สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งปร

สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งปร

ความคิดเห็น

ฝากประชาสัมพันธ์ค่ะ บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งได้รับการรับรองเป็นองค์กรแม่ข่ายพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง รหัสองค์กรแม่ข่าย 7013 จากสภาวิศวกร ได้จัดอบรมหลักสูตร “ผลกระทบของ พ.ร.บ.สิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ต่อผู้ประกอบการที่ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม” วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ โดยหลักสูตรการอบรมนี้ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรให้มีจำนวนความรู้ (PDU) จำนวน 9 หน่วย (รหัสกิจกรรม:103-06-7013-00/6205-001) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วลัยลักษณ์ โทร. 02-934323347 ต่อ 348 email: [email protected]
🔊🔉🔈
ขอสอบถามเรื่องการต่อบัตรผู้บริหารทรัพย์สินรับอนุญาต ต้องดำเนินการอย่างไรบ้างครับ
เว็บไซค์เข้าไม่ได้เลยค่ะ

ขอรบกวนสอบถามว่ามีหลักสูตรอบรมการบริหารอาคารไหมคะ

Property Management Association of Thailand ประวัติความเป็นมาของสมาคม
ความเป็นมาของสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เริ่มจากการมีกฎหมายอาคารชุดเกิดขึ้นในประเทศไทย ปี 2522 และผู้ประกอบการเริ่มมีการก่อสร้างคอนโดมิเนียมและการดูแลคอนโดมิเนียมต้องมีผู้บริหาร ในยุคปี 2524 เริ่มมีผู้สนใจเข้าสู่อาชีพการบริหารทรัพย์สินและเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ จึงเริ่มมีการพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อที่จะต้องปฎิบัติหน้าที่ในแต่ละท่าน จึงกลายเป็นชมรม เรียกว่า “ชมรมนักบริหารอาคารชุด” มีผู้ก่อตั้งประมาณ 10 ท่าน ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด และประมาณปี 2527 เริ่มคิดก่อตั้งเป็นองค์กรที่ชัดเจนคือสมาคมฯ แต่ยังไม่ถึงขั้นนั้น จนมาถึงยุคซึ่งฝันของชมรมเป็นรูปธรรม เมื่อมีผู้คิดเห็นตรงกัน 3 ท่าน รวมก่อตั้งเป็นสมาคมฯ ประกอบด้วย
คุณนคร มุธุศรี
คุณสมภพ โสมาภา
คุณประยูร ดำรงชิตานนท์
ยื่นจดทะเบียนในชื่อ สมาคมนักบริหารชุมชน ประมาณปี 2535 – 2536 ต่อสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ และกรมตำรวจได้รับใบอนุญาตประมาณ 30 สิงหาคม 2538 ชื่อสมาคมนักบริหารชุมชน ประมาณปี 2542 ได้ขอเปลี่ยนชื่อเป็นสมาคมบริหารทรัพย์สิน และได้รับการพิจารณาอนุญาตจากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติให้ใช้คำว่า“แห่งประเทศไทย” ต่อท้ายชื่อสมาคมฯเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2545 โดยการสนับสนุนจาก...
กรมที่ดิน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สื่อมวลชน
ปัจจุบันสำนักส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม กลุ่มส่งเสริมเครือข่ายทางวัฒนธรรม1 ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณสรรเสริญให้กับสมาคมฯ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2546 ว่าเป็นองค์กรที่กระทำความดีความชอบที่มีผลงานอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ ศาสนา และประชาชน

ผลงานสมาคมฯ

ผลักดันให้มีการยกเลิกภาษีมูลค่าเพิ่มคอนโดมิเนียม
ทางคณะกรรมการสมาคมฯ ได้ยื่นขอผ่อนผันกับทางกรมสรรพากร ว่าไม่ควรมีการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้ใช้เวลาประมาณ ๕ ปี คือ ปี ๒๕๓๕ จนเกือบปี ๒๕๔๐ จนได้รับความยินยอมจากกระทรวงการคลังยกเลิกการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มกับผู้ซื้อคอนโดมิเนียม ซึ่งผลพวงจากการยกเลิกได้โยงมาถึงบ้านจัดสรรด้วย เพราะใน พรบ. บ้านจัดสรรที่ดินเกี่ยวกับนิติบุคคลบ้านจัดสรร มีการกำหนดในเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่ม จึงได้รับงดเว้นตามไปด้วย
2.รณรงค์ขอลดค่าน้ำประปาอาคารชุด
ทางคณะกรรมการสมาคมฯ ได้ต่อสู้เรื่องนี้ยาวนานมากกว่าเรื่องการต่อสู้เรื่องภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยเริ่มตั้งแต่เป็นชมรมก่อนก่อตั้งเป็นสมาคมฯ จนถึงก่อตั้งเป็นสมาคมฯ ปี ๒๕๓๘ ประมาณ ปี ๒๕๔๓ ถึงจะได้รับการผ่อนผันจากการประปาให้ลดค่าน้ำของคอนโดมิเนียมลงมาส่วนหนึ่ง
3.จัดหลักสูตรอบรมวิชาชีพบริหารทรัพย์สินในระดับอุดมศึกษา การจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้กับผู้ที่อยู่ในแวดวง การบริหารทรัพย์สิน ทั้งประเภทคอนโด-มิเนียม ประเภทอาคารสำนักงาน และประเภทบ้านจัดสรรมายาวนานหลายปี โดยผลักดันให้มีการอบรมในระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว ทั้งในส่วนของสมาคมฯ ที่จัดทำด้วยตัวเองและในส่วนของสถาบันการศึกษา อาทิเช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตและมหาวิทยาลัยอื่นๆ
4.ผลักดันพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน (นิติบุคคลบ้านจัดสรร)
สมาคมฯ เป็นหนึ่งในองค์กรที่ผลักดันในเรื่องนี้ให้มีการยกร่างกฎหมายเพื่อจะไปใช้แทน ปว. ๒๘๖ และที่สำคัญก็คือในกฎหมายฉบับใหม่นั้นได้มีการขอให้ทางผู้ที่เกี่ยวข้องทางกรมที่ดิน และกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งสภาผู้แทนราษฎร ได้บรรจุเรื่องนิติบุคคลบ้านจัดสรรไว้ด้วย ในเรื่องนี้สมาคมฯ ได้ต่อสู้และผลักดัน โดยการจัดเสวนาและกิจกรรมต่างๆ ในเรื่องนี้หลายครั้ง และคณะกรรมการของสมาคมฯ ได้ยกร่างกฎหมายนิติบุคคลบ้านจัดสรรขึ้นมาเอง ตั้งแต่ยกร่างกฎหมายครบทุกมาตราประมาณ ๖๐ กว่ามาตรายื่นต่อกระทรวงมหาดไทยและถูกขอร้องจากกระทรวงมหาดไทยและจากกรมที่ดินว่าให้ตัดทอนลงมาเรื่อยๆ ท้ายที่สุดได้มีการตราไว้ประมาณ ๔ - ๕ มาตรา และได้มีการผลักดันจนกฎหมายฉบับนี้คลอดออกมาในปี ๒๕๔๓
5.ยกร่างพระราชบัญญัติอาคารชุด และได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด/จากกรมที่ดินได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการจัดอบรมโครงการกลยุทธ์การบริหารทรัพย์สินและเคหการรุ่นที่ 1-3 /จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6.ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย/จากคณะกรรมการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนแห่งชาติ

7.เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองพัทยาและทิศทางของเมืองพัทยาในอนาคตอันจะนำไปสู่ประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม
8.จัดสัมมนา และกิจกรรมต่างๆ ตอบสนองสังคม
การจัดสัมมนา และกิจกรรมต่าง ๆ ถือว่าทางสมาคมฯ มีส่วนช่วยในการแจ้งข่าวสาร หรือให้ความรู้กับผู้ที่อยู่ในแวดวงนี้เป็นระยะ ถือว่าเป็นผลงานที่สื่อมวลชนให้การยอมรับกับสมาคมฯ โดยตลอดมา
9.ผลงานด้านการเขียนบทความสู่สาธารณชน
ผลงานอีกด้านซึ่งมาจากกรรมการสมาคมฯ ที่มีความชอบในการเขียนบทความ ซึ่งมีหลายท่านเช่น คุณรังสรรค์ นันทกาวงค์ และคุณนคร มุธุศรี ที่เขียนบทความเน้นทางด้านวิชาชีพของการบริหารทรัพย์สินในระยะเวลาประมาณ ๑๐ กว่าปี นับเป็นพันกว่าเรื่อง การผลิตหนังสือเกี่ยวกับการบริหารทรัพย์สิน เรื่องการตอบปัญหา ประมวลกฎหมาย หรือเรื่องเอกสารที่จะใช้ประกอบการบรรยายแต่ละครั้ง เช่น ไขปัญหาคอนโด คู่มือกฎหมาย

เปิดเหมือนปกติ

Photos from สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย's post 29/11/2021

📣📣สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย📣📣
ได้จัดทำหนังสือให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ
"เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการบริหารทรัพย์สินและการจัดการอาคาร"
ราคาเล่มละ 299 บาท (จัดส่งฟรี) ตั้งแต่วันนี้ - 31 มกราคม 65
มีจำนวนจำกัด

สนใจ ส่งซื้อได้ที่
โทร📞. 02-652-9837, 095-596-1276, 081-2799501 (คุณมี่)
line : @pmathai

Photos from สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย's post 19/11/2021

ประกาศ
ผู้ผ่านการอบรมและได้รับใบประกาศนียบัตร
"หลักสูตรผู้จัดการอาคาร และผู้จัดการนิติบุคคล"
ผ่านระบบออนไลน์ (Online) รุ่นที่ 1
วันที่ 5, 12, 19 พฤศจิกายน 2564 รวมระยะเวลา ( 9 ชั่วโมง )
** โปรดตรวจสอบชื่อ-สกุล ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ ให้ถูกต้อง กรณีไม่ถูกต้องโปรดแจ้งกลับสมาคมฯ ภายในวันพุธที่ 24 พ.ย. 64 **

Photos from สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย's post 19/11/2021

👀ภาพบรรยากาศการอบรม 👀
หลักสูตร
"ผู้จัดการอาคาร และผู้จัดการนิติบุคคล"
หัวข้อ การบริหารนิติบุคคล และงานวิศวกรรม
ผ่านระบบ Zoom รุ่นที่ 1
วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564
วิทยากร คุณเชษฐ์ ตั้งทรงจิตรากุล (การบริหารนิติบุคคล)
วิทยากร คุณชาญ ศิริรัตน์ (งานวิศวกรรม)

Photos from สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย's post 17/11/2021

🙂🙂กำหนดการ 🙂🙂
การอบรมหลักสูตรผู้จัดการอาคาร และผู้จัดการนิติบุคคล
ผ่านระบบออนไลน์ (Online) รุ่นที่ 1
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.00 - 12.00 น.
หัวข้อ "การบริหารนิติบุคคล" วิทยากร คุณเชษฐ์ ตั้งทรงจิตรากุล
หัวข้อ "งานวิศวกรรม" วิทยากร คุณชาญ ศิริรัตน์
** ทางสมาคมฯ จัดส่งลิ้งค์อบรมภายในวันพุธ ที่ 17 พฤศจิกายน 2564 📣📣ทาง e-mail ที่แจ้งตอนสมัครอบรม📣📣**
!!หมายเหตุ : ผู้สมัครท่านใดที่ไม่ได้รับลิงค์เข้าร่วมอบรมจากสมาคมฯ
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 📞02-652-9837 / 095-596-1276 / 081-279-9501
lINE ID : @PMATHAI

Photos from สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย's post 12/11/2021

👀ภาพบรรยากาศการอบรม 👀
หลักสูตร
"ผู้จัดการอาคาร และผู้จัดการนิติบุคคล"
หัวข้อ บัญชี - การเงิน
ผ่านระบบ Zoom รุ่นที่ 1
วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564
วิทยากร คุณปทิดา ดำรงนิธิกุล

Photos from สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย's post 10/11/2021

ข้อปฏิบัติและกำหนดการ
การอบรมหลักสูตรผู้จัดการอาคาร และผู้จัดการนิติบุคคล
ผ่านระบบออนไลน์ (Online) รุ่นที่ 1
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 หัวข้อ "บัญชี - การเงิน"
วิทยากร คุณปทิดา ดำรงนิธิกุล
** ทางสมาคมฯ จัดส่งลิ้งค์อบรมภายในวันพุธ ที่ 10 พฤศจิกายน 2564 📣📣ทาง e-mail ที่แจ้งตอนสมัครอบรม📣📣**
!!หมายเหตุ : ผู้สมัครท่านใดที่ไม่ได้รับลิงค์เข้าร่วมอบรมจากสมาคมฯ
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-652-9837 / 095-596-1276 / 081-279-9501
lINE ID : @PMATHAI

Photos from สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย's post 05/11/2021

👀 ภาพบรรยากาศการอบรม 👀
หลักสูตร
"ผู้จัดการอาคาร และผู้จัดการนิติบุคคล"
หัวข้อ กฎหมาย
ผ่านระบบ Zoom รุ่นที่ 1
วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564
วิทยากร คุณสามภพ บุนนาค

Photos from สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย's post 03/11/2021

สมาคมฯ ขอแจ้งข้อปฏิบัติและกำหนดการ
การอบรมหลักสูตรผู้จัดการอาคารและ ผู้จัดการนิติบุคคล
ผ่านระบบออนไลน์ (Online) รุ่นที่ 1
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564
วิทยากร คุณสามภพ บุนนาค

** ทางสมาคมฯ จัดส่งลิ้งค์อบรมภายในวันพุธ ที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ทาง e-mail ที่แจ้งตอนสมัครอบรม**

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-652-9837 / 095-596-1276
lINE ID : @PMATHAI

Photos from สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย's post 01/11/2021

📣📣 ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม 📣📣
หลักสูตร "ผู้จัดการอาคาร และผู้จัดการนิติบุคคล"
ผ่านระบบ ZOOM รุ่นที่ 1
วันที่ 5, 12, 19 พฤศจิกายน 2564
รวมระยะเวลา (9 ชั่วโมง)
**โปรดตรวจสอบรายชื่อและความถูกต้อง**

14/10/2021

สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
ขอแจ้งปิดการรับสมัคร
อบรมหลักสูตรผู้จัดการอาคารและ ผู้จัดการนิติบุคคล ผ่านระบบ Zoom
เนื่องจากมีผู้สมัครอบรมเต็มจำนวนแล้ว
ขออภัยเป็นอย่างสูง
(ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2564)

สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
ขอแจ้งปิดการรับสมัคร
อบรมหลักสูตรผู้จัดการอาคารและ ผู้จัดการนิติบุคคล ผ่านระบบ Zoom
เนื่องจากมีผู้สมัครอบรมเต็มจำนวนแล้ว
ขออภัยเป็นอย่างสูง
(ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2564)

12/10/2021

ด่วน!!!!! เปิดรับสมัครเข้าร่วม อบรมหลักสูตร
“ ผู้จัดการอาคารและ ผู้จัดการนิติบุคคล “
หลักสูตร 3 วัน 500 บาท
ผ่านระบบ Zoom
(จัดโดยสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย)
1. วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564
เวลา 9.00 -12.00 น.
หลักสูตร ด้านกฎหมาย
2. วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564
เวลา 9.00 -12.00 น.
หลักสูตร บัญชี-การเงิน
3. วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564
เวลา 9.00 -12.00 น.
หลักสูตร การบริหารนิติบุคคล
เงื่อนไขการผ่านการฝึกอบรม
และได้รับใบประกาศนียบัตร
1. เข้าเรียน ออนไลน์ผ่าน Zoom ไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด
2. สอบผ่านไม่น้อยกว่า 80% ของคะแนนโดยรวมทั้งหมด
รายละเอียดการสมัคร
1. ค่าใช้จ่ายอบรมหลักสูตร 9 ชั่วโมง
เป็นเงิน 500 บาท
2. สมัครออนไลน์โดยสแกน QR CODE และชำระค่าอบรมโดยการโอนเงินเข้าบัญชี
ไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 174-212009-9
ชื่อบัญชีสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
พร้อมแนบหลักฐานการชำระเงินผ่านทาง อีเมล [email protected]
หรือ LINE ID : @pmathai
3. ชำระค่าอบรมภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2564
4. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คุณนฤมล โสกันธิกา
โทร.02-652-9837, 095-596-1276

ด่วน!!!!! เปิดรับสมัครเข้าร่วม อบรมหลักสูตร
“ ผู้จัดการอาคารและ ผู้จัดการนิติบุคคล “
หลักสูตร 3 วัน 500 บาท
ผ่านระบบ Zoom
(จัดโดยสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย)
1. วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564
เวลา 9.00 -12.00 น.
หลักสูตร ด้านกฎหมาย
2. วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564
เวลา 9.00 -12.00 น.
หลักสูตร บัญชี-การเงิน
3. วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564
เวลา 9.00 -12.00 น.
หลักสูตร การบริหารนิติบุคคล
เงื่อนไขการผ่านการฝึกอบรม
และได้รับใบประกาศนียบัตร
1. เข้าเรียน ออนไลน์ผ่าน Zoom ไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด
2. สอบผ่านไม่น้อยกว่า 80% ของคะแนนโดยรวมทั้งหมด
รายละเอียดการสมัคร
1. ค่าใช้จ่ายอบรมหลักสูตร 9 ชั่วโมง
เป็นเงิน 500 บาท
2. สมัครออนไลน์โดยสแกน QR CODE และชำระค่าอบรมโดยการโอนเงินเข้าบัญชี
ไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 174-212009-9
ชื่อบัญชีสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
พร้อมแนบหลักฐานการชำระเงินผ่านทาง อีเมล [email protected]
หรือ LINE ID : @pmathai
3. ชำระค่าอบรมภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2564
4. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คุณนฤมล โสกันธิกา
โทร.02-652-9837, 095-596-1276

Photos from สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย's post 11/10/2021

กิจกรรมทำบุญครบรอบ 26 ปี
สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
วันที่ 9-10 ตุลาคม 2564 ณ พาทิโอ บูทิค เฮ้าส์
(Patio Boutique House)
อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

Photos from สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย's post 22/09/2021

สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารและที่ปรึกษาฯ ครั้งที่ 1/2564 วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา โดยผ่านระบบ Online Meeting (Zoom)

กรมอนามัย เผยผลโพล พบ ‘แยกกินอาหาร’ เป็นพฤติกรรมป้องกันโควิด-19 ในบ้านที่ทำได้น้อยที่สุด 10/09/2021

กรมอนามัย เผยผลโพล พบ ‘แยกกินอาหาร’ เป็นพฤติกรรมป้องกันโควิด-19 ในบ้านที่ทำได้น้อยที่สุด

กรมอนามัย เผยผลโพล พบ ‘แยกกินอาหาร’ เป็นพฤติกรรมป้องกันโควิด-19 ในบ้านที่ทำได้น้อยที่สุด
https://bit.ly/2XdWbPt

Cr. กระทรวงสาธารณสุข

กรมอนามัย เผยผลโพล พบ ‘แยกกินอาหาร’ เป็นพฤติกรรมป้องกันโควิด-19 ในบ้านที่ทำได้น้อยที่สุด เว็บไซต์สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

08/09/2021

นายจ้าง ผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ในพื้นที่ 29 จังหวัดสีแดงเข้ม ที่มีสิทธิตามเงื่อนไข แต่ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือโครงการเยียวยาฯ จากรัฐบาล สามารถยื่นแบบคำขอทบทวนสิทธิฯ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564

Cr. สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

นายจ้าง ผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ในพื้นที่ 29 จังหวัดสีแดงเข้ม ที่มีสิทธิตามเงื่อนไข แต่ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือโครงการเยียวยาฯ จากรัฐบาล สามารถยื่นแบบคำขอทบทวนสิทธิฯ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564

Cr. สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

30/08/2021

มาตรการป้องกันควบคุมโรคสำหรับพื้นที่ต่างๆ
มีผลตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน 2564
#โควิด19
#กรมควบคุมโรค

มาตรการป้องกันควบคุมโรคสำหรับพื้นที่ต่างๆ
มีผลตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน 2564
#โควิด19
#กรมควบคุมโรค

23/08/2021

กรมการขนส่งทางบก ประสานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขยายระเวลาเวลาผ่อนปรนการบังคับใช้กฎหมาย ให้ผู้ที่มีใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถที่สิ้นอายุแล้วยังใช้ต่อได้จนถึง 31 ธันวาคม 2564 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตามที่กรมการขนส่งทางบก ได้มีประกาศงดให้บริการประชาชนด้านใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ จนกว่าจะมีประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินหรือมีประกาศเป็นอย่างอื่น โดยในช่วงระยะเวลาการงดให้บริการ กรมการขนส่งทางบก ได้ประสานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อผ่อนปรนการใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง กับผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถที่สิ้นอายุแล้ว สามารถใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปัจจุบันยังคงทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น กรมการขนส่งทางบกจึงได้ประสานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอให้พิจารณาผ่อนปรนการบังคับใช้กฎหมายต่อเนื่อง ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้พิจารณาขยายระยะเวลาผ่อนปรนการบังคับใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งใด กับผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ที่สิ้นอายุแล้ว ยังสามารถใช้ขับรถต่อไปได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 นอกจากนี้ ได้เพิ่มการผ่อนปรนให้ผู้ที่มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว หรือใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล สามารถขับรถที่ใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้าได้ ได้แก่ รถบรรทุกที่มีน้ำหนักรถไม่เกิน 2,200 กิโลกรัม ที่จดทะเบียนตามกฎหมายด้วยการขนส่งทางบก (รถปิคอัพป้ายเหลือง) จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและให้สามารถประกอบการกิจการขนส่งสินค้าซึ่งมีความจำเป็นต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนอีกด้วย
อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากการขอความร่วมมือไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้ว ในส่วนของประชาชนที่มีเอกสารประกอบคำขอรับหรือขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ เช่น ใบรับรองแพทย์ หนังสือรับรองการผ่านการอบรมและทดสอบ คำขอที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายใน 90 วัน ผลผ่านการอบรมผ่านระบบ e-Learning ที่สิ้นอายุตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2564 ซึ่งเป็นวันที่เริ่มงดให้บริการ กรมการขนส่งทางบกจึงได้อนุโลมให้ใช้เป็นเอกสารประกอบการดำเนินการได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เพื่อลดภาระให้ประชาชนยังคงใช้เอกสารได้ต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม สำหรับใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถใกล้จะถึงวันสิ้นอายุ ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตสามารถดำเนินการอบรมผ่านระบบ e-Learning ทางเว็บไซต์ www.dlt-elearning.com ได้ล่วงหน้า เพื่อนำผลการผ่านการอบรมดังกล่าวมาดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถเมื่อสำนักงานขนส่งเปิดดำเนินการ โดยมีการให้บริการอบรมผ่านระบบ e-Learning ทั้งหมด 4 ประเภท ได้แก่ การอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล อบรม 1 ชั่วโมง, การอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล ขาดต่ออายุเกิน 1 ปี อบรม 2 ชั่วโมง, การอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถขนส่ง อบรม 2 ชั่วโมง และการอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถสาธารณะ อบรม 3 ชั่วโมง ซึ่งผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถจะได้รับสิทธิการยกเว้นการทดสอบข้อเขียนหรือทดสอบขับรถ แล้วแต่กรณี อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด

Cr. กรมการขนส่งทางบก

กรมการขนส่งทางบก ประสานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขยายระเวลาเวลาผ่อนปรนการบังคับใช้กฎหมาย ให้ผู้ที่มีใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถที่สิ้นอายุแล้วยังใช้ต่อได้จนถึง 31 ธันวาคม 2564 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตามที่กรมการขนส่งทางบก ได้มีประกาศงดให้บริการประชาชนด้านใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ จนกว่าจะมีประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินหรือมีประกาศเป็นอย่างอื่น โดยในช่วงระยะเวลาการงดให้บริการ กรมการขนส่งทางบก ได้ประสานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อผ่อนปรนการใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง กับผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถที่สิ้นอายุแล้ว สามารถใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปัจจุบันยังคงทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น กรมการขนส่งทางบกจึงได้ประสานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอให้พิจารณาผ่อนปรนการบังคับใช้กฎหมายต่อเนื่อง ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้พิจารณาขยายระยะเวลาผ่อนปรนการบังคับใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งใด กับผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ที่สิ้นอายุแล้ว ยังสามารถใช้ขับรถต่อไปได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 นอกจากนี้ ได้เพิ่มการผ่อนปรนให้ผู้ที่มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว หรือใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล สามารถขับรถที่ใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้าได้ ได้แก่ รถบรรทุกที่มีน้ำหนักรถไม่เกิน 2,200 กิโลกรัม ที่จดทะเบียนตามกฎหมายด้วยการขนส่งทางบก (รถปิคอัพป้ายเหลือง) จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและให้สามารถประกอบการกิจการขนส่งสินค้าซึ่งมีความจำเป็นต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนอีกด้วย
อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากการขอความร่วมมือไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้ว ในส่วนของประชาชนที่มีเอกสารประกอบคำขอรับหรือขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ เช่น ใบรับรองแพทย์ หนังสือรับรองการผ่านการอบรมและทดสอบ คำขอที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายใน 90 วัน ผลผ่านการอบรมผ่านระบบ e-Learning ที่สิ้นอายุตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2564 ซึ่งเป็นวันที่เริ่มงดให้บริการ กรมการขนส่งทางบกจึงได้อนุโลมให้ใช้เป็นเอกสารประกอบการดำเนินการได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เพื่อลดภาระให้ประชาชนยังคงใช้เอกสารได้ต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม สำหรับใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถใกล้จะถึงวันสิ้นอายุ ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตสามารถดำเนินการอบรมผ่านระบบ e-Learning ทางเว็บไซต์ www.dlt-elearning.com ได้ล่วงหน้า เพื่อนำผลการผ่านการอบรมดังกล่าวมาดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถเมื่อสำนักงานขนส่งเปิดดำเนินการ โดยมีการให้บริการอบรมผ่านระบบ e-Learning ทั้งหมด 4 ประเภท ได้แก่ การอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล อบรม 1 ชั่วโมง, การอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล ขาดต่ออายุเกิน 1 ปี อบรม 2 ชั่วโมง, การอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถขนส่ง อบรม 2 ชั่วโมง และการอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถสาธารณะ อบรม 3 ชั่วโมง ซึ่งผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถจะได้รับสิทธิการยกเว้นการทดสอบข้อเขียนหรือทดสอบขับรถ แล้วแต่กรณี อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด

Cr. กรมการขนส่งทางบก

เมื่อเพื่อนบ้าน คนห้องข้างๆ ติดโควิด-19 ต้องทำอย่างไร | workpointTODAY 16/08/2021

เมื่อเพื่อนบ้าน คนห้องข้างๆ ติดโควิด-19 ต้องทำอย่างไร | workpointTODAY

เมื่อเพื่อนบ้าน คนห้องข้างๆ ติดโควิด-19 ต้องทำอย่างไร
https://youtu.be/bexDsPIltkY
.
.
Cr. WorkpointTODAY

เมื่อเพื่อนบ้าน คนห้องข้างๆ ติดโควิด-19 ต้องทำอย่างไร | workpointTODAY เมื่อเพื่อนบ้าน หรือ คนห้องข้างๆ ติดโควิด-19 และต้องกักตัว หรืออยู่ระหว่างการรอเตียงเราจะป้องกันตัวเองอย่....

03/08/2021

✔️ อัพเดท 3 จุดตรวจ ฟรีด้วย Antigen Test Kits 🧫
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติประกาศขยายวันให้บริการตรวจโควิด เชิงรุกฟรี 3 จุดที่ได้เปิดให้บริการไปก่อนหน้านี้ ซึ่งจะทำการตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kitsโดยผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ รู้ผลภายใน 30 นาที ดังนี้
1. สนามกีฬาธูปะเตมีย์ กองทัพอากาศ ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี โดย สปคม. ขยายจนถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2564 (หยุดวันเสาร์-อาทิตย์) ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น.
2. สนามราชมังคลากีฬาสถาน (หัวหมาก) เขตบางกะปิ กทม. ขยายจนถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2564 (หยุดวันเสาร์-อาทิตย์) ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น
3. ลานจอดรถ ชั้น 1 อาคารบี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถ.แจ้งวัฒนะ กทม.ตรวจโดย คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ขยายเพิ่มอีก 2 วัน วันที่ 2–3 ส.ค.64 เวลา 8.00-16.00 น.
ประชาชนที่เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิดเชิงรุก ต้องเตรียมบัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนาบัตร 2 ชุดไปด้วย และหากผลเป็นบวก จะมีการจับคู่คลินิกชุมชนอบอุ่นดูแลที่บ้านหรือที่ชุมชน
ที่มา : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ #ไทยรู้สู้โควิด

✔️ อัพเดท 3 จุดตรวจ ฟรีด้วย Antigen Test Kits 🧫
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติประกาศขยายวันให้บริการตรวจโควิด เชิงรุกฟรี 3 จุดที่ได้เปิดให้บริการไปก่อนหน้านี้ ซึ่งจะทำการตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kitsโดยผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ รู้ผลภายใน 30 นาที ดังนี้
1. สนามกีฬาธูปะเตมีย์ กองทัพอากาศ ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี โดย สปคม. ขยายจนถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2564 (หยุดวันเสาร์-อาทิตย์) ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น.
2. สนามราชมังคลากีฬาสถาน (หัวหมาก) เขตบางกะปิ กทม. ขยายจนถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2564 (หยุดวันเสาร์-อาทิตย์) ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น
3. ลานจอดรถ ชั้น 1 อาคารบี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถ.แจ้งวัฒนะ กทม.ตรวจโดย คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ขยายเพิ่มอีก 2 วัน วันที่ 2–3 ส.ค.64 เวลา 8.00-16.00 น.
ประชาชนที่เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิดเชิงรุก ต้องเตรียมบัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนาบัตร 2 ชุดไปด้วย และหากผลเป็นบวก จะมีการจับคู่คลินิกชุมชนอบอุ่นดูแลที่บ้านหรือที่ชุมชน
ที่มา : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ #ไทยรู้สู้โควิด

30/07/2021

✨ สังเกตด่วน! ผู้ป่วยแต่ละสีมีอาการยังไง

🦠 สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับผลว่าติดเชื้อโควิดแต่ไม่รู้ระดับความรุนแรงของตัวเองนั้น วันนี้แอดมีข้อมูลดีๆ มาแชร์ค่ะ ว่าอาการแบบไหนเป็นผู้ป่วยสีอะไร ยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยนะคะ

📍ที่มา : กรมควบคุมโรค

✨ สังเกตด่วน! ผู้ป่วยแต่ละสีมีอาการยังไง

🦠 สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับผลว่าติดเชื้อโควิดแต่ไม่รู้ระดับความรุนแรงของตัวเองนั้น วันนี้แอดมีข้อมูลดีๆ มาแชร์ค่ะ ว่าอาการแบบไหนเป็นผู้ป่วยสีอะไร ยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยนะคะ

📍ที่มา : กรมควบคุมโรค

29/07/2021

Stakeholder Engagement กับการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพประจำปี 2565

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

PMAT for Covid 19
แนะนำบูธภายในงาน
กิจกรรมแจกของรางวัล
Mini concert เจมส์ เรืองศักดิ์
บรรยาย หัวข้อ "เคล็ดลับใช้ชีวิตให้มีความสุข เติมคุณภาพชีวิตด้วยมือของเรา" ในสไตล์ของ คุณเจมส์ เรืองศักดิ์ และคุณนัชชา ลอ...
แนะนำบูธภายในงาน
เสวนา หัวข้อ "เจาะช่องว่างกฏหมายไทย ทำไมคอนโดปล่อยเช่ารายวันถึงเกลื่อนเมือง" #PPMforum3
แนะนำบูธในงาน
เสวนาพิเศษ หัวข้อ "เทรนด์ออนไลน์ 2019" #PPMforum3
เล่นเกมแจกของรางวัล
แนะนำบูธในงาน
ตอบคำถาม แจกของรางวัลในงาน

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


1550 อาคารธนภูมิ ชั้น12 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)
Erawan Property Erawan Property
Bangkok, 10800

Bangkok Property Agency is a dynamic real estate agency/property broker specialising in condo and house rentals and sales in the central Bangkok area.

Wish Property ซื้อ-ขาย-เช่า ทาวน์เฮ้าส Wish Property ซื้อ-ขาย-เช่า ทาวน์เฮ้าส
สวนหลวง
Bangkok, 10250

รับฝากขาย-เช่า อสังหาริมทรัพย์ ทุกประเภท

รับเขียนแบบบ้าน แบบบ้าน ออกแ รับเขียนแบบบ้าน แบบบ้าน ออกแ
ถ.สุขุมวิท 49/14 แขวงคลองตันเหนือ เขต.วัฒนา กทม
Bangkok, 10110

รับสร้างบ้าน&ออกแบบบ้าน+รับออกแบบภายใน เขียนแบบบ้าน 080-7607060 พีรพงศ์

RTU construction รับเหมาก่อสร้าง บ้าน อ RTU construction รับเหมาก่อสร้าง บ้าน อ
Bangkok, 12110

รับเหมาออกแบบงานก่อสร้าง รับงานกระจก อลูมิเนียม สนใจติกต่อ 0819082764 fax.02-1015422

SuccessPropertyThailand SuccessPropertyThailand
-
Bangkok, 10510

บ้านเดี่ยว ที่ดิน ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ คอนโดมิเนียม

Plus Property Co., Ltd. Plus Property Co., Ltd.
59 Soi Rim Khlong Phra Khanong, Phra Khanong Nuea Sub-district, Vadhana District, Bangkok
Bangkok, 10110

An Integrated and Extensive Real Estate Service Provider-Real Estate Brokerage and Consulting Services & Real Estate Management

ศูนย์วิชาการฮวงจุ้ย ประเทศไ ศูนย์วิชาการฮวงจุ้ย ประเทศไ
1055/644 State Tower Building, 31st Floor, Silom Rd, Bangrak
Bangkok, 10500

อ.มาศ เคหาสน์ธรรม โทร 02-630 6699 หรือ 089-014 6888 เวลา 10.00-18.00น.

ขายคอนโด 333 Reverside ติดแม่น้ำ ติด MRT ขายคอนโด 333 Reverside ติดแม่น้ำ ติด MRT
ประชาราษฏร์สาย 1
Bangkok, 10800

ขายใบจองเจ้าของขายเอง ถูกสุดๆ

Land&Home Decor Land&Home Decor
Bangkok, 10600

รวมอสังหาริมทรัพย์เจ้าของขายเอง บริษัทรับเหมาก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้าน

泰国八零地产Thailand 80's Property 泰国八零地产Thailand 80's Property
Sukhumvit 63
Bangkok, 10110

专为华人服务!让找房更简单! Easy to find your dream home in Thailand. TEL: 0982727348(Eng,Mandarin) 0830750418(Thai,Mandarin) Line: boby7688 Wechat: 1059016328

尼古窝曼谷民宿Nego-Home Bangkok Guest House 尼古窝曼谷民宿Nego-Home Bangkok Guest House
Soi Ekamai 10 Sukhumvit 63, Klong Toei Nua Wattana,
Bangkok, 10110

旅游杂志力推的曼谷第一怀旧复古民宿,地点设于曼谷市中心的Ekkamai,instagram号:negohome

Into home Into home
Bangkok, 10310

Home review | Digital marketing | Estate service โครงการหมู่บ้าน คอนโด