Phichit Suthipiban, CFP

Phichit Suthipiban, CFP

Personal Financial Planning , Investment , Tax Planning , Risk Management , Insurance, Education Fund , Retirement Fund ,Wealth Management ,Estate Planning

ในฐานะเป็นนักงานแผนการเงินที่ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ CFP ( Certified Financial Planner ) จากสมาคมนักงานแผนการเงินวางแผนการเงินไทย , เป็นบุคคลที่ได้รับอนุญาติและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ และน้กวางแผนการลงทุน จากสำนักงาคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ( กลต ), ปัจจุบันเป็นผู้อำนายบริหารฝ่ายตัวแทน ในอุตสาหกรรมประกันชีวิต บริษัท กรุงไทย แอกซ่า ประก

เปิดเหมือนปกติ

15/10/2021

การหลอกลวงทางการเงิน…

โลกปัจจุบันมีการหลอกลวงทางการเงินกันอย่างมากมาย
จนอาจทำให้เราเข้าใจเรื่องการหลอกลวงผิดไปได้

โดยข้อเท็จจริงแล้วเงินหรือ สินทรัพย์ใดๆ โดยตัวมันเองแล้ว
ไม่สามารถหลอกลวงใครๆได้ครับ

ผู้ที่ทำการหลอกลวงเราได้ก็คือ คนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับ
สินทรัพย์ต่างๆนั้นเอง รวมถึงตัวเราเองเองด้วยเช่นกัน
ที่สามารถทำให้ตัวเราถูกหลอกลวงได้เนื่องจาก
ความไม่รู้ ความโลภ และความกลัว

เช่น เงิน โดยตัวเงินเองไม่สามารถหลอกลวงเราได้
แต่คนต่างหากสามารถหลอกลวงให้เราสูญเสียเงินได้
แม้แต่เงินสกุลดิจิตอลต่างๆ Cryptocurrency
ก็ไม่ได้หลอกลวงเราได้ แต่คนที่เข้าไปเกี่ยว
และความโลภความกลัว รวมถึงความไม่รู้ของเรา
ที่ทำให้เราถูกหลอกลวงได้

ดังนั้นเราควรหาความรู้ในเรื่องต่างๆอย่างจริงจัง
ก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรเกี่ยวกับการเงิน
เพื่อจะได้ไม่ถูกหลอกลวงทางการเงิน

อย่าลืมว่า เงิน…หรือทุกสินทรัพย์อื่นใด
ล้วนมีมูลค่า…มีประโยชน์ทั้งนั้น…หากเราเข้าใจ
และสามรถใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ในทางที่ถูกต้อง

อย่าลืม…หาความรู้…ควบคุมความโลภ…ควบคุมความกลัว
… กระจายการลงทุน…ลงทุนสม่ำเสมอ…ลงทุนระยะยาว

จะทำให้เราไม่ถูกหลอกลวงทางการเงิน…และประสบผลสำเร็จในการลงทุน

พิชิต สุทธิภิบาล,CFP
นักวางแผนการเงิน

การหลอกลวงทางการเงิน…

โลกปัจจุบันมีการหลอกลวงทางการเงินกันอย่างมากมาย
จนอาจทำให้เราเข้าใจเรื่องการหลอกลวงผิดไปได้

โดยข้อเท็จจริงแล้วเงินหรือ สินทรัพย์ใดๆ โดยตัวมันเองแล้ว
ไม่สามารถหลอกลวงใครๆได้ครับ

ผู้ที่ทำการหลอกลวงเราได้ก็คือ คนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับ
สินทรัพย์ต่างๆนั้นเอง รวมถึงตัวเราเองเองด้วยเช่นกัน
ที่สามารถทำให้ตัวเราถูกหลอกลวงได้เนื่องจาก
ความไม่รู้ ความโลภ และความกลัว

เช่น เงิน โดยตัวเงินเองไม่สามารถหลอกลวงเราได้
แต่คนต่างหากสามารถหลอกลวงให้เราสูญเสียเงินได้
แม้แต่เงินสกุลดิจิตอลต่างๆ Cryptocurrency
ก็ไม่ได้หลอกลวงเราได้ แต่คนที่เข้าไปเกี่ยว
และความโลภความกลัว รวมถึงความไม่รู้ของเรา
ที่ทำให้เราถูกหลอกลวงได้

ดังนั้นเราควรหาความรู้ในเรื่องต่างๆอย่างจริงจัง
ก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรเกี่ยวกับการเงิน
เพื่อจะได้ไม่ถูกหลอกลวงทางการเงิน

อย่าลืมว่า เงิน…หรือทุกสินทรัพย์อื่นใด
ล้วนมีมูลค่า…มีประโยชน์ทั้งนั้น…หากเราเข้าใจ
และสามรถใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ในทางที่ถูกต้อง

อย่าลืม…หาความรู้…ควบคุมความโลภ…ควบคุมความกลัว
… กระจายการลงทุน…ลงทุนสม่ำเสมอ…ลงทุนระยะยาว

จะทำให้เราไม่ถูกหลอกลวงทางการเงิน…และประสบผลสำเร็จในการลงทุน

พิชิต สุทธิภิบาล,CFP
นักวางแผนการเงิน

28/08/2021

การทำประกันภัย เป็นการโอนความเสี่ยงภัย ทำแล้วภัยหมดไปจริงหรือไม่

ในทางวิชาการจะบอกว่าการทำประกันเป็นการโอนความเสี่ยงภัย
ไปให้กับบริษัทประกันภัยรับความเสี่ยงแทนผู้เอาประกันภัย
โดยการจ่ายเบี้ยประกันภัย

ในชีวิตจริงแล้ว แม้เราจะทำประกันภัยแล้ว
แต่เรายังคงใช้ชีวิตเหมือนเดิม อยู่ในสิ่งแวดล้อมเดิม
ความเสี่ยงภัยและโอกาสเกิดภัยขึ้นกับเราก็ยังคงมีเช่นเดิม

การทำประกันภัยจึงเป็นเพียงการโอนความรับผิดชอบ
ด้านการสูญเสียเงินที่เกิดจากภัยนั้น จากผู้เอาประกัน
ไปสู่บริษัทรับประกันภัย โดยผู้เอาประกันจ่ายเบี้ยประกัน
และบริษัทจะจ่ายสินไหมทดแทนกรณีเกิดภัย
ตามผลประโยชน์ที่โดยทำสัญญากรมธรรม์ภัยไว้

ดังนั้นเราควรตระหนักว่า การทำประกันภัยนั้น
แท้จริงแล้วไม่ได้ทำเพื่อให้ภัยนั้นไม่เกิดขึ้นหรือหมดไป
แต่เราทำเพื่อเมื่อเกิดภัยขึ้นเราจะได้รับสินไหมทดแทน
เป็นการบรรเทาความเสียหายหรือเดือดร้อนทางการเงิน

หากเราไม่ทำการประกันภัยไว้ให้เหมาะสม
เมื่อเกิดภัยขึ้น เช่น เจ็บป่วยร้ายแรง ทุพพลภาพ
เราอาจต้องสูญเสียเงินจำนวนมาก
จนทำให้เกิดปัญหาทางการเงินของเรา

พิชิต สุทธิภิบาล,CFP
นักวางแผนการเงิน

การทำประกันภัย เป็นการโอนความเสี่ยงภัย ทำแล้วภัยหมดไปจริงหรือไม่

ในทางวิชาการจะบอกว่าการทำประกันเป็นการโอนความเสี่ยงภัย
ไปให้กับบริษัทประกันภัยรับความเสี่ยงแทนผู้เอาประกันภัย
โดยการจ่ายเบี้ยประกันภัย

ในชีวิตจริงแล้ว แม้เราจะทำประกันภัยแล้ว
แต่เรายังคงใช้ชีวิตเหมือนเดิม อยู่ในสิ่งแวดล้อมเดิม
ความเสี่ยงภัยและโอกาสเกิดภัยขึ้นกับเราก็ยังคงมีเช่นเดิม

การทำประกันภัยจึงเป็นเพียงการโอนความรับผิดชอบ
ด้านการสูญเสียเงินที่เกิดจากภัยนั้น จากผู้เอาประกัน
ไปสู่บริษัทรับประกันภัย โดยผู้เอาประกันจ่ายเบี้ยประกัน
และบริษัทจะจ่ายสินไหมทดแทนกรณีเกิดภัย
ตามผลประโยชน์ที่โดยทำสัญญากรมธรรม์ภัยไว้

ดังนั้นเราควรตระหนักว่า การทำประกันภัยนั้น
แท้จริงแล้วไม่ได้ทำเพื่อให้ภัยนั้นไม่เกิดขึ้นหรือหมดไป
แต่เราทำเพื่อเมื่อเกิดภัยขึ้นเราจะได้รับสินไหมทดแทน
เป็นการบรรเทาความเสียหายหรือเดือดร้อนทางการเงิน

หากเราไม่ทำการประกันภัยไว้ให้เหมาะสม
เมื่อเกิดภัยขึ้น เช่น เจ็บป่วยร้ายแรง ทุพพลภาพ
เราอาจต้องสูญเสียเงินจำนวนมาก
จนทำให้เกิดปัญหาทางการเงินของเรา

พิชิต สุทธิภิบาล,CFP
นักวางแผนการเงิน

27/08/2021

การวางแผนการเงิน เป็นกระบวนการที่จะทำให้เราสามารถบรรลุ
เป้าหมายทางการเงินของเราได้

แผนการเงินจะแสดงภาพในอนาคตว่าเราจะสามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงิน
ในด้านต่างๆได้อย่างไร

แผนการเงินจะแสดงความเขื่อมโยงของเป้าหมายทางการเงินในแต่ละเป้าหมาย
ทำให้เราเห็นภาพว่าการจะใช้จ่ายใดๆ สามารถส่งผลกระทบต่อเป้าหมายการเงินในด้านอื่นได้

เช่นการตัดสินใจซื้อบ้าน รถ อาจส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินสำหรับการเกษียณอายุได้

ดังนั้นเราควรวางแผน เพื่อจะได้เห็นภาพรายละเอียดล่วงหน้าสำหรับการเงินของเรา

แต่แผนการเงินแม้จะดีมากเพียงใด แต่ก็ไม่ได้รับรองว่าเราจะบรรลุเป้าหมายได้
การปฏิบัติตามแผนที่วางไว้อย่างมีวินัย และตรวจสอบผลที่เกิด
และปรับปรุงแผนอย่างต่อเนื่อง จึงจะทำให้เรามีโอกาสสูง
ที่จะบรรลุเป้าหมายทางการเงิน

พิชิต สุทธิภิบาล,CFP
นักวางแผนการเงิน

การวางแผนการเงิน เป็นกระบวนการที่จะทำให้เราสามารถบรรลุ
เป้าหมายทางการเงินของเราได้

แผนการเงินจะแสดงภาพในอนาคตว่าเราจะสามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงิน
ในด้านต่างๆได้อย่างไร

แผนการเงินจะแสดงความเขื่อมโยงของเป้าหมายทางการเงินในแต่ละเป้าหมาย
ทำให้เราเห็นภาพว่าการจะใช้จ่ายใดๆ สามารถส่งผลกระทบต่อเป้าหมายการเงินในด้านอื่นได้

เช่นการตัดสินใจซื้อบ้าน รถ อาจส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินสำหรับการเกษียณอายุได้

ดังนั้นเราควรวางแผน เพื่อจะได้เห็นภาพรายละเอียดล่วงหน้าสำหรับการเงินของเรา

แต่แผนการเงินแม้จะดีมากเพียงใด แต่ก็ไม่ได้รับรองว่าเราจะบรรลุเป้าหมายได้
การปฏิบัติตามแผนที่วางไว้อย่างมีวินัย และตรวจสอบผลที่เกิด
และปรับปรุงแผนอย่างต่อเนื่อง จึงจะทำให้เรามีโอกาสสูง
ที่จะบรรลุเป้าหมายทางการเงิน

พิชิต สุทธิภิบาล,CFP
นักวางแผนการเงิน

16/08/2021

หนี้สินระยะยาว…กับสิ่งที่ต้องระมัดระวัง

หนี้สินระยะยาวก็คือค่าใช้จ่ายประจำที่จะเกิดเพิ่มขึ้นในอนาคต
จนกว่าเราจะชำระหนี้หมด ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจึงจะหมดไป

จึงเป็นสิ่งที่เราควรจะให้ความระมัดระวังและใส่ใจเป็นพิเศษ
ก่อนที่เราจะก่อหนี้ระยะยาว เช่น กู้เงินซื้อบ้าน ซื้อรถ
เราควรจะมั่นใจว่าเราสามารถแบกรับภาระค่าใช้จ่าย
ที่เพิ่มขึ้นในเดือนถัดไปหลังจากเราก่อหนี้ขึ้นอย่างไม่มีปัญหา

สถานการณ์ Covid-19 ทำให้คนจำนวนมากตระหนักถึง
ความสำคัญในการระมัดระวังในเรื่องหนี้สินระยะยาวอย่างมาก
เพราะหลายคนรายได้ลดน้อยลงมาก จนถึงขั้นไม่สามารถ
ชำระหนี้ต่อไปได้ จนทำให้เกิดปัญหาการถูกยึดสินทรัพย์
ที่ซื้อมาโดยการหนี้นั้น

ในอดีตเราอาจคิดว่าเรามีรายได้ในอนาคตที่จะมา
ชำระหนี้ในทุกๆเดือนได้อย่างแน่นอน จนทำให้เรา
เก็บเงินสำรองไว้ไม่มากพอเพราะคิดว่าไม่จำเป็น
สถานการณ์ Covid-19 ครั้งนี้ทำให้แนวคิดแบบเดิมนั้น
ได้รับผลกระทบอย่างมาก

ในอนาคตสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูง เช่น บ้าน รถยนต์
หลายคนอาจจะไม่ใช้วิธีการกู้เงินเพื่อซื้อ
แต่อาจจะหันมาใช้วิธีการเช่าแทน
ค่าเช่าอาจจะต่ำกว่าค่าผ่อนชำระรายเดือน
สามารถนำส่วนต่างนั้นไปลงทุนสร้างความมั่งคั่ง
และในอนาคตเขาอาจจะใช้เงินดังกว่า
ซื้อสินทรัพย์นั้นด้วยเงินสด

ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่น่าคิดว่า การสร้างรายจ่ายประจำ
หรือในองค์กรต่างๆที่มีค่าใช้จ่ายประจำอยู่มากนั้น
ควรจะทำการปรับตัว เปลี่ยนค่าใช้จ่ายดังกล่าว
เป็นค่าใช้จ่ายประจำเดือนแต่ไม่ผูกผันในระยะยาว
หากรายได้ลดลงก็สามารถยกเลิกค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้
( เปลี่ยนรายจ่ายประจำเป็นรายจ่ายผันแปร )

เพราะเหตุการณ์ COVID-19 สอนให้เราตระหนักว่า
กระแสเงินสดที่ไม่ขาดมือสำหรับใช้จ่ายในเรื่องจำเป็นนั้น
มีความสำคัญที่สุด ดังนั้นหากเรามีค่าใช้จ่ายที่จำเป็นไม่มาก
และตัดค่าใช้จ่ายที่มีความผูกพันระยะยาวลงให้มากที่สุด
เราก็มีโอกาสที่จะรอดพ้นจากปัญหาการเงินในช่วงวิกฤตได้

ดังนั้นเราควรตระหนักเสมอว่า รายได้ทุกบาทของเรา
เราควรแบ่งให้ดีว่า จะใช้ในปัจจุบันกี่เปอร์เซ็นต์
ใช้ในการบริหารความเสี่ยงกี่เปอร์เซ็นต์
ใช้ในอนาคตกี่เปอร์เซ็นต์ ( โดยลงทุนเอาไว้ใช้ในอนาคต )
สำรองไว้ใช้ยามฉุกเฉินกี่เปอร์เซ็นต์
ที่สำคัญควรใช้สำหรับชำระหนี้ระยะยาวให้น้อยที่สุด

ถ้าเราทำแบบนี้ได้ เราก็จะไม่ประสบความยากลำบากทางการเงิน
และสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจครับ

พิชิต สุทธิภิบาล,CFP
นักวางแผนการเงิน

หนี้สินระยะยาว…กับสิ่งที่ต้องระมัดระวัง

หนี้สินระยะยาวก็คือค่าใช้จ่ายประจำที่จะเกิดเพิ่มขึ้นในอนาคต
จนกว่าเราจะชำระหนี้หมด ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจึงจะหมดไป

จึงเป็นสิ่งที่เราควรจะให้ความระมัดระวังและใส่ใจเป็นพิเศษ
ก่อนที่เราจะก่อหนี้ระยะยาว เช่น กู้เงินซื้อบ้าน ซื้อรถ
เราควรจะมั่นใจว่าเราสามารถแบกรับภาระค่าใช้จ่าย
ที่เพิ่มขึ้นในเดือนถัดไปหลังจากเราก่อหนี้ขึ้นอย่างไม่มีปัญหา

สถานการณ์ Covid-19 ทำให้คนจำนวนมากตระหนักถึง
ความสำคัญในการระมัดระวังในเรื่องหนี้สินระยะยาวอย่างมาก
เพราะหลายคนรายได้ลดน้อยลงมาก จนถึงขั้นไม่สามารถ
ชำระหนี้ต่อไปได้ จนทำให้เกิดปัญหาการถูกยึดสินทรัพย์
ที่ซื้อมาโดยการหนี้นั้น

ในอดีตเราอาจคิดว่าเรามีรายได้ในอนาคตที่จะมา
ชำระหนี้ในทุกๆเดือนได้อย่างแน่นอน จนทำให้เรา
เก็บเงินสำรองไว้ไม่มากพอเพราะคิดว่าไม่จำเป็น
สถานการณ์ Covid-19 ครั้งนี้ทำให้แนวคิดแบบเดิมนั้น
ได้รับผลกระทบอย่างมาก

ในอนาคตสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูง เช่น บ้าน รถยนต์
หลายคนอาจจะไม่ใช้วิธีการกู้เงินเพื่อซื้อ
แต่อาจจะหันมาใช้วิธีการเช่าแทน
ค่าเช่าอาจจะต่ำกว่าค่าผ่อนชำระรายเดือน
สามารถนำส่วนต่างนั้นไปลงทุนสร้างความมั่งคั่ง
และในอนาคตเขาอาจจะใช้เงินดังกว่า
ซื้อสินทรัพย์นั้นด้วยเงินสด

ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่น่าคิดว่า การสร้างรายจ่ายประจำ
หรือในองค์กรต่างๆที่มีค่าใช้จ่ายประจำอยู่มากนั้น
ควรจะทำการปรับตัว เปลี่ยนค่าใช้จ่ายดังกล่าว
เป็นค่าใช้จ่ายประจำเดือนแต่ไม่ผูกผันในระยะยาว
หากรายได้ลดลงก็สามารถยกเลิกค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้
( เปลี่ยนรายจ่ายประจำเป็นรายจ่ายผันแปร )

เพราะเหตุการณ์ COVID-19 สอนให้เราตระหนักว่า
กระแสเงินสดที่ไม่ขาดมือสำหรับใช้จ่ายในเรื่องจำเป็นนั้น
มีความสำคัญที่สุด ดังนั้นหากเรามีค่าใช้จ่ายที่จำเป็นไม่มาก
และตัดค่าใช้จ่ายที่มีความผูกพันระยะยาวลงให้มากที่สุด
เราก็มีโอกาสที่จะรอดพ้นจากปัญหาการเงินในช่วงวิกฤตได้

ดังนั้นเราควรตระหนักเสมอว่า รายได้ทุกบาทของเรา
เราควรแบ่งให้ดีว่า จะใช้ในปัจจุบันกี่เปอร์เซ็นต์
ใช้ในการบริหารความเสี่ยงกี่เปอร์เซ็นต์
ใช้ในอนาคตกี่เปอร์เซ็นต์ ( โดยลงทุนเอาไว้ใช้ในอนาคต )
สำรองไว้ใช้ยามฉุกเฉินกี่เปอร์เซ็นต์
ที่สำคัญควรใช้สำหรับชำระหนี้ระยะยาวให้น้อยที่สุด

ถ้าเราทำแบบนี้ได้ เราก็จะไม่ประสบความยากลำบากทางการเงิน
และสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจครับ

พิชิต สุทธิภิบาล,CFP
นักวางแผนการเงิน

31/07/2021
16/07/2021

⛱ประกันชีวิต…จะปกป้องครอบครัวได้…ต้องปกป้องตนเองก่อน⛱

การที่จะสามารถปกป้องครอบครัวเราได้นั้น มีความจำเป็นที่จะต้องปกป้องตัวเองให้ได้ก่อนครับ

เพราะถ้าเรายังอ่อนแอ ช่วยเหลือตัวเองยังไม่ได้ เราจะสามารถช่วยเหลือครอบครัวได้อย่างไร

การทำประกันชีวิตก็มีหลักการเดียวกัน เราควรทำประกันให้มีความคุ้มครองครอบคลุมครบถ้วนในทุกด้าน ไม่ใช่ทำเฉพาะความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตเพียงอย่างเดียว

เพราะหากเกิดภัยถึงตัวเราโดยที่ไม่เสียชีวิต แต่ทำให้ต้องสูญเสียรายได้และมีค่าใช้จ่ายมากมายโดยที่ไม่มีความคุ้มครองมาชดเชย เช่น เจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง ประสบอุบัติเหตุหนักจนทุพลภาพ ตลอดจนไม่มีเงินกองทุนเกษียณอายุ

กรณีดังกล่าวทำให้เราไม่สามารถดูแลปกป้องครอบครัวได้ เพราะแม้แต่ตัวเรายังไม่สามารถดูแลตัวเองได้เลย และกลับกันครอบครัวเราต่างหากที่จะต้องมาดูแลเรา

เวลาโดยสารเครื่องบิน เจ้าหน้าที่ดูแลผู้โดยสารจะเตือนเราเสมอว่า
หากเกิดเหตุฉุกเฉินที่ต้องใช้ออกซิเจน ให้เรานำออกซิเจนให้ตัวเราเองก่อนเสมอ
แล้วจึงช่วยให้ออกซิเจนกับคนที่เราต้องดูแล

ดังนั้นอย่าลืมว่า จะดูแลปกป้องครอบครัวได้ เราต้องดูแลปกป้องตนเองก่อน
เช่นเดียวกัน การทำประกันเพื่อปกป้องครอบครัว เราต้องทำประกันเพื่อปกป้องตนเองให้ครอบคลุมและเหมาะสมก่อน

ปัจจุบันบริษัทประกันชีวิต มีกรมธรรม์มากมายครอบคลุมทุกความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นกับตัวเรา หากเราวางแผนได้เหมาะสม เราจะสามารถปกป้องครอบครัวเราได้ดียิ่งขึ้นครับ

พิชิต สุทธิภิบาล,CFP
นักวางแผนการเงิน

⛱ประกันชีวิต…จะปกป้องครอบครัวได้…ต้องปกป้องตนเองก่อน⛱

การที่จะสามารถปกป้องครอบครัวเราได้นั้น มีความจำเป็นที่จะต้องปกป้องตัวเองให้ได้ก่อนครับ

เพราะถ้าเรายังอ่อนแอ ช่วยเหลือตัวเองยังไม่ได้ เราจะสามารถช่วยเหลือครอบครัวได้อย่างไร

การทำประกันชีวิตก็มีหลักการเดียวกัน เราควรทำประกันให้มีความคุ้มครองครอบคลุมครบถ้วนในทุกด้าน ไม่ใช่ทำเฉพาะความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตเพียงอย่างเดียว

เพราะหากเกิดภัยถึงตัวเราโดยที่ไม่เสียชีวิต แต่ทำให้ต้องสูญเสียรายได้และมีค่าใช้จ่ายมากมายโดยที่ไม่มีความคุ้มครองมาชดเชย เช่น เจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง ประสบอุบัติเหตุหนักจนทุพลภาพ ตลอดจนไม่มีเงินกองทุนเกษียณอายุ

กรณีดังกล่าวทำให้เราไม่สามารถดูแลปกป้องครอบครัวได้ เพราะแม้แต่ตัวเรายังไม่สามารถดูแลตัวเองได้เลย และกลับกันครอบครัวเราต่างหากที่จะต้องมาดูแลเรา

เวลาโดยสารเครื่องบิน เจ้าหน้าที่ดูแลผู้โดยสารจะเตือนเราเสมอว่า
หากเกิดเหตุฉุกเฉินที่ต้องใช้ออกซิเจน ให้เรานำออกซิเจนให้ตัวเราเองก่อนเสมอ
แล้วจึงช่วยให้ออกซิเจนกับคนที่เราต้องดูแล

ดังนั้นอย่าลืมว่า จะดูแลปกป้องครอบครัวได้ เราต้องดูแลปกป้องตนเองก่อน
เช่นเดียวกัน การทำประกันเพื่อปกป้องครอบครัว เราต้องทำประกันเพื่อปกป้องตนเองให้ครอบคลุมและเหมาะสมก่อน

ปัจจุบันบริษัทประกันชีวิต มีกรมธรรม์มากมายครอบคลุมทุกความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นกับตัวเรา หากเราวางแผนได้เหมาะสม เราจะสามารถปกป้องครอบครัวเราได้ดียิ่งขึ้นครับ

พิชิต สุทธิภิบาล,CFP
นักวางแผนการเงิน

12/07/2021

ประกันคุ้มครองการเสียชีวิต VS ประกันทุพลภาพถาวรสิ้นเชิง

ในมิติของความจำเป็นด้านความคุ้มครอง ( ทุนประกัน )

คนเรานั้นหากเสียชีวิตแล้ว ภาระค่าใช้จ่ายต่างๆของครอบครัว
ก็จะยังคงมีความจำเป็นต่อไป แต่ค่าใช้จ่ายที่ลดลงไปคือ
ค่าใช้จ่ายของส่วนตัวของผู้เสียชีวิตที่จากไป

แตกต่างจากกรณีเกิดทุพภาพถาวรสิ้นเชิงถาวร แม้ไม่เสียชีวิต
และไม่สามารถหารายได้อีกต่อไป แต่ผู้ทุพลภาพยังคงมี
ค่าใช้จ่ายต่อไปในอนาคต หากรวมค่าใช้จ่ายของครอบครัวแล้ว

กรณีทุพภาพถาวรสิ้นเชิง ครอบครัวมีความต้องการเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
มากกว่ากรณีผู้นำครอบครัวเสียชีวิตซะอีก

ดังนั้นไม่ควรมองข้ามการทำประกันทุพลภาพเพื่อรองรับเหตุการณ์
ที่ไม่คาดคิดและไม่ต้องการให้เกิดขึ้น แต่อาจเกิดขึ้นได้

ในอดีตหากต้องการสร้างความคุมครองทุพภาพ ต้องใช้การทำประกัน
อุบัติเหตุ และประกันโรคร้ายแรง ควบคู่กันเพื่อครอบคลุมการทุพลภาพ
ทั่งเกิดจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ และการเจ็บป่วยจากโรคร้ายแรง

ในปัจจุบันบริษัทประกันชีวิตเริ่มมีแบบประกันอนุสัญญาประกันทุพลภาพถาวรชิ้นเชิง
ที่คุ้มครองการทุพลภาพทั้งกรณีเกิดจากการบาดเจ็บ และการเจ็บป่วย

หากผู้เอาประกันถือกรมธรรม์แบบนี้ไว้ หากทุพลภาพถาวรสิ้นเชิง
จะสามารถเคลมทุนประกันได้เต็มจำนวนเป็นเงินก้อนเท่าทุนประกันที่ทำไว้

ทำให้สามารถมีเงินก้อนรองรับสถานการณ์ที่ไม่ได้ต้องการให้เกิดขึ้น
แต่อาจเกิดขึ้นได้

ดังนั้นการประกันกรณีเสียชีวิตจึงมีความจำเป็นกรณีต้องดูแลครอบครัว
แต่ไม่สามารถรองรับการดูแลกรณีทุพภาพได้

จึงควรทำประกันคุ้มครองการทุพลภาพควบคู่เอาไว้ด้วย
จึงสามารถดูแลทั้งทั้งครอบครัวและตนเองได้ไปพร้อมกัน

ที่สำคัญวงเงินความคุ้มครองกรณีทุพลภาพควรคำนวณให้ครบถ้วน
โดยรวมค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้พิการและค่าใช้จ่ายของครอบครัวเอาไว้ด้วย

พิชิต สุทธิภิบาล,CFP
นักวางแผนการเงิน

ประกันคุ้มครองการเสียชีวิต VS ประกันทุพลภาพถาวรสิ้นเชิง

ในมิติของความจำเป็นด้านความคุ้มครอง ( ทุนประกัน )

คนเรานั้นหากเสียชีวิตแล้ว ภาระค่าใช้จ่ายต่างๆของครอบครัว
ก็จะยังคงมีความจำเป็นต่อไป แต่ค่าใช้จ่ายที่ลดลงไปคือ
ค่าใช้จ่ายของส่วนตัวของผู้เสียชีวิตที่จากไป

แตกต่างจากกรณีเกิดทุพภาพถาวรสิ้นเชิงถาวร แม้ไม่เสียชีวิต
และไม่สามารถหารายได้อีกต่อไป แต่ผู้ทุพลภาพยังคงมี
ค่าใช้จ่ายต่อไปในอนาคต หากรวมค่าใช้จ่ายของครอบครัวแล้ว

กรณีทุพภาพถาวรสิ้นเชิง ครอบครัวมีความต้องการเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
มากกว่ากรณีผู้นำครอบครัวเสียชีวิตซะอีก

ดังนั้นไม่ควรมองข้ามการทำประกันทุพลภาพเพื่อรองรับเหตุการณ์
ที่ไม่คาดคิดและไม่ต้องการให้เกิดขึ้น แต่อาจเกิดขึ้นได้

ในอดีตหากต้องการสร้างความคุมครองทุพภาพ ต้องใช้การทำประกัน
อุบัติเหตุ และประกันโรคร้ายแรง ควบคู่กันเพื่อครอบคลุมการทุพลภาพ
ทั่งเกิดจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ และการเจ็บป่วยจากโรคร้ายแรง

ในปัจจุบันบริษัทประกันชีวิตเริ่มมีแบบประกันอนุสัญญาประกันทุพลภาพถาวรชิ้นเชิง
ที่คุ้มครองการทุพลภาพทั้งกรณีเกิดจากการบาดเจ็บ และการเจ็บป่วย

หากผู้เอาประกันถือกรมธรรม์แบบนี้ไว้ หากทุพลภาพถาวรสิ้นเชิง
จะสามารถเคลมทุนประกันได้เต็มจำนวนเป็นเงินก้อนเท่าทุนประกันที่ทำไว้

ทำให้สามารถมีเงินก้อนรองรับสถานการณ์ที่ไม่ได้ต้องการให้เกิดขึ้น
แต่อาจเกิดขึ้นได้

ดังนั้นการประกันกรณีเสียชีวิตจึงมีความจำเป็นกรณีต้องดูแลครอบครัว
แต่ไม่สามารถรองรับการดูแลกรณีทุพภาพได้

จึงควรทำประกันคุ้มครองการทุพลภาพควบคู่เอาไว้ด้วย
จึงสามารถดูแลทั้งทั้งครอบครัวและตนเองได้ไปพร้อมกัน

ที่สำคัญวงเงินความคุ้มครองกรณีทุพลภาพควรคำนวณให้ครบถ้วน
โดยรวมค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้พิการและค่าใช้จ่ายของครอบครัวเอาไว้ด้วย

พิชิต สุทธิภิบาล,CFP
นักวางแผนการเงิน

11/07/2021

กรมธรรม์ยูนิตลิ้งค์ ในมิติด้านการลงทุน

กรมธรรม์ยูนิตลิ้งค์ นอกจากผลประโยชน์ด้านความคุ้มครองแล้ว
ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือกรมธรรม์ ได้รับผลประโยชน์จากการลงทุน
ผ่านการจัดพอร์ตการลงทุนด้วยกองทุนรวมได้

หากเราไม่มีเป้าหมายที่ต้องการผลตอบแทนที่มากไปกว่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
เราก็คงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องรับความเสี่ยงในการลงทุนในชนิดสินทรัพย์
ที่มีความเสี่ยงมากกว่าการฝากเงินไว้กับธนาคาร

แต่ในชีวิตจริงนั้น มีน้อยคนมากที่สามารถนำเงินที่มีนอกเหนือจากการ
นำไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายประจำ และทำประกันความเสี่ยงแล้ว
ไปฝากธนาคารรอรับดอกเบี้ยเงินฝากซึ่งในปัจจุบันมีอัตราต่ำมาก แล้วจะสามารถมีเงินมากพอในอนาคตที่จะรองรับค่าใช้จ่ายต่างๆที่ตนเองต้องการได้
เราจึงควรบริหารจัดการสภาพคล่อง รวมถึงการวางแผนการลงทุนเพื่อให้เงิน
ของเราเติบโตขึ้นให้เพียงพอกับเป้าหมายทางการเงินในอนาคต

การลงทุนแม้เราจะต้องยอมรับความเสี่ยง ( ความผันผวนของราคาสินทรัพย์ที่เราถือครอง ) แต่ก็มีวิธีบริหารจัดการกับความผันผวนของราคานั้นได้

คือการจัดพอร์ตการลงทุนให้เหมาะสมกับความเสี่ยงที่เรารับได้
กระจายการลงทุนไปในหลากหลายชนิดสินทรัพย์

การกระจายการลงทุนเป็นช่วงเวลาอย่างสม่ำเสมอ เช่น ลงทุนทุกๆเดือน ไตรมาส ครึ่งปี หรือทุกๆปี

การใช้เวลาการลงทุนระยะยาว

ที่กล่าวมาข้างต้น จะทำให้ความผันผวนของราคาลดลงได้และมีโอกาสที่
พอร์ตการลงทุนของเราจะได้รับผลตอบแทนที่ดีตามความเสี่ยงที่เรารับได้

และทำให้เงินของเราเติบโต จนสามารถมีจำนวนมากพอที่นำมาใช้จ่ายในอนาคต
ตามไลฟสไตล์ที่เราต้องการจะมี ( ตามเป้าหมายที่เราวางไว้ )

การลงทุนผ่านยูนิตลิ้งค์นั้น เราควรตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนว่า
เรามีเป้าหมายในการต้องใช้เงินในเรื่องอะไร เท่าไร เมื่อไร

เช่น ต้องการเตรียม ทุนการศึกษาไว้ให้บุตร ( ป.ตรี ) 1,000,000 บาท ในอีก 18 ปีข้างหน้า

เตรียมทุนการศึกษาปริญญาโท 3,000,000 บาท ในอีก 21 ปีข้างหน้า
เตรียมกองทุนสำหรับการเกษียณ 10,000,000 บาทเมื่ออายุครบ 60 ปี
และเป้าหมายอื่นๆอีกตามที่เราต้องการจะบรรลุ

การกำหนดเป้าหมายชัดเจนในทุกๆเป้าหมาย
จะทำให้เราสามารถนำมากำหนดได้ว่าเรายังขาดเงินอีกเท่าไรที่จะบรรลุเป้าหมายนั้น
และสามารถมากำหนดแผนการลงทุนได้ว่า เราควรเริ่มต้นลงทุนเท่าไร
และลงทุนสม่ำเสมอเท่าไร อย่างไร ลงทุนต่อเนื่องเป็นระยะเวลาเท่าไร
ด้วยการสร้างพอร์ตการลงทุนอย่างไร อัตราผลตอบแทนคาดหวังเท่าไร

และหมั่นตรวจสอบผลลัพธ์การลงทุนของเราเป็นระยะอย่างน้อยปีละครั้ง
หรือในทุกครั้งที่มีเหตุการณ์พิเศษที่อาจมากระทบการลงทุนของเราอย่างมีนัยสำคัญ

และทำการปรับเปลี่ยนการลงทุนให้เหมาะสมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในระยะยาวของเรา
หากทำอย่างนี้ได้เราก็จะสบายใจได้และใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจ

การวางแผนการเงิน ในช่วงแรกนั้นอาจจะรู้สึกยาก
แต่ในความจริงแล้ว เมื่อเราได้ลองวางแผนดูจะพบเวลา
ไม่มีแผนใดจะสมบูรณ์ในครั้งแรกที่วางแผนไว้
ต้องมีการติดตาม วัดผล ปรับปรุงแผน อยู่เป็นประจำ
เมื่อเราทำไประยะหนึ่ง เราจะพบว่าไม่ยากเหมือนตอนเริ่มต้น

แท้จริงแล้ว การวางแผนการเงินที่ประสบความสำเร็จ
ขึ้นอยู่กับวินัย แบะการทำตามแผนอย่างมีวินัยเป็นสำคัญ

การใช้กรมธรรม์ยูนิตลิ้งค์ เป็นเครื่องในการวางแผนการเงิน
ถือเป็นการใช้เครื่องมือแบบอเนกประสงค์ที่สามารถให้เราใช้
วางแผนการเงินของเราได้เป็นอย่างดีครับ

พิชิต สุทธิภิบาล,CFP
นักวางแผนการเงิน

กรมธรรม์ยูนิตลิ้งค์ ในมิติด้านการลงทุน

กรมธรรม์ยูนิตลิ้งค์ นอกจากผลประโยชน์ด้านความคุ้มครองแล้ว
ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือกรมธรรม์ ได้รับผลประโยชน์จากการลงทุน
ผ่านการจัดพอร์ตการลงทุนด้วยกองทุนรวมได้

หากเราไม่มีเป้าหมายที่ต้องการผลตอบแทนที่มากไปกว่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
เราก็คงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องรับความเสี่ยงในการลงทุนในชนิดสินทรัพย์
ที่มีความเสี่ยงมากกว่าการฝากเงินไว้กับธนาคาร

แต่ในชีวิตจริงนั้น มีน้อยคนมากที่สามารถนำเงินที่มีนอกเหนือจากการ
นำไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายประจำ และทำประกันความเสี่ยงแล้ว
ไปฝากธนาคารรอรับดอกเบี้ยเงินฝากซึ่งในปัจจุบันมีอัตราต่ำมาก แล้วจะสามารถมีเงินมากพอในอนาคตที่จะรองรับค่าใช้จ่ายต่างๆที่ตนเองต้องการได้
เราจึงควรบริหารจัดการสภาพคล่อง รวมถึงการวางแผนการลงทุนเพื่อให้เงิน
ของเราเติบโตขึ้นให้เพียงพอกับเป้าหมายทางการเงินในอนาคต

การลงทุนแม้เราจะต้องยอมรับความเสี่ยง ( ความผันผวนของราคาสินทรัพย์ที่เราถือครอง ) แต่ก็มีวิธีบริหารจัดการกับความผันผวนของราคานั้นได้

คือการจัดพอร์ตการลงทุนให้เหมาะสมกับความเสี่ยงที่เรารับได้
กระจายการลงทุนไปในหลากหลายชนิดสินทรัพย์

การกระจายการลงทุนเป็นช่วงเวลาอย่างสม่ำเสมอ เช่น ลงทุนทุกๆเดือน ไตรมาส ครึ่งปี หรือทุกๆปี

การใช้เวลาการลงทุนระยะยาว

ที่กล่าวมาข้างต้น จะทำให้ความผันผวนของราคาลดลงได้และมีโอกาสที่
พอร์ตการลงทุนของเราจะได้รับผลตอบแทนที่ดีตามความเสี่ยงที่เรารับได้

และทำให้เงินของเราเติบโต จนสามารถมีจำนวนมากพอที่นำมาใช้จ่ายในอนาคต
ตามไลฟสไตล์ที่เราต้องการจะมี ( ตามเป้าหมายที่เราวางไว้ )

การลงทุนผ่านยูนิตลิ้งค์นั้น เราควรตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนว่า
เรามีเป้าหมายในการต้องใช้เงินในเรื่องอะไร เท่าไร เมื่อไร

เช่น ต้องการเตรียม ทุนการศึกษาไว้ให้บุตร ( ป.ตรี ) 1,000,000 บาท ในอีก 18 ปีข้างหน้า

เตรียมทุนการศึกษาปริญญาโท 3,000,000 บาท ในอีก 21 ปีข้างหน้า
เตรียมกองทุนสำหรับการเกษียณ 10,000,000 บาทเมื่ออายุครบ 60 ปี
และเป้าหมายอื่นๆอีกตามที่เราต้องการจะบรรลุ

การกำหนดเป้าหมายชัดเจนในทุกๆเป้าหมาย
จะทำให้เราสามารถนำมากำหนดได้ว่าเรายังขาดเงินอีกเท่าไรที่จะบรรลุเป้าหมายนั้น
และสามารถมากำหนดแผนการลงทุนได้ว่า เราควรเริ่มต้นลงทุนเท่าไร
และลงทุนสม่ำเสมอเท่าไร อย่างไร ลงทุนต่อเนื่องเป็นระยะเวลาเท่าไร
ด้วยการสร้างพอร์ตการลงทุนอย่างไร อัตราผลตอบแทนคาดหวังเท่าไร

และหมั่นตรวจสอบผลลัพธ์การลงทุนของเราเป็นระยะอย่างน้อยปีละครั้ง
หรือในทุกครั้งที่มีเหตุการณ์พิเศษที่อาจมากระทบการลงทุนของเราอย่างมีนัยสำคัญ

และทำการปรับเปลี่ยนการลงทุนให้เหมาะสมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในระยะยาวของเรา
หากทำอย่างนี้ได้เราก็จะสบายใจได้และใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจ

การวางแผนการเงิน ในช่วงแรกนั้นอาจจะรู้สึกยาก
แต่ในความจริงแล้ว เมื่อเราได้ลองวางแผนดูจะพบเวลา
ไม่มีแผนใดจะสมบูรณ์ในครั้งแรกที่วางแผนไว้
ต้องมีการติดตาม วัดผล ปรับปรุงแผน อยู่เป็นประจำ
เมื่อเราทำไประยะหนึ่ง เราจะพบว่าไม่ยากเหมือนตอนเริ่มต้น

แท้จริงแล้ว การวางแผนการเงินที่ประสบความสำเร็จ
ขึ้นอยู่กับวินัย แบะการทำตามแผนอย่างมีวินัยเป็นสำคัญ

การใช้กรมธรรม์ยูนิตลิ้งค์ เป็นเครื่องในการวางแผนการเงิน
ถือเป็นการใช้เครื่องมือแบบอเนกประสงค์ที่สามารถให้เราใช้
วางแผนการเงินของเราได้เป็นอย่างดีครับ

พิชิต สุทธิภิบาล,CFP
นักวางแผนการเงิน

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

Know Your Can
กู้.....เลยดีไหม !!!
การลงทุนเพื่อการศึกษาบุตร เป็นการลงที่พิเศษอย่างไร ?

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่


Bangkok
10110
บริการด้านการเงิน อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)
N&F Smart Wealth N&F Smart Wealth
311/59 ถ.สุขาภิบาล6 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี
Bangkok, 10540

N&F Smart Wealth บริษัทวางแผนการเงินครบวงจร เพื่ออนาคตที่สมบูรณ์แบบของคุณ

บ้านและคอนโด เงินเหลือ บ้านและคอนโด เงินเหลือ
Bangkok Thailand
Bangkok, 10400

เราคือที่ปรึกษา ซื้อบ้าน และคอนโด เพื่อการลงทุน

Financial auditor provide professional accounting services by Nch Audit Financial auditor provide professional accounting services by Nch Audit
ถนนสุขาภิบาล 2 ประเวศ กรุงเทพ
Bangkok, 10250

Auditing Firm

บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อย บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อย
333 Viphavadee-Rangsit Rd, Kao Peng Nguang Bldg. 1 22 Th Flr. Soi Chaoey Phunag Jomphol Jatujak
Bangkok, 10900

บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย รัฐวิสาหกิจ สังกัด กระทรวงการคลัง

You are  Millionaire You are Millionaire
Ratchadapisak
Bangkok, 10310

คามเป็นไปได้ของ หุ้นบางตัวที่กำลังจับตามองอยู

เรื่องเงินเรื่องกล้วยๆ เรื่องเงินเรื่องกล้วยๆ
1091/241 CITYLINK TOWER มักกะสัน ราชเทวี
Bangkok, 10400

ผู้แนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระให้กับสถาบันการเงินชั้นนำ

รับทำบัญชี และภาษีอากร รังสิ รับทำบัญชี และภาษีอากร รังสิ
Bangkok, 12130

รับทำบัญชี และภาษีอากร สนใจอินบ๊อกได้เลยค่ะ

ติวบัญชี ภาษี IGCSE Accounting Business ติวบัญชี ภาษี IGCSE Accounting Business
Bangkok, 10250

รับสอนพิเศษวิชา บัญชี/ภาษี/IGCSE Accounting,Business line : 0823261055

Payroll&Recruitment Agency Payroll&Recruitment Agency
Bangna
Bangkok, 10260

รับทำค่าแรง เงินเดือน รับจัดหาแรงงานทุกตำแหน่ง

P.S.Accounting P.S.Accounting
10-11 Lookluang Road, Dusit
Bangkok, 10300

P.S.Accounting Company Limited

Bualuang Securities Bualuang Securities
29/F, Silom Complex Off.Bldg., 191 Silom Road, Bangrak
Bangkok, 10500

สร้างสรรค์ความมั่นคงทางการเงินที่คุณวางใจ

ประกันชีวิตและวินาศภัย ประกันชีวิตและวินาศภัย
Bangkok, 10210

ให้บริการคำปรึกษาการลงทุน ประกันชีวิต วินาศภัย ตลอดถึงการวางแผนป้องกันความเสี่ยง