มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินท

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินท

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

คณะวิทยาศาสตร์ฯ มรร.
คณะวิทยาศาสตร์ฯ มรร.
422 ถ.มรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
คณะวิทยาการจัดการ  มรภ.ราชนค
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.ราชนค
มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา
สำนักวิทยบริการฯ มรร.
สำนักวิทยบริการฯ มรร.
422 Maruphong Road
สำนักงานคลังเขต 2
สำนักงานคลังเขต 2
ถนน มรุพงษ์
แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก คลินิกหมอครอบครัววัดโสธร
แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก คลินิกหมอครอบครัววัดโสธร
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชนของโรงพยาบาลพุทธโสธร
True online hispeed internet
True online hispeed internet
262/55 Naimueang
Cydot ฉะเชิงเทรา
Cydot ฉะเชิงเทรา
Sanam Chai Khet
กศน.ตำบลท่าตะเกียบ
กศน.ตำบลท่าตะเกียบ
หมู่ที่ 9 บ้านอ่างเตย
Samnang Cooking Show
Samnang Cooking Show
88 Moo 5 Bangna-TradRd.,Takham,Bangpakong
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉ
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉ
ถนนสุขเกษม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักง
กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักง
๓๑ ถ.ยุทธดำเนิน อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
Healthy &Happy Life
Healthy &Happy Life
174 Maruphong Rd.
สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเ
สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเ
ถ.เรืองวุฒิ ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะ
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะ
ถนนเรืองวุฒิ หน้าเมือง
ที่ว่าการอำเภอเมืองฉะเชิงเ
ที่ว่าการอำเภอเมืองฉะเชิงเ
ที่ว่าการอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ถนนเรืองวุฒิ ตำบลหน้าเมือง

ความคิดเห็น

รายงานผู้ติดเชื้อ COVID -19 เบื้องต้น จ.ฉะเชิงเทรา
ณ วันอาทิตย์ ที่ 1 พ.ค. 2565
สถานการณ์ โควิด-19 จังหวัดฉะเชิงเทรา ระลอก เดือนมกราคม 2565 พบผู้ติดเชื้อวันนี้ (1 พ.ค. 65) จำนวน 175 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม

ขอบคุณข้อมูลจาก สสจ.ฉะเชิงเทรา
รายงานผู้ติดเชื้อ COVID -19 เบื้องต้น จ.ฉะเชิงเทรา
ณ วันเสาร์ ที่ 30 เม.ย. 2565
สถานการณ์ โควิด-19 จังหวัดฉะเชิงเทรา ระลอก เดือนมกราคม 2565 พบผู้ติดเชื้อวันนี้ (30 เม.ย. 65) จำนวน 224 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 4 ราย สะสมรวม 65 ราย

ขอบคุณข้อมูลจาก สสจ.ฉะเชิงเทรา
วันนี้ (29 เม.ย. 65) เวลา 09.00 - 17.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณบดี ผู้อำนวยการ และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมสร้างการรับรู้ (ร่าง) แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) และกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนด ข้อเสนอโครงการริเริ่มสำคัญระดับภูมิภาค ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคกลาง ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

#มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
422 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ 038-500-000
โทรสาร 038-810-337
https://www2.rru.ac.th
รายงานผู้ติดเชื้อ COVID -19 เบื้องต้น จ.ฉะเชิงเทรา
ณ วันศุกร์ ที่ 29 เม.ย. 2565
วันนี้ ( 29 เม.ย. 65 ) เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มอบหมายให้ อ.อภิวัฒน์ วงศ์ณรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดฉะเชิงเทรา (คจพ.จ.) ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

#มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
422 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ 038-500-000
โทรสาร 038-810-337
https://www2.rru.ac.th
วันนี้ (29 เม.ย. 65) เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี
ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 4/2565 ประจำเดือนเมษายน 2565 เพื่อร่วมกันประเมินสถานการณ์โควิด - 19 ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ผ่านระบบออนไลน์โดยใช้ Application ZOOM Cloud Meetings ถ่ายทอดสัญญาณ จากห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

#มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
422 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ 038-500-000
โทรสาร 038-810-337
https://www2.rru.ac.th
วันนี้ (29 เม.ย. 65) เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดการสรุปผลการดำเนินงาน การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 11 ภายใต้หัวข้อ “งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่" โดยกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย การสรุปผลการดำเนินงาน การมอบโล่ขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา และการส่งต่อธงเจ้าภาพให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผ่านระบบวิดิโอคอนเฟอร์เรนซ์ ณ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ชั้น 3 อาคารราชนครินทร์

#มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
422 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ 038-500-000
โทรสาร 038-810-337
http://www.rru.ac.th
เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร
29 เมษายน 2565

ทรงพระเจริญ

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
วันที่ 27 เม.ย. 2565 เวลา 11.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์ รองอธิการบดี ร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยสถานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย "ธัชชา" (Thailand Academy of Social (Sciences, Humanities and Arts: TASSHA) โดยได้รับเกียรติจาก ศ.พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในการเปิดประชุม และร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง “อว. สร้างชาติ” การปรับบทบาทหน้าที่มหาวิทยาลัย เพื่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และเวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์ รองอธิการบดี ร่วมการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมแสนหวี หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา เป็นประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศเป็นประธาน

#มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
422 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ 038-500-000
โทรสาร 038-810-337
http://www.rru.ac.th
วันที่ 28 เม.ย. 2565 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฉะเชิงเทราเพื่อการพัฒนา ครั้งที่ 1/2565 เพื่อหารือการดำเนินงานของมูลนิธิ โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ เป็นประธานในการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom
#มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
422 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ 038-500-000
โทรสาร 038-810-337
http://www.rru.ac.th

โทรศัพท์ 038-500-000
www.rru.ac.th

เปิดเหมือนปกติ

01/05/2022

รายงานผู้ติดเชื้อ COVID -19 เบื้องต้น จ.ฉะเชิงเทรา
ณ วันอาทิตย์ ที่ 1 พ.ค. 2565

01/05/2022

สถานการณ์ โควิด-19 จังหวัดฉะเชิงเทรา ระลอก เดือนมกราคม 2565 พบผู้ติดเชื้อวันนี้ (1 พ.ค. 65) จำนวน 175 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม

ขอบคุณข้อมูลจาก สสจ.ฉะเชิงเทรา

30/04/2022

รายงานผู้ติดเชื้อ COVID -19 เบื้องต้น จ.ฉะเชิงเทรา
ณ วันเสาร์ ที่ 30 เม.ย. 2565

30/04/2022

สถานการณ์ โควิด-19 จังหวัดฉะเชิงเทรา ระลอก เดือนมกราคม 2565 พบผู้ติดเชื้อวันนี้ (30 เม.ย. 65) จำนวน 224 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 4 ราย สะสมรวม 65 ราย

ขอบคุณข้อมูลจาก สสจ.ฉะเชิงเทรา

Photos from มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา's post 29/04/2022

วันนี้ (29 เม.ย. 65) เวลา 09.00 - 17.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณบดี ผู้อำนวยการ และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมสร้างการรับรู้ (ร่าง) แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) และกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนด ข้อเสนอโครงการริเริ่มสำคัญระดับภูมิภาค ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคกลาง ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

#มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
422 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ 038-500-000
โทรสาร 038-810-337
https://www2.rru.ac.th

29/04/2022

รายงานผู้ติดเชื้อ COVID -19 เบื้องต้น จ.ฉะเชิงเทรา
ณ วันศุกร์ ที่ 29 เม.ย. 2565

Photos from มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา's post 29/04/2022

วันนี้ ( 29 เม.ย. 65 ) เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มอบหมายให้ อ.อภิวัฒน์ วงศ์ณรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดฉะเชิงเทรา (คจพ.จ.) ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

#มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
422 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ 038-500-000
โทรสาร 038-810-337
https://www2.rru.ac.th

Photos from มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา's post 29/04/2022

วันนี้ (29 เม.ย. 65) เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี
ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 4/2565 ประจำเดือนเมษายน 2565 เพื่อร่วมกันประเมินสถานการณ์โควิด - 19 ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ผ่านระบบออนไลน์โดยใช้ Application ZOOM Cloud Meetings ถ่ายทอดสัญญาณ จากห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

#มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
422 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ 038-500-000
โทรสาร 038-810-337
https://www2.rru.ac.th

Photos from มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา's post 29/04/2022

วันนี้ (29 เม.ย. 65) เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดการสรุปผลการดำเนินงาน การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 11 ภายใต้หัวข้อ “งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่" โดยกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย การสรุปผลการดำเนินงาน การมอบโล่ขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา และการส่งต่อธงเจ้าภาพให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผ่านระบบวิดิโอคอนเฟอร์เรนซ์ ณ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ชั้น 3 อาคารราชนครินทร์

#มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
422 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ 038-500-000
โทรสาร 038-810-337
http://www.rru.ac.th

29/04/2022

เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร
29 เมษายน 2565

ทรงพระเจริญ

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

Photos from มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา's post 29/04/2022

วันที่ 27 เม.ย. 2565 เวลา 11.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์ รองอธิการบดี ร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยสถานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย "ธัชชา" (Thailand Academy of Social (Sciences, Humanities and Arts: TASSHA) โดยได้รับเกียรติจาก ศ.พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในการเปิดประชุม และร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง “อว. สร้างชาติ” การปรับบทบาทหน้าที่มหาวิทยาลัย เพื่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และเวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์ รองอธิการบดี ร่วมการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมแสนหวี หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา เป็นประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศเป็นประธาน

#มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
422 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ 038-500-000
โทรสาร 038-810-337
http://www.rru.ac.th

Photos from มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา's post 29/04/2022

วันที่ 28 เม.ย. 2565 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฉะเชิงเทราเพื่อการพัฒนา ครั้งที่ 1/2565 เพื่อหารือการดำเนินงานของมูลนิธิ โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ เป็นประธานในการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom
#มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
422 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ 038-500-000
โทรสาร 038-810-337
http://www.rru.ac.th

Photos from มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา's post 29/04/2022

วันที่ 28 เม.ย. 2565 เวลา 17.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์จารุต ฐิติวร เข้าร่วมการประชุมกับทีม TDRI (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom เพื่อหารือเรื่องการลงพื้นที่โครงการ E-Wasted และแบบสอบถามข้อมูลโครงการ Covid-19
#มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
422 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ 038-500-000
โทรสาร 038-810-337
http://www.rru.ac.th

29/04/2022

สถานการณ์ โควิด-19 จังหวัดฉะเชิงเทรา ระลอก เดือนมกราคม 2565 พบผู้ติดเชื้อวันนี้ (29 เม.ย. 65) จำนวน 310 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม

ขอบคุณข้อมูลจาก สสจ.ฉะเชิงเทรา

Photos from มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา's post 28/04/2022

วันนี้ (28 เม.ย. 65) เวลา 15.00 น. อาจารย์ เจ้าหน้าที่และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมเตรียมความพร้อมการสรุปผลการดำเนินงาน การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 11 “งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ ณ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ชั้น 3 อาคารราชนครินทร์ ซึ่งงานดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันที่ 29 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ผ่านระบบวิดิโอคอนเฟอร์เรนซ์

#มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
422 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ 038-500-000
โทรสาร 038-810-337
http://www.rru.ac.th

Photos from มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา's post 28/04/2022

วันนี้ (28 เม.ย. 65) เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญสมาชิก หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2565 พร้อมให้ข้อมูลการขับเคลื่อนหลักสูตร “โครงการนักศึกษาพันธุ์ใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์” ให้กับที่ประชุมได้รับทราบ นอกจากนี้ยังรับมอบทุนการศึกษาจาก นายวัฒนา รัตนวงศ์ คณะกรรมการหอการค้าไทย ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้า จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อนำไปมอบให้กับนักศึกษาเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 20 ทุนๆ ละ 5,000 บาท รวม 100,000 บาท ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดผาณิตาราม ต.บางกรูด อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

#มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
422 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ 038-500-000
โทรสาร 038-810-337
http://www.rru.ac.th

Photos from มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา's post 28/04/2022

วันนี้ (28 เม.ย. 65) เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มอบหมายให้ อ.ณัฐพร สนเผือก รองคณบดีวางแผนและวิจัย อ.ผุสดี ภุมรา รองคณบดีกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ อ.ดร.ปัญญา เข็มมุข คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองสถิติทางการ ชุดข้อมูล"การบริหารจัดการน้ำ และการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวรองรับ EEC" ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

#มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
422 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ 038-500-000
โทรสาร 038-810-337
http://www.rru.ac.th

Photos from มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา's post 28/04/2022

วันนี้ (28 เม.ย. 65) ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย ประธานผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้อมูลและยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 4/2565 ผ่านสื่อออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meeting โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากสภามหาวิทยาลัยและสภาวิชาการเข้าประชุม พร้อมด้วยอธิการบดีและผู้บริหาร โดยในวันนี้มีประเด็นพิจารณาแผนการดำเนินงานโครงการ Green University มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

#มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
422 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ 038-500-000
โทรสาร 038-810-337
http://www.rru.ac.th

28/04/2022

รายงานผู้ติดเชื้อ COVID -19 เบื้องต้น จ.ฉะเชิงเทรา
ณ วันพฤหัสบดี ที่ 28 เม.ย. 2565

Photos from มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา's post 28/04/2022

วันนี้ (28 เม.ย.65) เวลา 8.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาบทเรียนออนไลน์สำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตบนระบบ Thai MOOC" ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น. ผ่านสื่อออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meeting โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรจำนวน 3 ท่าน คือ คุณจิระ ชนรักสุข คุณนพดล โชติ คุณชนากานต์ ปิ่นวิเศษ ผู้เชี่ยวชาญจากโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วยคณาจารย์ผู้สนใจจากทุกคณะเพื่อพัฒนาบทเรียนออนไลน์สำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตและประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ต่อไป จัดโดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

#มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
422 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ 038-500-000
โทรสาร 038-810-337
http://www.rru.ac.th

Photos from มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา's post 28/04/2022

วันนี้ ( 28 เม.ย. 65 ) เวลา 09.30 น. นางสาวประนอม เงินบุคคล ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานการประชุมแผนเผชิญเหตุของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ สำหรับรองรับการดูแลรักษาเบื้องต้น กรณีบุคลากรมีการติดเชื้อโควิด-19 หรือผลตรวจ ATK เป็นบวก ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

#มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
422 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ 038-500-000
โทรสาร 038-810-337
http://www.rru.ac.th

Photos from มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา's post 28/04/2022

วันที่ 27 เม.ย. 2565 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มอบหมายให้ อ.ดร.ศักดิ์ชัย หงษ์ทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี อาจารย์สรรเพชญ บรรลือวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการอาหารและธุรกิจบริการ อ.ดร.จิรายุ สาอุตม์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองสถิติทางการ ชุดข้อมูล"การผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตร (มะม่วง) " ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

#มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
422 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ 038-500-000
โทรสาร 038-810-337
http://www.rru.ac.th

Photos from มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา's post 28/04/2022

วันที่ 27 เม.ย. 65 เวลา 15.00 - 18.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์เมธี พรมศิลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์กิ่งกาญจน์ กิตติสุนทโรภาศ รองคณบดี ประธานสาขาและอาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และประธานสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติ ประชุมร่วมกับ คุณจิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา และคุณบุญเลิศ ชดช้อย นายกสมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย ผ่านระบบ zoom Cloud Meetings ในประเด็นการดำเนินงานผลิตกำลังคนร่วมกับสถานประกอบการ ใช้แนวคิดตลาดนำการผลิต มีเป้าหมายผลิตบัณฑิตเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงาน โดยภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการวางแผนและบ่มเพาะนักศึกษา ผ่านการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ รวมถึงการให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและสวัสดิการในระหว่างการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และมีโอกาสได้รับการบรรจุเข้าทำงานทันทีหลังสำเร็จการศึกษา

#มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
422 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ 038-500-000
โทรสาร 038-810-337
http://www.rru.ac.th

28/04/2022

สถานการณ์ โควิด-19 จังหวัดฉะเชิงเทรา ระลอก เดือนมกราคม 2565 พบผู้ติดเชื้อวันนี้ (28 เม.ย. 65) จำนวน 238 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม

ขอบคุณข้อมูลจาก สสจ.ฉะเชิงเทรา

27/04/2022

รายงานผู้ติดเชื้อ COVID -19 เบื้องต้น จ.ฉะเชิงเทรา
ณ วันพุธ ที่ 27 เม.ย. 2565

Photos from มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา's post 27/04/2022

วันที่ 25 เม.ย.​ 2565​ อาจารย์​ ดร.วรี​ เรือง​สุข​ คณบดีคณะมนุษย​ศาสตร์​และ​สังคม​ศาสตร์​ ลงนามบันทึก​ข้อตกลง​ความร่วมมือ​ ระหว่าง​คณะมนุษย​ศาสตร์​และ​สังคม​ศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​ราชภัฏ​ราช​นครินทร์​ ร่วมกับ​ นายอนุชา​ เรืองอมรวิวัฒน์​ นายอำเภอบ้านโพธิ์ นายประดิษฐ์​ โรจนพร นายกเทศมนตรีตำบล​บ้าน​โพธิ์​ นายภิเชษฐ์ ประเสริฐ​ นายกองค์การ​บริหาร​ส่วน​ตำบล​หนองบัว​ และ​นายจักรี​ โรจนพร​ นายกองค์การ​บริหาร​ส่วน​ตำบลคลองบ้านโพธิ์​ โดยมีนายธนบดี​ วัฒนพูนสิน​ ปลัดอำเภอ​ฝ่าย​ความมั่นคง นายวิทยา​ กิจประไพอำพล​ พัฒนา​การอำเภอบ้านโพธิ์ และรองคณบดี​คณะมนุษย​ศาสตร์​และ​สังคม​ศาสตร์​ ร่วมเป็นพยาน ภายใต้โครงการ​วิจัย​ แม่น้ำบางปะกง​ : ทุน​วัฒนธรรม​เพื่อ​การพัฒ​นา​ตาม​แนวคิด​เศรษฐกิจ​สร้างสรรค์​ อำเภอ​บ้านโพธิ์​ จังหวัด​ฉะเชิงเทรา​ และจัดประชุมกลุ่ม​ย่อย​ (focus group)​ ค้นหาทุนวัฒนธรรม​ โดยมีนักวิจัย​ภายใต้แผนงานเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ​ (อ.​สมศักดิ์​ ทอง​แก้ว, ผศ.อารี​ยา​ บุญ​ทวี, รศ.ส​ราวุธ​ โร​จน​ศิริ, ผศ.ดร.เอกชัย​ ไช​ยดา, อ.ธีระพงษ์​ ทศ​วัฒน์,​ อ.ดร.วร​ภัทร​ เมฆ​ขจร, อ.รัชดา​ ประณม, อ.ลัก​คณา​ น้อย​สว่าง)​

#คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์​
#มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
422 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ 038-500-000
โทรสาร 038-810-337
http://www.rru.ac.th

27/04/2022

ขอแสดงความยินดีกับนางสาววัลวิสา แก้วประเสริฐ (พลอย) นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสาวน้ำดอกไม้ นายน้ำหอม จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2565

#สาขาวิชานิเทศศาสตร์
#คณะวิทยาการจัดการ
โทรศัพท์ 038-515-457
โทรสาร 038-515-458
Website : https://fms.rru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/fms.rru.th

#มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
422 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ 038-500-000
โทรสาร 038-810-337
http://www.rru.ac.th

Photos from มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา's post 27/04/2022

วันนี้ ( 27 เม.ย. 65 ) เวลา 10.30 น. นางสาวประนอม เงินบุคคล ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือนบุคลากร สังกัดสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

#มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
422 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ 038-500-000
โทรสาร 038-810-337
http://www.rru.ac.th

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

มรภ.ราชนครินทร์ MOU ผู้ประกอบการเลี้ยงปลากะพงรายใหญ่
เสวนา เรื่อง ผู้ประกอบการดิจิทัล... ไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางรอด
มรร. รับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
องคมนตรี ตรวจเยี่ยม ม.ราชภัฏราชนครินทร์ ผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์
ส่งความสุขปีใหม่ 2565
เสวนา : พลิกโฉมมหาวิทยาลัย ท้องถิ่นก้าวไกลด้วยวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมรายการ "ผู้หญิงยกกำลังแจ๋ว"
รับสมัครนักศึกษาภาคปกติปีการศึกษา 2565 รอบที่ 3
มรภ.ราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมกับ กลุ่มบ.ดาว ประเทศไทย เรียนรู้เพื่อจัดการขยะเหลือศูนย์ "zero waste”
ผู้ว่าฯฉะเชิงเทราเปิดโครงการบริหารต้นน้ำแบบมีส่วนร่วม

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


422 ถ.มรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง
Chachoengsao
24000

เวลาทำการ

จันทร์ 07:00 - 20:00
อังคาร 07:00 - 20:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00
เสาร์ 08:30 - 16:30
อาทิตย์ 08:30 - 16:30

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Chachoengsao (แสดงผลทั้งหมด)
RTP Cyber Village หมู่บ้านคลองสะแก RTP Cyber Village หมู่บ้านคลองสะแก
ฉะเชิงเทรา
Chachoengsao, 24150

หน่วยงานราชการ

Samnang Cooking Show Samnang Cooking Show
88 Moo 5 Bangna-TradRd.,Takham,Bangpakong
Chachoengsao, 24130

Hi Everyone Cooking with Samnang Cooking Show Together,Easy to Cook. Thank you for watching my video.

ที่ว่าการอำเภอเมืองฉะเชิงเ ที่ว่าการอำเภอเมืองฉะเชิงเ
ที่ว่าการอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ถนนเรืองวุฒิ ตำบลหน้าเมือง
Chachoengsao, 24000

RTP Cyber Village หมู่บ้านหัวลำพู RTP Cyber Village หมู่บ้านหัวลำพู
117/2 ม.2 ต.คลองเขื่อน อ.คลองเขื่อน
Chachoengsao, 240000

RTP CYBER VILLAGE หมู่บ้านหัวลำพู

เทศบาลตำบลนครเนื่องเขต เทศบาลตำบลนครเนื่องเขต
5/1 หมู่ 9 ต.คลองนครเนื่องเขต อ.เมือง
Chachoengsao, 24000

สำนักงานสัสดีจังหวัดฉะเชิง สำนักงานสัสดีจังหวัดฉะเชิง
ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
Chachoengsao, 24000

สำนักงานสัสดีจังหวัดฉะเชิงเทรา ยิน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเ
54/2 ม.2 ต.บางน้ำเปรี้ยว อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
Chachoengsao, 24150

ติดต่อ 038-581-174 แก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง24ชม.

สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเ สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเ
ถ.เรืองวุฒิ ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
Chachoengsao, 24000

เป็นหน่วยงานที่บริการด้านเศรษฐกิจ

กลุ่มงานสื่อสารองค์กร สำนัก กลุ่มงานสื่อสารองค์กร สำนัก
เมืองฉะเชิงเทรา
Chachoengsao, 24000

กลุ่มงานสื่อสารองค์กร สสจ.ฉช. ยินดีต้อนรับ

คณะวิทยาศาสตร์ฯ มรร. คณะวิทยาศาสตร์ฯ มรร.
422 ถ.มรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
Chachoengsao, 24000

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉ
ถนนสุขเกษม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
Chachoengsao, 24000

ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานคุมประพฤติ

สำนักงานประกันสังคมจังหวัด สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
187/4 หมู่ที่ 1 ถนนบางนา-ตราด กม.42 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
Chachoengsao, 24130

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเ?