฎตัวของประชากรข้ามแดนหลากหลายกลุ่ม และมีการเข้าเมืองที่หลากหลาย ในช่วงเวลาที่ผ่านมาประเทศไทยได้ประกาศบังคับใช้กฎหมายที่สำคัญอย่างน้อยสองฉบับที่เกี่ยวข้องกับคนย้ายถิ่นข้ามแดนคือ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการคัดกรองคนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรและไม่สามารถเดินทางกลับประเทศอันเป็นภูมิลำเนาได้ พ.ศ.2562 และล่าสุดคือ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565 อันส่งผลให้เกิดการเพิ่มเติมวิธีการในขั้นตอนการจับกุมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ทางคณะนิติศาสตร์ และองค์กรร่วมจัดงาน เห็นว่า นอกจากนักกฎหมาย ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงสังคมไทยจะต้องทำความเข้าใจถึงกฎหมายที่เป็นอยู่แล้ว ข้อเท็จจริงทางสังคมที่จะกฎหมายจะถูกไปปรับใช้ ก็เป็นอีกประเด็น เป็นบริบทสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิธรรมและเป็นธรรม ย่อมปฏิเสธไม่ได้เลยที่จะต้องเข้าใจถึงกฎหมายที่เป็นตัวหนังสือ หรือ Law in Book กับกฎหมายในทางปฏิบัติ หรือ Law in Action ด้วย

องค์กรร่วมจัดงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศูนย์บริการวิชาการกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Asylum Access Thailand (AAT)
โครงการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้ลี้ภัย (Refugee Rights Litigation Project)
โครงการจัดตั้งมูลนิธิไทย-เมียนมา เพื่อการศึกษาและพัฒนา
มูลนิธิผสานวัฒนธรรม

10/08/2023

ชวนลงทะเบียนกันนะคะ

สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะจัดการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคนประจำปี 2566
เพื่อให้คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
ในวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม Convention 1-2 โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท โดยผู้เข้าอบรมตลอดทั้งวันจะได้รับประกาศนียบัตร
*** โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น.**เท่านั้น โดยรับจำนวนจำกัด (โปรดใช้ CMU Mail ในการกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียน ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับสมัครทันที หากมีผู้ลงทะเบียนครบเต็มจำนวนที่กำหนดไว้
สมัครเข้าร่วมการอบรมได้ที่ลิงก์ https://forms.office.com/r/MQ8ZxejQNp

03/08/2023

🔴 ชวนร่วมสำรวจพรมแดนความรู้ในประเด็นความรับผิดข้ามพรมแดน
🗓️ จันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00-16.30 น. 📍ณ ห้องประชุม 1 คณะนิติศาสตร์
💻Live ผ่านประชาไท และ ลานเนอร และ

Join Zoom Meeting
https://cmu-th.zoom.us/j/98453031984

27/07/2023

ชวนอ่าน ผลงานล่าสุดของอาจารย์คณะนิติศาสตร์ มช.

🎊 แนะนำหนังสือใหม่ 🎊

⛹️‍♂️ 🤸 ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายกีฬาของต่างประเทศและประเทศไทย : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกฎหมายกีฬาอังกฤษ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกาและไทย / โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปีดิเทพ อยู่ยืนยง, ดร.ณัฐกร วิทิตานนท์ และทินกฤต นุตวงษ์

🏋️‍♂️ “นำเสนอผลการศึกษาเชิงเปรียบเทียบกฎหมายกีฬาของประเทศอังกฤษ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกาและไทย โดยการวิเคราะห์ขอบเขตของหลักกฎหมายที่สร้างธรรมาภิบาลกีฬา ซึ่งจะชี้ให้เห็นถึงช่องว่างของกฎหมายกีฬาที่เกิดขึ้นในระบบกฎหมายไทย”

📍 รายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม (pdf) https://citly.me/4Rb7F

📍 อ่าน ebook ได้ในแอปพลิเคชัน KPI eBooks https://citly.me/xVySz

************************************

📱 คู่มืออ่าน ebook
https://citly.me/6SgNW

🌐Link ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
https://kpi-lib.com/library/

☎️สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02-1419671-74

#หนังสือใหม่
#ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า #อ่านฟรี
#กฎหมายกีฬา #ธรรมาภิบาลกีฬา #กฎหมายเปรียบเทียบ

25/07/2023

🔴Live ไปให้พ้นรัฐธรรมนูญวิปริต การเมืองวิปลาส
นิติศาสตร์ มช. จัดเสวนา “ไปให้พ้นรัฐธรรมนูญวิปริต การเมืองวิปลาส”
วิทยากรโดย
รองศาสตราจารย์ ดร.ทศพล ทรรศนกุลพันธ์
ดร.กฤษณ์พชร โสมณวัตร
รองศาสตราจารย์สมชาย ปรีชาศิลปกุล
25 ก.ค. 2566 เวลา 14.00 – 16.00 น.
คณะนิติศาสตร์ มช.

25/07/2023

ชวนฟัง

เชิญชวนผู้สนใจร่วมฟังเสวนาวิชาการ หัวข้อ “นโยบายสาธารณะกับปัญหามลภาวะทางแสง"
🗓 วันที่ 11 ส.ค. 66
⏰ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ผ่านทาง
✅ Zoom Meeting https://cmu-th.zoom.us/j/96050154993
หรือ Meeting ID: 960 5015 4993
✅ FB Live ทางเพจศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มช.
--------------------------------------------------------
ร่วมพูดคุยโดย
💡รศ. ดร. ฟ้ารุ่ง สุรินา บุญทิศ สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
💡ปีดิเทพ อยู่ยืนยง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

#มลภาวะทางแสง #นิติมช

21/07/2023

โปรดติดตาม

#มีเรื่องLive
#โหวตนายก
#ประชุมสภา

บีกิน อะเกนนน

21/07/2023

เร็วๆนี้

⚖️Comparative Juvenile Criminal Justice
By Associate Professor Dr. Alexandre Chitov
Faculty of Law, Chiang Mai University

💻E-book is coming soon.

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง การปฏิบัติตามกฎหมาย ใน Chiang Mai?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

COVID-19 and its impact on Functioning of Courts in Thailand
โรคโควิด-19 และผลกระทบต่อการพิจารณาคดีของศาลในประเทศไทย
ได้ดีก็จากไป ใกล้เกษียณก็เวียนมา : ผู้ว่าฯ ประชาชน และรัฐรวมศูนย์
ดูละครแล้วย้อนดูอัยการ
สอบวิทยานิพนธ์นายปารณ บุญช่วย
สอบวิทยานิพนธ์ "กฎหมายในความรุนแรง ความรุนแรงในกฎหมาย"
รายการ The Researcher ครบรอบ 15 ปี แห่งการก่อตั้งคณะนิติศาสตร์ มช.
LIVE (ถ่ายทอดสด)  เวทีสาธารณะ "บทเรียนและสภาพปัญหาจาก พ.ร.บ. การชุมนุม ฯ" (ต่อ)
เวทีสาธารณะ "บทเรียนและสภาพปัญหาจาก พ.ร.บ. การชุมนุม ฯ และบทบาทของฝ่ายตุลาการ" (ต่อ)
LIVE (ถ่ายทอดสด) เวทีสาธารณะ "บทเรียนและสภาพปัญหาจาก พ.ร.บ. การชุมนุม ฯ และบทบาทของฝ่ายตุลาการ"

ประเภท

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
Chiang Mai
50300

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 18:00
อังคาร 09:00 - 18:00
พุธ 09:00 - 18:00
พฤหัสบดี 09:00 - 18:00
ศุกร์ 09:00 - 18:00
เสาร์ 09:00 - 18:00

Law Firms อื่นๆใน Chiang Mai (แสดงผลทั้งหมด)
ทนายนก Lawyer Nok รับปรึกษาว่าความทั่วราชอาณาจักร-All Types of Legal Work ทนายนก Lawyer Nok รับปรึกษาว่าความทั่วราชอาณาจักร-All Types of Legal Work
154/5 หมู่6 ตำบลฟ้าฮ่าม อ. เมือง
Chiang Mai, 50000

ทนาย/ที่ปรึกษา คดีแพ่ง คดีอาญา คดีครอบครัว ร่างสัญญาต่างๆ พินัยกรรม จดทะเบียนบริษัท

สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย Nakornping Inter Law สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย Nakornping Inter Law
189/1 หมู่ที่1 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
Chiang Mai, 50300

สำนักงานอดิศักดิ์ทนายความ สำนักงานอดิศักดิ์ทนายความ
สำนักงานอดิศักดิ์ทนายความ (สาขาเชียงใหม่) ศิวาลัยวิลเลจ 3 เลขที่ 104/266
Chiang Mai, 50130

รับปรึกษาปัญหากฎหมาย พูดคุยเกี่ยวก

อธิป ทนายเชียงใหม่ และทีมทนายความ อธิป ทนายเชียงใหม่ และทีมทนายความ
โครงการทรีบูติคอเวนิว ต. ท่าศาลา
Chiang Mai, 50000

ปรึกษา​ปัญหากฎหมายฟรี รับว่าความทั

VJ Thailawfirm VJ Thailawfirm
111/262 M. 5 T. Meaheai Mouang
Chiang Mai, 50100

‘Victor Juris’ providing high standard legal services through a modern and trustworthy.

รับปรึกษากฎหมายเชียงใหม่ กชพรทนายความ รับปรึกษากฎหมายเชียงใหม่ กชพรทนายความ
186/17 ม. 6 ต. หนองหาร อ. สันทราย จ. เชียงใหม่
Chiang Mai, 50290

ปรึกษากฎหมายเบื้องต้นฟรี คดีครอบครัว มรดก กู้ยืม ร่างสัญญา รับว่าความ คดีแพ่ง อาญา

ศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟูสิทธิชุมชนท้องถิ่น - CPCR ศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟูสิทธิชุมชนท้องถิ่น - CPCR
199/332 ม. 2 หมู่บ้านสวนนนทร ซ. 7/2 ต. หนองจ๊อม อ. สันทราย จ. เชียงใหม่
Chiang Mai, 50210

ศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟูสิทธิชุมชน (Center for Protection and Revival of Local Community Rights)

บริษัทกฏหมาย BY ทนายปรัชญา บริษัทกฏหมาย BY ทนายปรัชญา
The Palm Garden 8
Chiang Mai, 50230

บริษัทTK LAW บริการงานด้านกฎหมาย ว่าคว?

Siam Leges International Law Firm Siam Leges International Law Firm
Chiang Mai

We provides a full range quality corporate legal services to the Thai & representation to clients fr

สำนักงานกฎหมายอภิรักษ์เสรีทนายความ ทนายความจังหวัดเชียงใหม่ Notary Public สำนักงานกฎหมายอภิรักษ์เสรีทนายความ ทนายความจังหวัดเชียงใหม่ Notary Public
588/19 ถ. เจริญเมือง(อยู่หัวมุมสี่แยกหนองประทีป) ต. ท่าศาลา อ. เมือง จ. เชียงใหม่ โทร. 063 6273416
Chiang Mai, 50000

สำนักงานกฎหมายอภิรักษ์เสรีทนายความ

กฎหมายไทยแลนด์ กฎหมายไทยแลนด์
Chiang Mai, 50300

รับปรึกษากฎหมาย คดีแพ่ง ปกครอง อาญา