สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ

คุณอาจจะชอบ

b.baithong
b.baithong

เพื่อประชาสัมพันธ์ งานด้านปศุสัตว์

Photos from สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ's post 16/11/2023

“ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ จัดโครงการส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2567”
——————-
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566
เวลา 8.30 น.
นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้สัตวแพทย์หญิงทับทอง บุญเติม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอซับใหญ่ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองบัวระเหว และองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง จัดโครงการส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง ตำบลตะโกทอง อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมบริการผ่าตัดทำหมันถาวรสุนัข-แมว พร้อมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีเกษตรกรที่นำสุนัขและแมวมารับบริการผ่าตัดทำหมัน จำนวน 19 ราย สัตว์จำนวน 27 ตัว แยกเป็นสุนัขเพศผู้ 1 ตัว สุนัขเพศเมีย 6 ตัว แมวเพศผู้ 9 ตัว และแมวเพศเมีย 11 ตัว

Photos from สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ's post 15/11/2023

“ปศุสัตว์ชัยภูมิ ติดตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ”
----------------
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566
นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแก้งคร้อ ร่วมติดตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ดังนี้
1.อาสาปศุสัตว์ระยะที่ 2 นายคำสันต์ คำหวัน ต.บ้านแก้ง อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ รับสัตว์เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564 เป็นโคเพศเมีย จำนวน 5 ตัว ปัจจุบันมีลูกเกิดแล้วและรอให้อายุครบ 18 เดือน จึงจะดำเนินการคืนลูกตัวที่ 1 ตามระเบียบ ธคก.
2.ติดตามเกษตรกรที่ได้รับโคบ้านนาแกศรีสวัสดิ์ ต.นาหนองทุ่ม อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ จำนวน 6 ราย โค 6 ตัว เพื่อติดตามลูกเกิดและดำเนินการตามระเบียบ ธคก. ต่อไป

Photos from สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ's post 15/11/2023

ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ จัดกิจกรรม “Kick Off รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเเละเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซพติกซีเมีย และการทำลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จังหวัดชัยภูมิ”
------------------------------------
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566
เวลา 8.30 น.
นายอดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “Kick Off รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเเละเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซพติกซีเมีย และการทำลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จังหวัดชัยภูมิ” ณ บ้านหัวหนอง ตำบลบ้านโสก อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโสก ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด
ภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย และวัคซีนป้องกันโรคเฮโมรายิกเซพติกซีเมีย การมอบวัคซีน เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน และการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคปากและเท้าเปื่อยและโรคเฮโมรายิกเซพติกซีเมียให้กับอาสาปศุสัตว์และเกษตรกรที่มาร่วมงาน ซึ่งในวันนี้ มีอาสาปศุสัตว์และเกษตรกรผู้เลี้ยงโค – กระบือมาร่วมพิธีเปิด จำนวน 50 ราย โค - กระบือ จำนวน 300 ตัว พร้อมกันนี้ ได้มีการดำเนินการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย และโรคเฮโมรายิกเซพติกซีเมียในทุกอำเภอโดยพร้อมเพรียงกัน

Photos from สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ's post 09/11/2023

“ปศุสัตว์ชัยภุมิ ตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์ครั้งที่ 1/2567 อำเภอเกษตรสมบูรณ์”
*********
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566
นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเกษตรสมบูรณ์เข้าตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ เพื่อให้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎกระทรวงการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ พ.ศ.2564 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวน 6 แห่ง ประกอบด้วย
1. โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลเกษตรสมบูรณ์ ประเภทสุกรและประเภทโคกระบือ
2. โรงฆ่าสัตว์ อ. เจริญทรัพย์ ประเภทโค-กระบือ กำลังการผลิต 1 ตัวต่อวัน
3. โรงฆ่าสัตว์กำนันคมศักดิ์ ประเภทสุกร กำลังการผลิต 10 ตัวต่อวัน
4. โรงฆ่าสัตว์สุทัศนะ ประเภทโค~ กระบือ กำลังการผลิต 2 ตัวต่อวัน
5. โรงฆ่าสัตว์ ม. นำโชค ประเภทสุกร กำลังการผลิต 5 ตัวต่อวัน
6. โรงฆ่าสัตว์วิฑูรย์กิจรุ่งเรือง ประเภทสุกร กำลังการผลิต 5 ตัวต่อวัน
ทั้งนี้ พบว่าโรงฆ่าสัตว์บางแห่งยังปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎกระทรวงฯ จึงได้แจ้งให้ผู้ประกอบการดำเนินการแก้ไขตามระยะเวลาที่กำหนดต่อไป

Photos from สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ's post 09/11/2023

“ปศุสัตว์ชัยภูมิ ตรวจติดตามฟาร์มสุกร ที่ขออนุญาติประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ”............................
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566
นายสัตว์แพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมาย ให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองบัวระเหว ร่วมกับเทศบาลตำบลโคกสะอาด และสาธารณสุขอำเภอ ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจฟาร์มสุกรที่ยื่นขออนุญาติประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กับเทศบาลตำบลโคกสะอาด ในการตรวจฟาร์มสุกรดังกล่าว มีการนำลูกสุกร มาจากอำเภอบ้านเขว้าโดยไม่มีเอกสารแสดงแหล่งที่มาจากต้นทาง จึงได้ทำบันทึกสั่งกักสัตว์ และสั่งการให้เอาเอกสารมาแสดง เพื่อจะแจ้งให้เทศบาลตำบลโคกสะอาด ดำเนินการอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย อภ.๒ ต่อไป จำนวน 2 ฟาร์ม

Photos from สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ's post 09/11/2023

📍ปศุสัตว์ชัยภูมิ ขับเคลื่อนเครือข่ายแพะ -แกะจังหวัดชัยภูมิ จัดตั้งสหกรณ์
…………………
วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566
เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิและกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ร่วมกับสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ ประชุม อบรม เครือข่ายแพะ-แกะ จังหวัดชัยภูมิ ในการจัดตั้งสหกรณ์การเกษตร เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มเกษตรกร ในการประกอบอาชีพและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ

Photos from สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ's post 07/11/2023

“ปศุสัตว์ชัยภูมิ ติดตามเก็บข้อมูลการผลิตและตลาดเครือข่ายโคเนื้อ และติดตามสัตว์พระราชทานจังหวัดชัยภูมิ”
--------------------------------------------
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองชัยภูมิ ดำเนินงานดังนี้ 1.ติดตามเก็บข้อมูลการผลิตและตลาดเครือข่ายโคเนื้อจังหวัดชัยภูมิ ณ บ้านม่วงเงาะ ต.ห้วยบง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ เพื่อสอบถามปัญหา อุปสรรค ในด้านการตลาด การผลิตและร่วมหาแนวทางในการแก้ปัญหาการเลี้ยงโคขุนในจังหวัดชัยภูมิ ต่อไป 2.ติดตามสัตว์พระราชทาน ณ บ้านดอนหัน ต.บ้านโสก อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ พบว่าเกษตรกรได้ดูแลและเลี้ยงสัตว์ที่ได้รับไปเป็นอย่างดี

Photos from สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ's post 07/11/2023

“ปศุสัตว์ชัยภูมิ ออกหน่วยบริการผ่าตัดทำหมันถาวรในสุนัขและแมว ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโสกและองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด“
----------------------------------
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566
นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคอนสวรรค์ ปฏิบัติงานดังนี้ ออกหน่วยให้บริการผ่าตัดทำหมันถาวรในสุนัขและแมว จำนวนทั้งหมด 10 ตัว เป็นสุนัขเพศเมียจำนวน 5 ตัว สุนัขเพศผู้จำนวน 1 ตัว แมวเพศเมียจำนวน 2 ตัว และแมวเพศผู้จำนวน 2 ตัว พร้อมให้คำแนะนำในการดูแลสัตว์ภายหลังการผ่าตัด ณ วัดโนนสำราญ ตำบลบ้านโสก

Photos from สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ's post 07/11/2023

”ปศุสัตว์ชัยภูมิ ตรวจต่ออายุ GAP ฟาร์มเป็ดเนื้อ“
------------------------
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566
นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิมอบหมายให้ จนท.กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์เข้าตรวจต่ออายุ GAP ฟาร์มเป็ดเนื้อ ชื่อ บริษัทหมี่เซี้ยฟาร์ม จำกัด อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ จำนวนโรงเรือน 12 หลัง กำลังการผลิต 162,000 ตัว/รุ่น ผลการตรวจประเมิน พบว่ายังมีข้อบกพร่องด้านโครงสร้างฟาร์มที่ไม่สามารถป้องกันการแพร่กระจายของโรคและสัตว์พาหะได้ และการบันทึกเอกสารประจำฟาร์มที่ยังไม่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน จึงได้ให้ผู้ประกอบการแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์แล้วรวบรวมเอกสารพร้อมรูปถ่ายส่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิเพื่อรวบรวมส่งให้คณะผู้ตรวจรับรองจากสำนักงานปศุสัตว์เขต 3 พิจารณาให้การรับรอง GAP ต่อไป

Photos from สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ's post 07/11/2023

“ปศุสัตว์ชัยภูมิ ลงพื้นที่รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซพติซีเมียในโค-กระบือ ติดตามโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่นาไม่เหมาะสม ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ”
--------------------------------
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566
นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านเขว้า ปฏิบัติงานดังนี้
1.)รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย(คอบวม)ในโค-กระบือ พื้นที่หมู่ที่ 3,11 ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า เกษตรกรจำนวน 5 ราย
กระบือ 117 ตัว
2.) ติดตาม ตรวจสอบลูกกระบือตัวที่1 โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่นาไม่เหมาะสม ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ที่มีอายุครบตามสัญญา กระบือจำนวน 9 ตัว

06/11/2023

แผนทำหมัน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

🌸แผนทำหมัน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566🌸
--------------
แจ้งเปลี่ยนสถานที่ทำหมัน
16 พ.ย. 66 อ.ซับใหญ่ เดิม "วัดตะโกทอง" เปลี่ยนเป็น "อบต.ตะโกทอง" นะคะ

Photos from สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ's post 02/11/2023

“ปศุสัตว์ชัยภูมิ มอบใบรับรองสถานที่จำหน่ายปศุสัตว์ OK และเก็บตัวอย่างเลือดสุกรส่งตรวจ ASF ในฟาร์มสุกร GFM เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาสำหรับเคลื่อนย้ายสุกร”
------------
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566
นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิมอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอจัตุรัส ปฏิบัติงาน ดังนี้
1.เข้าร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านของอำเภอจัตุรัส ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ณ หอประชุมอำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ โดยได้ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ในช่วงปลายฝน-ต้นหนาว และแนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยและโรคคอบวมในโค-กระบือ
2.มอบใบรับรองสถานที่จำหน่ายปศุสัตว์ OK ณ ห้าง Lotus Hyper Market และห้าง Lotus Go fresh สาขาจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
3.เก็บตัวอย่างเลือดสุกรในฟาร์มสุกร GFM ส่งตรวจโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) เพื่อให้ฟาร์มนำผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการมาประกอบการพิจารณาสำหรับการเคลื่อนย้ายสุกรไปยังจังหวัดอื่น

Photos from สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ's post 02/11/2023

“ปศุสัตว์ชัยภูมิ เข้าร่วมโครงการอบรมความร่วมมือด้านโคนมกับนิวซีแลนด์”
--------------------------------------------
วันที่ 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2566
นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ โดยนางสาวนภาพร กองกาญจน์ นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการอบรมความร่วมมือด้านโคนมกับนิวซีแลนด์ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนม กรมปศุสัตว์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยมีนายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ เพื่อพัฒนาศักยภาพให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมและผู้นำเกษตรกรเลี้ยงโคนม มีความเข้าใจการส่งเสริมและการพัฒนาการเลี้ยงโคนมอย่างถูกต้อง มีความสามารถในการวางแผน เก็บข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และแก้ไขปัญหาการเลี้ยงของเกษตรกร

Photos from สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ's post 01/11/2023

“ปศุสัตว์ชัยภูมิ เข้าร่วมประชุมศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจปราบปรามสินค้าปศุสัตว์ผิดกฎหมาย”
---------------------------
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566
นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และหัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจปราบปรามสินค้าปศุสัตว์ผิดกฎหมาย โดยมีนายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานฯ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานปราบปรามสินค้าปศุสัตว์ผิดกฎหมาย รายงานปัญหาอุปสรรค และร่วมกันวางแผน แนวทางการแก้ไขปัญหา ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Zoom meeting) ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ

Photos from สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ's post 31/10/2023

“ปศุสัตว์ชัยภูมิ ให้บริการรักษาสัตว์ป่วยและผ่าตัดทำหมันสุนัข”
------------------------------------------
วันที่ 31 ตุลาคม 2566
นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิมอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอจัตุรัส ปฏิบัติงาน ดังนี้
1.ออกให้บริการรักษาด้วยการผ่าตัดในลูกกระบือเผือกเพศผู้ที่มีภาวะไส้เลื่อนบริเวณสะดือ (Umbilical Hernia) ตั้งแต่กำเนิด
2.ตรวจรถขนลูกสุกรอนุบาลจากฟาร์มต้นทางบริษัทที.เจฟาร์ม(ฟาร์มน้ำใส)ที่ส่งมาลงเลี้ยงปลายทางที่ฟาร์มเจนจิรา อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย จำนวน 300 ตัว
3.ให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขเพศเมีย 2 ตัว พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่เจ้าของในการดูแลแผลภายหลังการผ่าตัด

Photos from สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ's post 31/10/2023

“ปศุสัตว์ชัยภูมิ จัดพิธีรับโคพระราชทาน”
---------------------------
วันที่ 31 ตุลาคม 2566 นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านเขว้า จัดพิธีรับโคพระราชทาน เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานปล่อยชีวิตโค จำนวน 1 คู่ เป็นโคเพศผู้ 1 ตัว เพศเมีย 1 ตัว เพื่อมอบแก่เกษตรอำเภอบ้านเขว้า โดยมีนายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีครั้งนี้ นางสุนธรีย์ยา สุทธยาคม ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทน นายอำเภอบ้านเขว้า ผู้นำท้องถิ่น ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมในพิธี เพื่อให้เกษตรกรมีผลผลิตเพิ่มขึ้นและช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น อีกทั้งมอบเวชภัณฑ์สำหรับเกษตรกร

Photos from สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ's post 31/10/2023

“ปศุสัตว์ชัยภูมิ มอบถุงยังชีพเกษตรกรผู้ประสบปัญหาอุทกภัย”
----------------------------------
วันที่ 31 ตุลาคม 2566
นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคอนสวรรค์ มอบถุงยังชีพช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบปัญหาอุทกภัย(น้ำท่วม) พร้อมสำรวจความเพียงพอปริมาณเสบียงอาหารสัตว์เพื่อให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึง ณ ตำบลหนองขาม หมู่4 หมู่8 และหมู่9

Photos from สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ's post 31/10/2023

“ปศุสัตว์ชัยภูมิ มอบวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนกลุ่มแปรรูป โครงการพัฒนาการแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อให้ได้มาตรฐาน / บริการดูแลรักษาพยาบาลสัตว์ป่วย / บริการผสมเทียมโค โครงการธนาคารโค – กระบือ”
***************************
วันที่ 31 ตุลาคม 2566
นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ นายเสกสรรค์ เลิศกลาง ปศุสัตว์อำเภอบ้านแท่น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปฎิบัติงานดังนี้
1.ส่งมอบวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนกลุ่มแปรรูป โครงการพัฒนาการแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อให้ได้มาตรฐาน ณ กลุ่มแปรรูปเนื้อสัตว์บ้านสามสวนกลาง หมู่ที่ 14 ตำบลสามสวน อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
2.ให้บริการดูแลรักษาพยาบาลสัตว์ป่วย เป็น โคเนื้อ จำนวน 1 ตัว มีอาการรกค้าง ไม่สามารถขับรกออกได้ ในพื้นที่ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองคู อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ พร้อมให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพสัตว์เบื้องต้นแก่เกษตรกร
3.ให้บริการผสมเทียมโค โครงการธนาคารโค – กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน 1 ตัว หมู่ที่ 3 ตำบลสระพัง อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

Photos from สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ's post 27/10/2023

“ปศุสัตว์ชัยภูมิ ร่วมออกหน่วยโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือน ตุลาคม 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ”
-----------------------------------
วันที่ 27 ตุลาคม 2566
นางสาวอรอาภา โล่ห์วีระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนตุลาคม 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ โดยนายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ น.สพ.ณัฐพล คงปราโมทย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านเขว้า สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองบัวระเหว สำนักงานปศุสัตว์อำเภอจัตุรัสและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอคอนสวรรค์ ร่วมออกหน่วยบริการปศุสัตว์เคลื่อนที่ ซึ่งภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมบริการผ่าตัดทำหมันถาวรสุนัข-แมว พร้อมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีเกษตรกรที่นำสุนัขและแมวมารับบริการผ่าตัดทำหมัน จำนวน 47 ราย สัตว์จำนวน 48 ตัว แยกเป็นสุนัขเพศผู้ 5 ตัว สุนัขเพศเมีย 16 ตัว แมวเพศผู้ 13 ตัว และแมวเพศเมีย 14 ตัว และมอบเวชภัณฑ์สำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ จำนวนทั้งสิ้น 68 ราย

Photos from สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ's post 27/10/2023

”ปศุสัตว์ชัยภูมิ ตรวจติดตามการป้องกันโรคสนามชนไก่ เพื่อป้องกันโรคระบาด“
----------------------------------
วันที่ 27 ตุลาคม 2566
นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคอนสวรรค์ ลงพื้นที่ตรวจสอบสนามชนไก่และพ่นยาฆ่าเชื้อโรค ก่อนเปิดสนามชนไก่เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคไข้หวัดนกและโรคระบาดสัตว์ปีก ณ สนามชนไก่คอนสวรรค์ ตำบลโคกมั่งงอย

Photos from สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ's post 27/10/2023

“ ปศุสัตว์ชัยภูมิ เข้าร่วมตรวจสอบร้องเรียนกรณีฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็นในพื้นที่อำเภอเทพสถิต”
…………………………………..

วันที่ 27 ตุลาคม 2566
นายอดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเทพสถิต บูรณาการ ร่วมกับ กอรมน. จังหวัดชัยภูมิ, องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก, สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ เเละ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเทพสถิต เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีมีผู้ร้องเรียนฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็น พื้นที่ หมู่ 1 ต.วะตะเเบก อ. เทพสถิต พบว่าฟาร์มสุกร โดยลักษณะฟาร์มสุกรเป็นโรงเรือนเปิด ขนาด 20*40 เมตร มีแม่พันธุ์ 20 ตัวพ่อพันธุ์ 3 ตัว ลูกสุกรเล็ก 40 ตัว สุกรขุน 150 ตัว มีบ่อรองรับของเสียจำนวน 1 บ่อ ขนาด 20*20*3 เมตร ขณะที่เข้าทำการตรวจสอบไม่พบกลิ่นเหม็น เบื้องต้นจึงได้แนะนำให้ผู้ประกอบการฟาร์มในเรื่องการทำความสะอาดคอกเลี้ยง, การสร้างโดมเพื่อตากมูลสุกร, ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียให้สามารถรองรับปริมาณน้ำเสียจากการเลี้ยงสุกรทั้งหมด ทั้งนี้ อบต.วะตะแบก จะมีการเรียกผู้ประกอบการฟาร์มสุกรและชาวบ้านที่อยู่ข้างเคียงเพื่อมาประชุมหาข้อยุติ ของปัญหาในสัปดาห์หน้า เเละจะรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

Photos from สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ's post 25/10/2023

“ปศุสัตว์ชัยภูมิ รณรงค์การทำวัคซีน FMD และให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัข”
------------
วันที่ 25 ตุลาคม 2566
นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิมอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอจัตุรัส ปฏิบัติงาน ดังนี้
1.ออกให้บริการรักษาโคเพศเมียให้แก่เกษตรกร เนื่องจากเขาหักจากการถูกกระแทกจนเป็นแผลติดเชื้อ
2.ตรวจรับซากสัตว์ปลายทางที่เคลื่อนย้ายเข้ามาในเขตพื้นที่อำเภอจัตุรัส (ห้องเย็นปลาทูจัตุรัส)
3.รณรงค์การฉีดวัคซีน FMD ในแพะ-แกะ ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรเมืองสี่มุม ต.ละหาน อ.จัตุรัส พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการเลี้ยงและดูแลรักษาสุขภาพในแพะ-แกะ
4.ให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขเพศเมีย 2 ตัว ซึ่งมีประวัติเคยฉีดยาคุม พบว่ามีสุนัข 1 ตัวเป็นมดลูกอักเสบ จึงได้บอกผลเสียของการฉีดยาคุมที่ส่งผลทำให้สุนัขเป็นมดลูกอักเสบ พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่เจ้าของในการดูแลแผลภายหลังการผ่าตัด

Photos from สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ's post 25/10/2023

“ปศุสัตว์ชัยภูมิ ดำเนินการสำรวจสถานที่พักซากและสถานที่จัดเก็บซากสัตว์ (ห้องเย็น)ในพื้นที่อำเภอบ้านแท่น”
……………………………………
วันที่ 25 ตุลาคม 2566
นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านแท่น ดำเนินการสำรวจสถานที่พักซากและสถานที่จัดเก็บซากสัตว์ (ห้องเย็น)ในพื้นที่อำเภอบ้านแท่น จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ ร้านทรัพย์มั่งมีอาหารสด พบซากสุกรและผลิตภัณฑ์ จำนวน 200 กิโลกรัม ,วีระห้องเย็นซีฟู๊ด พบซากสุกรและผลิตภัณฑ์ 100 กิโลกรัม ซากโค 10 กิโลกรัม สินค้าประมง 50 กิโลกรัม และร้านแก้วเก้า พบซากสุกรและผลิตภัณฑ์ 50 กิโลกรัม ซากโค 5 กิโลกรัม สินค้าประมง 20 กิโลกรัม ผลการตรวจสอบไม่พบการกระทำผิดและได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี

Photos from สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ's post 25/10/2023

“ปศุสัตว์ชัยภูมิ เข้าตรวจต่ออายุ GAP ฟาร์มไก่เนื้อ“
…………………………………………
วันที่ 25 ตุลาคม 2566 นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เข้าตรวจต่ออายุ GAP ฟาร์มไก่เนื้อ ศิรินันท์ฟาร์ม อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ เป็นฟาร์มไก่เนื้อเพื่อการส่งออก จำนวนโรงเรือน 1 หลัง กำลังการผลิต 18,000 ตัว/รุ่น จากการเข้าตรวจพบว่าฟาร์มยังมีข้อบกพร่อง(CAR)ในเรื่องโครงสร้างฟาร์มที่ไม่สามารถป้องการการแพร่กระจายของโรคและสัตว์พาหะได้ ผู้ประกอบจะต้องดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จก่อนที่จะส่งเอกสารให้กับคณะผู้ตรวจรับรองจาก สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 พิจารณาให้การรับรองมาตรฐานฟาร์มต่อไป

Photos from สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ's post 19/10/2023

”ปศุสัตว์ชัยภูมิ ให้บริการผ่าตัดทำหมันถาวรในสุนัข-แมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ วัดหนองไผ่ล้อม ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ“................................
วันที่ 19 ตุลาคม 2566
นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองชัยภูมิ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอจัตุรัส สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองบัวระเหว และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอคอนสวรรค์ ให้บริการผ่าตัดทำหมันถาวรในสุนัข-แมว เพื่อควบคุมประชากรสัตว์เลี้ยง และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ วัดหนองไผ่ล้อม ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ มีจำนวนสุนัขและแมว เข้ารับบริการผ่าตัดทำหมันถาวรสุนัข-แมว ที่อาศัยอยู่ภายในบริเวณวัดหนองไผ่ล้อมและจากประชาชนที่ติดตามจากเพจเฟสบุ๊คของกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์เข้ารับบริการจำนวน 48 ราย แยกเป็น สุนัขเพศผู้ 3 ตัวสุนัขเพศเมีย 36 ตัว แมวเพศผู้ 15 ตัว แมวเพศเมีย 22 ตัว รวมเป็นจำนวนทั้งหมด 77 ตัว พร้อมทั้งแนะนำเรื่องการดูแลแผลภายหลังจากการผ่าตัด

Photos from สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ's post 19/10/2023

“ปศุสัตว์ชัยภูมิ มอบหญ้าอาหารสัตว์ พระราชทานช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเนินสง่า”
-------------------
วันที่ 19 ตุลาคม 2566
นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเนินสง่า มอบหญ้าอาหารสัตว์ โดยมีนายพิชาญ ตราผักแว่น นายอำเภอเนินสง่า เป็นประธาน พร้อมทั้งปลัดอำเภอหัวหน้าส่วนราชการ ในการมอหญ้าแห้งให้แก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่่ตำบลกะฮาด จังหวัดชัยภูมิ โดยมอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้กรมปศุสัตว์นำหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน หญ้าแห้งจำนวน 250 ฟ่อน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่หมู่ 2,3,7,8 ตำบลกะฮาดอำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ เกษตรกร จำนวน 54 ราย โคเนื้อ 777 ตัว กระบือ 6 ตัว การเกิดภัยน้ำท่วมฯ ครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อสัตว์เลี้ยงของเกษตรกร เช่น โคเนื้อ กระบือ และสัตว์เลี้ยงอื่นๆ ทำให้ขาดแคลนพืชอาหารสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเนินสง่าและปกครองอำเภอเนินสง่าจึงเข้าไปให้ความช่วยเหลือเกษตรกรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดความสูญเสียให้มีน้อยที่สุด

Photos from สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ's post 18/10/2023

ปศุสัตว์ชัยภูมิ เข้าร่วมประชุม การพัฒนาโคเนื้อจังหวัดชัยภูมิ
----------------------------------
วันที่ 18 ตุลาคม 2566
นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในการประชุม การพัฒนาโคเนื้อจังหวัดชัยภูมิ
ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิและเกษตรกรเครือข่ายโคเนื้อจังหวัดชัยภูมิ นำโดยนายประภาส สายเชื้อ ประธานเครือข่ายโคเนื้อจังหวัดชัยภูมิ รวมทั้งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ ผู้แทนสภาเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ เพื่อเป็นการหารือการขับเคลื่อนการตลาดและการผลิตโคขุนของเกษตรกร การแปรรูปเนื้อโคในจังหวัด ตามนโยบาย การตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้

Photos from สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ's post 18/10/2023

“ปศุสัตว์ชัยภูมิ ให้บริการผ่าตัดทำหมันถาวรสุนัข-แมวในพื้นที่อำเภอจัตุรัส”...........................
วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2566
นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิมอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอจัตุรัส ให้บริการผ่าตัดทำหมันถาวรสุนัขเพศผู้ 3 ตัว และสุนัขเพศเมีย จำนวน 1 ตัว ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอจัตุรัส เพื่อควบคุมประชากรสุนัข-แมว พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการดูแลสัตว์ภายหลังการผ่าตัดแก่เจ้าของสัตว์เลี้ยง

Photos from สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ's post 18/10/2023

”ปศุสัตว์ชัยภูมิ ตรวจต่ออายุโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์“
**************
วันที่ 18 ตุลาคม 2566
นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคอนสารและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแก้งคร้อ ร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์จังหวัดชัยภูมิเข้าตรวจต่ออายุ โรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ จำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย
1. อำเภอคอนสาร โรงฆ่าสัตว์โชคมณี ประเภทโค-กระบือ กำลังการผลิต 4 ตัวต่อวัน
2. อำเภอแก้งคร้อ โรงฆ่าสัตว์ ป.รุ่งเรือง ประเภทโค-กระบือ กำลังการผลิต 1 ตัวต่อวัน
3. อำเภอแก้งคร้อโรงฆ่าสัตว์ อ.เจริญ ประเภทโค-กระบือ กำลังการผลิต 1 ตัวต่อวัน

ทั้งนี้ผู้ประกอบการได้ปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์โรงพักสัตว์และกระบวนการฆ่าสัตว์ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ พ.ศ.2564 เพื่อ ให้คณะกรรมการพิจารณา ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ต่อไป

Photos from สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ's post 18/10/2023

“ปศุสัตว์ชัยภูมิ เข้าร่วมประชุมศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจปราบปรามสินค้าปศุสัตว์ผิดกฎหมาย”
---------------------------
วันอังคารที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 16.30 น.
นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ และหัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจปราบปรามสินค้าปศุสัตว์ผิดกฎหมาย โดยมีนายสัตวแพทย์บุญญกฤช ปิ่นประสงค์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานฯ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานปราบปรามสินค้าปศุสัตว์ผิดกฎหมาย รายงานปัญหาอุปสรรค และร่วมกันวางแผน แนวทางการแก้ไขปัญหา ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Zoom meeting) ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ

18/10/2023

ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ
ปราบปรามสินค้าปศุสัตว์ผิดกฎหมาย
กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ช่องทางการติดต่อตลอด 24 ชั่วโมง
☎️ สายด่วน 063 - 225 - 6888
หรือ Application DLD 4.0 📲

18/10/2023
18/10/2023

📌📢 Facebook กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอเชิญรับชม Live พิธีเปิด “ศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” โดยร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
🕑ในวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา
🟢 ติดตามรับชมถ่ายทอดสดพร้อมกันได้ทาง page กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คลิกลิงค์ >>>> https://m.facebook.com/MOACThailand/
💡ฝากกด Like👍ติดตามเพจ ✔️กดแชร์ และเข้ารับชมกันเยอะๆ นะคะ

Photos from สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ's post 17/10/2023

“ปศุสัตว์ชัยภูมิ ตรวจต่ออายุโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์”
********
วันที่ 17 ตุลาคม 2566
นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ สำนักงาน ประกอบกิจการ ปศุสัตว์อำเภอบำเหน็จณรงค์และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอคอนสวรรค์ ร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์จังหวัดชัยภูมิเข้าตรวจต่ออายุ โรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ จำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย
1. โรงฆ่าสัตว์บ้านชวน อำเภอบำเหน็จณรงค์ ประเภทสุกร กำลังการผลิต 15 ตัวต่อวัน
2. โรงฆ่าสัตว์มินตรา อำเภอบำเหน็จณรงค์ ประเภทสุกร กำลังการผลิต 3 ตัวต่อวัน
3. โรงฆ่าสัตว์กฤษฎาฟาร์ม อำเภอคอนสวรรค์ ประเภทสุกร กำลังการผลิต 5 ตัวต่อวัน
4. โรงฆ่าสัตว์สุนิสา อำเภอคอนสวรรค์ ประเภท ไก่-เป็ด กำลังการผลิต 1000 ตัวต่อวัน

ทั้งนี้ผู้ประกอบการได้ปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์โรงพักสัตว์และกระบวนการฆ่าสัตว์ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ พ.ศ.2564 เพื่อ ให้คณะกรรมการพิจารณา ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ต่อไป

Photos from สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ's post 17/10/2023

“ปศุสัตว์ชัยภูมิ ร่วมบูรณาการตรวจสอบห้องเย็น เพื่อป้องกันการลักลอบกักตุนและค้าเนื้อสัตว์ผิดกฏหมาย"
………………………………………
วันที่ 17 ตุลาคม 2566
นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับด่านกักกันสัตว์นครราชสีมา สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ กอ.รมน.จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอจัตุรัส สำนักงานปศุสัตว์อำเภอภูเขียว เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรอำเภอจัตุรัสและเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรอำเภอภูเขียว
ลงพื้นที่อำเภอจัตุรัส และอำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิเพื่อตรวจห้องเย็น จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ บริษัท เอกชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด(โลตัสจัตุรัส) ประเภทของห้องเย็น : ภายในประเทศ ชนิดสินค้าเกษตรที่พบ : ซากสุกร 860 กก. ซากสัตว์ปีก 670 กก. อาหารทะเล 570 กก. ผักผลไม้ 350 กก. ,ห้องเย็นปลาทูจัตุรัส ประเภทของห้องเย็น : ภายในประเทศ ชนิดสินค้าเกษตร ที่ตรวจพบ : ซากสุกร 2,000 กก.โค-กระบือ 700 กก.ซากสัตว์ปีก 100 กก. อาหารทะเล 30,000 กก. ,หจก.เจเอ็นพี โฟเซ่นฟู้ด ประเภทของห้องเย็น : ภายในประเทศ ชนิดสินค้าเกษตรที่ตรวจพบ : ซากสุกร 600 กก. สัตว์ปีก 264 กก. และห้องเย็นชาลี รุ่งโรจน์ ประเภทของห้องเย็น : ภายในประเทศ ชนิดสินค้าเกษตรที่ตรวจพบ : ซากโค 2,000 กก. ผลการตรวจสอบพบการกระทำความผิด 1 ราย ข้อหาในการกระทำผิด : -เคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาตพระราชบัญญัติ/มาตรา : - 34 และ 71 ดำเนินการกับของกลางที่ตรวจพบ (ยึด,อายัด/ทำลาย) : -เนื้อโคนำเข้า จำนวน 120 กก. มูลค่าประมาณ 6,000 บาท โดยนำไปทำลาย การบังคับใช้กฎหมาย : -ทำบันทึกจับกุมและส่งเรื่องให้ร้อยเวรดำเนินการต่อไป

Photos from สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ's post 16/10/2023

ปศุสัตว์ชัยภูมิ เก็บตัวอย่างทดสอบโรคกระบือ โครงการธนาคารโค – กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ/ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ / ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องกลิ่นเหม็นของมูลสุกรจากฟาร์มเลี้ยงสุกร / ผสมเทียมโค โครงการธนาคารโค - กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
***************************
วันที่ 16 ตุลาคม 2566
นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ นายเสกสรรค์ เลิศกลาง ปศุสัตว์อำเภอบ้านแท่น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปฏิบัติงานดังนี้
1.ดำเนินการเก็บตัวอย่างซากกระบือแม่พันธ์ุที่ยืมจากโครงการธนาคาร โค - กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ของนายชุบ ถ้ำแก้ว บ้านเลขที่ 123 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ ตามสัญญายืมเลขที่ ชย 256/63
2.ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Application Zoom ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแท่น ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
3.ลงพื้นที่ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอบ้านแท่น และเจ้าหน้าที่ อบต.สามสวน มีเกษตรกรพื้นที่ใกล้เคียงได้รับผลกระทบกลิ่นเหม็นของมูลสุกรจากฟาร์มเลี้ยงสุกรในพื้นที่สามสวนใต้ หมู่ที่ 9 ต.สามสวน อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ โดยจะดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงแก้ไขปัญหาและติดตามผลต่อไป
4.ให้บริการผสมเทียมโค โครงการธนาคารโค – กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราขดำริ จำนวน 1 ตัว หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

Photos from สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ's post 16/10/2023

ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ประชุมศูนย์บริการพิรุณราช,บริการรักษาสัตว์ป่วย,บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย
----------------------------------
วันที่ 16 ตุลาคม 2566
นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคอนสวรรค์ ปฏิบัติงานดังนี้
1.ประชุมเจ้าหน้าที่ของปศุสัตว์อำเภอคอนสวรรค์ชี้แจงภารกิจต่างๆ เตรียมพร้อมเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดกับประชาชนผู้มาใช้บริการ
2.ประชุม zoom. ศูนย์บริการพิรุณราช กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์
3.ออกบริการรักษาโคเนื้อป่วยมีอาการไข้สูงเนื่องจากติดเชื้อไวรัส ลัมปี สกิน จำนวน 1 ตัว บริการฉีดยาบำรุงร่างกายและถ่ายพยาธิกระบือ จำนวน 2 ตัว
4.ออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย (FMD) ให้กับสัตว์ของเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม โคเนื้อและกระบือ จำนวน 37 ตัว ณ จุดอพยพสัตว์ชั่วคราว ตำบลหนองขาม

Photos from สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ's post 15/10/2023

“ปศุสัตว์ชัยภูมิ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สมาคมชาวไร่อ้อยจังหวัดชัยภูมิ”
……………………………
วันที่ 15 ตุลาคม 2566
นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สมาคมชาวไร่อ้อยจังหวัดชัยภูมิ โดยมี นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานฯ พร้อมทั้งได้มอบปัจจัยการผลิต มอบใบประกาศให้กับสมาชิกดีเด่น และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจนจากโรงเรียนต่างๆ ซึ่งทุนการศึกษา จำนวน 15 ทุน ทุนละ 1,000 บาท ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท คูโบต้าชัยภูมิ จำกัดจำนวน 10 ทุนทุนละ 1,000 บาท บริษัท สมาคมชาวไร่อ้อยจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 5 ทุนทุนละ 1,000 บาท และจับสลากรางวัลใหญ่ รถไถนาขนาดเล็กให้กับสมาชิกฯ ณ หอประชุมสมาคมชาวไร่อ้อยจังหวัดชัยภูมิ อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

12/10/2023

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวนายสราวุฒิ ประจวง หัวหน้าด่านกักกันสัตว์เพชรบูรณ์ กรมปศุสัตว์ ที่ถูกยิงเสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบห้องเย็นหรือสถานที่เก็บเนื้อสัตว์และซากสัตว์ ในวัน 11 ตุลาคม 2566

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง บริการภาครัฐ ใน Chaiyaphum?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ จัดพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็...
🐃🐃
🥛🥛ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ เชิญชวนประชาชนดื่มนมเพื่อสุขภาพร่างกายที่ดี 🥛🥛วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 นายอดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว...
ปศุสัตว์ชัยภูมิ จัด

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่

167/14
Chaiyaphum
36000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Chaiyaphum (แสดงผลทั้งหมด)
กองช่าง เทศบาลเมืองชัยภูมิ กองช่าง เทศบาลเมืองชัยภูมิ
Chaiyaphum, 36000

กองช่าง เทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัด?

วิศวกรรมการก่อสร้างและระบบราง มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วิศวกรรมการก่อสร้างและระบบราง มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เลขที่ 167 ถนนชัยภูมิ-ตาดโตน ต. นาฝาย
Chaiyaphum, 36000

หลักสูตรเกี่ยวกับการประยุกต์ความร?

จัดหางานต่างประเทศ สจจ.ชัยภูมิ จัดหางานต่างประเทศ สจจ.ชัยภูมิ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ
Chaiyaphum, 36000

แรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศอย่างมีศักดิ์ศรี ได้รับการคุ้มครองตามหลักสากล

จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
Chaiyaphum, 36000

ชัยภูมิเมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ
98/1 หมู่8 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
Chaiyaphum, 36000

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภ?

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ
นิเวศน์รัตน์
Chaiyaphum, 36000

แจ้งข่าวสารรับเรื่องร้องเรียนจากเ?

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทอง องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทอง
ตำบลแหลมทอง อำเภอภักดีชุมพล
Chaiyaphum, 36260

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชน"

สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ (ศาลากลางหลังใหม่ชั้น3) ถ. บรรณาการ ต. ในเมือง อ. เมือง จ. ชัยภูมิ
Chaiyaphum, 36000

ศาลากลางชั้น 3 อยู่ด้านซ้ายมือ เมื่อออกจากลิฟท์

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ
ชัยภูมิ ตาดโตน
Chaiyaphum, 36000

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน โทร. 044-816023 , Fax : 044-822070

UpWing Bra UpWing Bra
Chaiyaphum

chaiyaphumdlt