Full Well Freight (Thailand) Co., Ltd.

Full Well Freight (Thailand) Co., Ltd.

ความคิดเห็น

เงียบแต่หมดเรียบนะคะ
โต๊ะนี้กินจนนาทีสุดท้าย 😁
สู้กันทุกคน บริหารเวลากันดีมาก

FREIGHT FORWARDER ให้บริการงานขนส่งสินค้าครบวงจร ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ

"บริการขนส่งสินค้า
ตรงเวลา ด้วยความปล อดภัย
เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า
และพัฒนาระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง"

13/07/2022

วันอาสาฬหบูชา
ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ เป็นวันที่พระพุทธเจ้า
ทรงประกาศพระศาสนาเป็นครั้งแรก และเกิด มีสาวกรูปแรกขึ้น
ถือเป็นวันแรกที่มี พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ครบองค์พระรัตนตรัย

02/06/2022

๓ มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท ฟูล เวล เฟรท (ประเทศไทย) จำกัด

13/05/2022

วันพืชมงคล คือ วันที่กำหนดให้มีพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ นับว่าเป็นพระราชพิธีที่มีความเก่าแก่สืบต่อมาตั้งแต่โบราณเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเกษตรกรของชาติ อีกทั้งยังเป็นการระลึกถึงความสำคัญของเกษตรกรที่มีต่อเศรษฐกิจไทย ซึ่งการจัดพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญนี้มีสืบเนื่องมาตั้งแต่เมื่อสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย การประกอบพระราชพิธีจะกระทำขึ้นที่ท้องสนามหลวง อันประกอบด้วย 2 พระราชพิธี คือ พระราชพิธีพืชมงคล และพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

15/02/2022

วันมาฆบูชา เดิมเรียกว่า วันมาฆปุณณมี หมายถึง วันที่พระจันทร์เพ็ญเต็มดวงในเดือนมาฆะ ส่วนมาฆบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือนมาฆะ คือ วันเพ็ญ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ ซึ่งวันมาฆบูชานี้ เราทราบกันว่า เป็นวันที่พระภิกษุ ๑๒๕๐ รูป มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย และมีเหตุอัศจรรย์พร้อมกัน ๔ ประการ เรียกว่า จาตุรงคสันนิบาต การประชุมพร้อมกันด้วย องค์ ๔ และในวันนี้ พระพุทธเจ้าทรงกระทำวิสุทธิอุโบสถ ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ซึ่งเราถือกันว่า เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา

31/12/2021

Happy New Year 2022
Wishing you good times, good health, good cheer, and a very Happy New Year.
สุขสันต์วันปีใหม่ ๒๕๖๕

25/12/2021

Christmas Day
25 December 2021
Wishing you a Merry Christmas and everlasting joy in your life.

09/12/2021

10 ธันวาคม
วันรัฐธรรมนูญ

04/12/2021

๕ ธันวาคม
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
พระมหากรุณาธิคุญจารึกในใจตราบกาลนิรันดร์
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงาน บริษัทฟูล เวล เฟรท (ประเทศไทย) จำกัด

12/10/2021

๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
อันหาที่สุดไม่ได้
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และพนักงาน
บริษัท ฟูล เวล เฟรท (ประเทศไทย) จำกัด

11/08/2021

๑๒ สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ
ขอจงทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท ฟูล เวล เฟรท (ประเทศไทย) จำกัด

27/07/2021

วันที่ 28 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรฯ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ขาพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และพนักงาน
บริษัท ฟูล เวล เฟรท (ประเทศไทย) จำกัด

23/07/2021

พระพุทธเจ้าแสดงธรรมจากการตรัสรู้ครั้งแรก เรียกว่า “ธัมมจักรกัปปวัตนสูตร” แก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5
ปัญจวัคคีย์ขอบวชเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย จึงเกิดพิธีการบวชครั้งแรกโดยพระพุทธเจ้ากระทำให้ เรียกว่า “เอหิภิกขุอุปสัมปทา”
เป็นวันแรกที่พระพุทธเจ้าประกาศ “ศาสนาพุทธ”
จึงถือว่าวันนี้เป็นวันที่พระรัตนตรัยเกิดขึ้นโดยสมบูรณ์ ทั้งพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์

03/06/2021
25/05/2021

ความสำคัญ วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ คือเกิด ได้ตรัสรู้ คือสำเร็จ ได้ปรินิพพาน คือ ดับ เกิดขึ้นตรงกันทั้ง ๓ คราวคือ

๑. เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะประสูติที่พระราชอุทยานลุมพินีวัน ระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์กับเทวทหะ เมื่อเช้าวันศุกร์ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ปีจอ ก่อนพุทธศักราช ๘๐ ปี

๒. เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะตรัสรู้ เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อพระชนมายุ ๓๕ พรรษา ณ ใต้ร่มไม้ศรีมหาโพธิ์ ฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม ในตอนเช้ามืดวันพุธ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ปีระกา ก่อนพุทธศักราช ๔๕ ปี หลังจากออกผนวชได้ ๖ ปี ปัจจุบันสถานที่ตรัสรู้แห่งนี้เรียกว่า พุทธคยา เป็นตำบลหนึ่งของเมืองคยา แห่งรัฐพิหารของอินเดีย

๓. หลังจากตรัสรู้แล้ว ได้ประกาศพระศาสนา และโปรดเวไนยสัตว์ ๔๕ ปี พระชนมายุได้ ๘๐ พรรษา ก็เสด็จดับขันธปรินิพพาน เมื่อวันอังคาร ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ปีมะเส็ง ณ สาลวโนทยาน ของมัลลกษัตริย์ เมืองกุสินารา แคว้นมัลละ (ปัจจุบันอยู่ในเมืองกุสีนคระ แคว้นอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย)

10/05/2021

วันพืชมงคล คือ วันที่กำหนดให้มีพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ นับว่าเป็นพระราชพิธีที่มีความเก่าแก่สืบต่อมาตั้งแต่โบราณเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเกษตรกรของชาติ อีกทั้งยังเป็นการระลึกถึงความสำคัญของเกษตรกรที่มีต่อเศรษฐกิจไทย ซึ่งการจัดพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญนี้มีสืบเนื่องมาตั้งแต่เมื่อสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย การประกอบพระราชพิธีจะกระทำขึ้นที่ท้องสนามหลวง อันประกอบด้วย 2 พระราชพิธี คือ พระราชพิธีพืชมงคล และพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

04/05/2021

วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม ถือเป็นวันฉลองพระเศวตฉัตรปีแรกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน และเป็นวันรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ เข้าพระพุทธเจ้าฯ คณะผู้บริหาร และพนักงาน
บริษัท ฟูล เวล เฟรท (ประเทศไทย) จำกัด

30/04/2021

ในทุกปีแรงงาน ลูกจ้างในหลายประเทศจะได้หยุดพักในวันแรงงานตรงกับวันที่ 1 พฤษภาคม ซึ่งเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์เพื่อให้ทุกคนได้รำลึกถึงความสำคัญของแรงงาน

11/04/2021

สุขสันต์วันสงกรานต์ และ สวัสดีปีใหม่ไทย 🥳
๑๒ - ๑๕ เมษายน ๒๕๖๔

05/04/2021

วันจักรี (Chakri Memorial Day) ตรงกับวันที่ 6 เมษายนของทุกปี อันเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช หรือพระรามาธิบดีที่ 1 ทรงเสด็จปราบดาภิเษกขี้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีและเป็นวันครบรอบการก่อตั้งราชวงศ์จักรี ในวันนี้จึงถือเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งที่พวกเราชาวไทยควรให้ความระลึกถึง กว่าจะมาเป็นสยามได้ในทุกวันนี้

02/04/2021

๒ เมษายน
วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมกันถวายพระพรในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง และทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Photos from Full Well Freight (Thailand) Co., Ltd.'s post 27/03/2021

ข้อกำหนด ISO 9001:2015 และการตรวจติดตามภายใน
Requirements ISO 9001:2015 and Internal Audit
โดย
คุณชุติมา ภู่มะลิ
Senior ISO Consultant
ณ อาคารสาธรนคร ทาวเวอร์ ชั้น 9 ห้อง Rati Room
วันเสาร์ ที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 8.30-16.00 น.
หัวข้อ
หลักการทำ ระบบบริหารคุณภาพ,ทบทวนข้อกำหนด ISO 9001:2015,
การประยุกต์ใช้งานจริง,หลักและขั้นตอนการตรวจติดตามภายใน
การจัดทำแผน และ Audit Checklist
เทคนิคการตรวจติดตามภายใน
CAR Writing การรายงาน และ การติดตามผล

25/02/2021

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
วันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปฎิโมกข์แก่พระสงฆ์ ๑๒๕๐ รูป ที่มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย

11/02/2021

Happy Chinese New Year 2021
"新正如意 新年发财 “ สวัสดีรับวันตรุษจีน คิดหวังสิ่งใด ขอให้สมหวังสมปรารถนาในปีใหม่นี้ มีแต่ความสุขมั่งคั่ง โชคดีร่ำรวยตลอดปี สุขภาพดี ร่ำรวยเงินทอง เฮง เฮง

10/12/2020

10 ธันวาคม
วันรัฐธรรมนูญ

05/12/2020

5 ธันวาคม
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พระมหากรุณาธิคุญจารึกในใจตราบกาลนิรันดร์

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ ผู้บริการ
และพนักงาน บริษัทฟูล เวล เฟรท (ประเทศไทย) จำกัด

Full Well Freight (Thailand) Co., Ltd. updated their phone number. 11/11/2020

Full Well Freight (Thailand) Co., Ltd. updated their phone number.

Full Well Freight (Thailand) Co., Ltd. updated their phone number.

23/10/2020

๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช น้อมลำลึกพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงาน
บริษัท ฟูล เวล เฟรท (ประเทศไทย) จำกัด

13/10/2020

๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
อันหาที่สุดไม่ได้
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

Photos from Full Well Freight (Thailand) Co., Ltd.'s post 07/10/2020

Released at Laem Chabang Port!!!

07/10/2020

Released at Laem Chabang Port!!!

Released at Laem Chabang Port!!!

Full Well Freight (Thailand) Co., Ltd. updated their phone number. 27/08/2020

Full Well Freight (Thailand) Co., Ltd. updated their phone number.

Full Well Freight (Thailand) Co., Ltd. updated their phone number.

Full Well Freight (Thailand) Co., Ltd. updated their address. 21/08/2020

Full Well Freight (Thailand) Co., Ltd. updated their address.

Full Well Freight (Thailand) Co., Ltd. updated their address.

Full Well Freight (Thailand) Co., Ltd. updated their address. 21/08/2020

Full Well Freight (Thailand) Co., Ltd. updated their address.

Full Well Freight (Thailand) Co., Ltd. updated their address.

12/08/2020

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์​ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม​ ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า​ ผู้บริหาร​ พนักงาน
บริษัท ฟูล เวล เฟรท (ประเทศไทย) จำกัด

Photos from Full Well Freight (Thailand) Co., Ltd.'s post 11/08/2020

บริษัท Full Well Freight (Thailand) Co.,Ltd.
ขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม ด้วยการบริจาคโลหิต

"ไม่มีกุศลใด ยิ่งใหญ่เท่าการให้โลหิต"

ในวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัท ฟูล เวล เฟรท (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคม ประจำปี 2563 ณ ตึก ทีพีไอ ทาวเวอร์

โดยมีผู้บริหารและพนักงานได้เข้าร่วมการบริจาคโลหิต เพื่อต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ทั้งนี้ทางบริษัท ฯ ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้ที่ยิ่งใหญ่

03/06/2020

Long Live Her Majesty
Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana

With the utmost respects from the management and employees of Full Well Freight (Thailand) Public Company Limited.

RISE Cafe ร้านอาหารมือใหม่หัดส่งที่ใช้เปลือกผลไม้ ห่อใบบัว และปิ่นโตใส่กับข้าวเพื่อลดขยะ 04/05/2020

RISE Cafe ร้านอาหารมือใหม่หัดส่งที่ใช้เปลือกผลไม้ ห่อใบบัว และปิ่นโตใส่กับข้าวเพื่อลดขยะ

ช่วงวิกฤตนี้ทุกคนเรียนรู้การปรับตัวเหตุการณ์เกือบจะพร้อมกัน RISE Cafe ปรับตัวเองเป็นมือใหม่หัดส่งอาหาร ที่ใช้วิกฤตนี้เป็นการเรียนรู้เรื่องการทำธุรกิจอาหารเดลิเวอรี่จากสถานการณ์จริงแบบวันต่อวัน สัปดาห์ต่อสัปดาห์ ข้อดีก็คือทีมได้คิดและเรียนรู้การปรับตัวเพื่อจะเอาตัวรอด

RISE Cafe ร้านอาหารมือใหม่หัดส่งที่ใช้เปลือกผลไม้ ห่อใบบัว และปิ่นโตใส่กับข้าวเพื่อลดขยะ คุยเรื่องวิธีคิดและแก้ปัญหาเมื่อคาเฟ่น้ำผลไม้ปั่น ต้องกลายมาเป็นร้านอาหารมือใหม่หัดเดลิเวอรี่

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

Released at Laem Chabang Port!!!

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


116/71 อาคาร เอสเอสพี 2 ชั้น 19 ถนน ณ
Bangkok
10110

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 17:30
อังคาร 08:30 - 17:30
พุธ 08:30 - 17:30
พฤหัสบดี 08:30 - 17:30
ศุกร์ 08:30 - 17:30
เสาร์ 09:00 - 12:00

บรรทุกและขนส่ง อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)
Nathalin Group Nathalin Group
88 Soi Bangna-Trad 30 Bangna, Bangna
Bangkok, 10260

HTUN MYAT  "Thai=Myanmar"CarGo HTUN MYAT "Thai=Myanmar"CarGo
Thailand
Bangkok, DBG ထိုင္း ျမန္မာ သယ္ယူပို႔ေဆာ

ထိုင္း ျမန္မာ ခရီးသည္ႏွင့္ ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ေရး

Xpresso Xpresso
3/394 ถ. วัชรพล แขวง ท่าแร้ง เขตบา
Bangkok, 10220

เลือกดีชีวิตสบาย ให้ Xpresso เข้ารับสินค้า ถึงหน้าบ้านคุณ

GA Express GA Express
Korean Town (Sukhumvit Plaza) Sukhumvit Rd, Khlong Toei, Bangkok 10110
Bangkok, 10110

Parcel Delivery Service from Thailand to Korea, Korea to Thailand บริการจัดส่งพัสดุจากไทยไปเกาหลี, เกาหลีมาไทย 100% Delivery Guarantee in 2-3 days

RTT Express RTT Express
2/4 หมู่10 ถ.เทพารักษ์ กม.15 ต.บางปล
Bangkok, 10540

ส่งด่วนทั่วไทย

Aura Move Express Aura Move Express
27/28 สวีทการ์เด้นวิลล์2 แขวงสาม
Bangkok, 10510

บริการขนส่งสินค้าจาก ไทย - มาเลเซีย ?

PTN Freight ขนส่งญี่ปุ่น ไทย รับประม PTN Freight ขนส่งญี่ปุ่น ไทย รับประม
Bangkok, 10900

บริการนำเข้าสินค้า/ประมูลสินค้า/ซื้อ-ขาย/แลกเงิน/ติดต่อธุรกิจ ประเทศญี่ปุ่น

Hnin Bangkok Supplier and Logistics Hnin Bangkok Supplier and Logistics
Bangkok
Bangkok, 10510

ပစၥည္းမွန္ ေစ်းမွန္ ၀န္ေဆာင္မွဳမွာ ?

Freight Master - Thailand Air Freight Forwarder & Shipping Freight Master - Thailand Air Freight Forwarder & Shipping
Praram3
Bangkok, 10120

IATA Airfreight Forwarder with over 38 years of experience.

Climax Forwarding Thailand Climax Forwarding Thailand
559Mueang Thong Village 2 Phase 3 Soi 6/3, Phatthanakarn Rd., Suan Luang, Suan L
Bangkok, 10250

We are logistics, Shipping and Transportation provider in Thailand. We Provide Shipments globally, Support custom clearance and delivery door to door to anywhere in Thailand. We m...

TM CARGO Shipping TM CARGO Shipping
Bangkok, 10700

นำเข้าสินค้าจากจีน ชิปปิ้งจีน ขนส่งจีนไทย ขนส่งไทยจีน สั่งซื้อสินค้าจากจีน แลกเงินหยวน

Shopee Dropoff Partner - Chornament ถนนราชปรารภ & กล Shopee Dropoff Partner - Chornament ถนนราชปรารภ & กล
Chornament ร้านหินนำโชค 78/8 ถนนราชปรา
Bangkok, 10400

Shopee Express Drop-off Partner - Chornament ถนนราชปรารภ & ขายปลีก ขายส่ง กล่องลูกฟูก กล่องไปรษณีย์