บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภ?

Photos from บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ's post 22/08/2023

วันที่ 22 สิงหาคม 25666 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป นางสาวภัทรานิษฐ์ ก่อกุศล หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กฯดำเนินโครงการพัฒนาระบบและขับเคลื่อนกลไกการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพสมรรถนะบุคลากรด้านการคุ้มครองเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2566 (เพื่อจัดอบรมหลักสูตรการอบรมเลี้ยงดูเด็กโดยไม่ใช้ความรุนแรง สำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง ) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้พ่อ แม่ ผู้ปกครองได้มีความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยงดูเด็ก โดยไม่ใช้ความรุนแรง ตามหลักสูตรการใช้วินัยเชิงบวก กิจกรรมการให้ความรู้ แผน 1 สภาพปัญหา ความคาดหวังและเป้าหมาย ในการอบรมเลี้ยงดู แผน 2 รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูและพัฒนาการเด็ก และ แผน 3การบรรยายให้ แนวทางการอบรมเลี้ยงดูโดยไม่ใช้ความรุนแรง และการเลี้ยงดูเด็กโดยวินัยเชิงบวกสำหรับ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง
พร้อมทั้ง การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการอบรมเลี้ยงดูบุตร
ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย เป็นกลุ่มพ่อ แม่ ผู้ปกครองของเด็กระดับ ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4-5 จำนวน 40 คน จัดขึ้น ณ โรงเรียนบ้านป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) ต.โสกปลาดุก อำเภอหนองบัวเหว จังหวัดชัยภูมิ

Photos from บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ's post 21/08/2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Photos from บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ's post 17/08/2023

สรุปผลการดำเนินงานบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2565

Photos from บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ's post 17/08/2023

วันที่ 17 สิงหาคม 2566
นางสาวภัทรานิษฐ์ ก่อกุศล หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ เข้าประชุมผ่าน Zoom ในการประชุมชี้แจงแนวทาง เรื่อง จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2566
ณ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ

15/08/2023

วันที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 14.30 น.
นางสาวภัทรานิษฐ์ ก่อกุศล หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ พร้อม เจ้าหน้าที่ ประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2566 ตามมาตรฐานการจัดสวัสดิการบ้านพักเด็กและครอบครัวและนโยบาย SMART ORGANIZATIONS ณ ห้องประชุมบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ

Photos from บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ's post 15/08/2023

งบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2566

08/08/2023

วันที่ 8 สิงหาคม 2566
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ ขอขอบพระคุณ คุณรุจิพร สีหะวงษ์ ในการบริจาคสิ่งของ ได้แก่ ขนม และนม สำหรับผู้รับบริการภายในบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ

Photos from บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ's post 06/08/2023

วันที่ 6 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ ดำเนินการจัดโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนำจิตอาสาสู่การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21จาก 7Q สู่ 10Q รุ่นที่ 1ระหว่างวันที่ 4 - 6 สิงหาคม 2566
โดยได้รับเกียรติจาก นายสมบัติ ไตรศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการ พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมฯ ณ โรงแรมชัยภูมิปาร์ค อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
#2

Photos from บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ's post 06/08/2023

วันที่ 6 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ ดำเนินการจัดโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนำจิตอาสาสู่การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21จาก 7Q สู่ 10Q รุ่นที่ 1ระหว่างวันที่ 4 - 6 สิงหาคม 2566

โดยได้รับเกียรติจาก นายสมบัติ ไตรศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการ พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมฯ ณ โรงแรมชัยภูมิปาร์ค อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
#1

Photos from บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ's post 04/08/2023

วันที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ ดำเนินการจัดโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนำจิตอาสาสู่การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21จาก 7Q สู่ 10Q รุ่นที่ 1ระหว่างวันที่ 4 - 6 สิงหาคม 2566 โดยมี นางสาวภัทรานิษฐ์ ก่อกุศล หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ โรงแรมชัยภูมิปาร์ค อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

04/08/2023

จดหมายข่าว ประจำเดือนกรกฎาคม 2566

04/08/2023

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ ดำเนินการเข้าร่วมอบรมเจ้าหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวเพื่อปกป้องและคุ้มครอง กรณี ภัยออนไลน์ต่อเด็กและเยาวชน

04/08/2023

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ ดำเนินการจัดกิจกรรม ระบายสีวันแม่แห่งชาติ

04/08/2023

วันที่ 3 สิงหาคม 2566
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ ขอขอบพระคุณ คุณณัทเดช สมหวัง ในการบริจาคสิ่งของ ได้แก่ ขนม และนม สำหรับผู้รับบริการภายในบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ

04/08/2023

🎊🎊 ขอแสดงความยินดี บุคคลตัวอย่าง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕
นางสาวสุนิสา เพชรสำนัก
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
ปณิธานในการปฏิบัติงาน
ความสำเร็จ เริ่มต้นจากการลงมือทำและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ
ผลงานและความดีที่ภาคภูมิใจ
- ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานด้านเด็กและเยาวชน
ภายใต้ค่านิยม
“ทำงานเชิงรุกอย่างเชี่ยวชาญ ใส่ใจบริการด้วยคุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยีดิจิทัล”

03/08/2023

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ ดำเนินการจัดกิจกรรม “หนูน้อยสวดมนตร์”

03/08/2023

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ นำส่งผู้รับบริการจำนวน 2 ราย ไปโรงเรียน

03/08/2023

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ ดำเนินการ ส่งต่อ กระบวนการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนสู่ครูในสถานศึกษา 182 โรงเรียน

28/07/2023

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ

28/07/2023

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ ดำเนินการจัดกิจกรรม ใส่ผ้าถุงนุ่งกระโจง ทำบุญกัน วันเข้าพรรษา

28/07/2023

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ ขอขอบพระคุณ คุณศิวกานต์ ภูมิรัตนประพิน ในการบริจาค อาหารสำหรับผู้รับบริการภายในบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ ขอผลบุญกุศลครั้งนี้ ส่งผลให้ท่านและครอบครัว มีสุขภาพแข็งแรงและขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือ ได้โปรดคุ้มครองและอำนวยพรให้ท่านและครอบครัว จงประสบความสุข ความเจริญตลอดไป

27/07/2023

วันเข้าพรรษา

27/07/2023

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ ขอขอบพระคุณ ท่านดร.กัญ ศิริกุล ในการบริจาค เครื่องอุปโภค บริโภค สำหรับผู้รับบริการภายในบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ ขอผลบุญกุศลครั้งนี้ ส่งผลให้ท่านและครอบครัว มีสุขภาพแข็งแรงและขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือ ได้โปรดคุ้มครองและอำนวยพรให้ท่านและครอบครัว จงประสบความสุข ความเจริญตลอดไป

27/07/2023

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ทางออนไลน์บนเว็ปไซต์ของสำนักงาน ก.พ. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ตั้งแต่บัดนี จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 https://web.ocsc.go.th/ForMyKing/

Photos from บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ's post 26/07/2023

กิจกรรม Happy work place
วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ จัดกิจกรรมมอบของขวัญวันเกิด ให้กับนางสาวรุ่งนภา ถากระโทก บุคลากรเนื่องในครบรอบวันเกิด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรในการทำงาน เกิดความรักต่อองค์กรและความสามัคคีต่อกัน ณ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ

Photos from บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ's post 26/07/2023

สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ ดำเนินการจัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

25/07/2023

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ ดำเนินการจัดกิจกรรม “ระบายสีวันเข้าพรรษา”

25/07/2023

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ นำส่งผู้รับบริการจำนวน 2 ราย ไปโรงเรียน

Photos from บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ's post 25/07/2023

นางสาวอุไร เล็กน้อย ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อม ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 4 เข้าตรวจราชการรอบที่ 2 พร้อมให้คำแนะนำและให้กำลังใจในการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ โดยมี นางสาวภัทรานิษฐ์ ก่อกุศล หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ณ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ และเข้าพบ นางสาวอรอาภา โล่ห์วีระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ณ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

Photos from บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ's post 24/07/2023

สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ ดำเนินการจัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

21/07/2023

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการสังคม ดำเนินการจัดกิจกรรม “พับดอกไม้ใบเตยและทำวุ้นใบเตย”

Photos from บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ's post 19/07/2023

วันที่ 19 สิงหาคม 2566
นางสาวภัทรานิษฐ์ ก่อกุศล หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ ออกหน่วยเคลื่อนที่บำบัดทุกข์บำรุงสุข ร่วมกับจังหวัดชัยภูมิ และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. โดยได้มีกิจกรรม มอบสิ่งของให้กับประชาชนในพื้นที่ กิจกรรมแจกแอลกอฮอล์ เสื้อผ้า และวาดรูประบายสี ณ ตำบลนางแดดวังชมพู อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยมี นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธาน พร้อมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ ส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ Pattranit Kokuson

17/07/2023

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2566
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ ดำเนินการจัดกิจกรรมวาดภาพระบายสีวันอาสาฬบูชา

16/07/2023

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2566
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ ดำเนินการจัดกิจกรรม “วันเกิดของหนู”ให้กับผู้รับบริการภายในจำนวน 2 ราย

14/07/2023

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมประชุมวางแผนเตรียมการดูแลผู้ป่วยจิตเวช เพื่อส่งเด็กกลับคืนสู่ครอบครัว

14/07/2023

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ ดำเนินการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อประเมินครอบครัว

14/07/2023

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566
กิจกรรม การเล่นกีฬามินตัน เพื่อให้เด็กได้ฝึกสมาธิ ได้ร่างกายที่แข็งแรง

12/07/2023

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือ กรณี เด็กอยู่ในสภาวะยากลำบาก

12/07/2023

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566
บ้ารพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ ดำเนินการติดตาม กรณี เคสออกสื่อ รวบแก๊งฟันน้ำนม ลักทรัพย์นักท่องเที่ยว เกือบ 1 แสนบาท

12/07/2023

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 12.30 น.
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ ดำเนินการรับเด็กจำนวน 1 ราย กรณี เด็กถูกปล่อยปะละเลยให้อาศัยอยู่ตามลำพัง

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง บริการภาครัฐ ใน Chaiyaphum?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ ร่วมด้วยช่วยกันกับ กาชาดจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ อำเภอและคณะบริหารสภาเด็กและเย...

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


98/1 หมู่8 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
Chaiyaphum
36000

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Chaiyaphum (แสดงผลทั้งหมด)
กองช่าง เทศบาลเมืองชัยภูมิ กองช่าง เทศบาลเมืองชัยภูมิ
Chaiyaphum, 36000

กองช่าง เทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัด?

วิศวกรรมการก่อสร้างและระบบราง มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วิศวกรรมการก่อสร้างและระบบราง มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เลขที่ 167 ถนนชัยภูมิ-ตาดโตน ต. นาฝาย
Chaiyaphum, 36000

หลักสูตรเกี่ยวกับการประยุกต์ความร?

จัดหางานต่างประเทศ สจจ.ชัยภูมิ จัดหางานต่างประเทศ สจจ.ชัยภูมิ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ
Chaiyaphum, 36000

แรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศอย่างมีศักดิ์ศรี ได้รับการคุ้มครองตามหลักสากล

จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
Chaiyaphum, 36000

ชัยภูมิเมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ
167/14
Chaiyaphum, 36000

เพื่อประชาสัมพันธ์ งานด้านปศุสัตว์

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ
Chaiyaphum, 36000

เสนอข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ
นิเวศน์รัตน์
Chaiyaphum, 36000

แจ้งข่าวสารรับเรื่องร้องเรียนจากเ?

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทอง องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทอง
ตำบลแหลมทอง อำเภอภักดีชุมพล
Chaiyaphum, 36260

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชน"

สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ (ศาลากลางหลังใหม่ชั้น3) ถ. บรรณาการ ต. ในเมือง อ. เมือง จ. ชัยภูมิ
Chaiyaphum, 36000

ศาลากลางชั้น 3 อยู่ด้านซ้ายมือ เมื่อออกจากลิฟท์

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ
ชัยภูมิ ตาดโตน
Chaiyaphum, 36000

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน