รับสมัครตัวแทนประกันภัยรถย

รับสมัครตัวแทนประกันภัยรถย

ความคิดเห็น

หัวข้อธรรม “คำถาม : #พระพุทธเจ้าตรัสรู้หรือบรรลุอะไรบ้าง?”

คำตอบ : พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงของธรรมชาติ หลังจากที่พระองค์ได้เวียนเกิดเวียนตายมานับภพนับชาติไม่ถ้วน จนกระทั่งได้พบว่า ความทุกข์ทั้งมวล เริ่มจากที่เราได้เกิดมา ถ้าเราไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย ไม่พลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รัก ไม่ประสบกับสิ่งที่เราไม่ชอบใจ ทั้งหมดนี้ เราได้ประสบกับมัน เพราะเราเกิดมานั่นเอง พระองค์ได้ปรารถนาได้พบ สภาพธรรมตามความเป็นจริง เพื่อแก้ไขปัญหา คือ ความทุกข์ที่ต้องประสบ ถ้าเราไม่มีปัญญาก็ไม่รู้ เพราะเราถูกดอกไม้ของมาร หลอกล้ออยู่ตลอดเวลา เราคิดว่า การเกิดเป็นสุข เราถึงได้มีเพลง แฮปปี้ เบิร์ดเดย์กัน
..

ดังนั้น ก่อนเกิดเราไม่สามารถย้อนออกไปได้ แต่ถ้าเราพิจารณาด้วยปัญญา จะเห็นได้ว่า เมื่อปฏิสนธิในครรภ์มารดา มนุษย์จะอยู่ในที่แคบๆ ร้อน มืด เหม็น จะดิ้นจะอะไรก็ทนคุดคู้อยู่นั้นถึง ๑๐ เดือน {ในทางธรรมนับ ๑๐ เดือน} เมื่อจะคลอดออกมาจะถูกลมเบ่งที่เกิดในขณะคลอดบุตร {กรรมชวาต} ทำให้เด็กคลอดออกมา บางคนก็ตาย หมอต้องคีบดึงออกมา นี้ทุกข์เริ่มตั้งแต่เกิด การดำรงชีวิตอยู่ด้วยดีก็เป็นของยาก ตายแล้วยังเป็นทุกข์ว่าจะไปเกิดที่ไหนมี ๓๑ ภพภูมิ {หรือ ๓๑ จังหวัด} ที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปจากมนุษย์ กลับมาเป็นมนุษย์ เทวดา พรหม สัตว์นรก เปรต อสูรกาย หรือเดรัจฉาน
..

เมื่อเราได้มีโอกาสได้พบพระสัจธรรมคำสอนของพระองค์ สิ่งแรก คือ ต้องเชื่อในการตรัสรู้ ต่อมาดูว่าพระองค์สอนว่าอะไร? คือสอนว่า “อย่าทำความชั่วเลย ความชั่วแม้เพียงเล็กน้อย อย่าทำเสียเลยจะดีกว่า” เพราะพระองค์ได้เห็นว่า นรกมีจริง ความทุกข์ทรมานเผ็ดร้อน ด้วยพระมหากรุณาทรงไม่ปรารถนาให้เราได้รับวิบาก (ผล) แห่งกรรมชั่ว จึงแสดง โอวาทปาติโมกข์ เป็นปฐมเทศนา ทรงสอนว่า ความไม่รู้ หรืออวิชชา หรือโมหะ บวกกับ กิเลสตัณหา เป็นต้นเหตุให้เราทำความชั่ว พระองค์ได้บรรลุญาณ ดังนี้
..

๑. ยามต้น (ปฐมยาม) บรรลุวิชา ๓ คือ บุพเพนิวาสานุสติญาณ ทรงรู้แจ้งถึงอดีตของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย การระลึกชาติได้ไม่รู้จบ ไม่จำกัด แม้จะเกิดมานับภพนับชาติไม่ถ้วน
..

๒. ยามกลาง (มัชฌิมยาม) บรรลุ วิชา ๒ คือ จุตูปปาตญาณ ทรงรู้การเกิดการตายของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายใน ๓๑ ภพภูมิว่า มนุษย์เกิด และดำเนินชีวิตไปตามกรรม หากทำกรรมชั่ว มีผลเป็นความทุกข์ ทำดีก็มีผลเป็นความสุข ความเจริญ
..

๓. ยามสาม (ปัจฉิมยาม) บรรลุวิชา ๓ คือ อาสวักขยญาณ ทรงรู้แจ้งแทงตลอดในเหตุผลว่า ไม่มีอะไรจะเกิดขึ้นลอยๆ สรรพสิ่งทั้งหลายย่อมมีเหตุ เป็นแดนเกิด พระองค์ได้บรรลุ อริยสัจธรรมทั้ง ๔ ทำลายอวิชชา โดยสิ้นเชิง สำเร็จเป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้า
..

ต่อมาทรงไปโปรดปัญจวัคคีย์ในวันที่เรียกว่า #อาสาฬหบูชา เป็นวันที่พระรัตนตรัยเกิดขึ้นครั้งแรกในโลก เมื่อทรงบรรลุแล้ว ทรงประจักษ์ว่า พระธรรมที่ตรัสรู้นั้นมากมาย ละเอียด ประณีต ลึกซึ้งเหลือเกิน ในโอกาสที่ภิกษุที่ทรงบวชให้ด้วยพระองค์เอง มาประชุมโดยมิได้นัดหมาย ถึง ๑,๒๕๐ รูป พระองค์ได้ประทานสิ่งที่เป็น หัวใจของชาวพุทธ ที่เรียกว่า “โอวาทปาติโมกข์”ในวันที่เรียกว่า #มาฆบูชา กล่าวถึงหลักคำสอนอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา ได้แก่
..

๑. การไม่ทำความชั่ว เพื่อให้มนุษย์ที่เชื่อคำสอนของพระองค์ไม่ต้องไปตกทุกข์ได้ยาก ลำบาก รวมถึงตกนรกในอนาคต ไม่ทำความชั่วทั้งกาย ๓ วาจา ๔ ใจ ๓ หรือ อกุศลกรรมบถ ๑๐ คือ ทางแห่งการทำความชั่ว เมื่อลดเว้นความชั่วแล้ว
..

๒. ให้ทำแต่ความดี โดยการบำเพ็ญกิริยาอันเป็นบุญ ๑๐ ประการ ข้อที่สำคัญที่สุด คือ มีความเห็นที่ถูกต้อง ซึ่งจะเกิดผลดีแก่ผู้ปฏิบัติทั้งในปัจจุบันและอนาคต
..

๓. ทรงแนะนำให้สร้างความดีสูงสุดขั้นต่อไป ในโลกุตระกุศล คือ ทำจิตให้บริสุทธิ์ตลอดไป ด้วยการเจริญวิปัสสนาปัญญา มีการฝึกหัดอบรมจิตให้ตั้งมั่นในสติสัมปชัญญะ การระลึกรู้ความจริงของธรรมชาติที่เกิดขึ้น ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ ซึ่งเรียกว่า ทวาร ๖ มี ๑๖ ขั้นตอน จะสามารถให้รู้สภาพความจริงของธรรมชาติ จนละกิเลสความชั่วออกไปได้เด็ดขาดตลอดไป ข้ามโคตรปุถุชน ไปเป็น อริยะชน เริ่มแต่โสดาปัตติมรรค สุดท้ายเข้าถึงอมตะนิพพาน อันเป็นที่ดับทุกข์ ไม่ต้องกลับมาเกิดอีก
..

ใครที่ปรารถนาจะเกิดต่อไปไม่รู้จบ ไม่เบื่อหน่ายต่อการเวียนเกิดเวียนตาย ในวัฎฎะทุกข์อันยาวไกล ก็ทำดีเว้นชั่วเท่านั้นก็พอ
..

พระองค์ทรงเห็นว่า พุทธบริษัทแม้มีโอกาสได้ฟังธรรมและปฏิบัติธรรมแล้ว อาจจะเดินในทางที่ผิด เพราะตั้งอยู่ในความประมาท ไม่พิจารณาตนโดยสม่ำเสมอ พลาดพลั้งทำความชั่วทางกายวาจาใจให้เกิดขึ้น ทรงมีพระเมตตาตักเตือนเป็นครั้งสุดท้ายก่อนเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานว่า “ไม่ให้เราตั้งอยู่ในความไม่ประมาท ในการกระทำในชีวิตของตนเอง โดยพิจารณาตนเองสม่ำเสมอ” พระองค์ทรงมีปัจฉิมโอวาทว่า "ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เราขอบอกเธอทั้งหลายว่า สังขารทั้งปวงมี ความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดา พวกเธอจึงทำประโยชน์ ให้สมบูรณ์ ด้วยความไม่ประมาทเถิด"
..

🙏 คำสอนของพระพุทธเจ้า เจ้าของศาสนาพุทธ {ไม่ใช่ของหลวงปู่ หลวงตา แม่ชี และข้าพเจ้า}

🙏 รายการวิทยุ : ธรรมะคุณากร บ่อเกิดแห่งคุณธรรม จันทร์ - ศุกร์ AM ๘๗๓ KHz เวลา ๐๗:๓๐ – ๐๘:๐๐ น. สถานีวิทยุกระจายเสียงกรุงเทพมหานคร

🙏 ภาพประกอบจาก : แอดมินใส่บาตรพระทุกวัน เอาบุญมาฝากจ้า

🙏 #การให้ธรรมเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง , ธรรมะทาน ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และบูชาแด่พ่อแม่ ครูอาจารย์ และอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรเฉพาะที่ผูกเวรจองกรรมขณะนี้

#โพสต์บุญเป็นธรรมทาน
#ธรรมทาน
#วันเข้าพรรษา
#วันอาสาฬหบูชา
โปรโมชั่นดีๆ!! ส่งท้ายปี 64

ฟรี ค่าสมัครสมาชิก 200 บาท 💰💰
ฟรี ค่าสมัครสมาชิก 200 บาท

โอกาสดีๆไม่ได้มีบ่อยๆๆ

รับสมัครตัวแทนประกันภัย ฟรี
รับสมั? รับสมัครตัวแทนประกันวินาศภัย และประกันชีวิต ผ่าน http://www.IAMINSURE.com/ ผลประโยชน์มากมาย ได้แก่ ส่วนลด ค่าออกกรมธรรม์ ค่าแนะนำ ค่าบริหาร สุดจี๊ด!! สามารถทำเป็นธุรกิจมีรายได้มั่นคง ว้าวววว
.

รับสมัครตัวแทนประกันภัย ฟรี!! รับของแถมมูลค่า 191 บาท มีจำนวนจำกัด!!!
.

10/08/2022

" กรมธรรม์ที่ทำไว้วันนี้ อาจเป็นเพียงกระดาษธรรมดา แต่เมื่อถึงเวลามันจะกลายเป็นสิ่งมีค่า พาให้เราและคนที่รักเดินหน้าต่อไปได้ "

👩‍💼 ยินดีให้คำปรึกษาข้อมูลประกันภัยกับผู้ช่วยส่วนตัวของคุณ หรือ

💬 สนใจเช็คราคาประกันทุกชนิดฟรี หรือ

📝 สนใจรีบสมัครเลยย..ยยยย!!!

Add LINE : หรือ คลิกลิงก์นี้
https://lin.ee/paauQbr
https://lin.ee/paauQbr แชทเล้ยยยย 🤳

หรือทักแชทที่เพจ
Msg : https://m.me/IAMINSURECOM
Page :

หมายเลขโทรศัพท์ : 089 639 1456

เว็บไซต์ : IAMINSURE.COM
..

#ประกันภัย #ประกันภัยIAMINSURE #ประกันชีวิต #ประกันรถยนต์ #ประกันสุขภาพ #ประกันอัคคีภัย #รับตัวแทนประกันภัยฟรี

07/07/2022

#ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 2+ และ 3+

🚘 ซ่อมรถเขา & รถเรา จะเป็นฝ่ายผิด / ฝ่ายถูกก็ซ่อมได้

🚘 ✅️ คุ้มครองตัวรถเรา คุ้มครองเฉพาะรถชนรถ & แจ้งรายละเอียดรถเขาได้

🚘 ❌ ️ไม่คุ้มครอง ตอนที่เราไม่มีคู่กรณี เช่น ชนรั้ว, ชนกระถางนะจ๊ะ

🚘 มีให้เลือกทั้งแบบจ่าย / ไม่จ่ายค่ารับผิดส่วนแรกด้วยล่ะ จ่ายค่ารับผิดส่วนแรกตอนเราเป็น ฝ่ายผิด & ซ่อมรถเราเท่านั้น

🚘 สินค้ารับประกันความพึงพอใจ 。◕‿◕• ในกรณีที่คุณขับไปชนรถคันอื่น อันเกิดจากอุบัติเหตุเท่านั้น & สามารถชนได้ไม่จำกัดครั้ง!

🚘 หากไม่คุ้มครองตามเงื่อนไขข้างต้นนี้ ยินดีคืนเงินจ้าา ☺️🥰

ประกันภัยดี๊ดี เริ่มที่นี่ :
https://www.IAMINSURE.com/1

ตรวจสอบเบี้ยประกันฟรีหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ LINE : หรือ คลิกลิงก์นี้
https://lin.ee/paauQbr
https://lin.ee/paauQbr แชทเล้ยยยย 🤳

หมายเลขโทรศัพท์ : 089 639 1456

#รับทำประกัน
#รับทำประกันทุกชนิด
#รับสมัครตัวแทนประกันฟรี

30/06/2022

#รู้หรือไม่? ทุกวันที่ 30 มิถุนายนเป็น “วันโซเชียลมีเดีย SOCIAL MEDIA DAY ” ก่อตั้งขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองและรำลึกถึงโลกโซเชียลมีเดีย ที่ทรงพลังมากต่อการสื่อสารกับคนทั่วโลกในยุคปัจจุบัน
..

แอดมินจะขออนุญาตนำเสนอ #เฉพาะข้อดีของโซเชียลมีเดีย เช่น เอาไว้เผยแพร่ธรรมะ แสดงธรรม สะดวก สบายไม่ต้องไปวัด, สอนหนังสือ, ติดต่อเวลามีความจำเป็น, ตัวอย่างที่ดีมาก คือ ถ่ายทอดสดของท่านผู้ว่ากทม.ว่า วันนี้ไปทำงานอะไรประชุมอะไร? และผลการประชุมเป็นอย่างไร? เป็นการใช้โซเชียลในทางที่ถูกต้อง และเป็นประโยชน์ ไม่ได้เอาไปทำในเรื่องเสียหาย มีผู้ติดตามมากมาย แถลงข่าวโดยไม่ต้องใช้นักข่าว มีผู้คนสนใจก็เข้าไปดูมากมาย
..

สำหรับใครที่กำลังเริ่มต้นทำธุรกิจ หรืออยากมีรายได้เสริม การทำสื่อการตลาดออนไลน์บนช่องทางต่างๆบนโลกโซเชียลมีเดีย ช่วยให้เราสร้างเนื้อหา หรือ ทำการโปรโมท ไปยังกลุ่มเป้าหมายได้กว้างและตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น เพราะไม่มีข้อจำกัดในการสื่อสาร
..

แล้วอีกข้อที่หลายคนอาจคาดไม่ถึง การใช้ เป็นสื่อกลางในการสื่อหาลูกค้า เก็บข้อมูลและนำกลับมาวิเคราะห์ เพื่อนำไปพัฒนา และปรับใช้ในแคมแปญต่อไปให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
..

IAMINSURE.COM ก็เป็นธุรกิจออนไลน์ผ่านโซเชียลมีเดีย ที่คุณปฏิเสธไม่ได้เช่นกัน ซึ่งสามารถตอบโจทย์ช่องทางการตลาด ที่ใครๆหลายคนก็สามารถสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำมาแล้วตลอดชีวิต
..

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่ลิงก์

LINE : หรือ คลิกลิงก์นี้
https://lin.ee/paauQbr
https://lin.ee/paauQbr แชทเล้ยยยย 🤳

หมายเลขโทรศัพท์ : 089 639 1456

เว็บไซต์ : IAMINSURE.COM

#วันโซเชียลมีเดีย
#รับทำประกันทุกชนิด
#ประกันภัยราคาตัวแทน

24/06/2022

จำกันได๋บ่ก๋า ทุกปลายปี๋ เฮาจะไปแอ่วกันแหมแล้วกา

ปี๋นี้ไป..แอ่วชายเรียง เจียงฮาย ฟรี!! ให้ม่วนใจกันเตอะ
.
.
หากนึกถึงการมาเที่ยวรับลมหนาวของภาคเหนือ อากาศเย็นจดจื่นนนน ดีมากกกกกจ้า #เชียงราย คือ อีกหนึ่งจังหวัดฮอตที่หลายคน มักนึกถึงมากที่สุดในอันดับต้นๆ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่ลิงก์นะจ๊ะ
https://lin.ee/paauQbr
https://lin.ee/paauQbr
https://lin.ee/paauQbr
หรือ Line ID : 🤳🤳

รีวิว #เที่ยวเขาค้อ @ เพชรบูรณ์ ที่ผ่านมาคร่า 👉 https://youtu.be/DSR7QZBYvcw

#เที่ยวฟรี
#เที่ยวเชียงราย

22/06/2022

#ปรากฏการณ์ นำกัญชามาใช้ประโยชน์ในการกระตุ้นเศรษฐกิจ, ทางการแพทย์ และสุขภาพอย่างเสรีนั้น หากใช้ในปริมาณที่เหมาะสม และมีความเข้าใจที่ถูกต้อง จะช่วยบรรเทาความเจ็บปวดให้กับผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี
..

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยมะเร็ง ช่วยลดความเสี่ยงทางการเงิน ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยป่วยเป็นโรคมะเร็ง กับประกันภัยโรคมะเร็ง
..

สนใจรายละเอียด คลิกตามลิงก์ 👇
https://lin.ee/paauQbr
https://lin.ee/paauQbr
หรือ Line ID : 🤳🤳
มะเร็งควบคุมไม่ได้ แต่วางแผนรับมือได้
..

สมัครตัวแทนโบรกเกอร์ ฟรี! จัดโปรโมชั่นอยู่จ้าา!!
https://www.iaminsure.com/registtobase.html ❤💙
..

#ประกันมะเร็ง
#ประกันภัยโรคมะเร็ง
#รับทำประกันภัยทุกชนิด

21/05/2022

แม้ว่ากิจกรรมที่แตกต่างกัน แต่พวกเราก็ไม่ได้แตกแยก เหมือนกับต้นไม้ที่อยู่ในป่าที่มีความหลากหลาย แต่อยู่รวมกันได้
..

ประกันภัยก็เช่นกัน พวกเรามีประกันวินาศภัย และประกันชีวิตให้เลือกหลากหลายรูปแบบ และหลายบริษัทประกันภัยให้เหมาะสมเฉพาะคุณ เพื่อความคุ้มค่ากับเงินทุกบาททุกสตางค์ที่คุณจ่ายค่าประกัน
..

ที่สำคัญควรเลือกประกันให้เหมาะสมกับความเสี่ยงภัยของตนเองนะจ๊ะ ☺☺😍
..

#เช็คเบี้ยประกัน ฟรี!! คลิกตามลิงก์ค่ะ 👇
https://lin.ee/paauQbr หรือ 🤳🤳
..

#ค่าสมัครตัวแทน ฟรี! จัดโปรโมชั่นอยู่เด้อ!!
http://xn--12ca6dli2c5ej8e.com/ เมนู สมัครตัวแทน ❤💙

13/04/2022

สุขสันต์วันสงกรานต์จร้าาา 🏖🏞💦

สวัสดีปีใหม่ไทย ๒๕๖๕ 💦
๑๓ เมษายน "วันสงกรานต์"
และ "วันผู้สูงอายุแห่งชาติ"

สงกรานต์นี้ ปลอดภัย ห่างไกลโควิด
รักษาระยะห่าง ล้างมือบ่อย ๆ
สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 😷

ขอให้ทุกท่าน
"สุข สดชื่น สุขภาพแข็งแรง"
ปลอดภัย ปลอดโรค
และเดินทางกลับบ้านปลอดภัย

สงกรานต์สุขใจ เดินทางอุ่นใจ ปลอดภัย กับ #ประกันอุบัติเหตุราคาสมาชิก ❤❤

ขอบคุณคลิปวิดีโอจาก : อินเทอร์เน็ต 🙏🙏😊

#ประกันอุบัติเหตุ
#ประกันวินาศภัย
#ประกันชีวิต
#ประกันภัยทุกชนิด
#รับทำประกันทุกชนิด

05/01/2022

#มีข่าวดีมาบอก 📣🥳🎉

คุณหมอ มนูญ ลีเชวงวงศ์
ท่านให้สัมภาษณ์ว่า ...

หลังปีใหม่ทุกคนอาจติดโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน ทำให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ ไทยกำลังจะมีการระบาดครั้งใหญ่สุดในรอบ 2 ปี อย่าตกใจไปน้าา 🤫🤫
..

โอไมครอนเปลี่ยนไปจากโรคทางเดินหายใจอักเสบ ทั้งส่วนบนและส่วนล่างรุนแรงฉับพลัน เป็นหวัดเล็กธรรมดา ไม่รุนแรงลงปอด เหมือนเคสน้าค่อม มีแอบคิดถึงน้าค่อมขึ้นมาเนอะ
..

เชื่อว่า คนติดเชื้อสายพันธุ์ไหนยี่ห้ออะไร และคนที่ฉีดวัคซีน ไม่ช้าก็เร็วก็จะติดเชื้อในรอบนี้ ทำให้เกิดปรากฏการณ์ ภูมิคุ้มกันหมู่ ก็เอวังคือการแพร่ระบาดโควิดจะจบซะที!! 🤗🤗
..

สุดท้าย ไม่ต้องฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3, 4 เป็นซอมบี้ เพราะเราได้รับเชื้อแล้ว เปรียบเสมือนเป็นวัคซีนธรรมชาติ กระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดีกว่าวัคซีนทุกยี่ห้อที่มีในปัจจุบันซะอีก ในอนาคตผู้ผลิตวัคซีนจะตกกระป๋อง ไม่รุ่งเหมือนที่ผ่านมาแล้วเด้อ
..

ล่าสุด องค์การอนามัยโลกก็บอกว่า สายพันธุ์นี้ไม่อันตราย เสียชีวิตต่ำ
..

ไงล่ะข่าวนี้ ทำให้แฮปปี้สบายใจขึ้น ถ้าเป็นจริงก็สุดยอด การทำมาหากิน การเรียนจะเริ่มกลับมาอีกครั้ง แต่ก็อย่าประมาท การ์ดอย่าตก ไม่ติดเป็นดีที่สุด
..

ขอบคุณที่มา 🙏🙏

(1) https://www.facebook.com/604030819763686/posts/2120360881463998/ และ

(2) https://www.springnews.co.th/news/819728
..

ด้วยรัก ❤❤

" เพียง 1 คน ทำประกันภัย สามารถบรรเทาความเดือดร้อนแก่ตนเอง & ครอบครัว ... จนคุณสัมผัสได้!! "
..

#รับสมัครสมาชิกประกัน!!
#รับสมัครตัวแทนประกันวินาศภัย!!
#รับสมัครตัวแทนประกันชีวิต!!

Call NOW 0896391456 ❤❤
Line ID 0896391456 ❤❤
Site www.IAMINSURE.Com 🤳📲

#รับสมัครตัวแทนประกันภัยทั่วประเทศ
#ประกันชีวิต
#ประกันสุขภาพ
#ประกันรถ

IAMINSURE.COM ... RICH DAD POOR DAD สมาชิกเครือข่ายผู้บริโภคประกันภัยครบวงจร 19/12/2021

IAMINSURE.COM ... RICH DAD POOR DAD สมาชิกเครือข่ายผู้บริโภคประกันภัยครบวงจร

Passive Income {พาสซีฟอินคัม} คือ รายได้จากสินทรัพย์ เช่น อสังหาให้เช่า, ลงทุนในหุ้น/เงินดิจิทัล, สร้างผู้บริโภคประกัน..บอกต่อผู้บริโภคในระบบกับ Iaminsure.com
" พูดง่ายๆ คือ ใช้เงินทำงาน หรือ ใช้สินทรัพย์ หรือ ระบบ Iaminsure.com ทำงานแทนเรา นั่นเอง "

❤❤

#รับสมัครสมาชิกประกันฟรี!!
#รับสมัครตัวแทนประกันชีวิตฟรี!!
#รับสมัครตัวแทนประกันวินาศภัยฟรี!!
สอบถามเพิ่มเติมที่ Line.me/ti/p/~0896391456
แชทคุย/โทรฟรีที่ Line.me/ti/p/~0896391456
www.IAMINSURE.Com
" ความเสี่ยง บรรเทาด้วยการประกันภัย "

❤❤

พาสซีฟอินคัมจากประกันทำได้จริง IamInsure.Com 6395
Page https://facebook.com/iaminsurecom/
Line http://Line.me/ti/p/~0896391456
YouTube https://goo.gl/36tQFy
E mail [email protected]

❤❤

https://youtu.be/NY5RFhk3o7M

IAMINSURE.COM ... RICH DAD POOR DAD สมาชิกเครือข่ายผู้บริโภคประกันภัยครบวงจร โอกาสในการต่อพรบ.และ ประกันภัยรถยนต์ ส่วนลดสูงสุดกว่า 30 บริษัท มาถึงแล้วคุณสามารถรับบริการ ในราคาพิเศษสุด...

Photos from รับสมัครตัวแทนประกันภัยรถยนต์ เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ IamInsure.com's post 30/10/2021

7 วิธี การซื้อประกันถูก ดี และคุ้มค่าที่สุด

คลิ้กกกก
👇👇👇👇

Photos from รับสมัครตัวแทนประกันภัยรถยนต์ เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ IamInsure.com's post 30/10/2021

💥IAMINSURE ไอแอมอินชัวร์ ประกันภัย มั่นคงไปด้วยกันนะคะ💥

🎉IAMINSURE พร้อมหรือยังกับงานที่ดี มีรายได้เรื่อยๆไม่ขาดช่วง พร้อมสวัสดิการและสิทธิพิเศษมากมาย กับการเป็นตัวแทนขายประกันภัยรถยนต์ กับ ไอแอมอินชัวร์🎊

✅มีรายได้ชัวร์
✅มีสวัสดิการชัวร์
✅ทำง่าย มีอิสระชัวร์
✅ทุกอย่างเราคือผู้กำหนดให้กับตัวเองชัวร์

⭕ธุรกิจแบบไหนที่คุณชอบ? สร้างรายได้ให้คุณ แถมมีสวัสดิการที่ดีอีกด้วย ใช่ธุรกิจกับ IAMINSURE ไหมคะ⭕

✔️มีสวัสดิการให้
✔️มีหลักการขายตรงหลายชั้น ช่วยเพิ่มกำไรให้อย่างต่อเนื่อง และไร้ขีดจำกัด
✔️ยอดขายไม่ได้มาจากเราแค่คนเดียว ยังมีเพื่อนร่วมทีมที่เราสามารถสรรหามาเพิ่มผลตอบแทนได้ ยิ่งสร้างทีมดี ยิ่งเพิ่มยอดขายแบบไร้ขีดจำกัดและต่อเนื่อง
✔️สามารถทำเป็นอาชีพเสริมควบคู่กับอาชีพหลัก มีสิทธิพิเศษให้มากมาย
✔️ไม่ต้องลงทุนเอง
✔️มีอิสระในงานที่ทำ
✔️มีรายได้ตลาดชีวิต สามารถส่งต่อมรดกให้กับลูกหลานได้
✔️เราคือผู้กำหนดช่องทางการทำการตลาดและจำนวนเม็ดเงินด้วยตัวเอง

📌พิเศษสมัครเป็นตัวแทนวันนี้ พร้อมสิทธิพิเศษ🔥
💥ซื้อประกันวินาศภัยและประกันชีวิตในราคาต้นทุน ราคาที่ดีที่สุด คุ้มค่า แถมสามารถทำการผ่อนจ่ายเป็น 4 งวด ดอกเบี้ย 0% ได้อีกด้วย!

❎ไม่อยากพลาดโอกาสดีๆ ห้ามพลาดจาก IAMINSURE เด็ดขาย❗

สนใจเป็นตัวแทนสมัครติดต่อ
📞Call:089-6391456
💬FB:iaminsure2549
💬Messenger:
🗨️Line:0896391456

27/08/2021

#ก่อนจะหางานออนไลน์ได้เงินหลัก100000จริง หันมาอ่านตรงนี้ก่อน!!!
..

(1)
ในปัจจุบันเราทำอะไรผ่านทางออนไลน์มากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมหรือเรื่องของอาชีพที่ไม่ต้องเดินทางไปทำงานก็สามารถทำได้ที่บ้าน ถือเป็นทำเลที่กว้างใหญ่มากมายมหาศาลล้านเจ็ด ขึ้นอยู่กับความสามารถ และความขยัน ทำมากก็ได้มาก สร้างรายได้เข้ามาเรื่อยๆ ตราบเท่าที่คุณเห็นช่องทางการทำตลาดบนโลกออนไลน์
..

(2)
โดยหนึ่งในอาชีพที่ไม่ต้องทำงานหนักก็สามารถที่จะมีเงินได้ เป็นงานขายได้ตลอดทั้งปี รับรายได้เดือนละเป็นหลักแสน เป็นงานที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้ลองเข้ามา ถ้าชอบก็ทำต่อ ถ้าไม่ชอบก็เปลี่ยนอาชีพกันไป นั่นคือ อาชีพขาย ประกันภัยรถยนต์ นี้รวยได้!!!
..

(3)
ยิ่งถ้านำเอาหลักการขาย และการตลาดแบบขายตรงหลายชั้นหรือธุรกิจเครือข่ายมารวมกัน จะเพิ่มยอดขายได้เร็วมาก โดยเราจะต้องรู้จักสร้างทีมงานของเรา กอร์ปกับแผนธุรกิจที่ดี ตลอดจนการมีระบบการทำงานที่ดีด้วย จะเกิดยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและไม่มีขีดจำกัด
..

(4)
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันก็ต้องยอมรับว่าคนหันมาให้ความสนใจในอาชีพนี้มากขึ้น เพราะทำงานเสร็จก็รอรับสตังค์โอนเข้าจากบัญชีธนาคารได้ทุกเดือนตลอดไป
..

(5)
ทางเราจะมอบสิทธิพิเศษมากมาย ซึ่งไม่ต้องลังเลใจกับการเป็น ตัวแทนขายประกันรถยนต์ ในปัจจุบันโลกได้เปลี่ยนไปแล้ว ทำอาชีพเสริม แทบไม่ได้ทำอาชีพหลักอย่างเดียวเท่านั้น หลายคนยังกำลังมองหาอาชีพเสริม เพื่อที่จะหารายได้ให้เพียงพอใช้ในการดำเนินชีวิต
..

(6)
แต่จะทำอาชีพเสริมอะไรดีละ แบบที่ไม่ต้องลงทุนมากมายและสามารถที่จะสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากการลงทุนทำธุรกิจเป็นของตัวเองแล้ว อยากจะบอกว่าธุรกิจที่ไม่ต้องลงทุนมากและสามารถที่จะสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องนั้นก็คือ ธุรกิจการขายพ.ร.บ. และ ประกันภัยรถยนต์ ที่ปัจจุบันมีการ รับสมัครตัวแทนประกันภัยรถยนต์ จำนวนมาก
..

(7)
เนื่องจากธุรกิจการเป็น ตัวแทนขายประกันรถยนต์ ไม่ต้องลงทุนแล้ว ยิ่งเราไม่ต้องลงทุนเท่าไหร่ ความเสี่ยงที่จะขาดทุนก็น้อยลงเท่านั้น ทั้งโอกาสในการขาดทุน และ ตัวเลขขาดทุนสูงสุดก็ลดลง จัดว่าเป็นอาชีพอิสระ ที่ไม่ต้องเป็นลูกจ้างใคร แถมการเป็น ตัวแทนขายประกันรถยนต์ ยังมีรายได้แบบที่ไม่จำกัด สามารถที่จะมีรายได้ตลอดชีวิต และที่สุดยังสามารถที่จะการส่งมอบความมั่งคั่งของธุรกิจนี้ให้เป็นมรดกตกกับลูกหลานหรือคนที่เรารักได้อย่างมั่นคง และง่ายดายมากขึ้น
..

(8)
สำหรับใครที่สนใจที่จะสมัครเป็น ตัวแทนขายประกันรถยนต์ ก็สามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ iaminsure.com โดยทางเรายินดีที่จะให้ข้อมูลการ รับสมัครตัวแทนประกันภัยรถยนต์ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ ไม่เพียงแต่เท่านี้สำหรับใครที่สนใจในการสมัคร ตัวแทนขายประกันรถยนต์ กับเรา ผ่าน
..

(9)
http://www.IAMINSURE.com/1 เมนู #สมัครตัวแทน หรือ เป็นเพื่อนกับเราทาง

แฟนเพจ หรือ
Https://Facebook.com/iaminsure2549 ก็สามารถที่จะติดต่อได้เช่นกันทางเรายินดีที่จะให้บริการ ติดตามบทความประกันภัยของเราได้ที่

LINE : http://line.me/ti/p/~0896391456 เมนู “หน้าหลัก”

Page : https://www.facebook.com/iaminsure2549 เมนู “โพสต์”
..

(10)
ไม่เพียงแต่เท่านั้นต้องบอกว่า ในวันนี้ใครที่ทำการสมัคร กับทาง http://IAMINSURE.COM วันนี้รับสิทธิพิเศษเหนือใครไปเลย ในการซื้อประกันวินาศภัยและประกันชีวิตในราคาต้นทุน ราคาที่ดีที่สุดแสนคุ้มค่า แถมยังสามารถที่จะทำการผ่อนจ่ายเป็น 4 งวด ดอกเบี้ย 0% ได้อีกด้วย ต้องบอกได้ว่ามาทำงานกับเรามีได้กับได้อย่างแน่นอน
..

(11)
ไม่เพียงแต่เท่านั้น เมื่อได้สมัครเข้าเป็นตัวแทนประกันภัยรถยนต์แล้ว ด้วยประสบการณ์ของทีมงาน และด้วยความเป็นมืออาชีพในเรื่องของการทำธุรกิจประกันภัยรถยนต์ นอกจากที่จะสามารถทำเป็นอาชีพเสริม ยังสามารถที่จะทำเป็นอาชีพหลักได้ด้วยเช่นกัน ด้วยการบริหารงานโดยทีมบริหารในระดับมืออาชีพ ที่รับรองว่าคุณจะได้เงินก้อนจำนวนมากจากการทำอาชีพนี้อย่างแน่นอน
..

(12)
สั่งซื้อหรือ สมัครตัวแทนประกันภัย วันนี้ที่
http://line.me/ti/p/~0896391456 เพื่อคลิกลิงก์เพิ่มเพื่อน
http://line.me/ti/p/~0896391456 หรือ
http://www.IAMINSURE.com/1 เมนู "สมัครตัวแทน"

สนใจสอบถามเพิ่มเติมจากผู้แนะนำท่านโดยตรง หรือผู้ที่ส่งโพสต์นี้ให้คุณ
Page หรือคลิ๊กที่ลิงก์ https://Facebook.com/iaminsure2549

#รับรายได้หลักแสนประหยัดๆหน่อยก็พออยู่ได้
..

(13)
คำเตือน : ห้าม!! นำบทความนี้ไปทำซ้ำ/ดัดแปลง/แก้ไข โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเด็ดขาด สงวนสิทธิ์ตามพรบ.ลิขสิทธิ์ ๒๕๕๘ ท่านใดพบเห็นบทความนี้ในที่อื่น โปรดแจ้งมาที่อีเมล์ [email protected] จักขอบพระคุณอย่างสูงคร่า
.

คำค้นหา :
#ตัวแทนขายประกันรถยนต์ ,
#รับสมัครตัวแทนประกันภัยรถยนต์, #ประกันชีวิต,
#ประกันสุขภาพ

965569

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

สุขสันต์วันสงกรานต์จร้าาา 🏖🏞💦สวัสดีปีใหม่ไทย ๒๕๖๕ 💦๑๓ เมษายน "วันสงกรานต์" และ "วันผู้สูงอายุแห่งชาติ"สงกรานต์นี้ ปลอดภั...
#สรุปโภชนเภสัช อาหารเสริมที่มีฤทธิ์กระตุ้นภูมิต้านทานให้ร่างกาย สำหรับประชาชน 1. วิตามินเอ 10,000-25,000 ยูนิต ต่อวัน   ...

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


Bangkok
10150

นายหน้าประกันภัย อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)
SILKSPAN SILKSPAN
555 SSP Tower, 27th Floor, Sukhumvit 63 Road Klongton Nua, Vadhana
Bangkok, 10110

เปรียบเทียบประกันรถยนต์ จาก 20 บริษัทประกันชั้นนำ ผ่อนสบายๆ 0% นาน 10 เดือน

ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยรถยนต์
Bangkok, 10250

ต่อประกันภัยรถยนต์ โทรเล้ย 089-255-8749

Thanachartinsurance - TNI Thanachartinsurance - TNI
999/1 ถนนพระราม 9 แขวงพัฒนาการ เข
Bangkok, 10250

ซื้อประกันภัยรถยนต์และประกันภัยทั่วไปแบบออนไลน์ ได้ที่ www.thanachartinsurance.co.th

ประกันดี มีนกดูแล ประกันดี มีนกดูแล
Bangkok, 10220

ที่ปรึกษาการเงิน ประกันชีวิต สุขภา?

เจริญธรรมทีม สอนขายประกันสร เจริญธรรมทีม สอนขายประกันสร
Bangkok, 10150

เจริญธรรมทีม สอนขายประกันทุกชนิดแล

ประกันสุขภาพเด็กคุ้มเว่อร์ b ประกันสุขภาพเด็กคุ้มเว่อร์ b
อาคารสินธร ทาวเว่อร์ 1 ถนนวิท
Bangkok, 10330

ประกันสุขภาพเด็ก-ผู้ใหญ่ chubb เคลมง่า?

ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ AIA onlin ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ AIA onlin
Bangkok, 10170

ที่ปรึกษาด้านการเงิน ประกันชีวิต ป?

ทางลัดประกันภัยออนไลน์ ศรีก ทางลัดประกันภัยออนไลน์ ศรีก
Thailand
Bangkok

เปิดโค้ตสมาชิกต่อยอดสู่นายหน้าประกันภัยฯ ขายออนไลน์หรืออฟไลน์สร้างงานสร้างอาชีพ

ศรีกรุงโบรคเกอร์  ประกันภัย  ศรีกรุงโบรคเกอร์ ประกันภัย
เอกชัย-บางบอน
Bangkok, 10150

รับสมัครตัวแทนนายหน้าขายประกันภัยทั่วประเทศ มีประกันภัยให้เลือกมากกว่า 37 บริษัทชั้นนำ

ครอบครัว phillip life ประกันสุขภาพเด ครอบครัว phillip life ประกันสุขภาพเด
849 อาคารวรวัฒน์ ถนนสีลม แขวงส
Bangkok, 10500

ให้คำปรึกษา และ ดำเนินการดูแลลูกค้?

วางแผนการเงินประกันชีวิตfwd by A วางแผนการเงินประกันชีวิตfwd by A
วางแผนประกันชีวิตสุขภาพและ
Bangkok

วางแผนประกันชีวิตประกันสัขภาพและการเก็บออม

AIA ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ท AIA ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ท
1327/240
Bangkok, 10250

วางแผนระดับตัวแทนมืออาชีพ By Mig 💥Inbox: m.