ลอว์สยาม ดอทคอม

ลอว์สยาม ดอทคอม

แบ่งปันข้อมูล สนทนากฎหมาย ข้อคิด คำคม ธรรมะ เตรีัยมสอบเนติฯ ทนาย อัยการ ผู้พิพากษา แบ่งปันข้อมูลกฎหมาย ฎีกา5ดาว สนทนากฎหมาย ข้อคิด คำคม ธรรมะ เตรีัยมสอบเนติฯ โหลดmp3 เนติฯ (ฟรี) เก็ง สรุป เตรียมสอบทนาย อัยการ ผู้พิพากษา
(กลุ่ม@ลอว์สยาม https://www.facebook.com/groups/lawsiam/ )

08/06/2021

ทบทวน-เจาะประเด็น* ที่น่าออกสอบ ข้อ 5. วิชา ยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ (ชุดที่ 1) สมัยที่ 74

https://www.lawsiam.com/?name=download&file=filedetail&max=5653

ทบทวน-เจาะประเด็น* ที่น่าออกสอบ ข้อ 5. วิชา ยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ (ชุดที่ 1) สมัยที่ 74

https://www.lawsiam.com/?name=download&file=filedetail&max=5653

[06/08/21]   ฎีการวมคำบรรยายเนติฯ เล่มที่1 ยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ (อ.ปัญญา ถนอมรอด) สมัยที่74
.
คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๑๔๖/๒๕๓๘ โจทก์ซึ่งเป็นนายอำเภอยืมเงินจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด แล้วมอบเงินนั้นให้จำเลยซึ่งเป็นหัวหน้าหมวดการศึกษา เพื่อนำไปจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าจ้างพนักงานในหมวดการศึกษา แต่จำเลยกลับเอาเงินนั้นไปให้สมาชิก สหกรณ์ครูกู้ เมื่อโจทก์ทวงเงินจากจำเลย จำเลยทำหนังสือรับสภาพหนี้แล้วไม่ใช้หนี้ โจทก์จึงฟ้อง ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า เป็นกรณีที่โจทก์ปฏิบัติตามหน้าที่ในฐานะหัวหน้าส่วนราชการ และเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการเท่านั้น หาใช่ทำในฐานะส่วนตัวไม่ การคืนเงินยืมดังกล่าว ก็เพียงแต่นำใบสำคัญที่คณะกรรมการจ่ายเงินได้จ่ายไปนำไปเบิกจากงบประมาณแผ่นดิน แล้วนำไปชําระแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด หาจำต้องนำเงินส่วนตัวมาชําระคืนไม่ โจทก์จึงไม่ใช่ผู้ยืมตาม ป.พ.พ. มาตรา ๖๕๐ เมื่อโจทก์ไม่ใช่ผู้ยืมเงิน โจทก์กับจำเลยจึงไม่มีหนี้ต่อกัน หนังสือรับสภาพหนี้ที่จำเลยทำไว้แก่โจทก์จึงไม่มีผลบังคับ

07/06/2021

ทบทวน-เจาะประเด็น* ท่องพร้อมสอบ ข้อ 2.วิชา นิติกรรม-สัญญา (ชุดที่ 1) สมัยที่ 74
https://www.lawsiam.com/?name=download&file=filedetail&max=5652

ทบทวน-เจาะประเด็น* ท่องพร้อมสอบ ข้อ 2.วิชา นิติกรรม-สัญญา (ชุดที่ 1) สมัยที่ 74
https://www.lawsiam.com/?name=download&file=filedetail&max=5652

[06/07/21]   ถอดเทป+เน้นประเด็นที่น่าออกสอบ* นิติกรรม-สัญญา (ภาคปกติ) อ.บวรศักดิ์ฯ ครั้งที่1 สมัยที่ 74

https://www.lawsiam.com/?name=Thaibar1-Pang&file=filedetail&max=5205

[06/07/21]   เจาะประเด็นเทพ* เตรียมสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา วันที่1 ข้อ9. ทรัพย์ สกัดหลักกฎหมาย ฎีกา5ดาว (ชุดที่1)
https://www.lawsiam.com/?name=Judge-Exam&file=filedetail&max=245

[06/07/21]   ฎีการวมคำบรรยายเนติฯ เล่มที่1 วิชา ทรัพย์-ที่ดิน (อ.พฤฒิพร เนติโพธิ์) สมัยที่74
.
คำพิพากษาฎีกาที่ ๖๘๘/๒๕๑๑ (ประชุมใหญ่) โจทก์ซื้อฝากเรือนจากผู้ขาย โดยจดทะเบียนต่ออำเภอถูกต้องตามประมวลกฎหมายที่ดิน ต่อมาผู้ขายได้ขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้จำเลยโดยจดทะเบียนที่สำนักงานที่ดิน ดังนั้น ตราบใดที่เรือนพิพาทยังปลูกอยู่บนที่ดินที่จำเลยซื้อมา เรือนย่อมเป็นส่วนควบของที่ดินตามมาตรา ๑๔๔ การก่อตั้งกรรมสิทธิ์ในเรือนแยกต่างหากจากที่ดินจะทำได้โดยก่อตั้งสิทธิเหนือพื้นดิน เมื่อโจทก์เพียงแต่จดทะเบียนซื้อขายเท่านั้น จำเลยซึ่งซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและได้จดทะเบียนสิทธิโดยสุจริตแล้ว สิทธิของจำเลยในเรือนพิพาทย่อมดีกว่าโจทก์
แต่ถ้าผู้ซื้อซื้อเรือนไปแล้ว ย่อมมีสิทธิดีกว่าผู้ที่ซื้อทั้งเรือนและที่ดิน (คำพิพากษา ฎีกาที่ ๙๓๘/๒๕๐๑)

[06/07/21]   ฎีการวมคำบรรยายเนติฯ เล่มที่1 วิชา ทรัพย์-ที่ดิน (อ.พฤฒิพร เนติโพธิ์) สมัยที่74
.

คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๓๗/๒๕๓๕ จำเลยขายที่ดินพิพาทซึ่งเป็นที่ดิน น.ส.๓ ให้แก่โจทก์โดยไม่ได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ การซื้อขายตกเป็นโมฆะ ตามมาตรา ๔๕๖ วรรคหนึ่ง แต่การที่โจทก์ครอบครองที่ดินพิพาทหลังจากซื้อจากจำเลย โจทก์ย่อมได้สิทธิครอบครองจากการโอนตามมาตรา ๑๓๗๗ และมาตรา ๑๓๗๘ โดยไม่ต้องทำตามแบบนิติกรรม จำเลยจึงไม่มีหน้าที่ทางนิติกรรมที่จะต้องจดทะเบียนแบ่งแยกที่ดินพิพาทให้โจทก์

05/06/2021

อัพเดท* สถิติข้อสอบ เนติบัณฑิต ภาค1 กลุ่มวิชากฎหมายอาญา สมัยที่ 55 - 73 (พ.ศ. 2545- 2563)
https://www.lawsiam.com/?name=Thaibar1-Aya&file=filedetail&max=4372

อัพเดท* สถิติข้อสอบ เนติบัณฑิต ภาค1 กลุ่มวิชากฎหมายอาญา สมัยที่ 55 - 73 (พ.ศ. 2545- 2563)
https://www.lawsiam.com/?name=Thaibar1-Aya&file=filedetail&max=4372

05/06/2021

สถิติข้อสอบเนติบัณฑิต ภาค1 กลุ่มวิชากฎหมายแพ่ง สมัยที่ 55 – 73 (พ.ศ. 2545 –2563)

https://www.lawsiam.com/?name=Thaibar1-Pang&file=filedetail&max=5201

สถิติข้อสอบเนติบัณฑิต ภาค1 กลุ่มวิชากฎหมายแพ่ง สมัยที่ 55 – 73 (พ.ศ. 2545 –2563)

https://www.lawsiam.com/?name=Thaibar1-Pang&file=filedetail&max=5201

03/06/2021

ถอดเทป+เจาะประเด็น* อาญา มาตรา 1-58 ,107-208 (ภาคปกติ) อ.อุทัยฯ ครั้งที่1 (2 มิย 64) สมัยที่ 74

เข้าระบบ กดดาวน์โหลดได้ทุกท่าน ตามลิงค์...
https://www.lawsiam.com/?name=download&file=filedetail&max=5649

ถอดเทป+เจาะประเด็น* อาญา มาตรา 1-58 ,107-208 (ภาคปกติ) อ.อุทัยฯ ครั้งที่1 (2 มิย 64) สมัยที่ 74

เข้าระบบ กดดาวน์โหลดได้ทุกท่าน ตามลิงค์...
https://www.lawsiam.com/?name=download&file=filedetail&max=5649

29/05/2021

ถอดเทป-เน้นประเด็นที่สำคัญ* กฎหมายอาญา มาตรา 59-106 อ.เกียรติขจรฯ (ภาคปกติ) (28 พ.ค 64) ครั้งที่1 สมัยที่ 74

เข้าระบบ + กดดาวน์โหลดได้ทุกท่าน ตามลิงค์...
https://www.lawsiam.com/?name=download&file=filedetail&max=5648

ถอดเทป-เน้นประเด็นที่สำคัญ* กฎหมายอาญา มาตรา 59-106 อ.เกียรติขจรฯ (ภาคปกติ) (28 พ.ค 64) ครั้งที่1 สมัยที่ 74

เข้าระบบ + กดดาวน์โหลดได้ทุกท่าน ตามลิงค์...
https://www.lawsiam.com/?name=download&file=filedetail&max=5648

14/05/2021

ประกาศคณะอนุกรรมการทดสอบความรู้ เรื่อง เลื่อนกำหนดการสอบข้อเขียนในการทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2564 (สนามเล็ก) ฉบับที่ 2

http://www.cmiss.ago.go.th/images/PR/2564/sanamlek64-2.pdf

ประกาศคณะอนุกรรมการทดสอบความรู้ เรื่อง เลื่อนกำหนดการสอบข้อเขียนในการทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2564 (สนามเล็ก) ฉบับที่ 2

http://www.cmiss.ago.go.th/images/PR/2564/sanamlek64-2.pdf

สรุปย่อก่อนเรียนเนติ74 + เน้นประเด็น*กฎหมายอาญา มาตรา 209-287,367-398 อ.วีระวัฒน์ฯ ครั้งที่3 สมัยที่ 73 | 10/05/2021

สรุปย่อก่อนเรียนเนติ74 + เน้นประเด็น*กฎหมายอาญา มาตรา 209-287,367-398 อ.วีระวัฒน์ฯ ครั้งที่3 สมัยที่ 73 |

สรุปย่อก่อนเรียนเนติ74 + เน้นประเด็น*กฎหมายอาญา มาตรา 209-287,367-398 อ.วีระวัฒน์ฯ ครั้งที่3 สมัยที่ 73

https://www.lawsiam.com/?name=download&file=filedetail&max=5644

สรุปย่อก่อนเรียนเนติ74 + เน้นประเด็น*กฎหมายอาญา มาตรา 209-287,367-398 อ.วีระวัฒน์ฯ ครั้งที่3 สมัยที่ 73 |  ถอดคำบรรยายพร้อมเน้นประเด็น* สรุปย่อ-เจาะหลัก ฎีกาเด่น* ทุกสนามติว เตรียมสอบ เนติบัณฑิต อัยการผู้ข่วย ผู้....

[05/04/21]   ทบทวนก่อนเรียนเนติ เน้นประเด็น ข้อ2. กฎหมายอาญา มาตรา 59-106 สมัยที่74
https://www.lawsiam.com/?name=download&file=filedetail&max=5642

[04/13/21]   คำพิพากษาฎีกาที่ ๕๖๖๖/๒๕๔๕ โจทก์ฟ้องว่าจําเลยที่ ๑ กระทำ ความผิดฐานลักทรัพย์ ส่วนจําเลยที่ ๒ กับที่ ๓ กระทำความผิดฐานรับของโจร ดังนี้ ฟ้องของโจทก์จึงเป็นการบรรยายยืนยันการกระทำของจําเลยที่ ๒ กับที่ ๓ ว่าได้กระทำความผิดฐานรับของโจรเพียงประการเดียว แต่ในชั้นพิจารณาจําเลยที่ ๒ กับที่ ๓ กลับให้การรับสารภาพฐานลักทรัพย์ ซึ่งมิใช่เป็นการกระทำดังที่โจทก์กล่าวในฟ้อง จึงมิใช่กรณีที่จําเลยที่ ๒ กับที่ ๓ ให้การรับสารภาพตามฟ้องซึ่งศาลจะพิพากษาโดยไม่สืบพยานหลักฐานต่อไปตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๑๗๖ วรรคหนึ่ง เมื่อโจทก์มีหน้าที่ต้องนําพยานหลักฐานมาพิสูจน์ความผิดของจําเลยที่ ๒ กับที่ ๓ แถลงไม่ติดใจสืบพยาน ข้อเท็จจริงอันเป็นการกระทำของจําเลยที่ ๒ กับที่ ๓ ที่โจทก์อ้างว่าเป็นความผิดก็มีเพียงเท่าที่โจทก์กล่าวในฟ้องหาได้มีข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในการพิจารณาที่จะแสดงให้ศาลเห็นว่าแตกต่างกับข้อเท็จจริงตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๑๙๒ วรรคสาม แต่อย่างใดไม่ จึงไม่อาจนําบทบัญญัติเช่นว่านี้มาใช้บังคับเพื่อให้ศาลลงโทษ จําเลยที่ ๒ กับที่ ๓ ได้

Photos from ลอว์สยาม ดอทคอม's post 05/04/2021

สรุปประเด็น ชุดเก็ง ที่ออกสอบ วิแพ่ง ข้อ10 สมัยที่73

www.lawsiam.com/?name=download&file=filedetail&max=5626

05/04/2021

สรุปประเด็น ชุดเก็ง ที่ออกสอบ วิแพ่ง ข้อ9 สมัยที่73
www.lawsiam.com/?name=download&file=filedetail&max=5625

สรุปประเด็น ชุดเก็ง ที่ออกสอบ วิแพ่ง ข้อ9 สมัยที่73
www.lawsiam.com/?name=download&file=filedetail&max=5625

Photos from ลอว์สยาม ดอทคอม's post 05/04/2021

สรุปประเด็น ชุดเก็ง ที่ออกสอบ วิแพ่ง ข้อ8 สมัยที่73
www.lawsiam.com/?name=download&file=filedetail&max=5624

05/04/2021

สรุปประเด็น ชุดเก็ง ที่ออกสอบ วิแพ่ง ข้อ7 สมัยที่73
www.lawsiam.com/?name=download&file=filedetail&max=5623

สรุปประเด็น ชุดเก็ง ที่ออกสอบ วิแพ่ง ข้อ7 สมัยที่73
www.lawsiam.com/?name=download&file=filedetail&max=5623

Photos from ลอว์สยาม ดอทคอม's post 05/04/2021

สรุปประเด็น ชุดเก็ง ที่ออกสอบ วิแพ่ง ข้อ6 สมัยที่73
www.lawsiam.com/?name=download&file=filedetail&max=5622

Photos from ลอว์สยาม ดอทคอม's post 04/04/2021

สรุปประเด็น ชุดเก็ง ที่ออกสอบ วิแพ่ง ข้อ5 สมัยที่73

www.lawsiam.com/?name=download&file=filedetail&max=5621

Photos from ลอว์สยาม ดอทคอม's post 04/04/2021

สรุปประเด็น ชุดเก็ง ที่ออกสอบ วิแพ่ง ข้อ4 สมัยที่73

www.lawsiam.com/?name=download&file=filedetail&max=5620

Photos from ลอว์สยาม ดอทคอม's post 04/04/2021

สรุปประเด็น ชุดเก็ง ที่ออกสอบ วิแพ่ง ข้อ3 สมัยที่73

www.lawsiam.com/?name=download&file=filedetail&max=5619

04/04/2021

สรุปประเด็น ชุดเก็ง ที่ออกสอบ วิแพ่ง ข้อ2 สมัยที่73

www.lawsiam.com/?name=download&file=filedetail&max=5618

สรุปประเด็น ชุดเก็ง ที่ออกสอบ วิแพ่ง ข้อ2 สมัยที่73

www.lawsiam.com/?name=download&file=filedetail&max=5618

Photos from ลอว์สยาม ดอทคอม's post 04/04/2021

สรุปประเด็น ชุดเก็ง ที่ออกสอบ วิแพ่ง ข้อ1 สมัยที่73

www.lawsiam.com/?name=download&file=filedetail&max=5617

03/04/2021

lawsiam.com

ฎีกาใหม่ ขั้นตอนงานชั้นสอบสวน ป.วิ.อ. มาตรา ๑๒๐,๑๒๑,๑๒๒

www.lawsiam.com/?name=2-justice-exam-viaya&file=filedetail&max=893

lawsiam.com

03/04/2021

www.lawsiam.com

ฎีกาใหม่ การโอนคดี ป.วิ.อ. มาตรา ๒๓, ๒๖

www.lawsiam.com/?name=2-justice-exam-viaya&file=filedetail&max=892

www.lawsiam.com

03/04/2021

www.lawsiam.com

ฎีกาใหม่ ความผิดหลายเรื่องเกี่ยวพันกัน ป.วิ.อ. มาตรา ๒๔

www.lawsiam.com/?name=2-justice-exam-viaya&file=filedetail&max=891

www.lawsiam.com

[04/03/21]   ฎีกาใหม่ ป.วิ.อ. มาตรา ๒๒

www.lawsiam.com/?name=2-justice-exam-viaya&file=filedetail&max=890

[04/03/21]   ฎีกาใหม่ ป.วิ.อ. มาตรา ๒๐

www.lawsiam.com/?name=2-justice-exam-viaya&file=filedetail&max=889

[04/03/21]   ฎีกาใหม่ ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๑๙

www.lawsiam.com/?name=2-justice-exam-viaya&file=filedetail&max=888

[04/03/21]   ฎีกาใหม่ กรณีความผิดเกิดท้องที่เดียว ป.วิ.อ. มาตรา ๑๘

www.lawsiam.com/?name=2-justice-exam-viaya&file=filedetail&max=887

[04/03/21]   ฎีกาใหม่ อายุความการฟ้องคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๕๑

www.lawsiam.com/?name=2-justice-exam-viaya&file=filedetail&max=886

[04/03/21]   ฎีกาใหม่ การพิพากษาคดีตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๔๖, มาตรา ๔๗, มาตรา ๔๘, มาตรา ๔๙

www.lawsiam.com/?name=2-justice-exam-viaya&file=filedetail&max=885

[04/02/21]   ฎีกาใหม่ การเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๔๔/๑, มาตรา ๔๔/๒

www.lawsiam.com/?name=2-justice-exam-viaya&file=filedetail&max=884

เว็บไซต์

ที่อยู่

Bangkok
Bangkok การปฏิบัติตามกฎหมายอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
ทนายความอำเภอยางชุมน้อย Lawyer at ทนายความอำเภอยางชุมน้อย Lawyer at
22 K-Building, Sukhumvit 35 (Headquarters)
Bangkok, 10110

เครือข่ายทนายความ ทนายใกล้บ้าน โทร. 089-226-8899

กรมการพัฒนาชุมชน Fanpage กรมการพัฒนาชุมชน Fanpage
อาคารรัฐประศาสนภักดี
Bangkok, 10210

กรมการพัฒนาชุมชนป็นหน่วยราชการระดับกรมของกระทรวงมหาดไทย

Shindan Enterprise Co.,Ltd. Shindan Enterprise Co.,Ltd.
Bangkok

Success Partner

กฎหมายไทย กฎหมายไทย
Thailand
Bangkok, 10530

แสดงความเห็นทางกฎหมาย

JCKH Careers JCKH Careers
เลขที่ 18 อาคาร TFD ติดต่อ HR ชั้น 2 ถนน นราธิวาสราชนครินทร์ ระหว่งซอย 6 และ 8 แขวงยานนาวา เขตสาทร
Bangkok, 10120

บริษัท JCK Hospitality สวัสดีค่ะ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัวของเรากันนะคะ

Legal Intelligence มนต์ชัย ทนายโซเชียล Legal Intelligence มนต์ชัย ทนายโซเชียล
บริษัท ลีกัล อินเทลลิเจนซ์ จำกัด 100 เสนานิคม 1 ซอย 40 แขวง ลาดพร้าว เขตลาดพร้
Bangkok, 10230

ความรู้ด้านกฎหมายในลักษณะของการเข้าใจง่าย...หรือที่เรียกว่า (Bite Size)ความรู้พอดีคำครับ

ทนายความเขตดุสิต Lawyers at Dusit District ทนายความเขตดุสิต Lawyers at Dusit District
22 K-Building, Sukhumvit 35
Bangkok, 10110

เครือข่ายทนายความ บริการให้คำปรึกษา จัดหาทนายความทั่วประเทศ โทร. 089-226-8899 ไลน์ ไอดี: @homelawyer

Pakistan Consulting Services Pakistan Consulting Services
Bangkok, 10120

Our Group is working on those Student who will go abroad for higher education under-graduation and Graduation Courses

ทนายความจังหวัดขอนแก่น Khon Kaen Law ทนายความจังหวัดขอนแก่น Khon Kaen Law
22 K-Building, Sukhumvit 35
Bangkok, 10110

ทนายใกล้คุณ ให้คำปรึกษาและบริการ ประหยัด สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย คอลเซ็นเตอร์ 02 114 7521

ห้างทองสุวรรณศิลป์1 ลาดกระบั ห้างทองสุวรรณศิลป์1 ลาดกระบั
18/9-10 ม.1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง
Bangkok, 10520

มีลานจอดรถด้านหลังร้าน

ทนายความวงศ์ตะวัน เศวตเลข ทนายความวงศ์ตะวัน เศวตเลข
หมู่บ้านไอลีฟทาวน์ ประชาอุทิศ90 ตําบล บ้านคลองสวน สมุทรปราการ
Bangkok, 10290

"รู้ทันกฎหมาย ช่วยคนถูก จับคนผิด" ยินดีให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

AEC United Co.,Ltd. AEC United Co.,Ltd.
99/5-6 Moo 1 Nawamin Road
Bangkok, 10240