Healthy place - ႁၵ်ႉပၢႆးယူႇလီ

Healthy place - ႁၵ်ႉပၢႆးယူႇလီ

สินค้าคุณภาพดี ၶႆၢၶူဝ်းၵိၼ်တႃႇပႆၢးယူႇလီ
လႄႈၶႆၢၶူဝ်းၸႂ်ႉလွင်ႇယႂ်ႇၼႂ်းႁိူၼ်း ႁပ်းပႃးတူဝ်တႅၼ်းၶႆၢၵူႇတီႈ

Photos from Healthy place - ႁၵ်ႉပၢႆးယူႇလီ's post 24/11/2023

ယူႇတီႈသူးလဵၼ်းၶႃႈ
သူးလဵၼ်း ယိၼ်းလီ ႁပ်ႉတွၼ်ႈတႃႇသေႇၶႃႈ😍

Photos from Healthy place - ႁၵ်ႉပၢႆးယူႇလီ's post 24/11/2023

ပိယၢင် တႃႇပႆၢးယူႇလီ မႃးတီႈႁူင်းၵၢၼ်သူးလဵၼ်းၼႃႇ

23/11/2023

မႃးတူၺ်းႁူင်းၵၢၼ်သူးလဵၼ်းၵၼ်
ဢၼ်ပဵၼ်တိုဝ်ႉတၢင်းၼိူင်ႈဢၼ် တႃႇပႆၢးမၢၵ်ႈမီး
တႃႇလွတ်ႈလႅဝ်း ၼႂ်းၵၢၼ်ႁႃလႆၢးလႆႈငိုၼ်းထႅင်ႈၼိူင်ႈတၢင်း

19/11/2023
18/11/2023

ၶိပ်းၵဝ်ႇဢမ်ႇသုတ်ႉလႄႈ လႆႈတေႃႈမႂ်ႇၶႃႈ

Photos from Healthy place - ႁၵ်ႉပၢႆးယူႇလီ's post 17/11/2023

တိုၵ်ႉႁပ်းသူင်ႇၶူဝ်း ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ မိူင်းထႆး မိူင်းတႆးၵူႇဝၼ်းယူႇဢေႃႈ

ပီႈၼွင်ႉၶႂ်ႇသူင်ႇၶူဝ်း ထူဝ်းမႃးလႆႈ

တွင်ႇထၢမ်ၶဝ်ႈမႃးလႆႈတီႈ ၾူၼ်းထႆး - 0992414533

ဢမ်ႇၼၼ် တၵ်ႉမႃးၼႂ်းၶွင်ႉၶေႃႈၵႂၢမ်းတၢင်းတႂ်ႇၼႆႉလႆႈၶႃႈ👇👇

13/11/2023

ပူဝ်းတိၼ်း လုမ်းလႃးပႆၢးယူႇလီ

03/11/2023

LaViteen
လႃးဝိၼ်းထိၼ်း

ၶိမ်းဢၢပ်ႈၼမ်ႉ ၼမ်ႉယႃဢၢပ်ႈၼမ်ႉ
ႁွမ်လႄႈ လွတ်ႈသၢၼ်ၶေးမီး

ၸႂ်ႉမိူဝ်ႈလႂ် ၸိုၼ်ႇပၢင်ႇၸ်ႂမိူဝ်ႈၼၼ်ႉ
တဝ်ႈယႂ်ႇ ၸႂ်ႉလႆႈႁိုင် ႁွမ်ၸပ်းတူဝ်

ဢမ်ႇၼဵဝ် ဢမ်ႇပဵၼ်ၶၢပ်ႈ လၢင်ႉၼႃႈလႆႈ
ၵွပ်ႇဢဝ်ယွတ်ႈၼဵင်ႇသေႁဵတ်းဝႆႉလႄႈ

လုမ်းလႃးပႆၢးယူႇလီလႆႈတဵမ်ထူၼ်ႇၶႃႈ

သွပ်ႇထၢမ်ႁူဝ်ယွႆႈလႆႈတီႈ ၶွင်ႉၶေႃႈၵႂၢမ်းတၢင်းတ်ႂႇ👇👇

Photos from Healthy place - ႁၵ်ႉပၢႆးယူႇလီ's post 03/11/2023

ဝေၵီႈဝေလႃႉ
ပဵၼ်ယႃဢၼ်ၵိၼ်ငႆၢႈဝၢၼ်ႁွမ်
ၸွႆႈႁႂ်ႇတူဝ်ၶိင်းမီးႁႅင်း ၼႂ်းတူဝ်ၸိုၼ်ႇသ်ႂ

ယေႃးၵႃႇတၢင်းပဵၼ် ဢွၵ်ႇႁၢင်ႇၵႆ
ၼႂ်းတွင်ႉဢမ်ႇလီ
တွင်ႉၵႂ်ႇ တွင်ႉၵႅၼ်း တွင်ႉၵႂႃႈ

ပဵၼ်မုၼ်ႇမၢၼ်ႇၼ်ႂးတူဝ်ဢမ်ႇပေႃးသၢင်းလၢင်း
ၼွၼ်းလပ်းယၢပ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ

ႁႂ်ႈၵိၼ်ပၼ်ယႃၼႆႉ ပႄႉလႆႈ ႁႆၢဝႆးၵမ်းသိုဝ်ႇၶႃႈ

Photos from Healthy place - ႁၵ်ႉပၢႆးယူႇလီ's post 03/11/2023

ယိၼ်းလီႁပ်ႉတွၼ်ႈ ၽူႈတီႈသူၼ်ၸႂ်လဵပ်ႈႁဵၼ်း
ဢမ်ႇၼၼ် ပဵၼ်တူဝ်တႅၼ်းၶႆၢယူႇ ၵူႇတီႈၵူႇမိူင်းၶႃဢေႃႈ

Photos from Healthy place - ႁၵ်ႉပၢႆးယူႇလီ's post 03/11/2023

ၶူဝ်းတီႈၶႃႈၶႆၢဝႆႉ
မီးၼိူင်ႈပၢၵ်ႇမဵဝ်းပႆၢ

ပဵၼ်ယႃ တႃႇၵမ်ႉထႅမ်ပႆၢးယူႇလီၵူၼ်းႁဝ်း
ၶူဝ်းၸႂ်ႉၼႂ်ူႁိူၼ်း ဢၼ်ယႃႇဢမ်ႇလႆႈ

ၶူဝ်းၸႂ်ႉသုၼ်ႇတူဝ်ၼၢင်းယိင်း
ၶူဝ်းၸႂ်ႉသုၼ်ႇတူဝ်ၽူႇၸႆၢး

သွပ်ႇထၢမ်လႆႈတီႈၶွင်ႉၶေႃႈၵႂၢမ်းတၢင်းတ်ႂႇ👇👇

သူင်ႇၸွတ်ႈမိူင်းထႆး လႄႈ မိူင်းတႆးမၢင်တီႈၶႃႈ

ขอบคุณท่านผู้ช่วยดูแลค่อยจัดการให้นะคะ🥰

02/11/2023

#သူးတွၼ်ႈ
ၵဵပ်းဝႆႉပဵၼ်တီႈမႆၢတွင်းၵၢၼ်တွပ်ႇပၼ်ႁႃထမ်ႇမ ၵဵင်းမႂ်ႇၸိုင်ထႆး

Photos from Healthy place - ႁၵ်ႉပၢႆးယူႇလီ's post 25/10/2023

อธิบายไม่ถูก แต่รู้สึกดี🥰🥰

#บรรยากาศดอยเวาแม่สายจ้า

21/10/2023

ထွမ်ႇၵႂၢမ်းဢိၼ်ႉႁေၶႃႈလႄႈ😍

Photos from Healthy place - ႁၵ်ႉပၢႆးယူႇလီ's post 20/10/2023

ပီႈၼွင်ႉမိူင်းတႆး ၶႂ်ႇၸႂ်ႉၶူဝ်းၼႂ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇဝႃႈ ဝႃႈၼႆ

ႁၢင်ႇႁႅၼ်းသူင်ႇပၼ်ယဝ်ႉၶႃႈၼႃ

ပေႃး 21/ 10/2566 လူတ်ႉတေဢွၵ်ႇမိူဝ်းတွၼ်ႇၸဝ်ႉၼႆၶႃႈ

ၸ်ႂႉၶၢဝ်းတၢင်းယူႇသွင်သၢမ်ဝၼ်း

ယႃႇလိုမ်းႁပ်းသႆၢ ႁပ်းၽူင်းၵၼ်ၶႃႈၼႃႉႉႉႉႉႉႉႉ

#ၵျွၵ်းမႄး #လႃႈသဵဝ်ႈ #ၶူဝ်လမ်ၶူဝ်ၶမ်း ပႃးဝႆႉၶႃႈ😍😍

19/10/2023

(သႆၢၵႅတ်း) သႆၢႁတ်းဢႅဝ်သူးလဵၼ်း
ၽႂ်လႆႈၸ်ႂႉယဝ်ႉ တိုၼ်းႁၼ်ၽွၼ်းလီ
မီးတၢင်းႁၢင်ႈလီ သ်ႂႇၼႅၼ်ႇ ၸႂ်ႉငႆၢႈ မီးမႄႈလဵၵ်း

ၵေႃႇၾီႈ တႃႇပႆၢးယူႇလီ ၵမ်ႉထႅမ်ပႆၢးယူႇလီၵိၼ်ငႆၢႈ
ပဵၼ်ယႃၼိူင်ႈဢၼ် ၵူၼ်းၵႆႉၵႆႉဢမ်ႇယူႇလီ ၵိုင်ႇလီၵိၼ်

ၵူၼ်းမီးလူမ်း(လိူတ်ႈၼမ်)တူၺ်းတူဝ်း ၵႆႉၵႆႉႁူဝ်မဝ်း ၵိုင်ႇလီၵိၼ်
ၵူၼ်းၵိၼ်ဢမ်ႇဝၢၼ် ၼွၼ်းလပ်းယၢပ်ႇ
သၼ်ႇသၼ်ႇသႆၢသႆၢ ၵိုင်ႇလီၵိၼ်ပၼ်ၶႃႈ

ယႃသီၶဵဝ်ႇ သမႆၢးဢွၼ်(Smile On)
မီးမႂ်ယႃလိၼ်ႉငိူၵ်ႇ(ว่านหางจระเข้)ပႃးဝႆႉလႄႈ

ၸႂ်ႉယဝ်ႉလီတႃႇ ၶဵဝ်ႈၵူၼ်းႁဝ်း
ၵူၼ်းၶဵဝ်ႈမႅင်း ၶဵဝ်ႈတႅၵ်ႇ ၵႆႉၵႆႉပဵၼ်ၶဵဝ်ႈၸဵပ်း ႁိူၵ်ႈပူမ်

ၵႆႉၵႆႉသူပ်းၸဵပ်း ဢွၵ်ႇလူမ်းမႆႇ လိၼ်ႉၵႆႉၵႆႉဢွၵ်ႇတုမ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ
ၸ်ႂႉယႃသီၶဵဝ်ႈ သမႆၢးဢွၼ်ယဝ်ႉ တိုၼ်းလီၶိုၼ်းဢမ်ႇႁၢင်ႉ

မီးသူင်ႇၸွတ်ႈမိူင်းထႆးလႄႈ မိူင်းတႆးမၢင်တီႈၶႃႈ
သွပ်ႇထၢမ်ႁူဝ်ယွႆႈလႆႈတီႈၶေႃႈၵႂၢမ်း တၢင်းတ်ႂႇၼႆႉၶႃႈ👇👇

Photos from Healthy place - ႁၵ်ႉပၢႆးယူႇလီ's post 19/10/2023

ႁႄႈလႄႇ

မႃးသူင်ႇၶူဝ်းပၼ်ယဝ်ႉ

ပွၵ်ႇၼႆႉမီးပႃး ၼမ်ႉမၼ်ပႃ

မီးDeerတႃႇၵိၼ် ၽိူမ်ႉဢဵၼ်ႁႅင်းလုပ်ႇၼႂ်းတူဝ်

ၵူၼ်းႁူဝ်ၶဝ်ႇၶတ်း ဢဵဝ်ၸဵပ်း မူၺ်ႇလင်

ႁူဝ်တႃၼၵ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵိိုင်ႇလီၵိၼ်ပၼ်ၶႃႈ

19/10/2023

တူဝ်တႅၼ်းၶႃႈႁဝ်းတီႈၵဵင်းႁႆၢး🥰

ပီႈၼွင်ႉၵဵင်းႁႆၢး သင်ႇသိုဝ်ႉၶူဝ်းၵိၼ်ၶူဝ်းၸႂ်ႉ ၶွင်သူးလဵၼ်းလႆႈတီႈ

👉 💙 ပီႈလိူၼ်သႅင်ထွင်းၶႃႈ

မီးၶူဝ်းၸႂ်ႉၼ်ႂးႁိူၼ်း ဢၼ်ၶၢတ်ႈဢမ်ႇလႆႈ
မီးယႃၵမ်ႉထႅမ်ႁႂ်ႇပႆၢးယူႇလီၶႅမ်ႉတိူဝ်း
မီးမွၼ်ႁူဝ်တႃႇပႆၢးယူႇလီ
မီးၶိူင်ႈၸႅတ်ႈၼမ်ႉႁႂ်ႇသႅၼ်ႇသ်ႂ
မီးသႆၢႁတ်းဢႅဝ် သႆၢၵႅတ်း တႃႇပႆၢးယူႇလီထႅင်ႈၶႃႈဢေႃႈ

16/10/2023

I am my own queen😍😁

11/10/2023

😁😁
ၸႂ်မၼ်းပိဝ်ဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝ်

06/10/2023

ၵေႃႈၽီ သူမ်ႁၢၵ်ႈယႃႈယႃ

ၵိၼ်တႃႇၵမ်ႉထႅမ်ပႆၢးယူႇလီ

ၵိၼ်လႆႈတင်းၵူၼ်းထဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ႁိူဝ်ႉ

တေပၼ်ၽွၼ်းလီၼႂ်းတူဝ်ၶိင်း

05/10/2023

ၶူဝ်းဢၼ် ၶႃႈၶႆၢဝႆႉ

တမ်းၸႂ်လႆႈ

ၶူဝ်းလီလႄႈ ၶႆၢလႆႈလီယူႇၶႃႈ

သင်ႇသိုဝ်ႉလႆႈတႃႇသေႇလႄႈ

သင်ႇသိုဝ်ႉလႆႈပႃး တီႈ တူဝ်တႅၼ်းလႆၢၵေႃႉလႆႈယူႇၶႃႈ🥰

Photos from Healthy place - ႁၵ်ႉပၢႆးယူႇလီ's post 02/10/2023

ယႃႇလိုမ်းတူင်ႉတၵ်ႉၵၼ်ၽွင်ႇၼႃ😁

https://lin.ee/GifsPgmhttps:// bit.ly/3nFTEWn

Photos from Healthy place - ႁၵ်ႉပၢႆးယူႇလီ's post 02/10/2023

https://lin.ee/GifsPgmhttps:// bit.ly/3nFTEWn

30/09/2023

ၼမ်ႉမၼ်းလုမ်းလႃးၶူၼ်ႁူဝ်

လႄႈ ၶရိမ်းတႃး တႃႇလုမ်းလႃး ၽိဝ်ၼင်

ၼၢင်းယိင်း ၽူႇၸႆၢး ၸ်ႂႉလႆႈမိူၼ်ၵၼ်ၶႃႈ

ၵူၼ်းၶူၼ်ႁူဝ်ႁႅင်ႈ ၵူၼ်းၼိူဝ်ႉၼင် တႅၵ်ႇႁႅင်ႈ

ၸႂ်ႉဢၼ်ၼႆႉယဝ်ႉ တေလီၶိုၼ်းဢမ်ႇႁၢင်ႉဝႃႈၼႆ

သူင်ႇၸွတ်ႈမိူင်းထႆး

တွင်ႇထၢမ်ႁူဝ်ယွႆႇလႆႈတီႈ သျွင်ႉၶေႃႈၵႂၢမ်းတီႈတႂ်ႇ

ဢမ်ႇၼၼ် တဵၵ်ႉတီႈလိင်ႉၶ်လႆႈၶႃႈ💚💚😍😍

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง ร้านเสริมสวย ใน Chiang Mai?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

ထွမ်ႇၵႂၢမ်းဢိၼ်ႉႁေၶႃႈလႄႈ😍
ၶဝ်ႈပွႆးယွၼ်ႉလင်😁😁လိုမ်းၽူတ်း ပူၼ်ႉမႃးပေႃးလႆၢလိူၼ်ယဝ်ႉႁေ🥰🥰
D-Nax
#ZhulianThailand😍ႁူင်းၵၢၼ်သူးလဵၼ်း မီးၶွင်လူဝ်ႇၸ်ႂႉၼႂ်းဢၼ်လီလီမီးယႃလႄႈၶွင်ၵိၼ်တႃႇလုမ်းလႃးပႆၢးယူႇလီႁဝ်းတင်းၼမ်လႄႈ ယိၼ်းလီ...
မႃးထွမ်ႇတူၺ်း ၶလိပ်းတွၼ်ႇCEO Zhulian Marketing Zhulian Thailand.မွၵ်ႇလၢတ်ႈ ႁႅင်းၸႂ်ယ်ႂႇၶိုၼ်ႈမႃး💯💚https://lin.ee/GifsPg...

ประเภท

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

https://bit.ly/3nFTEWn

ที่อยู่

Chiang Mai
50000

Health/Beauty อื่นๆใน Chiang Mai (แสดงผลทั้งหมด)
SABU-SABU Natural Life Style SABU-SABU Natural Life Style
174 Bor Pu Soi 2/9, Chotana Road, T. Donkaeo, A. Maerim
Chiang Mai, 50180

All you will ever need to keep you, your family, your pets and your home clean and safe... naturally

Gamhom Shop Gamhom Shop
Chiang Mai

สบู่ NB SERUM SOAP

Aurablue-ออร่าบลู เซรั่มวิตามินซี มีเก็บปลายทาง Aurablue-ออร่าบลู เซรั่มวิตามินซี มีเก็บปลายทาง
82/27 หมู่ 6 ต. ฟ้าฮ่าม อ. เมือง
Chiang Mai, 50000

Aurablue Serum - เซรั่มออร่าบลู ผสาน Double Vitamin C + Hya 7Pl

ผิวเนียน สวยใส Yaimai brand ผิวเนียน สวยใส Yaimai brand
Chiang Mai, 50180

ใช้ดีจริง แก้ปัญหาได้จริง

อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ by jeebjib อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ by jeebjib
Chiang Mai, 50140

เพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเราและคนที่?

HOMDOi HOMDOi
Chiang Mai, 50000

จำหน่ายผัก และผลไม้สด🍅🥒

Qh วิตามินบำรุงตับ Qh วิตามินบำรุงตับ
ไชยปราการ
Chiang Mai, 50320

YAR Hmong Brand ขายสวย YAR Hmong Brand ขายสวย
98
Chiang Mai, 50300

ขายทุกอย่างเน้นขายสวย

กาแฟ Organic Drip Coffee กาแฟ Organic Drip Coffee
Chiang Mai

กาแฟ ดริป organic Drip Coffee