สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราช

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราช

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

Vrishti
Vrishti
10110
V Net Groups
V Net Groups
Salem Main Road, Kallakurichi

ความคิดเห็น

📣📣📣 ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง ฉบับที่ 3/2566
👉 เรื่อง สถานที่ประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อดำเนินการเลือกตั้ง นายกสภาวิชาชีพบัญชี กรรมการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกสามัญ และประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีของแต่ละด้าน ของสภาวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2566
👉 คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง อาศัยอำนาจตามคำสั่งคณะกรรมการจรรยาบรรณ ฉบับที่ 2/2566 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ออกประกาศเกี่ยวกับสถานที่ประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อดำเนินการเลือกตั้งนายกสภาวิชาชีพบัญชี กรรมการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกสามัญ และประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีของแต่ละด้าน ของสภาวิชาชีพบัญชี

📌 โดยกำหนดให้ 🏢 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ห้อง Ballroom 1-3 เป็นสถานที่ในการประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อดำเนินการเลือกตั้งนายกสภาวิชาชีพบัญชี กรรมการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกสามัญ และประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีของแต่ละด้าน ของสภาวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2566
ดูประกาศได้ที่https://www.tfac.or.th/upload/9414/dncGnuJC36.pdf
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.tfac.or.th/Article/Detail/166243

#สภาวิชาชีพบัญชี #เลือกตั้งสภาวิชาชีพบัญชี #เลือกตั้ง2566
🎉🎉 ย้ำอีกครั้ง!!! กับหลักสูตรประกาศนียบัตรทางการสอบบัญชี รุ่นที่ 2 (พ.ศ. 2566)
📆 ระหว่างเดือนมิถุนายน 2566 ถึงพฤษภาคม 2567 วันธรรมดา 18.00-21.15 น. และ วันเสาร์ 09.00-16.30 น.
🏛 อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams
🔸 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม
-มีระยะเวลาการฝึกหัดงานไม่น้อยกว่า 1 ปี มีชั่วโมงการฝึกหัดงานไม่น้อยกว่า 1,000 ชั่วโมง
และไม่เกิน 5 ปีนับจากวันยื่นคำขอแจ้งฝึกหัดงาน
-เป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
-ผู้สนใจทั่วไปสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีบัญชี📌 เก็บชั่วโมง CPD
📌 สนใจสมัครหรือดูข้อมูลเพิ่มเติม 👉🏻 https://accounttraining.tfac.or.th/courseDetail.php...
☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 685 2500 ศูนย์อบรมและพัฒนาวิชาชีพ (ต่อ) 2559, 2572, 2555-2558, 2508-2510 หรือ Email: [email protected]
#สภาวิชาชีพบัญชีใน พระบรมราชูปถัมภ์
📣 ❗❗ ประกาศ ❗❗ ขยายระยะเวลาการรับผลงานทางวิชาการการประชุมและสัมมนาทางวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาทางการบัญชี Accounting Education Conference: AccEC 2023 “Roles of Accounting Education and Sustainability” สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถส่งผลงานได้ทาง
👉 https://eservice.tfac.or.th/accec/
👉 หรือการ SCAN ผ่าน QR code

จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566
📣 ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง ฉบับที่ 2/2566
เรื่อง รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครที่มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็น นายกสภาวิชาชีพบัญชี กรรมการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกสามัญ และประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีของแต่ละด้าน ของสภาวิชาชีพบัญชี
👉 ตามที่คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งได้มีประกาศฉบับที่ 1/2566 เรื่อง การรับสมัครเพื่อเลือกตั้งเป็นนายกสภาวิชาชีพบัญชี กรรมการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกสามัญ และประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้านของสภาวิชาชีพบัญชี ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2566 และได้ดำเนินการรับสมัครเพื่อเลือกตั้งแล้วนั้น
👉 คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง อาศัยอำนาจตามความในข้อ 11 แห่งข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของนายกสภาวิชาชีพบัญชี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี และหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้ง พ.ศ. 2563 และข้อ 5 วรรคสาม แห่งข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม การเลือกตั้งหรือการแต่งตั้ง การดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่งของประธานคณะกรรมการหรือกรรมการวิชาชีพบัญชีของแต่ละด้าน อำนาจหน้าที่และการดำเนินการอื่นของคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีของแต่ละด้าน พ.ศ. 2563 ได้ตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณาผลงานของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสภาวิชาชีพบัญชี กรรมการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกสามัญ และประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีของแต่ละด้านของสภาวิชาชีพบัญชีเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็นนายกสภาวิชาชีพบัญชี กรรมการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกสามัญ และประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีของแต่ละด้าน
👉 ท่านสามารถศึกษาดูรายละเอียดประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง ฉบับที่ 2/2566 เรื่อง รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครที่มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็น นายกสภาวิชาชีพบัญชี กรรมการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกสามัญ และประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีของแต่ละด้าน ของสภาวิชาชีพบัญชี ได้ที่ 📌https://www.tfac.or.th/upload/9414/jI30qOYKGQ.pdf

#สภาวิชาชีพบัญชี #เลือกตั้งสภาวิชาชีพบัญชี #เลือกตั้ง2566 #บัญชี
สภาวิชาชีพบัญชีขอแนะนำการทดสอบโครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพโดยการศึกษาด้วยตนเอง (Self-Study CPD) ชุดวิชาการตรวจสอบภายใน
📆 วันศุกร์ที่ 16 และ 30 มิถุนายน 2566
🕐 เวลา 9.00 - 13.00 น.
🏛 ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
📌 ขอบเขตเนื้อหาการทดสอบ
1. การตรวจสอบภายใน
2. การกำกับดูแลกิจการ
3. การบริหารความเสี่ยง
4. การควบคุมภายใน
5. หลักการพื้นฐานจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
👉 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
- รูปแบบกระดาษคำตอบ (Paper) ครั้งที่ 9/2566 :
https://accounttraining.tfac.or.th/courseDetail.php?Code=CSO23050006
- ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-testing) ครั้งที่ 10/2566 :
https://e-testing.tfac.or.th/
☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 685 2500 (ต่อ) 2544 ศูนย์ทดสอบและประเมินผล 099 621 9326 หรือ Email: [email protected]
#สภาวิชาชีพบัญชี #อบรมสัมมนา
โค้งสุดท้าย!!! กับหลักสูตร SMP Manual Edition - Volume 2
📆 ในวันพุุธที่ 7 มิถุนายน 2566
🕐 เวลา 9.00 - 16.30 น.
🏛 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
🔸สภาวิชาชีพบัญชีโดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชีเห็นถึงความสำคัญของการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม จึงได้จัดทำแนวทางในการใช้มาตรฐานการสอบบัญชีเพื่่อ การตรวจสอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมเล่มที่2 เพื่่อช่วยให้ผู้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชีสามารถทำความเข้าใจในการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีในกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม
📌 เก็บชั่วโมง CPD ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ด้านบัญชี 5 ช.ม. ด้านจรรยาบรรณ 1 ชม. ผู้ทำบัญชี ด้านบัญชี 6 ช.ม.
📌 สนใจสมัครหรือดูข้อมูลเพิ่มเติม 👉🏻 https://accounttraining.tfac.or.th/courseDetail.php?Code=CSO23010094
☎ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 685 2500 ศูนย์อบรมและพัฒนาวิชาชีพ (ต่อ) 2559, 2572, 2555-2558, 2508-2510 หรือ Email: [email protected]
#สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
📣 TFRS 17 กับกิจการที่ไม่ได้ประกอบธุรกิจประกันภัย
คำถามยอดนิยมที่ได้รับคือ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย หรือ TFRS 17 ที่จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2568 กระทบเฉพาะธุรกิจประกันภัยใช่หรือไม่ (ธุรกิจประกันภัยประกอบด้วยบริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัยและบริษัทประกันภัยต่อ)
คำตอบคือ ไม่ใช่ เนื่องจาก TFRS 17 กำหนดให้ใช้กับประเภทสัญญา ไม่ใช่ประเภทธุรกิจ ในการพิจารณาว่าสัญญาเป็นไปตามคำนิยามสัญญาประกันภัยตาม TFRS 17 ต้องพิจารณาและวิเคราะห์เป็นรายสัญญา
👉 ขอขอบคุณบทความโดย
คุณนงลักษณ์ พุ่มน้อย
อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการติดตามและศึกษาผลกระทบมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง สัญญาประกันภัย
📌 อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่https://www.tfac.or.th/upload/9414/d7qyJnE1Gi.pdf
#สภาวิชาชีพบัญชี
📣📣 สภาวิชาชีพบัญชีขอแนะนำ หลักสูตร โครงการวุฒิบัตรวิชาชีพด้านการบัญชีนิติวิทยา รุ่นที่ 3 (Forensic Accounting Certificate: FAC)
📆วันที่ 17-18, 24-25 มิถุนายน , วันที่ 1-2, 8, 15-16, 22-23 กรกฎาคม , วันที่ 5-6, 26 สิงหาคม พ.ศ.2566
ณ โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพฯ รัชดา
💥 วัตถุประสงค์ :
• เพื่อพัฒนาความรู้พื้นฐานด้านการบัญชีนิติวิทยาให้แก่ผู้เข้าอบรม
• เพื่อให้ผู้ผ่านการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
• เพื่อให้ผู้เข้าอบรมพัฒนาตนเองไปสู่การเป็นนักบัญชีนิติวิทยาที่มีความรู้ความ สามารถ และปฏิบัติงานสอดคล้องตามแนวปฏิบัติที่เป็นสากล
• เพื่อพัฒนาทางเลือกในการประกอบวิชาชีพบัญชีสำหรับนักบัญชีในอนาคต
• เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการป้องกันการทุจริตระดับองค์กรและระดับประเทศ
💥 สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ :
• ได้รับวุฒิบัตรจากสภาวิชาชีพบัญชี เมื่อจบหลักสูตร
💥 หลักสูตรนี้เหมาะกับ
• ผู้สอบบัญชี
• นักบัญชีทั่วไป
• ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานทีมีการบังคับใช้กฎหมาย เช่น กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมสรรพากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติิ
• ผู้ที่มิใช่นักบัญชีแต่มีความสนใจ เช่น นักกฎหมาย ผู้ประกอบการทั่วไป นักลงทุนอาจารย์เป็นต้น
📌 สนใจสมัครหรือดูข้อมูลเพิ่มเติม 👉🏻 https://accounttraining.tfac.or.th/courseDetail.php?Code=CSO23040004
☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 685 2500 ศูนย์อบรมและพัฒนาวิชาชีพ (ต่อ) 2504, 2555-2559, 2508-2510 หรือ Email: [email protected] , [email protected]
โค้งสุดท้าย!!! กับ "โครงการอบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการสอบบัญชี – Basic & Advance Level รุ่นที่ 1/66"
📆 ในวันอังคารที่ 6 มิถุนายน และวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2566
🕐 เวลา 9.00 - 16.30 น.
🏛 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
🔸 เพื่อให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีดีขึ้น พร้อมทั้งลดระยะเวลาในการจัดเรียงรายการทางบัญชีจำนวนมาก คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี จึงได้เห็นความสำคัญในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโดยสอนการใช้สูตรต่าง ๆ ในโปรแกรมMicrosoft Excel โดยมีเนื้อหาตั้งแต่เบื้องต้น จนไปถึงระดับซับซ้อน ซึ่งหลักสูตรนี้สามารถเข้าอบรมได้ตั้งแต่บุคคลที่ไม่มีพื้นฐานการใช้สูตร Excel มีพื้นฐานน้อย จนไปถึงบุคคลที่มีพื้นฐานการใช้สูตร Excel ค่อนข้างมาก
📌 เก็บชั่วโมง CPD ด้านบัญชี 3 ชม. ด้านอื่นๆ 3 ชม.
📌 สนใจสมัครหรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
👉🏻 https://bit.ly/3oGU04s
☎ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 685 2500 ศูนย์อบรมและพัฒนาวิชาชีพ (ต่อ) 2559, 2572, 2555-2558, 2508-2510 หรือ Email: [email protected]
#สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
📣📣 สภาวิชาชีพบัญชีขอแนะนำ โครงการหลักสูตรวุฒิบัตรผู้บริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน CAE Chief Audit Executive Professional Leadership Program รุ่นที่ 3
📆 วันที่ 15 - 17, 21 - 24 และ 30 มิถุนายน พ.ศ.2566
ณ โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21
💥 วัตถุประสงค์ :
เพื่อพัฒนาหัวหน้างานตรวจสอบภายใน (Chief Audit Executive: CAE) ให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานตรวจสอบภายใน ได้อย่างมีคุณภาพสอดคล้องตามมาตรฐานสากล สามารถปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กรให้มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการควบคุมภายในที่เหมาะสม ซึ่งจะส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวม
💥 สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ :
• ได้รับวุฒิบัตรจากสภาวิชาชีพบัญชี เมื่อจบหลักสูตร
💥 หลักสูตรนี้เหมาะกับ
• ระดับผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
• กรรมการ ผู้บริหารระดับสูงในส่วนงานอื่นๆ
• ผู้บริหารระดับกลางที่กำลังเติบโตในสายวิชาชีพตรวจสอบภายใน
• ผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ในการบริหารจัดการหน่วยงานตรวจสอบ
📌 สนใจสมัครหรือดูข้อมูลเพิ่มเติม 👉🏻 https://shorturl.asia/sUbhK
☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 685 2500 ศูนย์อบรมและพัฒนาวิชาชีพ (ต่อ) 2572, 2555-2559, 2508-2510 หรือ Email: [email protected] , [email protected]
📣 ขอเชิญร่วมงานสัมมนาเปิดตัวแผนแม่บทการเรียนรู้ด้านการวางระบบบัญชี
(การพัฒนาทุนมนุษย์กับแผนแม่บทการเรียนรู้ด้านการวางระบบบัญชี)
📌 วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00-12.15 น.ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) หรือรับชมในช่องทาง Facebook Live
👉 วิทยากรโดย...
- ดร.ดิลกะ ลัทธพิพัฒน์
- คุณเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ
- คุณจุฑามณี ยอดแสง
- ผศ. ดร.นิ่มนวล วิเศษสรรพ
- รศ.ศรัณย์ ชูเกียรติ
👉 ดำเนินรายการโดย...
- ดร.เยาวลักษณ์ ชาติบัญชาชัย
📌 ลงทะเบียนฟรี!
✅สำหรับรูปแบบ onsite ท่านสามารถลงทะเบียนแบบได้ที่ >> https://forms.gle/h8F2vYHchzp2EH9W7
✅สำหรับ Facebook live สามารถรับชมได้ตามวันและวลาเดียวกัน โดยไม่ต้องลงทะเบียนที่ >>https://bit.ly/42JM5lj
📌 พิเศษ! การนับชั่วโมง CPD ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้ทำบัญชี
- รูปแบบ Onsite นับเป็นด้านอื่น ๆ 3 ชั่วโมง
- Facebook live ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตนับชั่วโมง CPD แบบไม่เป็นทางการได้ตามจริง แต่ไม่เกิน 2 ชั่วโมง

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ TFAC Family เปิดให้บริการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ตั้งแต่เวลา 10.00 - 17.00 น.
วันจันทร์-ศุกร์(หยุดวันนักขัตฤกษ์)

เป็นองค์กรชั้นนำในภูมิภาคเพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีให้เป็นมืออาชีพ มีจรรยาบรรณเพื่อให้บริการและพร้อมรับการแข่งขันในสากล

19/05/2023

📣📣📣 ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง ฉบับที่ 3/2566
👉 เรื่อง สถานที่ประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อดำเนินการเลือกตั้ง นายกสภาวิชาชีพบัญชี กรรมการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกสามัญ และประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีของแต่ละด้าน ของสภาวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2566
👉 คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง อาศัยอำนาจตามคำสั่งคณะกรรมการจรรยาบรรณ ฉบับที่ 2/2566 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ออกประกาศเกี่ยวกับสถานที่ประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อดำเนินการเลือกตั้งนายกสภาวิชาชีพบัญชี กรรมการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกสามัญ และประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีของแต่ละด้าน ของสภาวิชาชีพบัญชี

📌 โดยกำหนดให้ 🏢 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ห้อง Ballroom 1-3 เป็นสถานที่ในการประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อดำเนินการเลือกตั้งนายกสภาวิชาชีพบัญชี กรรมการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกสามัญ และประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีของแต่ละด้าน ของสภาวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2566
ดูประกาศได้ที่https://www.tfac.or.th/upload/9414/dncGnuJC36.pdf
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.tfac.or.th/Article/Detail/166243

#สภาวิชาชีพบัญชี #เลือกตั้งสภาวิชาชีพบัญชี #เลือกตั้ง2566

19/05/2023

🎉🎉 ย้ำอีกครั้ง!!! กับหลักสูตรประกาศนียบัตรทางการสอบบัญชี รุ่นที่ 2 (พ.ศ. 2566)
📆 ระหว่างเดือนมิถุนายน 2566 ถึงพฤษภาคม 2567 วันธรรมดา 18.00-21.15 น. และ วันเสาร์ 09.00-16.30 น.
🏛 อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams
🔸 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม
-มีระยะเวลาการฝึกหัดงานไม่น้อยกว่า 1 ปี มีชั่วโมงการฝึกหัดงานไม่น้อยกว่า 1,000 ชั่วโมง
และไม่เกิน 5 ปีนับจากวันยื่นคำขอแจ้งฝึกหัดงาน
-เป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
-ผู้สนใจทั่วไปสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีบัญชี📌 เก็บชั่วโมง CPD
📌 สนใจสมัครหรือดูข้อมูลเพิ่มเติม 👉🏻 https://accounttraining.tfac.or.th/courseDetail.php...
☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 685 2500 ศูนย์อบรมและพัฒนาวิชาชีพ (ต่อ) 2559, 2572, 2555-2558, 2508-2510 หรือ Email: [email protected]
#สภาวิชาชีพบัญชีใน พระบรมราชูปถัมภ์

🎉🎉 สภาวิชาชีพบัญชีขอแนะนำ หลักสูตรประกาศนียบัตรทางการสอบบัญชี รุ่นที่ 2 (พ.ศ. 2566)
📆 ระหว่างเดือนมิถุนายน 2566 ถึงพฤษภาคม 2567 วันธรรมดา 18.00-21.15 น. และ วันเสาร์ 09.00-16.30 น.
🏛 อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams
🔸 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม
-มีระยะเวลาการฝึกหัดงานไม่น้อยกว่า 1 ปี มีชั่วโมงการฝึกหัดงานไม่น้อยกว่า 1,000 ชั่วโมง
และไม่เกิน 5 ปีนับจากวันยื่นคำขอแจ้งฝึกหัดงาน
-เป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
-ผู้สนใจทั่วไปสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีบัญชี📌 เก็บชั่วโมง CPD
📌 สนใจสมัครหรือดูข้อมูลเพิ่มเติม 👉🏻 https://accounttraining.tfac.or.th/courseDetail.php?Code=CSO23020077
☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 685 2500 ศูนย์อบรมและพัฒนาวิชาชีพ (ต่อ) 2559, 2572, 2555-2558, 2508-2510 หรือ Email: [email protected]
#สภาวิชาชีพบัญชีใน พระบรมราชูปถัมภ์

18/05/2023

📣 ❗❗ ประกาศ ❗❗ ขยายระยะเวลาการรับผลงานทางวิชาการการประชุมและสัมมนาทางวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาทางการบัญชี Accounting Education Conference: AccEC 2023 “Roles of Accounting Education and Sustainability” สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถส่งผลงานได้ทาง
👉 https://eservice.tfac.or.th/accec/
👉 หรือการ SCAN ผ่าน QR code

จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

18/05/2023

📣 ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง ฉบับที่ 2/2566
เรื่อง รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครที่มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็น นายกสภาวิชาชีพบัญชี กรรมการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกสามัญ และประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีของแต่ละด้าน ของสภาวิชาชีพบัญชี
👉 ตามที่คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งได้มีประกาศฉบับที่ 1/2566 เรื่อง การรับสมัครเพื่อเลือกตั้งเป็นนายกสภาวิชาชีพบัญชี กรรมการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกสามัญ และประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้านของสภาวิชาชีพบัญชี ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2566 และได้ดำเนินการรับสมัครเพื่อเลือกตั้งแล้วนั้น
👉 คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง อาศัยอำนาจตามความในข้อ 11 แห่งข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของนายกสภาวิชาชีพบัญชี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี และหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้ง พ.ศ. 2563 และข้อ 5 วรรคสาม แห่งข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม การเลือกตั้งหรือการแต่งตั้ง การดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่งของประธานคณะกรรมการหรือกรรมการวิชาชีพบัญชีของแต่ละด้าน อำนาจหน้าที่และการดำเนินการอื่นของคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีของแต่ละด้าน พ.ศ. 2563 ได้ตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณาผลงานของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสภาวิชาชีพบัญชี กรรมการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกสามัญ และประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีของแต่ละด้านของสภาวิชาชีพบัญชีเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็นนายกสภาวิชาชีพบัญชี กรรมการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกสามัญ และประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีของแต่ละด้าน
👉 ท่านสามารถศึกษาดูรายละเอียดประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง ฉบับที่ 2/2566 เรื่อง รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครที่มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็น นายกสภาวิชาชีพบัญชี กรรมการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกสามัญ และประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีของแต่ละด้าน ของสภาวิชาชีพบัญชี ได้ที่ 📌https://www.tfac.or.th/upload/9414/jI30qOYKGQ.pdf

#สภาวิชาชีพบัญชี #เลือกตั้งสภาวิชาชีพบัญชี #เลือกตั้ง2566 #บัญชี

17/05/2023

สภาวิชาชีพบัญชีขอแนะนำการทดสอบโครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพโดยการศึกษาด้วยตนเอง (Self-Study CPD) ชุดวิชาการตรวจสอบภายใน
📆 วันศุกร์ที่ 16 และ 30 มิถุนายน 2566
🕐 เวลา 9.00 - 13.00 น.
🏛 ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
📌 ขอบเขตเนื้อหาการทดสอบ
1. การตรวจสอบภายใน
2. การกำกับดูแลกิจการ
3. การบริหารความเสี่ยง
4. การควบคุมภายใน
5. หลักการพื้นฐานจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
👉 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
- รูปแบบกระดาษคำตอบ (Paper) ครั้งที่ 9/2566 :
https://accounttraining.tfac.or.th/courseDetail.php?Code=CSO23050006
- ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-testing) ครั้งที่ 10/2566 :
https://e-testing.tfac.or.th/
☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 685 2500 (ต่อ) 2544 ศูนย์ทดสอบและประเมินผล 099 621 9326 หรือ Email: [email protected]
#สภาวิชาชีพบัญชี #อบรมสัมมนา

17/05/2023

โค้งสุดท้าย!!! กับหลักสูตร SMP Manual Edition - Volume 2
📆 ในวันพุุธที่ 7 มิถุนายน 2566
🕐 เวลา 9.00 - 16.30 น.
🏛 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
🔸สภาวิชาชีพบัญชีโดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชีเห็นถึงความสำคัญของการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม จึงได้จัดทำแนวทางในการใช้มาตรฐานการสอบบัญชีเพื่่อ การตรวจสอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมเล่มที่2 เพื่่อช่วยให้ผู้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชีสามารถทำความเข้าใจในการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีในกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม
📌 เก็บชั่วโมง CPD ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ด้านบัญชี 5 ช.ม. ด้านจรรยาบรรณ 1 ชม. ผู้ทำบัญชี ด้านบัญชี 6 ช.ม.
📌 สนใจสมัครหรือดูข้อมูลเพิ่มเติม 👉🏻 https://accounttraining.tfac.or.th/courseDetail.php?Code=CSO23010094
☎ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 685 2500 ศูนย์อบรมและพัฒนาวิชาชีพ (ต่อ) 2559, 2572, 2555-2558, 2508-2510 หรือ Email: [email protected]
#สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

🎉🎉 สภาวิชาชีพบัญชีขอแนะนำหลักสูตร SMP Manual Edition - Volume 2
📆 ในวันพุุธที่ 7 มิถุนายน 2566
🕐 เวลา 9.00 - 16.30 น.
🏛 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
🔸สภาวิชาชีพบัญชีโดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชีเห็นถึงความสำคัญของการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม จึงได้จัดทำแนวทางในการใช้มาตรฐานการสอบบัญชีเพื่่อ การตรวจสอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมเล่มที่2 เพื่่อช่วยให้ผู้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชีสามารถทำความเข้าใจในการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีในกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม
📌 เก็บชั่วโมง CPD ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ด้านบัญชี 5 ช.ม. ด้านจรรยาบรรณ 1 ชม. ผู้ทำบัญชี ด้านบัญชี 6 ช.ม.
📌 สนใจสมัครหรือดูข้อมูลเพิ่มเติม 👉🏻 https://accounttraining.tfac.or.th/courseDetail.php?Code=CSO23010094
☎ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 685 2500 ศูนย์อบรมและพัฒนาวิชาชีพ (ต่อ) 2559, 2572, 2555-2558, 2508-2510 หรือ Email: [email protected]
#สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

16/05/2023

📣 TFRS 17 กับกิจการที่ไม่ได้ประกอบธุรกิจประกันภัย
คำถามยอดนิยมที่ได้รับคือ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย หรือ TFRS 17 ที่จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2568 กระทบเฉพาะธุรกิจประกันภัยใช่หรือไม่ (ธุรกิจประกันภัยประกอบด้วยบริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัยและบริษัทประกันภัยต่อ)
คำตอบคือ ไม่ใช่ เนื่องจาก TFRS 17 กำหนดให้ใช้กับประเภทสัญญา ไม่ใช่ประเภทธุรกิจ ในการพิจารณาว่าสัญญาเป็นไปตามคำนิยามสัญญาประกันภัยตาม TFRS 17 ต้องพิจารณาและวิเคราะห์เป็นรายสัญญา
👉 ขอขอบคุณบทความโดย
คุณนงลักษณ์ พุ่มน้อย
อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการติดตามและศึกษาผลกระทบมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง สัญญาประกันภัย
📌 อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่https://www.tfac.or.th/upload/9414/d7qyJnE1Gi.pdf
#สภาวิชาชีพบัญชี

16/05/2023

โค้งสุดท้าย!!! กับ "โครงการอบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการสอบบัญชี – Basic & Advance Level รุ่นที่ 1/66"
📆 ในวันอังคารที่ 6 มิถุนายน และวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2566
🕐 เวลา 9.00 - 16.30 น.
🏛 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
🔸 เพื่อให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีดีขึ้น พร้อมทั้งลดระยะเวลาในการจัดเรียงรายการทางบัญชีจำนวนมาก คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี จึงได้เห็นความสำคัญในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโดยสอนการใช้สูตรต่าง ๆ ในโปรแกรมMicrosoft Excel โดยมีเนื้อหาตั้งแต่เบื้องต้น จนไปถึงระดับซับซ้อน ซึ่งหลักสูตรนี้สามารถเข้าอบรมได้ตั้งแต่บุคคลที่ไม่มีพื้นฐานการใช้สูตร Excel มีพื้นฐานน้อย จนไปถึงบุคคลที่มีพื้นฐานการใช้สูตร Excel ค่อนข้างมาก
📌 เก็บชั่วโมง CPD ด้านบัญชี 3 ชม. ด้านอื่นๆ 3 ชม.
📌 สนใจสมัครหรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
👉🏻 https://bit.ly/3oGU04s
☎ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 685 2500 ศูนย์อบรมและพัฒนาวิชาชีพ (ต่อ) 2559, 2572, 2555-2558, 2508-2510 หรือ Email: [email protected]
#สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

🎉🎉 สภาวิชาชีพบัญชีขอแนะนำ "โครงการอบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการสอบบัญชี – Basic & Advance Level รุ่นที่ 1/66"
📆 ในวันอังคารที่ 6 มิถุนายน และวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2566
🕐 เวลา 9.00 - 16.30 น.
🏛 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
🔸 เพื่อให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีดีขึ้น พร้อมทั้งลดระยะเวลาในการจัดเรียงรายการทางบัญชีจำนวนมาก คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี จึงได้เห็นความสำคัญในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโดยสอนการใช้สูตรต่าง ๆ ในโปรแกรมMicrosoft Excel โดยมีเนื้อหาตั้งแต่เบื้องต้น จนไปถึงระดับซับซ้อน ซึ่งหลักสูตรนี้สามารถเข้าอบรมได้ตั้งแต่บุคคลที่ไม่มีพื้นฐานการใช้สูตร Excel มีพื้นฐานน้อย จนไปถึงบุคคลที่มีพื้นฐานการใช้สูตร Excel ค่อนข้างมาก
📌 เก็บชั่วโมง CPD ด้านบัญชี 3 ชม. ด้านอื่นๆ 3 ชม.
📌 สนใจสมัครหรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
👉🏻 https://bit.ly/3oGU04s
☎ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 685 2500 ศูนย์อบรมและพัฒนาวิชาชีพ (ต่อ) 2559, 2572, 2555-2558, 2508-2510 หรือ Email: [email protected]
#สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

16/05/2023

สภาวิชาชีพบัญชีขอแนะนำโครงการหลักสูตรวุฒิบัตรผู้บริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน CAE รุ่นที่ 3

📣📣 สภาวิชาชีพบัญชีขอแนะนำ โครงการหลักสูตรวุฒิบัตรผู้บริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน CAE Chief Audit Executive Professional Leadership Program รุ่นที่ 3
📆 วันที่ 15 - 17, 21 - 24 และ 30 มิถุนายน พ.ศ.2566
ณ โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21
💥 วัตถุประสงค์ :
เพื่อพัฒนาหัวหน้างานตรวจสอบภายใน (Chief Audit Executive: CAE) ให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานตรวจสอบภายใน ได้อย่างมีคุณภาพสอดคล้องตามมาตรฐานสากล สามารถปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กรให้มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการควบคุมภายในที่เหมาะสม ซึ่งจะส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวม
💥 สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ :
• ได้รับวุฒิบัตรจากสภาวิชาชีพบัญชี เมื่อจบหลักสูตร
💥 หลักสูตรนี้เหมาะกับ
• ระดับผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
• กรรมการ ผู้บริหารระดับสูงในส่วนงานอื่นๆ
• ผู้บริหารระดับกลางที่กำลังเติบโตในสายวิชาชีพตรวจสอบภายใน
• ผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ในการบริหารจัดการหน่วยงานตรวจสอบ
📌 สนใจสมัครหรือดูข้อมูลเพิ่มเติม 👉🏻 https://shorturl.asia/sUbhK
☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 685 2500 ศูนย์อบรมและพัฒนาวิชาชีพ (ต่อ) 2572, 2555-2559, 2508-2510 หรือ Email: [email protected] , [email protected]

Photos from สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์'s post 15/05/2023

📣 ขอเชิญร่วมงานสัมมนาเปิดตัวแผนแม่บทการเรียนรู้ด้านการวางระบบบัญชี
(การพัฒนาทุนมนุษย์กับแผนแม่บทการเรียนรู้ด้านการวางระบบบัญชี)
📌 วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00-12.15 น.ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) หรือรับชมในช่องทาง Facebook Live
👉 วิทยากรโดย...
- ดร.ดิลกะ ลัทธพิพัฒน์
- คุณเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ
- คุณจุฑามณี ยอดแสง
- ผศ. ดร.นิ่มนวล วิเศษสรรพ
- รศ.ศรัณย์ ชูเกียรติ
👉 ดำเนินรายการโดย...
- ดร.เยาวลักษณ์ ชาติบัญชาชัย
📌 ลงทะเบียนฟรี!
✅สำหรับรูปแบบ onsite ท่านสามารถลงทะเบียนแบบได้ที่ >> https://forms.gle/h8F2vYHchzp2EH9W7
✅สำหรับ Facebook live สามารถรับชมได้ตามวันและวลาเดียวกัน โดยไม่ต้องลงทะเบียนที่ >>https://bit.ly/42JM5lj
📌 พิเศษ! การนับชั่วโมง CPD ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้ทำบัญชี
- รูปแบบ Onsite นับเป็นด้านอื่น ๆ 3 ชั่วโมง
- Facebook live ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตนับชั่วโมง CPD แบบไม่เป็นทางการได้ตามจริง แต่ไม่เกิน 2 ชั่วโมง

15/05/2023

📣 กรมพัฒน์ฯ แนะนิติบุคคลเช็คสถานะผู้ทำบัญชีให้ชัวร์ว่า 'คงอยู่' ก่อนนำส่งงบการเงิน

👉 พร้อมเตือนผู้ทำบัญชี อย่าลืม! ต่ออายุสมาชิกสภาฯ และแจ้งรายชื่อธุรกิจที่รับทำบัญชี

อ่านเพิ่มเติม https://www.dbd.go.th/news_view.php?nid=469424027&fbclid=IwAR0qh-PgI_p72z1lbqpcNi3xWeuhDg6TEe8Z9qCuc5ayIwDzdMIJUu3ZWus

กรมพัฒน์ฯ แนะนิติบุคคลเช็คสถานะผู้ทำบัญชีให้ชัวร์ว่า ‘คงอยู่’ ก่อนนำส่งงบการเงิน
พร้อมเตือนผู้ทำบัญชี อย่าลืม! ต่ออายุสมาชิกสภาฯ และแจ้งรายชื่อธุรกิจที่รับทำบัญชี
อ่านต่อได้ที่...
https://www.dbd.go.th/news_view.php?nid=469424027

15/05/2023

🎉🎉 ขอแนะนำหลักสูตร "การวางระบบบัญชีทางการเกษตร (Agricultural Accounting System Design) รุ่นที่ 1/66"
📆 วันที่ 2-3 มิถุนายน 2566
🕐 เวลา 9.00 - 16.30 น.
🏛 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
🔸 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นสถาบันวิชาชีพทางการบัญชี ที่มีพันธกิจด้านหนึ่งคือการส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ เพื่อเผยแพร่ และสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์และพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่อง มีการดำเนินงานโดยเพิ่มบทบาทในการให้คำแนะนำกับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMEs) ซึ่งเป็นฐานธุรกิจที่สำคัญของไทยให้มีประสิทธิภาพในการจัดทำบัญชี การเสนอรายงานทางการเงิน การจัดการ และการนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้งาน การวางระบบบัญชีทางการเกษตรเป็นโครงการหนึ่งในการนำแนวทางการวางระบบบัญชี การบัญชีต้นทุนเกษตร มาใช้ให้สอดคล้องกับระบบสารสนเทศในปัจจุบันเพื่อให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะเกษตรกรสามารถทราบข้อมูลการดำเนินงานเพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจและวางแผนทางเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิผล
📌 สนใจสมัครหรือดูข้อมูลเพิ่มเติม 👉🏻 https://accounttraining.tfac.or.th/courseDetail.php?Code=CSO23010101
☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 685 2500 ศูนย์อบรมและพัฒนาวิชาชีพ (ต่อ) 2559, 2572, 2555-2558, 2508-2510 หรือ Email: [email protected]
#สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ #อบรมสัมมนา

15/05/2023

🥰🎉ตรวจสอบผลการทดสอบ ครั้งที่ 53 (1/2566) คลิก 👉 http://eservice.tfac.or.th/cpa_exam/announceform.php
เปิดให้ดูสมุดคำตอบของผู้เข้าทดสอบ CPA (เฉพาะผู้ที่สอบไม่ผ่าน) โดยท่านต้องยื่นคำขอดูสมุดคำตอบพร้อมจองวันและเวลาผ่านระบบ Online เท่านั้น ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
กำหนดการดูสมุดคำตอบในวันที่ 25-26,29-31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น. (ปิดพักเที่ยง และดูท่านละไม่เกิน 20 นาที)
**ยื่นคำขอดูสมุดคำตอบ** Click 👉https://eservice.tfac.or.th/tfac_eservice/login

Photos from สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์'s post 12/05/2023

📣 สภาวิชาชีพบัญชีจัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการทดสอบโครงการประกาศนียบัตรนักบัญชีวิชาชีพ (Professional Accountant Certificate: PAC) ครั้งที่ 3
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 สภาวิชาชีพบัญชีจัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการทดสอบโครงการประกาศนียบัตรนักบัญชีวิชาชีพ (Professional Accountant Certificate: PAC) ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมบอร์ดรูม ชั้น 30 ซีพีทาวเวอร์ ซึ่งได้มีการจัดทดสอบไปเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา และมีผู้ผ่านการทดสอบในครั้งดังกล่าวทั้งหมด 35 ท่าน (ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ ครั้งที่ 3 ได้ที่ 👉 https://www.tfac.or.th/Article/Detail/166428 )
ซึ่งมีผู้ผ่านการทดสอบเข้าร่วมรับมอบวุฒิบัตร ทั้งหมด 31 ท่าน ภายในพิธีได้รับเกียรติจาก นายวรวิทย์ เจนธนากุล นายกสภาวิชาชีพบัญชี เป็นผู้มอบวุฒิบัตร พร้อมด้วย นายนิธีพงษ์ เตชะมนตรีกุล คณะทำงาน และ รศ. ดร.เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย ที่ปรึกษา ในคณะทำงานโครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเพื่อเข้าสู่นักบัญชีวิชาชีพอาเซียน และคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของผู้ที่ได้รับ
สภาวิชาชีพบัญชีขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของผู้ที่ผ่านการทดสอบและรับวุฒิบัตรโครงการประกาศนียบัตรนักบัญชีวิชาชีพ (Professional Accountant Certificate: PAC) ทุกท่านมา ณ โอกาสนี้
ทำความรู้จักกับ Professional Accountant Certificate: PAC 👉 https://bit.ly/3KlkqON

หรือติดตามรายละเอียดการเปิดรับสมัครได้ที่เว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี 👉 www.tfac.or.th

12/05/2023

🎉🎉 สภาวิชาชีพบัญชีขอแนะนำ หลักสูตร Financial Model ทั้งหมด 3 หลักสูตร
Financial Model 1 Fundamentals of Finance รุ่นที่ 1/66
📆 วันที่ 10 - 11 มิถุนายน พ.ศ. 2566
🕐 เวลา 9.00 - 16.30 น.
🏛 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
📌 ⏱ ชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง (CPD) ด้านบัญชี 12 ชม.
📌 สนใจสมัครอบรม 👉 https://accounttraining.tfac.or.th/courseDetail.php?Code=CSO23010056
Financial Model 2-Feasibility Study รุ่นที่ 1/66
📆 วันที่17 มิถุนายน พ.ศ. 2566
🕐 เวลา 9.00 - 16.30 น.
🏛 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
📌 ⏱ ชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง (CPD) ด้านบัญชี 6 ชม.
📌 สนใจสมัครอบรม 👉 https://accounttraining.tfac.or.th/courseDetail.php?Code=CSO23010057
Financial Model 3 Financial Projection and DCF (Excel Workshop) รุ่นที่ 1/66
📆 วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2566
🕐 เวลา 9.00 - 16.30 น.
🏛 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
📌 ⏱ ชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง (CPD) ด้านบัญชี 6 ชม.
📌 สนใจสมัครอบรม 👉 https://accounttraining.tfac.or.th/courseDetail.php?Code=CSO23010058
☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 685 2500 ศูนย์อบรมและพัฒนาวิชาชีพ (ต่อ) 2559, 2572, 2555-2558, 2508-2510 หรือ Email: [email protected]
#สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

12/05/2023

📣 ขอแนะนำหลักสูตร "ระบบ Forensic Analytics ขั้นพื้นฐานในการตรวจสอบการทุจริตของงบการเงิน รุ่นที่ 1/66
📆 วันที่ 27 พฤษภาคม 2566
⏰ เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
💥 เพื่อแนะนำความรู้ขั้นพื้นฐานของ Forensic Accounting, Data Analytics และ Forensic Analytics
💥เพื่อเข้าใจในแนวคิดของระบบขั้นพื้นฐานในการตรวจสอบการทุจริตของงบการเงิน
💥เพื่อนำระบบ Software – Pannipa มาประยุกต์ใช้โดยสามารถเป็นพื้นฐานในการนำมาปรับปรุงใช้จริง
📌 More Details
https://bit.ly/3VYXXht

Photos from สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์'s post 11/05/2023

🎉🎉 สภาวิชาชีพบัญชีขอแนะนำหลักสูตร "โครงการวุฒิบัตรความรู้ของนักบัญชีบริหารระดับสูง Thai Chartered Management Accountants: TCMA - Professional"
📆 วันที่ 9-10, 16-17, 23-24, 30 มิถุนายน 2566
🕐 เวลา 9.00 - 16.30 น.
🏛 ณ โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21
🔸 ประโยชน์ที่ได้รับ
- สามารถใช้เป็นคุณสมบัติสำหรับผู้ขอขึ้นทะเบียนนักบัญชีวิชาชีอาเซียน ASEAN CPA
- สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านการบัญชีบริหารและการเติบโตในหน้าที่การงานเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (CFO) และตำแหน่งบริหารอื่นในระดับกลยุทธ์ขององค์กร รวมทั้งสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ
🔸 คุณสมบัติ
- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี (ไม่กำหนดสาขา)
- มีประสบการณ์ทางด้านการบัญชี การบริหาร หรือเทียบเท่า
มากกว่า 3 ปี
📌 ชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง (CPD) สำหรับผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี อยู่ระหว่างพิจารณาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สนใจสมัครหรือดูข้อมูลเพิ่มเติม 👉🏻 https://bit.ly/42L5K4p
☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 685 2500 ศูนย์อบรมและพัฒนาวิชาชีพ (ต่อ) 2559, 2572, 2555-2558, 2508-2510 หรือ Email: [email protected] #สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ #อบรมสัมมนา

10/05/2023

📣📣 สภาวิชาชีพบัญชีขอแนะนำ หลักสูตร Certificate ด้านการบริหารความเสี่ยง จำนวน 3 หลักสูตร
1. กรอบการบริหารความเสี่ยงแบบสากลที่นำมาประยุกต์ใช้กับองค์กรไทย รุ่นที่ 1/66
📆 วันที่ 18-20 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส (MBK Center)
💥 สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ :
• โอกาสในการศึกษาและเข้าใจ COSO ERM 2017 อย่างละเอียด
💥 ผู้สอบบัญชี และผู้ทำบัญชี นับชั่วโมง CPD ด้านบัญชี 18 ชั่วโมง
📌 สนใจสมัครหรือดูข้อมูลเพิ่มเติม 👉🏻 http://bit.ly/3YFtuoy
2. กรอบการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG ที่นำมาประยุกต์ใช้กับองค์กรไทย รุ่นที่ 1/66
📆 วันที่ 25 และ 30 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส (MBK Center)
หลักสูตรนี้ทำให้เข้าใจ
• คำจำกัดความของ ESG และแนวทางปฏิบัติต่างๆ
• ความสัมพันธ์ของ ESG กับ ERM, GRC และ Sustainability
• แนวทางและการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงครบทั้ง 5 องค์ประกอบ สำหรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ ESG
• การจัดทำรายงาน ESG
• ผลกระทบของ ESG ต่อการรายงานทางการเงินและการวิเคราะห์
• การปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างงานด้านบริหารความเสี่ยงและด้านความยั่งยืน
💥 ผู้สอบบัญชี และผู้ทำบัญชี นับชั่วโมง CPD ด้านบัญชี 12 ชั่วโมง
📌 สนใจสมัครหรือดูข้อมูลเพิ่มเติม 👉🏻 http://bit.ly/3KMfqWo
3. การบริหารความเสี่ยงภาคปฏิบัติกับการประยุกต์ใช้องค์ประกอบทั้ง 5 ของ ERM รุ่นที่ 1/66
📆 วันที่ 12 และ 16 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส (MBK Center)
ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ
ผู้เข้าอบรมในหลักสูตรนี้จะได้ศึกษาและทำความเข้าใจ COSO ERM (COSO Enterprise Risk Management) ฉบับรวมตัวอย่าง อย่างละเอียด โดยศึกษาจากธุรกิจ 9 ประเภท ที่นำมาเป็นตัวอย่าง และครอบคลุมหัวข้อที่สำคัญในการบริหารความเสี่ยงทั้ง 5 องค์ประกอบ และ 20 หลักการ
💥 ผู้สอบบัญชี และผู้ทำบัญชี นับชั่วโมง CPD ด้านบัญชี 12 ชั่วโมง
📌 สนใจสมัครหรือดูข้อมูลเพิ่มเติม 👉🏻 https://bit.ly/43lZ4e2
ทั้ง 3 หลักสูตร เป็นหลักสูตร Certificate โดยผู้ข้าอบรมที่จะได้รับ Certificate ต้องมีชั่วโมงการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของชั่วโมงการอบรมทั้งหมด
☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 685 2500 ศูนย์อบรมและพัฒนาวิชาชีพ (ต่อ) 2572, 2555-2559, 2508-2510 หรือ Email: [email protected]

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง บริการภาครัฐ ใน Bangkok?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

Our Story

วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรที่เสริมสร้างและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีให้เป็นมืออาชีพ ร่วมสมัย เป็นสากล และมีจรรยาบรรณ

พันธกิจ


 • สร้างและพัฒนามาตรฐานทางวิชาชีพบัญชี เพื่อให้เป็นที่ยอมรับทั้งภายในประเทศ และระดับสากล

 • พัฒนาและส่งเสริม ความรู้ทางการบัญชีและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศ
 • วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

  🎉🎉 สภาวิชาชีพบัญชีขอแนะนำหลักสูตร "COSO 2013 Internal Control Certificate กรอบการควบคุมภายในแบบบูรณาการ" 📆 อบรมวันที่ 23...
  การแข่งขันกรณีศึกษาทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 6 มีความพิเศษและน่าสนใจอย่างไรบ้าง?
  📣📣 Multimedia อธิบายหลักการพื้นฐานจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี #พร้อมกรณีศึกษาที่น่าสนใจ "หลักการที่ 4 การรักษาความ...
  ร่วมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
  ขอเชิญพี่ ๆ สมาชิกรับชม Multimedia อธิบายหลักการพื้นฐานจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี #พร้อมกรณีศึกษาที่น่าสนใจ "หลัก...
  🔥หลักสูตรใหม่ e-Learning "Overview Corporate Finance"🔥วิทยากรโดย ผศ. ดร.รัฐชัย ศีลาเจริญผู้สอบบัญชีรับอนุญาต /ผู้ทำบัญชี...
  🌟🌟🌟 ขอแนะนำหลักสูตร e-Learning ที่น่าสนใจ "การวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงและเทคนิค 5C’s เพื่อการสื่อสารผลการตรวจสอบอย่าง...
  พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
  🎥 เชิญชวนรับชม Animation หลักการพื้นฐานจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี : หลักการที่ 2 ความเที่ยงธรรมและความเป็นอิสระ.ห...
  🎥 เชิญชวนรับชม Animation หลักการพื้นฐานจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี : หลักการที่ 1 ความซื่อสัตย์สุจริต.หลักการที่ 2...
  สำหรับสมาชิกที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 สภาวิชาชีพบัญชีจัดทำ Multimedia วาระที่ 3 ผลการดำเนินงานของสภา...
  Special Interview 📣📣 "4 ผู้ผ่านการทดสอบ โครงการประกาศนียบัตรนักบัญชีวิชาชีพ หรือ Professional Accountant Certificate (PA...

  เบอร์โทรศัพท์

  เว็บไซต์

  ที่อยู่


  133 Sukhumvit 21
  Bangkok
  10110

  เวลาทำการ

  จันทร์ 09:00 - 17:00
  อังคาร 09:00 - 16:00
  พุธ 09:00 - 17:00
  พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
  ศุกร์ 09:00 - 17:00

  Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
  Administrative Court of Thailand Administrative Court of Thailand
  120 Moo3 Chaeng Watthana Road
  Bangkok, 10210

  ศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง Twitter @THadmincourt

  Queen Sirikit National Convention Center Queen Sirikit National Convention Center
  Queen Sirikit National Convention Center 60 Ratchadaphisek Road, Khlong Toei
  Bangkok, 10110

  The Ultimate Inspiring World Class Event Platform for All.

  NIDA Business School NIDA Business School
  148 ม. 3 ถ. เสรีไทย แขวงคลองจั่น เ
  Bangkok, 10240

  คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ MBA NIDA l NIDA Business School l AACSB

  Sukhumvit Road Sukhumvit Road
  Sukhumvit Road
  Bangkok

  What's your best reason to love sukhumvit road?

  youngpad youngpad
  Bangkok, 10200

  http://www.youngpad.org

  Bake Ministry Bake Ministry
  25/2 Sukhumvit 26 Road
  Bangkok, 10110

  We are the original homemade bakeshop that offers a wide range of delicious and flavorful mouth-watering treats. Contact : 089-154-0474

  NIDA Poll - นิด้าโพล NIDA Poll - นิด้าโพล
  148 เสรีไทย
  Bangkok, 10240

  NIDA Poll โพลแห่งแรกในประเทศไทย

  Graduate School of Applied Statistics, NIDA Graduate School of Applied Statistics, NIDA
  148 Serithai Road
  Bangkok, 10240

  คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

  Leelawadee Holiday Leelawadee Holiday
  36/10
  Bangkok, 10110

  เลือกใช้รสนิยมบนโลกกว้าง กับเรา ลีลาวดี ฮอลิเดย์ ลีลา...ที่เป็นตัวคุณ

  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหา สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหา
  50 Ngam Wong Wan Road, Ladyaow Chatuchak
  Bangkok, 10900

  https://www3.rdi.ku.ac.th/

  Thailand Shining Through Thailand Shining Through
  Bangkok

  An official source for interested investors to look for new opportunities in Thailand. The Advisory

  มูลนิธิกระจกเงา มูลนิธิกระจกเงา
  เลขที่ 191 ซอย วิภาวดีรังสิต 62 แ
  Bangkok, 10210

  มูลนิธิกระจกเงา เราอาสาเป็นเงาสะท้อนปัญหาของสังคม