สำนักงานประกันสังคมจังหวัด

สำนักงานประกันสังคมจังหวัด

ความคิดเห็น

ประกันสังคมอยู่ใกล้อะไร
ขอขอบพระคุณและเป็นกำลังใจให้กับ

เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล ทุกท่าน
ที่คอยใส่ใจและให้ความช่วยเหลือต่อพี่น้องประชาชนในด้านการประกันสังคม เพื่อให้ได้รับเงินเยียวยาจากภาครัฐ
จากทุกๆช่องทางการสื่อสาร ได้อย่างประทับใจมากๆเลยค่ะ

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี ส

07/07/2022

ช่อง MCOT (19.45) สปส.คืนเงิน ม.40 ที่ชำระเกินผ่านพร้อมเพย์งวดแรก ส.ค.นี้

เพิ่มช่องทางการให้บริการชำระเงินกองทุนเงินทดแทนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 20/06/2022

เพิ่มช่องทางการให้บริการชำระเงินกองทุนเงินทดแทนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

https://www.youtube.com/watch?v=I8mOp2HEhds

เพิ่มช่องทางการให้บริการชำระเงินกองทุนเงินทดแทนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

20/06/2022

📌 ประกันสังคมคอนเฟิร์ม
แรงงานต่างด้าวอยู่ไทยต้องส่งประกันสังคม

🎉 พร้อมดูแลสวัสดิการ-สิทธิประโยชน์แรงงานต่างด้าว
แต่ต้องขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายน้าา

📋 เอกสารที่ต้องใช้ 📋
👉 สำหรับ ลูกจ้างชาวต่างชาติ/ต่างด้าว/บุคคลที่ราบสูง
1. กรอกแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน สปส.1-03
2. สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หรือ เอกสารแสดงตัวแทนหนังสือเดินทาง
3. สำเนาใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)
4. สำเนาเอกสารการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวกรณีพิเศษ (Smart Visa)

🔺 เพิ่มเติม : **กรณีขึ้นทะเบียนผู้ประกัน ต่างด้าว/ต่างชาติ ที่มี Smart Visa นายจ้างยื่นเอกสารขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนสามารถใช้ Smart Visa แทนใบอนุญาตการทำงานได้

💪🏼 โดยจะได้รับความคุ้มครอง 7 กรณี
- ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
- คลอดบุตร
- ทุพพลภาพ
- เสียชีวิต
- สงเคราะห์บุตร
- ชราภาพ
- ว่างงาน

📞 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

ชีวิตใหม่เริ่มต้นได้ที่ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน 20/06/2022

ชีวิตใหม่เริ่มต้นได้ที่ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน

https://www.youtube.com/watch?v=H87HN1y0Iy4

ชีวิตใหม่เริ่มต้นได้ที่ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน

สิทธิประโยชน์ 7 กรณี กรณีคลอดบุตร 20/06/2022

สิทธิประโยชน์ 7 กรณี กรณีคลอดบุตร

ผู้ประกันตนต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนเดือนคลอดบุตร จะได้รับสิทธิ และในกรณีที่ทั้งสามีและภรรยาเป็นผู้ประกันตน ให้เลือกใช้สิทธิในการเบิกค่าคลอดบุตรฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยไม่จำกัดจำนวนบุตรหรือครั้งในการเบิก

สิทธิประโยชน์ 7 กรณี กรณีคลอดบุตร

ผลการบริหารเงินลงทุนของสำนักงานประกันสังคม ไตรมาส 1 ปี 2565 14/06/2022

ผลการบริหารเงินลงทุนของสำนักงานประกันสังคม ไตรมาส 1 ปี 2565

สำนักงานประกันสังคม เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานการบริหารการลงทุนกองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน ในไตรมาสที่ 1 ปี 2565

ผลการบริหารเงินลงทุนของสำนักงานประกันสังคม ไตรมาส 1 ปี 2565

13/06/2022

🔵 ขาดส่งบ่อยๆ
อาจขาดสิทธิผู้ประกันตนได้

ผู้ประกันตน ม.39
สามารถสมัครหักเงินสมทบผ่านบัญชีธนาคารได้

โดยธนาคารจะหักบัญชีเงินฝากทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน

🔹 เอกสารที่จำเป็น
1. หนังสือยินยอมให้หักเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ประกันตนตาม มาตรา 39 (สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.sso.go.th)
🔺ใช้ เฉพาะ ธนาคารไทยพาณิชย์และธนาคารออมสิน
2. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์

ยื่นเอกสารได้ที่ สำนักงานประกันสังคมใกล้บ้านท่าน
🔹 ธนาคารที่สามารถสมัครได้
1. ธนาคาร ออมสิน
2. ธนาคาร ทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
3. ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
4. ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
5. ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
6. ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
7. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ที่ชำระเงินสมทบโดยวิธีหักบัญชีธนาคาร สามารถพิมพ์และดาวน์โหลดใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) ได้ใน 2 วันทำการ นับถัดจากวันที่หักบัญชี จากเว็บไซต์ สำนักงานประกันสังคม (https://www.sso.go.th/erc)

📞 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

12/05/2022

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี​ สาขาชัยบาดาล​ ขอแจ้งปิดทำการ​เนื่องจากวันหยุดราชการ​ 13 -​ 16 พฤษภาคม​ 2565

เปิดให้บริการปกติในวันที่​ 17​ พฤษภาคม​ 2565

ขออภัยในความไม่สะดวก

08/02/2022
01/02/2022

มีข่าวดีมาบอก📢 ผู้ประกันตนมาตรา 40 เฮ‼️อีกรอบ

ครม.เห็นชอบของขวัญปีใหม่ 65🎁 ลดเงินสมทบเหลือร้อยละ 60 ต่ออีก 6 เดือน (ก.พ. – ก.ค. 65) สำหรับขั้นตอนของกฎกระทรวงดังกล่าว กระทรวงแรงงานโดยสำนักงานประกันสังคมจะได้เร่งดำเนินการเพื่อให้ประกาศใช้เป็นกฎหมายได้ทันภายในกำหนด

ย้ำ!! กันอีกสักนิด
ถึงจะลดเงินสมทบ แต่สิทธิประโยชน์ ยังครบเหมือนเดิม

27/01/2022
25/01/2022

ลูกจ้าง ประสบอันตราย!! เนื่องจากการทำงาน ได้รับค่าทดแทนรายเดือน มีสิทธิได้รับค่าทดแทนร้อยละ 70 ของค่าจ้างรายเดือน

24/01/2022
15/01/2022
08/01/2022

📣ย้ำเตือนคุณพ่อคุณแม่ ที่มีลูกอายุไม่เกิน 6 ขวบ สามารถยื่นรับเงินสงเคราะห์บุตรได้

ผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 สามารถยื่นขอรับเงินสงเคราะห์บุตรจากประกันสังคมได้ 800 บาทต่อเดือนต่อคน คราวละไม่เกิน 3 คน

เงื่อนไขการยื่นขอรับเงินสงเคราะห์บุตร
🔹 เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หรือ มาตรา 39
🔹 จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน ภายในระยะเวลา 36 เดือน ก่อนเดือนที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน
🔹 เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย (ยกเว้นบุตรบุญธรรม)
🔹 อายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์ จำนวนคราวละไม่เกิน 3 คน

🎯ผู้ประกันตนพ่อหรือแม่ สามารถเลือกใช้สิทธิได้ 1 สิทธิ

❌ การหมดสิทธิรับเงินกรณีสงเคราะห์บุตร
- เมื่อบุตรมีอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์
- บุตรเสียชีวิต
- ยกบุตรให้เป็นบุตรบุญธรรมของคนอื่น
- ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง

🎯เอกสารที่ต้องใช้
👉 แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม (สปส. 2-01)
👉 กรณีผู้ประกันตนหญิงใช้สิทธิ : สำเนาสูติบัตรบุตร (กรณีคลอดบุตรแฝดให้แนบสำเนาสูติบัตรของคู่แฝดด้วย)
👉 กรณีผู้ประกันตนชายใช้สิทธิ : สำเนาทะเบียนสมรส หรือสำเนาทะเบียนหย่า พร้อมบันทึกแนบท้ายของผู้ประกันตน หรือสำเนาทะเบียนรับรองบุตร หรือสำเนาคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย สำเนาสูติบัตรบุตร (กรณีคลอดบุตรแฝดให้แนบสำเนาสูติบัตรของคู่แฝดด้วย)
👉 กรณีเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ให้แนบสำเนาเอกสารใบเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุลด้วย
👉 กรณีผู้ประกันตนต่างชาติ ใช้สำเนาบัตรประกันสังคม และสำเนาหนังสือเดือนทาง (passport) หรือสำเนาหนังสือเดินทางชั่วคราว หรือเอกสารรับรองบุคคลที่ทางราชการออกให้
👉 สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรกที่มีชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ยื่นคำขอ ผ่านทางบัญชีธนาคารของผู้ประกันตน ดังนี้
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน)
- ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)
- ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
- ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารออมสิน
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
หรือสามารถลงทะเบียนรับเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ได้

🎯 เอกสารประกอบการยื่นคำขอฯ ให้รับรองความถูกต้องของสำเนาทุกฉบับ และแสดงเอกสารที่เป็นต้นฉบับ เมื่อเจ้าหน้าที่ขอตรวจสอบ

🎯กรณีเอกสารหลักฐานสำคัญต่อการพิจารณาเป็นภาษาต่างประเทศ ให้จัดทำคำแปลเป็นภาษาไทยและรับรองความถูกต้องให้ครบถ้วน

💻 สามารถยื่นเรื่องได้ที่สำนักงานประกันสังคมสาขาใกล้บ้านท่าน ในวันและเวลาราชการ (08.30-16.30 น.)

26/10/2021

📌ข่าวประชาสัมพันธ์...

📢 หมดเขตยื่นเอกสารทบทวนสิทธิ์ฯ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 64

📣 สำหรับผู้ประกันตน ม.39 และ ม.40 ที่เข้าเงื่อนไขตามโครงการเยียวยาฯ และยังไม่ได้ยื่นเอกสารทบทวนสิทธิ์ ให้ผู้ประกันตนยื่นเอกสารทบทวนสิทธิ์ฯ ได้ที่สำนักงานประกันสังคม ซึ่งหมดเขตยื่นเอกสารทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

13/08/2021

นายจ้างและลูกจ้างผู้ประกันตน ม33 ม39 ม40 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด 29 จังหวัด 9 ประเภทกิจการ ท่านสามารถตรวจสอบสิทธิเยียวยาได้แล้ววันนี้ทางเวปไซต์สำนักงานประกันสังคมที่เดียวเท่านั้น https://www.sso.go.th/eform_news/

28/07/2021

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์
🌐 https://wellwishes.royaloffice.th
🗓 ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

20/07/2021

ประกันสังคมเพิ่มช่องทางการสมัครหรือชำระเงิน มาตรา 40 ผ่านเคาน์เตอร์บิ๊กซีทุกสาขาทั่วประเทศ

16/07/2021

7-Eleven ร่วมด้วยช่วยอำนวยความสะดวก
เปิดให้เพื่อนๆ ลงทะเบียนสมัครประกันสังคม ม.40
สมัครฟรี! ไม่มีค่าธรรมเนียม

สมัครง่ายๆ ใช้แค่บัตรประชาชน
ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศ

#ประกันสังคม #ผู้ประกันตน #เคาน์เตอร์เซอร์วิส

01/07/2021

แจ้งปรับลดอัตราการส่งเงินคะ

30/06/2021

สำนักงานประกันสังคม ขอความร่วมมือนายจ้างแก้ไข/ปรับปรุงจำนวนความต้องการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด-19 ของผู้ประกันตน ผ่านระบบ e-Service

29/06/2021

🎉ข่าวดี มาแล้วววว🎉
สำหรับ "ผู้ประกันตนมาตรา 4️⃣0️⃣"
ลดอัตราการจ่ายเงินสมทบนาน 6️⃣ เดือน

เริ่มตัังแต่วันที่ 1️⃣ สิงหาคม 2️⃣5️⃣6️⃣4️⃣ - 3️⃣1️⃣ มกราคม 2️⃣5️⃣6️⃣5️⃣ นะจ๊ะ☺️

24/06/2021

🗣ครม. เห็นชอบ ลดเงินสมทบให้ผู้ประกันตน ม.40 เหลือ 60% ของเงินสมทบเดิม เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่สิงหาคม 2564 - มกราคม 2565

ประเภท ก พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบประเภทของประโยชน์ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/042/T_0001.PDF

รับสมัครบุคลากร - สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักง 23/06/2021

รับสมัครบุคลากร - สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักง

รับสมัครบุคลากร - สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักง SSO

ระบบลงนามถวายพระพร 03/06/2021

ระบบลงนามถวายพระพร

ระบบลงนามถวายพระพร ระบบลงนามถวายพระพร

ระบบลงนามถวายพระพร 02/06/2021

ระบบลงนามถวายพระพร

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://wellwishes.royaloffice.th/ ระหว่างวันที่ ๑ – ๖ มิถุนายน ๒๕๖๔

ระบบลงนามถวายพระพร ระบบลงนามถวายพระพร

Photos from สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี's post 28/05/2021

Photos from สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี's post

25/05/2021

📢ข่าวดี❗❗ ประกันสังคมลดเงินสมทบให้ 3️⃣ เดือนนะจ้ะ📢

📆เริ่มเดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2️⃣5️⃣6️⃣4️⃣✨

21/05/2021

📢ประกันสังคมปรับลดการจ่ายเงินสมทบสำหรับผู้ประกันตนมาตรา 3️⃣3️⃣ และผู้ประกันตนมาตรา 3️⃣9️⃣📢

✨ลดให้ 3️⃣ เดือนเริ่มตั้งแต่เดือน มิ.ย.- ส.ค. 2564✨

18/05/2021

ปรับลดแล้วนะคะ

สำนักงานประกันสังคม ปรับลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม

30/04/2021

🔊สำหรับผู้ประกันตนมาตรา40 ที่สนใจเปลี่ยนทางเลือกการส่งเงินสมทบนะคะ🔊

26/04/2021

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

23/04/2021
Photos from สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล's post 21/04/2021

📣 ขยายเวลาแล้วจ้าา 📣

05/04/2021

✨Shoppee Pay✨
อีกหนึ่งช่องทางเลือกง่าย ๆ
ในการชำระเงินสมทบ สำหรับผู้กันตนมาตรา 4️⃣0️⃣

ขั้นตอนง่าย ๆ สะดวก ไม่ต้องรอคิว☺️

Photos from สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล's post 31/03/2021

✨จ่ายน้อย สิทธิเยอะ ทางเลือกจ่ายเงินสมทบก็ง่าย✨

ไม่ต้องตรวจสุขภาพ ก็คุ้มครองได้☺️

24/03/2021

จ่ายน้อย สิทธิประโยชน์เยอะนะ

23/03/2021

ม33 เรารักกัน เงินเข้าแล้ว ใช้ยังไง⁉
.
📌 ผู้ได้รับสิทธิ ม33 เรารักกัน สามารถใช้ได้กับ​ 4​ ผู้ให้บริการ

1️⃣ ร้านถุงเงินธงฟ้าประชารัฐ
2️⃣ ร้านค้าคนละครึ่ง
3️⃣ ร้านค้าเราชนะ
4️⃣ ขนส่งสาธารณะที่เข้าร่วมโครงการ
.
📌 ขั้นตอนการใช้งาน
1️⃣ เข้าแอปเป๋าตัง
2️⃣ กด ม33 เรารักกัน
3️⃣ กดปุ่มสแกน QR เพื่อใช้สิทธิ
4️⃣ สแกน QR ร้านค้า
5️⃣ ตรวจสอบยอดเงินของสินค้า และบริการ
6️⃣ ระบุ รหัสเพื่อใช้ยืนยันในการใช้สิทธิ
7️⃣ รับหลักฐานการใช้สิทธิ

#ม33
#เรารักกัน
#ใช้สิทธิ์ม33เรารักกัน

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

ช่อง MCOT (19.45) สปส.คืนเงิน ม.40 ที่ชำระเกินผ่านพร้อมเพย์งวดแรก ส.ค.นี้
กิจกรรมวันวาเลนไทน์ ประกันสังคม ชัยบาดาล 2563

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


Chai Badan
15130

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Chai Badan (แสดงผลทั้งหมด)
กิตติพงศ์ซัพพลาย-ลำนารายณ์ กิตติพงศ์ซัพพลาย-ลำนารายณ์
Chai Badan, 15130

ถังดับเพลิง-งานดับเพลิง