Verve - Public Relations Consultancy

Verve - Public Relations Consultancy

ตำแหน่งใกล้เคียง บริษัท โฆษณาและการตลาด

Wunderman Thompson TH
Wunderman Thompson TH
Rama 4 Road
Ads Flink
Ads Flink
Interchange 21 Building

ความคิดเห็น

ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด ประเทศไทย สานต่อโครงการ “มิตซุยกุ” ปี 2
จับมือ “สถาบัน RILA” และ “ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา (EEC)”
ส่งต่อองค์ความรู้รักษ์น้ำให้ครูและนักเรียนใน จ. ระยอง เมืองต้นแบบการรักษ์น้ำ

ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด ประเทศไทย เดินหน้าสร้างความยั่งยืนให้แก่ชุมชนและสิ่งแวดล้อมต่อเนื่อง จับมือ “สถาบันการเรียนรู้ของคนทุกช่วงวัยจังหวัดระยอง” (RILA) และ “ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา (EEC)” สานต่อโครงการศึกษาธรรมชาติและน้ำ “มิตซุยกุ” ต่อเนื่องปีที่ 2 ในพื้นที่ จังหวัดระยอง ซึ่งถือเป็นเมืองต้นแบบการรักษ์น้ำ เพื่อร่วมกันส่งเสริมและผลักดันให้เด็ก เยาวชนและคนในพื้นที่เกิดการเรียนรู้และอยู่ร่วมกับน้ำและธรรมชาติ สร้างการรับรู้ถึงความสําคัญของนํ้าที่เป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานในการดํารงชีวิต เห็นถึงภัยคุกคามของนํ้าที่กระทบต่อสิ่งมีชีวิตและมนุษย์ สามารถนําองค์ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์นํ้าในจังหวัดระยองอย่างยั่งยืน

นายอัชวิน ราชโกปาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซันโทรี่ เบฟเวอร์เรจ แอนด์ ฟู้ด ประเทศไทย และอินโดไชน่า กล่าวว่า ความร่วมมือนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อคำมั่นสัญญา ‘มิซุ โตะ อิคิรุ’ (Mizu To Ikiru) หรือการมีชีวิตอยู่ร่วมกับน้ำ ตลอดจนตอกย้ำความมุ่งมั่นของบริษัทแม่ภายใต้วิสัยทัศน์ ‘Growing for Good’ (การเติบโตอย่างยั่งยืน) โครงการมิตซุยกุเป็นโครงการรักษ์น้ำที่ส่งเสริมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการอนุรักษ์น้ำและฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติให้กับเยาวชน ซึ่งในปีที่ผ่านมาเราได้ดำเนินโครงการฯ ร่วมกับโครงการ #กอดป่ากอดทะเล โดยลงพื้นที่ไปยังจังหวัดภูเก็ตเพื่อส่งต่อความรู้ให้กับเยาวชนและคนในพื้นที่ร่วมกันคืนความยั่งยืนสู่แหล่งน้ำและธรรมชาติ ซึ่งได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากทุกฝ่าย

“สำหรับในปีนี้ บริษัท ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด ประเทศไทย ได้ร่วมมือกับ “สถาบันการเรียนรู้ของคนทุกช่วงวัยจังหวัดระยอง” (RILA) และ “ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา (EEC)” ดำเนินโครงการรักษ์น้ำ มิตซุยกุ ในพื้นที่ จ.ระยอง พื้นที่ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองต้นแบบที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ผ่านโครงการเรียนรู้ต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการฯ นับเป็นการร่วมมือที่มีความมุ่งมั่นเดียวกัน คือ การส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการเรียนรู้และอยู่ร่วมกับธรรมชาติ ภายใต้การร่วมมือครั้งนี้เกิดจากการผสานองค์ความรู้ของโครงการมิตซุยกุ และศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา (EEC) ในการออกแบบหลักสูตรการเรียนให้กับผู้ร่วมกิจกรรม โดยเน้นทั้งภาคทฤษฎีและการลงมือปฏิบัติ อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากสถาบัน RILA ในการคัดเลือกโรงเรียนเพื่อมาเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อส่งต่อองค์ความรู้ไปยังคนในพื้นที่ และนำไปพัฒนาเป็นหลักสูตรการเรียนรู้ในโครงการแหล่งเรียนรู้ พื้นที่ 3 ชุ่มน้ำ จังหวัดระยอง ที่ริเริ่มโดยทางสถาบัน กิจกรรมในปีนี้มุ่งเน้นไปที่นักเรียนระดับประถมศึกษาและครูในสถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ใกล้ 3 แหล่งน้ำในจังหวัดระยอง ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 3 กิจกรรม เริ่มจาก Train the trainers กิจกรรมฝึกอบรมคุณครู ปีนี้เราได้ขยายกลุ่มเป้าหมายไปยังกลุ่มครูในสถานศึกษาเพื่อให้ครูส่งต่อองค์ความรู้ไปสู่เด็กซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักได้กว้างขวางมากขึ้น ต่อด้วย Orientation พาครูและนักเรียนเรียนรู้ผ่านห้องเรียนธรรมชาติในพื้นที่ และสุดท้ายกิจกรรม รักษ์น้ำ แคมป์ พาครูและนักเรียนไปยังสถานที่แหล่งต้นน้ำ โดยกิจกรรมทั้งหมดเรามีเป้าหมายเพื่อให้เยาวชน คนในพื้นที่ และผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความตระหนักรู้ และเห็นถึงคุณค่าของน้ำ สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมไปประยุกต์ใช้และต่อยอดเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์น้ำอย่างยั่งยืน”

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานที่ปรึกษาสถาบันเพื่อการเรียนรู้ทุกช่วงวัย จังหวัดระยอง กล่าวว่า “RILA หรือ สถาบันการเรียนรู้ของคนทุกช่วงวัย จังหวัดระยอง จัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างระยองให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้คนระยองทุกคนสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้ตามอัธยาศัย ด้วยระบบนิเวศการเรียนรู้ใหม่ที่เชื่อมโยงทุกภาคส่วนเข้าด้วยกันเพื่อสร้างคุณลักษณ์ของคนระยองยุคใหม่ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของทุกภาคส่วนได้มากที่สุด การร่วมมือครั้งนี้จะสามารถช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้โครงการแหล่งเรียนรู้ พื้นที่ 3 ชุ่มน้ำ จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการเรียนรู้และอยู่ร่วมกับน้ำใน จ.ระยอง ปลูกฝังให้คนในจ.ระยอง โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่ถือเป็นพลังสำคัญที่จะช่วยส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับคนรอบตัวให้รู้จักคุณค่าและใช้น้ำอย่างเหมาะสม แหล่งเรียนรู้ทั้ง 3 แห่งนี้ ก่อตั้งเป็นแหล่งความรู้และอนุรักษ์ระบบนิเวศป่าชายเลนและทรัพยากรพื้นที่ชุ่มน้ำและพรรณไม้ท้องถิ่นเพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติที่สร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ และก่อให้เกิดการตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยหลังจากกิจกรรม Train the trainers สถาบัน RILA จะทำการคัดเลือกโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมห้องเรียนธรรมชาติ ณ ทุ่งโปรงทอง เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้และเรียนรู้จากสถานที่จริง RILA หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การร่วมมือในครั้งนี้จะผลักดันให้คนระยองตระหนักถึงเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและทำให้จังหวัดระยองเป็นต้นแบบในการรักษาทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”

นายอเล็กซานเดอร์ ไซมอน เรนเดลล์ ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา (EEC) กล่าวว่า “ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา (EEC) มุ่งหวังที่จะจุดประกายสร้างแรงบันดาลใจให้คนทั่วไปตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อมพร้อมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับทรัพยากรธรรมชาติ ผมรู้สึกยินดีที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะแหล่งน้ำในพื้นที่ต่างๆ และครั้งนี้มีความพิเศษยิ่งขึ้น เพราะได้มีโอกาสสร้างเครือข่ายและส่งต่อองค์ความรู้ให้กับคุณครู ในการนำไปต่อยอด ออกแบบ และจัดกิจกรรมในสถานศึกษาของตนเอง เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจต่อการรักษ์ธรรมชาติ และรักษ์น้ำให้กับเยาวชนในพื้นที่ต่อไป สำหรับหลักสูตรการเรียนการสอน องค์ความรู้ที่นำไปมอบให้แก่คุณครูและนักเรียนที่ร่วมโครงการฯจะมุ่งให้เห็นถึงน้ำที่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกสิ่งมีชีวิตบนโลก ทั้งมนุษย์และสัตว์ต่าง ๆ ในการหล่อเลี้ยงชีวิต อุปโภค บริโภค และเกษตรกร เป็นต้น ภายใต้แนวคิด ‘Give Balance to the Water and the World’ ให้น้ำยังคงอยู่ และอุดมสมบูรณ์ต่อไป ผ่าน 1) กิจกรรม Train the Trainers: มอบองค์ความรู้ สร้างแรงบันดาลใจ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะแหล่งน้ำ เพื่อร่วมกันพัฒนาและออกแบบกระบวนเรียนรู้ “สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน” 2) กิจกรรมปฐมนิเทศน์ (Orientation) เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจต่อความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะเรื่องน้ำ เพื่อเกิดความหวงแหนและแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะแหล่งน้ำในบ้านเกิดของตนเอง พร้อมส่งต่อความสำคัญของการอนุรักษ์ไปยังบุคคลรอบข้าง 3) กิจกรรม On camp: “รักษ์น้ำ แคมป์” เปิดประสบการณ์สัมผัสธรรมชาติ ในมุมมองใหม่ ๆ ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และแหล่งต้นน้ำ ในจังหวัดนครนายก เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เห็นคุณค่าและความสำคัญของทรัพยากรน้ำ และสร้างกระบวนการความคิดต่อการตระหนัก การอนุรักษ์ และนำไปลงมือปฏิบัติพัฒนาในบ้านเกิดของตนเอง”
เผยความสำเร็จ JOOX Thailand Music Awards 2022 ปีที่ 6
งานประกาศรางวัลทางดนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ด้วย 12 รางวัลมหาชนแห่งปี
สร้างปรากฏการณ์แฟนๆ ร่วมทำกิจกรรมบน JOOX ROOMS กว่าแสนคนต่อวัน

“JOOX Thailand Music Awards 2022” หรือ “JTMA 2022” ตอกย้ำความยิ่งใหญ่ในฐานะ “งานประกาศรางวัลทางดนตรีของมหาชนและคนดนตรี อันดับ 1 ของประเทศ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 สู่การเป็น ‘เวทีประกาศรางวัลทางดนตรีแห่งปี เพื่อคนดนตรี เพื่อผู้ฟัง เพื่อทุกคน’ ภายใต้คอนเซ็ปต์ Live Your Music ‘เพราะดนตรีคือชีวิต ไม่ว่าจะอยู่โมเมนต์ไหนของชีวิต เราทุกคนมีเสียงดนตรีที่คอยเป็นพลังให้อยู่เสมอ’ มอบรางวัล 12 สาขาที่สุดแห่งปี ครอบคลุมทุกกระแสความนิยม โดยตลอดระยะเวลา 6 ปี JOOX มีพันธกิจในการเป็นสื่อกลางที่เชื่อมโยงศิลปินเข้ากับแฟนเพลง และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเพลงไทย ที่มอบรางวัลให้ศิลปินไปแล้วรวมถึง 72 รางวัล ปีนี้กลับมาพร้อมการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ โดยตลอดระยะเวลา 14 วันของแคมเปญ มีแฟนๆ เข้ามาร่วมทำกิจกรรมบนฟีเจอร์ JOOX ROOMS ถึงกว่า 1 แสนคนต่อวัน มีการให้ของขวัญ (Gift) แก่ศิลปินมากกว่า 2 ล้านครั้ง ร่วมคอมเม้นท์บนฟีเจอร์ถึงกว่า 500,000 ครั้ง และในวันประกาศผลรางวัลมียอดเข้าชมสูงถึงกว่า 200,000 ครั้ง


นายกฤตธี มโนลีหกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) จำกัด และผู้บริหาร JOOX ประเทศไทย กล่าวว่า “แม้ในปีนี้สถานการณ์โควิด-19 จะยังน่ากังวล แต่ JOOX ไม่หยุดที่จะเดินหน้าเป็นส่วนหนึ่งขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเพลงไทย และยืนหยัดสร้างความสุขให้แฟนๆ ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง ด้วยการจัดแฟล็กชิพอีเวนท์ JOOX Thailand Music Awards ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 เพื่อมอบรางวัลทางดนตรี ที่เป็นที่สุดในแต่ละสาขาความนิยม ครอบคลุมทุกหมวดหมู่ ที่มาจากการตัดสินของมหาชนอย่างแท้จริง พร้อมใช้ความแข็งแกร่งของแพลตฟอร์ม ผ่านการใช้ฟีเจอร์ต่างๆ เป็นสื่อกลางเชื่อมโยงศิลปินกับแฟนเพลง และการไลฟ์สตรีมมิงบรรยากาศงานแบบสดๆ ผ่านแอปพลิเคชัน JOOX เพื่อให้แฟนๆ ได้รับชม และใกล้ชิดกับศิลปินในทุกโมเมนต์แห่งภาคภูมิใจ”

งาน JTMA 2022 ในปีนี้ ได้มอบรางวัลให้คนดนตรีที่มีผลงานโดดเด่น และโดนใจคนไทยมากที่สุดแห่งปีรวมทั้งสิ้น 12 สาขา โดยชูผลการตัดสินที่มาจากคนทั้งประเทศ เพราะนับคะแนนทั้งจากยอดสตรีมบน JOOX ตลอดระยะเวลา 1 ปี และการโหวตจากแฟนเพลงทั่วประเทศ รวมไปถึงการโหวตของคนเบื้องหน้า และเบื้องหลังวงการเพลง ตลอดจนสื่อมวลชน จึงถือเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของศิลปินอย่างแท้จริง โดยในปีนี้ งาน JTMA ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ๆ หลากหลาย ที่ตอกย้ำความสำเร็จของ JOOX ในการเป็นแพลตฟอร์มที่เป็นสื่อกลางทางดนตรีระหว่างศิลปินกับแฟนเพลง รวมถึงเป็นผู้ที่มีบทบาทในการสร้างเทรนด์และสีสันในแวดวงเพลงไทยอย่างต่อเนื่อง
• มีแฟนๆ เข้าร่วมทำกิจกรรมบนฟีเจอร์ JOOX ROOMS ถึงกว่า 100,000 คนต่อวัน
• แฟนๆ มีการคอมเมนต์บนฟีเจอร์ถึงกว่า 500,000 ครั้ง
• มียอดการให้ของขวัญมากกว่า 2 ล้านครั้ง สูงที่สุดตั้งแต่มีการเปิดตัวฟีเจอร์ JOOX ROOMS
• เกิดสถิติใหม่ของจำนวนคนที่เข้าชม ROOMS พร้อมกันถึง 20,000 คน (PCU) จากศิลปิน นุ๊กปาย
• กวาดยอดเข้าชมไลฟ์บรรยากาศงานประกาศรางวัลกว่า 200,000 ครั้ง กดถูกใจจากแฟนเพลงทั่วประเทศเกือน 1 ล้านครั้ง
• กว่า 200 ศิลปินที่เข้าชิงรางวัล จนในที่สุด ได้ผู้ชนะทั้ง 12 สาขา ดังนี้

รายชื่อผู้ชนะ
1. รางวัลศิลปินแห่งปี (Artist of the Year) Three Man Down
2. รางวัลเพลงแห่งปี (Song of the Year) พิง Ost. กระเช้าสีดา ศิลปิน NONT TANONT
3. รางวัลศิลปินหน้าใหม่แห่งปี (Best New Artist) 4EVE
4. รางวัลเพลงต่างประเทศแห่งปี (International Song of the Year) Leave The Door Open ศิลปิน Bruno Mars, Anderson. Paak, Silk Sonic
5. รางวัลเพลงลูกทุ่ง l ไทบ้านแห่งปี รักควรมีสองคน ศิลปิน พร จันทพร, เนย ภัสวรรณ พอดีม่วน
6. รางวัลเพลงเกาหลีแห่งปี (Korean Song of the Year) MONEY ศิลปิน LISA
7. รางวัลเพลงป๊อปแห่งปี (Pop Song of the Year) พิง Ost. กระเช้าสีดา ศิลปิน NONT TANONT
8. รางวัลเพลงอินดี้แห่งปี (Indie Song of the Year) แฟนเก่าคนโปรด ศิลปิน SLAPKISS
9. Best Collaboration Song of the Year เพื่อนเล่น ไม่เล่นเพื่อน (Just Being Friendly) ศิลปิน Tilly Birds ft. MILLI
10. Top Social Thai Artist of the Year เป๊ก ผลิตโชค
11. Top Social Global Artist of the Year Xiao Zhan
12. Top ROOMS of the Year นุ๊ก ปาย

“ในฐานะแอปมิวสิคคอมมูนิตี้สำหรับคนรักเสียงเพลง และความบันเทิงอันดับ 1 ของไทย JOOX มุ่งมั่นในการสร้างประสบการณ์ความบันเทิงที่ครบวงจร และสร้างสีสันความแปลกใหม่ให้กับผู้ใช้งาน ควบคู่ไปกับขับเคลื่อนศิลปินและอุตสาหกรรมเพลงไทยให้เติบโต ผ่านการพัฒนาคอนเทนต์ ฟีเจอร์ใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็น ฟีเจอห้องแชท ฟีเจอร์โหวต การให้ของขวัญ รวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพราะเราเชื่อว่าการมีส่วนร่วมของทุกคน ไม่ว่าจะเป็นศิลปิน ค่ายเพลง และคนเบื้องหลังที่ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพออกสู่ตลาด รวมถึงการแสดงพลังสนับสนุนของแฟนๆ ถือเป็น พลังสำคัญในการส่งเสริมให้อุตสาหกรรมเพลงไทยเติบโตและพัฒนาขึ้นอย่างมีศักยภาพ” นายกฤตธี กล่าวปิดท้าย

Verve is full of Great Energy, Enthusiasm and Talents. Wouldn't you love to be our fans?

Photos from Verve - Public Relations Consultancy's post 19/10/2023

เอ็มจี เปิดฉาก MG CYBERSTER ด้วยตำนานบทใหม่ กับภารกิจพิชิตเส้นทางข้าม 3 ทวีป 23 ประเทศ กว่า 10,000 ไมล์ บทพิสูจน์สมรรถนะ และความแข็งแกร่งของสปอร์ตโรดสเตอร์ไฟฟ้า จาก เอ็มจีจากการเผยโฉมของ MG CYBERSTER ครั้งแรกในงาน Goodwood Festival of Speed ประเทศอังกฤษ ต่อเนื่องด้วยที่งาน Chengdu Auto Show 2023 สาธารณรัฐประชาชนจีน แฟน ๆ ต่างชื่นชมทั้งด้านดีไซน์ และเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย ล่าสุด MG CYBERSTER ได้รับการพิสูจน์สมรรถนะ และความแข็งแกร่งอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน กับภารกิจ “CHARGING INTO THE FUTURE” ข้าม 3 ทวีป 23 ประเทศ บนเส้นทางจริงกว่า 10,000 ไมล์ (กว่า16,000 กิโลเมตร) จากทวีปยุโรป อาทิ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร เบลเยี่ยม เยอรมนี ฝรั่งเศส สเปน อิตาลี ข้ามมาอีกซีกโลกสู่ตะวันออกกลาง อาทิ จอร์แดน ซาอุดิอาระเบีย ดูไบ ก่อนมุ่งหน้าสู่ทวีปเอเชีย ผ่าน อินเดีย มาเลเซีย ประเทศไทย เวียดนาม และมุ่งหน้าเข้าสู่จุดมุ่งหมายที่มหานครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อให้ประจักษ์ถึงความทรงพลังของตัวรถของ MG CYBERSTER ที่เหนือระดับด้วยการเป็นสปอร์ตโรดสเตอร์ไฟฟ้า 100% แบบเปิดประทุน 2 ที่นั่ง มาพร้อมประตูปีกนกอันเป็นเอกลักษณ์ที่ยกย่องให้เป็นสถาปัตยกรรมโครงสร้างไอเดียแห่งอนาคตอันแท้จริงMG CYBERSTER สปอร์ตโรดสเตอร์ไฟฟ้า 100% ของผู้หลงใหลความสนุกสนานของการขับขี่
MG CYBERSTER ถือเป็นยนตรกรรมที่ผสมผสานดีไซน์ของรถคลาสสิคให้เข้ากับดีเอ็นเอสายพันธุ์สปอร์ตได้อย่างลงตัว และได้กลายเป็นรถสปอร์ตโรดสเตอร์ไฟฟ้าแบบเปิดประทุน 2 ที่นั่ง ที่ เรียบหรูและ โดดเด่น ด้วยประตูแบบปีกนก โดยมีหลังคาผ้าแบบซอฟต์ท็อปเพิ่มลุคคลาสสิกให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ดีไซน์ภายในใส่ความสปอร์ตไว้ทุกอณู รองรับการเชื่อมต่อด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ อีกทั้ง MG CYBERSTER ถือเป็นรถสปอร์ตไฟฟ้า 100% สมรรถนะสูง โดยมีให้เลือกทั้งรุ่นมอเตอร์เดี่ยว แบตเตอรี่ความจุ 64 kWh และ รุ่นมอเตอร์คู่ แบตเตอรี่ความจุ 77 kWh สามารถทำอัตราเร่งจาก 0 ถึง 100 กม./ชม. ได้ภายในเวลา 3.2 วินาที MG CYBERSTER จึงได้รับการยกย่องจากแฟน ๆ ทั่วโลกให้เป็นไอคอนรถสปอร์ตโรดสเตอร์พลังงานไฟฟ้า 100%MG CYBERSTER ความท้าทายครั้งใหม่กับภารกิจ CHARGING INTO THE FUTURE
ล่าสุด MG CYBERSTER สร้างประวัติศาสตร์กับการเดินทางอันยาวไกลที่ไม่มีใครเคยทำมาก่อนกับ “CHARGING INTO THE FUTURE” ภารกิจที่จะทลายทุกข้อจำกัดของรถอีวี ด้วยบทพิสูจน์สมรรถนะ และความแข็งแกร่งของ MG CYBERSTER โดยการขับขี่ในรูปแบบ Road Trip ระยะทางรวมกว่า 10,000 ไมล์ จากกรุงลอนดอน มุ่งหน้าสู่มหานครเซี่ยงไฮ้ ข้ามผ่าน 3 ทวีป ซึ่งได้แก่ ยุโรป ตะวันออกกลาง และเอเชีย รวม 23 ประเทศ โดยมีนักเดินทางระดับโลกอย่างฝาแฝด The Turner ทั้ง Hugo และ Ross จากความสำเร็จในการผจญภัยระดับโลก อาทิ Atlantic Rowing Race การแข่งขันการพายเรือข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกกว่า 3,000 ไมล์ และการเดินทางข้ามขั้วโลกในประเทศกรีนแลนด์ ล้วนแต่ต้องใช้ความอดทนและขีดจำกัดของศักยภาพในตัวมนุษย์ เพื่อมาเป็นผู้ขับขี่รถ MG CYBERSTER ตลอดเส้นทางแห่งประวัติศาสตร์ครั้งนี้

สำหรับภารกิจการเดินทางในครั้งนี้ได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 ที่ Park Plaza West Minister Bridge London ซึ่งตลอดเส้นทางจะสร้างความประทับใจ และความน่าตื่นเต้นให้กับแฟน ๆ เอ็มจี ที่รอคอยการมาถึงของ MG CYBERSTER ต่างชื่นชมในความแข็งแกร่งของสปอร์ตโรดสเตอร์ไฟฟ้า 100% ที่สามารถข้ามผ่านหลากหลายภูมิประเทศไม่ว่าจะเป็น การเผชิญทั้งเส้นทางในเมือง และนอกเมือง ทางเขาที่สูงชัน หรือแม้แต่พื้นที่ในเขตทะเลทราย ตลอดการเดินทางต้องสัมผัสกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจากยุโรปซึ่งเป็นพื้นที่ที่หนาวเย็น มุ่งหน้าสู่เขตภูมิประเทศตะวันออกกลางที่ค่อนข้างแห้งแล้ง และมีความร้อนสูง เข้าสู่ทวีปเอเชียที่ร้อนชื้น ภารกิจนี้จะแสดงให้เห็นถึงเทคโนโลยีภายในห้องโดยสารที่เอื้ออำนวยให้การขับขี่เป็นไปอย่างราบรื่น อีกทั้งการเดินทางข้ามทวีปครั้งนี้ทำให้เห็นภาพ MG CYBERSTER โลดแล่นอยู่บนเส้นทางหลากหลายอารยะธรรม มีสถาปัตยกรรมของแต่ละประเทศเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของภาพแห่งประวัติศาสตร์ และที่สำคัญการเดินทางครั้งนี้ “ประเทศไทย” อยู่ในเส้นทางที่ MG CYBERSTER จะมาเช็คอินในช่วงเดือนพฤษภาคม 2567 ด้วย ก่อนที่จะไปสู่จุดหมายปลายทางที่ มหานครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีนเอ็มจี ยังคงยืนหยัดเจตนารมณ์ความเป็นหนึ่งด้านรถยนต์พลังงานไฟฟ้า MG CYBERSTER จึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้เกิดสิ่งใหม่ในกลุ่มรถสปอร์ตที่ใช้พลังงานไฟฟ้าแบบ 100% อีกทั้งภารกิจระดับโลกอย่าง “CHARGING INTO THE FUTURE” กับการเดินทางครั้งนี้จะเป็นบทพิสูจน์ที่แสดงให้เห็นว่า เอ็มจี ไม่หยุดคิด และพร้อมพัฒนานวัตกรรมรถยนต์ใหม่ ๆ รวมถึงการพัฒนาความแข็งแกร่งของระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าอย่าง EV Charging Station ที่ครอบคลุมในทั่วโลก นอกจากนี้ยังมีเครือข่ายศูนย์บริการเอ็มจีที่ครอบคลุม เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้ขับขี่ในทุกเส้นทาง

Photos from Verve - Public Relations Consultancy's post 19/10/2023

ซัมซุงต้อนรับเปิดเทอมใหม่ด้วย Galaxy A05 / A05s สมาร์ทโฟนราคาหลักพัน สเปคแน่น คุ้มครบ จบ ในเครื่องเดียวต้อนรับเปิดเทอมใหม่ที่จะมาถึงนี้กับ Samsung Galaxy A05 / A05s สมาร์ทโฟนที่คุ้มที่สุด ราคาดีต่อใจเริ่มต้นเพียง 3,699 บาท ฟังก์ชันเน้นๆ สเปคแน่นๆ พร้อมสำหรับวัยเรียน ไม่ว่าจะเรียนออนไลน์ หรือทำกิจกรรมวันหยุด ก็ลื่นไหลไม่มีสะดุด ตอบโจทย์ทุกกิจกรรม

สำหรับใครที่กำลังมองหาสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ ในราคาย่อมเยา ซัมซุง ขอเสนอ น้องเล็กแห่งบ้านซัมซุง กับ Galaxy A05 / A05s ถึงจะเป็นน้องเล็ก แต่คุณภาพจัดเต็มไม่แพ้กาแล็คซี่รุ่นพี่! A05 / A05s มาพร้อมฟังก์ชันอัดแน่น ไม่ว่าจะเป็น ชิปเร็ว แรง ไม่มีสะดุด หน่วยความจุที่มากกว่าเดิม หน้าจอใหญ่สะใจ แบตอึดนานตลอดวัน พร้อมดีไซน์เรียบทันสมัย เหมาะสำหรับนักเรียนและนักศึกษาเป็นอย่างมากGalaxy A05 / A05s มาพร้อมชิปเซ็ตรุ่นใหม่ จาก MediaTek Helio G85 (Galaxy A05) และ Qualcomm Snapdragon 680 (Galaxy A05s) ที่เร็วแรงกว่าเดิม 80 เท่า จะสู้กับมอนสเตอร์หรือจะเก็บ Kill กี่เกมส์ก็ไม่หวั่น ไม่มีสะดุด แถมแบตเตอรี่ที่อึดนานกว่าเดิม ทำให้เพลิดเพลินกับกิจกรรมต่าง ๆ ได้นานยิ่งขึ้น พร้อมกับดีไซน์ใหม่ โฉบเฉียว ทันสมัย พรีเมี่ยมกว่าเดิม จับถนัดมือ นอกจากนี้ A05 ยังกลับมาพร้อมกับหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นขนาด 6.7 นิ้ว เต็มตา ภาพคมชัดแบบ Full HD+ ความละเอียด 1080 x 2400 (Galaxy A05s) และสีที่สดกว่าเดิม พร้อมสำหรับทุกกิจกรรมที่จะมาถึง เรียนออนไลน์ได้สบาย ไม่ต้องเพ่งให้ปวดตาอีกต่อไป

เมื่อพูดถึงสมาร์ทโฟนในปัจจุบัน ฟังก์ชันที่ขาดไม่ได้ คงหนีไม่พ้นกล้องถ่ายรูป ไม่ว่าจะวัยไหนก็ชอบเก็บความทรงจำไว้ในรูปถ่าย ทั้งถ่ายภาพเซลฟี่กับเพื่อน หรือถ่ายภาพทิวทัศน์เมื่อไปท่องเที่ยว เพื่อโพสต์ลงตามโซเชียลต่าง ๆ หรือเก็บไว้ดูเล่นกาแล็คซี่ A05 / A05s ออกแบบให้ตอบโจทย์ทุกคน ด้วยกล้องหน้าที่คมชัดขึ้นกว่าเดิมกับความละเอียด 8MP (Galaxy A05) และ 13MP (Galaxy A05s) พร้อมหน่วยความจุ 128 GB และ MicroSD 1TB จะเซลฟี่มากเท่าไร เมมก็ไม่เต็ม ทั้งยังมีฟีเจอร์หน้าชัดหลังเบลอ (Portrait Mode) ใช้งานได้ดีทั้งกล้องหน้าและกล้องหลัง และสำหรับสาวกหนัง หรือคอซีรี่ย์ ที่อยากจะโหลดเรื่องโปรดเก็บไว้ดู ก็สามารถโหลดได้อย่างจุใจ ไม่มีกระตุก พร้อมหน้าจอขนาดใหญ่ เพลิดเพลินได้เต็มตาในทุกอารมณ์กาแล็คซี่ A05 / A05s มีให้เลือก 2 สีด้วยกัน คือ สีดำ และสีเงิน ในราคาเริ่มต้นเพียง 3,699 บาท สำหรับ Galaxy A05 (4/64) , 4,299 บาท (4/128) และ 5,499 บาท สำหรับ Galaxy A05s (6/128) บอกเลยซื้อง่าย แค่มีบัตรประชาชนใบเดียว ก็ซื้อได้ทันที ผ่อนน้อยเพียงหลักร้อยต่อเดือน เริ่มต้นเพียง 170 บาทเท่านั้น (Galaxy A05) และ 253 บาท (Galaxy A05s) คุ้มค่า น่าใช้ เหมาะสำหรับวัยเรียน เป็นเจ้าได้แล้ววันนี้ ที่ samsung.com, Samsung Experience Store และร้านค้าที่ร่วมรายการทั่วประเทศ ในกล่องจะประกอบไปด้วย สายพอร์ตเชื่อมต่อเป็น USB Type C โดยรองรับชาร์จไวที่ 25W, Ejection Pin และ Quick Start Guide

Photos from Verve - Public Relations Consultancy's post 17/10/2023

Samsung จับมือศิลปินระดับโลก 0010x0010
เปิดนิทรรศการสุดล้ำ "Algorithmic Organisms" ที่ MOCA BANGKOKในวันที่โลกถูกขับเคลื่อนด้วยดิจิทัลมากขึ้น นี่จึงเป็นปรากฏการณ์ครั้งสำคัญกับนิทรรศการสุดล้ำ "Algorithmic Organisms" นิทรรศการจากศิลปินดิจิทัลอาร์ตชาวดัตช์ระดับแนวหน้าของโลก 0010x0010 ที่สร้างผลงานอันเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังและจิตวิญญาณผ่านงาน Visual Art หรือทัศนศิลป์ ร่วมกับงาน Audio Art หรือโสตศิลป์ ที่จะทำให้ผู้ชมได้สัมผัสกับผลงานศิลปะสุดล้ำแนวอาวองต์-การ์ด (Avant-Garde) ด้วยความร่วมมือกับซัมซุง ผู้นำด้านเทคโนโลยี และพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัย (MOCA BANGKOK) ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ซัมซุงก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของวงการศิลปะที่เกิดขึ้นในประเทศไทยจากการนำสุดยอดนวัตกรรมจอภาพและเสียงมาร่วมจัดแสดงนิทรรศการ "Algorithmic Organisms" จัดแสดงอยู่ท่ามกลางฉากหลังที่ร่วมสมัยของ MOCA BANGKOK ให้ผู้ชมได้ดื่มด่ำไปในดินแดนของเทคโนโลยีและงานศิลปะที่มาบรรจบกันได้อย่างลงตัว นิทรรศการจะพาคุณเดินทางผ่านแพทเทิร์นอัลกอริทึมที่จะสะท้อนวิถีชีวิต การออกแบบภายใน นิยามแห่งความบันเทิงบทใหม่ที่โชกโชนดั่งไฟในโลกแฟนตาซี ผสานเข้ากับนวัตกรรมจอภาพและเสียงสุดล้ำของซัมซุง ที่จะนำไปสู่ประสบการณ์ของมวลมนุษยชาติที่จะต่างจากเดิมอย่างสิ้นเชิง และแสดงถึงความพร้อมของนวัตกรรมของซัมซุงในการเดินทางเพื่อขยับขยายสู่นิทรรศการระดับโลกต่อไป

ผลงานของ 0010x0010 ในครั้งนี้ถือเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของการผสมผสานกันของรหัสที่ซับซ้อนและภาพได้อย่างน่าหลงใหล ผ่านการสัมผัสโดยโสตประสาท ท่ามกลางพื้นที่ชั้น 1 ของ MOCA BANGKOK ผู้ชมจะได้เปิดประสบการณ์ที่ไม่ใช่แค่เพียงตามองเท่านั้น แต่ยังได้ชื่นชมงานศิลปะจากเรื่องเล่าของศิลปินผ่านอัลกอริทึมที่สามารถโต้ตอบได้โดยตรง

นิทรรศการจะถูกจัดแสดงผ่าน 3 เรื่องราวหลัก ๆ ด้วยกัน ได้แก่:
o Symbiosis in Spaces: ดื่มด่ำไปกับพื้นที่ทางกายภาพและการสร้างสรรค์ในรูปแบบดิจิทัลที่เข้ากันได้อย่างกลมกลืน
o Synthetic Senses: เดินทางเข้าสู่อาณาจักรแห่งเทคโนโลยีผ่านประสาทสัมผัส เพื่อเปิดรับประสบการณ์ใหม่ ที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน
o Syntax Error: ทำความเข้าใจถึงความบกพร่อง ไม่สมบูรณ์แบบ และความเปราะบางของโลกดิจิทัล

คุณณลดา เตชะณรงค์ Director of Xumiiro เผยว่า “เราขอเชิญชวนทุกคนเข้าร่วมชมงานนิทรรศการแห่งการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับงานศิลปะครั้งใหม่ ร่วมกันเฉลิมฉลองความงาม ความท้าทาย และโลกที่เปลี่ยนแปลงจากการจุดประกายของอัลกอริทึม”

คุณเจนนิเฟอร์ ซอง ประธานบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด เสริมว่า “งานนี้จัดขึ้นเพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำในตลาดทีวีอันดับ 1 ของโลกเป็นเวลา 17 ปีติดต่อกัน และอันดับ 1 ในตลาดจอภาพเป็นเวลา 14 ปี ของซัมซุง โดยได้รับความร่วมมือจากศิลปิน 0010x0010 ศิลปินที่ช่วยสร้างสรรค์ผลงานชิ้นเอกที่แตกต่างจากงานดิจิทัลอาร์ตอื่นๆ โดยมีนวัตกรรมภาพและเสียงจากซัมซุงคอยมอบประสบการณ์ที่ดื่มด่ำ ไม่ซ้ำใครแบบที่ผู้ชมไม่สามารถหาได้จากแบรนด์อื่น”ซัมซุงได้นำสุดยอดเทคโนโลยีแห่งนวัตกรรมที่เป็นอนาคตของผืนผ้าใบที่จะผสมผสานไปกับไลฟ์สไตล์ที่ทันสมัยและหรูหราได้อย่างลงตัว ไฮไลท์ของงานอย่าง “The Wall” สุดยอดนวัตกรรม Micro LED เทคโนโลยีแห่งอนาคตที่ไม่เพียงถ่ายทอดประสบการณ์ภาพได้สมจริงอย่างมีชีวิตชีวา แต่ยังมีความยืดหยุ่นด้านขนาดที่หลากหลาย นำมาให้ผู้ชมได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ในงานด้วยขนาด 146 นิ้ว พร้อมการันตีด้วย รางวัลจอแสดงผลแห่งปีมากมายจากหลายอุตสาหกรรมการแสดงผลภาพ นอกจากนี้ในงาน ยังมีผลิตภัณฑ์ด้านจอภาพอื่น ๆ ให้ผู้ชมได้อิ่มเอม อาทิ LFD Display จอแสดงผลที่มีความหลากหลายในลักษณะการใช้งาน โดดเด่นจากการออกแบบการจัดวางเองได้อย่างอิสระและลงตัว The Frame ที่จะนำแกลเลอรีระดับโลกมาสู่ผู้ชมด้วยเทคโนโลยี Quantum Dot สามารถนำเสนอระดับสีได้อย่าง 100% ทำให้ได้ภาพสมจริงตามความตั้งใจของศิลปินที่หนักแน่น และจอภาพที่มอบความสมบูรณ์แบบที่อยู่เหนือทุกสิ่ง Neo QLED 8K วิวัฒนาการที่ทรงพลังมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่เผยให้เห็นทุกรายละเอียดที่ซ่อนอยู่ ทลายกำแพงขอบเขตของศิลปะทั้งภาพและเสียงและมอบประสบการณ์การรับชมเหนือจินตนาการให้กับผู้ชมที่ถือเป็นการปฏิวัติวงการศิลปะคุณคณชัย เบญจรงคกุล ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย (MOCA BANGKOK) กล่าวว่า “MOCA BANGKOK มีเป้าหมายในการเปิดโอกาสให้คนไทยได้สัมผัสประสบการณ์ทางศิลปะที่หลากหลาย ทั้งศิลปินไทยและศิลปินต่างชาติ และนี่คือครั้งแรกที่ MOCA BANGKOK จะได้ร่วมมือกับ Samsung ผู้นำด้านเทคโนโลยี และ Xumiiro แกลเลอรีจาก LA ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อส่งเสริมวงการศิลปะให้พัฒนาไปอีกขั้นแบบไร้ขีดจำกัด โดยไม่ยึดติดกับศิลปะแบบเดิม ๆ และผู้ชมจะได้รับอรรถรสการเสพงานศิลปะที่สมบูรณ์แบบ ด้วยนวัตกรรมคุณภาพสูงที่เหมาะกับการถ่ายทอดงานศิลปะแบบ Visual-Audio เต็มขั้น และจินตนาการจากศิลปินระดับโลกอย่าง 0010x0010 ผู้คว่ำหวอดในวงการดิจิทัลอาร์ต เชื่อว่างานนี้จะสามารถดึงดูดคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาชื่นชมนิทรรศการที่จัดขึ้นในประเทศไทยมากขึ้น”ประตูสู่ประสบการณ์ใหม่กำลังเปิดต้อนรับทุกคนที่ MOCA BANGKOK ขอเชิญทุกคนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของยุคฟื้นฟูศิลปวิทยายุคใหม่ด้วยศิลปะดิจิทัลไปด้วยกัน เข้าชมฟรีได้แล้วตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป หมายเหตุ: พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัย (MOCA BANGKOK) เปิดให้เข้าชมทุกวันอังคาร - วันอาทิตย์ เวลา 10.00 - 18.00 น. ปิดทำการทุกวันจันทร์

สามารถติดตามข่าวสารนิทรรศการ "Algorithmic Organisms" เพิ่มเติมได้ทาง
XUMIIRO Gallery: https://www.instagram.com/xumiirogallery/
0010x0010: https://www.instagram.com/0010x0010/?hl=en
Samsung Thailand: https://www.instagram.com/samsungthailand/?hl=en
MOCA BANGKOK: https://www.instagram.com/mocabangkok/

Photos from Verve - Public Relations Consultancy's post 17/10/2023

Galaxy Tab S9 FE และ Tab S9 FE+ ยกระดับการใช้งานให้ถึงขีดสุด
มาพร้อมกับปากกา S Pen ที่เป็นได้มากกว่าเดิมและไอเดียการใช้งานสุดล้ำ

Galaxy Tab S9 FE และ Tab S9 FE+ มาพร้อมกับ S Pen ที่เป็นได้มากกว่าปากกา พร้อมฟังก์ชันจัดเต็มใน Galaxy แท็บเล็ตที่มายกระดับการใช้งานไปอีกขั้น ให้การสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆ เกิดขึ้นได้ทุกที่ไม่มีสะดุดไปกับปากกา S Pen คู่ใจ ที่คราวนี้ไม่ได้มาเล่นๆ แต่มาเป็นทั้งตัวช่วยในด้านการศึกษา ความบันเทิง และการทำงาน ให้เหนือระดับและไปถึงขีดสุดของประสิทธิภาพการใช้งาน

S Pen แปลภาษาได้ง่ายๆ แค่ปลายปากกา
Galaxy Tab S9 FE และ Galaxy Tab S9 FE+ มาเพื่อมอบความสะดวกสบาย และเป็นตัวช่วยในการเรียน การศึกษา และความบันเทิง โดย S Pen มาพร้อมฟีเจอร์ที่น่าสนใจกับการแปลภาษาแบบ Real time ที่สามารถใช้ปากกาชี้ไปที่คำศัพท์บนหน้าจอเพื่อแปลภาษาได้เลยทันที โดยสามารถแปลได้ทั้งเป็นคำๆ หรือจะแปลเป็นประโยคทั้งย่อหน้าได้เลย ระหว่างนั้นก็สามารถจดหรือไฮไลท์ไปได้ด้วย และยังเลือกแปลได้หลายภาษามากๆ ช่วยให้การเรียนหรือการทำงานสนุกและเข้าใจได้ง่ายมากขึ้น

S Pen เอาใจสายจด ให้ฟรี GoodNotes ใช้งานตลอด 1 ปี
เอาใจสายจด Galaxy Tab S9 FE และ Galaxy Tab S9 FE+ ให้เลยอย่างคุ้มกับการใช้งานแอป GoodNotes ฟรี 1 ปี เพราะ S Pen เค้าเขียนลื่นมาก ไม่ว่าจะจดเลคเชอร์การเรียนการสอน วาดรูป หรือจดไอเดียสร้างสรรค์ได้อีกด้วย ทั้งสามารถเปลี่ยนลายมือตัวเองให้เป็น Text ได้อย่างง่ายดาย เช่น กำลังวาดรูป หรือจดโน้ตอยู่แล้วอยาก Switch ไป Browser เพื่อหาข้อมูล สามารถใช้ S Pen ในการเขียนได้เลย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทำให้ใช้งานได้ง่ายมากยิ่งขึ้น จะจดทั้งทีก็ต้องให้ทันทุกสถานการณ์ เพียงคลิกปุ่มข้างปากกา โดยเคาะ 2 ที สามารถ จดโน้ตได้เลยโดยไม่ต้อง Unlock เครื่องหรือเข้าแอปจดให้วุ่นวาย รีบแค่ไหนก็จดทันทุกท่วงที

S Pen ปากกาคู่ใจสายคอนเทนต์
ทั้งตัวแท็บเล็ตและ S Pen มาพร้อม IP68 และวัสดุทนทาน ไม่ว่าจะใช้งานกลางแจ้ง หรือพกไปสถานที่ท่องเที่ยว เจอน้ำเจอฝน ก็หมดห่วง เพราะทั้งทนน้ำ กันฝุ่น เอาใจสายลุยสุดๆ แถมปากกา S Pen ยังเป็นตัวช่วยเรื่องการทำคอนเทนต์ ไม่ว่าจะเป็นการตัดต่อวิดีโอ Vlog หรือคลิปสั้นๆ ก็สามารถทำได้ง่ายดาย จะใส่ Text หรือ Sticker น่ารักๆ ก็มี S Pen ช่วยในการตกแต่งได้แบบชิคๆ

พร้อมเดินทางและสร้างสรรค์จินตนาการให้สุดกว่าที่เคย
Tab S9 FE และ Tab S9 FE+ ที่มาพร้อมแอปพลิเคชัน ทั้ง Goodnotes ใช้ฟรีตลอด 1 ปี, YouTube Premium ฟรี 4 เดือน, Clip Studio Paint วาดรูป ฟรี 6 เดือน, Adobe Lightroom และ Adobe Express – ฟรี 2 เดือน และ ArcSite ใช้ฟรี 1 เดือนแรก และลด 30% เมื่อซื้อ Subscription ครั้งถัดไป (สิทธิพิเศษสำหรับผู้ใช้งานใหม่และต้องดาวน์โหลดผ่าน Galaxy Store) และ LumaFushion แอปพลิเคชันตัดต่อ ลด 50% เมื่อซื้อครั้งแรก* สิทธิพิเศษถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2567 เท่านั้น

เป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ที่เว็บไซต์ samsung.com และ Samsung Official Store บน Shopee และ Lazada หรือหน้าร้านที่ Samsung Experience Store และร้านค้าที่ร่วมรายการ สำหรับ Galaxy Tab S9 FE+ มีด้วยกันสองสี สี Gray และ สี Mint สำหรับ Galaxy Tab S9 FE มีทั้งหมดสามสี Gray , สี Lavender และสี Mint โดยราคาที่วางจำหน่ายมีดังนี้ Galaxy Tab S9 FE Wi-Fi (6/128GB): 16,990 บาท, Galaxy Tab S9 FE 5G (6/128GB): 19,990 บาท, Galaxy Tab S9 FE+ Wi-Fi (8/128GB): 23,900 บาท และ Galaxy Tab S9 FE+ 5G (8/128GB): 27,900 บาท

Photos from Verve - Public Relations Consultancy's post 17/10/2023

คอลแลปยิ่งใหญ่ PUBG MOBILE x KFC
แจกสกิน KFC และไอเทมในเกมเพียบ เมื่อซื้อชุด The Box

PUBG MOBILE รวมทีมกับ KFC จัดแคมเปญพิเศษให้ผู้เล่นสามารถลิ้มรสชาติแห่งชัยชนะไปพร้อมกับการเป็นเจ้าของสกินและไอเทมในเกมสุดเอ็กซ์คลูซีฟจาก KFC เพียงซื้อเมนู The Box ชุดใดก็ได้ เพื่อรับสิทธิ์เลือกรับรางวัลระหว่าง สกินเสื้อ KFC, สกินร่มชูชีพ KFC, สเปรย์ KFC, กรอบโปรไฟล์ KFC นอกจากนั้นยังมีไอเทมพิเศษ อย่าง สกินผู้พัน KFC และสกินคอสตูม KFC สุดเท่ ที่จะจำกัดให้เลือกภายในช่วงเวลา 20.00 น. ของทุกวัน (มาก่อนมีสิทธิ์ก่อน) โดยโปรโมชั่นจากความร่วมมือสุดพิเศษนี้จะมีขึ้นตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2566 - 8 พฤศจิกายน 2566 หรือจนกว่าสินค้าหมดเมื่อซื้อชุด The Box ชุดใดก็ได้ 1 ชุด ผู้เล่นจะได้รับการ์ด 1 ใบที่มีรหัสลับสำหรับใช้ในการแลกของรางวัล โดยผู้เล่นต้องทำการสแกนคิวอาร์โค้ดบนการ์ดเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ความร่วมมือพิเศษ www.kfcxpubg.com และกรอกรหัสแลกของรางวัลที่ปรากฏบนการ์ดพร้อมด้วยข้อมูลอีเมล หลังจากกดปุ่นยืนยันเรียบร้อย ระบบจะนำทางไปสู่หน้าเลือกไอเทม ผู้เล่นสามารถเลือกรับไอเทมที่ต้องการและกดปุ่มแลกรับ จากนั้นโค้ดแลกรับไอเทม PUBG MOBILE จะถูกส่งไปยังอีเมลที่กรอกไว้ โดยผู้เล่นสามารถกดคัดลอกโค้ดและนำไป Redeem ไอเทมนั้นๆ ต่อได้ที่ PUBG MOBILE REDEEM
https://www.pubgmobile.com/act/webkfclinkageexchange/index_pc.html


ชุด The Box ที่ร่วมรายการประกอบด้วย
• ชุดเดอะบอกซ์ ซิกเนเจอร์
ในชุดประกอบด้วย ไก่ทอด 2 ชิ้น ไก่วิงซ์แซ่บ 2 ชิ้น ทาร์ตไข่ 1 ชิ้น เฟรนช์ฟราย (ปกติ) 1 ที่ และเป๊ปซี่ 1 ที่
• ชุดเดอะบอกซ์ ออลสตาร์
ในชุดประกอบด้วย ซิงเกอร์เบอร์เกอร์ 1 ชิ้น ไก่ทอด 1 ชิ้น ไก่วิงซ์แซ่บ 2 ชิ้น เฟรนช์ฟราย (ปกติ) 1 ที่ และเป๊ปซี่ 1 ที่
• ชุดเดอะบอกซ์ ออลไรซ์ (ข้าวไก่แซ่บโบว์ล หรือ ข้าวไก่กรอบแกงเขียวหวาน)
ในชุดประกอบด้วย ข้าวไก่แซ่บโบว์ล หรือ ข้าวไก่กรอบแกงเขียวหวาน 1 ถ้วย ไก่ทอด 1 ชิ้น นักเก็ตส์ 2 ชิ้น
เฟรนช์ฟราย (ปกติ) 1 ที่ และเป๊ปซี่ 1 ที่
• ชุดเดอะบอกซ์ ไก่เทนเดอร์ สูตรผู้พัน
ในชุดประกอบด้วย ไก่เทนเดอร์ สูตรผู้พัน 2 ชิ้น ไก่ทอด 1 ชิ้น ไก่วิงซ์แซ่บ 2 ชิ้น เฟรนช์ฟราย (ปกติ) 1 ที่ และเป๊ปซี่ 1 ที่

ความร่วมมือในเกมระหว่าง PUBG MOBILE x KFC จะเริ่มขึ้นในวันที่ 5 ตุลาคม จนถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน ดาวน์โหลดเกมได้แล้ว ฟรีวันนี้ที่ App Store และ Google Play Store อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ทางการของ PUBG MOBILE

Photos from Verve - Public Relations Consultancy's post 17/10/2023

เวสป้าเอาใจสายแฟชั่นมาพร้อมกับการเปิดตัว พรีเมียมสกู๊ตเตอร์สีใหม่ YELLOW SOLE ภายใต้คอนเซ็ปต์ Live Freely พร้อมให้เวสปิสตี้สนุกไปกับจังหวะแบบเวสป้า

เวสป้า พาคุณไปพบกับสีสันความสดใส ที่จะทำให้ทุกการขับขี่บนเส้นทางไม่น่าเบื่ออีกต่อไปกับพรีเมียมสกู๊ตเตอร์ที่มีดีไซน์คัลเลอร์ฟูล สะท้อนภาพคอนเซ็ปต์ Live Freely ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากการผสมผสานระหว่างความคัลเลอร์ฟูล แต่ยังคงด้วยความคลาสสิกที่พร้อมจะมาเป็นกระแสยอดนิยม อย่างผู้นำด้านสายอาร์ท ผู้สร้างแรงบันดาลใจให้ใครหลายคนรักใน
ความอิสระกับ VESPA PRIMAVERA S 150 i-Get ABS TOURING II ถ่ายทอดสไตล์ผ่าน ‘เวสปิสตี้’ (Vespisti) อย่าง ปาล์มมี่ นักร้องที่ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุคกี่สมัย ก็ยังคงความเป็นที่รักของเหล่าผู้ที่หลงใหลในเสียงเพลง อันมีเอกลักษณ์ในแบบของตัวเอง ตรงตามแบบฉบับของ เวสป้า

VESPA PRIMAVERA S TOURING II ชวนให้ทุกคนมาร่วมสนุกไปกับ พรีมาเวร่าสีใหม่ล่าสุด มาพร้อมกับสีสันที่ตอบโจทย์ความชื่นชอบในทุกไลฟ์สไตล์ เอาใจสายติสต์ และยังคงความโดดเด่นเฉพาะตัวตามแบบฉบับพรีเมียมสกู๊ตเตอร์อย่าง เวสป้า ด้วยดีไซน์คงความเป็นมินิมอลในรูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิม กับสีเหลือง (YELLOW SOLE) เป็นภาษาอิตาลี ที่แปลว่าดวงอาทิตย์ มาพร้อมกับความสดใส ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากแสงของดวงอาทิตย์ และแสงแดดในยามเช้าจากฤดูใบไม้ผลิต้นกำเนิดความคลาสสิก และอิสระของการเคลื่อนที่จากเวสป้า ที่จะมาการันตีได้ว่ามีความเท่ไม่ซ้ำใคร และน่าหลงใหลไปกว่าเดิม ทั้งยังคงเอกลักษณ์ของเวสป้า ผสานกับรูปลักษณ์ที่หรูหรา และปราดเปรียวตามแบบฉบับพรีมาเวร่า

ด้วยการตกแต่งกรอบไฟหน้า - หลัง บังลม และ บังโคลนหน้า ด้วยสีดำด้าน ที่ให้ความเท่ผสมผสานกับความคัลเลอร์ฟูลที่ให้ความรู้สึกถึงทัวริ่ง พร้อมทั้งดีไซน์ด้วยลวดลายกราฟฟิกบริเวณตัวถังด้วยสีส้ม ม่วง และฟ้า ปิดท้ายด้วยการตกแต่งด้วยสีส้มบริเวณเนคไท และล้อแม็กสีดำ ที่จะมาเพิ่มการขับขี่ให้ดูสนุก และน่าจดจำ ไม่ว่าใครเห็นก็ต้องเหลียวมอง

VESPA PRIMAVERA S TOURING II ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์อย่างไร้ข้อจำกัด ไม่ว่าคุณจะอยู่ในพื้นที่ไหนทั้งในเมือง หรือนอกเมืองก็สามารถเป็นเจ้าของได้ เวสป้า พร้อมมอบความนุ่มนวลด้วยเครื่องยนต์ i-Get สูบเดี่ยว 4 จังหวะ 3 วาล์ว ปริมาณความจุ 154.8 ซีซี. เกียร์อัตโนมัติ CVT สตาร์ทเครื่องด้วยระบบไฟฟ้า

มาพร้อมระบบช่วงล่างโช้คอัพหน้าแบบแขนเดี่ยวทำงานสองทิศทาง และโช้คอัพหลังเดี่ยวปรับการรองรับน้ำหนักได้มากถึง 4 ระดับ ล้อแม็กด้านหน้า 12 นิ้ว ยาง Tubeless ขนาด 110/70 ล้อแม็กหลังขนาด 12 นิ้ว ยาง Tubeless ขนาด 120/70 ระบบเบรกหน้าดิสก์-หลังดรัม พร้อมเรือนไมล์แบบอนาล็อก จอแสดงผลที่สามารถแสดงระดับน้ำมันเชื้อเพลิง หน้าจอความเร็ว ระยะทาง นาฬิกา และยังสามารถระบายความร้อนด้วยพัดลมระบายอากาศแบบหมุนวน จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยระบบหัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์

VESPA PRIMAVERA S 150 i-Get ABS TOURING II - YELLOW SOLE พร้อมให้คุณเป็นเจ้าของในราคาเพียง 139,900 บาท* ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับ Welcome Kit และสำหรับท่านที่ซื้อรุ่น VESPA SPRINT และ PRIMAVERA 150cc พร้อมรับโปรติดปีกพิเศษ 10.10 Vespa Surprise Promotion! รับ Voucher มูลค่า 5,000 บาท* และรับฟรี Vespa Happy Rainy (เสื้อกันฝน) พร้อมฟรี! จดทะเบียนและ พ.ร.บ. ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2023

โดยสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของเวสป้าทุกโมเมนต์ตลอดทั้งปี ได้ที่ LINE OA และ www.vespa.co.th# # # # #

Photos from Verve - Public Relations Consultancy's post 17/10/2023

SC Asset ฉลองก้าวสู่ทศวรรษที่ 3 เตรียมจัดงานใหญ่แห่งปี “20 Years of Good Mornings” มอบประสบการณ์ทดลองเป็นลูกค้า SC ด้วย “SC Event Morning Coin” พร้อมเปิดจอง COBE เกษตร-ศรีปทุม ครั้งแรก 19-23 ต.ค.นี้ ณ ลานพาร์ค พารากอน


SC Asset ฉลองก้าวสู่ทศวรรษที่ 3 บนความสำเร็จอย่างต่อเนื่องตลอด 20 ปี มอบประสบการณ์ For Good Mornings ให้ลูกค้ามาตลอดทั้งปี เพื่อสร้างการเติบโตเคียงคู่ทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน ล่าสุดเตรียมจัดงานใหญ่แห่งปี “20 Years of Good Mornings” โดยมีไฮไลท์สำคัญที่จะมอบประสบการณ์ “SC Event Morning Coin” ซึ่งผู้ร่วมงานจะได้สัมผัสการเป็นลูกบ้าน SC Asset ด้วยการเก็บสะสม “คอยน์” ผ่านกิจกรรมต่างๆ พร้อมเตรียมเปิดตัวคอนโดโค้บบ์ (COBE) แห่งที่ 2 บนทำเลย่านเกษตร-ศรีปทุม ราคาเริ่มต้นที่ 2.79 ล้านบาทภายในงาน ณ ลานพาร์ค พารากอน ในวันที่ 19-23 ตุลาคม 2566

นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SC Asset กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลา 20 ปี SC Asset ประสบความสำเร็จและเติบโตขึ้นทุกปี ซึ่งปัจจัยความสำเร็จเกิดจากการเข้าใจทุกความต้องการของลูกค้า การร่วมมือกับพันธมิตรต่างๆในหลายอุตสาหกรรม และการดูแลพนักงานที่ช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้า เราคือ Living Solutions Provider ที่ใส่ใจเรียนรู้ความต้องการของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างทุกเช้าที่ดีให้ลูกค้าทุกคน เรามุ่งมั่นที่จะทำให้ลูกค้าทุกคนของเรา ใช้ชีวิตในที่พักอาศัยได้อย่างไร้กังวล สามารถใช้เวลาและพลังงานได้อย่างเต็มที่กับเรื่องสำคัญในชีวิต ปีนี้ SC Asset ฉลองการก้าวสู่ทศวรรษที่ 3 แห่งความสำเร็จ ด้วยวิสัยทัศน์การเติบโตแบบ ‘Thriving Together’ ส่งมอบ ‘คุณค่า’ ที่มากกว่ากำไร โดยหัวใจสำคัญคือ การสร้างคุณค่าเพื่อ ‘เติบโตร่วมกัน’ ไปกับสิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในธุรกิจของ SC แล้วคุณค่าจะกลับมาสร้างกำไรให้องค์กร เพื่อกำไรจะกลับไปสร้างคุณค่าให้ผู้คนรอบข้างต่อเนื่องอย่างยั่งยืน”

นางสาวโฉมชฎา กุลดิลก หัวหน้าสายงานกลยุทธ์แบรนด์ และสื่อสารองค์กร บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SC Asset กล่าวว่า “ที่ SC เรามีการอบรมพนักงานด้วยระบบ ‘ซันฟลาวเวอร์ มายด์เซ็ต’ (Sunflower Mindset) เป็นหลักสำคัญที่ทุกคนในองค์กรยึดถือและปฏิบัติเรื่อยมา โดยพวกเราเปรียบตัวเองเป็น ‘ดอกทานตะวัน’ และมีลูกค้าเป็น ‘แสงอาทิตย์’ ที่เหล่าทานตะวันจะคอยหันตามและพร้อมเบ่งบานดูแลลูกค้ามาตลอด 20 ปี พร้อมนำเสนอบริการ และสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าอยู่เสมอ และในโอกาสพิเศษนี้ เราจึงอยากบอกเล่าให้ทุกคนได้รู้จัก SC Asset ได้ดียิ่งขึ้น จึงเป็นที่มาของการจัดงาน ’20 Years of Good Mornings’ ที่เราจะชวนทุกคนมาเดินเล่นทำความรู้จักแบรนด์ SC ตลอด 20 ปีที่ผ่านมา ด้วยคอนเซ็ปต์การเดินทางจาก ‘อดีต’ สู่ ‘ปัจจุบัน’ และ ‘อนาคต’ โดยภายในงานมีกิจกรรมไฮไลท์ต่างๆมากมาย เช่น ได้ทดลองดิจิทัลวอลเล็ต “SC Event Morning Coin” ที่ผู้ร่วมงานจะได้ทดลองเป็นลูกบ้าน SC Asset ด้วยการเก็บสะสม “SC Event Morning Coin” ผ่านการร่วมกิจกรรมต่างๆในงาน ที่สามารถนําไปแลกรับ SC Design Items จำนวนจำกัดเฉพาะงานนี้เท่านั้น”สำหรับโซนต่างๆ ภายในงาน ประกอบด้วย โซน Five Senses Exhibition พบกับเส้นทางตลอด 20 ปีของ SC Asset ผ่าน รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส เริ่มจาก Dawn ดอกทานตะวันขนาดใหญ่ 6 เมตร ที่สามารถโต้ตอบกับผู้ที่มาร่วมงานได้แบบเรียลไทม์ โซนนิทรรศการ Light & Sound บอกเล่าเรื่องราวการเดินทางกว่า 20 ปี ของ SC Asset ที่มาจากความต้องการของลูกค้า คือ จุดเริ่มต้นที่ SC Asset จะสร้างทุกเช้าที่ดีให้ลูกค้าทุกคน โซน Behind a Good Morning เบื้องหลังการเติบโตของทานตะวัน การได้รับข้อเสนอแนะที่ดีนำมาปรับปรุง คือ จุดเริ่มต้นของการเพาะพันธุ์ทานตะวัน โซน Sunflower Service ที่สะท้อนถึงผลผลิตที่งอกงาม การเติบโตของสวนทานตะวันที่งดงาม เพราะเรามีแหล่งเพาะปลูกที่ดี ทั้งพนักงานทุกคน (People) การบริการ (Service) และงานบริการหลังการขาย (After-Sale Service) นอกจากนี้ ยังมีโซนอาณาจักรของดี โซนการขายที่รวมข้อเสนอสุดพิเศษของโครงการต่างๆ บ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม คอนโดมิเนียม และ First Preview คอนโดใหม่ ‘โค้บบ์’ (COBE) แห่งที่ 2 บนทำเลย่านเกษตร-ศรีปทุม ราคาเริ่มต้นที่ 2.79 ล้านบาท พร้อมรับโปรโมชันสุดพิเศษเมื่อจองภายในงาน โดยผู้ที่สนใจสามารถชมห้องตัวอย่างครั้งแรกได้ในงานนี้

อีกทั้ง เตรียมพบกับกิจกรรม และแขกรับเชิญพิเศษมากมาย อาทิ PP Krit นักแสดง นักร้องหนุ่มสุดฮอต และ มินิคอนเสิร์ตสุดเซอร์ไพรส์จาก หนุ่ม ๆ 789 DEBUT GROUP หน้าใหม่ มาแรง วงการ T-POP และ เวทีทอล์กโชว์ (Worry-Free Talks) กับหัวข้อที่น่าสนใจหลากหลาย อาทิ ออมเงินยังไงให้ได้อสังหาฯ กับโค้ชหนุ่ม จักรพงศ์ The Money Coach, 20 ปี 20คำถาม กับ เคน นครินทร์ และ ฟาโรส, เรื่องวุ่นๆ ของคนอยากกรีน กับ ดีเจนุ้ย , มูเตroom ฮวงจุ้ยบ้าน กับ ซินแสเป็นหนึ่ง วงษ์ภูดร และรู้เรื่องบ้านกับฅนค้นบ้าน Influencer สายบ้าน ร่วมกับทีม SC ที่จะมาสร้างความสนุกสนาน รวมทั้ง มอบความรู้ตลอดงานแบบเต็มอิ่มทุกวัน

งาน “20 Years of Good Mornings” จะจัดขึ้นตลอด 5 วัน ณ ลานพาร์ค พารากอน ในวันที่ 19-23 ตุลาคม 2566 ผู้สนใจเข้าร่วมงานสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.scasset.com หรือติดต่อที่เบอร์โทร 1749

#/20ปีSCAsset

17/10/2023

ยอดลงทะเบียนความสนใจเร็วแรงทะลุกาแล็คซี่! เต็มภายใน 3 ชั่วโมงเท่านั้นกับ Galaxy S23 FE สมาร์ทโฟนแฟลกชิปราคาสบายกระเป๋า
วางจำหน่ายอย่างเป็นทางการ 20 ต.ค. นี้ พร้อมโปรเปิดตัวแบบพี๊คคคๆ!ซัมซุงเปิดเผยยอดลงทะเบียนความสนใจของ Galaxy S23 FE อย่างพี๊คคค! กับยอดลงทะเบียนความสนใจเต็มภายใน 3 ชั่วโมงเท่านั้น สำหรับสมาร์ทโฟนแฟลกชิปน้องใหม่ในราคาสบายกระเป๋าเพื่อให้ทุกคนได้สัมผัสกับประสบการณ์ Galaxy S Series จากซัมซุงทั้งสเปคกล้องระดับแฟลกชิปที่ช่วยเก็บทุกโมเมนต์น่าประทับใจ มาพร้อมกับกล้องหลักความละเอียดสูง 50 ล้านพิกเซล ซูมแบบออพติคัล 3 เท่า และซูมแบบดิจิตอลสูงสุด 30 เท่า พิเศษมากกว่านั้น Galaxy S23 FE ยังมาพร้อมดีไซน์อันโดดเด่นกับหน้าจอไหลลื่น 120Hz ขนาดใหญ่ 6.4 นิ้ว และระบบระบายความร้อน V***r Chamber ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นกว่า 1.5 เท่าเมื่อเทียบกับรุ่น Galaxy S23+ทั้งนี้เพื่อยกระดับทุกประสบการณ์ใช้งานสมาร์ทโฟนที่ผ่านมาอย่างแน่นอนได้ทั้งสเปคที่แรงและราคาที่คุ้มค่า

Galaxy S23 FE ยังสร้างความพี๊คคคต่อ! กับการวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการในวันที่ 20 ตุลาคมนี้ พร้อมรับโปรโมชั่นและสิทธิพิเศษถึง 3 ต่อด้วยกัน

ต่อที่ 1 เพิ่มความจุเป็น 2 เท่า จากความจุ 128GB เป็น 256GB มูลค่า 3,000.-
ต่อที่ 2 ส่วนลดสูงสุด 30% เมื่อซื้อ Galaxy Watch6 I Buds FE ในคำสั่งซื้อเดียวกัน
ต่อที่ 3 สำหรับลูกค้าที่มีโค้ดสิทธิพิเศษจากการลงทะเบียน รับเพิ่ม Samsung Care+ ประกันจอแตก และอุบัติเหตุ 1 ปี มูลค่า 4,590.- ฟรี
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

เตรียมเป็นเจ้าของ Galaxy S23 FE พร้อมโปรโมชั่นสุดพี๊คคค! นี้กันได้แล้วที่ samsung.com, Samsung Experience Store และร้านค้าที่ร่วมรายการ ตั้งแต่วันที่ 20 ต.ค. – 5 พ.ย. 66 เท่านั้น!!! พี๊คคคกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว
คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://smsng.store/galaxy-S23-FE

17/10/2023

ซัมซุง เปิดตัว “ก้อง ห้วยไร่” พรีเซนเตอร์คนล่าสุดของ Galaxy A05 / A05s รุ่นใหม่ เครื่องแรงเว่อร์ แรงเรียกพี่ งานนี้ “ก้อง ห้วยแรงงงงง” คอนเฟิร์ม !หลังจากที่ซัมซุงได้ทำการเปิดตัว Samsung Galaxy A05 / A05s ใหม่ เมื่อช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา ล่าสุดได้มีการเปิดตัวพรีเซนเตอร์ที่มาแรงงงงง ให้กับ Galaxy A05 / A05s “ก้อง ห้วยไร่” นักร้องลูกทุ่งชื่อดัง เจ้าของเพลงฮิตมากมาย งานนี้ รับประกันความแรงงงงงง

ก้อง ห้วยไร่ กับ Samsung Galaxy A05 / A05s
นับเป็นการร่วมงานกันอีกครั้งระหว่างซัมซุง และนักร้องหนุ่มชื่อดัง ก้อง ห้วยไร่ ที่กลับมาคราวนี้พร้อมกับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่อย่าง Galaxy A05 / A05s อัดแน่นไปกับความแรงงงง เต็มสปีด แบบไม่มีกั๊ก และใช้งานได้อย่างสนุกสนาน เฟี้ยวฟ้าว พร้อมลุยไปกับทุกสถานการณ์แบบไม่มีสะดุด ที่มาพร้อมชิปเซ็ตใหม่ Qualcomm Snapdragon 680 (A05s) ผ่านภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่นี้ ก้องบอกเลย แรงเรียกพี่ คอนเฟิร์ม!

Galaxy A05 / A05s กับไลฟ์สไตล์แบบก้อง ห้วยไร่
ในฐานะพรีเซนเตอร์คนแรกของ Galaxy A05 / A05s ก้อง ห้วยไร่ ได้มีการแชร์ไลฟ์สไตล์ของตัวเอง ผ่านภาพยนตร์โฆษณาที่เผยให้เห็นว่า จะกิจกรรมไหน ๆ ไม่ว่าจะเป็นวันหยุดสบาย ๆ หรือเซลฟี่กับแฟนคลับในช่วงเวลาการทัวร์คอนเสิร์ต Galaxy A05 / A05s ก็ตอบโจทย์ แรง โดนใจชิปเซ็ตใหม่ เร็ว แรง สะใจ ก้อง ห้วยแรงงงงง คอนเฟิร์ม !
ถ้าถามว่าสมาร์ทโฟนเครื่องนี้แรงยังไง ก้องบอกเลยว่า คงหนีไม่พ้นความแรงของชิปเซ็ตใหม่จาก Qualcomm Snapdragon 680 (A05s) ที่มาพร้อม Ram 6GB ตัวเครื่องแรง จะเปิดแอปไหนก็ทันใจ เรียกว่าเปิดปุ้ป ติดปั๊ป ไม่มีค้าง เปิดกี่แอปก็แรงดีไม่มีตก เพลิดเพลินกับกิจกรรมได้ต่อเนื่องยาวนาน แถมหน้าจอใหญ่เต็มตาขนาด 6.7 นิ้ว สำหรับสายโซเชียล จะแชร์รูปภาพหรือจะแชทคุยกับเพื่อนก็ลื่นไหล ที่สำคัญ การกลับมาครั้งนี้ Galaxy A05 / A05s มาพร้อมแบตที่อึด ทน ทั้งยังรองรับการชาร์จที่เร็วขึ้นกว่าเดิม ด้วย 25W Adaptive Fast Charging พร้อมความจุที่มากขึ้น สามารถรองรับความจุได้สูงสุดถึง 1TB ด้วย MicroSD Card ไม่ว่าจะพกไปทัวร์คอนเสิร์ตจังหวัดไหน บอกเลยว่า เร็ว แรง สะใจ “ก้อง ห้วยแรง คอนเฟิร์ม!”

นอกจากเครื่องจะแรงแล้ว ราคาก็แรง แถมโปรดีสุด ๆ ไปเลย ในราคาสุดคุ้มเพียง 3,699 บาท สำหรับรุ่น Galaxy A05 (4/64) และราคา 4,299 รุ่น Galaxy A05 (4/128) สำหรับ Galaxy A05s (6/128) ราคา 5,499 บาท มีให้เลือก 2 สี ทั้งสีดำ และสีเงิน ผ่อนง่าย ใช้บัตรประชาชนใบเดียว เริ่มต้นเพียง 170 บาทต่อเดือน เท่านั้น! ช้าไม่ได้แล้ว

สำหรับใครที่ยังไม่ได้รับชมภาพยนตร์โฆษณา Galaxy A05 / A05s ใหม่ สามารถรับชมได้จากลิงก์ด้านล่างนี้ และสามารถเป็นเจ้าของ Galaxy A05 / A05s เครื่องเร็ว ชิปแรง ได้แล้ววันนี้! สามารถสั่งซื้อได้ผ่าน samsung.com, Samsung Experience Store และร้านค้าที่ร่วมรายการทั่วประเทศ

สามารถรับชมภาพยนตร์โฆษณาได้ที่: https://www.youtube.com/watch?v=nK44E21WbYg

Photos from Verve - Public Relations Consultancy's post 17/10/2023

เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ มืออาชีพตัวจริงคอนโดเลี้ยงสัตว์ได้ พัฒนาหลักสูตรใหม่ร่วมกับโรงพยาบาลสัตว์ ปลดล็อกสกิลดูแลสัตว์เลี้ยงชั้นยอด ‘Pet Family Expertise Program’

บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ระดับลักชูรีและคอนโดมิเนียมเลี้ยงสัตว์ได้ (Pet Family Residences) สร้างนิยามครั้งใหม่ของงานบริการ ย้ำภาพลักษณ์เหนือระดับที่ถ่ายทอดความตั้งใจและใส่ใจตั้งแต่ภายในองค์กร (Corporate Passion) สู่การปูพื้นฐานใหม่ ครั้งแรกของพนักงานทั้งองค์กรที่ต้องอัพสกิลใหม่ สู่การเป็นนักบริบาลสัตว์อย่างมืออาชีพ ผ่านการเสริมองค์ความรู้และสร้างความเข้าใจด้วยหลักสูตร ‘ทักษะดูแลสัตว์เลี้ยงชั้นยอด Pet Family Expertise Program’ ด้วยความร่วมมือของทีมสัตวแพทย์และผู้บริบาลสัตว์ที่มีความเชี่ยวชาญและมากประสบการณ์จากโรงพยาบาลคชาเว็ท ร่วมจัดทำหลักสูตรอบรมและปฏิบัติการดูแลสัตว์เลี้ยงเบื้องต้น เพื่อให้ลูกบ้านและสัตว์เลี้ยงได้รับการดูแลที่เหมาะสม ตอกย้ำภาพผู้นำ Pet Family Residences โครงการอสังหาที่สร้างสังคมแห่งความสุขแบบเท่าเทียมระหว่างคนและสัตว์เลี้ยงทุกโครงการ

จากความตั้งใจและเข้าใจ สู่การเป็นผู้นำตัวจริง
คุณเพชรลดา พูลวรลักษณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี เราได้วางมาตรฐานการสร้างสรรค์ที่อยู่อาศัยภายใต้มาตรฐาน Craft & Quality เพื่อการอยู่อาศัยและใช้ชีวิตในทุกวันอย่างยั่งยืน พร้อมเน้นย้ำด้วยความเข้าใจไลฟ์สไตล์เรื่อง Pet Humanization ตั้งแต่โครงการแรก โดยพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนเป็นผู้นำตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่สามารถเลี้ยงสัตว์ได้ทุกโครงการ ปัจจุบัน ความหลากหลายในการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงมีมากขึ้นหลายสายพันธุ์ และผู้เลี้ยงก็เปรียบสัตว์เลี้ยงเสมือนคนในครอบครัว บริษัทฯ จึงได้วางมาตรการครั้งใหม่ต่อยอดแนวคิด Petscape เพื่อพัฒนา Essential Skills และปลูกฝัง Service mind ผ่านหลักสูตร Pet Family Expertise Program ที่จะเป็นพื้นฐานในการดูแลสัตว์เลี้ยงแก่พนักงานและนิติบุคคลทุกโครงการ เพื่อเข้าดูแลและช่วยเหลือลูกบ้านและสัตว์เลี้ยงของลูกบ้านได้อย่างเข้าใจ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพสูงสุด”

ทั้งนี้ หลักสูตร ‘ทักษะดูแลสัตว์เลี้ยงชั้นยอด Pet Family Expertise Program’ ได้รับความร่วมมือจากทีมสัตวแพทย์และผู้บริบาลสัตว์ที่มีความเชี่ยวชาญและมากประสบการณ์จาก โรงพยาบาลคชาเว็ท ร่วมจัดทำหลักสูตรอบรมวิชาการ และปฏิบัติการดูแลสัตว์เลี้ยงเบื้องต้น โดยภาควิชาการมีทั้งสิ้น 10 หลักสูตร รวมระยะเวลาเรียน 50 ชั่วโมง ประกอบด้วย
1. การดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงเบื้องต้น เข้าใจธรรมชาติสัตว์เลี้ยง เพื่อประเมินการดูแลที่เหมาะสม
2. การตรวจร่างกายสัตว์เลี้ยงเบื้องต้น ประเมินลักษณะของสัตว์เลี้ยงทั้งภายในและภายนอก
3. โรคในสัตว์เลี้ยงที่สำคัญ เรียนรู้ทั้งโรคติดต่อและไม่ติดต่อที่สำคัญ รวมถึงสาเหตุและการป้องกัน
4. โรคติดต่อจากสัตว์เลี้ยงสู่คนที่สำคัญ รู้จักโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน เพื่อป้องกันและแนะนำได้อย่างถูกต้อง
5. หลักการป้องกันการติดเชื้อจากสัตว์เลี้ยง ทราบถึงหลักการป้องกันโรคล่วงหน้า และการฆ่าเชื้อด้วยน้ำยาที่เหมาะสม
6. การปฐมพยาบาลสัตว์ ประเมินระดับอาการสัตว์เลี้ยง จัดการภาวะฉุกเฉิน และประคองอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้น
7. พฤติกรรมสัตว์เลี้ยง เข้าใจการแสดงออกของสัตว์เลี้ยง ช่วยแนะนำแนวทางแก้ไขปัญหาพฤติกรรมสัตว์เลี้ยงที่เกิดขึ้น
8. Service Mind In Pet Business ปลูกฝัง Service Mind พร้อมหลักการ เพื่อสร้างคอมมูนิตี้ที่ดีในโครงการ
9. Communication Skill เข้าใจหลักการ Pet Humanization และสื่อสารได้อย่างถูกวิธี
10. Appointment Management เรียนรู้การบริหารจัดการนัดหมายลูกค้าและการดูแลให้บริการลูกค้าส่วนหน้า จัดสรรการทำงานให้เข้ากับบุคลากร เพื่อได้บุคลากรที่มีคุณภาพ

และเพื่อสร้างความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ในหลักสูตร Pet Family Expertise Program เมื่อผู้เข้าอบรมผ่านการเรียนหลักสูตรวิชาการ ต้องเข้าฝึกงานและสอบให้ผ่านมาตรฐานภายใต้ข้อกำหนดของโรงพยาบาลฯ เป็นเวลาร่วมกว่า 50 ชั่วโมง และเมื่อจบหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองจากโรงพยาบาลคชาเว็ท ที่เป็นอันดับ 1 ศูนย์บริการสุขภาพสัตว์เลี้ยง เพื่อเป็นตัวบ่งชี้ถึงศักยภาพและความพร้อมในการเป็นผู้บริบาลสัตว์เลี้ยงของเมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ โดยตั้งเป้าหมายภายในปีนี้ จะสามารถสร้างบุคลากรที่มีความรู้และพร้อมปฎิบัติหน้าที่ทั้งสิ้น 10 คน ตอกย้ำภาพผู้นำ Pet Family Residences โครงการอสังหาฯ ที่สร้างสังคมแห่งความสุขแบบเท่าเทียมระหว่างคนและสัตว์เลี้ยงทุกโครงการ

สพ.ญ.วัลลิยา กาญจนพงศ์กิจ สัตวแพทย์ โรงพยาบาลสัตว์คชาเว็ท กล่าวว่า “คนที่มีสัตว์เลี้ยงจะให้สัตว์เป็นเสมือนสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัว เพราะเขารู้สึกว่า สัตว์เลี้ยงคือส่วนหนึ่งของชีวิต คือไลฟ์สไตล์ของเขา ซึ่งในครั้งนี้นับว่าเป็นมิติใหม่ที่ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และผู้ดูแลโครงการและลูกบ้าน (นิติบุคคล) เข้ามาให้ความสนใจกับการดูแลสัตว์เลี้ยงภายในโครงการมากขึ้น และนับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี เพราะเมื่อเรามีผู้บริบาลสัตว์ที่สามารถเข้าใจและดูแลเบื้องต้นได้อย่างดีเราจะอุ่นใจว่าสภาพแวดล้อมมีความปลอดภัย หรือหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ก็ยังมีผู้บริบาลที่สามารถรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วและถูกวิธี ก่อนส่งสัตว์เลี้ยงมารับบริการดูแลรักษาจากโรงพยาบาลสัตว์ที่ทันสมัย มีทีมแพทย์และพยาบาลผู้ชำนาญด้านสัตว์เลี้ยงคอยดูแลและให้บริการอย่างครบวงจรก็นับเป็นเรื่องที่ดี ซึ่งโรงพยาบาลรู้สึกยินดีที่ได้ร่วมมือกับเมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ในการพัฒนา หลักสูตร Pet Family Expertise Program และหวังว่าพนักงานจะสามารถเข้าใจและนำความรู้รวมทั้งวิธีปฎิบัติมาร่วมดูแลสัตว์เลี้ยงของลูกบ้านได้อย่างเต็มที่”

คุณวรรณนิภา ติณรัตน์ กล่าวว่า “ด้วยความที่ตัวเองเป็นคนรักสัตว์อยู่แล้ว พอได้เข้ามาเรียนหลักสูตร Pet Family Expertise Program ทำให้มีมุมมองที่เข้าใจน้องสัตว์มากขึ้น โดยเฉพาะเนื้อหาเกี่ยวกับพฤติกรรมของสัตว์ ที่สอนเกี่ยวกับการแสดงออกของสัตว์เลี้ยง เพราะสัตว์เลี้ยงไม่สามารถพูดได้เหมือนกับคน การแสดงออกเป็นสิ่งเดียวที่สามารถบอกถึงสิ่งที่พวกเขาต้องการได้ เมื่อเราได้เห็นว่าการแสดงออกของน้องแสดงถึงความต้องการในเรื่องใด ทำให้เราสามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้ถูกจุด รวมถึงด้านของการฝึกงานและลงมือปฏิบัติจริงในการดูแลสัตว์เลี้ยง เรียกว่าได้ทั้งมุมมองความเข้าใจและทักษะติดตัวไปพร้อมๆ กัน”

ด้วยหลักสูตรที่มาเสริมความแข็งแกร่งให้กับพนักงาน ให้เกิดความเข้าใจถึงการดูแลและปฏิบัติต่อสัตว์เลี้ยงทั้งในยามปกติและยามฉุกเฉินให้กับลูกบ้านได้มากขึ้น และหลักสูตร ‘ทักษะดูแลสัตว์เลี้ยงชั้นยอด Pet Family Expertise Program’ ยังจะเข้ามาช่วยเสริมศักยภาพความพร้อมและการเป็นมืออาชีพด้านการบริการและบริบาลลูกบ้านของนิติบุคคลอย่างครบวงจร ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ช่วยเติมเต็มคุณภาพการใช้ชีวิตที่ยั่งยืนให้แก่ลูกบ้าน เพราะ “เรา” เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ไม่ได้เป็นแค่ Real Estate Developer แต่เราคือ Lifescape Developer

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง บริษัท โฆษณาและการตลาด ใน Bangkok?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

We really hope to be your tools for success
ลองยัง? เลย์ สแตคส์ โฉมใหม่...ในดีไซน์สุดพรีเมี่ยม เลื่อนปุ๊ป อร่อยปั๊ป #เพิ่มรสชาติให้กับช่วงเวลาดีๆ #LaysStax #อร่อยเต...
#เข้ามาเมืองไทยแล้ว!!UNIQLO and JW ANDERSON 17FWคอลเลคชั่นล่าสุด คูลที่สุด!! ด้วยการจับมือกับดีไซนเนอร์หนุ่มหล่อชื่อดัง ...
ข่าวใหญ่ส่งท้ายปี!!!! ชาวเวิรฟพร้อมก้าวสู่บ้านใหม่…ที่เก๋ไก๋ยิ...

ที่อยู่


FYI Center
Bangkok
10110

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 20:00
อังคาร 08:30 - 20:00
พุธ 08:30 - 20:00
พฤหัสบดี 08:30 - 20:00
ศุกร์ 08:30 - 20:00

เอเจนซี่โฆษณา อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)
Mini Me Advertising Co ., Ltd. Mini Me Advertising Co ., Ltd.
53/23 ซ. ลาดพร้าว 15 แขวงจอมพล เขตจตุจักร
Bangkok, 10900

Creative agency

CMYK Group: Design, Web, SEO, Print CMYK Group: Design, Web, SEO, Print
4, 6 Charoenkrung 36, Bangrak
Bangkok, 10500

http://cmyk.group - Graphic Design, SEO, Website Design & Development, Digital Marketing, Printing,

Readyplanet Readyplanet
Readyplanet Public Company Limited 51 Major Tower Rama 9/Ramkumhang 17th Floor Unit 1701/1706 Rama 9 Road, Huamak, Bangkapi
Bangkok, 10240

Readyplanet Public Company Limited All-in-One Sales & Marketing Platform Company

Asia Media Studio Asia Media Studio
FICO Corporation, Asok
Bangkok, 10110

Intelligence made visible

360 innovative co.,ltd 360 innovative co.,ltd
111 Praditmanutham Road, Ladprao
Bangkok, 10230

360 innovative services:- - Digital Creative & Production - Digital Marketing Solutions - Website/Ca

Mother&Care - Everything for the modern family Mother&Care - Everything for the modern family
อาคาร GM Group 914 ถ. พระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
Bangkok, 10300

Everything for the modern family. อัพเดททุกเรื่องราวสำหรับครอบครัวยุคใหม่.

Photography and video services by Fufu Photography and video services by Fufu
Bangkok, 10110

Photography and video services by Fufu

bangkokwebdesignbasics.com bangkokwebdesignbasics.com
Bangkok, 10260

Backtobasics Design is Bangkoks #1 Creative Design Company. A collection of the best designers, illu

TWF Agency TWF Agency
Bangkok, 10110

TWF Creative Conversion & Tech Agency is a full service marketing agency specialising in brand buildi

TMD Space TMD Space
466/31 GP House Sathorn Soi. Suanplu Thungmahamake
Bangkok, 10120

TMD SPACE - Digital Marketing Agency , we are located in a heart of Bangkok. Specialized in performa

Sight Shadow Sight Shadow
3 ซอยเพชรเกษม 3 แยก 5 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่
Bangkok, 10600

1,257 ผู้ติดตาม 769 คนถูกใจ

Havas Riverorchid TH Havas Riverorchid TH
2 Jasmine City, 20th Floor, Soi Sukhumvit 23rd (Prasarnmitr), Kwaeng Klongtoy-Nua, Khet Wattana
Bangkok, 10110