สพป.บึงกาฬ

สพป.บึงกาฬ

educational page

Photos from สพป.บึงกาฬ's post 16/03/2023

📢📢📢 รองผอ.สพป.บึงกาฬ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 เขตปฏิบัติการอำเภอโซ่พิสัย กลุ่มโรงเรียนหนองพันทาบ้านตูม และกลุ่มโรงเรียนคำแก้วถ้ำเจริญ
------------
วันพฤหัสบดี ที่ 16 มีนาคม 2566
นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
มอบหมายให้ นายรุ่งอรุณ ป้องกัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ พร้อมด้วย นางสาวศิริพร คำภูษา , นางวนิดา อวนอ่อน และ ว่าที่ร้อยตรีอภิชัย เทือกหัน ลงพื้นที่ เก็บข้อมูลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 พร้อมทั้งได้รับฟังการสรุปผลงานการปฏิบัติงานในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมาของกลุ่มโรงเรียนหนองพันทาบ้านตูม ณ โรงเรียนชุมชนบ้านตูม และกลุ่มโรงเรียนคำแก้วถ้ำเจริญ ณ โรงเรียนบ้านถ้ำเจริญ

Photos from สพป.บึงกาฬ's post 16/03/2023

📢📢📢 การประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ครั้งที่ 2/2566
----------
วันพฤหัสบดี ที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น.
นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
พร้อมด้วย นายอรรถกร ชัยมูล รอง ผอ.สพป.บึงกาฬ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้อำนวยการกลุ่มผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่เป็นคณะ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ครั้งที่ 2/2566 โดยมี นายอนุกูล ทองนุ้ย
ประธานอนุกรรมการ เป็นประธานเปิดการประชุมและเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ณ ห้องประชุมหินสามวาฬ สพป.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

Photos from สพป.บึงกาฬ's post 16/03/2023

📢📢📢 รองผอ.สพป.บึงกาฬ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 เขตปฏิบัติการอำเภอเมืองบึงกาฬ กลุ่มโรงเรียนหอคำ หนองเลิง
-----------
วันพฤหัสบดี ที่ 16 มีนาคม 2566
นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
มอบหมายให้ นายวัฒนา ภูด่านวัว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ พร้อมด้วย นายสัญญา พันพิลา และนางนงลักษณ์ โพธิ์คำ ศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ เก็บข้อมูลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 เขตปฏิบัติการอำเภอเมืองบึงกาฬ ในการนี้ได้ออกนิเทศติดตามการปฏิบัติงาน โรงเรียนบ้านหนองเข็ง โรงเรียนบ้านสะง้อ และโรงเรียนหอคำพิทยาสรรค์พร้อมทั้งได้รับฟังการสรุปรายงานผลการปฏิบัติในรอบปีการศึกษาศึกษาที่ผ่านมา ของกลุ่มโรงเรียนหอคำหนองเลิงจากการลงพื้นที่พบว่า ผู้บริหารได้เอาใจใส่ในการบริหารจัดการโรงเรียนเป็นไปตามนโยบาย ของสพป.บึงกาฬ ได้เป็นอย่างดี

Photos from สพป.บึงกาฬ's post 16/03/2023

📢📢📢 การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
-----------
วันพฤหัสบดี ที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 09.00
นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีนายอรรถกร ชัยมูล รอง ผอ.สพป.บึงกาฬ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียน ที่เป็นคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ร่วมประชุม เพื่อประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้ายและจัดลำดับตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพและตัวชี้วัดที่กำหนด ณ ห้องประชุมหินสามวาฬ สพป.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

Photos from สพป.บึงกาฬ's post 15/03/2023

📢📢📢 รอง ผอ.สพป.บึงกาฬ เก็บข้อมูลการปฎิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 กลุ่มโรงเรียนพรเจริญ และกลุ่มโรงเรียนดอนหญ้านาง
------------
วันพุธ ที่ 15 มีนาคม 2566
นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
มอบหมายให้ นายรุ่งอรุณ ป้องกัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ พร้อมด้วย ศน.สรภัญญ์จีฬาฬ์ แก้วไวยุทธ์ และ ศน.พิชญาภัค พลโคตร เก็บข้อมูลการปฎิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 พร้อมทั้งได้รับฟังการสรุปรายงานผลการปฏิบัติในรอบปีการศึกษาศึกษาที่ผ่านมา ของกลุ่มโรงเรียนพรเจริญ ณ โรงเรียนบ้านใหม่ศรีชมภูและกลุ่มโรงเรียนดอนหญ้านาง ณ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์โพนแก้ว อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ

Photos from สพป.บึงกาฬ's post 15/03/2023

📢📢📢 รองผอ.สพป.บึงกาฬ ส่งกำลังใจ ถึงห้องสอบ NT ป.3 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีชมภู
------------
วันพุธ ที่ 15 มีนาคม 2566
นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
มอบหมายให้ นายรุ่งอรุณ ป้องกัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ พร้อมด้วย ศน.สรภัญญ์จีฬาฬ์ แก้วไวยุทธ์ และ ศน.พืชญาภัค พลโคตร ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจคณะครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ในการจัดสอบ National Test (NT) หรือการทดสอบระดับชาติ เพื่อวัดความสามารถพื้นฐาน ด้านความรู้ การวัดความคิดรวบยอดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ความสามารถด้านภาษา ด้านคำนวณ และด้านเหตุผล เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาผู้เรียนต่อไป ณ โรงเรียนบ้านใหม่ศรีชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ

Photos from สพป.บึงกาฬ's post 15/03/2023

📢📢📢 สพป.บึงกาฬ ร่วมประชุมเพื่อรับนโยบายกระบวนการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 15 ปีการศึกษา 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
------------
วันพุธ ที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 14.30 น.
นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
พร้อมด้วยนายเสนอ รัมพณีนิล ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(Zoom Meeting) กับสพฐ. การดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2566 ภายใต้ มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) เพื่อรับนโยบายกระบวนการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 15 ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมหินสามวาฬ สพป.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

Photos from สพป.บึงกาฬ's post 15/03/2023

📢📢📢 รองผอ.สพป.บึงกาฬ ส่งกำลังใจ ถึงห้องสอบ NT ป.3 โรงเรียนบ้านคำภู โรงเรียนบ้านนาคำ และโรงเรียนโคกก่องมิตรภาพที่ 86
-----------
วันพุธ ที่ 15 มีนาคม 2566
นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
มอบหมายให้ นายวัฒนา ภูด่านวัว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ พร้อมด้วยนายสัญญา พันพิลา ศึกษานิเทศก์ และนางนงลักษณ์ โพธิ์คำ ศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจคณะครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ในการจัดสอบ National Test (NT) หรือการทดสอบระดับชาติ เพื่อวัดความสามารถพื้นฐาน ด้านความรู้ การวัดความคิดรวบยอดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ความสามารถด้านภาษา ด้านคำนวณ และด้านเหตุผล เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาผู้เรียนต่อไป ณ โรงเรียนบ้านคำภู โรงเรียนบ้านนาคำ

Photos from สพป.บึงกาฬ's post 15/03/2023

📢📢📢 รองผอ.สพป.บึงกาฬ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 เขตปฏิบัติการอำเภอเมืองบึงกาฬ กลุ่มโรงเรียนโคกก่อง-ชัยพร
-----------
วันพุธ ที่ 15 มีนาคม 2566
นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
มอบหมายให้ นายวัฒนา ภูด่านวัว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ พร้อมด้วยนายสัญญา พันพิลา ศึกษานิเทศก์ และนางนงลักษณ์ โพธิ์คำ ศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 เขตปฏิบัติการอำเภอเมืองบึงกาฬ ในการนี้ได้ออกนิเทศติดตามการปฏิบัติงาน โรงเรียนบ้านคำภู โรงเรียนบ้านนาคำ และโรงเรียนโคกก่องมิตรภาพที่ 86 พร้อมทั้งได้รับฟังการสรุปรายงานผลการปฏิบัติในรอบปีการศึกษาศึกษาที่ผ่านมา ของกลุ่มโรงเรียนกลุ่มโคกก่องชัยพร จากการลงพื้นที่พบว่า
ผู้บริหารได้เอาใจใส่ในการบริหารจัดหารจัดการโรงเรียนเป็นไปตามนโยบาย ของสพป.บึงกาฬ

Photos from สพป.บึงกาฬ's post 15/03/2023

📢📢📢 ผอ.สพป.บึงกาฬ ส่งกำลังใจ ถึงห้องสอบ NT ป.3
------------
วันพุธ ที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 11.30 น.
นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจคณะครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ในการจัดสอบ National Test (NT) หรือการทดสอบระดับชาติ เพื่อวัดความสามารถพื้นฐาน ด้านความรู้ การวัดความคิดรวบยอดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ความสามารถด้านภาษา ด้านคำนวณ และด้านเหตุผล เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาผู้เรียนต่อไป ณ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ

Photos from สพป.บึงกาฬ's post 15/03/2023

📢📢📢สพป.บึงกาฬ ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ.ครั้งที่ 11/2566
------------
วันพุธ ที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 น.
นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ.ครั้งที่ 11/2566 เพื่อรับทราบข้อราชการจากผู้บริหาร กพฐ.และข้อราชการจาก ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ ในช่วงรายการ เลขาธิการ พบเพื่อนครู ณ ห้องประชุมหินสามวาฬ สพป.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

Photos from สพป.บึงกาฬ's post 15/03/2023

📢📢📢 สพป.บึงกาฬร่วมกิจกรรมสภากาแฟ จังหวัดบึงกาฬ ณ ครัวเพชรา ต.บุ่งคล้า อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
-----------
วันพุธ ที่ 15 มีนาคม 2566
นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
มอบหมายให้ นายวัฒนา ภูด่านวัว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ พร้อมด้วย นางนงลักษณ์ โพธิ์คำ ศึกษานิเทศก์ และนายสัญญา พันพิลา ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ จังหวัดบึงกาฬ ณ ครัวเพชรา ต.บุ่งคล้า อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ ซึ่งมี หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬเป็นแม่งาน โดย มีผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดบึงกาฬเป็นประธาน ผู้ร่วมงานประกอบด้วยหัวส่วนราชการในจังหวัดบึงกาฬ องค์เอกชน เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อพบปะพูดคุยสร้างความสัมพันธ์ในองค์กร และประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบได้เป็นอย่างดี

Photos from สพป.บึงกาฬ's post 14/03/2023

📢📢📢 สพป.บึงกาฬ ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัว ศรีลาพัฒน์
-----------
วันอังคาร ที่ 14 มีนาคม 2566
นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
มอบหมายให้ ดร.วัฒนา ภูด่านวัว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ พร้อมคณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ร่วมวางพวงหรีดแสดงความเสียใจกับ คู่สมรส นายวิรีตน์ ศรีลาพัฒน์ ข้าราชการบำนาญ / สมาชิกกองทุนสงเคราะห์ครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.บึงกาฬ ณ บ้านเลขที่ 210 บ้านนาจันทร์ หมู่ที่ 8 ต.โพธ์ิชัย อ.เมือง จ.หนองคาย

Photos from สพป.บึงกาฬ's post 14/03/2023

📢📢📢 สพป.บึงกาฬ ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดบึงกาฬ
-----------
วันอังคาร ที่ 14 มีนาคม 2566
นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
มอบหมายให้ นายรุ่งอรุณ ป้องกัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดบึงกาฬโดยมีนายนฤชา โฆษาศิวิไลช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมสิรินธรวัลลี ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

Photos from สพป.บึงกาฬ's post 14/03/2023

📢📢📢 ผอ.สพป.บึงกาฬ ร่วมเป็นเกียรติการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านนาป่าน
----------
วันอังคาร ที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น.
นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
พร้อมด้วย นางสาวเพชรรัตน์ มาตย์สมบัติ และนายสมศักดิ์ วันโย ศึกษานิเทศก์ ร่วมเป็นเกียรติการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ประจำปีการศึกษา 2565 และกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมิน โดยมีนายอนิรุทธิ์ มุงเพีย ผอ.โรงเรียนบ้านนาป่าน คณะผู้บริหารกลุ่มบึงกาฬ-วิศิษฐ์ คณะครู ภาคีเครือข่ายชุมชน ผู้ปกครอง ร่วมให้กำลังใจลูกๆ นักเรียน โรงเรียนบ้านนาป่าน อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

Photos from สพป.บึงกาฬ's post 14/03/2023

📢📢📢สพป.บึงกาฬ การประชุมสัมมนา เรื่อง การส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายการศคึกษา และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
----------
วันอังคาร ที่ 14 มีนาคม 2566
นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
มอบหมายให้ ดร.อรรถกร ชัยมูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียน การประชุมสัมมนา เรื่อง การส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายการศคึกษา และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ในระหว่างวันที่ 14 - 15 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมสยามแกรนด์ จังหวัดอุดรธานี

Photos from สพป.บึงกาฬ's post 14/03/2023

📢📢📢 สพป.บึงกาฬออกเก็บข้อมูลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา ปี 2566 เขตปฏิบัติการอำเภอเมืองบึงกาฬ
-----------
วันอังคาร ที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น.
นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
มอบหมายให้ นายวัฒนา ภูด่านวัว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ พร้อมด้วย นายสุรชัย โพธิ์คำ รก.ผอกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางสการะ จีนะสุทธิ์ รก ผอ.กลุ่ม นโยบายและแผน นางนงลักษณ์ โพธิ์คำ ศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ เก็บข้อมูลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1เขตปฏิบัติการอำเภอเมืองบึงกาฬ ในการนี้ได้ออกนิเทศติดตามการปฏิบัติงาน โรงเรียนบ้านท่าไคร้ โรงเรียนบ้านบึงกาฬ พร้อมทั้งได้รับฟังการสรุปรายงานผลการปฏิบัติในรอบปีการศึกษาศึกษาที่ผ่านมา ของกลุ่มโรงเรียนกลุ่มบึงกาฬวิศิษฐ์ จากการลงพื้นที่พบว่า ผู้บริหารได้เอาใจใส่ในการบริหารจัดหารจัดการโรงเรียนเป็นไปตามนโยบาย บึงกาฬ Go INTER

Photos from สพป.บึงกาฬ's post 14/03/2023

📢📢📢 ประชุมคณะทำงานแผนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่1/2566
------------
วันอังคาร ที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น.
นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
มอบหมายให้ นายรุ่งอรุณ ป้องกัน รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ร่วมประชุมคณะทำงานแผนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่1/2566ณ ห้องประชุมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภานในจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

Photos from สพป.บึงกาฬ's post 14/03/2023

📢📢📢 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของ สพท. (ก.ต.ป.น.)
-----------
วันอังคาร ที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 08.30
นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
พร้อมด้วย นายสุรเวท สุกทน ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้อำนวยการโรงเรียน และศึกษานิเทศก์บ ที่เป็นคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ร่วมประชุมออนไลน์ผ่านแอฟพลิเคชัน ZOOM กับ สพฐ.
เรื่องการพัฒนาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของ สพท.
(ก.ต.ป.น.) โดยมี ดร.อนันต์ พันนึก ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมหินสามวาฬ สพป.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

Photos from สพป.บึงกาฬ's post 13/03/2023

📢📢📢 ร่วมงานฌาปนกิจศพ นางแจ้งจิต นังตะลา ข้าราชการบำนาญ โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
-------------
วันจันทร์ ที่ 13 มีนาคม 2566
นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
มอบหมายให้ ดร.วัฒนา ภูด่านวัว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ นางจินตนา บัวนาค รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ศน.สุภาวดี กุมภิโร ศน.สิริวิมล สัมพันธพงษ์ ศน.ว่าที่ ร.ต.อภิชัย เทือกหัน และนางธนารี จำปาวัตร์ ร่วมงานฌาปนกิจศพ นางแจ้งจิต นังตะลา ข้าราชการบำนาญ โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี ณ วัดศรีประสงค์วนาราม บ้านใหม่สามัคคี ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

Photos from สพป.บึงกาฬ's post 13/03/2023

📢📢📢 การประชุมตรวจสอบจัดทำข้อมูลรายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.บึงกาฬ ครั้งที่ 1/2566
-----------
วันจันทร์ ที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น.
นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
เป็นประธานเปิดการประชุมตรวจสอบจัดทำข้อมูลรายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.บึงกาฬ ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นายอรรถกร ชัยมูล รองผอ.สพป.บึงกาฬ นายรุ่งอรุณ ป้องกัน รอง ผอ.สพป.บึงกาฬ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ผอ.โรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ที่เป็นคณะทำงาน เข้าร่วมประชุม เพื่อตรวจสอบข้อมูล และจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดการประเมิน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาย้ายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ณ ห้องวิมานทิพย์ สพป.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

Photos from สพป.บึงกาฬ's post 13/03/2023

📢📢📢 ร่วมประชุมออนไลน์ผ่านแอฟพลิเคชัน ZOOM กับ สพฐ. เรื่องการนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และแนวทางการประเมินโครงการผ่านสื่ออิเล็กทรนิกส์
-------------
วันจันทร์ ที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.
นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
พร้อมด้วย นายอรรถกร ชัยมูล รอง ผอ.สพป.บึงกาฬ นายวัฒนา ภูด่านวัว
รอง ผอ.สพป.บึงกาฬ นายรุ่งอรุณ ป้องกัน รอง ผอ.สพป.บึงกาฬ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมออนไลน์ผ่านแอฟพลิเคชัน ZOOM กับ สพฐ. เรื่องการนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และแนวทางการประเมินโครงการผ่านสื่ออิเล็กทรนิกส์ โดยมี ดร.อนันต์ พันนึก ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมหินสามวาฬ สพป.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

Photos from สพป.บึงกาฬ's post 13/03/2023

📢📢📢 สพป.บึงกาฬ ทำกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต ประจำวันจันทร์ 13-03-2566
-------------
วันจันทร์ ที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 08.15 น.
นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
มอบหมายให้ นายอรรถกร ชัยมูล รอง ผอ.สพป.บึงกาฬ นายวัฒนา ภูด่านวัว
รอง ผอ.สพป.บึงกาฬ นายรุ่งอรุณ ป้องกัน รอง ผอ.สพป.บึงกาฬ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมทำกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต จากนั้นได้พบปะพูดคุย มอบหมายแนวทางการปฏิบัติงานในสำนักงาน และก่อนแยกย้ายได้ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี “ยิ้มไหว้ ทักทายกัน”
ณ ลานรวมใจ สพป.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

Photos from สพป.บึงกาฬ's post 13/03/2023

📢📢📢 สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาบึงกาฬ ร่วมกับสมาคมสโมสรลูกเสือบึงกาฬ เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดตั้งค่ายและการบริหารงานค่ายลูกเสือจังหวัด
-------------
เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 12 มีนาคม 2566
นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
มอบหมายให้คณะวิทยากร และบุคลากรทางการลูกเสือ ของสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาบึงกาฬ ร่วมกับสมาคมสโมสรลูกเสือบึงกาฬ เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดตั้งค่ายและการบริหารงานค่ายลูกเสือจังหวัด เสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ด้านจัดการเรียนรู้ที่ใช้กระบวนการทางการลูกเสือสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษา ทั้งยังเป็นแรงบันดาลใจในการปฏิบัติหน้าที่ของวิทยากรและบุคลากรทางการลูกเสือ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพวิทยากรลูกเสือบึงกาฬ ระหว่างวันที่ 9-12 มีนาคม 2566 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชา และค่ายลูกเสือสวนปรีชา อ.เมืองชลบุรี
การศึกษาดูงานในครั้งนี้ทุกหน่วยงานให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง ได้รับฟังบรรยาย สนทนาซักถามข้อสงสัย และเยี่ยมชมงานและสถานที่ซึ่งไปตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาดูงาน ขอขอบคุณท่านผอ.สพป.บึงกาฬ ท่านผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ท่านนายกสมาคมสโมรสรลูกเสือบึงกาฬและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้โอกาสคณะเราได้รับประสบการณ์เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในกิจการงานลูกเสือสืบต่อไป

Photos from สพป.บึงกาฬ's post 13/03/2023

📢📢📢 การประชุมคณะกรรมการการจัดเก็บข้อมูลและประเมินผลการปฏิบัติงานสายผู้บริหารโรงเรียน อำเภอบุ่งคล้า อำเภอบึงโขงหลง อำเภอเซกา
-----------
เมื่อวันศุกร์ ที่ 10 มีนาคม 2566
นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
มอบหมายให้ นายอรรถกร ชัยมูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ประธานการประชุมคณะกรรมการการจัดเก็บข้อมูลและประเมินผลการปฏิบัติงานสายผู้บริหารโรงเรียน อำเภอบุ่งคล้า อำเภอบึงโขงหลง อำเภอเซกา ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet) ณ ห้องประชุมหินสามวาฬ สพป.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

Photos from สพป.บึงกาฬ's post 13/03/2023

📢📢📢 ลงพื้นที่ ตรวจการรื้อถอนอาคารเรียนหลังเดิมและสิ่งปลูกสร้าง ของโรงเรียนบ้านต้าย และตรวจสอบความคืบหน้าในการก่อสร้างอาคารเรียน ณ โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด
------------
เมื่อวันศุกร์ ที่ 10 มีนาคม 2566
นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
มอบหมายให้ นายรุ่งอรุณ ป้องกัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ นางศิริลักษณ์ กางทอง ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน นางธัญลักษณ์ ทิมแดง นักวิชาการพัสดุ และนางสาวนฤมล อ่อนท้าว ลงพื้นที่ ตรวจการรื้อถอนอาคารเรียนหลังเดิมและสิ่งปลูกสร้าง ของโรงเรียนบ้านต้าย พร้อมให้กำลังใจคณะครูโรงเรียนและบุคกรทางการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านต้าย อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ เวลาต่อมา ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าในการก่อสร้างอาคารเรียน ณ โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ

Photos from สพป.บึงกาฬ's post 13/03/2023

📢📢📢 สพป.บึงกาฬ มอบทุนช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนโรงเรียนบ้านนากั้ง
-------------
เมื่อวันศุกร์ ที่ 10 มีนาคม 2566
นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
มอบหมายให้นายรุ่งอรุณ ป้องกัน รองผอ.สพป.บึงกาฬ พร้อมด้วยนายจิระศักดิ์ สุระขันตี นักจิตวิทยา ลงพื้นที่เพื่อมอบทุนช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านนากั้ง อำเภอปากคาด โดยกองทุนช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา สพป.บึงกาฬ จำนวน 5,000 บาท

Photos from สพป.บึงกาฬ's post 13/03/2023

📢📢📢 กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการและกิจกรรมการเรียนรู้ (Open House) ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
------------
เมื่อวันศุกร์ ที่ 10 มีนาคม 2566
นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
เป็นประธานในพิธีเปิดแและร่วมกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการและกิจกรรมการเรียนรู้ (Open House) ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ นางสาวศิริพร คำภูษาและว่าที่ร้อยตรีอภิชัย เทือกหัน ศึกษานิเทศก์ สพป.บึงกาฬ และศึกษานิเทศก์ ศธจ.บึงกาฬ ร่วมเป็นเกียรติ ณ โรงเรียนบ้านบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

Photos from สพป.บึงกาฬ's post 09/03/2023

📢📢📢ผอ.สพป.บึงกาฬ ร่วมประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 1/2566
------------
วันพฤหัสบดี ที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น.
นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ร่วมประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายอนันต์ จรุงโรจน์รัศมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬเป็นประธานเปิดการประชุม และเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม เพื่อพิจารณาหาแนวทางการให้ความช่วยเหลือเด็กผู้ประสบปัญหาทางสังคม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ ชั้น1 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

Photos from สพป.บึงกาฬ's post 09/03/2023

📢📢📢 สพป.บึงกาฬ ร่วมรับชมรายการ Kick off เปิดตัวรายการ "คนินิก สตผ." ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM
------------
วันพฤหัสบดี ที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น.
นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
พร้อมด้วย นางสการะ จีนะสุทธิ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ร่วมรับชมรายการ Kick off เปิดตัวรายการ "คนินิก สตผ." ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานกล่าวเปิดงานกิจกรรม Kick off "คลินิก สตผ." และ ดร.อนันต์ พันนึก ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. มอบนโยบายติดตามฯ และการหนุนเสริมการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ อีกทั้ง ดร.รัตนา แสงบัวเผื่อน ผอ.สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชี้แจงโครงการ ณ ห้องประชุมหินสามวาฬ สพป.บึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

Photos from สพป.บึงกาฬ's post 09/03/2023

📢📢📢 สพป.บึงกาฬ ประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.บึงกาฬ ครั้งที่ 5/2566
--------------
วันพฤหัสบดี ที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น.
นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ประธานเปิดการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.บึงกาฬ ครั้งที่ 5/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(Google Meet) พร้อมด้วย นายอรรถกร ชัยมูล รอง ผอ.สพป.บึงกาฬ นายวัฒนา ภูด่านวัว
รองผอ.สพป.บึงกาฬ นายรุ่งอรุณ ป้องกัน รอง ผอ.สพป.บึงกาฬ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา สพป.บึงกาฬ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2566 และแจ้งข้อราชการเพื่อทราบตามลำดับวาระการประชุม ณ ห้องประชุมหินสามวาฬ สพป.บึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

Photos from สพป.บึงกาฬ's post 09/03/2023

📢📢📢พิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
-----------
วันพฤหัสบดี ที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 น.
นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
พร้อมด้วย นายอรรถกร ชัยมูล รอง ผอ.สพป.บึงกาฬ นายวัฒนา ภูด่านวัว รอง ผอ.สพป.บึงกาฬ นายรุ่งอรุณ ป้องกัน รอง ผอ.สพป.บึงกาฬ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกล่าวแสดงความยินดีสำหรับผู้ได้รับรางวัล ณ ลานรวมใจ สพป.บึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
*** ลิงค์ดาวน์โหลดภาพรับเกียรติบัตร https://drive.google.com/drive/folders/1KAnTs9w25M6nKQzU0xvlP54aPmbBRe1-?usp=share_link

09/03/2023

การประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ครั้งที่ 5/2566

การประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ครั้งที่ 5/2566
9 มีนาคม 2566

09/03/2023

การประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

การประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด
ครั้งที่ 5/2565
9 มีนาคม 2565

Photos from สพป.บึงกาฬ's post 08/03/2023

📢📢📢 สพป.บึงกาฬ ร่วมรับชมรายการ พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 10
------------
วันพุธ ที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 น.
นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
พร้อมด้วย นายอรรถกร ชัยมูล รอง ผอ.สพป.บึงกาฬ นายวัฒนา ภูด่านวัว รอง ผอ.สพป.บึงกาฬ นายรุ่งอรุณ ป้องกัน รอง ผอ.สพป.บึงกาฬ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ ร่วมรับชมรายการ พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 10 โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. มามอบนโยบายในช่วง "เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู" เรื่องประเด็นหลักๆ การรับนักเรียนในสังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมหินสามวาฬ สพป.บึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

Photos from สพป.บึงกาฬ's post 07/03/2023

📢📢📢 รอง ผอ.สพป.บึงกาฬ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านดงสว่าง ,โรงเรียนบ้านคำบอน ,โรงเรียนบ้านดงกะพุงหนองนาแซง ,โรงเรียนบ้านเหล่าคาม ,โรงเรียนท่าไร่วิทยา
------------
วันอังคาร ที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น.
นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
มอบหมายให้ นายอรรถกร ชัยมูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ พร้อมด้วยนางสุภาวดี กุมภิโร และนางหวานใจ เวียงยิ่ง ศึกษานิเทศก์ สพป.บึงกาฬ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนในห้องเรียน และให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านดงสว่าง ,โรงเรียนบ้านคำบอน ,โรงเรียนบ้านดงกะพุงหนองนาแซง ,โรงเรียนบ้านเหล่าคาม ,โรงเรียนท่าไร่วิทยา อำเภอเซกา
จังหวัดบึงกาฬ

Photos from สพป.บึงกาฬ's post 07/03/2023

📢📢📢 ร่วมเป็นเกียรติ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนสิ่งแวดล้อม ศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ECO School)
------------------
วันอังคาร ที่ 7 มีนาคม 2566
นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
มอบหมายให้ นายอรรถกร ชัยมูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ร่วมเป็นเกียรติ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนสิ่งแวดล้อม ศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ECO School) ทั้งนี้พร้อมด้วยนางสุภาวดี กุมภิโร และ
นางหวานใจ เวียงยิ่ง ศึกษานิเทศก์ สพป.บึงกาฬ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ปี 2565 ณ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ ยางเรียน อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

Photos from สพป.บึงกาฬ's post 07/03/2023

📢📢📢 ผอ.สพป.บึงกาฬ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านคำภู
------------------
เมื่อวันศุกร์ ที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 15.00 น.
นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ในการจัดการเรียนกาสอนของครู นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 ,2 ,3 เพื่อกำกับ ติดตามการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนภาษาไทย การคิดเลขคำนวน โดยมีนายดาราเวศ คำตา ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ณ โรงเรียนบ้านคำภู อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

Photos from สพป.บึงกาฬ's post 07/03/2023

📢📢📢การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
--------------------
เมื่อวันศุกร์ ที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น.
นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมด้วยนางสาวเพชรรัตน์ มาตย์สมบัติ นายสมศักดิ์ วันโย ศึกษานิเทศก์ ณ โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 โดยมีนายเดชา ลุนาวงค์ พร้อมด้วยผู้บริหารในกลุ่มโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ ให้การต้อนรับ มีผู้อบรมฯ จำนวน 9 แห่งประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบ และนักเรียนแกนนำ ได้มีการเตรียมความพร้อมก่อนการประเมินฯ มีการถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ได้เป็นอย่างดี

07/03/2023

📢📢📢 ผอ.สพป.บึงกาฬ ร่วมงานวันรวมน้ำใจ ให้เหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2566
------------
เมื่อวันศุกร์ ที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 น.
นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ร่วมงานวันรวมน้ำใจ ให้เหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2566 และร่วมบริจาคเงินให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ เพื่อสนับสนุนเป็นของรางวัลร้านนาคากาชาด ให้แก่พี่น้องประชาชนที่มาเที่ยวชมงานวันสถาปนาและงานกาชาดจังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2566 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

สพป.บึงกาฬ การอบรมหลักสูตรอบรมพัฒนาครูแกนนำระดับเขตพื้นที่การศึกษา ช่วงบ่าย
การอรบรมเชิงก)ิบัติการใช้ระบบคลังสื่อดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2)
การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Online) การใช้ระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การอบรมเชิงปฏิบัติการ Canvaเพื่อการทำงานและการจัดการเรียนการสอน 4
การประชุมชี้แจงการวัดและประเมินผลในสถานการณ์โควิด 19
โครงการพัฒนาศักยภาพธุรการโรงเรียน
การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาแอพลิเคชั่นในการจัดการเรียนการสอน สพป.บึงกาฬ 28-29 ส.ค.64
การประยุกต์ใช้ Google Workspace เพื่อการเรียนการสอน
การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี
การผลิตสื่อการเรียนการสอนที่ส่งเสริมความสามารถในการอ่าน ฯ ภาคบ่าย EP 2
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสู่ห้องเรียน (Coding)
ประชุมประธานกลุ่มโรงเรียนในสังกัด สพป.บึงกาฬ

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


B**g Kan
38000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

B**g Kan มหาวิทยาลัยอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
ออดโรงเรียน ออดอัตโนมัติ ออดโรงเรียน ออดอัตโนมัติ
156/1 ม. 3 ต. บึงกาฬ
B**g Kan, 38000

จำหน่ายออดโรงเรียน, ออดเสียงตามสาย,

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ว แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ว
101 หมู่ 4 ถนนแสนประเสริฐ-นาป่าน
B**g Kan, 38000

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วท.บึงกา?