กศน.ตำบลลาดใหญ่

กศน.ตำบลลาดใหญ่

กศน.ตำบลลาดใหญ่ ให้บริการทางการศึก?

Photos from กศน.ตำบลลาดใหญ่'s post 16/11/2023

วันที่ 16 พ.ย.66 ศกร.ตำบลลาดใหญ่ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 แนะนำโครงสร้างหลักสูตร การเข้าร่วมกิจกรรมการพบกลุ่ม กพช. การจัดทำโครงงาน การเข้าสอบ ตลอดจนการจบหลักสูตร โดยนายประสันต์ จำพันธ์ ครูอาสาสมัคร และคณะครู ศกร.ตำบลลาดใหญ่ ครับ/ค่ะ 🙏💛💜

Photos from กศน.ตำบลลาดใหญ่'s post 24/10/2023

ลงพื้นที่สมัครนักศึกษาจำนวนมาก มาสมัครเรียนกันครับ #สกร.ลาดใหญ่เพื่อประชาชน
เรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายสมัครที่ สกร.ตำบลลาดใหญ่ หรือตามเบอร์โทรไลน์ ID ได้เลย ครับ,ค่ะ 💜💛🙏

Photos from กศน.ตำบลลาดใหญ่'s post 12/10/2023

รับสมัครนักศึกษาจำนวนมาก มาสมัครเรียนกันครับ
#สกร.ลาดใหญ่เพื่อประชาชน
เรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายสมัครที่ สกร.ตำบลลาดใหญ่ หรือตามเบอร์โทรไลน์ ID ได้เลย ครับ,ค่ะ 💜💛🙏

02/10/2023

ศกร.ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ รับสมัครนักศึกษาใหม่
เรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
ทำงานไปด้วย เรียนไปด้วย มาสมัครกันน่ะครับ/ค่ะ 🙏✨✨💜💛🙏

Photos from กศน.ตำบลลาดใหญ่'s post 25/09/2023

ศกร.ตำบลลาดใหญ่ ประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ 🤗✨ ปี2567
สนใจสมัครเรียนได้ ที่ ศกร.ตำบลลาดใหญ่
หรือ Facebook inbox หรือ แอดไลน์ มาก็ได้ครับ
เรียนฟรี มาสมัครเรียนกันน่ะครับ/ค่ะ 🙏🤗💯👍

Photos from ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองชัยภูมิ's post 21/09/2023

สอบปลายภาคเรียน
สนามสอบโรงเรียนโนนหว้านไพล่
ศกร.ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ 💚👍

06/09/2023

ประชาสัมพันธ์ ศกร.ตำบลลาดใหญ่
การสอบปลายภาคเรียน 1/2566
ในวันที่ 16-17 กันยายน 2566
ณ โรงเรียนโนนหว่านไพลคุรุราษฎร์นุเคราะห์
เตรียมตัวให้พร้อม ทบทวนความรู้ เจอกันครับ/ค่ะ💜💛✨💯

Photos from กศน.ตำบลลาดใหญ่'s post 22/08/2023

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 กศน.ตำบลลาดใหญ่จัดกิจกรรมการพบกลุ่มการเรียนการสอนติวสอบ n net ระดับม.ต้น และระดับม.ปลาย พร้อมทั้งได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ประจำปีงบประมาณ 2566 จาก สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชัยภูมินำโดย นายศุภเวช ลำนามน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
และคณะ จาก สำนักงาน สกร.จังหวัดชัยภูมิ

Photos from กศน.ตำบลลาดใหญ่'s post 20/07/2023

วันที่ 20 กรกฎาคม2566 กศน.ตำบลลาดใหญ่ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ระดับชั้น มัธยมศึกษาศึกษาตอนตน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ กศน.ตำบลลาดใหญ่ และมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้แก่ นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ทุกท่าน ❤️✨💯👍

Photos from กศน.ตำบลลาดใหญ่'s post 04/07/2023

กศน.ตำบลลาดใหญ่ จัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กลุ่มสนใจ วิชาการทำอาหาร - ขนม ให้แก่กลุ่มสนใจแม่บ้านหมู่ 3 บ้านลาดใหญ่ เพื่อให้กลุ่มสนใจผู้เรียน สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอาชีพไปต่อยอดอาชีพและมีอาชีพเสริม และนำความรู้ด้านเทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้ควบคู่กับการขยายช่องทางการจำหน่ายผ่านระบบออนไลน์ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการทำอาหาร - ขนม เพื่อสุขภาพเพื่อนำมาประกอบอาชีพเสริมรายได้และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

Photos from กศน.ตำบลลาดใหญ่'s post 28/06/2023

วันที่ 27 มิถุนายน 2566 นักศึกษากศน.ตำบลลาดใหญ่และคณะครูร่วมกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการวิถีธรรม วิถีไทย ในชุมชน
สถานที่ วัดดาวเรือง บ้านช่อระกา ต.นาฝาย

Photos from กศน.ตำบลลาดใหญ่'s post 28/06/2023

กศน.ตำบลลาดใหญ่ นำนักศึกษาร่วมกิจกรรมการจัดกิจกรรมเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โครงการ"พึ่งตนเอง"ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ณ สกร.ตำบลกุดตุ้ม เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมคำนึงถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอก ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการดำเนินการ ทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน จะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีสำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี

Photos from กศน.ตำบลลาดใหญ่'s post 28/06/2023

กศน.ตำบลลาดใหญ่นำนักศึกษาร่วมโครงการอบรมการพัฒนาและยกระดับศักยภาพ อาสาสมัคร กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีนายวุฒิพล ทับธานี รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมบรรยายพิเศษ โดยมีวุตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและยกระดับ อาสาสมัคร กศน.ในระดับพื้นที่ มีความรู้ ความเข้าใจ เกิดทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานด้านการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ให้กับประชาชนในชุมชนได้รับโอกาสเข้าถึงระบบการศึกษา รวมถึงเกิดการศึกษาตลอดชีวิตที่สอดคล้องกับความต้องการของตนเอง ทั้งนี้มีผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ผู้รับผิดชอบงานอาสาสมัคร กศน. ระดับอำเภอ อาสาสมัคร กศน.

Photos from กศน.ตำบลลาดใหญ่'s post 28/06/2023

กศน.ตำบลลาดใหญ่ นำนักศึกษาร่วมกิจกรรมโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ ณ กศน.ตำบลบ้านเล่า ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยมี ดร.จรูญศักดิ์ พุดน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ

Photos from กศน.ตำบลลาดใหญ่'s post 19/06/2023

วันที่ 19 มิถุนายน 2566 กศน.ตำบลลาดใหญ่
รับการนิเทศ จาก ดร.จรูญศักดิ์ พุดน้อย ผอ.สกร.จังหวัดชัยภูมิ 🟣🟡🙏

Photos from กศน.ตำบลลาดใหญ่'s post 16/06/2023

คณะครู สกร.ตำบลลาดใหญ่ นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงถึงความกตัญญูกตเวที และรำลึกถึงพระคุณครูที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ศิษย์ รวมถึงการมอบตัวเป็นศิษย์ โดยมี ดร.เกษม ทาขามป้อม ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอเมืองชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี ณ โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท

Photos from กศน.ตำบลลาดใหญ่'s post 14/06/2023

นักศึกษา กศน.ตำบลลาดใหญ่ ร่วมกิจกรรมทำพานและซ้อมพิธีไหว้ครู และ ทำกิจกรรม Big cleaning day ทำความสะอาด รอบๆ บริเวณ กศน.ตำบลลาดใหญ่ ให้มีความสะอาด พร้อมรับการนิเทศ กิจกรรม จาก คุณครูประสันต์ จำพันธุ์ ครูอาสาสมัครฯ

Photos from กศน.ตำบลลาดใหญ่'s post 25/05/2023

กิจกรรมปฐมนิเทศ กศน.ตำบบลาดใหญ่ ภาคเรียนที่ 1/2566 โดยมีคณะครูกศนตำบลลาดใหญ่ เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่บทเรียนตามสาระการเรียนรู้ ความรู้พื้นฐาน พัฒนากระบวนการการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามาตรฐานของการประเมินคุณภาพ และมอบวุฒิบัตรให้กับผู้จบสำเร็จการศึกษา

19/05/2023

ประชาสัมพันธ์ ⭐⭐ กศน.ตำบลลาดใหญ่ ขอเชิญ นักศึกษากศน.ตำบลลาดใหญ่ ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม2566 ณ.กศน.ตำบลลาดใหญ่ เวลา8.30เป็นต้นไป ขอบคุณครับ/ค่ะ 🤗🤗

Photos from กศน.ตำบลลาดใหญ่'s post 11/05/2023

คณะครู กศน.ตำบลลาดใหญ่ เดินรณรงค์ให้ พี่น้อง ชาวลาดใหญ่ ไปเลือกตั้ง ส.ส. ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566

Photos from กศน.ตำบลลาดใหญ่'s post 10/05/2023
Photos from กศน.ตำบลลาดใหญ่'s post 04/04/2023

กศน.ตำบลลาดใหญ่ ประชาสัมพันธ์ การ
รับสมัครนักศึกษา กศน.
ประจำภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2566

30/03/2023

กศน.ตำบลลาดใหญ่ รับสมัครนักศึกษาใหม่ 🤗🌟

Photos from กศน.ตำบลลาดใหญ่'s post 08/03/2023

วันที่ 4 -5 มีนาคม 2566 กศน.ตำบลลาดใหญ่ได้ดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ให้กับนักศึกษา กศน. ณ สนามสอบโรงเรียนโนนหว้านไพลคุรุราษฎร์สงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
🌟 โดย นิเทศจากสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ และนายเกษม ทาขามป้อม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิ และนายประสันต์ จำพันธุ์ ครูอาสาสมัครนอกโรงเรียนนิเทศสนามสอบในการดำเนินงานจัดสอบครั้งนี้ 🙏🏻🌈 ขอบคุณครับ

02/03/2023

กศน.ตำบลลาดใหญ่
ขอประชาสัมพันธ์ แจ้งให้นักศึกษาทราบเรื่องการสอบปลายภาค ประจำปีการศึกษา2/2565 ในวันที่ 4-5มีนาคม 2566 ที่ สนามสอบโรงเรียนโนนหว่านไพลคุรุราษฎร์สงเคราะห์

Photos from กศน.ตำบลลาดใหญ่'s post 14/02/2023

14 ก.พ.2566 คณะกรรมการศส.ปขต.ลาดใหญ่ เข้ารับการอบรมเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตย ระดับตำบล ให้แก่คณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) ณ ห้องประชุม ที่ว่าการอำเภอเมืองชัยภูมิ

Photos from กศน.ตำบลลาดใหญ่'s post 05/02/2023

5 ก.พ.66 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 2 ประจำภาคเรียนที่ 2565 สถานที่ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ขอขอบคุณ นักศึกษาลาดใหญ่ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการมาสอบครั้งนี้ ❤️

Photos from กศน.ตำบลลาดใหญ่'s post 31/01/2023

กศน.ตำบลลาดใหญ่ จัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน จัดแบบกลุ่มสนใจ วิชา การทำอาหาร-ขนม ( กลุ่มที่ 2 ) หมู่ 8

Photos from กศน.ตำบลลาดใหญ่'s post 31/01/2023

กศน.ตำบลลาดใหญ่ จัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
จัดแบบกลุ่มสนใจ วิชา การทำอาหาร-ขนม

Photos from กศน.ตำบลลาดใหญ่'s post 26/01/2023

นักศึกษา ที่มีรายชื่อตามที่ คุณครูแจ้งไว้
อย่าลืมไปสอบกันน่ะครับ

Photos from กศน.ตำบลลาดใหญ่'s post 20/01/2023

วันศุกร์ ที่ 20 มกราคม 2566 กศน.ตำบลลาดใหญ่ ปฎิบัติหน้าที่เวรประจำบูธภาคเช้าและบ่าย โดยนำผลิตของดีประจำตำบลได้แก่ หมวกสานจากไม้ไผ่ และ ตะกร้าไม้ไผ่มาจำหน่าย
ณ บูธ กศน.จังหวัดชัยภูมิ ค่ะ/ครับ

Photos from กศน.ตำบลลาดใหญ่'s post 19/01/2023

คณะครู กศน.ตำบลลาดใหญ่ นำนักศึกษาร่วมกิจกรรมนอกห้องเรียน ณ ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี"จังหวัดชัยภูมิ ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566

Photos from กศน.ตำบลลาดใหญ่'s post 21/12/2022

ครู กศน.ตำบลลาดใหญ่ ร่วมทำแผนพัฒนาตำบล กับหน่วยงานภาคีเครือข่าย 💯

Photos from กศน.ตำบลลาดใหญ่'s post 21/12/2022

คณะครู กศน.ตำบลลาดใหญ่ และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม มหกรรมการ แข่งขัน กศน.เกมส์

Photos from กศน.ตำบลลาดใหญ่'s post 01/12/2022

คณะครู กศน.ตำบลลาดใหญ่ เข้าร่วม โครงการพัฒนาบุคลากรเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติอำเภอ และแผนปฎิบัติการ กศน.ตำบล

Photos from กศน.ตำบลลาดใหญ่'s post 01/12/2022

กศน.ตำบลลาดใหญ่
จัดกิจกรรม
การเรียนการสอน

Photos from กศน.ตำบลลาดใหญ่'s post 25/11/2022

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 คณะครู กศน.ตำบลลาดใหญ่เข้าร่วมกิจกรรม วันที่ระลึกสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ณ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง บริการภาครัฐ ใน Chaiyaphum?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่

ต. ลาดใหญ่
Chaiyaphum
36000

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Chaiyaphum (แสดงผลทั้งหมด)
กองช่าง เทศบาลเมืองชัยภูมิ กองช่าง เทศบาลเมืองชัยภูมิ
Chaiyaphum, 36000

กองช่าง เทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัด?

วิศวกรรมการก่อสร้างและระบบราง มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วิศวกรรมการก่อสร้างและระบบราง มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เลขที่ 167 ถนนชัยภูมิ-ตาดโตน ต. นาฝาย
Chaiyaphum, 36000

หลักสูตรเกี่ยวกับการประยุกต์ความร?

จัดหางานต่างประเทศ สจจ.ชัยภูมิ จัดหางานต่างประเทศ สจจ.ชัยภูมิ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ
Chaiyaphum, 36000

แรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศอย่างมีศักดิ์ศรี ได้รับการคุ้มครองตามหลักสากล

จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
Chaiyaphum, 36000

ชัยภูมิเมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ
167/14
Chaiyaphum, 36000

เพื่อประชาสัมพันธ์ งานด้านปศุสัตว์

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ
Chaiyaphum, 36000

เสนอข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ
98/1 หมู่8 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
Chaiyaphum, 36000

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภ?

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ
นิเวศน์รัตน์
Chaiyaphum, 36000

แจ้งข่าวสารรับเรื่องร้องเรียนจากเ?

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทอง องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทอง
ตำบลแหลมทอง อำเภอภักดีชุมพล
Chaiyaphum, 36260

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชน"

สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ (ศาลากลางหลังใหม่ชั้น3) ถ. บรรณาการ ต. ในเมือง อ. เมือง จ. ชัยภูมิ
Chaiyaphum, 36000

ศาลากลางชั้น 3 อยู่ด้านซ้ายมือ เมื่อออกจากลิฟท์